Đề kiểm tra học kì I năm học 2017 - 2018 môn: Tin học 7

Câu 6. Trong ô tính xuất hiện ##### vì:

 A. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.

 B. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.

 C. Tính toán ra kết quả sai.

 D. Công thức nhập sai.

Câu 7. Hàm tính trung bình cộng của dãy số có tên là:

A. AVERAGE; B. MAX;

C. MIN; D. SUM.

 

doc5 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 08/03/2019 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I năm học 2017 - 2018 môn: Tin học 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS TT TIỂU CẦN KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2018-2019 MÔN: TIN HỌC 7 Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Cấp độ Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Bài 1:Chương trình bảng tính là gì? Số câu: 1 Số điểm: 0.25 Tỉ lệ: 2.5% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính Số câu: 3 Số điểm:0.75 Tỉ lệ: 7.5% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính. Số câu: 4 Số điểm: 1.5 Tỉ lệ: 15% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán Số câu: 5 Số điểm: 1.75 Tỉ lệ: 27.5% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: Bài Thực hành 4: Bảng điểm lớp em Số câu: 4 Số điểm: 4 Tỉ lệ: 40% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: Bài 5: Các thao tác với bảng tính. Số câu: 3 Số điểm: 0.75 Tỉ lệ: 7.5% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: Tổng số câu: Tổngsố điểm: Tỉ lệ %: Số câu: 20 Số điểm: 10.0 Tỉ lệ: 100% Trường THCS TT Tiểu Cần Họ tên: _____________________________ Lớp: ______ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018 Môn : Tin học 7 Thời gian : 60 phút ( không kể phát đề ) Điểm (bằng số) Điểm (bằng chữ) Giám thị 1 Giám khảo 1 Giám thị 2 Giám khảo 2 ĐỀ THI : Phần I. Trắc nghiệm (5.0 điểm): Hãy khoanh tròn và chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau: Câu 1. Để lưu trang tính ta chọn lệnh: A. File\Open; B. File\New; C. File\Save; D.File\Exit. Câu 2: Kí hiệu phép nhân và phép chia trong chương trình bảng tính kí hiệu là: A. Dấu . và : B. Dấu . và / C. Dấu * và : D. Dấu * và / Câu 3. Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số trong ô tính sẽ được: A. Căn thẳng lề trên; B. Căn thẳng lề dưới; C. Căn thẳng lề phải; D. Căn thẳng lề trái. Câu 4. Trên trang tính, muốn chọn đồng thời các khối rời khác nhau: Ta nhấn và giữ phím Ctrl đồng thời chọn các khối khác nhau; Ta nhấn và giữ phím Alt đồng thời chọn các khối khác nhau; Ta nhấn và giữ phím Enter đồng thời chọn các khối khác nhau; Ta nhấn và giữ phím Insert đồng thời chọn các khối khác nhau. Câu 5. Để chèn thêm cột vào trang tính, ta thực hiện “Nháy chọn một cột” A. Chọn Home/ Insert (trong nhóm Cell) b. Table/ Insert cells C. Table/ Delete Column d. Insert/ Columns Câu 6. Trong ô tính xuất hiện ##### vì: A. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài. B. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài. C. Tính toán ra kết quả sai. D. Công thức nhập sai. Câu 7. Hàm tính trung bình cộng của dãy số có tên là: A. AVERAGE; B. MAX; C. MIN; D. SUM. Câu 8. Giá trị của hàm =MIN(1,6,5) là: A. 6; B.5; C. 1; D. 12. Câu 9. Cho biết kết quả của hàm sau: = SUM (5; 9; 4) A. 18; B. 4; C. 9; D. 6. Câu 10: Các bước để sao chép dữ liệu như sau. Em hãy ghép các số 1,2,3,4 lại cho đúng: 1. Chọn ô hoặc các ô có thông tin cần chép ; 2. Chọn ô đích để đưa thông tin vào ; 3. Nháy nút lệnh Copy ; 4. Nháy nút Paste. Em chọn câu đúng nhất: Chọn 1-2-3-4; B. Chọn 1-3-2-4; C. Chọn 2-3-1-4; D. Chọn 1-4-3-2 Câu 12: Để tính tổng giá trị trong các ô C2 và D2, sau đó nhân cho giá trị trong ô B2.Công thức nào đúng trong các công thức sau đây: A. ( C2 + D2)* B2 ; B. = C2 + D2 * B2; C. =( D2 + C2)* B2; D. = D2 + C2 *B2. Câu 13: Cho biết kết quả của hàm =Average(4,10,16)? A. 10 B. 30 C. 16 D. 4 Câu 14: Điền dấu x vào cột Đúng hoặc Sai thích hợp Cột A Đúng Sai a. Khi mở một trang tính mới các cột có độ rộng bằng nhau b. Trang tính mới có độ cao của các hàng không bằng nhau c. Độ rộng của cột và độ cao của hàng không thể thay đổi d. Để định dạng kiểu chữ đậm, sử dụng nút lệnh I Câu 15: Để chọn đối tượng trên trang tính ,em thực hiện như thế nào ? Hãy nối cột A với cột B để được phương án đúng . A B Kết quả 1. Chọn một ô a. nháy chuột tại nút tên hàng 1 " 2. Chọn một hàng b. nháy chuột tại nút tên cột 2 " 3. Chọn một cột c. đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột . 3 " Phần II. Tự luận (5.0 điểm): Câu 1. Chuyển đổi các biểu thức sau:(1 điểm) a) 1,875 : (14 - 8) x 14 b) (32 - 7)2 - (6 + 5)3 Câu 2: Em hãy viết cú pháp nêu rõ các thành phần của các hàm sau:(1 điểm) a/ Hàm tính Tổng b/ Hàm tính Trung bình cộng Câu 3. Cho bảng dữ liệu sau (5điểm) a) Em hãy lập công thức để tính điểm Tổng cộng các môn của bạn Đinh Vạn Hoàng An. (1 điểm). b) Lập công thức để tính điểm trung bình cộng của bạn Đinh Vạn Hoàng An. (1 điểm). c) Lập công thức để xác định điểm thấp nhất môn Anh Văn. (1 điểm). ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Phần I. Trắc nghiệm (3.0 điểm): Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án B C D C A B A A C A C A Điểm số 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Phần II. Tự luận (7.0 điểm): Câu 1. Chuyển đổi các biểu thức sau:(1 điểm) a) 1,875 : (14 - 8) x 14 = 1,875 / (14 - 8) * 14 (0.5 điểm) b) (32 - 7)2 - (6 + 5)3 = (32 - 7)^2 - (6 + 5)^3 (0.5 điểm) Câu 3 : a) Em hãy lập công thức để tính điểm Tổng cộng các môn của bạn Đinh Vạn Hoàng An. (1 điểm). =SUM(C2:F2) hoặc = (C2+D2+E2+F2) (1 điểm) b) Lập công thức để tính điểm trung bình cộng của bạn Đinh Vạn Hoàng An. (1 điểm). =AVERAGE(C2:F2) hoặc = (C2+D2+E2+F2)/4 (1 điểm) c) Lập công thức để xác định điểm thấp nhất môn Anh Văn. (1 điểm). = MIN(F2:F11) hoặc = MIN(F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11) (1 điểm) d) Lập công thức để xác định điểm cao nhất môn Toán. (1 điểm). =MAX(C2:C11) hoặc = MAX(C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11) (1 điểm)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDe thi Tin hoc 7 HKI nam hoc 18-19.doc
Tài liệu liên quan