Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Cầu 12

Lời nói đầu 01

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 03

1.1. Quá trình hình thành & phát triển của Công ty Cổ phần Cầu 12. 03

1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cầu 12 06

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Cầu 12. 07

1.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Cầu 12. 15

1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Cầu 12. 15

1.4.2.Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty Cổ phần Cầu 12. 18

- Hệ thống chứng từ.

- Hệ thống tài khoản.

- Hệ thống sổ kế toán.

- Hệ thống báo cáo kế toán.

PHẦN II: THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 21

2.1. Khái quát về công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cầu 12. 21

2.2. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Cầu 12. 24

2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 24

2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 30

2.2.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 33

2.2.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 37

2.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất. 42

2.2.6. Đánh giá sản phẩm dở dang. 45

2.2.7. Tính giá thành sản phẩm xây lắp. 45

PHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM HOÀN THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 65

3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoàn thành tại Công ty Cổ phần cầu 12. 65

3.1.1.Ưu điểm. 66

3.1.2. Một số tồn tại trong công tác hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành tại Công ty Cổ phần Cầu 12. 68

- Luân chuyển chứng từ.

- Phương pháp tính giá thành.

- Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung.

3.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác công tác hạch toán chi phí sản xuất & tính giá hành tại Công ty Cổ phần Cầu 12. 69

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần cầu 12. 69

3.2.2. Các yêu cầu hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm. 69

3.2.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Cầu 12. 69

3.2.4. Một số biện pháp giảm chi phí sản xuất & hạ giá thành sản phẩm. 71

- Tiết kiệm nguyên vật liệu.

- Tăng năng suất lao động.

- Giảm chi phí sử dụng máy thi công.

- Giảm các khoản chi phí sản xuất chung.

3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần cầu 12. 72

- Về phía nhà nước.

- Về phía Công ty.

 

