Đề tài Hệ giao dịch địa ốc trên mạng internet

Nội dung

Giới thiệu đề tài

1. Đặt vấn đề

2. Giải quyết vấn đề

Phần 1: Khả sát và lựa chọn công nghệ

Chương 1: Timg hiểu VB. net

1. Các toán tử

Các toán tử cơ sở

pdf116 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 18/07/2017 | Lượt xem: 362 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hệ giao dịch địa ốc trên mạng internet, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
RepeatColumns="ColumnCount" RepeatDirection="Vertical | Horizontal" RepeatLayout="Flow | Table" TextAlign="Right|Left" OnSelectedIndexChanged= "OnSelectedIndexChangedMethod" runat="server"> <asp:ListItem Text="label" Value="value" Selected="True | False" /> ‰ YÙ nghóa caùc thuoäc tính: Ngoaøi caùc thuoäc tính cuûa moät RadioButton noù coøn coù caùc thuoäc tính ñaët thuø sau: ƒ DataSource: Nguoàn döõ lieäu raøng buoäc cho RadioButtonList. ƒ DataTextField: Chæ ra tröôøng döõ lieäu naøo trong DataSource seõ ñöôïc laøm nhaõn hieãn thò cuûa RadioButtonList treân trình duyeät. ƒ DataValueField: Chæ ra tröôøng döõ lieäu naøo trong DataSource seõ laøm giaù trò töông öùng cho moät muïc choïn trong DataTextField. ƒ RepeatColumns: Soá coät toái ña ñeå hieãn thò danh saùch caùc RadioButton. ƒ RepeatLayout: Qui ñònh caùch hieãn thò danh saùch caùc RadioButton theo daïng baûng (Table: töông ñöông vôùi kieåu hieãn thò ñöôïc chi phoái bôûi theû ) hay theo daïng doøng (Flow:gioáng nhö hieãn thò daïng vaên baûn theo töøng doøng). GVHD: ThS. Ñoaøn Coâng Huøng SVTH: Nguyeãn Thanh Hoaøi Chöông II: Tìm hieåu ASP.NET Trang 27 ƒ RepeatDirection: Qui ñònh thöù töï caùc RadioButton (tính theo thöù töï trong DataSource) ñöôïc tính theo chieàu ngang hay chieàu doïc khi hieãn thò. ƒ ListItem: [danh saùch] RadioButton seõ ñöôïc hieãn thò neáu khoâng chæ ñònh nguoàn döõ lieäu raøng buoäc cho thaønh phaàn ñieàu khieån naøy baèng thuoäc tính DataSource. o Text: Nhaõn hieãn thò (treân trình duyeät) cuûa RadioButton. o Value: Giaù trò töông öùng vôùi Text khi ngöôøi duøng click choïn Radiobutton. o Selected: O choïn RadioButton coù ñöôïc choïn (Selected=True) hay khoâng (Selected=Fasle). b. CheckBoxList laø moät maûng (danh saùch) caùc CheckBox. Khaùc vôùi RadiobuttonList, ngöôøi duøng coù theå choïn nhieàu oâ kieåm CheckBox thuoäc moät CheckBoxList. ‰ Cuù phaùp <asp:CheckBoxList Id="CheckBoxList1" AutoPostBack="True|False" CellPadding="Pixels" DataSource='' DataTextField="DataSourceField" DataValueField="DataSourceField" RepeatColumns="ColumnCount" RepeatDirection="Vertical|Horizontal" RepeatLayout="Flow | Table" TextAlign="Right|Left" OnSelectedIndexChanged ="OnSelectedIndexChangedMethod" runat="server"> Text ‰ YÙ nghóa caùc thuoäc tính: Töông töï nhö RadioButtonList. c. DropDownList laø thaønh phaàn ñieàu khieån coù hình daùng gioáng nhö thaønh phaàn ñieàu khieån cuûa HTML thoâng thöôøng vaø coù chöùc naêng töông töï nhö thaønh phaàn ñieàu khieån GVHD: ThS. Ñoaøn Coâng Huøng SVTH: Nguyeãn Thanh Hoaøi Chöông II: Tìm hieåu ASP.NET Trang 28 cuûa HTML chaïy phía