Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu tại Công ty Xây lắp năng lượng Sông Đà 11

LỜI CẢM ƠN 4

LỜI NÓI ĐẦU 5

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP 7

I.MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP 7

1.Khái niệm 7

2.Mục đích của đấu thầu 8

2.1.Hiệu quả 8

2.2.Công bằng 8

2.3. Cạnh tranh 9

2.4. Minh bạch 9

3.Các hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu 10

3.1.Các hình thức lựa chọn nhà thầu 10

3.2.Phương thức tổ chức đấu thầu 12

4.Điều kiện thực hiện đấu thầu. 13

4.1.Đối với bên mời thầu. 13

4.2.Đối với bên dự thầu: 13

5.Vai trò của đấu thầu trong xây dựng: 14

5.1.Đối với Nhà nước: 14

5.2.Đối với chủ đầu tư. 15

5.3.Đối với các nhà thầu. 16

6.Một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đấu thầu xây lắp: 16

6.1.Năng lực kỹ thuật của nhà thầu: 16

6.2.Năng lực tài chính của nhà thầu: 17

6.3.Trình độ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của các đối tác. 17

6.4.Nhân tố cạnh tranh: 18

6.5.Chất lượng, quy mô và khối lượng công trình. 18

II.TRÌNH TỰ ĐẤU THẦU TRONG XÂY LẮP. 18

1.Chuẩn bị đấu thầu: 19

1.1.Kế hoạch đấu thầu: 19

1.2.Chuẩn bị nhân sự: 20

1.3.Sơ tuyển nhà thầu: 21

1.4.Chuẩn bị hồ sơ mời thầu 21

2.Tổ chức đấu thầu: 23

2.1.Phát hành hồ sơ mời thầu: 23

2.2.Nộp hồ sơ dự thầu: 24

3.Xét thầu 24

3.1.Mở thầu 24

3.2.Đánh giá hồ sơ dự thầu: 25

3.3.Báo cáo kết quả đấu thầu: 28

4.Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu: 28

4.1.Thẩm định kết quả đấu thầu: 28

4.2.Phê duyệt kết quả đấu thầu. 29

5.Công bố kết quả đấu thầu, hoàn thiện và ký hợp đồng: 29

5.1.Thông báo trúng thầu. 29

5.2.Ký kết hợp đồng và thi công công trình. 29

III. CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG XÂY LẮP. 30

1.Hợp đồng trọn gói. 30

2.Hợp đồng chìa khoá trao tay. 30

3.Hợp đồng điều chỉnh giá: 30

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY XÂY LẮP NĂNG LƯỢNG SÔNG ĐÀ 11 32

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY XÂY LẮP NĂNG LƯỢNG SÔNG ĐÀ 11. 32

1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 32

2.Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty Sông Đà 11. 33

2.1. Mô hình cơ cấu tổ chức hiện tại của công ty: 33

2.2. Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý đến năm 2005 35

3.Chức năng nhiệm vụ của các phòng chức năng trong công ty: 36

3.1. Phòng tổ chức hành chính: 36

3.2. Phòng thị trường: 37

3.3. Phòng tài chính kế toán: 40

3.4. Phòng kỹ thuật – vật tư - cơ giới: 41

3.5. Phòng kinh tế – kế hoạch: 43

II.GIỚI THIỆU VỀ TIỀM LỰC CỦA CÔNG TY XÂY LẮP NĂNG LƯỢNG SÔNG ĐÀ 11: 47

1.Đặc điểm về vốn và nguồn vốn đầu tư: 47

2.Yếu tố con người: 48

3.Đặc điểm về thiết bị máy móc, vật tư, phụ tùng: 48

4.Giới thiệu một số dự án mà công ty đã và đang thực hiện. 50

III.QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY: 51

1. Tình hình tổ chức đấu thầu tại công ty. 51

2.Giai đoạn chuẩn bị đấu thầu. 52

2.1.Tiếp thị, mua hồ sơ dự thầu . 52

2.2.Lập hồ sơ dự thầu: 53

3.Giai đoạn đấu thầu: 56

4.Giai đoạn thực hiện kết quả đấu thầu: 56

IV.TÌNH HÌNH ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY GIAI ĐOẠN 1997 – 2002: 57

1.Tình hình đấu thầu của công ty thời gian qua: 57

2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác đấu thầu tại công ty xây lắp năng lượng Sông Đà 11 61

3.Đánh giá các kết quả đạt được của công ty thông qua đấu thầu: 64

3.1.Thành tựu đạt được: 64

3.2.Những tồn tại và nguyên nhân thua thầu của công ty: 65

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU TẠI CÔNG TY XÂY LẮP NĂNG LƯỢNG SÔNG ĐÀ 11 69

I.PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TỪ NAY ĐẾN NĂM 2005: 69

1.Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty từ nay đến năm 2005 69

2.Mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh từ nay đến năm 2005 69

3.Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2005: 70

3.1.Tổng công ty giao. 70

3.2.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2003 của công ty: 72

4.Cơ cấu ngành nghề sản xuất kinh doanh: 72

4.1 Giá trị xây lắp: 72

4.2 Giá trị sản xuất công nghiệp và sản xuất điện nước 73

4.3 Giá trị kinh doanh dịch vụ khác. 73

II.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY: 73

1.Tham gia hiệp hội các nhà thầu: 74

2.Hoàn thiện công tác lập giá dự thầu: 75

2.1.Lập dự toán chính xác: 75

2.2.Thực hiện chiến lược hạ giá thành sản phẩm: 76

2.3.Hoàn thiện phương pháp lập giá dự thầu: 77

3.Xác định chiến lược đấu thầu tổng hợp: 78

3.1.Chiến lược công nghệ: 78

3.2.Chiến lược liên kết: 79

3.3.Chiến lược thay đổi thiết kế công trình: 80

4.Đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu: 80

5.Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ: 81

6.Tổ chức lao động khoa học trên hiện trường xây lắp: 82

7.Tăng cường năng lực tài chính của công ty: 83

8.Chú trọng phân tích rủi ro dự án xây dựng: 84

9.Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định: 85

KẾT LUẬN 86

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG SỐ LIỆU 87

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

 