*KẾT LUẬN 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc81 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 29/01/2016 | Lượt xem: 627 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Cầu 12, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rÞ gi¸ VL,CCDC tån kho ®Çu kú + TrÞ gi¸ VL, CCDC nhËp kho trong kú Sè l­îng VL, CCDC tån ®Çu kú + Sè l­îng VL, CC DC nhËp trong kú Ph­¬ng ph¸p ph©n bæ NVL trùc tiÕp ®­îc C«ng ty ¸p dông lµ ph­¬ng ph¸p ph©n bæ trùc tiÕp. §©y lµ ph­¬ng ph¸p mµ c«ng viÖc ghi chÐp ban ®Çu, tËp chi phÝ theo tõng CT - HMCT cô thÓ & chi tiÕt theo tµi kho¶n cÊp I – II. §Ó tËp hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp, C«ng ty sö dông tµi kho¶n 621 “Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp” chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng riªng biÖt. C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau : Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh XDCB lµ ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ ë nhiÒu n¬i kh¸c nhau, nªn ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh & tr¸nh viÖc vËn chuyÓn NVL tèn kÐm, C«ng ty tæ chøc kho vËt liÖu ngay t¹i c«ng tr×nh & viÖc xuÊt mhËp diÔn ra ngay t¹i ®ã. Tuy nhiªn, cã mét sè NVL ®Æc biÖt mµ C«ng ty kh«ng thÓ ®Ó cho c¸c c«ng tr×nh tù mua ®­îc nªn vÉn ph¶i cã kho t¹i C«ng ty. Mçi c«ng tr×nh cã mét nh©n viªn kinh tÕ riªng. V× vËy, mçi khi ph¸t sinh nhu cÇu sö dông NVL, c¸c ®éi lËp b¶ng kÕ ho¹ch mua NVL – vËt t­ - ®Þnh møc tiªu hao råi chñ ®éng ®i mua b»ng tiÒn t¹m øng cña C«ng ty cho c«ng tr×nh. Sau ®ã, nh©n viªn kinh tÕ tiÕn hµnh nhËp kho c¨n cø vµo hãa ®¬n b¸n hµng - hãa ®¬n c¸c chi phÝ ph¸t sinh khi mua NVL - CCDC (vËn chuyÓn, bèc dì) & tù xuÊt cho c«ng tr×nh khi cã nhu cÇu. Ngoµi ra, NVL – CCDC cßn ®­îc xuÊt kho th«ng qua phiÕu xuÊt kho t¹i C«ng ty theo yªu cÇu c¸c mÆt hµng mµ C«ng ty kh«ng cho phÐp c«ng tr×nh tù mua. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho nµy, nh©n viªn kinh tÕ c¸c ®éi theo dâi hµng ngµy. Cuèi kú, nh©n viªn kinh tÕ lËp b¶ng kª NVL xuÊt dïng & b¶ng ph©n bæ NVL - CCDC cho tõng c«ng tr×nh. §Ó minh häa cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty cæ phÇn CÇu 12, t«i xin tr×nh bµy viÖc tÝnh & tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña mét c«ng tr×nh cô thÓ : ký hiÖu PTNB79. Tªn c«ng tr×nh : CÇu ®­êng Quy Nh¬n - Nh¬n Héi. §Þa ®iÓm : Thµnh phè Quy Nh¬n - TØnh B×nh §Þnh. Hîp ®ång kinh tÕ: sè 24/H§KT ngµy 17/03/2003. Ngµy khëi c«ng x©y dùng : 21/08/2003. Ngµy hoµn thµnh theo hîp ®ång : 21/09/2006. Ngµy hoµn thµnh theo thùc tÕ : 21/09/2006. C¨n cø vµo hîp ®ång lµm kho¸n, hîp ®ång kinh tÕ c¸c ®éi, dùa vµo khèi l­îng & tiÕn ®é thi c«ng, tõ ®ã ®éi tr­ëng tiÕn hµnh lËp giÊy yªu cÇu lÜnh vËt t­ víi c¸c vËt liÖu ®Æc biÖt. Sau khi c¸c phßng ban chøc n¨ng xem xÐt, duyÖt kÕ ho¹ch lÜnh vËt t­ ®· duyÖt. Víi ®Çy ®ñ ch÷ kýcña c¸c phßng ban hîp lÖ, giÊy nµy ®· cã gi¸ trÞ thùc tÕ. BiÓu 01: C«ng ty cæ phÇn Céng Hßa X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam CÇu 12 §éc LËp – Tù Do – H¹nh Phóc -----***----- giÊy yªu cÇu lÜnh vËt t­ KÝnh göi : ¤ng gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn CÇu 12 §ång kÝnh göi : Phßng kÕ ho¹ch , Phßng kü thuËt Tªn t«i lµ : L¨ng Ly S¬n - §éi tr­ëng ®éi x©y l¾p V Bé phËn c«ng t¸c : C«ng tr×nh CÇu ®­êng Quy Nh¬n – Nh¬n Héi Do yªu cÇu thi c«ng c«ng tr×nh, ®éi x©y l¾p V cÇn thªm mét sè vËt t­ kü thuËt sau ®Ó phôc vô thi c«ng tr×nh. §Ò nghÞ C«ng ty xÐt duyÖt cho lÜnh mét sè vËt t­ sau: TT Tªn vËt t­ §VT Khèi l­îng Môc ®Ých sö dông 1 ThÐp U ®óc kg 1.064 Phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh Hµ Néi ngµy 20/01/2006 Gi¸m ®èc duyÖt Chñ c«ng tr×nh Thñ kho Ng­êi yªu cÇu (§· ký & ®ãng dÊu) C¨n cø vµo giÊy yªu cÇu lÜnh vËt t­ cña c¸c ®éi x©y l¾p cïng víi thùc tÕ thi c«ng CT – HMCT, sau khi kiÓm tra - ®èi chiÕu - xem xÐt, C«ng ty ®· lËp phiÕu xuÊt kho sè 120 ngµy 05/02/2006 BiÓu 02: §¬n vÞ : Cty cp CÇu 12 PhiÕu xuÊt kho MÉu sè : 02 -VT §Þa chØ : Sµi §ång-Long Biªn