trình chuû (coù thuoäc tính runat = server) ‰ Cuù phaùp <asp:DropDownList Id="DropDownList1" Runat="server" DataSource="" DataTextField="DataSourceField" DataValueField="DataSourceField" AutoPostBack="True | False" OnSelectedIndexChanged= "OnSelectedIndexChangedMethod"> Text ‰ YÙ nghóa caùc thuoäc tính ƒ Id: Teân nhaän daïng cuûa DropDownList ñeå phaân bieät vôùi caùc thaønh phaàn ñieàu khieån khaùc. ƒ DataSource: Nguoàn döõ lieäu raøng buoäc cho DropDownList. ƒ DataTextField: Chæ ñònh tröôøng döõ lieäu naøo trong DataSource seõ ñöôïc laøm nhaõn hieãn thò cuûa CheckBoxList treân trình duyeät. ƒ DataValueField: Chæ ra tröôøng döõ lieäu naøo trong DataSource seõ laøm giaù trò töông öùng cho moät muïc choïn trong DataTextField. ƒ ListItem: Danh saùch caùc muïc döõ lieäu ñöôïc hieãn thò trong DropDownLis, neáu khoâng chæ ñònh nguoàn döõ lieäu raøng buoäc cho thaønh phaàn ñieàu khieån naøy baèng thuoäc tính DataSource. o Text: Nhaõn hieãn thò (treân trình duyeät) cuûa RadioButton. o Value: Giaù trò töông öùng vôùi Text khi ngöôøi duøng click choïn Radiobutton. o Selected: (Selected=True). Muïc döõ lieäu naøy seõ ñöôïc hieãn thò ñaàu tieân trong khung hieãn thò cuûa DropDownLis ngöôïc laïi laø khoâng . ƒ Runat: Luoân coù giaù trò laø “server”, chæ ñònh raèng thaønh phaàn ñieàu khieån naøy ñöôïc thöïc thi ôû phía trình chuû. GVHD: ThS. Ñoaøn Coâng Huøng SVTH: Nguyeãn Thanh Hoaøi Chöông II: Tìm hieåu ASP.NET Trang 29 3. Caùc thaønh phaàn ñieàu khieån khung löôùi a. DataGrid Coù theå noùi cuøng vôùi DataList, Repeater. DataGrid laø moät trong nhöõng thaønh phaàn ñieàu khieãn duøng ñeå hieãn thò döõ lieäu ôû daïng baûng ñeïp maét vaø tieän lôïi nhaát. Vieäc boå sung ba thaønh phaàn ñieàu khieån naøy vôùi nhieàu tính naêng saún coù ( seõ giuùp ngöôøi laäp trình Web tieát kieäm thôøi gian laäp trình cho vieäc hieãn thò döõ lieäu raát nhieàu, nhö xoùa, chænh söûa maãu tin,vaø khaû naêng töï phaân trang laø tính naêng ñaùng quan taâm. ‰ Cuù phaùp Daïng 1 <asp:DataGrid Id="programmaticID" DataSource='' AllowPaging="True | False" AllowSorting="True | False" AutoGenerateColumns="True|False" BackImageUrl="url" CellPadding="pixels" CellSpacing="pixels" DataKeyField="DataSourceKeyField" GridLines="None | Horizontal | Vertical | Both" HorizontalAlign="Center|Justify | Left | NotSet | Right" PageSize="ItemCount" ShowFooter="True|False" ShowHeader="True|False" VirtualItemCount="ItemCount" OnCancelCommand="OnCancelCommandMethod" OnDeleteCommand="OnDeleteCommandMethod" OnEditCommand="OnEditCommandMethod" OnItemCommand="OnItemCommandMethod" OnItemCreated="OnItemCreatedMethod" OnPageIndexChanged="OnPageIndexChangedMethod" OnSortCommand="OnSortCommandMethod" OnUpdateCommand="OnUpdateCommandMethod" runat="server" > GVHD: ThS. Ñoaøn Coâng Huøng SVTH: Nguyeãn Thanh Hoaøi Chöông II: Tìm hieåu ASP.NET Trang 30 Daïng 2 <asp:DataGrid Id="programmaticID" DataSource='' AutoGenerateColumns="False" (Caùc thuoäc tính khaùc) runat="server" > <asp:BoundColumn