Đề tài Giới thiệu quản lý bán vé máy bay

MỤC LỤC

Lời nói đầu

 

Mục lục

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 6

 

1. Giới thiệu chung về vấn đề nghiên cứu. 6

2. Nội dung 6

Các đối tượng phục vụ chính của chương trình 6

2.1 Hành khách 6

2.2 Nhân viên bán vé 7

2.3 Người điều hành hệ thống 7

 

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 8

 

1. Giới thiệu mô hình client/server 8

1.1 Sự phát triển 8

1.2 Cấu trúc mô hình client/server 8

1.2.1 Tổng quan 8

1.2.2 Tổ chức 8

1.3 Các thành phần của mô hình client/server 9

1.3.1 Giao diện người dùng ( User Interface) 9

1.3.2 Logic trình bày ( Presentation Logic) 9

1.3.3 Logic ứng dụng ( Application Logic) 10

1.4 Ưu nhược điểm của mô hình client/server 10

1.4.1 Ưu điểm 10

1.4.2 Nhược điểm 10

2. Các công cụ cài đặt 11

2.1 Ngôn ngữ HTML 11

2.1.1 Khái niệm chung 11

2.1.2 Các thành phần của một tài liệu HTML 11

2.1.3 Thuộc tính liên kết của HTML 11

2.1.4 Các đặc trưng của ngôn ngữ HTML 12

2.2 Ngôn ngữ ASP 13

2.2.1 Giới thiệu về Active server Page(ASP) 13

2.2.2 Đặc điểm của ASP 15

2.2.3 Các thành phần và cú pháp ASP 15

2.2.4 Các đối tượng (object) trong ASP 16

2.3 SQL server 19

2.3.1 Ý niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL) 19

2.3.2 Microsoft SQL Server 19

2.4 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL 20

2.4.1 Những đặc trưng của ngôn ngữ SQL 20

2.4.2 Dạng lệnh của ngôn ngữ truy vấn dữ liệu 20

2.5 Kết nối ODBC ( open database connectivity ) 21

 

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 24

 

1. Phân tích hệ thống thông tin 24

1.1 Nghiên cứu hiện trạng 24

1.1.1 Giới thiệu công ty 24

1.1.2 Hiện trạng tổ chức 24

1.1.3 Đối tượng quan tâm 25

1.2 Yêu cầu chức năng 25

1.2.1 Chức năng quản lý hệ thống 25

1.2.2 Chức năng quản lý vé 26

2. Thiết kế hệ thống thông tin 26

2.1 Sơ đồ dòng dữ liệu 26

2.2 Các mẫu biểu liên quan 27

3. Từ điển dữ liệu 30

4. Mô hình thực thể kết hợp 32

4.1 Xây dựng các thực thể 32

4.2 Mô hình thực thể kết hợp 34

5. Xây dựng các cơ sở dữ liệu 35

5.1 Danh sách người sử dụng chương trình: Table NHANVIEN 35

5.2 Danh sách các loại máy bay vận chuyển: Table MAYBAY 35

5.3 Danh sách các chuyến bay: Table CHUYENBAY 35

5.4 Danh sách các quốc tịch: Table QUOCTICH 36

5.5 Danh sách các hành khách: Table KHACH 36

5.6 Danh sách nơi đi: Table GADI 36

5.7 Danh sách quốc tịch : Table QUOCTICH 36

5.8 Bảng giá vé: Table GIAVE 37

5.9 Chi tiết phiếu đặt chỗ: Table BOOKING 37

 

CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 38

 

1. Xây dựng chương trình 38

1.1 Tổ chức cơ sở dữ liệu trên server 38

1.2 Xây dựng chương trình 38

1.3 Thuật toán chương trình 39

1.3.1 Nhập thông tin 39

1.3.2 Sửa đổi thông tin 39

1.3.3 Tìm kiếm thông tin 40

 

2. Giao diện chương trình 40

2.1 Giao diện chính của chương trình 40

2.2 Dành cho hành khách 42

2.3 Dành cho người quản trị mạng 44

2.4 Dành cho nhân viên bán vé 49

 

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN 54

 

1. Kết quả đạt được 54

2. Hạn chế 54

3. Hướng phát triển 54

 

Tài liệu tham khảo

 

 

doc53 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 05/04/2013 | Lượt xem: 5542 | Lượt tải: 33download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giới thiệu quản lý bán vé máy bay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBao cao.doc
  • pptLuan van.ppt