Ngµy 05/02/2006 Q§ sè : 15/2006/Q§-BTC Nî TK : 621 Ngµy 21.03.2006 cña BTC Cã TK : 152 Sè : 120 Hä tªn ng­êi nh©n hµng :.. ®Þa chØ(bé phËn) : PTNB79 Lý do xuÊt kho : phôc vô thi c«ng PTNB79 XuÊt t¹i kho : C«ng ty TT Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ §VT SL thùc xuÊt Sè l­îng yªu cÇu §¬n gi¸ Thµnh tiÒn ThÐp U ®óc Kg 1.064 1.064 35.684,35 37.968.145 ThÐp C80 Kg 10.000 50.000,00 550.000.000 T«n b¶n m· Kg 6.687 11.502,91 76.919.966 Céng 664.888.111 Céng thµnh tiÒn(b»ng ch÷) : S¸u tr¨m s¸u m­¬i t­ triÖu, t¸m tr¨m t¸m m­¬i t¸m ngµn, mét tr¨m m­êi mét ®ång ch½n. XuÊt, ngµy 05 th¸ng 02 n¨m 2006 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho ( §· ký & ghi râ hä tªn ) Cuèi th¸ng, víi c¸c hãa ®¬n – chøng tõ hîp lÖ, c¸c ®éi x©y l¾p ®· lËp c¸c b¶ng kª xuÊt vËt t­ & nép lªn phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n. T¹i ®©y, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ NVL – CCDC theo kú: 1 quý. B¶ng ph©n bæ NVL – CCDC t¹i C«ng ty lËp riªng cho tõng c«ng tr×nh. C«ng tr×nh PTNB79 lµ mét c«ng tr×nh thi c«ng trong 3 n¨m. Nªn b¶ng ph©n bæ NVL – CCDC quý I/2006 cña c«ng tr×nh nh­ sau : BiÓu 04:B¶ng ph©n bæ NVL - CCDC TT Tªn c«ng tr×nh Tµi kho¶n 152-nguyªn vËt liÖu Tµi kho¶n 153- CCDC Tæng céng TK 1521 NVL chÝnh TK 1522 NVL phô Tæng TK 152 C«ng tr×nh PTNB79 1.766.473.500 65.771.608 1.832.245.108 22.191.364 1.854.436.472 Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sang chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Ó tËp hîp gi¸ thµnh c«ng tr×nh c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ NVL - CCDC : Nî TK 154 1.854.436.472 Cã TK 621 1.854.436.472 C¨n cø vµo c¸c chøng tõ, hãa ®¬n liªn quan, kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh tµi kho¶n “ 621 – Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ”.  BIỂU SỐ 05: Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh TK 621 C«ng tr×nh: CÇu ®Ưêng quy nh¬n - nh¬n héi Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ghi Nî TK 621 SH NT Tæng sè Chia ra VLC VLP CCDC 1/3/2006 003474 1/3/2006 Mua VLC thÐp - b»ng t¹m øng sö dông trùc tiÕp t¹i Ct kh«ng qua kho 141 509.640.915 509.640.915 2/5/2006 120 2/5/2006 XuÊt kho VLC phôc vô TCCT 152 664.888.111 664.888.111 2/5/2006 125 2/5/2006 XuÊt kho CCDC phôc vô TCCT 153 22.191.364 22.191.364 2/20/2006 127 2/20/2006 XuÊt kho VLP phôc vô TCCT 152 16.908.320 16.908.320 3/5/2006 129 3/5/2006 XuÊt kho VLC phôc vô TCCT 152 591.944.474 591.944.474 3/21/2006 132 3/21/2006 XuÊt kho VLP phôc vô TCCT 152 22.724.061 22.724.061 3/23/2006 133 3/23/2006 XuÊt kho VLP phôc vô TCCT 152 26.139.227 26.139.227 3/31/2006 KCCT PTNB79 3/31/2006 KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp vµo CPSXKDD ®Ó tËp hîp gi¸ thµnh 154 1.854.436.472 1.766.473.500 65.771.608 22.191.364 Céng sè ph¸t sinh 1.854.436.472 1.766.473.500 65.771.608 22.191.364 2.2.2.H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. HiÖn nay, ®Êt n­íc ta ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn, khoa häc c«ng nghÖ còng rÊt ®­îc chó träng. Tuy vËy, lµ C«ng ty thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh mét lóc nªn m¸y mãc thiÕt bÞ cßn mét sè h¹n chÕ. V× vËy chi phÝ nµy th­êng chiÕm tØ träng lín do ph¶i ®i thuª ngoµi. Do ®ã viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chÝnh x¸c, hîp lý ®­îc C«ng ty ®Æc biÖt chó träng. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kh«ng nh÷ng ¶nh h­ëng ®Õn kho¶n môc gi¸ thµnh c«ng tr×nh mµ cßn ¶nh h­ëng tíi thu nhËp trôc tiÕp cña ng­êi lao ®éng. HiÖn XN ®ang ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm - mét h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh thi c«ng trùc tiÕp t¹i c«ng tr×nh cña c«ng nh©n lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty còng tÝnh l­¬ng theo c«ng, tr¶ l­¬ng theo cÊp bËc thî, tr×nh ®é tay nghÒ, c¸n bé c«ng nh©n viªn. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp : D­íi sù chØ ®¹o cña ban gi¸m ®èc - c¸c phßng ban chøc n¨ng, c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ®­îc ký kÕt, giao kho¸n néi bé gi÷a C«ng ty víi c¸c ®éi XL. §éi tr­ëng ®· giao tr¸ch nhiÖm vµ cïng thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao víi lao ®éng trong ®éi cña m×nh. Trong ®ã, tæ tr­ëng ®· lËp b¶ng chÊm c«ng, theo dâi bËc thî & th¸i ®é lµmn viÖc, ®«n ®èc mäi ng­êi ®Ó lµm c¨n cø chøng tõ cho viÖc h¹ch to¸n tháa ®¸ng chi phÝ nh©n c«ng – tiÒn l­¬ng c«ng nh©n vµo cuèi mçi th¸ng. Hµng th¸ng, viÖc tr¶ l­¬ng c«ng nh©n ®­îc chia lµm hai ®ît : ®ît 1 chi vµo ngµy 15 víi 30% l­¬ng c¬ b¶n, phÇn cßn l¹i chi vµo ngµy 29. Trong khi theo dâi mäi ng­êi lµm viÖc, nÕu thÊy cã vÊn ®Ò ph¸t sinh th× tæ tr­ëng gi¶i quyÕt tháa ®¸ng. §Þnh kú n©ng cao tay nghÒ c«ng nh©n mçi n¨m mét lÇn. V× vËy lao ®éng t¹i C«ng ty còng nh­ c¸c ®éi thi c«ng rÊt cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc khiÕn cho uy tÝn cña C«ng ty ngµy cang ®­îc n©ng cao Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n BHXH – BHYT – KPC§ - §èi víi lao ®éng trong danh s¸ch, C«ng ty tiÕn hµnh trÝch BHXH – BHYT – KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh 25% møc l­¬ng c¬ b¶n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn . Trong ®ã : + Trõ trùc tiÕp vµo l­¬ng cña ng­êi lao ®éng 6% + 19% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt - §èi víi lao ®éng ngoµi danh s¸ch hay cßn gäi lµ lao ®éng thêi vô ng¾n h¹n, C«ng ty kh«ng tiÕn hµnh trÝch BHXH – BHYT – KPC§ nh­ lao ®éng trong danh s¸ch mµ ®· tÝnh to¸n theo ®¬n gi¸ nh©n c«ng trùc tiÕp tr¶ cho ng­êi lao ®éng. Chøng tõ ban ®Çu ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ c¸c “B¶ng chÊm c«ng” ®èi víi c«ng viÖc giao kho¸n cho c¸c ®éi thi c«ng, x­ëng gia c«ng... Trªn hîp ®ång lµm kho¸n ph¶i ghi râ tªn c«ng tr×nh, néi dung c«ng viÖc giao kho¸n, ®¬n vÞ tÝnh, khèi l­îng, ®¬n gi¸ thµnh tiÒn, thêi gian & chÊt l­îng c«ng tr×nh. Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, ph¶i d­îc nghiÖm thu vÒ khèi l­îng, chÊt l­îng cña c¸n bé kü thuËt vµ chñ nhiÖm c«ng tr×nh thùc hiÖn. §¬n gi¸ nh©n c«ng lµ ®¬n gi¸ néi bé do phßng kÕ ho¹ch lËp trªn c¬ së ®¬n gi¸ quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, khèi l­îng c«ng viÖc ®· ghi trªn hîp ®ång giao kho¸n, cÊp bËc, tay nghÒ vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng tõng c«ng tr×nh cô thÓ. Ngoµi ra cßn cã phô cÊp ¨n ca, l­¬ng nghØ viÖc do èm ®au, bÖnh tËt, thai s¶n Sau khi ®éi hoµn tÊt viÖc chÊm c«ng, sÏ göi b¶ng chÊm c«ng lªn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ®Ó tiÕn hµnh lµm l­¬ng cô thÓ cho tõng lao ®éng, tõng ®éi x©y l¾p, tæ s¶n xuÊt & thÓ hiÖn vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng. Mçi b¶ng thanh to¸n l­¬ng chØ thÓ hiÖn cho mét c«ng tr×nh Sau khi tiÕn hµnh lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n c¸c tæ, ®éi. C¸n bé kü thuËt c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­ quy ®Þnh cña nhµ n­íc ®Ó lËp “B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng & BHXH” cho tõng ®èi t­îng sö dông D­íi ®©y em xin tr×nh bµy b¶ng thanh to¸n l­¬ng, b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, BHXH BIỂU SỐ 06: B¶ng ph©n bæ tiÒn LƯƠNG vµ b¶o hiÓm x· héi C«ng tr×nh: CÇu ĐƯỜNG quy nh¬n - nh¬n héi TiÒn lương Sè TT Néi dung Ghi Nî TK 334, ghi Cã TK kh¸c Céng Nî TK 334 Ghi cã TK 334, ghi Nî TK kh¸c Céng Cã TK 334 111 338 3.362 141 622 6.271 7 CT PTNB79 1.691.250 6.050.000 30.499.040 48.965.840 87.206.130 81.156.130 6.050.000 87.206.130 B¶o hiÓm x· héi TT Néi dung Céng Cã TK 334 Trong ®ã TK 338 ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c Trong danh s¸ch Thuª ngoµi 3382- KPC§ 3383 - BHXH 3384 - BHYT Céng cã TK 338 622 627.1 622 627.1 622 627.1 7 CT PTNB79 87.206.130 87.206.130 1.623.123 121.000 12.173.420 907.500 1.623.123 121.000 16.569.166 Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo chi phÝ kinh doanh dë dang ®Ó tËp hîp gi¸ thµnh c«ng tr×nh : Nî TK 154 96.575.796 Cã TK 622 96.575.796 C¨n cø vµo c¸c sè liÖu ghi trªn b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n