 

doc88 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 05/08/2015 | Lượt xem: 641 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu tại Công ty Xây lắp năng lượng Sông Đà 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chuÈn bÞ ®Çu t­: TiÕn hµnh tiÕp xóc, th¨m dß thÞ tr­êng ®Ó x¸c ®Þnh thÞ tr­êng tiªu thô, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm, nguån cung cÊp vËt t­ thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc lËp dù ¸n. Xem xÐt kh¶ n¨ng vÒ nguån vèn vµ lùa chän h×nh thøc ®Çu t­. TiÕn hµnh kh¶o s¸t lùa chän ®Þa ®iÓm x©y dùng. LËp dù ¸n ®Çu t­. Tæ chøc thÈm ®Þnh vµ tr×nh phª duyÖt c¸c cÊp cã thÈm quyÒn. H­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ vÒ tr×nh tù thñ tôc, v¨n b¶n ph¸p lý, ph­¬ng ph¸p lËp dù ¸n ®Çu t­. Tæ chøc thÈm ®Þnh néi bé c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña c«ng ty. Tr×nh Gi¸m ®èc lùa chän tæ chøc t­ vÊn, nhµ thÇu hoÆc giao nhiÖm vô cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ c¸c phßng c«ng ty phèi hîp thùc hiÖn triÓn khai dù ¸n ®Çu t­. Qu¶n lý thùc hiÖn ®Çu t­. H­íng dÉn theo dâi c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn ®Çu t­ vµ x©y dùng theo ®óng tr×nh tù, quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ Tæng c«ng ty. Theo dâi, gi¸m s¸t vµ tr×nh c«ng ty vµ Tæng c«ng ty ®iÒu chØnh, bæ xung dù ¸n ®Çu t­ cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña dù ¸n. Tæng kÕt, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn ®Çu t­. Qu¶n lý c¸c dù ¸n giai ®o¹n khai th¸c vµ vËn hµnh. §«n ®èc c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý vËn hµnh b¸o c¸o t×nh h×nh vËn hµnh kinh doanh dù ¸n theo ®Þnh kú. §¸nh gi¸ vµ b¸o c¸o hiÖu qu¶ ®Çu t­ c¸c dù ¸n cña c«ng ty. §Ò xuÊt c¸c dù ¸n ®iÒu chØnh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ vËn hµnh, kinh doanh ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña c«ng ty. 3.3. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: 3.3.1. Chøc n¨ng phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n cã chøc n¨ng tham m­u gióp Gi¸m ®èc c«ng ty trong c«ng t¸c huy ®éng vµ ph©n phèi vËt t­, tiÒn vèn theo yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. Tæ chøc bé m¸y tµi chÝnh kÕ to¸n tõ c«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, ®ång thêi tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ, h¹ch to¸n kÕ to¸n nh»m qu¶n lý tèt tµi s¶n cña Nhµ n­íc, ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c qu¸ tr×nh h×nh thµnh vËn ®éng vµ chu chuyÓn cña vèn biÓu hiÖn b»ng sè l­îng vµ gi¸ trÞ theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª vµ nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ cña c«ng ty, Tæng c«ng ty vÒ c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh. 3.3.2. NhiÖm vô phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: 3.3.2.1. C«ng t¸c kÕ to¸n: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n, chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n, chÕ ®é sæ kÕ to¸n, hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o qu¶n trÞ ë tõng ®¬n vÞ trùc thuéc phï hîp víi quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty vµ Nhµ n­íc ban hµnh Thu thËp chøng tõ, ghi chÐp, tÝnh to¸n ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi trung thùc ®Çy ®ñ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vËn ®éng vµ chu chuyÓn cña vèn biÓu hiÖn b»ng sè l­îng, chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ toµn bé tµi s¶n tiÒn vèn cña toµn c«ng ty. TÝnh to¸n vµ trÝch nép ®óng, ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch, c¸c kho¶n nép cÊp trªn, c¸c quü ®Ó l¹i c«ng ty vµ thanh to¸n ®óng h¹n c¸c kho¶n tiÒn vay, c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶. X¸c ®Þnh vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi ®Çy ®ñ kÕt qu¶ kiÓm kª hµng kú, chuÈn bÞ tµi liÖu, thñ tôc vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p xö lý c¸c kho¶n mÊt m¸t, hao hôt, h­ háng, c¸c vô tham « l·ng phÝ tµi s¶n Nhµ n­íc. Tæ chøc lËp ®Çy ®ñ vµ göi kÞp thêi b¸o c¸o kÕ to¸n, quyÕt to¸n ®Þnh kú. KiÓm tra b¸o c¸o kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi göi lªn, tæng