Đề tài Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính ở Tổng Công ty thép Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Phần I: Lý luận về việc lập và phân tích báo cáo tài chính 3

I. Tác dụng và yêu cầu của báo cáo tài chính 3

1. Khái niệm 3

2. Tác dụng của báo cáo tài chính 3

3. Yêu cầu đối với báo cáo tài chính 3

II. Hệ thống báo cáo tài chính 4

1. Bảng cân đối kế toán 4

1.1. Khái niệm 4

1.2. Nội dung kết cấu 4

1.3. Tính cân đối của bảng cân đối kế toán 5

1.4. Cơ sở số liệu và phương pháp lập bảng cân đối kế toán 5

1.4.1. Cơ sở dữ liệu 5

1.4.2. Phương pháp lập 5

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6

2.1. Nội dung, kết cấu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6

2.1.1. Nội dung 6

2.1.2. Kết cấu 7

2.2. Cơ sở số liệu và phương pháp lập 9

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 10

3.1. Khái niệm 10

3.2. Kết cấu 11

4. Thuyết minh báo cáo tài chính 11

4.1. Khái niệm 11

4.2. Phương pháp lập một số chỉ tiêu chủ yếu 11

Phần II: Thực trạng và phương hướng hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty thép Việt Nam 12

I. Khái quát chung về tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty thép Việt Nam 12

1. Những nét chung về hoạt động kinh doanh 12

2. Mô hình tổ chức công tác hạch toán kế toán 13

II. Các báo cáo tài chính 15

III. Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính của Tổng công ty thép Việt Nam 20

1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Tổng công ty thép Việt Nam 20

2. Phân tích hiệu quả và khả năng sinh lời của quá trình sản xuất kinh doanh 23

IV. Phương hướng hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty thép Việt Nam. Phương hướng hoàn thiện 26

1. Đánh giá chung về hoạt động tài chính của Tổng công ty thép Việt Nam 26

2. Một số phương hướng hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính. 26

 

doc29 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 02/08/2013 | Lượt xem: 1372 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính ở Tổng Công ty thép Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện việc lập và phân tích báo cáo tài chính ở Tổng Công ty thép VN.DOC
Tài liệu liên quan