Đề kiểm tra môn Hóa học lần 1 - Đề 1

Câu 5: Cho Flo, Clo, Brom, Iot lần lượt tác dụng với H2. Phản ứng giữa halogen nào xảy ra mãnh liệt nhất.

A. F2. B. Cl2. C. Br2. D. I2.

Câu 6: Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng

 A. NaF B. NaCl C. NaBr D. NaI

Câu 7: Các nguyên tố nhóm halogen đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là

 A. ns1np6 B. ns2np5 C. ns2np3 D. ns2np4

Câu 8: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với HCl và Cl2 cho cùng một muối clorua kim loại

 A. Cu B. Ag C. Fe D. Zn

 

doc1 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 20/03/2019 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Hóa học lần 1 - Đề 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1: Phaûn öùng naøo döôùi ñaây khoâng theå xảy ra ? A. H2Ohôi noùng + F2 à B. KBrdd + Cl2 à C. NaIdd + Br2 à D. KBrdd + I2 à Câu 2: Chất nào sau đây khi phản ứng với H2O đóng vai trò là chất oxi hóa? A. Cl2 B. Br2 C. F2 D. I2 Câu 3: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử? A. 16HCl +2 KMnO4 → 2KCl +2MnCl2 +5 Cl2 + 8H2O. B. 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2 C. 2HCl + Mg(OH)2 → MgCl2 + 2H2O. D. 2HCl + CuO → CuCl2 + H2O Câu 4: Dãy axit nào sau đây sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính axit? A. HCl, HBr, HI, HF B. HI, HBr, HCl, HF C. HF, HCl, HBr, HI D. HCl, HBr, HF, HI. Câu 5: Cho Flo, Clo, Brom, Iot lần lượt tác dụng với H2. Phản ứng giữa halogen nào xảy ra mãnh liệt nhất. A. F2. B. Cl2. C. Br2. D. I2. Câu 6: Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng A. NaF B. NaCl C. NaBr D. NaI Câu 7: Các nguyên tố nhóm halogen đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là A. ns1np6 B. ns2np5 C. ns2np3 D. ns2np4 Câu 8: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với HCl và Cl2 cho cùng một muối clorua kim loại A. Cu B. Ag C. Fe D. Zn Câu 9: Thuốc thử để nhận biết ion halogenua là A. AgBr B. Ca(NO3)2 C. AgNO3 D. CaBr2 Câu 10: Trong phản ứng Brom với nước, brom là chất A. oxi hóa B. Khử C. vừa oxi hóa, vừa khử D. không oxi hóa, khử

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề1.doc