Đề tài Một số giải pháp về kế toán hàng tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty TNHH MTV thương mại quốc tế Hằng Thành

Doanh nghiệp được áp dụng một trong năm hình thức kế toán sau:

- Hình thức kế toán Nhật ký chung;

- Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái;

- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ;

- Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ;

- Hình thức kế toán trên máy vi tính.

Trong mỗi hình thức sổ kế toán có những quy định cụ thể về số lượng, kết

cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán.

Doanh nghiệp phải căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh

doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang bị

kỹ thuật tính toán, lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp và phải tuân thủ theo

đúng quy định của hình thức sổ kế toán đó. Trong phạm vi bài NCKH này em

xin đưa ra quy trình hạch toán theo hình thức Nhật ký chung để đối chiếu so

sánh với thực trạng tại Công ty TNHH 1TV thương mại quốc tế Hằng Thành

pdf54 trang | Chia sẻ: tranloan8899 | Ngày: 16/03/2018 | Lượt xem: 342 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp về kế toán hàng tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty TNHH MTV thương mại quốc tế Hằng Thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n.Cuối tháng sau khi đã ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh xong, kế toán tiến hành tính ra tổng số nhập, xuất và từ đó tính ra số tồn về cả số lƣợng và giá trị. Số lƣợng hàng tồn kho ở sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết đƣợc dùng để đối chiếu với thẻ kho của từng thứ hàng tồn kho và đối chiếu với số liệu kiểm kê thực tế. Trong trƣờng hợp có chênh lệch thì phải kiểm tra xác minh và tiến hành điều chỉnh theo chế độ quy định. Trên cơ sở số liệu tổng hợp của các sổ chi tiết kế toán sẽ lập bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, công cụ dụng cụ. SƠ ĐỒ 1.1 : SƠ ĐỒ KẾ TOÁN CHI TIẾT HTK THEO PHƢƠNG PHÁP THẺ SONG SONG Phiếu nhập Sổ chi tiết hàng tồn kho Sổ tổng hợp hàng tồn kho Kế toán tổng hợp Thẻ kho Phiếu xuất Nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Lƣu Thị Thùy Linh - QT1401K 17 Ghi chú : Ghi hằng ngày : Ghi định kỳ hoặc cuối tháng : So sánh, đối chiếu 1.2.3.2 Kế toán chi tiết hàng tồn kho theo phương pháp sổ đối luân chuyển Tại kho : Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép, số lƣợng hàng tồn kho nhập xuất tồn giống nhƣ phƣơng pháp thẻ song song. Taị phòng kế toán : Kế toán sử dụng “sổ đối chiếu luân chuyển”để ghi chép số lƣợng và giá trị của hàng tồn kho xuất nhập tồn của từng thứ vật liệu, thành phẩm, hàng hóa, công cụ, dung cụ trong từng kho và chỉ ghi một lần vào cuối tháng trên cơ sở tổng hợp số liệu của các chứng từ phát sinh trong tháng. Mỗi thứ vật liệu đƣợc ghi 1 dòng trên sổ đối chiếu luân chuyển, khi nhận chứng từ kế toán viên cũng tiến hành kiểm tra chứng từ về tính hợp lý, hợp lệ . Số lƣợng và giá trị của hàng tồn kho ghi trên sổ đối chiếu luân chuyển đƣợc dùng để đối chiếu với số lƣợng trên các thẻ kho và với giá trị trên sổ kế toán tổng hợp. Phƣơng pháp này đã hạn chế đƣợc một phần khối lƣợng ghi chép nhƣng công