l­¬ng C¸n bé kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp theo tõng CT – HMCT. Cô thÓ ë ®©y lµ c«ng tr×nh PTNB79 & lÊy sè liÖu tõ ®©y ®Ó vµo sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh tµi kho¶n 622 “Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp”. BIỂU SỐ 07: Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh TK622 C«ng tr×nh: CÇu ĐƯỜNG quy nh¬n - nh¬n héi Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ghi Nî TK 622 SH NT Tæng sè Chia ra Trong danh s¸ch Thuª ngoµi 3/31/2006 B¶ng TTTL 3/31/2006 Tæng hîp tiÒn lương ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt 334 81.156.130 81.156.130 3/31/2006 B¶ng PB 3/31/2006 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tØ lÖ quy ®Þnh phÇn tÝnh vµo lương cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt 338 15.419.666 15.419.666 3/31/2006 KC CT PTNB79 3/31/2006 KÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp sang chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh DD ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 154 96.575.796 Céng sè ph¸t sinh 96.575.796 96.575.796 2.2.3. H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. §Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng tr×nh & ®¸p øng nhu cÇu phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®­îc tèt còng nh­ thùc hiÖn chiÕn l­îc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, ®éi m¸y thi c«ng c«ng tr×nh ®· ®­îc chó träng ®Çu t­ & tæ chøc ho¹t ®éng hiÖu qu¶. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, C«ng ty tËp hîp trªn tµi kho¶n 623 “Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng” theo tõng kho¶n môc chi phÝ ph¸t sinh & më chi tiÕt nh­ sau : - 6231 : Chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng. - 6232 : Chi phÝ nhiªn liÖu m¸y mãc thi c«ng. - 6233 : Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng. - 6237 : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - 6238 : Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. §Ó n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý, t¹o sù chñ ®éng cho c¸c ®éi c«ng tr×nh, C«ng ty ®· giao th¼ng m¸y thi c«ng cho c¸c ®éi tïy thuéc vµo giai ®o¹n thi c«ng cña tõng c«ng tr×nh. ViÖc ®iÒu khiÓn m¸y & theo dâi sù ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®­îc ®Æt d­íi sù qu¶n lý cña ®éi c¬ giíi. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ cho m¸y thi c«ng th× toµn bé nh©n viªn qu¶n lý ®éi theo dâi cô thÓ b»ng nhËt tr×nh ca m¸y ®Ó tÝnh ra vËt liÖu, nh©n c«ng, khÊu hao (theo quyÕt ®Þnh 166 cña bé tµi chÝnh) c¸c chøng tõ h¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng ®­îc h¹ch to¸n theo tõng c«ng tr×nh cô thÓ. a. Tµi kho¶n 6231 : chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng. Chi phÝ nµy bao gåm c¸c kho¶n l­¬ng, trÝch BHXH – BHYT – KPC§. Chi phÝ tËp hîp l­¬ng cho nh©n viªn sö dông m¸y thi c«ng t­¬ng tù nh­ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. - C¸c kho¶n l­¬ng ®­îc tËp hîp vµo cuèi kú ë b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng. Sau ®ã trÝch BHXH – BHYT – KPC§ theo ®óng tû lÖ, kho¶n l­¬ng mµ tõng c«ng nh©n ®­îc h­ëng. b. Tµi kho¶n 6232 : Chi phÝ nhiªn liÖu m¸y thi c«ng. Chi phÝ nµy bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ vÒ nguyªn - nhiªn liÖu & CCDC phôc vô cho viÖc ®iÒu khiÓn, söa ch÷a m¸y thi c«ng t¹i c«ng tr×nh vµ c¸c CT – HMCT cña C«ng ty trªn kh¾p ®Êt n­íc. c. Tµi kho¶n 6234 : Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng. HiÖn nay ngµnh x©y l¾p rÊt cÇn nhiÒu lo¹i m¸y thi c«ng ®Ó phôc vô cho c¸c CT – HMCT. ViÖc trÝch khÊu hao cho c¸c m¸y thi c«ng cho c¸c ®éi khi sö dông chÝnh b»mg chi phÝ mµ c¸c ®éi bá ra trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c CT – HMCT. C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh ®Ó tÝnh khÊu hao cho m¸y thi c«ng. Víi mçi lo¹i m¸y thi c«ng sÏ cã thêi gian sö dông nhÊt ®Þnh & ®· ®¨ng ký víi nhµ n­íc ®Ó cã kÕ ho¹ch sö dông vµ kÕ ho¹ch trÝch khÊu hao hµng n¨m. Dùa vµo nguyªn