Đề tài Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá ở công ty DONIMEX

MỤC LỤC

 

Trang

 

Lời nói đầu 1

 

Phần I: Lý luận cơ bản về kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá trong nền kinh tế thị trường 2

I.Tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu hàng hoá trong nền kinh tế thị trường. 2

1. Khái niệm của thương mại quốc tế 2

2. Vai trò của kinh doanh xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân. 2

2.1 Xuất khẩu tạo nguồn vốn cho nhập khẩu, phục vụ công nghiệp hóa đất nước. 2

2.2. Xuất khẩu đóng góp vào việc chuển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển. 2

2.3. Xuất khẩu có vai trò kích thích đổi mới trang thiết bị và công nghệ sản xuất. 3

2.4. Xuất khẩu có tác động tích cực tới việc giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống của nhân dân. 3

2.5. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta. 3

3. Ý nghĩa của việc đẩy mạnh xuất khẩu đối với doanh nghiệp. 3

II. Những nội dung và hình thức kinh doanh xuất khẩu chủ yếu. 4

1. Các hình thức kinh doanh xuất khẩu chủ yếu 4

2. Nội dung của kinh doanh xuất khẩu hàng hoá. 4

2.1. Nghiên cứu thị trường. 4

2.2. Thanh toán trong kinh doanh xuất khẩu hàng hoá. 4

2.3. Lập phương án kinh doanh. 5

2.4. Nội dung của công tác thu mua tạo nguồn hàng. 5

2.5. Định giá hàng xuất khẩu. 5

2.6. Giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng xuất khẩu. 5

2.7. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 6

III. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng hoá. 7

1. Các chính sách và quy định của Nhà nước 7

2. Nhân tố con người. 8

3. Mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp. 8

4. Khả năng cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp. 9

 

Phần II:Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hoá

ở công ty DONIMEX thời gian qua 10

I. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty. 10

1. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty. 10

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty. 10

3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty. 11

II. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm qua 11

1. Vài nét về tình hình xuất khẩu ở nước ta. 11

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh. 13

2.2. Các hình thức tạo nguồn hàng của công ty 14

2.3. Các Nghiệp vụ kinh doanh của công ty 15

II. Tổng quát kết quả xuất khẩu của Công ty. 17

1. Tình hình kinh doanh theo mặt hàng. 17

2. Tình hình kinh doanh xuất khẩu theo thị trường. 18

3. Phân tích hiệu quả kinh doanh xuất khẩu hàng hóa của Công ty. 19

III. Những thành tựu, tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động xuẩt khẩu của Công ty. 19

1. Thành tựu 19

2. Những tồn tại 20

 

Phần III: Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu. 22

1. Chính sách xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam. 22

2. Hệ thống quan điểm cơ bản đổi mới chính sách ngoại thương, đẩy mạnh xuất khẩu ở nước ta. 22

3. Các chính sách thúc đẩy xuất khẩu. 23

II. Các phương hướng và biện pháp phát triển xuất khẩu ở công ty DONIMEX. 24

1. Phương hướng phát triển hoạt động xuất khẩu ở Công ty trong thời gian tới. 24

2. Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ở Công ty trong thời gian tới. 25

 

Kết luận 28

 

Tài liệu tham khảo 29

 

 