hîp b¸o c¸o c¸c ®¬n vÞ thuéc ph¹m vi qu¶n lý. 3.3.2.2. C«ng t¸c tµi chÝnh, tÝn dông: X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch hµng th¸ng, quý, n¨m. Giao kÕ ho¹ch tµi chÝnh tæng hîp, dù to¸n chi phÝ qu¶n lý vµ h¹n møc tÝn dông vèn l­u ®éng cho c¸c ®¬n vÞ. X¸c ®Þnh møc vèn l­u ®éng vµ c¸c nguån vèn ®¶m b¶o cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. Huy ®éng kÞp thêi c¸c nguån vèn s½n cã vµo s¶n xuÊt kinh doanh. TiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn, t¨ng tÝch luü néi bé. Tæ chøc tuÇn hoµn chu chuyÓn vèn, thu håi vèn, thu håi c«ng nî vµ ®iÒu hoµ linh ho¹t c¸c nguån vèn ®óng chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhµ n­íc vµ quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, x¸c ®Þnh nguån tÝn dông ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch tÝn dông ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n 3.4. Phßng kü thuËt – vËt t­ - c¬ giíi: 3.4.1 Chøc n¨ng: Gióp Gi¸m ®èc trùc tiÕp qu¶n lý mét sè lÜnh vùc sau: C«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt C«ng t¸c qu¶n lý c¬ giíi. C«ng t¸c b¶o hé lao ®éng. C«ng t¸c vËt t­ thiÕt bÞ C«ng t¸c phèi hîp víi c¸c phßng ban. 3.4.2. NhiÖm vô: 3.4.2.1 Theo chøc n¨ng qu¶n lý kü thuËt: S­u tÇm, tËp hîp c¸c v¨n b¶n, quy ®Þnh, h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt vµ tæ chøc thi c«ng. TiÕp nhËn ®Çy ®ñ hå s¬ kü thuËt c«ng tr×nh, giao cho c¸c ®¬n vÞ tæ chøc thi c«ng Qu¶n lý tiÕn ®é thi c«ng vµ chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh. ChØ ®¹o, ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn, thiÕt kÕ, lËp biÖn ph¸p khèi l­îng, biÖn ph¸p thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. ChØ ®¹o ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ tæ chøc nghiÖm thu, bµn giao c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. Hµng n¨m cã b¸o c¸o tæng kÕt lªn c«ng ty, Tæng c«ng ty vÒ c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt. 3.4.2.2 Theo chøc n¨ng qu¶n lý c¬ giíi: Nghiªn cøu vµ n¾m v÷ng c¸c quy ®Þnh, h­íng dÉn cña Tæng c«ng ty vÒ c«ng t¸c qu¶n lý c¬ giíi. X©y dùng quy ®Þnh ph©n cÊp qu¶n lý c¬ giíi cña c«ng ty, tæ chøc, h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ¸p dông thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh. Tæ chøc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn. C©n ®èi, ®iÒu ®éng xe m¸y, thiÕt bÞ trong néi bé c«ng ty ®¸p øng kÞp thêi phôc vô c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh. C©n ®èi n¨ng lùc xe m¸y hiÖn cã, lËp kÕ ho¹ch, ®Çu t­ bæ sung phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. Hµng n¨m cã b¸o c¸o tæng kÕt lªn c«ng ty vµ Tæng c«ng ty vÒ c«ng t¸c qu¶n lý c¬ giíi. 3.4.2.3 Theo chøc n¨ng qu¶n lý b¶o hé lao ®éng: Nghiªn cøu, n¾m v÷ng c¸c v¨n b¶n, quy ®Þnh, h­íng dÉn vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng cña bé lao ®éng vµ th­¬ng binh x· héi, cña Tæng c«ng ty, h­íng dÉn ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ ¸p dông, thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh. Tæ chøc, h­íng dÉn vµ tËp huÊn vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng cho c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng cu¶ c¸c ®¬n vÞ. Tæ chøc kiÓm tra ®Þnh kú, ®ét xuÊt t¹i c¸c c«ng tr×nh, nhµ m¸y. 3.4.2.4.Theo chøc n¨ng qu¶n lý vËt t­: H­íng dÉn, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ trong c«ng t¸c qu¶n lý mua, b¸n vËt t­, phôc vô thi c«ng l¾p ®Æt c«ng tr×nh, s¶n xuÊt s¶n phÈm. KiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­ t¹i c¸c kho x­ëng trªn c«ng tr­êng. LËp c¸c yªu cÇu kü thuËt, chÊt l­îng vËt t­, thiÕt bÞ §ång thêi cã tr¸ch nhiÖm nghiÖm thu, bµn giao thiÕt bÞ ( nÕu cã ) hoÆc chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nghiÖm thu bµn giao theo ®óng quy ®Þnh. 3.4.2.5 Theo chøc n¨ng phèi hîp c¸c ®¬n vÞ, phßng ban trong c«ng ty: Cïng phèi hîp víi c¸c phßng ban chøc n¨ng ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty. 3.5. Phßng kinh tÕ – kÕ ho¹ch: 3.5.1 Chøc n¨ng: Lµ phßng tham m­u gióp Gi¸m ®èc c«ng ty trong c«ng t¸c x©y dùng vµ chØ ®¹o kÕ ho¹ch, c«ng t¸c kinh tÕ, c«ng t¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ tham gia qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng ty. 3.5.2 NhiÖm vô: 3.5.2.1 C«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ b¸o c¸o thèng kª: C«ng t¸c kÕ ho¹ch: X©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n, kÕ ho¹ch hµng n¨m, hµng quý, hµng th¸ng cña c«ng ty ®Ó b¸o c¸o víi Tæng c«ng ty, c¸c ngµnh cã liªn quan. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh quý, n¨m ®­îc Tæng c«ng ty giao, c¨n cø vµo n¨ng lùc cña tõng ®¬n vÞ thµnh viªn tiÕn hµnh giao kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc theo tõng th¸ng, quý, n¨m. - Phèi hîp víi c¸c phßng c«ng ty ®Ó lËp kÕ ho¹ch ®Çu t­, kÕ ho¹ch ®µo t¹o, kÕ ho¹ch sö dông lao ®éng, kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n, kÕ ho¹ch sö dông xe m¸y thiÕt bÞ, kÕ ho¹ch tµi chÝnh tÝn dông, kÕ ho¹ch chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. KiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch t¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, viÖc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty. Dù th¶o c¸c quyÕt ®Þnh giao nhiÖm vô SXKD vµ ®Çu t­ thuéc chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng vµ nh÷ng c«ng viÖc liªn quan ®Õn nhiÒu phßng, nhiÒu ®¬n vÞ. C«ng t¸c b¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ b¸o c¸o thèng kª: Theo dâi kiÓm tra, gi¸m s¸t tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô kÕ ho¹ch, t×nh h×nh ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®Ó tham m­u víi Gi¸m ®èc c«ng ty. LËp b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty vµ c«ng ty. LËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch hµng quý vµ hµng n¨m cña c«ng ty. C«ng t¸c b¸o c¸o thèng kª: B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn th¸ng, quý, n¨m vÒ gi¸ trÞ, khèi l­îng, dë dang thu vèn… trong kú b¸o c¸o theo c¸c mÉu biÓu quy ®Þnh So¹n th¶o tr×nh Gi¸m ®èc c«ng ty ban hµnh c¸c quy ®Þnh, chØ thÞ vÒ nghiÖp vô trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch, b¸o c¸o kÕ ho¹ch vµ b¸o c¸o thèng kª cña c«ng ty. 3.5.2.2 C«ng t¸c kinh tÕ: So¹n th¶o c¸c v¨n b¶n qu¶n lý kinh tÕ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n, tr×nh l·nh ®¹o c«ng ty phª duyÖt, ban hµnh. Thu thËp c¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ míi, c¸c chÕ ®é phô phÝ, phô cÊp,… dùa vµo c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mçi c«ng tr×nh ®Ò xuÊt, bæ sung söa ®æi ®Ó cã c¬ së lµm viÖc víi chñ ®Çu t­ vµ c¸c c¬ quan cña Nhµ n­íc, dùa vµo ®¬n gi¸ c«ng tr×nh, h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ trong c«ng t¸c lËp dù to¸n, thanh to¸n tõng c«ng tr×nh. H­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ x©y dùng, ¸p dông c¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ míi ®Ó ®­a vµo tÝnh to¸n, thanh to¸n tõng c«ng tr×nh. H­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ x©y dùng, ¸p dông c¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ míi ®Ó ®­a vµo tÝnh to¸n trong c¸c dù to¸n, nghiÖm thu thanh to¸n víi chñ ®Çu t­. Tham gia x©y dùng ®Þnh møc ®¬n gi¸ néi bé. Phèi hîp víi c¸c phßng chøc n¨ng kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®¬n gi¸, ®Þnh møc néi bé cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Phèi hîp víi phßng tµi chÝnh kÕ to¸n theo dâi c«ng t¸c thanh to¸n, thu håi vèn hµng th¸ng, quý cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ c«ng ty, cïng c¸c phßng liªn quan kh¸c ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn. Tham gia nghiÖm thu, l©p phiÕu gi¸ thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh víi chñ ®Çu t­. ThÈm ®Þnh c¸c phiÕu gi¸ ®èi víi c¸c hîp ®ång c«ng ty ký kÕt víi c¸c ®èi t¸c bªn ngoµi ( c¸c B phô ) tr×nh Gi¸m ®èc c«ng ty phª duyÖt, chuyÓn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n ®Ó thanh to¸n. LËp hå s¬ mêi thÇu cung cÊp vËt t­ thiÕt bÞ cho c¸c dù ¸n, c¸c c«ng tr×nh ®¬n vÞ mua s¾m phôc vô thi c«ng vµ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng ty theo ph©n cÊp cã gi¸ trÞ < 1 tû tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Tæ chøc ®Êu thÇu mua vËt t­, thiÕt bÞ sau khi hå s¬ mêi thÇu ®­îc phª duyÖt. Chñ tr× trong c«ng t¸c chÊm