Đề tài Mã hóa thông tin

Mục Lục

Mở đầu

Chương i Cơ sở toán học

1.Lý thuyết thông tin . 6

1.1 Entropy . 6

1.2 Tốc độ của ngôn ngữ. (Rate of Language). 7

1.3 An toàn của hệ thống mã hoá . 8

2.Lý thuyết độ phức tạp. . 10

3.Lý thuyết toán học. . 11

3.1 Modular số học. . 11

3.2 Số nguyên tố. . 12

3.3 Ước số chung lớn nhất. 12

3.4 Số nghịch đảo Modulo. . 14

3.5 Ký hiệu La grăng (Legendre Symboy) . 15

3.6 Ký hiệu Jacobi (Jacobi Symboy). 16

3.7 Định lý phần dư trung hoa. . 18

3.8 Định lý Fermat. . 19

4. Các phép kiểm tra số nguyên tố. 19

4.1 Soloway-Strassen . 19

4.2 Rabin-Miller . 20

4.3 Lehmann. . 21

4.4 Strong Primes. . 21

Chương II Mật mã

1. Khái niệm cơ bản. . 23

2. Protocol . 24

2.1 Giới thiệu Protocol . 24

2.2 Protocol mật mã. . 25

Upload by Share-Book.com

Trang 3

2.3 Mục đích của Protocol. . 26

2.4 Truyền thông sử dụng hệ mật mã đối xứng. . 27

2.5 Truyền thông sử dụng hệ mật mã công khai. . 28

3. Khoá . 31

3.1 Độ dài khoá. . 31

3.2 Quản lý khoá công khai. . 32

4. Mã dòng, mã khối (CFB, CBC) . 34

4.1 Mô hình mã hoá khối. . 34

4.1.1 Mô hình dây truyền khối mã hoá. . 34

4.1.2 Mô hình mã hoá với thông tin phản hồi. . 36

4.2 Mô hình mã hoá dòng. . 36

5. Các hệ mật mã đối xứng và công khai . 38

5.1 Hệ mật mã đối xứng . 38

5.2 Hệ mật mã công khai . 39

6. Các cách thám mã . 41

Chương III Hệ mã hoá RSA

1. Khái niệm hệ mật mã RSA . 46

2. Độ an toàn của hệ RSA . 48

3. Một số tính chất của hệ RSA . 49

Chương IV Mô hình Client/Server

1.Mô hình Client/Server . 52

2. Mã hoá trong mô hình Client/Server. . 53

Chương V Xây dựng hàm thư viện

1.Xây dựng thư viện liên kết động CRYPTO.DLL . 55

2.Chương trình Demo thư viện CRYPTO.DLL . 70

doc45 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 1202 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Mã hóa thông tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
83 213 -0,602 -0,722 -0,762 -0,695 1250 -869,17 0,00 0,00 869,17 214 -0,722 -0,872 -0,762 -0,785 1250 -981,67 0,00 0,00 981,67 215 -0,722 -0,812 -0,872 -0,802 1250 -1002,50 0,00 0,00 1002,50 216 -0,812 -0,982 -0,872 -0,889 1250 -1110,83 0,00 0,00 1110,83 217 -0,812 -0,942 -0,982 -0,912 1250 -1140,00 0,00 0,00 1140,00 218 -0,942 -1,082 -0,982 -1,002 1250 -1252,50 0,00 0,00 1252,50 219 -0,942 -1,062 -1,082 -1,029 1250 -1285,83 0,00 0,00 1285,83 220 -1,062 -1,182 -1,082 -1,109 1250 -1385,83 0,00 0,00 1385,83 Täøng cäüng 53615,41 53659,57 KHÄÚI LÆÅÜNG ÂÁÚT MAÏI DÄÚC STT h1(m) h2(m) m.a Khäúi læåüng (m3) Âaìo Âàõp 1 2 3 4 5 6 1 1.138 0.141 2 -0.102 0.00 3 -0.362 0.151 4 -1.182 0.004 5 1.138 1.078 37.5 23.036 6 1.078 0.988 37.5 20.046 7 0.988 0.858 37.5 16.053 8 0.858 0.728 37.5 11.870 9 0.728 0.608 37.5 8.434 10 0.608 0.458 37.5 5.432 11 0.458 0.418 37.5 3.605 12 0.418 0.318 37.5 2.586 13 0.318 0.198 37.5 1.316 14 0.198 0.048 37.5 0.389 15 0.048 -0.102 37.5 0.007 0.066 16 -0.102 -0.202 37.5 0.480 17 -0.202 -0.102 37.5 0.480 18 -0.102 -0.412 37.5 1.689 19 -0.412 -0.542 37.5 4.345 20 -0.542 -0.622 37.5 6.381 21 -0.622 -0.722 37.5 8.514 22 -0.722 -0.812 37.5 11.068 23 -0.812 -0.922 37.5 14.151 24 -0.922 -1.062 37.5 18.543 25 -1.062 -1.182 37.5 23.672 1 2 3 4 5 6 26 -1.182 -1.082 37.5 24.074 27 -1.082 -0.982 37.5 20.016 28 -0.982 -0.872 37.5 16.169 29 -0.872 -0.762 37.5 12.572 30 -0.762 -0.702 37.5 10.064 31 -0.702 -0.622 37.5 8.247 32 -0.622 -0.542 37.5 6.381 33 -0.542 -0.502 37.5 5.117 34 -0.502 -0.502 37.5 4.725 35 -0.502 -0.362 37.5 3.591 36 -0.362 -0.412 37.5 2.820 37 -0.412 -0.162 37.5 1.837 38 -0.162 0.018 37.5 0.249 39 0.018 0.198 37.5 0.371 40 0.198 0.358 37.5 1.569 41 0.358 0.478 37.5 3.344 42 0.478 0.588 37.5 5.383 43 0.588 0.718 37.5 8.074 44 0.718 0.898 37.5 12.393 45 0.898 1.058 37.5 18.054 46 1.058 1.138 37.5 22.635 Täøng cäüng 164.737 205.406 III.CHOÜN MAÏY THI CÄNG VAÌ SÅ ÂÄÖ DI CHUYÃØN MAÏY: Khu væûc san bàòng laì âáút cáúp II vuìng âáút räüng, âäü däúc ráút beï nãn coï thãø duìng maïy caûp âãø san nãön cho khu âáút. Choün maïy caûp P222 do maïy keïo C100 keïo våïi caïc thäng säú kyî thuáût cuía maïy nhæ sau: Dung têch thuìng : q=6,5m3 Chiãöu räüng læåîi càõt b =2,59m. Chiãöu sáu càõt âáút låïn nháút: h =0,3m. Chiãöu daìi thuìng caûp: lx = 8,0m 1. Âoaûn âæåìng âaìo cuía maïy caûp: Våïi q =6,5m3, b =2,59m, h = 0,3m Ks laì hãû säú âáöy våi Ks =1, Kt laì hãû säú aính hæåíng âãún âäü tåi xäúp Kt =0,85 2.Nàng suáút cuía maïy caûp : Våïi Ktg laì hãû säú sæí duûng thåìi gian Ktg = 0,8 Ktx laì hãû säú tåi xäúp cuía âáút Ktx =1,3 T laì chu kyì laìm viãûc cuía maïy caûp Trong âoï : l1 laì quaíng âæåìng âaìo Ldao =7,11m, Cho maïy chaûy våïi váûn täúc säú 1våïi váûn täúc 2,25km/h = 0,65m/s l2 laì quaíng âæåìng váûn chuyãøn l2 =l-l1 =360,76 - 7,11=353,65m.Cho maïy chaûy våïi váûn täúc trung bçnh v2 = 5,1km/h = 1,43m/s, ns laì säú láön thay âäøi säú ns = 3, ts laì laì thåìi gian thay âäøi säú ts = 6s, tq laì thåìi gian quay xe: tq =30s, Nàng suáút ca maïy 27,85.8=222,8m3/ngaìy, Våïi khu âáút cáön san bàòng ta coï thãø cho hoaût âäüng cuìng luïc 4 maïy caûp khi âoï nàng suáút cuía ca maïy laì : 222,8.4=891,2m3/ngaìy.Thåìi gian âãø hoaìn thaình cäng taïc san bàòng khu âáút xáy dæûng laì: 55393,551/891,2 = 62ngaìy 3.Så âäö di chuyãøn maïy : Våïi diãûn âáút saìn bàòng tæång âäúi räüng, tuyãún âaìo âàõp gáön nhau, ta cho maïy theo hæåïng âaî xaïc âënh åí trãn theo så âäö hçnh elêp . Tuáön tæû âaìo vaì raíi âáút theo caïc voìng näúi tiãúp nhau kên khu væûc âaìo âàõp PHÁÖN II THI CÄNG ÂÄØ BÃ TÄNG CÄÚT THEÏP TOAÌN KHÄÚI I.SÄÚ LIÃÛU THIÃÚT KÃÚ: Chiãöu cao táöng : H1 = 4,2m H2 =3,9m . Kêch thæåïc caïc cáúu kiãûn trong táöng cho nhæ sau : -Moïng coï mäüt báûc vaït: +Diãûn têch màût dæåïi: A x B =3000x3600mm +h1 = 300mm , h2 =500mm, h3 =1500mm . Kêch thæåïc cäüt åí caïc táöng : T1,2,3 = 200x400mm T4,5 = 200x300mm Dáöm chênh saìn táöng kêch thæåïc:200x500mm Dáöm chênh saìn maïi kêch thæåïc:200x400mm Dáöm phuû saìn táöng kêch thæåïc : 200x350mm Dáöm phuû saìn maïi kêch thæåïc : 200x300mm Haìm læåüng cäút theïp cho 1m3 bã täng moïng : 60kg Haìm læåüng cäút theïp cho 1m3 bã täng cäüt : 170kg Haìm læåüng cäút theïp cho 1m3 bã täng dáöm phuû : 150kg Haìm læåüng cäút theïp cho 1m3 bã täng dáöm chênh : 220kg 4 3 2 1 Haìm læåüng cäút theïp cho 1m3 bã täng saìn : 25kg A.THIÃÚT KÃÚ VAÏN KHUÄN: Thiãút kãú hãû thäúng vaïn khuän dáöm saìn laìm viãûc âäüc láûp coï hãû thäúng cäüt chäúng riãng, TÊNH