việc đƣợc dồn vào cuối tháng nên số liệu báo cáo chậm. SƠ ĐỒ 1.2 : SƠ ĐỒ KẾ TOÁN CHI TIẾT HTK THEO PHƢƠNG PHÁP SỔ ĐỐI CHIẾU LUÂN CHUYỂN Thẻ kho Phiếu xuất Phiếu nhập nhập Bảng kê xuất Bảng kê nhập Sổ đối chiếu luân chyển Nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Lƣu Thị Thùy Linh - QT1401K 18 Ghi chú : Ghi hằng ngày : Ghi định kỳ hoặc cuối tháng : So sánh, đối chiếu 1.1.2.3. Kế toán chi tiết hàng tồn kho theo phương pháp sổ số dư Tại kho : Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép, số lƣợng hàng tồn kho nhập xuất tồn giống nhƣ phƣơng pháp thẻ song song. Tại phòng kế toán : Hàng ngày hoặc định kỳ kế toán nhận chứng từ và kiểm tra việc ghi chép của thủ kho. Khi chứng từ về phòng kế toán nhân viên kế toán hoàn chỉnh chứng từ sau đó tổng hợp giá trị hàng tồn kho nhập xuất kho theo từng thứ vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm ghi vào phiếu giao nhận chứng từ để từ đó ghi vào bảng kê lũy kế nhập xuất tồn kho hàng tồn kho, bảng này đƣợc mở cho từng kho. Cuối tháng kế toán tổng hợp toàn bộ giá trị hàng tồn kho nhập xuất kho trong tháng theo từng thứ vật liệu, công cụ, dụng cụ, hang hóa, thành phẩm ở bảng kê lũy kế nhập xuất tồn vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm để ghi vào bảng tổng hợp nhập xuất tồn. Số tồn kho cuối tháng trên bảng tổng hợp nhập xuất tồn đƣợc dùng để tiến hành đối chiếu số dƣ bằng tiền trên sổ số dƣ. SƠ ĐỒ 1.3 : SƠ ĐỒ KẾ TOÁN CHI TIẾT HTK THEO PHƢƠNG PHÁP SỔ SỐ DƢ 1.2.4 Kế toán tổng hợp hàng tồn kho 1.2.4.1 Kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương theo phương pháp kê khai thường xuyên Thẻ kho Phiếu nhập Phiếu xuất Bảng kê nhập Sổ số dƣ Bảng kê xuất Bảng lũy kế nhập Bảng lũy kế xuất Bảng tổng hợp nhập-xuất- tồn Nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Lƣu Thị Thùy Linh - QT1401K 19 Lãi SƠ ĐỒ 1.4 : KẾ TOÁN NVL,CCDC,HH ( THEO PHƢƠNG PHÁP KÊ KHAI THƢỜNG XUYÊN ) 111,112,151,331, 152,153,156 621,623,641,642 Lỗ 711 811 Nhập kho NVL,CCDC,HH mua ngoài Xuất kho NVL,CCDC,HH dùng cho SXKD,XDCB,sửa chữa lớn TSCĐ 133 Thuế VAT (nếu có) 154 Chi phí thu mua, vận chuyển NVL, CCDC,HH mua ngoài NVL,CCDC,HH xuất thuê ngoài gia công 154 111,112,331, 133 Nhập kho NVL, CCDC,HH thuê ngoài gia công chế biến xong hoặc nhập kho do tự chế Thuế VAT (nếu có) 3333,3332 Giảm giá NVL, CCDC,HH mua vào Trả lai NVL, CCDC cho ngƣời bán, CKTM Thuế nhập khẩu thuế TTĐB NVL, CCDC,HH nhập khẩu phải nộp NSNN 632 33312 NVL, CCDC,HH xuất bán Thuế VAT NVL,CCDC,HH phải nộp NSNN (nếu không đƣợc khấu trừ) 142,242 411 CCDC xuất dùng cho SXKD phải phân bổ dần Đƣợc cấp hoặc nhận vốn góp liên doanh liên kết bằng NVL, CCDC,HH 222,0223 621,623,627,641 NVL,CCDC,HH xkho để ĐT vào cty con hoặc GVốn vào cty lkết hoặc CS KD đồng ksoát Xuất dung cho SXKD hoặc XDCB, sửa chữalớn TSCĐ không sử dụng hết nhập kho 632 222.223 NVL, CCDC,HH phát hiện thiếu khi kiểm kê thuộc hao hụt định mức Thu hồi vốn góp vào công ty liên kết, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng NVL, CCDC,HH 1381 3381 NVL, CCDC,HH phát hiện thiếu khi kiểm kê chờ xử lý NVL, CCDC,HH phát hiện thừa khi kiểm kê chờ xử lý Nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Lƣu Thị Thùy Linh - QT1401K 20 SƠ ĐỒ 1.8: KẾ TOÁN HÀNG GỬI BÁN 155,156 157 632 Khi xuất kho gửi thành phẩm, hàng hóa cho ngƣời mua theo hợp đồng hoặc gửi nhờ đơn vị nhận đại lý bán hộ hoặc xuất hàng cho đơn vị nội bộ Khi hàng gửi bán đƣợc xác định là tiêu thụ 155,156 154 Dịch vụ đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng nhƣng chƣa đƣợc xác định là tiêu thụ, thành phẩm sản xuất xong không nhập kho gửi đi bán Hàng gửi đi bán nhập lại kho 611 151 Đối với hàng hóa Hàng mua đang đi đƣờng đƣợc gửi bán Đầu kỳ, k/c trị giá hàng gửi đi bán chƣa đƣợc coi là tiêu thụ đầu kỳ, giá trị dịch vụ khách hàng chƣa đƣợc coi là tiêu thụ đầu kỳ (theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ) 611 Cuối kỳ, k/c trị giá hàng hóa gửi bán chƣa đƣợc coi là tiêu thụ cuối kỳ (theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ) 632 632 Đối với thành phẩm dịch vụ Cuối kỳ, k/c trị giá thành phẩm gửi đi bán chƣa đƣợc coi là tiêu thụ cuối kỳ, giá trị dịch vụ cung cấp cho khách hàng chƣa đƣợc coi là tiêu thụ cuối kỳ (theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ) Nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Lƣu Thị Thùy Linh - QT1401K 21 1.1.2.4.Kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ Do đặc điểm của phƣơng pháp kiểm kê định kỳ là không theo dõi quá trình xuất dùng vật tƣ hàng hóa theo các đối tƣợng sử dụng khác nhau, giá thực tế các loại vật tƣ, hàng hóa xuất trong tháng chỉ đƣợc tính một lần lúc cuối tháng theo công thức: Trị giá vật tƣ hàng hóa xuất dùng trong kỳ = Trị giá vật tƣ, hàng hóa nhập trong kỳ ± Chênh lệch trị giá nguyên liệu, vật liệu tồn kho đầu kỳ, cuối kỳ Vì vậy, chứng từ và thủ tục nhập, xuất vật tƣ, hàng hóa theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ có những điểm khác biệt so với hạch toán nhập xuất vật tƣ, hàng hóa theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. Cụ thể, trong kỳ, căn cứ vào các chứng từ có liên quan đến quá trình mua vật tƣ, hàng hóa: Hóa đơn bán hàng của ngƣời bán hàng, các chứng từ trả lại hàng đã mua của ngƣời bán và các chi phí thu mua vật tƣ, hàng hóa, để tính trị giá cũng nhƣ số lƣợng của từng loại vật tƣ, hàng hóa mua vào tức là nhập kho trong kỳ. Cuối kỳ kiểm kê thực tế xác định số lƣợng và giá trị của từng loại vật tƣ, hàng hóa tồn kho theo đúng phƣơng pháp tính giá trị thực tế vật tƣ, hàng hóa đã xuất đang áp dụng tại doanh nghiệp để đƣa vào công thức tính trị giá vật tƣ, hàng hóa xuất trong kỳ. Nhƣ vậy, theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ, kế toán sẽ không sử dụng đến các chứng từ xuất vật tƣ, hàng hóa nhƣ phiếu xuất vật tƣ hay phiếu xuất vật tƣ theo hạn mức mà chỉ cần bảng kê số lƣợng, giá trị của từng loại vật tƣ, hàng hóa mua vào và từ đó có thể sử dụng trong kỳ và biên bản kiểm kê, tính giá thực tế các loại vật tƣ, hàng hóa tồn kho cuối kỳ. Nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Lƣu Thị Thùy Linh - QT1401K 22 SƠ ĐỒ 1.3 : SƠ ĐỒ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO ( THEO PHƢƠNG PHÁP KIỂM KÊ ĐỊNH KÌ) 151, 152, 153, 611 K/c giá trị hàng tồn kho đầu kì 111,112,331 , 111,112,331 , Giảm giá hàng mua trả lại, CKTM Mua về nhập trong kỳ 133 133 VAT (nếu có) Thuế VAT đầu vào (nếu