doc31 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 26/07/2013 | Lượt xem: 796 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá ở công ty DONIMEX, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n doanh, liªn kÕt, hîp t¸c ®Çu t­ víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®Ó s¶n xuÊt chÕ biÕn hµng cuÊt nhËp khÈu vµ hµng tiªu dïng. * NhiÖm vô cña C«ng ty: - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch dµi h¹n, ng¾n h¹n vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, gia c«ng, l¾p r¸p theo ®óng luËt ph¸p hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vµ h­íng dÉn cña Së Th­¬ng m¹i §ång Nai. - Tæ chøc nghiªn cøu n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ®æi míi trang thiÕt bÞ, tæ chøc tiÕp thÞ tèt ®Ó n©ng cao n¨ng lùc kinh doanh vµ c¹nh tranh lµnh m¹nh, ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ ngµy cµng cao. - ChÊp hµnh ph¸p luËt Nhµ n­íc, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lÝ vµ sö dông TiÒn vèn, vËt t­, tµi s¶n, nguån lùc, thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. - Thùc hiÖn b¸o c¸o theo ngµnh vµ chÞu sù thanh tra cña ph¸p luËt. - Tæ chøc tèt bé m¸y doanh nghiÖp, qu¶n lÝ toµn dIÖn, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc theo ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vµ sù ph©n cÊp qu¶n lÝ cña Së Th­¬ng m¹i ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty. Ch¨m lo ®êi sèng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc, thùc hiÖn ph©n phèi c«ng b»ng. - B¶o vÖ doanh nghiÖp, b¶o vÖ m«i tr­êng, gi÷ g×n trËt tù an ninh chÝnh trÞ vµ an toµn x· héi trong ph¹m vi qu¶n lÝ cña C«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu §ång Nai gåm cã 69 c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc biªn chÕ thµnh 04 phßng ban vµ 02 chi nh¸nh. S¬ ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Gi¸m §èc KÕ to¸n tr­ëng P.Gi¸m §èc P.KD P. TC-HC P.KÕ to¸n CH DONIMEX Tr¹m KD Hµng XK TT Vi tÝnh 3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu §ång Nai lµ mét C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu tæng hîp bao gåm hµng tiªu dïng, nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ m¸y mãc ®¸p øng nhu cÇu kh¸c nhau cña s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cßn thùc hiÖn c¸c dÞch vô gia c«ng s¶n xuÊt, t¸i s¶n xuÊt hµng hãa, nhËn ñy th¸c xuÊt nhËp khÈu, chuyÓn khÈu. Trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, mÆt hµng chñ yÕu cña C«ng ty bao gåm: - VÒ xuÊt khÈu: §èi víi xuÊt khÈu, C«ng ty sau khi thùc hiÖn giao dÞch vµ ký kÕt hîp ®ång thµnh c«ng th× tiÕn hµnh thu gom hµng hãa trong n­íc, chuÈn bÞ hµng hãa ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu. C«ng ty trùc tiÕp s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng sau: + Cµ phª. + Cao su. + Tiªu ®en. + Phô tïng m¸y n«ng nghiÖp. + Trang thiÕt bÞ thÓ thao. + Hµng thñ c«ng mü nghÖ. + §Öm bè th¾ng. - VÒ nhËp khÈu: §èi víi hµng nhËp khÈu, c¨n cø vµo nhu cÇu tiªu dïng cô thÓ cña tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong n­íc vµ hîp ®ång ®· ký mµ C«ng ty lªn ®¬n hµng nhËp khÈu. C«ng ty trùc tiÕp nhËp khÈu c¸c mÆt hµng sau: + Hµng tiªu dïng: hµng ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh, c¸c linh kiÖn ®iÖn, xe g¾n m¸y, xe h¬i, v¶i, thùc phÈn ... + Hµng vËt t­ thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt: ph©n bãn, x¨ng dÇu, hãa chÊt, h¹t nhùa, phô tïng « t«, m¸y n«ng ng­ nghiÖp ... II. t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua 1. Vµi nÐt vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu ë n­íc ta. Tõ n¨m 1986 ®Õn nay, d­íi sù khëi x­íng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, con ®­êng ®æi míi cña ViÖt Nam ®· thu ®­îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ, nÒn kinh tÕ ®· ®i vµo thÕ æn ®Þnh vµ ®ang ph¸t triÓn ®i lªn, quan hÖ quèc tÕ më réng. Trong giai ®o¹n nµy, Kim ng¹ch xuÊt khÈu còng kh«ng ngõng gia t¨ng, ®ãnh gãp mét phÇn ®¸ng kÓ cho GDP. Víi chÝnh s¸ch h­íng vÒ xuÊt khÈu, xuÊt khÈu ®· vµ ®ang trë thµnh mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ -hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Trong nh÷ng n¨m qua, thµnh tùu cña xuÊt khÈu hµng hãa ë n­íc ta kh«ng chØ thÓ hiÖn ë tæng kim ng¹ch mµ cßn ë sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu hµng hãa, c¬ cÊu ngµnh. §iÒu ®ã nãi lªn sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng hãa xuÊt khÈu theo xu h­íng tiÕn bé h¬n. B¶ng1 : Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng ho¸ cña ViÖt Nam giai ®o¹n (1991-2000) §¬n vÞ: TriÖu USD N¨m 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Tæng kim ng¹ch 1815 2081.7 2475 3000 3600 5500 7100 8700 9361 11535 % T¨ng 14.7 18.9 21.2 20.0 52.8 29.0 22.5 7.6 12.3 Nguån : Niªn gi¸m Thèng kª n¨m 2000. Thêi kú tõ n¨m 1991 ®Õn n¨m 2000, c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu ®· cã nhiÒu thay ®æi, nhiÒu mÆt hµng gi¸ trÞ ®· ®­îc n©ng cao th«ng qua chÕ biÕn.Chóng ta ®· x©y dùng ®­îc mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc nh­:DÇu th«, than , thuû s¶n , l©m s¶n. c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu thêi kú nµy nh­ sau: - Hµng n«ng , l©m, thuû s¶n , nguyªn liÖu vµ chÕ biÕn chiÕm 56, 6% - Hµng c«ng nghiÖp nhÑ vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp chiÕm 30, 7% - Hµng c«ng nghiÖp nÆng vµ kho¸ng s¶n chiÕm 12, 7% Nh­ vËy, hµng n«ng , l©m , thuû s¶n vÉn chiÕm tû träng lín trong Kim ng¹ch xuÊt khÈu. §iÒu ®ã ph¶n ¸nh tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é nÒn kinh tÕ n­íc ta cßn l¹c hËu.Tuy kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng tr­ëng cao (20%-25% n¨m) nh­ng do ®iÓm xuÊt ph¸t cña chóng ta thÊp nªn gi¸ trÞ xuÊt khÈu thu vÒ mçi n¨m cßn rÊt khiªm tèn. Nhê thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i , ®a d¹ng ho¸, ®a ph­¬ng ho¸, ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi, hîp t¸c b×nh ®¼ng , c¸c bªn cïng cã lîi nªn ®Õn cuèi n¨m 1997, ViÖt Nam ®· cã quan hÖ th­¬ng m¹i víi 152 n­íc vµ tæ chøc quèc tÕ, trong ®ã ®· ký hiÖp ®Þnh th­¬ng maÞ víi 60 n­íc. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu thêi kú 1992-1998 ®­îc më réng h¬n. Trong c¸c n­íc trªn, NhËt B¶n lµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu lín nhÊt cña ViÖt Nam. Theo thèng kª cña Bé Tµi chÝnh NhËt B¶n, kim ng¹ch xuÊt khÈu mËu dÞch gi÷a hai n­íc n¨m 1997 ®¹t 3,4 tû USD, t¨ng 40% so víi n¨m 1998, trong ®ã ViÖt Nam xuÊt sang NhËt B¶n 2,2 tû USD. ThÞ tr­êng thø hai sau NhËt B¶n lµ Singapore. N¨m 1999, kim ng¹ch bu«n b¸n hai chiÒu ®¹t 2,2 tû USD, n¨m 1998 lµ 33,44 tû USD. §iÒu ®¸ng mõng lµ ngoµi c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng nh­ dÇu th«, may mÆc, hµng n«ng s¶n chÕ biÕn, n¨m 1998 ta ®· xuÊt sang Singapore ®­îc hµng ®iÖn tö (tivi), dï gi¸ trÞ míi ë møc khiªm tèn 5,2 triÖu USD. Tuy nhiªn, ®©y sÏ lµ b­íc khëi ®Çu ®Çy tèt ®Ñp ®Ó hµng c«ng nghiÖp cao cÊp cña ta x©m nhËp thÞ tr­êng nµy. Sau NhËt B¶n vµ Singapore cã thÓ kÓ ®Õn c¸c thÞ tr­êng nh­ Hµn Quèc, §µi Loan, Hång K«ng, Trung Quèc, Th¸i Lan, §øc, Ph¸p, Nga. Qua ph©n tÝch trªn ta thÊy, thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam vÉn chñ yÕu lµ c¸c n­íc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng (chiÕm 80%). MÆc dï ®· cã hµng dÖt sang EU tõ n¨m 1992 nh­ng th¸ng 7/1995 ViÖt Nam míi ký kÕt HiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i vµ th¸ng 7/1996 míi ký HiÖp ®Þnh xuÊt khÈu hµng dÖt sang EU. Tuy ®· b×nh th­êng hãa quan hÖ víi Mü, nh­ng ViÖt Nam ch­a ®­îc h­ëng quy chÕ tèi huÖ quèc (MFN) vµ ch­a ký HiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i víi hä nªn thÞ tr­êng Ch©u Mü míi trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm. ThÞ tr­êng Ch©u Phi vµ Trung §«ng do c¸ch biÖt vÒ ®Þa lý, nhu cÇu nhËp khÈu hµng ta ch­a lín nªn kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng hãa sang c¸c n­íc nµy cßn nhá bÐ. 