VAÏN KHUÄN DÁÖM SAÌN : 5 7 10 11 8 3 2 6 9 1 4 I.1 VÅÏI Ä SAÌN COÏ KÊCH THÆÅÏC LÅÏN 2. Dáöm phuû 1. Cäüt 3. Dáöm chênh 4. Xaì gäö âåî saìn Kêch thæåïc mäüt ä saìn cho nhæ sau: Cáúu taûo vaïn khuän dáöm chênh Ghi chuï 1.Thanh âåî xaì gäö. 2.Thanh âåî xaì gäö. 3.Xaì gäö âåî saìn. 4.Thanh neûp vaïn saìn 4 3 2 7 6 8 1 5 5.Vaïn saìn 6.Thanh ghçm 7.Thanh neûp vaïn thaình dáöm chênh 8. Vaïn thaình dáöm chênh 9. Cäüt chäúnh dáöm chênh 10.Vaïn âaïy dáöm chênh 11.Dáy neo Cáúu taûo vaïn khuän dáöm phuû: Ghi chuï: 1.Thanh ghçm 2.Thanh neûp vaïn thaình dáöm 3.Vaïn thaình dáöm. 4.Vaïn saìn 5.Cäüt chäúng. 6.Vaïn âaïy dáöm. 7.Dáy neo 8.Neûp vaïn saìn. Våïi så âäöbäú trê hãû thäúng vaïn khuän dáöm saìn nhæ trãn ta coï thãø âæa vãö så âäö tênh nhæ sau: 1. Tênh vaïn saìn: Så âäö laìm viãûc cuía saìn laö dáöm liãn tuûc kã trãn caïc gäúi tæûa laì xaì gäö. Choün gäù vaïn daìy 3cm theo quy caïch gäù xeí. Càõt mäüt daíi theo phæång vuäng goïc våïi xaì gäö âãø tênh . Xem saìn laìm viãûc nhæ mäüt dáöm liãn tuûc kã lãn caïc gäúi tæûa laì xaì gäö. a.Taíi troüng taïc duûng : l l l l Troüng læåüng cuía bãtäng cäút theïp : 0,09 x 2600 x 1 = 234 kg/ m Troüng læåüng vaïn gäù : 0,03 x 600 x 1 = 18 kg/ m Hoaût taíi thi cäng láúy bàòng 200 kg/ m ; n=1,4 Taíi troüng tiãu chuáøn taïc duûng lãn saìn laì : å qtc = 234 + 18 + 200 = 452 kg/ m Taíi troüng tênh toaïn: åqtt = ( 234 + 18 ).1,1 + 200.1,4 =557,2 kg/ m b.Tênh khoaíng caïch xaì gäö âåî saìn theo âiãöu kiãûn : Theo âiãöu kiãûn cæåìng âäü : Mmax = Våïi Mnax = W[s] W = ; [s]=150kg/cm2 Þ Mmax = 150´150 =22500 kgcm =225 kgm Þl = Theo âiãöu kiãûn âä voîngü cho pheïp: Þ l £ Våïi E = 105 kg/cm2 , J = cm4 Váûy Choün khoaíng caïch xaì gäö laì l= 1m. 2. Tênh xaì gäö vaì cäüt chäúng xaì gäö: Choün træåïc xaì gäö tiãút diãûn 6x8cm, caïc cäüt chäúng xaì gäö âæåüc liãn kãút våïi nhau bàòng caïc thanh giàòng doüc theo phæång xaì gäö. Så âäö laìm viãûc laì dáöm liãn tuûc coï caïc gäúi tæûa laì caïc cäüt chäúng xaì gäö, chëu taíi troüng phán bäú âãöu . a.Taíi troüng taïc duûng lãn xaì gäö : -Taíi troüng saìn : qtc = 452 kg/m qtt = 557,2 kg/m - Troüng læåüng baín thán xaì gäö : 0,06.0,08.600 = 2,88 kg/ m - Täøng taíi troüng taïc duûng lãn xaì gäö laì : å qtc = 452 + 2,88 = 454,88 kg/ m å qtt = 557,2 + 2,88.1,1= 560,368 kg/ m b.Tênh khoaíng caïch cäüt chäúng xaì gäö theo caïc âiãöu kiãûn : Theo âiãöu kiãûn cæåìng âäü : Mmax= Þ l = Våïi [s] = 150 kg/ cm2 Theo âiãöu kiãûn âä voîngü: l£ Û l £ Þ Choün l = 1m = 100 cm våïi E = 105 kg/cm2 , Choün khoaíng caïch giuîa caïc cäüt chäúng xaì gäö laì 1 m. 3. Tênh toaún kiãøm tra tiãút diãûn cäüt chäúng xaì gäö : Choün træåïc tiãút cäüt chäúng laì 5x10cm. Bäú trê hãû giàòng doüc theo xaì gäö våïi lx= l/2; ly= l (våïi quán niãûm liãn kãút giæîa 2 âáöu cäüt laì khåïp). Chiãöu cao cäüt chäúng l= 4,2-0,09-0,03-0,08-0,2=3,8 m Þ lx = 0,5x3,8=1,9 m ly = 3,8m Kiãøm tra äøn âënh cäüt chäúng theo phæång x : ( phæång doüc xaì gäö ) Kiãøm tra cäüt chäúng theo phæång y: Ta coï m=1 laì hãû säú kãø âãún aính hæåíng cuía uäún doüc. l/4 l/4 l/2 Þ lmax = lx = 132 Þjmax = 0,18 Âiãöu kiãûn äøn âënh: Váûy cäüt chäúng âaím baío âiãöu kiãûn äøn âënh. Thanh giàòng gäù choün kêch thæåïc tiãút diãûn 