có) 138,334 3333 3 Giá trị hàng tồn kho thiếu hụt Thuế nhập khẩu phải nộp NSNN 3332 632 Thuế TTĐB hàng nhập khẩu phải nộp NSNN Xuất bán 3331 2 621,623,627,641 ,642 Thuế VAT của hàng nhập khẩu phải nộp NSNN ( Nếu không đƣợc khấu trừ) Cuối kỳ xác định và k/c trị giá hàng xuất kho cho sản xuất kinh doanh, XDCB, sửa chữa lớn TSCĐ 338 1 Hàng tồn kho thừa khi kiểm kê 151,152,153 , 411 Nhận vốn góp liên doanh Kết chuyển hàng tồn kho cuối kỳ 128,222,311 Hàng tồn kho nhập từ các nguồn khác Nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Lƣu Thị Thùy Linh - QT1401K 23 1.3.Tổ chức vận dụng sổ sách trong công tác hàng tồn kho trong DN Doanh nghiệp đƣợc áp dụng một trong năm hình thức kế toán sau: - Hình thức kế toán Nhật ký chung; - Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái; - Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ; - Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ; - Hình thức kế toán trên máy vi tính. Trong mỗi hình thức sổ kế toán có những quy định cụ thể về số lƣợng, kết cấu, mẫu sổ, trình tự, phƣơng pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán. Doanh nghiệp phải căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang bị kỹ thuật tính toán, lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp và phải tuân thủ theo đúng quy định của hình thức sổ kế toán đó. Trong phạm vi bài NCKH này em xin đƣa ra quy trình hạch toán theo hình thức Nhật ký chung để đối chiếu so sánh với thực trạng tại Công ty TNHH 1TV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành SƠ ĐỒ 1.4: TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Bảng tổng hợp chi tiết TK 151-158 SỔ CÁI TK 151-158 Sổ Nhật chung Sổ, thẻ kế toán chi tiết TK 151- 158 Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho,. Nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Lƣu Thị Thùy Linh - QT1401K 24 PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HẰNG THÀNH 2.1 Khái quát chung về Công ty TNHH MTV TM quốc tế Hằng Thành 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty Công ty TNHH một thành viên thƣơng mại quốc tế đƣợc ra đời theo luật doanh nghiệp năm 1999 trên cơ sở quan điểm, đƣờng lối chính sách của đảng và Nhà nƣớc ta về đa dạng hóa các thành phần kinh tế. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trƣờng và các quan hệ kinh tế xã hội, qua nghiên cứu, phân tích, đánh giá thị trƣờng Công ty quyết định lựa chọn lĩnh vực kinh doanh thƣơng mại tổng hợp động theo giấy phép kinh doanh số 0102353325 ngày 30/6/2008 do sở kế hoạch đầu tƣ Thành phố Hà Nội cấp. Trụ sở chính Công ty đặt tại: Số 422 đƣờng Ngọc Lâm, phƣờng Gia Thuỵ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên thƣơng mại quốc tế Hằng Thành. Địa chỉ: Số 422 đƣờng Ngọc Lâm, phƣờng Gia Thuỵ, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Mã số doanh nghiệp: 0102353325 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV thƣơng mại quốctế Hằng Thành. Công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành kinh doanh trên nhiều lĩnh vƣc, bao gồm: - Mua bán hàng điện tử, điện lạnh, thiết bị tin học. - Mua bán gia dụng thiết bị văn phòng , văn phòng phẩm. - Mua bán động cơ, trang thiết bị, linh kiện, phụ tùng