thÇu, lùa chän nhµ cung cÊp. So¹n th¶o quyÕt ®Þnh tróng thÇu, th«ng b¸o tróng thÇu vµ th­¬ng th¶o hîp ®ång tr×nh Gi¸m ®èc c«ng ty ký kÕt. H­íng dÉn theo dâi kiÓm tra viÖc tæ chøc ®Êu thÇu mua s¾m vËt t­ vËt liÖu, thiÕt bÞ ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh mµ c¸c ®¬n vÞ thi c«ng. Tæng hîp b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu mua s¾m vËt t­, vËt liÖu toµn c«ng ty, hµng quý b¸o c¸o Gi¸m ®èc c«ng ty. 3.5.2.3. C«ng t¸c hîp ®ång kinh tÕ: Dù th¶o vµ ®µm ph¸n hoÆc phèi hîp tho¶ thuËn ®µm ph¸n ®Ó l·nh ®¹o c«ng ty ký kÕt tÊt c¶ c¸c hîp ®ång kinh tÕ theo ph©n cÊp bao gåm: nhËn thÇu x©y l¾p, mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt t­, phô tïng trong vµ ngoµi n­íc, b¶o hiÓm c«ng tr×nh, b¶o hiÓm vËn chuyÓn hµng ho¸ nhËp khÈu, gi¸m ®Þnh thiÕt bÞ, hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®¬n vÞ néi bé c«ng ty. Lµm thñ tôc uû quyÒn thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ theo quy chÕ qu¶n lý hîp ®ång cña c«ng ty. Tæ chøc theo dâi vµ ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ mµ c«ng ty ký kÕt . Tæ chøc viÖc theo dâi thùc hiÖn vµ thanh lý khi thùc hiÖn xong c¸c hîp ®ång kinh tÕ mµ c«ng ty ®· ký kÕt. So¹n th¶o c¸c hîp ®ång giao kho¸n néi bé víi chñ c«ng tr×nh hoÆc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ó tr×nh Gi¸m ®èc ký kÕt thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty vÒ c«ng t¸c h¸ch to¸n kinh doanh ®èi víi tõng c«ng tr×nh. Thu thËp th«ng tin thÞ tr­êng gi¸ c¶ mua b¸n vËt t­ phôc vô thi c«ng c¸c c«ng tr×nh hoÆc ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ cho c¸c ®¬n vÞ ®Ó tham m­u víi héi ®ång gi¸ c«ng ty phª duyÖt gi¸ hoÆc phª duyÖt hîp ®ång mua b¸n vËt t­ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. H­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn ®óng ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ cña Nhµ n­íc, c¸c quy ®Þnh cña Tæng c«ng. Qu¶n lý l­u tr÷ c¸c hîp ®ång kinh tÕ theo quy ®Þnh ph©n cÊp vÒ c«ng t¸c qu¶n lý ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ cña Gi¸m ®èc c«ng ty. Tæng hîp b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ trong toµn c«ng ty hµng th¸ng, quý, n¨m b¸o c¸o Gi¸m ®èc c«ng ty vµ Tæng c«ng ty. 3.5.2.4 .C«ng t¸c qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n: C¨n cø ®Þnh h­íng ph¸t triÓn SXKD cña ®¬n vÞ vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m, trªn c¬ së c©n ®èi lùc l­îng trang thiÕt bÞ hiÖn cã kÕt hîp víi phßng thÞ tr­êng ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n vµ ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng tr×nh Tæng c«ng ty phª duyÖt theo kÕ ho¹ch n¨m. So¹n th¶o quyÕt ®Þnh phª duyÖt ®Çu t­ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, c¸c dù ¸n nhá theo ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty tr×nh Gi¸m ®èc c«ng ty phª duyÖt. KÕt hîp víi c¸c phßng ban lËp c¸c thñ tôc thanh quyÕt to¸n vèn ®Çu t­ theo tõng dù ¸n. H­íng dÉn nghiÖp vô c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn c«ng t¸c ®Çu t­ thiÕt bÞ thi c«ng vµ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, Tæng c«ng ty vµ c«ng ty. II.Giíi thiÖu vÒ tiÒm lùc cña c«ng ty x©y l¾p n¨ng l­îng S«ng §µ 11: 1.§Æc ®iÓm vÒ vèn vµ nguån vèn ®Çu t­: Theo b¸o c¸o tæng kÕt cuèi n¨m 2002: *)Vèn kinh doanh lµ: 40,376 tû ®ång. Trong ®ã: + Vèn cè ®Þnh : 2,820 tû ®ång. + Vèn l­u ®éng : 5,406 tû ®ång. + Vèn vay : 32,150 tû ®ång. *) Theo nguån vèn: + Vèn NSNN cÊp : 6,127 tû ®ång. + Vèn tù bæ sung : 10,175 tû ®ång. + Vèn do tæng c«ng ty cÊp vµ vèn huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c: 24,074 tû ®ång. C«ng ty x©y l¾p n¨ng l­îng S«ng §µ 11 tæ chøc doanh nghiÖp theo h×nh thøc h¹ch to¸n kinh tÕ phô thuéc, lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn n»m trong tæng c«ng ty S«ng §µ. B¶ng 1: B¶ng Tãm t¾t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång. TT C¸c chØ tiªu chñ yÕu N¨m 1997 N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 1 Tæng gi¸ trÞ SXKD 52.352 48.537 38.997 68.153 113.797 219.968 2 Tæng doanh thu 48.354 57.248 24.808 48.463 89.717 204.432 3 Lîi nhuËn thùc hiÖn 1.199 116 1.496 126 550 8366 4 DT/GTSXKD (%) 