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty thêi gian qua. 2.1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Cã thÓ ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty qua mét sè chØ tiªu sau: B¶ng 2: Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu (1993 - 2000) §¬n vÞ:USD ChØ tiªu 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1, Kim ng¹ch XK 6.732.695 11.530.740 20.362.318 24.371.952 26.385.876 20..691.062 25..263.714 28.805.969 2. Kim ng¹ch NK 1352.805 8.761.395 23.810.420 9.445.024 14.035.098 11..581.257 9.125.401 12.406.483 3.Tæng kim ng¹ch XNK 8085500 20.292.135 44.172.738 34.116.976 40.420.944 32..272.319 34..389.115 41..212.452 4.Tèc ®é t¨ng(%) kim ng¹ch XK 250,97 217,68 77,235 118,48 87 103 113 N¨m 1993 lµ n¨m ®¸nh dÊu b­íc ph¸t triÓn míi ë C«ng ty. §©y lµ thêi kú mµ C«ng ty tõng b­íc më réng thÞ tr­êng tõ c¸c n­íc Ch©u ¸, §«ng ¢u sang thÞ tr­êng c¸c n­íc T©y ¢u vµ sang c¶ Ch©u Phi vµ Ch©u Mü ... Do cã nh÷ng b­íc ®i trong ph­¬ng ¸n kinh doanh linh ®éng vµ phï hîp víi sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n nªn C«ng ty ®· ®Èy m¹nh ®­îc ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu víi nh÷ng kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan. NÕu n¨m 1993, kim ng¹ch xuÊt khÈu chØ ®¹t 6.732.695 USD th× chØ ®Õn n¨m 2000, gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña C«ng ty ®· ®¹t 28.805.969 USD, t¨ng h¬n 4 lÇn so víi n¨m 1993. Riªng n¨m 1995 kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty ®· ®¹t con sè kØ lôc lµ 44.172.738 USD gÊp 5,46 lÇn so víi n¨m 1993, ®©y lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhí. Trong nh÷ng n¨m tõ 1993 trë l¹i ®©y, nhÞp ®é t¨ng xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty trung b×nh lµ 20 - 35% n¨m. Trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu th× ho¹t ®éng xuÊt khÈu lu«n chiÕm tû träng cao h¬n, víi møc t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m kh¸ v÷ng ch¾c lµ 30 - 35% n¨m. Trong khi ®ã, ho¹t ®éng nhËp khÈu cã nh÷ng biÓu hiÖn bÊt th­êng, n¨m 1994 t¨ng 6,48 lÇn so víi n¨m 1993 th× ®Õn n¨m 1995 kim ng¹ch nhËp khÈu t¨ng gÊp 17,6 lÇn so víi n¨m 1993. §Õn n¨m 1996 kim ng¹ch nhËp khÈu chØ t¨ng gÊp 7,2 lÇn so víi n¨m 1993. Tuy vËy, C«ng ty ®ang phÊn ®Êu ®Ó gi÷ v÷ng ®Èy m¹nh h¬n n÷a kim ng¹ch xuÊt khÈu, cßn Kim ng¹ch nhËp khÈu cã thÓ gi÷ xu h­íng cña nh÷ng n¨m qua. HiÖu qu¶ xuÊt nhËp khÈu ®­îc coi lµ nh©n tè quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty nh­ sau: B¶ng 3: KÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty (1997 - 2000) §¬n vÞ:VN§ N¨m ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 1, KÕt qu¶ H§SXKD chÝnh 2.767.033.099 622.945.755 3.182.975.477 3.745.213.930 2, KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh 222.057.783 122.554.824 375.341.626 3.KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD phô 38.734.904 4.626.240.437 1.712.035.590 1.982.726.557 4, KÕt qu¶ kh¸c -17.856.319 -1.135.815.038 -116.164.767 -1.485.279.563 5.Ph©n phèi kÕt qu¶ (1+2+3+4) 3.009.969.467 4.113.511.151 4.901.401.124 4.609.002.550 6.ThuÕ lîi tøc 1.559.016.030 2.125.922.413 2.543.024.381 2.479.362.101 7. TrÝch lËp quü c«ng ty 1.386.316.893 1.987.628.741 2.134.822.813 2.341.799.791 8.Kho¶n trõ vµo lîi nhuËn 64.638.544 232.553.930 137.562.310 9. Thu nhËp ch­a ph©n phèi 0 0 0 0 Tõ b¶ng trªn ta thÊy, trong 04 n¨m liªn tôc tõ 1997 ®Õn 2000, lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña C«ng ty liªn tôc t¨ng. N¨m 1997, lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña C«ng ty lµ 3.009.969.476 VN§, sang n¨m 1998 lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña C«ng ty lµ 4.113.511.151VN§. N¨m 1999 lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña C«ng ty ®¹t 4.901.401.124 VN§, n¨m 2000 lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña C«ng ty ®¹t 4.609.002.550 VN§. Cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ nµy lµ do C«ng ty ®· ®Èy m¹nh ®­îc mäi ho¹t ®éng kinh doanh, lu«n lu«n ®æi míi ph­¬ng thøc kinh doanh, t×m kiÕm c¬ héi míi. Trong thêi gian nµy kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh ®· ®em l¹i kÕt qu¶ kh¸ cao, chiÕm tû träng lín trong tæng lîi nhuËn. N¨m 1997 con sè nµy lµ 2.767.033.099, n¨m 1998 con sè nµy lµ 622.945.755VN§, tíi n¨m 2000 con sè nµy t¨ng lªn 