Đề kiểm tra môn Hóa học lần 1 - Đề 2

Câu 5: Đặc điểm chung của các nguyên tố nhóm halogen là

 A. Ở điều kiện thường là chất khí B. Là chất oxi hóa mạnh

 C. Tác dụng mạnh với nước D. Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Câu 6: Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng

 A. NaF B. NaCl C. NaBr D. NaI

Câu 7: Các nguyên tố nhóm halogen đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là

 A. ns1np6 B. ns2np5 C. ns2np3 D. ns2np4

Câu 8: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với HCl và Cl2 cho cùng một muối clorua kim loại

 A. Cu B. Ag C. Fe D. Zn

 

doc1 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 20/03/2019 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Hóa học lần 1 - Đề 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1: Các nguyên tử halogen đều có A. 3e ở lớp electron ngoài cùng. B. 5e ở lớp electron ngoài cùng. C. 7e ở lớp electron ngoài cùng. D. 8e ở lớp electron ngoài cùng. Câu 2: Chỉ được dùng chai, lọ làm bằng chất liệu nào sau đây để đựng dung dịch axit Flohiđric? A. Thuỷ tinh không màu B. Thuỷ tinh có màu xanh. C. Thuỷ tinh có màu nâu. D. Nhựa ( chất dẻo) Câu 3: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử? A. 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O. B. 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2 C. 2HCl + Mg(OH)2 → MgCl2 + 2H2O. D. 2HCl + CuO → CuCl2 + H2O Câu 4: Dãy axit nào sau đây sắp xếp theo thứ tự giảm dần tính axit? A. HCl, HBr, HI, HF B. HI, HBr, HCl, HF C. HF, HCl, HBr, HI D. HCl, HBr, HF, HI. Câu 5: Đặc điểm chung của các nguyên tố nhóm halogen là A. Ở điều kiện thường là chất khí B. Là chất oxi hóa mạnh C. Tác dụng mạnh với nước D. Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử Câu 6: Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng A. NaF B. NaCl C. NaBr D. NaI Câu 7: Các nguyên tố nhóm halogen đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là A. ns1np6 B. ns2np5 C. ns2np3 D. ns2np4 Câu 8: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với HCl và Cl2 cho cùng một muối clorua kim loại A. Cu B. Ag C. Fe D. Zn Câu 9: Thuốc thử để nhận biết ion clorua có trong dung dịch muối clorua hoặc dung dịch axit HCl là A. AgBr B. Ca(NO3)2 C. AgNO3 D. CaBr2 Câu 10: Trong phản ứng clo với nước, clo là chất A. oxi hóa B. Khử C. vừa oxi hóa, vừa khử D. không oxi hóa, khử

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề2.doc
Tài liệu liên quan