92,4 117,4 63,6 71,1 78,8 93 5 LN/DT (%) 2,48 0,2 6,03 0,25 0,6 4,1 Nguån : Phßng thÞ tr­êng - C«ng ty x©y l¾p n¨ng l­îng S«ng §µ 11. T×nh h×nh tµi chÝnh cña mét c«ng ty lu«n lµ yÕu tè ®­îc kh¸ch hµng vµ c¸c bªn mêi thÇu ®­a ra xem xÐt tr­íc tiªn. Nh×n vµo b¶ng tãm t¾t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ta cã thÓ biÕt ®­îc thùc tÕ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ra sao, cã triÓn väng nh­ thÕ nµo. Theo b¶ng tãm t¾t ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn cho thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty S«ng §µ 11 giai ®o¹n 1997 – 2002 mÆc dï cã nh÷ng biÕn ®éng th¨ng trÇm nh­ng cã chiÒu h­íng t¨ng chung. §Æc biÖt, gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002 t¨ng gÊp ®«i n¨m 2001, tæng doanh thu t¨ng 227,9%. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh s¸ng sña gãp phÇn n©ng cao hÖ sè an toµn tµi chÝnh cña c«ng ty, tõ ®ã t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh còng nh­ kh¶ n¨ng tham gia ®Êu thÇu vµ th¾ng thÇu cña c«ng ty. 2.YÕu tè con ng­êi: TÝnh ®Õn th¸ng 12/2002, tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty lµ 2050 ng­êi. Trong ®ã: + lao ®éng n÷ lµ 253 ng­êi. + c«ng nh©n trùc tiÕp lµ 1.601 ng­êi. + lao ®éng gi¸n tiÕp lµ 449 ng­êi. + C¸n bé c«ng nh©n viªn hîp ®ång thêi h¹n kh«ng x¸c ®Þnh cã mÆt ®Õn th¸ng 12/2002 lµ 816 ng­êi, hîp ®ång thêi h¹n 1- 3 n¨m lµ 949 ng­êi, lao ®éng d­íi 1 n¨m 297 ng­êi. + l­¬ng b×nh qu©n th¸ng lµ 1.184.000/ng­êi/th¸ng. Sè c¸n bé l·nh ®¹o qu¶n lý vµ c¸n bé khoa häc kü thuËt cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc chiÕm 15% tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty. 3.§Æc ®iÓm vÒ thiÕt bÞ m¸y mãc, vËt t­, phô tïng: N¾m b¾t ®­îc tÇm quan träng cña m¸y mãc thiÕt bÞ x©y dùng trong viÖc ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng, ®¹t yªu cÇu chÊt l­îng ®Ó c¹nh tranh vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 11 ®· kh«ng ngõng ®Çu t­ trang thiÕt bÞ m¸y mãc, kü thuËt hiÖn ®¹i, chó träng c«ng t¸c ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong x©y l¾p. §iÒu ®ã t¹o cho c«ng ty mét n¨ng lùc m¹nh vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ. N¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ nµy ®¶m b¶o cho c«ng ty cã thÓ thi c«ng tõ nh÷ng c«ng tr×nh nhá ®Õn nh÷ng c«ng tr×nh lín vµ phøc t¹p. Cô thÓ lµ toµn c«ng ty cã sè l­îng tµi s¶n cè ®Þnh bao gåm 453 ®Çu tµi s¶n. Trong ®ã, sè tµi s¶n cã ®Çu n¨m 2002 lµ 419 thiÕt bÞ, sè tµi s¶n t¨ng trong n¨m 2002 lµ 42 tµi s¶n do mua míi vµ gi¶m trong kú lµ 16 tµi s¶n do thanh lý hay ®iÒu chuyÓn cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c. §Æc ®iÓm thiÕt bÞ cña c«ng ty lµ ®a d¹ng, ®a chñng lo¹i nªn viÖc qu¶n lý rÊt phøc t¹p. N¨m qua c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n ®· ®­îc thùc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh cña tæng c«ng ty, thiÕt bÞ xe m¸y ®· ph¸t huy n¨ng suÊt ®¹t tû lÖ b×nh qu©n xe m¸y thiÕt bÞ th­êng xuyªn lµm viÖc trong n¨m lµ 82%. MÆt kh¸c, c«ng ty ®· chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vËt t­, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ®­îc thÓ hiÖn: §· ban hµnh ph©n cÊp qu¶n lý gi÷a c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. VËt t­, phô tïng, nhiªn liÖu ®· ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ tõ kh©u cÊp ph¸t ®Õn kh©u sö dông. ViÖc mua s¾m vËt t­, phô tïng m¸y mãc víi khèi l­îng vµ gi¸ trÞ lín ®· ®­îc thùc hiÖn th«ng qua tæ chøc ®Êu thÇu, ®¶m b¶o ®­îc gi¸ mua b¸n hîp lý, tiÕt kiÖm chi phÝ ®¶m b¶o ®óng theo quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty vµ quy chÕ ®Êu thÇu cña Nhµ n­íc. 4.Giíi thiÖu mét sè dù ¸n mµ c«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn. B¶ng 2: Mét sè dù ¸n c«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn TT Tªn dù ¸n §Þa ®iÓm §Çu t­ (tû ®ång) Nguån vèn Thêi gian thùc hiÖn 1 Nhµ m¸y thuû ®iÖn Chu Linh – Cèc San Trªn ngßi §­m ( Lµo Cai ) 1.062 TÝn dông 2003-2009 2 DA XD vµ KD nhµ ë cao tÇng Nh©n ChÝnh- Thanh Xu©n-Hµ Néi 12,5 Huy ®éng vµ tÝn dông 2001-2003 3 DA n©ng cao n¨ng lùc thiÕt bÞ vµ ®µo t¹o kü thuËt l¾p m¸y C¸c c«ng tr×nh l¾p m¸y 15 