3.754.213.930VN§. Còng trong thêi gian nµy, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kh¸c cña C«ng ty ®¸ng ®­îc l­u t©m. Tõ n¨m 1997 ®Õn 2000 kÕt qu¶ ho¹t ®éng kh¸c lu«n bÞ ©m vµ ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. N¨m 1997 kÕt qu¶ ho¹t ®éng kh¸c lµ (-17.856.319) VN§, sang n¨m 1998 con sè nµy lµ (-1.135.815.038) VN§,n¨m 1999 lµ (116.164.767) VN§ vµ n¨m 2000 con sè nµy lµ (-1.485.279.563) VN§. KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh còng cã biÓu hiÖn thÊt th­êng, n¨m 1997 lµ 222.057.738 VN§ nh­ng sang n¨m 1998 ho¹t ®éng tµi chÝnh kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶, ®Õn n¨m 1999 con sè nµy lµ 122.554.824 VN§. Qua c¸c kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt, nghiªn cøu kÜ l­ìng ®Ó ®Ò ra ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. C¸c kÕt qu¶ cuèi cïng tõ lîi nhuËn sau thuÕ ®· ®­îc trÝch lËp c¸c quü C«ng ty vµ ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn qua c¸c n¨m tõ 1998 tíi nay. KÕt qu¶ nµy ®· gióp c¶i thiÖn t×nh h×nh vèn cña C«ng ty vµ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt. 2.2. C¸c h×nh thøc t¹o nguån hµng cña c«ng ty Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty ®· sö dông c¸c h×nh thøc t¹o nguån hµng sau: - Mua ®øt b¸n ®o¹n: ®©y lµ h×nh thøc thu mua chñ yÕu cña C«ng ty, chiÕm gÇn 80% gi¸ trÞ hµng hãa thu mua. Sau khi C«ng ty vµ ng­êi b¸n ®· ®¹t ®­îc tháa thuËn vÒ mÆt sè l­îng, chÊt l­îng mÉu m·, ph­¬ng thøc thanh to¸n, ®iÒu kiÖn vµ c¬ së giao hµng ... th× hai bªn míi tiÕn hµnh kÝ kÕt hîp ®ång kinh tÕ. Hîp ®ång nµy lµ c¬ së rµng buéc tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. Th«ng th­êng ng­êi kÝ kÕt hîp ®ång lµ Gi¸m ®èc C«ng ty hoÆc Phã Gi¸m ®èc ®­îc ñy quyÒn. - Ph­¬ng thøc ñy th¸c: Lµ ph­¬ng thøc mµ C«ng ty dïng danh nghÜa cña m×nh ®Ó giao dÞch víi kh¸ch hµng n­íc ngoµi nh»m tháa thuËn víi hä vÒ c¸c ®iÒu kho¶n: sè l­îng, chÊt l­îng, mÉu m·, gi¸ c¶, ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng ... vµ tæ chøc b¸n hé hµng cho ng­êi ñy th¸c. Ph­¬ng thøc thu mua nµy chØ chiÕm mét tØ lÖ nhá trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. - Ph­¬ng thøc ®Çu t­, liªn doanh liªn kÕt s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Theo ph­¬ng thøc nµy, C«ng ty sÏ bá vèn ra ®Çu t­ vµo c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu theo c¸c hîp ®ång ng¾n h¹n, trong ®ã C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tiªu thô c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Th«ng th­êng C«ng ty chØ øng vèn tr­íc cho c¸c c¬ së chøc kh«ng tham gia trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt. H×nh thøc nµy chØ ®­îc C«ng ty ¸p dông khi ®· kÝ ®­îc hîp ®ång xuÊt khÈu víi n­íc ngoµi mµ nguån hµng trong n­íc ch­a cã s½n. C«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn theo quy tr×nh sau: S¬ ®å 2: M« h×nh tæ chøc c«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng X¸c ®Þnh nhu cÇu X©y dùng ®¬n hµng Lùa chän ThÞ tr­êng TiÕp cËn, ®µm ph¸n, Ký kÕt hîp ®ång Thanh lý Hîp ®ång Tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång T×m kiÕm Nhµ cung CÊp Lùa chän Nhµ cung CÊp KiÓm Tra Hµng Hãa TiÕp NhËn Hµng Hãa VËn ChuyÓn Hµng Hãa Thanh To¸n B¶o Qu¶n Xö lÝ tranh chÊp 2.3. C¸c NghiÖp vô kinh doanh cña c«ng ty a) NghiÖp vô giao hµng xuÊt khÈu. NghiÖp vô nµy bao gåm c¸c kh©u sau: - ChuÈn bÞ hµng: Sau khi C«ng ty ®· ®­a hµng vÒ kho th× tiÕn hµnh c¸c kh©u chuÈn bÞ nh­ ®ãng gãi hµng hãa, ghi m· kÝ hiÖu ®Ó hoµn thiÖn hµng theo ®¬n hµng cña n­íc nhËp khÈu. - Thuª tµu vµ kÝ kÕt hîp ®ång vËn chuyÓn: Th«ng th­êng, C«ng ty sö dông ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng theo ®iÒu kiÖn FOB trong Incoterm 1991 víi n­íc ngoµi do vËy ë kh©u nµy, C«ng ty chØ kÝ kÕt hîp ®ång vËn chuyÓn víi c¸c tæ chøc vËn t¶i, thuª c¸c tæ chøc nµy ®em ph­¬ng tiÖn tíi tËn kho hµng cña C«ng ty ®Ó chuyÓn hµng hãa ra c¶ng xuÊt khÈu, sau ®ã tiÕn hµnh bèc dì hµng xuèng c¶ng ®Ó h¶i quan kiÓm ®Þnh hµng hãa. - Hoµn thiÖn thu tôc giÊy tê: Lµm thñ tôc giÊy phÐp xuÊt khÈu C«ng ty th­êng ph¶i chuÈn bÞ c¸c lo¹i giÊy tê sau: + Hîp ®ång th­¬ng m¹i (b¶n chÝnh vµ b¶n sao). + B¶n dÞch hîp ®ång. + H¹n ng¹ch, quota nÕu xuÊt hµng h¹n ng¹ch. + GiÊy chøng nhËn xuÊt xø. + GiÊy kiÓm dÞch vÖ sinh hµng. + C¸c giÊy tê h¶i quan. - Tæ chøc khai b¸o vµ gi¸m ®Þnh h¶i quan. Kh©u nµy C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ giÊy tê, më hµng hãa ®Ó h¶i quan kiÓm tra. - Giao hµng lªn tµu vµ lËp vËn ®¬n. Th«ng th­êng, C«ng ty ñy th¸c toµn phÇn cho h·ng vËn t¶i. Sau khi giao hµng lªn tµu th× ®¹i diÖn cña C«ng ty vµ c¬ quan b¶o hiÓm x¸c nhËn hµng vµo biªn b¶n ®Ó C«ng ty tiÕn hµnh mua b¶o hiÓm. Còng trong kh©u nµy, ®¹i diÖn cña C«ng ty ph¶i lÊy x¸c nhËn thuyÒn phã vµ sau ®ã ®æi lÊy vËn ®¬n thuyÒn tr­ëng. b) NghiÖp vô thanh to¸n bao gåm c¸c kh©u vay vèn thanh to¸n nguån hµng vµ nhËn tiÒn thanh to¸n cña bªn nhËp khÈu: §èi víi thanh to¸n ®Çu vµo, c¸c phßng hoÆc ®¬n vÞ thùc hiÖn nhiÖm vô trùc tiÕp th× ®­îc C«ng ty ñy quyÒn giao vèn ®Ó thanh to¸n. Sau khi nhËn ®­îc tiÒn hµng bªn nhËp khÈu thanh to¸n, ®¬n vÞ sÏ giao l¹i C«ng ty toµn bé doanh thu vµ c¸c chi phÝ hîp lÝ. H×nh thøc thanh to¸n nguån hµng chñ yÕu b»ng TiÒn mÆt. Nguån vèn ®Ó thanh to¸n ®Çu vµo cña C«ng ty mét phÇn lµ vèn tù cã, nh­ng do ®iÒu kiÖn cßn rÊt thiÕu vèn nªn C«ng ty th­êng chñ ®éng vay ng¾n h¹n Ng©n hµng. ViÖc thanh to¸n cña ®¬n vÞ nhËp khÈu lµ kh©u Ên ®Þnh kÕt qu¶ cuèi cïng c¶ qu¸ tr×nh nghiÖp vô xuÊt khÈu hµng hãa. Sè tiÒn thanh to¸n c¨n cø vµo trÞ gi¸ hµng hãa vµ thêi h¹n thanh to¸n ®· ®­îc quy ®Þnh trong hîp ®ång. Ph­¬ng thøc thanh to¸n trong xuÊt khÈu cña C«ng ty rÊt nhiÒu, ch¼ng h¹n, thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông (L/C), thanh to¸n b»ng ph­¬ng thøc nhê thu, thanh to¸n hµng ®æi hµng, thanh to¸n trao tay tiÒn mÆt. Ngo¹i trõ ph­¬ng ph¸p më L/C, cßn c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c rñi ro lµ kh¸ lín, v× vËy, C«ng ty chñ tr­¬ng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó bªn ®èi t¸c më L/C. c) NghiÖp vô xö lÝ th«ng tin thÞ tr­êng hµng xuÊt khÈu. Trªn c¬ së th«ng tin thu thËp ®­îc qua niªn gi¸m thèng kª ViÖt Nam, qua c¸c b¶n tin nhanh vÒ thÞ tr­êng, gi¸ c¶, T¹p chÝ Th­¬ng m¹i, qua c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã liªn quan, qua tiÕp xóc trùc tiÕp víi b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc ... C¸n bé Phßng Kinh doanh x¸c ®Þnh tõng thÞ tr­êng phï hîp víi nh÷ng mÆt hµng nµo, sè l­îng, chÊt l­îng, gi¸ c¶ cã thÓ ®¸p øng. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu ®­îc ¸p dông chñ yÕu lµ thèng kª kinh nghiÖm. Trong nh÷ng n¨m qua, thÞ tr­êng thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®æi thÊt th­êng, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng hµng n«ng s¶n. Trong khi ®ã, hÖ thèng cung cÊp th«ng tin cña n­íc ta cßn rÊt kÐm, ch­a kÞp thêi víi xu h­íng ph¸t triÓn cña thÕ giíi. Do ®ã, c«ng t¸c thu thËp vµ xö lÝ th«ng tin cña C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Bªn c¹nh ®ã, ®éi ngò c¸n bé kinh doanh cña C«ng ty ch­a ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt vÒ nghiªn cøu thÞ tr­êng, ch­a cã c¸c ph­¬ng ¸n nghiªn cøu mang tÝnh hÖ thèng. V× vËy, cã nhiÒu tr­êng hîp C«ng ty ®· gÆp nh÷ng lóng tóng vÒ ®Þnh h­íng c¸c thÞ tr­êng träng ®iÓm ®Ó tiÕn hµnh giao dÞch xuÊt khÈu. Cßn n÷a, do yÕu kÐm vÒ dù ®o¸n xu h­íng cña cung cÇu vµ gi¸ c¶ trong t­¬ng lai nªn C«ng ty ch­a x¸c ®Þnh ®­îc c¸c chiÕn l­îc xuÊt khÈu hîp lÝ. NhiÒu khi gi¸ c¶ ch­a lªn cao ®· tiÕn hµnh b¸n å ¹t hµng hãa, khi gi¸ c¶ ®· lªn cao råi th× kh«ng cßn hµng hãa ®Ó b¸n. HoÆc cã t×nh tr¹ng chän sai ®èi t­îng bu«n b¸n, hä kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó thanh to¸n TiÒn hµng hoÆc ch©y × thùc hiÖn hîp ®ång g©y ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ nhiÒu khi cßn dÉn ®Õn thÊt thu, thua lç. §©y còng lµ t×nh tr¹ng chung cña nhiÒu doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu ë n­íc ta. Cã thÓ víi mÆt hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty ®a d¹ng vµ phong phó vÒ chñng lo¹i, chÊt l­îng, gi¸ c¶, C«ng ty ph¶i rÊt linh ho¹t vµ tÝnh to¸n kÞp thêi míi cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng, ®¶m