tàu, thuyền; - Mua bán thiết bị, máy phát điện, máy biến áp, máy nén khí; - Mua bán máy móc, thiết bị bảo trì, bảo dƣỡng, kiểm tra, nghiệm thu công trình cầu đƣờng; - Xuất khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. - Đại lí mua, đại lí bán, kí gửi hàng hoá; - Mua bán, bảo dƣỡng, sửa chữa bảo hành các loại điện thoại, máy móc, thiết bị linh kiện, dây chuyền sản xuất hàng điện tử, điện lạnh, tin học viễn thông, đồ điện gia dụng, đồ điện ô tô; Nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Lƣu Thị Thùy Linh - QT1401K 25 - Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị nóng lạnh, vật liệu trang trí nội ngoại thất xây dựng; - Mua bán, lắp ráp, bảo dƣỡng, sửa chữa ô tô, xe máy và các loại linh kiện, thiết bị kèm theo; Tuy nhiên, kinh doanh mua bán ô tô các loại là ngành nghề đem lại doanh thu lớn nhất cho công ty. 2.1.3.Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và các yêu cầu về thông tin kế toán, công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức kế toán tập trung. Quan hệ với cấp trên qua hệ thống chỉ đạo và chế độ báo cáo kế toán quy định trong nội bộ. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty đƣợc khái quát qua sơ đồ: SƠ ĐỒ 2.2 : TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HẰNG THÀNH Theo mô hình trên, chức năng, nhiệm vụ của từng ngƣời cụ thể nhƣ sau: 1. Kế toán trƣởng của công ty: - Là tham mƣu cho bộ máy lãnh đạo quản lý và điều hành công ty về quản lý tài chính kế toán, trực tiếp tổ chức công tác ghi chép theo dõi phản ánh mặt quản lý tài chính kế toán của công ty. - Thực hiện tốt chức năng tham mƣu công công tác kế toán tài chính. - Hƣớng dẫn kiểm tra đôn đốc, xây dựng hệ thống ghi chép, thống kê kế toán của công ty và tổ chức sản xuất trở lên đảm bảo tính trung thực, đầy đủ, chính xác, kịp thời, thƣờng xuyên tổng hợp báo cáo lên giám đốc theo quy định. - Làm đầy đủ và có chất lƣợng cao các báo cáo quyết toán tài chính năm, chuẩn bị tài liệu cho phân tích kinh tế, hoàn thành các nội dung và yêu cầu khác Nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Lƣu Thị Thùy Linh - QT1401K 26 theo điều lệ và theo luật định. 2. Kế toán tổng hợp: Kiểm tra đối chiếu các số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản và nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, tính tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng kịp thời chính xác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng công ty, lập quyết toán văn phòng công ty, lậo báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm báo cáo giải trình chi tiết. 3. Kế toán kho: Chịu trách nhiệm theo dõi hàng tồn kho của công ty và báo cáo cho kế toán trƣởng, chịu sự chỉ đạo của kế toán trƣởng. 4. Thủ quỹ: Chịu trách nhiệm quản lý và nhập, xuất quỹ tiền mặt tại quỹ. Hằng ngày kiểm kê số tiền tồn quỹ thực tế, ghi chép các nghiệp vụ phát sinh vào sổ quỹ và lập báo cáo quỹ để chuyển cho kế toán tiền mặt ghi sổ. 2.1.4 Đặc điểm hình thức kế toán tại công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành Công ty áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc ngày 31/12 năm dƣơng lịch. Hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán: Công ty áp dụng theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính. Đơn vị tiền tệ: đồng Việt Nam, đơn vị tính: đồng. Hình thức kế toán: Nhật ký chung. Đối với phần hành kế toán hàng tồn kho Công ty áp dụng phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên, trị giá vốn hàng hóa xuất kho đƣợc tính theo đơn giá nhập trƣớc xuất trƣớc. Kế toán chi tiết theo phƣơng pháp thẻ song song. Phƣơng pháp tính thuế GTGT: theo phƣơng pháp khấu trừ. Nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Lƣu Thị Thùy Linh - QT1401K 27 Trình tự hạch toán của công ty theo sơ đồ sau: SƠ ĐỒ 2.3: QUY TRÌNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG Ghi chú : Ghi hằng ngày : Ghi định kỳ hoặc cuối tháng : So sánh, đối chiếu 2.2 Thực trạng công tác tổ chức kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành 2.2.1 Kế toán chi tiết hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành Công ty áp dụng phƣơng pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết hàng tồn kho. Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Bảng tổng hợp chi tiết SỔ CÁI Sổ Nhật chung Sổ, thẻ kế toán chi tiết Chứng từ kế toán Nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Lƣu Thị Thùy Linh - QT1401K 28 SƠ ĐỒ 2.2 QUI TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ THEO PHƢƠNG PHÁP THẺ SONG SONG TẠI CÔNG TY TNHH MTV TM QUỐC TẾ HẰNG THÀNH Ghi chú : Ghi hằng ngày : Ghi định kỳ hoặc cuối tháng : So sánh, đối chiếu Tại công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành, các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu liên quan đến quá trình thu mua hàng hoá. Để mô tả dòng chạy của số liệu, đề tài tập trung mô tả các dữ liệu, các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các loại hàng hoá tại công ty trong tháng 8 năm 2013. Dựa vào HĐ GTGT mua hàng để xác định giá trị nhập kho: - Giá thực tế nhập kho của hàng tồn kho đƣợc xác định theo nguyên tắc giá thực tế: Giá thực tế = Giá mua ghi trên hoá đơn + Chi phí trực tiếp phát sinh trong quá trình mua Trong đó: Giá mua ghi trên hoá đơn: - Công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ nên giá ghi trên hoá đơn là giá chƣa có thuế GTGT. - Chi phí trực tiếp phát sinh trong quá trình mua: bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí khác trong quá trình thu mua. Phiếu nhập Sổ chi tiết hàng tồn kho Sổ tổng hợp hàng tồn kho Kế toán tổng hợp Thẻ kho Phiếu xuất Nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Lƣu Thị Thùy Linh - QT1401K 29 Ví dụ minh họa 1: Nhập khẩu Xe tải thùng 8 tấn CNHTC(4×2) của công ty TNHH ô tô HuaZhung Việt Nam (căn cứ vào hợp đồng nguyên tắc số 0301/HDNT/2013 đã kí ngày 03/01/2013), hóa đơn GTGT số 0000206 ngày 23/08/2013 (kèm theo biên bản bàn giao đại diện 2 bên đã ký(ngày 23/8/2013), hóa đơn vận chuyển số 0000120 của công ty CP vận tải Trƣờng An ngày 23 tháng 08 năm 2013. Biểu 2.1: Biên bản bàn giao xe ngày 23 tháng 8 năm 2013 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN BÀN GIAO XE Số 08/2013/BBBG Căn cứ vào Hợp đồng HZ-HT/2013 ký ngày 03 tháng 01 năm 2013 giữa công ty TNHH MTV TM quốc tế Hằng Thành với công ty TNHH ô tô HuaZhung Việt Nam. Hôm nay là ngày 23 tháng 08 năm 2013 tại công ty TNHH