Đề tài Hoàn thiện tổ chức kế toán ở xí nghiệp xây dựng công trình ngầm thuộc tổng công ty xây dựng Lũng Lô

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ 3

I. Một số nét khái quát về tổng Công ty xây dựng Lũng Lô 3

II. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp xây dựng công trình ngầm 6

III. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp xây dựng công trình ngầm 7

1. Chiến lược phát triển, mục tiêu lâu dài và mục tiêu trước mắt 7

2. Thị phần của xí nghiệp trong ngành 8

3. Quan hệ với các bên liên quan 8

4. Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh, qui trình công nghệ của Xí nghiệp xây dựng công trình ngầm 10

5. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của xí nghiệp 14

IV. Tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp 16

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp 16

2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng 17

V. Kết quả kinh doanh của xí nghiệp xây dựng công trình ngầm trong những năm gần đây 18

1. Kết quả kinh doanh 18

2. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của xí nghiệp 20

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM 23

I. Bộ máy kế toán 23

1. Đặc điểm phân công lao động kế toán ở xí nghiệp 23

2. Tổ chức bộ máy kế toán ở xí nghiệp 28

II. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán ở xí nghiệp 30

1. Đặc điểm vận dụng chứng từ 30

2. Đặc điểm vận dụng tài khoản 30

3. Đặc điểm vận dụng sổ sách 30

4. Đặc điểm vận dụng báo cáo 33

III. Chính sách kế toán áp dụng ở xí nghiệp 33

PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN 34

I. Đặc điểm tổ chức các phần hành 34

1. Kế toán mua hàng 34

2. Kế toán tài sản cố định 35

3. Kế toán tiền lương và các khoản bảo hiểm 37

4. Kế toán tiền 39

5. Kế toán bán hàng 40

6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 41

 

II. Đặc điểm tổ chức kế toán hàng tồn kho 43

1. Phân loại hàng tồn kho trong tổng TSLĐ của xí nghiệp 43

2. Cơ cấu hàng tồn kho 44

3. Phương pháp tính giá hàng tồn kho 45

4. Quản lý hàng tồn kho của xí nghiệp 46

5. Phương pháp hạch toán 47

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM 59

I. Nhận xét đánh giá chung 59

II. Một số ý kiến đề xuất 61

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

 

doc71 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1140 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện tổ chức kế toán ở xí nghiệp xây dựng công trình ngầm thuộc tổng công ty xây dựng Lũng Lô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức kế toán ở xí nghiệp xây dựng công trình ngầm.doc
Tài liệu liên quan