b¶o lµm ¨n l©u dµi. II. Tæng qu¸t kÕt qu¶ xuÊt khÈu cña C«ng ty. 1- T×nh h×nh kinh doanh theo mÆt hµng. B¶ng 4: KÕt qu¶ xuÊt khÈu theo mÆt hµng (1997 - 2000). §¬n vÞ:USD MÆt hµng 1997 1998 1999 2000 Cµ phª 16.436.633 14.711.011 16.634.111 17.532.749 Tiªu ®en 2.198.222 3.362.961 177.756 2.602.220 Cao su 2.429.000 2.493.754 1.397.000 2.671.000 Ng« 3.136.725 Gèm mü nghÖ 117.177 40.570 Dông cô thÓ thao 9817 10.723 Phô tïng m¸y NN 33.738 44.121 ¸o thun 9.312 ¸o s¬ mi nam 15.252 §Öm bè th¾ng 27.922 54.847 Qua b¶ng trªn cho thÊy, ®a sè c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty lµ hµng n«ng - l©m - thæ s¶n. §Æc ®iÓm cña mÆt hµng nµy lµ t×nh h×nh s¶n xuÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn n­íc ta, cã nguån cung cÊp kh¸ dåi dµo, ®­îc Nhµ n­íc khuyÕn khÝch xuÊt khÈu vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi. Tuy nhiªn mÆt hµng nµy ®ang gÆp khã kh¨n trªn thÞ tr­êng thÕ giíi do gi¸ c¶ biÕn ®éng thÊt th­êng vµ lµ mÆt hµng t­¬ng ®ång víi hµng hãa c¸c n­íc trong khu vùc. V× vËy, ®Ó ®Èy m¹nh ®­îc kim ng¹ch xuÊt khÈu ®ßi hái C«ng ty ph¶i nç lùc rÊt nhiÒu. Trong c¸c mÆt hµng trªn th× mÆt hµng chñ lùc cña C«ng ty cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu mçi n¨m trªn 6 triÖu USD ®ã lµ: cµ phª. MÆt hµng nµy chiÕm tØ träng lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. N¨m 1997, c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc trªn chiÕm tØ träng b»ng 61% tæng gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu. N¨m 1998 chiÕm 83%, n¨m 1999 chiÕm 46,51%, n¨m 2000 chiÕm 45%.Con sè nµy cho thÊy mÆt hµng cµ phª lµ mÆt hµng chiÕm tû lÖ lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. MÆc dï vËy, mÆt hµng cµ phª ®ang cã xu h­íng gi¶m lµ do trong hai n¨m gÇn ®©y gi¸ c¶ cµ phª trªn thÞ tr­êng thÕ giíi diÔn biÕn thÊt th­êng, kh¸ch hµng lín nhÊt mua cµ phª lµ Mü ®· gi¶m nhu cÇu v× cµ phª dù tr÷ cña Mü kh¸ lín, do ®ã ®· lµm cho gi¸ cµ phª tôt xuèng mét c¸ch th¶m h¹i, mÆt n÷a lµ s¶n l­îng cµ phª cña Brazin trong mÊy vô qua lu«n ®¹t s¶n l­îng lín. Hai nguyªn nh©n ®ã dÉn tíi cung cµ phª t¨ng nh­ng cÇu cµ phª gi¶m dÉn ®Õn gi¶m gi¸. T­¬ng tù nh­ cµ phª mÆt hµng cao su còng liªn tôc gi¶m gi¸ ... Bªn c¹nh viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng chñ lùc, C«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng vµ t¨ng c­êng xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng kh¸c. Cã thÓ kÓ ®Õn mét sè mÆt hµng nh­ trang thiÕt bÞ thÓ thao, quÇn ¸o, ng«, ®Ëu, l¹c ... C¸c mÆt hµng nµy tuy chiÕm tû träng nhá nh­ng nã ®· ph¶n ¸nh ®­îc sù cè g¾ng v­¬n lªn cña c¸n bé C«ng ty vµ ®©y sÏ lµ tiÒn ®Ò cña sù ph¸t triÓn trong c¸c n¨m s¾p tíi. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty còng chó träng ®Çu t­ ph¸t triÓn mÆt hµng theo chiÒu s©u, th«ng qua c¸c ho¹t ®éng liªn doanh, liªn kÕt, khai th¸c c¸c nguån hµng chÕ biÕn cao. TØ träng xuÊt khÈu hµng th« qua c¸c n¨m ®· gi¶m dÇn vµ hµng chÕ biÕn tinh ®ang cã xu h­íng t¨ng lªn. N¨m 1997 tØ träng chÕ biÕn cña c¸c mÆt hµng xuÊt kh©u lµ 30%, n¨m 1998 lµ 32%, n¨m 1999 lµ 34%, n¨m 2000 lµ 35%. MÆt hµng cã tØ träng chÕ biÕn cao nhÊt ph¶i kÓ ®Õn lµ cµ phª, n¨m 1992 vµ 1993 C«ng ty chØ xuÊt khÈu cµ phª th«, c¸c n¨m 1995 trë ®i C«ng ty chñ yÕu xuÊt khÈu cµ phª nh©n, cµ phª thµnh phÈm. §©y lµ h­íng kinh doanh rÊt ®óng ®¾n, gãp phÇn t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu. §Ó ph¸t huy ®iÒu nµy, C«ng ty cÇn thiÕt ph¶i thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c nguån hµng, cã ph­¬ng ¸n kinh doanh râ rµng, ®Æc biÖt lµ t¨ng c­êng ®Çu t­, hç trî cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, chÕ biÕn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng hµng hãa. 2- T×nh h×nh kinh doanh xuÊt khÈu theo thÞ tr­êng. Hßa chung víi qu¸ tr×nh ®a d¹ng hãa vµ ®a ph­¬ng hãa c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ cña ®Êt n­íc, trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty DONIMEX ®· kh«ng ngõng më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña m×nh. Cã thÓ nãi, thÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ yÕu cña DONIMEX lµ c¸c n­íc Ch©u ¸ vµ Ch©u ¢u, trong ®ã n¨m 1999, c¸c n­íc Ch©u ¸ chiÕm thÞ phÇn lµ 2,02%, Ch©u ¢u chiÕm 26,25%, cßn l¹i c¸c Ch©u kh¸c lµ 71,73%. XÐt thÞ tr­êng Ch©u ¸, ®©y lµ thÞ tr­êng gÇn gòi vÒ ®Þa lý, phong tôc, tËp qu¸n, cã mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi C«ng ty. Trong c¸c n­íc Ch©u ¸ th× Singapore vµ Trung quèc lµ b¹n hµng tiªu thô lín nhÊt cña DONIMEX. N¨m 1995, xuÊt khÈu cña DONIMEX sang thÞ tr­êng Singapore vµ Trung Quèc ®¹t 15.429.168,83 USD chiÕm h¬n 70% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. N¨m 1998 lµ 6.235.739 USD chiÕm 49,5% tæng kim ng¹ch...ThÞ tr­êng Singapore lµ thÞ tr­êng trung chuyÓn hµng hãa cña C«ng ty, hµng hãa ®­îc xuÊt sang ®©y, qua mét sè c«ng ®o¹n chÕ biÕn thªm, hä sÏ t¸i xuÊt sang n­íc kh¸c. §øng sau thÞ tr­êng Singapore vµ Trung Quèc lµ thÞ tr­êng Mü vµ Th¸i Lan, Anh, Ph¸p ... Kim ng¹ch xuÊt khÈu sang c¸c n­íc nµy th­êng ®¹t con sè xÊp xØ 1 triÖu ®« la, tuy tèc ®é ph¸t triÓn ch­a cao nh­ng t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Cã thÓ nãi, quan hÖ cña DONIMEX ë thÞ tr­êng Ch©u ¸, Ch©u ¢u lµ rÊt réng lín, cã truyÒn thèng l©u dµi vµ ngµy cµng ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· chó träng t¨ng c­êng mèi quan hÖ hîp t¸c víi c¸c b¹n hµng ë thÞ tr­êng nµy. §Õn nay C«ng ty ®· thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ hîp t¸c lµm ¨n víi h¬n 100 C«ng ty n­íc ngoµi tËp trung ë gÇn 40 quèc gia. HiÖn nay, C«ng ty ®ang ®Èy m¹nh viÖc më réng h¬n n÷a thÞ tr­êng ë Trung Quèc, ®©y lµ thÞ tr­êng tiªu thô lín, gÇn gòi vÒ ®Þa lÝ, chi phÝ vËn chuyÓn thÊp vµ ®ang høa hÑn nhiÒu tiÒm n¨ng. XÐt vÒ thÞ tr­êng Ch©u ¢u. C¸c b¹n hµng lín ë T©y ¢u vµ B¾c ¢u tiªu thô hµng hãa cña C«ng ty DONIMEX lµ Anh, Ph¸p, BØ, Hµ Lan, §øc ... Tõ nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kØ 90, C«ng ty ®· v­¬n ra vµ th©m nhËp thÞ tr­êng nµy. §Õn nay C«ng ty ®· t¹o ®­îc nh÷ng uy tÝn nhÊt ®Þnh vµ cã ®­îc chç ®øng kh¸ v÷ng ch¾c ë thÞ tr­êng nµy. Trong c¸c n­íc T©y ¢u th× BØ lµ b¹n hµng tiªu thô lín nhÊt. N¨m 1995 hµng cña C«ng ty xuÊt sang BØ trÞ gi¸ 733.320 USD th× sang n¨m 1996 lµ 2.108.385 USD, n¨m 1998 con sè nµy lµ 1.194.820 USD. Trong nh÷ng n¨m s¾p tíi con sè nµy cã thÓ sÏ t¨ng cao h¬n n÷a. Bªn c¹nh ®ã, gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng §øc, Ph¸p, Anh còng cã xu h­íng t¨ng ®¸ng kÓ ... Trong c¸c n­íc B¾c ¢u th× Hµ Lan lµ thÞ tr­êng lín nhÊt, kim ng¹ch xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng nµy còng ë møc t­¬ng ®èi, trong nh÷ng n¨m tíi thÞ tr­êng nµy lµ c¬ héi lín cho C«ng ty. N¨m 1998, C«ng ty ®· më réng thÞ tr­êng §«ng ¢u mµ tr­íc ®©y ®· bÞ gi¸n ®o¹n nh­ Ba Lan, Céng hßa SÐc..., ë thÞ tr­êng T©y ¢u vµ B¾c ¢u C«ng ty më réng sang ý, T©y Ban Nha, Rumania, Pakistan ... Tuy kim ng¹ch xuÊt khÈu sang c¸c thÞ tr­êng nµy ch­a cao, nh­ng nã còng høa hÑn mét triÓn väng s¸ng sña h¬n. ThÞ tr­êng Mü ®Æc biÖt ®­îc C«ng ty chó träng. Tuy chØ míi x©m nhËp vµo thÞ tr­êng nµy trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, song tèc ®é t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu cña C«ng ty t¨ng rÊt cao. N¨m 1997, C«ng ty xuÊt ®­îc mét l« hµng cµ phª vµo thÞ tr­êng Mü víi gi¸ trÞ 387.185 USD, n¨m 1998 con sè trªn ®· lªn tíi 3.066.940 USD, n¨m 1999 lµ 1.194.565 USD. N¨m 2000 lµ 2.666.605 USD. ThÞ tr­êng Mü cã søc tiªu thô rÊt lín, quan hÖ ViÖt - Mü gÇn ®©y ®· ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ, ®iÒu ®ã ®ang më ra cho C«ng ty DONIMEX mét triÓn väng míi trong kinh doanh. C«ng ty cÇn nhanh chãng x©m nhËp vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng nµy v× ®©y lµ ®iÓm m¹nh t­¬ng ®èi cña C«ng ty. 3- Ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt khÈu hµng hãa cña C«ng ty. §Ó ph©n tÝch ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt khÈu hµng hãa cña C«ng ty DONIMEX, tr­íc hÕt ta ph¶i n¾m ®­îc chØ tiªu kinh tÕ kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn mµ C«ng ty

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDA223.doc
Tài liệu liên quan