gi¸ & tû lÖ khÊu hao hµng n¨m ®Ó x¸c ®Þnh møc khÊu hao hµng n¨m, hµng th¸ng, tõ ®ã tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt. Møc khÊu hao n¨m Møc khÊu hao hµng th¸ng = 12 Sau khi tiÕn hµnh trÝch khÊu hao hµng n¨m, hµng th¸ng nh©n viªn kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng trÝch khÊu hao tõ c¸c ®éi c«ng tr×nh råi tiÕn hµnh tËp hîp t¹i C«ng ty, sau ®ã nép lªn c¬ quan nhµ n­íc. d. Tµi kho¶n 6237: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. Kho¶n chi phÝ nµy ®­îc h¹ch to¸n víi c¸c kho¶n dÞch vô mua ngoµi sö dông cho m¸y thi c«ng nh­ chi phÝ thuª m¸y, söa ch÷a T¹i c«ng tr×nh PTNB79 do ®iÒu kiÖn nªn C«ng ty ®· thuª m¸y thi c«ng phôc vô cho c«ng tr×nh. e. Tµi kho¶n 6238: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Chi phÝ nµy bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ngoµi c¸c kho¶n chi phÝ trªn. Chi phÝ ph¸t sinh thuéc c«ng tr×nh nµo sÏ ®­îc c«ng tr×nh ®ã tù h¹ch to¸n råi göi b¸o c¸o lªn C«ng ty ®Ó nh©n viªn kÕ to¸n tiÕp tôc h¹ch to¸n kh©u tiÕp theo. Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng sang chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Ó tËp hîp gi¸ thµnh c«ng tr×nh : Nî TK 154 17.545.000 Cã TK 623 17.545.000 C¨n cø vµo c¸c chøng tõ tËp hîp trong kú, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh tµi kho¶n 623 “Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng”   BIỂU SỐ 08: Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh TK623 C«ng tr×nh: CÇu ĐƯỜNG quy nh¬n - nh¬n héi Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ghi Nî TK 623 SH NT Tæng sè Chia ra Thuª ngoµi Cña doanh nghiÖp 3/18/2006 006512 3/18/2006 C«ng tr×nh PTNB 79 thuª m¸y cÈu sö dông t¹i c«ng tr×nh 331 17.545.000 17.545.000 3/31/2006 KC CT PTNB 79 3/31/2006 KÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng sang chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh DD ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 154 17.545.000 17.545.000 Céng sè ph¸t sinh 17.545.000 17.545.000 2.2.4. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh t¹i x­ëng gia c«ng vµ c¸c ®éi x©y l¾p s¶n xuÊt c«ng tr×nh. Do ®Æc ®iÓm & yªu cÇu trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh nªn mçi c«ng tr×nh do mét ®éi ®¶m nhiÖm. Chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn c«ng tr×nh sÏ ®­îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 627 “Chi phÝ s¶n xuÊt chung” ®­îc më chi tiÕt nh­ sau : - 6271 : Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi c«ng tr×nh - 6272 : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®éi c«ng tr×nh - 6273 : Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt - 6274 : Chi phÝ khÊu hao TSC§ - 6277 : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - 6278 : Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c C«ng ty cæ phÇn CÇu 12 tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp & ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp. Chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn ®èi t­îng nµo th× tËp hîp cho ®èi t­îng ®ã. Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi c«ng tr×nh : - Chi phÝ gåm l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô & c¸c kho¶n phô cÊp BHXH - BHYT - KPC§ ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý ®éi. - Tr×nh tù h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi do nh©n viªn kinh tÕ ®éi tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ víi h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Tõ ®ã, ®­îc tËp hîp thµnh b¶ng kª ®Ó theo dâi t×nh ho¹t ®éng hµng ngµy cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi, ph©n x­ëng. - Cuèi kú h¹ch to¸n, nh©n viªn kinh tÕ tiÕn hµnh lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng cho nh©n viªn qu¶n lý ®éi, x­ëng & nép lªn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n tiÕn hµnh xem xÐt, duyÖt l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi, x­ëng. Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt : - Chi phÝ nµy bao gåm tÊt c¶ c¸c chi phÝ dông cô xuÊt dïng cho c¸c tæ, ®éi s¶n xuÊt trong kú tÝnh gi¸ thµnh. - Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh t¹i mçi c«ng tr×nh sÏ do nh©n viªn kinh tÕ cña ®éi s¶n xuÊt ®ã tËp hîp. - C¸c chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh qu¶n lý tµi chÝnh t¹i c¸c ®éi, x­ëng s¶n xuÊt mµ kh«ng h¹ch to¸n riªng lÎ cho c«ng tr×nh nµo sÏ ®­îc tËp hîp & ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng sö dông (c¸c c«ng tr×nh) cã liªn quan theo tiªu thøc tiÒn l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. - ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ nµy th­êng dùa vµo c¸c chøng tõ gèc nh­ hãa ®¬n b¸n hµng, ®¬n xin lÜnh vËt t­ do c¸c ®éi s¶n xuÊt lËp & do bªn b¸n hµng cung cÊp. Dùa vµo c¸c b¶ng kª hµng hãa mua vµo sö dông cho c¸c c«ng tr×nh, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp n¶ng ph©n bæ NVL - CCDC cho c¸c c«ng tr×nh. - Cuèi kú gi¸ thµnh, nh©n viªn kÕ to¸n dùa vµo b¶ng ph©n bæ NVL – CCDC ®Ó tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh riªng lÎ. Chi phÝ khÊu hao nhµ x­ëng, m¸y mãc dïng cho ®éi c«ng tr×nh : C«ng ty sö dông chi phÝ khÊu hao ®­êng th¼ng ®Ó tÝnh khÊu hao TSC§ dùa vµo nguyªn gi¸ vµ tû lÖ khÊu hao hµng n¨m. Tõ ®è tÝnh ra tû lÖ khÊu hao hµng th¸ng ®Ó tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt cho c¸c ®èi t­îng sö dông. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c : - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi bao gåm chi phÝ ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i phôc vô cho thi c«ng c«ng tr×nh hoÆc c¸c dÞch vô kh¸c nh­ vËn chuyÓn cho x­ëng, ®éi x©y l¾p - Chi phÝ b»ng tiÕn kh¸c nh­ c¸c chi phÝ ph¸t sinh t¹i c¸c c«ng tr×nh : chi phÝ tiÕp kh¸ch, giao dÞch Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Ó tËp hîp gi¸ thµnh c«ng tr×nh : Nî TK 154 76.330.156 Cã Tk 627 76.330.156 C¨n cø vµo c¸c chøng tõ, kÕ to¸n vµo sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh tµi kho¶n 627 “ Chi phÝ s¶n xuÊt chung” BIỂU SỐ 09: Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh TK627 C«ng tr×nh: CÇu ®Ưêng quy nh¬n - nh¬n héi Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ghi Nî TK 627 SH NT Tæng sè Chia ra SH tµi kho¶n Sè tiÒn 1/3/2006 H¹ch to¸n gi¸ trÞ CCDC ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng tr×nh PTNB 79 1421 7.524.096 627.3 7.524.096 2/10/2006 Chi phÝ l·i vay vèn s¶n xuÊt t¹i C«ng ty ph©n bæ cho CT thuéc chi phÝ SXC 335 4.639.098 627.8 4.639.098 2/15/2006 2/15/2006 Chi phÝ tiÕp kh¸ch t¹i c«ng tr×nh 2.311.157 374 TiÒn mÆt 111 627.8 111.157 009502 TiÒn göi ng©n hµng 112 627.8 2.200.000 3/20/2006 C«ng ty vay vèn cÊp trªn ®Ó sö dông t¹i CT 336 12.779.030 627.8 12.779.030 Céng chuyÓn sang trang 27.253.381 x 27.253.381 BIỂU SỐ 10: Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh TK627 C«ng tr×nh: CÇu ®Ưêng quy nh¬n - nh¬n héi Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ghi Nî TK 627 SH NT Tæng sè Chia ra SH tµi kho¶n Sè tiÒn Trang trước chuyÓn sang 27.253.381 x 27.253.381 3/31/2006 3/31/2006 Tæng chi phÝ dÞch vô mua ngoµi cña c«ng tr×nh PTNB 79 331 38.577.275 627.7 009808 §iÖn 29.283.078 007875 §iÖn tho¹i 7.618.246 009723 Nước 1.675.951 3/31/2006 Chi phÝ khÊu hao m¸y mãc ph©n bæ t¹i CT 214 3.300.000 627.4 3.300.000 3/31/2006 B¶ng PB 3/31/2006 Tæng hîp tiÒn lương ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý ®éi 334 6.050.000 627.1 6.050.000 Céng chuyÓn sang trang 75.180.656 x 75.180.656 BIỂU SỐ 11: Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh TK627 C«ng tr×nh: CÇu ®Ưêng quy nh¬n - nh¬n héi Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ghi Nî TK 627 SH NT Tæng sè Chia ra SH tµi kho¶n Sè tiÒn Trang tríc chuyÓn sang 75.180.656 x 75.180.656 3/31/2006 B¶ng PB 3/31/2006 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh tÝnh vµo lương NVQL 338 1.149.500 KPC§ 3382 627.1 121.000 BHXH 3383 627.1 907.500 BHYT 3384 627.1 121.000 3/31/2006 KC CT PTNB 79 3/31/2006 KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung c«ng tr×nh sang chi phÝ SXKD dë dang ®Ó tËp hîp gi¸ thµnh 154 76.330.156 x 76.330.156 Céng sè ph¸t sinh x 76.330.156 x 76.330.156 2.2.5. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. S¬ ®å tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty Cæ phÇn CÇu 12: §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ph¸t sinh trong kú, C«ng ty cæ phÇn CÇu 12 tiÕn hµnh tËp hîp toµn bé & kÕt chuyÓn trªn tµi kho¶n 154 “Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang”, ®­îc tËp hîp riªng cho tõng CT-HMCT (Do XN h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn) C¨n cø vµo sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang c¸c tµi kho¶n cã liªn quan nh­ : 621, 622, 623, 627; kÕ to¸n gi¸ thµnh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tËp hîp gi¸ thµnh c«ng tr×nh : Nî TK 154 2.044.887.424 Cã TK 621 1.854.436.472 Cã TK 622 96.575.796 Cã TK 623 17.545.000 Cã TK 627 76.330.156 C¨n cø c¸c sè liÖu ®· tËp hîp, kÕ to¸n vµo sæ chi phÝ s¶n xuÊt tµi kho¶n 154 “Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang” C¨n cø vµo c¸c chøng tõ tËp hîp ®­îc, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang tµi kho¶n 632 “ Gi¸ vèn hµng b¸n ” BIỂU SỐ 12: Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh TK154 C«ng tr×nh: CÇu ®Ưêng quy nh¬n - nh¬n héi Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ghi Nî TK 154 SH NT Tæng sè Chia ra SH tµi kho¶n Sè tiÒn Dư ®Çu kú 77052228599 3/31/2006 KC CT PTNB 79 3/31/2006 TËp hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cña c«ng tr×nh PTNB 79 2.044.887.424 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu TT 621 621 1.854.436.472 Chi phÝ nh©n c«ng TT 622 622 96.575.796 Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 623 623 17.545.000 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 627 627 76.330.156 Dư cuèi kú 79.097.116.023 BIỂU SỐ 13: Sæ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh TK632 C«ng tr×nh: CÇu ®Ưêng quy nh¬n - nh¬n héi Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Ghi Nî TK 154 SH NT Tæng sè Chia ra SH tµi kho¶n Sè tiÒn Céng sè ph¸t sinh 2.2.6. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh x©y dùng lµ cã khèi l­îng gi¸ trÞ lín, thêi gian thi c«ng l©u dµi, hiÖn nay c¸c c«ng tr×nh - HMCT th­êng ®­îc thanh to¸n theo tõng thêi ®iÓm hîp lý. Tõ lý do trªn, ®ßi hái khi h¹ch to¸n tiªu thô tõng phÇn c«ng tr×nh lín ph¶i x¸c ®Þnh chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú. Khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú lµ khèi l­îng ch­a ®­îc nghiÖm thu vµ ch­a ®­îc chÊp nhËn thanh to¸n. ViÖc x¸c ®Þnh chi phÝ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú ®­îc thùc hiÖn th«ng qua th«ng qua khèi l­îng x©y l¾p dë dang theo dù to¸n. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang ®­îc thùc hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p kiÓm kª. Chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú = CphÝ t.tÕ cña KL x©y l¾p dë dang §K + CphÝ t.tÕ KL xl¾p dë dang psinh TK x CphÝ cña KL x©y l¾p dë dang cuèi kú theo dù to¸n CphÝ cña KL x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao trong kú theo dù to¸n + CphÝ cña KL x©y l¾p dë dang cuèi kú theo dù to¸n Chi phÝ thùc tÕ khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú sÏ ®­îc ph¶n ¸nh vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh trong quý. Tõ ®ã, tÝnh ra gi¸ thµnh thùc tÕ khèi l­îng hoµn thµnh trong quý. 2.2.7. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Tuy lµ mét doanh nghiÖp x©y l¾p, song C«ng ty còng cã nh÷ng mÆt hµng nh­ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. ChÝnh v× vËy, C«ng ty còng sö dông tµi kho¶n 632 “ Gi¸ vèn hµng b¸n ” ®Ó lµm c¨n cø tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n vµo sæ nhËt ký chung c«ng tr×nh PTNB79 - §ång thêi vµo sæ c¸i t­¬ng øng. BIỂU SỐ 14: MÉu sè: 01 GTKT - 2LN Ho¸ ®¬n (GTGT) Liªn 2: (Gi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc6486.doc
Tài liệu liên quan