3x8cm, bäú trê cäüt chäúng xaì gäö vaì giàòng cäüt chäúng nhæ hçnh veî 4.Tênh vaïn âaïy, cäüt chäúng dáöm phuû vaì dáöm chênh: a.Tênh vaïn âaïy dáöm phuû: Tiãút diãûn dáöm phuû saìn táöng : 200x350mm Tiãút diãûn dáöm phuû saìn maïi : 200x300mm Ta tênh vaïn âaïy vaì cäüt chäúng cho dáöm phuû saìn táöng räöi láúy caïc säú liãûu tênh âæåüc sæí duûng cho dáöm phuû saìn maïi båíi vç dáöm phuû saìn maïi coï kêch thæåïc tiãút diãûn nhoí hån nãn taíi troüng taïc duûng cuîng nhoí hån do âoï âiãöu kiãûn cæåìng âäü vaì âäü voîng luän âæåüc thoaí maîn. Choün vaïn gäù daìy 3cm cho caí vaïn âaïy vaì vaïn thaình. Taíi troüng taïc duûng : -Troüng læåüng bãtäng : 0,35. 0,2. 2600 =182 kg/m -Troüng læåüng gäù vaïn : ( 0,03. 0,2 + 2. 0,03. 0,26). 600 =13kg/m - Hoaût taíi thi cäng : 200.0,2 = 40 kg/m qtc = 182+ 13+ 40 = 235 kg/m qtt = (182+13) x 1,1+ 40x 1,4 = 270,5 kg/m Tênh toaïn khaí nàng laìm viãûc chuáøn vaïn âaïy : Xem vaïn âaïy dáöm laì 1 dáöm liãn tuûc kã trãn caïc gäúi tæûa laì caïc cäüt chäúng .Giaï trë mä men låïn nháút trãn dáöm laì: Þ Kiãøm tra theo âäü voîng cho pheïp: ; Våïi E = 105 kg/cm2 Þ Váûy ta choün khoaíng caïch caïc cäüt chäúng laì 0,75m. b.Tênh cäüt chäúng dáöm phuû: Choün tiãút diãûn cäüt chäúng dáöm phuû laì 5x10 cm. Taíi troüng taïc duûng lãn cäüt chäúng: P = 270,5.0,75 = 202,88 kg Chiãöu cao cäüt chäúng laì l= 4,2-0,35-0,03-0,08 -0,2= 3,54m Þ lx = 0,5.l = 1,77m; ly = 3,54 m Kiãøm tra äøn âënh cäüt chäúng theo phæång x : ( phæång doüc xaì gäö ) Kiãøm tra cäüt chäúng theo phæång y: Ta coï m=1 laì hãû säú kãø âãún aính hæåíng cuía uäún doüc. Þ lmax = lx = 123 Þjmin = jx = 0,2 Âiãöu kiãûn äøn âënh: s = P/j.F = 202,88/ 0,2.4.8 = 19,8 kg/cm2 < 150 kg/cm2 Váûy cäüt chäúng âaím baío âiãöu kiãûn äøn âënh. c.Tênh vaïn âaïy dáöm chênh: Tiãút diãûn dáöm chênh : Cho dáöm saìn táöng: 200x500mm Cho dáöm saìn maïi:200x400mm Tæång tæû ta cuîng tênh cho dáöm saìn táöng räöi duìng kãút quaí tênh âæåüc sæí duûng cho dáöm saìn táöng maïi . Choün vaïn gäù daìy 3cm cho caí vaïn âaïy vaì vaïn thaình. Taíi troüng taïc duûng : -Troüng læåüng bãtäng : 0,2x0,5.2600 = 260 kg/m -Troüng læåüng gäù vaïn : (0,2x0,03 + 2.0,41.0,03).600 =18,36 kg/m -Hoaût taíi thi cäng : 200 x 0,2 = 40 kg/m qtc = 260 + 18,36 + 40 = 318,36kg/m qtt = (260+ 18,36) .1,1+ 40. 1,4 = 362,2 kg/m Tênh toaïn khaí nàng laìm viãûc chuáøn vaïn âaïy : Xem vaïn âaïy dáöm laì 1 dáöm liãn tuûc kã trãn caïc gäúi tæûa laì caïc cäüt chäúng Giaú trë mämen låïn nháút trãn dáöm laì: M = [s].W = Þ Tênh theo âäü voîng cho pheïp: ;Våïi E = 105 kg/cm2 Váûy ta Choün khoaíng caïch cäüt chäúng laì 0,75m d.Tênh cäüt chäúng dáöm chênh: Choün gäù coï tiãút diãûn 5x10 cm nhæ cäüt chäúng dáöm phuû. Taíi troüng taïc duûng lãn cäüt chäúng: N = 362,2.0,75 = 271,65 kg -Chiãöu cao cäüt chäúng laì l= 4,2-0,5-0,03-0,08-0,2 = 3,4m Þ lx = 1,7 m; ly = 3,4 m Kiãøm tra äøn âënh cäüt chäúng theo phæång x : ( phæång doüc xaì gäö ) Kiãøm tra cäüt chäúng theo phæång y: Ta coï m=1 laì hãû säú kãø âãún aính hæåíng cuía uäún doüc. Þ lmax = lx = 118 Þjmin = jx = 0,22 Âiãöu kiãûn äøn âënh: s = P/j.F = 271,65/ 0,22.4.8 = 24,14 kg/cm2 Þ s = 24,14 kg/cm2 < 150 kg/cm2 Váûy cäüt chäúng âaím baío âiãöu kiãûn äøn