DataField="DataSourceField" DataFormatString="FormatString" FooterText="FooterText" HeaderImageUrl="url" HeaderText="HeaderText" ReadOnly="True|False" SortExpression ="DataSourceFieldToSortBy" Visible="True|False" FooterStyle-property="value" HeaderStyle-property="value" ItemStyle-property="value"/> <asp:ButtonColumn ButtonType="LinkButton|PushButton" Command="BubbleText" DataTextField="DataSourceField" DataTextFormatString="FormatString" FooterText="FooterText" HeaderImageUrl="url" HeaderText="HeaderText" ReadOnly="True|False" SortExpression="DataSourceFieldToSortBy" GVHD: ThS. Ñoaøn Coâng Huøng SVTH: Nguyeãn Thanh Hoaøi Chöông II: Tìm hieåu ASP.NET Trang 31 Text="ButtonCaption" Visible="True|False"/> <asp:EditCommandColumn ButtonType="LinkButton|PushButton" CancelText="CancelButtonCaption" EditText="EditButtonCaption" FooterText="FooterText" HeaderImageUrl="url" HeaderText="HeaderText" ReadOnly="True|False" SortExpression="DataSourceFieldToSortBy" UpdateText="UpdateButtonCaption" Visible="True|False"/> <asp:HyperLinkColumn DataNavigateUrlField="DataSourceField" DataNavigateUrlFormatString= "FormatExpression" DataTextField="DataSourceField" DataTextFormatString="FormatExpression" FooterText="FooterText" HeaderImageUrl="url" HeaderText="HeaderText" NavigateUrl="url" ReadOnly="True|False" SortExpression="DataSourceFieldToSortBy" Target="window" Text="HyperLinkText" Visible="True|False"/> <asp:TemplateColumn FooterText="FooterText" HeaderImageUrl="url" HeaderText="HeaderText" ReadOnly="True|False" SortExpression="DataSourceFieldToSortBy" Visible="True|False"> Header template HTML ItemTemplate HTML GVHD: ThS. Ñoaøn Coâng Huøng SVTH: Nguyeãn Thanh Hoaøi Chöông II: Tìm hieåu ASP.NET Trang 32 EditItem template HTML Footer template HTML ‰ YÙ nghóa caùc thuoäc tính Daïng 1 ƒ Id: Teân nhaän daïng cuûa DataGrid ñeå phaân bieät vôùi caùc thaønh phaàn ñieàu khieån khaùc. ƒ DataSource: Chæ ra nguoàn döõ lieäu raøng buoäc cho DataGird. ƒ DataKeyField: Chæ ñònh teân moät thaønh phaàn döõ lieäu (field) trong DataSource ñeå laøm khoaù, thoâng thöôøng noù chính laø khoaù cuûa baûng döõ lieäu. ƒ AllowPaging: Cho pheùp hieãn thò döõ lieäp theo kieåu phaân trang (AllowPaging=True). ƒ PageSize: Chæ ñònh soá maãu tin toái ña maø DataGrid hieãn thò trong moät trang khi ôû cheá ñoä phaân trang (AllowPaging=True). ƒ OnPageIndexChanged: Chæ ñònh teân bieán coá seõ thöïc thi khi ngöôøi söû duïng chuyeån sang moät trang môùi khi ôû cheá ñoä phaân trang. ƒ AllowSorting: Cho pheùp thi haønh chöùc naêng saép xeáp döõ lieäu cho töøng coät trong baûng. ƒ OnSortCommand: Teân moät thuû tuïc seõ thi haønh chöùc naêng saép xeáp cho coät. ƒ AutoGenerateColumns: Ñeå cho DataGrid töï ñoäng hieãn thò caùc coät trong khung löôùi theo söï saép ñaët maëc ñònh (AutoGenerateColumns = True). ƒ BackImageUrl: Ñöôøng daãn ñeán file hình ñeå laøm hình neàn cho khung löôùi. ƒ GridLines: Chæ ñònh hieãn thò caùc ñöôøng keû ngang, doïc, caû hai hoaëc khoâng hieãn thò cho khung löôùi. ƒ CellPadding: Chæ ñònh khoaûng traéng phaân caùch giöõa ñöôøng vieàn oâ löôùi vaø noäi dung