TÝn dông 2001-2005 4 DA n©ng cao n¨ng lùc vµ chÊt l­îng SP c¬ khÝ Nhµ m¸y c¬ khÝ S«ng §µ 11, H÷u NghÞ-Hoµ B×nh 11,2 TÝn dông 2001-2005 5 DA n©ng cao n¨ng lùc thÝ nghiÖm thiÕt bÞ ®iÖn Trung t©m thÝ nghiÖm ®iÖn, V¨n Mç, Hµ §«ng, Hµ T©y 3,1 TÝn dông 2003 6 DA x©y dùng trô së xÝ nghiÖp 11.4 Qu¶ng Ninh Ph­êng Hµ Kh¸nh- H¹ Long-Qu¶ng Ninh 0,44 Tù bæ sung vµ tÝn dông QuÝ I þIII n¨m 2001 7 DA n©ng cao n¨ng lùc thi c«ng x©y l¾p C¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh 8,9 Vay tÝn dông vµ tù bæ sung 2001-2003 Nguån: Phßng thÞ tr­êng c«ng ty x©y l¾p n¨ng l­îng S«ng §µ 11 Ngoµi ra, c«ng ty cßn tæ chøc thùc hiÖn mét phÇn cña dù ¸n do Tæng c«ng ty giao nh­: Nhµ m¸y thuû ®iÖn Ialy. Nhµ m¸y thuû ®iÖn RyNinh 2. Nhµ m¸y thuû ®iÖn Nµ L¬i. Nhµ m¸y thuû ®iÖn CÇn §¬n. Nhµ m¸y thuû ®iÖn Sª San 3 vµ Sª San 3A. Nhµ m¸y thuû ®iÖn Th¸c Tr¾ng. Nhµ m¸y thuû ®iÖn NËm Mu. Nhµ m¸y n­íc Hµ T©y. III.Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Êu thÇu cña c«ng ty: 1. T×nh h×nh tæ chøc ®Êu thÇu t¹i c«ng ty. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Êu thÇu cña c«ng ty ®­îc chia thµnh 3 giai ®o¹n: + ChuÈn bÞ ®Êu thÇu: giai ®o¹n nµy bao gåm t×m kiÕm c¸c c¬ héi dù thÇu, mua hå s¬ dù thÇu , lËp ®¬n dù thÇu. §©y lµ mét giai ®o¹n cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi viÖc thµnh b¹i cña c«ng ty. + §Êu thÇu: lµ giai ®o¹n quyÕt ®Þnh xem c«ng ty cã tróng gãi thÇu ®ã hay kh«ng. Nã bao gåm viÖc nép hå s¬ dù thÇu vµ ký hîp ®ång thi c«ng nÕu tróng thÇu. + Thùc hiÖn kÕt qu¶ ®Êu thÇu: uy tÝn cña c«ng ty ®­îc quyÕt ®Þnh qua giai ®o¹n nµy do viÖc cã b¶o ®¶m hay kh«ng tiÕn ®é thi c«ng, chÊt l­îng c«ng tr×nh, an toµn lao ®éng,... Giai ®o¹n nµy bao gåm: thi c«ng, bµn giao, quyÕt to¸n vµ b¶o d­ìng ®Þnh kú c«ng tr×nh. Ta cã thÓ kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Êu thÇu cña c«ng ty qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 4 : S¬ ®å tr×nh tù ®Êu thÇu cña c«ng ty S«ng §µ 11. ChuÈn bÞ ®Êu thÇu TiÕp thÞ, mua HS mêi thÇu Nép hå s¬ dù thÇu Ký hîp ®ång LËp ®¬n dù thÇu Thùc hiÖn kÕt qu¶ ®Êu thÇu Thi c«ng, bµn giao, quyÕt to¸n B¶o d­ìng ®Þnh kú §Êu thÇu 2.Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Êu thÇu. 2.1.TiÕp thÞ, mua hå s¬ dù thÇu . ViÖc quyÕt ®Þnh tham gia ®Êu thÇu phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè: sè gãi thÇu c«ng ty ®ang tham gia ®Êu thÇu, sè hîp ®ång c«ng ty ®ang thùc hiÖn, quy m« cña tõng gãi thÇu ®ã, tiÒm lùc cña c«ng ty vÒ tr×nh ®é kü thuËt, lao ®éng, vèn,... MÆt kh¸c, ®ã cßn lµ tû suÊt lîi nhuËn mµ gãi thÇu ®ã cã thÓ ®em l¹i cho c«ng ty, møc ®é ¶nh h­ëng cña gãi thÇu ®ã tíi kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty vµ ®èi víi c¸c gãi thÇu sau nµy. ChÝnh v× vËy, c«ng t¸c tiÕp thÞ, t×m th«ng tin vÒ c¸c cuéc ®Êu thÇu vµ mua hå s¬ mêi thÇu rÊt ®­îc c«ng ty chó träng, giao cho phßng thÞ tr­êng ®¶m nhiÖm. Trong giai ®o¹n mua hå s¬ mêi thÇu , phßng thÞ tr­êng lu«n chñ ®éng giíi thiÖu uy tÝn, n¨ng lùc cña c«ng ty, t×m hiÓu kü l­ìng c¸c nguån th«ng tin vÒ chñ ®Çu t­, ban qu¶n lý dù ¸n c«ng tr×nh, nguån vèn ®Çu t­, tæng møc ®Çu t­, c¬ quan lËp dù ¸n ®Çu t­,... vµ tõ ®ã phßng sÏ quyÕt ®Þnh mua hay kh«ng mua hå s¬ mêi thÇu ®ã. C«ng t¸c tiÕp thÞ ®Êu thÇu vµ mua hå s¬ mêi thÇu do phßng thÞ tr­êng ®¶m nhiÖm nh­ng qua thùc tÕ c«ng ty nhËn thÊy c«ng t¸c ®Êu thÇu sÏ thuËn lîi h¬n khi c«ng ty më réng quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c vÒ c¸c mÆt ®Ó cã ®­îc nh÷ng th«ng tin quý gi¸ cÇn thiÕt cho c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty. §Ó hç trî cho ho¹t ®éng quan träng nµy, c«ng ty ®· huy ®éng søc m¹nh cña toµn c«ng ty th«ng qua tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o vÒ c«ng t¸c tiÕp thÞ t×m kiÕm viÖc lµm. §Æc biÖt, gi¸m ®èc c«ng ty ®· ra: “quy chÕ tiÕp thÞ t×m kiÕm viÖc lµm” víi nh÷ng quy ®Þnh râ rµng vµ chÆt chÏ vÒ tr¸ch nhiÖm quyÒn lîi trong viÖc thu thËp, t×m hiÓu c¸c th«ng tin hç trî cho c«ng t¸c ®Êu thÇu, c«ng ty ®· thùc sù ®éng viªn mäi c¸n bé c«ng nh©n viªn tham gia vµo c«ng t¸c nµy. Trong ®ã, phßng thÞ tr­êng cã tr¸ch nhiÖm: thu thËp, tæng hîp c¸c nguån th«ng tin vÒ c¸c dù ¸n do c¸c c¸ nh©n, ®¬n vÞ trong vµ ngoµi c«ng ty cung cÊp, trªn