âënh. Caïc thanh giaìng cäüt chäúng dáöm chênh vaì dáöm phuû bäú trê nhæ âäúi våïi xaì gäö, hãû thanh giàòng chuáøn cäüt chäúng bäú trê doüc theo phæång dáöm. Våïi caïc saìn táöng trãn coï taíi troüng saìn bàòng hoàûc nhoí hån, coï chiãöu cao cäüt chäúng ngàõn hån do âoï khi ta láúy kãút quaí cho táöng dæåïi âãø sæí duûng cho táöng trãn thç âiãöu kiãûn vãö cæåìng âäü vaì âäü voîng luän âæåüc thoaí maîn. I.2 ÂÄÚI VÅÏI NHÆÎNG Ä SAÌN COÏ KÊCH THÆÅÏC KHÄNG LÅÏN ( Ä saìn coï kêch cuía nhëp L=1800mm) Âäúi våïi caïc ä saìn coï kêch thæåïc theo mäüt phæång khäng låïn làõm ta duìng giaíi phaïp xaì gäö coï bäø sung mäüt vaìi cäüt chäúng, trong træåìng håüp naìy ta aïp duûng cho nhëp coï L = 1800mm. Theo phæång aïn naìy taíi troüng âæåüc truyãön lãn xaì gäö vaì truyãön xuäúng cäüt chäúng qua hãû thäúng thanh âåî vaì cäüt chäúng âæåüc thæûc hiãûn tren màût càõt cáúu taûo hãû vaïn khuän dáöm phuû nhæ hçnh veî 6 7 Våïi så âäö bäú trê hãû thäúng vaïn khuän dáöm saìn nhæ trãn coï thãø âæa vãö så âäö tênh våïi caïc loaûi cáúu kiãûn nhæ sau: Cáúu taûo vaïn khuän 1 1 8 10 9 5 3 2 4 11 dáöm phuû trong træåìng håüp coï bäø sung cäüt chäúng Ghi Chuï: 1.Thanh chäúng. 2.Thanh âåî xaì gäö. 3.Xaì gäö âåî saìn. 4.Thanh ghim. 5.Neûp thaình dáöm. 6.Neûp vaïn saìn. 7.Vaïn saìn. 8.Dáy neïo 9.Cäüt chäúng bäø sung. 10.Vaïn thaình dáöm. 11.Cäüt chäúng vaïn âaïy dáöm 12.Vaïn âaïy dáöm 1.Tênh vaïn saìn: Choün gäù vaïn daìy 3cm theo quy caïch gäù xeí. Tênh toaïn giäúng nhæ træåìng håüp xaì gäö coï cäüt chäúng âäüc láûp vç taíi troüng taïc duûng vaì cáúu taûo saìn khäng âäøi. l l 2.Tênh xaì vaì cäüt chäúng xaì gäö: Så âäö tênh cho xaì gäö nhæ hçnh veî Giaï trë mämen låïn nháút duìng âãø tênh laì: Trong âoï nhëp tênh toaïn cuía xaì gäö: lxg = (1,8 - 0,2)/2 = 0,8 m Âãø choün tiãút diãûn xaì gäö så bäü tênh nhæ sau: Taíi troüng taïc duûng lãn xaì gäö chæa kãø troüng læåüng baín thán laì: qtc=452kg/m Ta coï :M = ql2/10 = 557,2.0,82/10 = 35,66 kgm Choün xaì gäö tiãút diãûn chæí nháût våïi: b » h/2 Choün xaì gäö kêch thæåïc tiãút diãûn laì:4x8cm -Taíi troüng do saìn truyãön xuäúng : qtc = 452 kg/m qtt = 557,2 kg/m -Troüng læåüng baín thán xaì gäö: 0,04x 0,08x 600 = 1,92 kg/m -Taíi troüng taïc duûng lãn xaì gäö laì: Þ qtc = 452 + 1,92=453,92 kg/m qtt = 557,2 + 1,92.1,1 = 559,31 kg/m Mä men låïn nháút: Màût khaïc : M = [s].W Våïi Kiãøm tra khaí nàng laìm viãûc cuía xaì gäö : Kiãøm tra æïng suáút : s = = 83,9 kg/cm2 < 150 kg/cm2 Kiãøm tra âäü voîng: Våïi E = 105 kg/cm2 Váûy kêch thæåïc xaì gäö âaî choün thoía maîn âiãöu kiãûn laìm viãûc. Tênh cäüt chäúng xaì gäö : Taíi troüng truyãön lãn cäüt chäúng : Chiãöu cao cäüt chäúng bäø sung Choün tiãút diãûn cäüt chäúng laì 5x10cm Kiãøm tra tiãút diãûn cäüt chäúng theo hai phæång x vaì y: Âiãöu kiãûn äøn âënh Váûy cäüt chäúng âaím baío âiãöu kiãûn äøn âënh 3.Tênh vaïn âaïy vaì cäüt chäúng dáöm phuû : a.Tênh vaïn âaïy dáöm phuû: Taíi troüng taïc duûng lãn vaïn âaïy dáöm phuû giäúng nhæ khi tênh cho caïc ä saìn coï hãû thäúng xaì gäö cäüt chäúng âäüc láûp ta âaî choün vaïn gäø daìy 3cm khoaíng caïch giæîa caïc cäüt chäúng laì 0,75m. b.Tênh cäüt chäúng dáöm phuû: Taíi troüng taïc duûng lãn cäüt chäúng: Våïi cáúu taûo vaïn khuän nhæ træåìng håüp naìy, taíi troüng pháön saìn truyãön xuäúng cätü qua hãû thäúng thanh âæåüc liãn kãút chàût våïi vaïn thaình dáöm nãn coï thãø coi taíi troüng taïc duûng lãn cäüt chäúng nhæ taíi troüng phán bäú âãöu gäöm : -Troüng læåüng bãtäng saìn: 0,09.0,8. 2600 = 93,6 kg/m -Troüng læåüng bãtäng dáöm: 0,2.0,35.2600 = 182 kg/m -Troüng læåüng gäù vaïn saìn: 0,03.0,4.600 = 7,2 kg/m -Troüng læåüng gäù vaïn dáöm: (0,2.0,03+ 2.0,26.0.03).600 = 12,96 kg/m -Hoaût taíi thi cäng: 200.(0,4+0,2) = 120 kg/m qtc = 93,6+182+7,2+12,96+120 = 15,76 kg/m qtt = (93,6+182+7,2+ 12,6).1,1+120.1,4 = 493,336 kg/m Chiãöu cao cäüt chäúng dáöm phuû l=3,54m. Bäú trê hãû giàòng cäüt chäúng dáöm phuû nhæ âäúi våïi træåìng håüp xaì gäö cäüt chäúng âäüc láûp. Þ lx = 1,77m; ly = 3,54m Kiãøm tra äøn âënh cäüt chäúng heo phæång x : ( phæång doüc xaì gäö ) Ta coï m=1 laì hãû säú kãø âãún aính hæåíng cuía uäún doüc. Þ Þ ta co:ï lmax = lx = 123Þ jmin = jx = 0,2 Âiãöu kiãûn äøn âënh: s = N/j.F = 0,75.493,336/ 0,2.5.10 = 37 kg/cm2 < 150 kg/cm2 Váûy cäüt chäúng âaím baío âiãöu kiãûn äøn âënh. 1200 3600 1 3 5 4 2 I.3 TÊNH PHÁÖN Ä SAÌN COÏ CÄNG XÄN VAÌ DÁÖM BO. Ta coï så âäö dáöm saìn nhæ hçnh veî: Cäüt Dáöm cäng xän Dáöm phuû Dáöm bo Xaì gäö Våïi så âäö dáöm nhæ trãn ta sæí duûng giaíi phaïp xaì gäö khäng cäüt chäúng Tênh vaïn saìn Tæång tæû våïi caïc ä saìn khaïc, våïi ä saìn naìy ta cuîng tênh toaïn tæång tæû nhæ trãn, Choün vaïn saìn daìy 3cm theo quy caïch gäø xeí, khoaíng caïch giæîa caïc xaì gäö âåî láúy giäúng våïi caïc ä saìn khaïc laì 1m vç taíi troüng truyãön vaìo saìn laì khäng thay âäøi. 2.Tênh xaì gäö âåî khäng cäüt chäúng. Xaì gäö âæåüc kã tæû do lãn caïc gäúi âåî laì dáöm phuû vaì dáöm bo, Så âäö laìm viãûc cuía xaì gäö laì dáöm âån giaín , mä men låïn nháút åí giæîa nhëp Nhëp tênh toaïn cuía xaì gäö laì: l= 1,2-0,1-0,05=1,05m Taíi troüng taïc duûng lãn xaì gäö khi chæa kãø âãún troüng læåüng baín thán cuía xaì gäö laì 557,2kg/m. Choün xaì gäö coï kêch thæåïc tiãút diãûn b=h/2 Choün xaì gäö coï kêch thæåïc tiãút diãûn 5x10cm Taíi troüng do saìn truyãön xuäúng qtc =452kg/m qtt=557,2kg/m Troüng læåüng baín thán xaì gäö 0,05.0,1.600=3kg/m qtt=557,2+3.1,1=560,5kg/m Kiãøm tra theo âiãöu kiãûn cæåìng âäü : Kiãøm tra theo âiãöu kiãûn âäü voîng cho pheïp: Váûy kêch thæåïc xaì gäö âaî choün thoaí maîn âiãöu kiãûn cæåìng âäü vaì âäü voîng Tênh vaïn âaïy dáöm bo vaì cäüt chäúng dáöm bo. a.Tênh vaïn âaïy Tæång tæû våïi caïc dáöm khaïc ta choün vaïn âaïy dáöm bo vaì vaïn thaình daìy 3cm, khoaíng caïch giæîa caïc cäüt chäúng laì 0,8m b. Tênh cäüt chäúng dáöm bo Taíi troüng taïc duûng lãn cäüt chäúng bao gäöm : Troüng læåüng bã täng saìn : 2600.0,09.0.525=122,85kg/m Troüng læåüng bã täng dáöm : 2600.0,1.0,3=78kg/m Troüng læåüng gäø dáöm : 600.