Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7

Bài 3: (1,5đ) Có 2 vòi nước, mỗi vòi chảy vào một bể cạn (bể không có nước). Biết 2 bể có thể tích bằng nhau; vòi thứ nhất chảy đầy bể trong 5 giờ; vòi thứ 2 chảy đầy bể trong 7 giờ; và mỗi giờ vòi thứ nhất chảy vào bể nhiều hơn vòi thứ hai là 4 lít nước. Tìm số lít mỗi vòi chảy trong 1 giờ.

 

Bài 4: (3,5đ) Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn và AB < AC. Phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Vẽ BE vuông góc với ad tại E. Tia BE cắt cạnh AC tại F.

a) Chứng minh AB = AF.

b) Qua F vẽ đường thẳng song song với BC, cắt AE tại H. Lấy điểm K nằm giữa D và C sao cho FH = DK. Chứng minh DH = KF và DH // KF.

c) Chứng minh góc ABC lớn hơn góc C.

 

 

doc9 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 36048 | Lượt tải: 96download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán lớp 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 7 THCS Năm học 2011 - 2012 Môn thi: Toán (Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề) Câu 1: Viết công thức tính lũy thừa của một tích. Áp dụng tính: . 55 Câu 2: Nêu định lí tổng ba góc của một tam giác. Áp dụng : Cho tam giác ABC có Â = 540, = 720, tính . Câu 3: Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể). a) b) c) Câu 4: Tìm x biết: a) b) Câu 5: Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 2 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 3 ngày và đội thứ ba hoàn thành công việc trong 4 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất), biết rằng số máy đội thứ hai nhiều hơn số máy đội thứ ba là 6 máy. Câu 6: Cho có . Kẻ AH vuông góc với BC (HBC). Trên đường thẳng vuông góc với BC tại B lấy điểm D không cùng nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A sao cho BD = AH. Chứng minh rằng: a) b) AB // DH c) Tính , biết ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 7 THCS Môn thi: Toán (Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề) Câu Nội dung Điểm 1 Công thức tính lũy thừa của một tích: (x . y)n = xn. yn Áp dụng: . 55 = 0,5 0,5 2 Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800 Xét có: 540 + + 720 = 1800 = 1800 - (540 +720) = 540 0,5 0,25 0,25 3 a) b) c) = 0,75 0,75 0,5 4 a) nên x == -28 b) hoặc x = hoặc x = 0,5 0,5 5 Gọi số máy của ba đội lần lượt là x, y, z. Vì số máy tỷ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc nên ta có: 2.x = 3.y = 4.z và y - z = 3 Hay và y - z = 6 Theo tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta có: x = 36; y = 24; z = 18; Vậy số máy của ba đội lần lượt là: 36, 24, 18 máy 0,25 0,5 0,25 0,75 0,25 6 GT A C H B D 4200 ; AHBC; HBC BDBC; BD = AH KL a) b) AB // DH c) Tính a) Xét ∆AHB và ∆DBH có BD = AH (gt) BH là cạnh chung (c-g-c) b) Vì nên (ở vị trí so le trong) AB // DH c) Xét ∆AHB có Xét ∆ABC có = 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG Trường THCS Nguyễn Khuyến KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2009- 2010 MÔN: TOÁN Lớp 7 Thời gian:90 phút (không tính thời gian giao đề) Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính: a) 2 b) Bài 2: (3đ) Tìm x biết: a) b) c) Bài 3: (1,5đ) Có 2 vòi nước, mỗi vòi chảy vào một bể cạn (bể không có nước). Biết 2 bể có thể tích bằng nhau; vòi thứ nhất chảy đầy bể trong 5 giờ; vòi thứ 2 chảy đầy bể trong 7 giờ; và mỗi giờ vòi thứ nhất chảy vào bể nhiều hơn vòi thứ hai là 4 lít nước. Tìm số lít mỗi vòi chảy trong 1 giờ. Bài 4: (3,5đ) Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn và AB < AC. Phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Vẽ BE vuông góc với ad tại E. Tia BE cắt cạnh AC tại F. a) Chứng minh AB = AF. b) Qua F vẽ đường thẳng song song với BC, cắt AE tại H. Lấy điểm K nằm giữa D và C sao cho FH = DK. Chứng minh DH = KF và DH // KF. c) Chứng minh góc ABC lớn hơn góc C. Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng KIỂM TRA HỌC KÌ I, Năm học 2009 – 2010 Trường THCS Nguyễn Khuyến Môn: Môn: Toán lớp 7 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Bài 1. (2điểm) a) Biến đổi = = (0,5đ) = = (0,5đ) b) = (0,5đ) Tính trong ngoặc bằng 0 kết quả bằng 0 (0,5đ) Bài 2. (3 điểm) a) (0,5đ) Tính được x = (0,5đ) b) |x – 1,5| = 2 Tính được x = 3,5 (0,5đ) x = - 0,5 (0,5đ) c/ => (0,5đ) x = 2 (0,5đ) Bài 3( 1,5điểm ) Gọi x( lít ), y( lít ) thứ tự là số lít nước vòi thứ nhất, vòi thứ hai chảy trong 1 giờ. Lập luận được 5x = 7y (0đ5) (0đ75) Trong 1 giờ thì vòi thứ nhất chảy vào bể 14 lít nước, và vòi thứ hai chảy vào bể 10 lít nước. (0đ25) Bài 4( 3,5điểm ) * Hình vẽ đúng cho cả 3 câu: (0đ5) a) ∆ABE = ∆AFE ( g-c-g) (0đ75) suy ra AB = AF (0đ25) b) ∆HDF = ∆KFD ( c-g-c) (0đ75 ) suy ra HD = KF (0đ25) HD // KF (0đ25) c) ∆ABD = ∆ AFD( c-g-c) suy ra:ABD =AFD (1) (0đ25) ∆DFC có AFD là góc ngoài nên AFD > C (2) (0đ25) Từ (1) (2) có : ABD > C hay: ABC > C (0đ25) Cách khác: ; (0đ25) (0đ5) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2000-2001 MÔN: TOÁN Lớp 7 Thời gian:90 phút (không tính thời gian giao đề) Bài 1: (2đ) Thực hiện phép tính: a) b) c) Bài 2: (2đ) Tìm x biết a) b) c) Bài 3: (1,5đ) Tìm 2 số x và y biết và x - y = 42 Bài 4: (1đ) Cho hai số hữu tỉ: và a) Hãy so sánh hai số hữu tỉ đó. b) Hãy tìm một số hữu tỉ nằm giữa hai số hữu tỉ trên (tức là số hữu tỉ lớn hơn số nhỏ và nhỏ hơn số lớn). Bài 5: (3,5đ) Cho tam giác ABC vuông tại A, trên đoạn BC lấy một điểm D (D khác B và C), vẽ DH vuông góc với AC (H thuộc AC). Trên tia đối của tia HD lấy điểm E, sao cho HE = HD. Chứng minh: Hai góc BAD và ADH bằng nhau. Hai tam giác AHD và AHE bằng nhau. Hai góc BAD và AEH bằng Hai đoạn thẳng CD và CE bằng nhau. KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TOÁN Lớp 7 Thời gian:90 phút (không tính thời gian giao đề) Câu 1: (2đ). Cho biết a=12, b=-37 a) Tính: b) Hãy so sánh: với Câu 2: (2,5đ) Thực hiện các phép tính sau: a) 12[(-4) + 5] – 25(-2+6) + (-3)(-5+8) b) c) d) Câu 3: (1,5đ). Tìm x, biết a) 2(3x+7)- 5(x-4) = 0 b) c)16.2x = 64 Câu 4:(1,5đ) Tìm ba số x, y, z, biết rằng: và x + y – z = 60 Câu 5: (2,5đ). Cho tam giác ABC, kẻ trung tuyến AM và BN. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD; trên tia đối của tia NB lất điểm E sao cho NB=NE. Chứng minh: Hai tam giác AMB và DMC bằng nhau AB = CE Ba điểm D, C, E thẳng hàng. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I THAM KHẢO MÔN: TOÁN Lớp 7 Thời gian:90 phút (không tính thời gian giao đề) Câu 1: (1,5đ) Thế nào là số đối của số hữu tỉ x? Tìm số đối của các số: Phát biểu định nghĩa hai góc đối đỉnh. Câu 2: (2đ) Tính: a) 55 + [-26+21+(-55)] -3(-5) b) Câu 3: (1,5đ) Tìm x biết: a) 3(2x+b) – (5x +2) = 11 b) Câu 4: (2đ) Cho tỉ lệ thức : Tính y, biết x = 12 b)Tính x,y biết 2x+y =10 Câu 5: (3đ) Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đoạn thẳng ấy. Cho biết góc AOD bằng 550 Tính số đo góc BOC. Chứng minh hai tam giác OAD và OBC bằng nhau. Trên đoạn AD xác định điểm M, trên đoạn BC xác định điểm N sao cho AM= BN. Chứng minh OM=ON.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề kt học kỳ i lớp 7 môn toán 90.doc
Tài liệu liên quan