trong oâ löôùi tính baèng pixel. ƒ CellSpacing: Chæ ñònh khoaûng traéng phaân caùch giöõa caùc oâ löôùi keà nhau tính baèng pixel. GVHD: ThS. Ñoaøn Coâng Huøng SVTH: Nguyeãn Thanh Hoaøi Chöông II: Tìm hieåu ASP.NET Trang 33 ƒ HorizontalAlign: Ñònh vò trí cuûa DataGrid so vôùi trang web chöùa noù theo chieàu ngang. ƒ ShowHeader: Cho pheùp hieãn thò tieâu ñeà (Header) cuûa khung löôùi (ShowHeader = true). ƒ HeaderStyle: Trình baøy caùch hieãn thò döõ lieäu cho Header. Vd: Ñeå chæ ñònh maøu neàn cho Header laø maøu xanh. ƒ ShowFooter : Cho pheùp hieãn thò phaàn chaân (Footer) cuûa löôùi (ShowFooter = true) ƒ FooterStyle: Trình baøy caùch hieãn thò döõ lieäu cho Footer. Vd: Ñeå chæ ñònh maøu neàn cho Footer laø maøu xanh. ƒ VirtualItemCount: Chæ ñònh toång soá oâ löôùi (Item) hieãn thò cho khung löôùi. ƒ OnItemCreated: Chæ ñònh teân bieán coá seõ ñöôïc thöïc thi khi khung löôùi ñöôïc theâm moät oâ löôùi (Item) môùi. ƒ OnEditCommand: Chæ ñònh teân bieán coá seõ ñöôïc thöïc thi khi thöïc hieän haønh ñoäng söûa ñoåi döõ lieäu trong moät maãu tin. ƒ OnDeleteCommand: Chæ ñònh teân bieán coá seõ ñöôïc thöïc thi khi thöïc hieän haønh ñoäng xoùa moät maãu tin. ƒ OnItemCommand: Chæ ñònh teân bieán coá seõ ñöôïc thöïc thi khi ngöôøi söû duïng nhaán (click chuoät) baát kyø moät nuùt (button) naøo trong khung löôùi, thöôøng ñöôïc söû duïng trong tröôøng hôïp theâm moät maãu tin vaøo khung löôùi (vd:khi ngöôøi söû duïng nhaán nuùt Theâm). ƒ OnCancelCommand: Chæ ñònh teân bieán coá seõ ñöôïc thöïc thi khi ngöôøi söû duïng muoán huûy boû haønh ñoäng söûa ñoåi, theâm, xoùa maãu tin treân. ƒ AlternatingItemStyle ForeColor: Chæ ñònh maøu neàn cho töøng doønh xem keû nhau trong khung löôùi. ƒ EditItemStyle BackColor: Chæ ñònh maøu neàn cho doøng chöùa maãu tin khi ñi vaøo cheá ñoä söõa ñoåi maãu tin ñoù. ƒ ItemStyle: Trình baøy caùch hieãn thò döõ lieäu cho caùc Item (döõ lieäu trong oâ löôùi). Vd: ñeå chæ ñònh font cho caùc Item laø Varial. ƒ PagerStyle: Trình baøy caùch hieãn thò döõ lieäu cho caû trang. Vd: ñeå chæ ñònh kích côõ chöõ cho trang laø 12pt. ƒ SelectedItemStyle: Trình baøy caùch hieãn thò döõ lieäu cho moät doøng treân löôùi khi ngöôøi duøng nhaáp chuoät vaøo doøng ñoù. Vd: <SelectedItemStyle BackColor = “Blue” ñeå chæ ñònh doøng GVHD: ThS. Ñoaøn Coâng Huøng SVTH: Nguyeãn Thanh Hoaøi Chöông II: Tìm hieåu ASP.NET Trang 34 naøy seõ coù maøu neàn laø maøu xanh khi ngöôøi söû duïng nhaáp chuoät treân doøng naøy. ƒ Runat: Luoân coù giaù trò laø “server” ñeå chæ ñònh raèng thaønh phaàn ñieàu khieån naøy ñöôïc thöïc thi ôû phía trình chuû. Daïng 2: So vôùi daïng 1, daïng 2 cho pheùp ngöôøi söû duïng töï tuøy bieán khaû naêng hieãn thò döõ lieäu moät caùch roäng raõi hôn theo töøng coät maø mình mong muoán. ƒ BoundColumn: Taïo coät coù döõ lieäu hieãn thò ñöôïc laáy töø nguoàn döõ lieäu trong thuoäc tính DataSource. o DataField: Chæ ñònh moät tröôøng döõ lieäu (field) cuï theå cho coät laáy töø nguoàn döõ lieäu trong thuoäc tính DataSource o DataFormatString: Ñònh daïng döõ lieäu hieãn