Đề kiểm tra Toán cưối kì I_lớp 4

Caâu 1.

a.Soá “Moät traêm linh ba trieäu khoâng traêm baûy möôi nghìn taùm traêm linh chín” vieát laø : . b.Soá 25 105 005 ñoïc laø:

Caâu 2. Soá naøo trong caùc soá döôùi ñaây coù chöõ soá 5 bieåu thò giaù trò 5000 ?

A. 53274 B. 45837 C. 21528 D. 8 0245

Caâu 3. Soá thích hôïp ñieàn vaøo choã chaám cuûa 5m2 8dm2 = .dm2 laø :

A. 58 B. 580 C. 508 D. 5080

 

doc2 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1673 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Toán cưối kì I_lớp 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu học Nguyễn Huệ Thöù . . . . .ngaøy . . .thaùng 12 naêm 2011 Hoï teân :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lôùp : . . . . . ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ I – NAÊM HOÏC 2011 -2012 Moân : Toaùn (Lôùp 4) ; Thôøi gian : 45 phuùt Ñieåm Lời phê của thầy cô giáo I/ Phaàn traéc nghieäm (3 ñieåm) : Caâu 1. a.Soá “Moät traêm linh ba trieäu khoâng traêm baûy möôi nghìn taùm traêm linh chín” vieát laø :……………... b.Soá 25 105 005 ñoïc laø: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Caâu 2. Soá naøo trong caùc soá döôùi ñaây coù chöõ soá 5 bieåu thò giaù trò 5000 ? A. 53274 B. 45837 C. 21528 D. 8 0245 Caâu 3. Soá thích hôïp ñieàn vaøo choã chaám cuûa 5m2 8dm2 = ...........dm2 laø : A. 58 B. 580 C. 508 D. 5080 II. Phaàn töï luaän (7 ñieåm) : Baøi 1 (4ñ) : Ñaët tính roài tính : a) 98157 + 60928 b) 20842 - 5287 c) 245 x 37 d) 5544: 24 ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Baøi 2 (2ñ) : Trong tuaàn leã thi ñua chaøo möøng ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam, lôùp 4A ñaït ñöôïc 136 hoa ñieåm möôøi. Lôùp 4B ñaït nhieàu hôn lôùp 4A 8 hoa ñieåm möôøi. Hoûi trung bình moãi lôùp ñaït ñöôïc bao nhieâu hoa ñieåm möôøi ? Baøi giaûi ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Baøi 3 (1ñ) Tính baèng caùch thuaän tieän nhaát 96 x 111 – 96 x 100 = = = . . ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM MOÂN TOAÙN LÔÙP 4 CUOÁI KÌ I NAÊM HOÏC 11-12 Phaàn traéc nghieäm: ( 3 đieåm ) Caâu Lôøi giaûi Ñieåm Caâu 1 : Caâu 2 : Caâu 3: Moãi yù ñuùng ñöôïc 0.5 ñieåm. B C 1 ñieåm 1 ñieåm 1 ñieåm Phaàn töï luaän : ( 7 đieåm ) Caâu Lôøi giaûi Ñieåm Caâu 1 : Caâu 2 : Caâu 3 : Ñaët tính vaø tính. Giaûi baøi toaùn : Giaûi Soá hoa ñieåm möôøi lôùp 4B ñaït ñöôïc laø: 136 + 8 = 144 (hñm) Trung bình moãi lôùp ñaït ñöôïc soá hoa ñieåm möôøi laø: (136 + 144) : 2 = 140 (hñm) Ñ/s: 140 hñm 96 x 111 – 96 x 100 = 96 x (111 – 100) = 96 x 11 = 1056 -Caâu 3: hs laøm ñuùng caùch thuaän tieän nhaát môùi cho ñieåm. (Hs aùp duïng 2 quy taéc tính: Nhaân moät soá vôùi moät hieäu vaø nhaân nhaåm vôùi 11) ( 4 ñieåm ) Moãi yù ñuùng ñöôïc 1 ñieåm ( 2ñieåm ) 0,25 ñieåm 0,5 ñieåm 0,25 ñieåm 0,75 ñieåm 0,25 ñieåm 1 ñieåm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề kiểm tra Toán cưối kì I_lớp 4.doc
Tài liệu liên quan