Đề tài Giải pháp hoàn thiện nội dung kế toán nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Sông Công - Thái Nguyên

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN HOÀN THIỆN 3

1.1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG. 3

1.1.1. Khái quát về kế toán ngân hàng: 3

1.1.1.1. Khái niệm kế toán ngân hàng: 3

1.1.1.2. Đặc điểm, yêu cầu của kế toán ngân hàng: 3

1.1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng: 6

1.1.2 Nội dung kế toán nghiệp vụ tín dụng ngân hàng: 7

1.1.2.1. Tín dụng ngân hàng: 7

1.1.2.2. Kế toán nghiệp vụ tín dụng: 10

1.1.2.3. Kế toán phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 21

1.2. HOÀN THIỆN NỘI DUNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG 24

1.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện. 24

1.2.2. Chuẩn mực để hoàn thiện nội dung kế toán nghiệp vụ tín dụng . 25

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NỘI DUNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ 36

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG SÔNG CÔNG 36

2.1.1 Sự hình thành và phát triển của Ngân hàng Sông Công 36

2.1.2 Mô hình tổ chức và chức năng nghiệp vụ của từng phòng ban 39

2.2. THỰC TRẠNG NỘI DUNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG. 42

2.2.1. Trình tự kế toán nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng Sông Công . 42

2.2.1.1. Giải ngân : 43

2.2.1.2. Giai đoạn thu lãi. 44

2.2.1.3. Giai đoạn thu nợ. 45

2.2.1.4. Kế toán chuyển nợ quá hạn. 45

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 59

3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI. 59

3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NỘI DUNG NGHIỆP VỤ 61

3.2.1. Giải pháp đầu tiên quan trọng nhất đó là khâu là sạch số liệu. 61

3.2.2. Tạo CIF cho khách hàng 63

3.2.3. Thực hiện tốt công tác chuyển nợ quá hạn, trích lập dự phòng . 63

3.2.4. Nâng cao cơ sở vật chất, trang bị máy móc, các thiết bị 64

3.2.5 Nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên. 64

3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT. 65

3.3.1 Kiến nghị về phía Nhà nước 65

3.3.2. Về phía ngân hàng Nhà nước 65

3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam. 66

3.3.4. Kiến nghị đối với chi nhánh Ngân hàng Công thương Sông Công 67

Kết luận 68

Danh mục tài liệu tham khảo 69

MỤC LỤC 71

 

 

 

rtfChia sẻ: oanh_nt | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1417 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp hoàn thiện nội dung kế toán nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Sông Công - Thái Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • rtfGiải pháp hoàn thiện nội dung kế toán nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Sông Công - Thái Nguyên.rtf
Tài liệu liên quan