thò cho coät. o FooterText: Nhaõn hieãn thò ôû phaàn chaân (footer) cuûa coät. o HeaderImageUrl: Chæ ñònh ñöôøng daãn chæ ñeán file aûnh ñeå hieãn thò aûnh ñoù treân tieâu ñeà (header) cuûa khung löôùi. o HeaderText: Nhaõn hieãn thò ôû phaàn tieâu ñeà (header) cuûa coät. o ReadOnly: Chæ ñònh döõ lieäu trong coät chæ coù theå xem maø khoâng ñöôïc thay ñoåi (ReadOnly=True). o SortExpression: Chæ ñònh teân cuûa tröôøng döõ lieäu (field) cuï theå laáy töø nguoàn döõ lieäu trong thuoäc tính DataSource. Döõ lieäu naøy seõ ñöôïc chuyeån ñeán thuû tuïc söï kieän daønh cho vieäc saép xeáp döõ lieäu khi coät naøy ñöôïc chæ ñònh cho vieäc saép xeáp. o Visible: Cho pheùp hieãn thò coät treân trình duyeät (visible=True) hoaëc ngöôïc laïi. ƒ ButtonColumn :Taïo moät coät chæ chöùa nuùt (button) nhö thaønh phaàn ñieàu khieån o ButtonType: Chæ ñònh caùch hieãn thò nuùt.(LinkButton : daïng chöõ, PushButton:daïng ñoà hoïa) o CommandName:Teân cuûa button. o Text: Nhaõn cuûa nuùt. o DataTextField: Chæ ñònh döõ lieäu cuûa moät tröôøng (field) trong döõ lieäu nguoàn cuûa DataGrid ñeå laøm nhaõn cho Button thay cho nhaõn trong thuoäc tính text. o DataTextFormatString: Ñònh daïng döõ lieäu hieãn thò. o FooterText: Nhaõn hieãn thò ôû phaàn chaân (footer) cuûa coät. o HeaderImageUrl: Chæ ñònh ñöôøng daãn chæ ñeán file aûnh ñeå hieãn thò aûnh ñoù treân tieâu ñeà (header) cuûa khung löôùi. GVHD: ThS. Ñoaøn Coâng Huøng SVTH: Nguyeãn Thanh Hoaøi Chöông II: Tìm hieåu ASP.NET Trang 35 o HeaderText: Nhaõn hieãn thò ôû phaàn tieâu ñeà (header) cuûa coät. o ReadOnly: Chæ ñònh döõ lieäu trong coät chæ coù theå xem maø khoâng ñöôïc thay ñoåi (ReadOnly=True). o SortExpression: Chæ ñònh teân cuûa tröôøng döõ lieäu (field) cuï theå laáy töø nguoàn döõ lieäu trong thuoäc tính DataSource. Döõ lieäu naøy seõ ñöôïc chuyeån ñeán thuû tuïc söï kieän daønh cho vieäc saép xeáp döõ lieäu khi coät naøy ñöôïc chæ ñònh cho vieäc saép xeáp. o Visible: Cho pheùp hieãn thò coät treân trình duyeät (Visible=True) hoaëc ngöôïc laïi. ƒ EditCommandColumn :Taïo coät cho vieäc chænh söõa, caäp nhaät döõ lieäu. o ButtonType: Chæ ñònh caùch hieãn thò nuùt.(LinkButton : daïng chöõ, PushButton:daïng ñoà hoïa) o CancelText: Nhaõn cho chöùc naêng huûy boû vieäc chænh söõa, caäp nhaät döõ lieäu. o EditText: Nhaõn cho chöùc naêng chænh söõa döõ lieäu. o UpdateText: Nhaõn cho chöùc naêng caäp nhaät döõ lieäu. o FooterText: Nhaõn hieãn thò ôû phaàn chaân (footer) cuûa coät. o HeaderImageUrl: Chæ ñònh ñöôøng daãn chæ ñeán file aûnh ñeå hieãn thò aûnh ñoù treân tieâu ñeà (header) cuûa khung löôùi. o HeaderText: Nhaõn hieãn thò ôû phaàn tieâu ñeà (header) cuûa coät. o ReadOnly: Chæ ñònh döõ lieäu trong coät chæ coù theå xem maø khoâng ñöôïc thay ñoåi (ReadOnly=True). o SortExpression: Chæ ñònh teân cuûa tröôøng döõ lieäu (field) cuï theå laáy töø nguoàn döõ lieäu trong thuoäc tính DataSource. Döõ lieäu naøy seõ ñöôïc chuyeån ñeán thuû tuïc söï kieän daønh cho vieäc saép xeáp döõ lieäu khi coät naøy ñöôïc chæ ñònh cho vieäc saép xeáp. o Visible: Cho pheùp hieãn thò coät treân trình duyeät (Visible=True) hoaëc ngöôïc laïi. ƒ HyperLinkColumn: taïo coät vôùi chöùc naêng lieân keát tôùi moät ñòa chæ trang Web khaùc nhö thaønh phaàn ñieàu khieån o DataNavigateUrlField: Danh saùch caùc tröôøng (field) trong döõ lieäu nguoàn cuûa DataGrid ñeå laøm tham soá truyeàn ñi ñeán ñòa chæ trang ñích trong thuoäc tính DataNavigateUrlFormatString. Vd: DataNavigateUrlFiel = “Field_key” GVHD: ThS. Ñoaøn Coâng Huøng SVTH: Nguyeãn Thanh Hoaøi Chöông II: Tìm hieåu ASP.NET Trang 36 o DataNavigateUrlFormatString: Ñöôøng daãn lieân keát chæ ñeán moät ñòa chæ trang web khaùc. Vd: DataNavigateUrlFormatString = “page_orther.aspx?id={0}” o Target: Chæ ñòch ñích hieãn thò cho trang web môùi (ñöôïc chæ ñònh trong DataNavigateUrlFormatString) maø HyperlinkColums lieân keát ñeán. Thuoäc tính naøy töông töï nhö thuoäc tính Target cuûa . o Text: Nhaõn cho HyperLink. o DataTextField: Chæ ñònh döõ lieäu cuûa moät tröôøng (field) trong döõ lieäu nguoàn cuûa DataGrid ñeå laøm nhaõn cho Hyperlink thay theá nhaõn trong thuoäc tính Text. o DataTextFormatString: Ñònh daïng döõ lieäu hieãn thò. o FooterText: Nhaõn hieãn thò ôû phaàn chaân (footer) cuûa coät. o HeaderText: Nhaõn hieãn thò ôû phaàn tieâu ñeà (header) cuûa coät. o HeaderImageUrl: Chæ ñònh ñöôøng daãn chæ ñeán file aûnh ñeå hieãn thò aûnh ñoù treân tieâu ñeà (header) cuûa khung löôùi. o ReadOnly: Chæ ñònh döõ lieäu trong coät chæ coù theå xem maø khoâng ñöôïc thay ñoåi (ReadOnly=True). o SortExpression: Chæ ñònh teân cuûa tröôøng döõ lieäu (field) cuï theå laáy töø nguoàn döõ lieäu trong thuoäc tính DataSource. Döõ lieäu naøy seõ ñöôïc chuyeån ñeán thuû tuïc söï kieän daønh cho vieäc saép xeáp döõ lieäu khi coät naøy ñöôïc chæ ñònh cho vieäc saép xeáp. o Visible: Cho pheùp hieãn thò coät treân trình duyeät (Visible=True) hoaëc ngöôïc laïi. ƒ TemplateColumn: Taïo coät coù khaû naêng tuøy bieán theo nhu caàu cuûa ngöôøi laäp trình. o FooterText: Nhaõn hieãn thò ôû phaàn chaân (footer) cuûa coät. o HeaderText: Nhaõn hieãn thò ôû phaàn tieâu ñeà (header) cuûa coät. o HeaderImageUrl: Chæ ñònh ñöôøng daãn chæ ñeán file aûnh ñeå hieãn thò aûnh ñoù treân tieâu ñeà (header) cuûa khung löôùi. o ReadOnly: Chæ ñònh döõ lieäu trong coät chæ coù theå xem maø khoâng ñöôïc thay ñoåi (ReadOnly=True). o SortExpression: Chæ ñònh teân cuûa tröôøng döõ lieäu (field) cuï theå laáy töø nguoàn döõ lieäu trong thuoäc tính DataSource. Döõ lieäu naøy seõ ñöôïc chuyeån ñeán thuû tuïc söï kieän daønh cho vieäc saép xeáp döõ lieäu khi coät naøy ñöôïc chæ ñònh cho vieäc saép xeáp. GVHD: ThS. Ñoaøn Coâng Huøng SVTH: Nguyeãn Thanh Hoaøi Chöông II: Tìm hieåu ASP.NET Trang 37 o Visible: Cho pheùp hieãn thò coät treân trình duyeät (Visible=True) hoaëc ngöôïc laïi. o HeaderTemplate: Ñònh daïng tieâu ñeà (header) cho coät 9 Header template HTML: Söû duïng caùc thaønh phaàn ñieàu khieån HTML ñeå tuøy bieán caùch hieãn thò döõ lieäu trong phaàn header. o ItemTemplate: Ñònh daïng döõ lieäu hieãn thò trong caùc oâ. 9 ItemTemplate HTML: Söû duïng caùc thaønh phaàn ñieàu khieån HTML ñeå tuøy bieán caùch hieãn thò döõ lieäu trong caùc oâ löôùi. o EditTemplate: Caùch hieãn thò döõ lieäu cho coät khi ñi vaøo cheá ñoä söûa ñoåi noäi dung döõ lieäu cuûa moät oâ trong coät. 9 EditItemTemplate HTML: Söû duïng caùc thaønh phaàn ñieàu khieån HTML ñeå tuøy bieán caùch hieãn thò döõ lieäu trong caùc oâ löôùi hoaëc caùc xöû lyù khaùc. o FooterTemplate: Ñònh daïng phaàn chaân (Footer) cho coät 9 Footer template HTML: Söû duïng caùc thaønh phaàn ñieàu khieån HTML ñeå tuøy bieán caùch hieãn thò döõ lieäu trong phaàn Footer. ƒ Caùc thuoäc tính coøn laïi gioáng nhö caùc thuoäc tính cuûa DataGrid ñaõ trình baøy ôû treân. b. Datalist Coù caùc chöùc naêng vaø caùc thuoäc tính gioáng nhö caùc chöùc naêng vaø caùc thuoäc tính cuûa DataGrid. Nhöng coù caùch trình baøy döõ lieäu theo daïng danh saùch vaø khoâng coù chöùc naêng phaân trang. ‰ Cuù phaùp <asp:DataList Id="DataList1" CellPadding="pixels" CellSpacing="pixels" DataKeyField="DataSourceKeyField" DataSource='' ExtractTemplateRows="True | False" GridLines="None | Horizontal | Vertical | Both" RepeatColumns="ColumnCount" RepeatDirection="Vertical|Horizontal" RepeatLayout="Flow|Table" ShowFooter="True | False" ShowHeader="True | False" OnCancelCommand="OnCancelCommandMethod" OnDeleteCommand="OnDeleteCommandMethod" GVHD: ThS. Ñoaøn Coâng Huøng SVTH: Nguyeãn Thanh Hoaøi Chöông II: Tìm hieåu ASP.NET Trang 38 OnEditCommand="OnEditCommandMethod" OnItemCommand="OnItemCommandMethod" OnItemCreated="OnItemCreatedMethod" OnUpdateCommand="OnUpdateCommandMethod" runat="server"> Header template HTML Item template HTML Alternating item template HTML Edited item template HTML Selected item template HTML Separator template HTML Footer template HTML ‰ YÙ nghóa caùc thuoäc tính Ngoaøi caùc thuoäc tính truøng vôùi caùc thuoäc tính cuûa DataGrid ñaõ ñöôïc moâ taû. DataList coøn coù thuoäc tính sau: ƒ RepeatColumns: Soá coät toái ña coù theå hieãn thò. ƒ RepeatLayout: Qui ñònh caùch hieãn thò döõ lieäu theo daïng baûng (Table: töông ñöông vôùi kieåu hieãn thò ñöôïc chi phoái GVHD: ThS. Ñoaøn Coâng Huøng SVTH: Nguyeãn Thanh Hoaøi Chöông II: Tìm hieåu ASP.NET Trang 39 bôûi theû ) hay theo daïng doøng (Flow:gioáng nhö hieãn thò daïng vaên baûn theo töøng doøng). ƒ RepeatDirection: Qui ñònh thöù töï caùc oâ (item-tính theo thöù töï trong DataSource) ñöôïc tính theo chieàu ngang hay chieàu doïc khi hieãn thò. ƒ ExtractTemplateRows: Khi thuoäc tính naøy coù giaù trò true. Thì döõ lieäu cuûa DataList seõ ñöôïc trích ra töøng doøng vaø hieãn thò trong moät table do ngöôøi laäp trình ñònh daïng vaø theâm vaøo beân trong thuoäc tính ItemTemplate cuûa DataList. Ñieàu naøy cho pheùp taïo moät table töø nhieàu table khaùc nhoû hôn ñeå hieãn thò trong DataList maø vaãn duy trì ñöôïc caùc ñaët tính cuûa DataList. Caàn löu yù raèng: chæ vôùi nhöõng döõ lieäu naøo ñöôïc ñöa vaøo table thì môùi ñöôïc hieãn thò, nhöõng döõ lieäu khaùc trong thuoäc tính Template seõ khoâng ñöôïc hieãn thò. Maët khaùc khi thuoäc