ô tô HuaZhung Việt Nam chúng tôi gồm có: Bên giao hàng: CÔNG TY TNHH Ô TÔ HUAZHUNG VIỆT NAM Địa chỉ : Khu công nghiệp Đồ Sơn – Hải Phòng Mã số thuế : 0200711138 Điện thoại : 04.6525672 Fax:04.6525672 Tài khoản : 160314851003745 Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam, CN HP Đại diện : bà Bùi Thị Ngọc Chức vụ: Thủ kho Bên nhận hàng: CÔNG TY TNHH MTV TM QUỐC TẾ HẰNG THÀNH Địa chỉ : Số 422 đƣờng Ngọc Lâm, Gia Thuỵ, Long Bên , Hà Nội Mã số thuế : 0102353325 Điện thoại : 04.6525672 Tài khoản : 160314851007056 Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam, CNHP Đại diện : Bà Bùi Thị Huyền Trang Chức vụ: Nhân viên Hai bên tiến hành bàn giao 02 xe ô tô tải, nhãn hiệu CNHTC-ZZ3257N3847A, nội dung cụ thể nhƣ sau: STT Mô tả hàng hoá Thông số kỹ thuật SL Ghi chú 1 Ô tô tải CNHTC – ZZ3257N4147W SK: LZZ5ELSD8EA782714 SM:WD615.47*140117004457 01 2 Ô tô tải CNHTC – ZZ3257N4147W SK:LZZ5ELSE5EA782721 SM: WD615.47*14017002587 01 - Tình trạng xe khi bàn giao: Xe nguyên chiệc đồng bộ, mới 100%. Xe hoạt động tốt đúng chủng loại quy cách, các chi tiết đúng đủ nhƣ hợp đồng đã ký. Hai biên cùng ghi nhận kết quả bàn giao trên, ký tên xác nhận, biên bản kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản đƣợc lập thành 02 bản, mỗi bản có giá trị pháp lý nhƣ nhau. ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN Nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Lƣu Thị Thùy Linh - QT1401K 30 Biểu số 2.2: Hóa đơn GTGT số 0000206 ngày 23 tháng 08 năm 2013 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2: Giao khách hàng Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu: AA/13P Số: 0000206 Ngày 23 tháng 08 năm 2013 Đơn vị bán hàng(Sale company): CÔNG TY TNHH Ô TÔ HUAZHUNG VIỆT NAM Mã số thuế(Tax code): 0200711138 Địa chỉ(Address) : Lô đất L1.1,L1.2,L1.3,L1.4,L19,L1.20,L1.21,L1.22 Khu công nghiệp Đồ Sơn, Hải Phòng Điện thoại(Tel): 031.3867991/2 031.3867998 Họ tên ngƣời mua(Customer’s name): Tên đơn vị(Organiztion): Công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành. Địa chỉ(Address): Số 422 đƣờng Ngọc Lâm, P.Gia Thuỵ, Q.Long Biên ,TP. Hà Nội Mã số thuế(Tax code): 0102353325 Hình thức thanh toán(Kind of payment) : CK Số tài khoản(Account code): STT Tên hàng hoá, dịch vụ ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 01, Xe ô tô tải CNHTC- ZZ3257N3847A chiếc 02 350.000.000 700.000.000 1.1 SK: LZZ5ELSD8EA782714 SM:WD615.47*140117004457 1.2 SK:LZZ5ELSE5EA782721 SM: WD615.47*14017002587 Cộng thành tiền(Total): 700.000.000 Thuế suất thuế GTGT( VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT(VAT amount) 70.000.000 Tổng cộng tiền thanh toán(Grand total) 770.000.000 Bằng chữ(In words): Bảy trăm bảy mƣơi triệu đồng ./. Ngƣời mua hàng Ngƣời bán hàng Thủ trƣởng đơn vị (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Buyer,signature full name (Seller/Signaturefull name) Chelf officer/Signature seal,full name Nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Lƣu Thị Thùy Linh - QT1401K 31 Biểu số 2.3: Hóa đơn GTGT số 0000120, hóa đơn chi phí vận chuyển ô tô tải từ nhà máy ô tô HuaZhung Việt Nam - HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2: Giao khách