(0,1.0,03+2.0,03.0,3) =12,6kg/m Troüng læåüng gäø saìn : 600.0,03.0,525=9,45kg/m Hoaût taíi thi cäng : 200.0,725=145kg/m Choün tiãút diãûn cäüt chäúng 5x10cm, vaì bäú trê hãû giàòng doüc theo cuía dáöm bo nhæ træåìng håüp xaì gäö cäüt chäúng âäüc láûp.Chiãöu cao cäüt chäúng : L=4,2-0,3-0,03-0.08-0,2=3,59m Chiãöu daìi tênh toaïn theo hai phæång laì: lx=1,795m ; ly=3,59m Baïn kênh theo hai phæång x, y laì: Kiãøm tra äøn âënh cuía cäüt : 4.Tênh toaïn vaïn âaïy dáöm cäng xän Tiãút diãûn dáöm cäng xän láúy bàòng tiãút diãûn dáöm phuû 200x300mm, Taíi troüng taïc duûng lãn vaïn âaïy dáöm cäng xän : Taíi troüng bã täng dáöm : 0,3.0,2.2600=182kg/m Troüng læåüng vaïn khuän dáöm : (0,2.0,03+2.0,03.0,21) .600 =11,16kg/m Hoaût taíi thi cäng : 200.0,2=40kg/m qtc=182+11,16+40=233,16kg/m qtt=(182+11,16).1,1+40.1,4=268,6kg/m Tênh khoaíng caïch cäüt chäúng âåî vaïn âaïy dáöm Theo âiãöu kiãûn cæåìng âäü: Theo âiãöu kiãûn âäü voîng : Ta bäú trê hai cäüt chäúng cho dáöm cäng xän coï tiãút diãûn 5x10cm ,Tênh toaïn cäüt chäúng tæång tæû ta cuîng âæåüc kãút quaí thoaí maîn. II.TÊNH VAÏN KHUÄN CÄÜT VAÌ GÄNG CÄÜT Âãø tênh vaïn khuän cäüt vaì khoaíng caïch giæîa caïc gäng cäüt ta phaíi xaïc âënh tè troüng taïc duûng lãn vaïn khuän: trong âoï: Hmax laì chiãöu cao låïp bã täng gáy aïp læûc ngang láúy bàòng chiãöu cao cäüt laì Hmax=4,2m. âãø tênh Pâ dæû âënh choün maïy âáöm C-376 våïi caïc thäng säú nhæ sau: Nàng suáút 3,5-7 m3/h Baïn kênh taïc duûng: R=45cm Chiãöu daìy låïp âáöm laì: h =30cm<R , duìng cäng thæïc thæûc nghiãûm: Pâ = Váûy aïp læûc låïn nháút tcs duûng lãn vaïn khuän cäüt laì: Aïp læûc phán bäú theo chiãöu daìi cäüt laì: Choün vaïn khuän gäø daìy 3cm. Xem vaïn khuän laìm viãûc nhæ dáöm liãn tuûc dàût trãn caïc gäúi tæûa laì caïc gäng cäüt. Mä men låïn nháút tênh âæåüc laì: Màût khaïc tênh theo âäü voîng cho pheïp ta coï: våïi E =105kg/cm2 Choün khoaíng caïch giæîa caïc gäng cäüt laì 30cm, mäùi cäüt âàût 10 gäng. Caïc gäng âæåüc chãú taûo theo máùu âëinh hçnh. 5 1 2 4 3 III.TÊNH TOAÏN VAÏN KHUÄN MOÏNG Cáúu taûo vaïn khuän moïng Vaïn thaình moïng Neûp vaïn thaình moïng Thanh chäúng vaïn thaình Coüc neo Cäø moïng Choün chiãöu daìy vaïn thaình moïng laì 3cm Så âäö laìm viãûc cuía caïc thaình pháön vaïn khuän moïng Xem taïm vaïn thaình âæåüc tênh nhæ dáöm liãn tuûc kã lãn caïc gäúi tæûa laì caïc thanh âåî cuía khung caïc táúm vaïn âoï (neûp vaïn thaình ). Caïc thanh ngang laì caïc dáöm âån giaín chëu taíi troüng truyãön tæì vaïn kã trãn noï. Tênh khoaíng caïcg giæîa caïc khung âåî: Aïp læûc taïc duûng lãn táúm vaïn thaình báûc moïng laì : Pmax= 2600.(0,3+.0,5).0,3= 624 kg/m Pttmax= 624.1,1= 686,4 kg/m Khaí nàng chëu mä men cuía vaïn khuän thaình laì : Khoaíng caïch giæîa caïc khung âåî bàòng: Theo âiãöu kiãûn cæåìng âäü : Theo âiãöu kiãûn âäü voîng : Choün khoaíng caïch giæîa caïc khung âåî laì 0,70m. THÄÚNG KÃ KHÄÚI LÆÅÜNG VAÏN KHUÄN Táöng nhaì Tãn cáúu kiãûn Kêch thæåïc Diãûn têch, Thãø têch Täøng säú cáúu kiãûn Diãûn têch Thãø têch täøng cäüng Tiãút diãûn Chiãöu daìi 1 2 3 4 5 6 7 Moïng Thaình moïng 0,03x 0.3 6 1.8000 80 144.00 0,03x 0.3 7.32 2.1960 60 131.76 0,03x 0.3 11.04 3.3120 20 66.24 Cäø moïng 0,03x 0.3 1.5 0.4500 200 90.00 0,03x 0.56 1.5 0.8400 200 168.00 Táöng I Cäüt 0.03x 0.2 7.4 1.48 100 148.00 0.03x 0.46 7.7 3.542 100 354.20 Saìn 0.03x 3.4 4.8 16.32 54 881.28 0,03x 1.6 3.4 5.4400 18 97.92 0,03x 1.05 3.4 3.5700 36 128.52 Thaình dáöm chênh 0.03x 0.41 4.8 1.9680 120 236.16 0.03x 0.41 1.6 0.6560 40 26.24 Âaïy dáöm chênh 0.03x 0.2 4.6 0.9200 60 55.20 0.03x 0.2 1.4 0.2800 20 5.60 Thaình dáöm phuû 0.03x 0.26 3.4 0.8840 180 