tính naøy coù giaù trò True, caùc thuoäc tính khaùc nhö: RepeatColumns, RepeatDirection, RepeatLayout seõ khoâng coøn taùc duïng. ƒ SeparatorTemplate: Tuyø bieán caùch hieãn thò doøng (neáu DataList chæ hieãn thò coù moät coät döõ lieäu ñöôïc ) hay coät (neáu DataList coù soá coät döõ lieäu hieãn thò lôùn hôn 2) phaân caùch giöõa caù oâ (item) o Separator template HTML: Caùc thaønh phaàn HTML ñeå tuøy bieán caùch hieãn thò doøng hay coät phaân caùch. c. Repeater Coù chöùc naêng gioáng nhö DataGrid. Nhöng coù ít thuoäc tính hôn, khoâng coù khaû naêng phaân trang, xoùa, söõa, caäp nhaät döõ lieäu nhö DataGrid vaø DataList. Noù chæ laøm moät nhieäm vuï duy nhaát laø tuøy bieán caùch hieãn thò döõ lieäu theo söï chæ ñònh cuûa ngöôøi laäp trình. ‰ Cuù phaùp <asp:Repeater Id="Repeater1" DataSource="" Runat=server> Header template HTML Item template HTML GVHD: ThS. Ñoaøn Coâng Huøng SVTH: Nguyeãn Thanh Hoaøi Chöông II: Tìm hieåu ASP.NET Trang 40 Alternating item template HTML Separator template HTML Footer template HTML ‰ YÙ nghóa caùc thuoäc tính Gioáng vôùi caùc thuoäc tính cuûa DataList. 4. Caùc thaønh phaàn ñieàu khieån kieåm tra döõ lieäu nhaäp a. RequiredFieldValidator RequiredFieldValidator laø thaønh phaàn ñieàu khieån baét buoät ngöôøi duøng phaûi nhaäp döõ lieàu vaøo moät thaønh phaàn ñieàu khieån nhaäp lieäu (coù khaû naêng cho ngöôøi duønh nhaäp döõ lieäu vaøo nhö Textbox) chòu söï ñieàu khieån cuûa RequiredFieldValidator. ‰ Cuù phaùp <asp:RequiredFieldValidator Id="ProgrammaticID" ControlToValidate="ProgrammaticID of control to validate" InitialValue="value" ErrorMessage="Message to display in ValidationSummary control" Text="Message to display in control" ForeColor="value" BackColor="value" Runat="server" > ‰ YÙ nghóa caùc thuoäc tính ƒ Id:Teân nhaän daïng cuûa RequiredFieldValidator ñeå phaân bieät vôùi caùc thaønh phaàn ñieàu khieån khaùc. ƒ ControlToValidate: Teân nhaän daïng (Id) cuûa thaønh phaàn ñieàu khieån nhaäp lieäu (muoán ngöôøi duøng phaûi nhaäp döõ lieäu vaøo). ƒ InitialValue: Giaù trò khôûi ñaàu cho thaønh phaàn ñieàu khieån nhaäp lieäu. ƒ Tex: Nhaõn seõ hieãn thò khi phaùt sinh loãi (ngöôøi duøng khoâng nhaäp döõ lieäu vaøo thaønh phaàn ñieàu khieån nhaäp lieäu). ƒ ForeColor: Maøu chöõ cho nhaõn. GVHD: ThS. Ñoaøn Coâng Huøng SVTH: Nguyeãn Thanh Hoaøi Chöông II: Tìm hieåu ASP.NET Trang 41 ƒ BackColor: Maøu neàn cho nhaõn. ƒ ErrorMessage: Nhaõn seõ ñöôïc thaønh phaàn ñieàu khieån ValidationSummary hieãn thò thò khi phaùt sinh loãi. ƒ Runat: Luoân coù giaù trò laø “server” ñeå chæ ñònh raèng thaønh phaàn ñieàu khieån naøy ñöôïc thöïc thi ôû phía trình chuû. b. RangeValidator RequiredFieldValidator laø thaønh phaàn ñieàu khieån giôùi haïng phaïm vi giaù trò cuûa döõ lieäu do ngöôøi duøng nhaäp vaøo moät thaønh phaàn ñieàu khieån nhaäp lieäu (coù khaû naêng cho ngöôøi duønh nhaäp döõ lieäu vaøo nhö Textbox) chòu söï ñieàu khieån cuûa RequiredFieldValidator. ‰ Cuù phaù

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBaocao1.pdf
  • pdfbaocao2.pdf