hàng Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu: AA/13P Số: 0000120 Ngày 23 tháng 08 năm 2013 Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TRƢỜNG AN Mã số thuế: 0103021386 Địa chỉ : Số 68 Nguyến Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội Số tài khoản: Điện thoại: Họ tên ngƣời mua: Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành. Địa chỉ: Số 422 đƣờng Ngọc Lâm, P.Gia Thuỵ, Q.Long Biên ,TP. Hà Nội Mã số thuế: 0102353325 Hình thức thanh toán: CK/TM Số tài khoản: STT Tên hàng hoá, dịch vụ ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 01, Vận chuyển ô tô tải tuyến Hải Phòng – Hà Nội km 120 113.636 13.636.320 Cộng thành tiền: 13.636.320 Thuế suất thuế GTGT: 10% Tiền thuế GTGT 1.363.632 Tổng cộng tiền thanh toán 14.999.952 Bằng chữ: Mƣời bốn triệu chín trăm chín mƣơi chín nghìn chín trăm năm hai đồng ./. Ngƣời mua hàng Ngƣời bán hàng Thủ trƣởng đơn vị (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Lƣu Thị Thùy Linh - QT1401K 32 - Sau khi ký nhận biên bản bàn giao (082013/BBBG), thủ kho lập phiếu nhập kho ngày 23 tháng 08 năm 2013. Biểu số 2.4 : Phiếu nhập kho ngày 23 tháng 08 năm 2013 Đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ HẰNG THÀNH Mẫu số 01 -VT Bộ phận: Kho (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng BTC) PHIẾU NHẬP KHO Ngày 23 tháng 08 năm 2013 Nợ: 156 Số 124 Có: 331 Họ và tên ngƣời giao hàng: Nguyễn Văn Thƣơng Lý do nhập: Mua nhập kho STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tƣ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá Mã số Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Theo CT Thực nhập A B C D 1 2 3 4 01, Xe tải thùng 8 tấn CNHTC(4×2) TL Chiếc 02 02 350.000.000 700.000.000 1.1 SK: LZZ5ELSD8EA782714 SM:WD615.47*140117004457 1.2 SK:LZZ5ELSE5EA782721 SM: WD615.47*14017002587 Cộng 700.000.000 Bằng chữ: Bảy trăm triệu đồng ./. Số chứng từ gốc kèm theo: 01 hóa đơn giá trị gia tăng số 0000206. Ngày 23 tháng 08 năm 2013 Ngƣời lập phiếu (Ký, họ tên) Ngƣời giao hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Nghiên cứu khoa học Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Lƣu Thị Thùy Linh - QT1401K 33 Ví dụ minh họa 2: Nhập khẩu Xe tải tự đổ SHAANXI (theo hợp đồng NNGD-2 đã ký ngày 06/01/2013 giữa công ty TNHH MTV thƣơng mại quốc tế Hằng Thành với công ty TNHH chuyên dụng ô tô Ngọc Sài – Quảng Tây – Trung Quốc), kèm theo tờ khai hải quan số 3956, hóa đơn thƣơng mại của công ty TNHH chuyên dụng ô tô Ngọc Sái – Quảng Tây – Trung Quốc), hóa đơn vận chuyển ô tô từ cửa khẩu Lạng Sơn số 0000146 ngày 26 tháng 08 năm 2013. Biểu 2.5: Tờ khai hải quan số 3956. HẢI QUAN VIỆT NAM TỜ KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ Cục Hải quan: Cục Hải quan Tỉnh Lạng Sơn Nhập khẩu Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai Chi cục HQCK Hữu Nghị Lạng Sơn Số tham chiếu: 24566 Ngày, giờ gửi: 20/8/2013 10:44 Số tờ khai: 3956 Ngày, giờ đăng ký: 20/8/2013 9:57 Số lƣợng phụ lục tờ khai: 0 Công chức đăng ký tờ khai Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) 1. Ngƣời xuất khẩu 5. Loại hình NKD

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf13_LuuThiThuyLinh_QT1401K.pdf
Tài liệu liên quan