c¬ së ®ã ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, ®­a ra ph­¬ng ¸n tiÕp thÞ, chñ ®éng kÕt hîp víi c¸c c¸ nh©n, ®¬n vÞ ch¾p nèi sö lý c¸c th«ng tin, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cao nhÊt. 2.2.LËp hå s¬ dù thÇu: Sau khi phßng thÞ tr­êng mua hå s¬ mêi thÇu, trong thêi gian sím nhÊt phßng sÏ phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty cïng lµm hå s¬ dù thÇu sö dông t­ c¸ch ph¸p nh©n cña c«ng ty. Tuú ®Æc ®iÓm cña tõng gãi thÇu mµ phßng huy ®éng toµn bé c¸n bé trong phßng vµ c¸c lùc l­îng kü thuËt ë c¸c bé phËn kh¸c. Tuy nhiªn, do c«ng t¸c ®Êu thÇu ®ßi hái kh¾t khe vÒ mÆt thêi gian còng nh­ sù chÝnh x¸c cña nh÷ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n nªn th«ng th­êng ®Ó hoµn thµnh mét bé hå s¬ dù thÇu, toµn bé c¸n bé trong phßng ®­îc huy ®éng. Mét hå s¬ dù thÇu lu«n lu«n ph¶i ®¶m b¶o ®ñ 4 phÇn sau: + Néi dung vÒ hµnh chÝnh ph¸p lý. + Néi dung vÒ kü thuËt. + Néi dung vÒ th­¬ng m¹i tµi chÝnh. + C¸c tµi liÖu kh¸c liªn quan ®Õn kinh nghiÖm nhµ thÇu, tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n... Trong bèn phÇn trªn th× néi dung vÒ kü thuËt vµ néi dung vÒ th­¬ng m¹i tµi chÝnh lµ tèn nhiÒu c«ng søc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng vµ còng lµ hai phÇn quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty. 2.2.1.Néi dung vÒ kü thuËt: *).B¶n vÏ vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p thi c«ng: Dùa vµo b¶n vÏ kü thuËt trong hå s¬ mêi thÇu ®Ó bãc t¸ch tõng khèi l­îng c«ng viÖc cÇn lµm. KÕt qu¶ cña viÖc bãc t¸ch c«ng viÖc ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng tiªn l­îng dù to¸n chi tiÕt. B¶ng tiªn l­îng dù to¸n chi tiÕt cã vai trß quan träng trong hå s¬ dù thÇu . Nã thÓ hiÖn xem nhµ thÇu ®äc vµ hiÓu râ nh÷ng c«ng viÖc nµo cÇn ph¶i lµm tr­íc, nh÷ng c«ng viÖc nµo lµm sau vµ lµ c¨n cø ®Ó tÝnh gi¸ trÞ dù to¸n dù thÇu. VÒ biÖn ph¸p thi c«ng th× c¨n cø vµo hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt, c¨n cø vµo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu vµ nh÷ng c¨n cø thùc tÕ nh­ n¨ng lùc nhµ thÇu, ®Þa ®iÓm dù ¸n,... mµ ®­a ra biÖn ph¸p thi c«ng thÝch hîp. *).TiÕn ®é thi c«ng: Trªn c¬ së hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt c«ng tr×nh, khèi l­îng c¸c c«ng viÖc, ®iÒu kiÖn thi c«ng, mÆt b»ng thi c«ng, yªu cÇu chÊt l­îng vµ thêi gian ®ßi hái ph¶i hoµn thµnh c«ng tr×nh còng nh­ khèi l­îng m¸y mãc, nguån nh©n lùc cña c«ng ty cã thÓ huy ®éng cho c«ng tr×nh vµ nhãm kü thuËt. Tõ ®ã, x©y dùng kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p thi c«ng cho tõng c«ng viÖc, sö dông c¸c ch­¬ng tr×nh ®Èy nhanh trªn c¬ së qu¶n lý dù ¸n theo s¬ ®å Pert ®Ó tèi thiÓu ho¸ chi phÝ, ®¶m b¶o tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viªc. C«ng ty sö dông s¬ ®å GANT ®Ó theo dâi tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh. Do nh÷ng ®Æc thï cña ho¹t ®éng x©y dùng nh­ thêi gian thi c«ng dµi, chÞu ¶nh h­ëng cña thêi tiÕt, ®Þa ®iÓm x©y dùng lu«n thay ®æi,... Do vËy, viÖc tÝnh to¸n thêi gian x©y dùng cã ý nghÜa lín gióp nhµ thÇu øng phã víi nh÷ng sù cè cã thÓ x¶y ra. *).M¸y mãc, nh©n c«ng huy ®éng cho c«ng tr×nh: Tuú theo ®Æc ®iÓm cña tõng c«ng tr×nh, yªu cÇu vÒ thêi gian mµ nhãm kü thuËt tÝnh to¸n khèi l­îng m¸y mãc, nh©n c«ng cÇn thiÕt huy ®éng cho c«ng tr×nh sao cho võa ®¶m b¶o hoµn thµnh tiÕn ®é, võa tËn dông m¸y mãc lao ®éng d­ thõa ë c¸c c«ng tr×nh kh¸c. §Æc biÖt lµ vÊn ®Ò lao ®éng phôc vô thi c«ng, c«ng ty ®· sö dông ph­¬ng ph¸p “thêi kú c©n ®èi” ®Ó ®iÒu phèi lao ®éng gi÷a c¸c dù ¸n trong mét nhãm dù ¸n nhÊt ®Þnh. Khèi l­îng m¸y mãc cÇn huy ®éng cho c«ng tr×nh ®­îc thÓ hiÖn trong danh s¸ch m¸y mãc thiÕt bÞ dù kiÕn ®­a vµo c«ng tr×nh. §ã lµ khèi l­îng m¸y mãc s½n sµng ®­a vµo ho¹t ®éng theo ®óng tiÕn ®é huy ®éng khi c«ng ty tróng thÇu. Sè l­îng nh©n c«ng cÇn thiÕt huy ®éng cho c«ng tr×nh ®­îc biÓu thÞ ë biÓu ®å nh©n lùc. BiÓu ®å nh©n lùc lµ mét phÇn g¾n liÒn víi s¬ ®å tiÕn ®é thi c«ng mµ nhãm kü thuËt ph¶i tÝnh to¸n hîp lý sao cho sè l­îng nh©n c«ng trªn c«ng tr­êng biÕn ®éng kh«ng qu¸ lín, tr¸nh t×nh tr¹ng t¨ng gi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docB0100.doc
Tài liệu liên quan