159.12 Âaïy dáöm phuû 0.03x 0.2 3.4 0.6800 90 61.20 Th dáöm cäng xän 0.03x 0.21 1 0.2100 80 16.80 Âaïy dáöm cäng xän 0.03x 0.2 0.9 0.1800 40 7.20 Thaình dáöm bo 0.03x 0.33 3.6 1.1880 36 42.77 0.03x 0.21 3.4 0.7140 36 25.70 Âaïy dáöm bo 0.03x 0.1 3.6 0.3600 36 12.96 Xaì gäö âåí saìn 0.04x 0.08 3.4 0.0109 270 2.9376 0.04x 0.08 1.6 0.0051 54 0.2765 0.05x 0.1 1 0.0050 108 0.5400 Cäüt chäúng xaì gäö 0.05x 0.1 3.8 0.0190 864 16.4160 Thanh giàòng 0.03x 0.06 2.2 0.0040 540 2.1384 0.03x 0.06 1.2 0.0022 1152 2.4883 Cäüt chäúng dáöm phuû 0.05x 0.1 3.54 0.0177 360 6.3720 Thanh giàòng 0.03x 0.06 2 0.0036 270 0.9720 Cäüt chäúng D C.xän 0.05x 0.1 3.6 0.0180 224 4.0320 Thanh giàòng 0.03x 0.06 2 0.0036 108 0.3888 Cäüt chäúng D. chênh 0.05x 0.1 3.4 0.0170 380 6.4600 Thanh giàòng 0.03x 0.06 2 0.0036 320 1.1520 Táöng II,III Cäüt 0.03x 0.2 6.8 1.3600 100 136.0000 0.03x 0.46 7.1 3.2660 100 326.6000 Saìn 0,03x 3.4 4.8 16.3200 54 881.28 0,03x 1.6 3.4 5.4400 18 97.92 0,03x 1.05 3.4 3.5700 36 128.52 Thaình dáöm chênh 0.03x 0.41 4.8 1.9680 120 236.16 0.03x 0.41 1.6 0.6560 40 26.24 Âaïy dáöm chênh 0.03x 0.2 4.6 0.9200 60 55.20 0.03x 0.2 1.4 0.2800 20 5.60 Thaình dáöm phuû 0.03x 0.26 3.4 0.8840 180 159.12 Âaïy dáöm phuû 0.03x 0.2 3.4 0.6800 90 61.20 Th dáöm cäng xän 0.03x 0.21 1 0.2100 80 16.80 Âaïy dáöm cäng xän 0.03x 0.2 0.9 0.1800 40 7.20 Thaình dáöm bo 0.03x 0.33 3.6 1.1880 36 42.77 0.03x 0.21 3.4 0.7140 36 25.70 Âaïy dáöm bo 0.03x 0.1 3.6 0.3600 36 12.96 Xaì gäö âåí saìn 0.04x 0.08 3.4 0.0109 270 2.94 0.04x 0.08 1.6 0.0051 54 0.28 0.05x 0.1 1 0.0050 108 0.54 Cäüt chäúng xaì gäö 0.05x 0.1 3.5 0.0175 864 15.12 Thanh giàòng 0.03x 0.06 2.2 0.0040 540 2.14 0.03x 0.06 1.2 0.0022 1152 2.49 Cäüt chäúng dáöm phuû 0.05x 0.1 3.24 0.0162 360 5.83 Thanh giàòng 0.03x 0.06 1.8 0.0032 270 0.87 Cäüt chäúng D C.xän 0.05x 0.1 3.6 0.0180 224 4.03 Thanh giàòng 0.03x 0.06 1.8 0.0032 108 0.35 Cäüt chäúng dáöm chênh 0.05x 0.1 3.1 0.0155 380 5.89 Thanh giàòng 0.03x 0.06 2 0.0036 320 1.15 Táöng IV Cäüt 0.03x 0.2 6.8 1.3600 100 136.00 0.03x 0.36 7.1 2.5560 100 255.60 Saìn 0,03x 3.4 4.8 16.3200 54 881.28 0,03x 1.6 3.4 5.4400 18 97.92 0,03x 1.05 3.4 3.5700 36 128.52 Thaình dáöm chênh 0.03x 0.41 4.8 1.9680 120 236.16 0.03x 0.41 1.6 0.6560 40 26.24 Âaïy dáöm chênh 0.03x 0.2 4.6 0.9200 60 55.20 0.03x 0.2 1.4 0.2800 20 5.60 Thaình dáöm phuû 0.03x 0.26 3.4 0.8840 180 159.12 Âaïy dáöm phuû 0.03x 0.2 3.4 0.6800 90 61.20 Th dáöm cäng xän 0.03x 0.21 1 0.2100 80 16.80 Âaïy dáöm cäng xän 0.03x 0.2 0.9 0.1800 40 7.20 Thaình dáöm bo 0.03x 0.33 3.6 1.1880 36 42.77 0.03x 0.21 3.4 0.7140 36 25.70 Âaïy dáöm bo 0.03x 0.1 3.6 0.3600 36 12.96 Xaì gäö âåí saìn 0.04x 0.08 3.4 0.0109 270 2.94 0.04x 0.08 1.6 0.0051 54 0.28 0.05x 0.1 1 0.0050 108 0.54 Cäüt chäúng xaì gäö 0.05x 0.1 3.5 0.0175 864 15.12 Thanh giàòng 0.03x 0.06 2.2 0.0040 540 2.14 0.03x 0.06 1.2 0.0022 1152 2.49 Cäüt chäúng dáöm phuû 0.05x 0.1 3.24 0.0162 360 5.83 Thanh giàòng 0.03x 0.06 1.8 0.0032 270 0.87 Cäüt chäúng D C.xän 0.05x 0.1 3.6 0.0180 224 4.03 Thanh giàòng 0.03x 0.06 1.8 0.0032 108 0.35 Cäüt chäú

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKTTC1long.DOC
  • dockttc1van.doc
  • pdfmahoa[easyvn.net].pdf