Đề tài Kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH một thành viên thủy nông Đồng Cam

MỤC LỤC

Trang

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỶ NÔNG ĐỒNG CAM

LỜI CẢM ƠN 1

LỜI MỞ DẦU 2

CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀCÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1.1 Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ kế toán tài sản cố địng 4

1.1.1 Khái niệm 4

1.1.2 Đặc điểm của tài sản cố định 4

1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định 5

1.1.4 Ý nghĩa của kế toán tài sản cố định 5

1.2. Phân loại tài sản cố định 5

1.2.1 Phân loại tài sản cố định theo hình thái biểu hiện 5

1.2.2 Phân loại theo công dụng và tình hình sử dụng 6

1.2.3 Phân loại theo quyền sở hữu và tính pháp lý 6

1.3 Đánh giá tài sản cố định 6

1.3.1 Đánh giá theo nguyên giá 7

1.3.1.1 Đối với TSCĐ hữu hình 7

1.3.1.2 Đối với TSCĐ vơ hình 7

1.3.1.3 Đối với TSCĐ thu ti chính 7

1.3.2 Đánh giá theo giá trị còn lại của tài sản cố định 8

1.4 Kế toán tăng giảm tái sản cố định 8

1.4.1 Kế toán chi tiết tăng, giảm tài sản cố định 8

1.4.1.1 Kế toan chi tiết tăng TSCĐ 8

1.4.1.2 Kế toan chi tiết giảm TSCĐ 8

1.4.2 Kế toán tổng hợp tăng giảm tài sản cố định 9

1.5 Kế toán khấu hao tài sản cố định 12

1.5.1 Khái niệm và phương pháp tính khấu hao tài sản cố định 12

1.5.1.1 Khái niệm 12

1.5.1.2 Chế độ tính khấu hao và trích khấu gao TSCĐ hiện hành 12

1.5.1.3 Phương pháp tính khấu hao TSCĐ 12

1.5.2 Kế toán khấu hao tài sản cố định 13

1.6 Kế toán sữa chuũ¨ tài sản cố định 13

1.6.1 Khái niệm 13

1.6.2 Tài khoản sử dụng 13

1.6.2.1 Tài khoản 2413”Sữa chữa lớn tài sản cố định” 13

1.6.2.2 Phương pháp hoạch toán sữa chữa tài sản cố định 14

1.7 Kế toán đánh giá tài sản cố định 14

1.7.1 Khái niệm 14

1.7.2 Tài khoản sử dụng 14

1.8 Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản 15

1.8.1 Nhiệm vụ của kế toán đầu tư xây dựng cơ bản 15

1.8.2 Tài khoản sử dụng 16

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỶ NÔNG ĐỒNG CAM

2.1 Giới thiệu khái quát về công ty TNHH một thành viên

thuỷ nông đồng cam 17

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển hệ thống thuỷ nông đồng cam 17

2.1.1.1 Lịch sử ra đời và quá trình khai thác hệ thống thuỷ nông đồng cam 17

2.1.1.2 Quá trình hình thành của công ty 18

2.1.1.3 Sự phát triển của công ty 19

2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh và công tác tổ chức kế toán tại công ty TNHH một thành viên thuỷ nông đồng cam 19

2.1.2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty thuỷ nông

đồng cam 19

2.1.2.2 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 20

2.1.2.3 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty 23

2.1.3 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của

công ty 23

2.1.4 Phân tích tình hình tái chính củ công ty 25

2.2 Tổ chức kế toán của công ty 28

2.2.1 Công tác tổ chức kế toán của công ty thuỷ nông

đồng cam 28

2.2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 28

2.2.1.2 Qúa trình hoạt động của bộ máy kế toán 30

2.2.1.3 Hệ thống tài khoản mà công ty đang sử dụng 30

2.2.1.4 Trình tự luân chuyển chứng từ 30

2.2.2 Công tác hoạch toán kế toán tài sản cố định tại công ty thuỷ nông đồng cam 31

2.2.2.1 Kế toán tăng tài sản cố định 31

2.2.2.2 Kế toán giảm tài sản cố định 36

2.2.2.3 Kế toán khấu hao tài sản cố định 41

2.2.2.4 Kế toán sữa chữa tài sản cố định 43

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA

CÔNG TY THUỶ NÔNG ĐỒNG CAM

3.1 Nhận xét chung 44

3.1.1 Thuận lợi 44

3.1.2 Khó khăn 44

3.2 Kiến nghị 44

KẾT LUẬN 46

TÀI LIỆU THAM KHAO 48

 

doc55 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 14/06/2013 | Lượt xem: 2812 | Lượt tải: 44download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH một thành viên thủy nông Đồng Cam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH một thành viên Thuỷ Nông Đồng Cam.doc
Tài liệu liên quan