Đề tài Nghiên cứu cấu trúc hệ thống viễn thông mặt đất để sử dụng hiệu quả vệ tinh vinasat

Mục lục

Bài tóm tắt:.6

Mục lục .9

Bảng chú giải các chữ viết tắt, ký hiệu, đơn vị đo, từ ngắn hoặc thuật ngữ.10

Lời mở đầu.11

Mục tiêu của đề tài .12

Nội dung 1: Cấu trúc hệ thống viễn thông mặt đất phù hợp với các nhu cầu kinh tế xã

hội và chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống VINASAT.13

Nội dung 2: Tiêu chuẩn kỹ thuật các trạm mặt đất tương ứng với các loại hình dịch vụ

yêu cầu và tiêu chuẩn giao diện kết nối. .15

Nội dung 3: Phần mềm tính toán thiết kế tuyến thông tin vệ tinh cho mạng VINASAT..20

Nội dung 4: Phần mềm phục vụ công tác điều hành và khai thác cho hệ thống

VINASAT trên cơ sở công nghệ GIS.22

Nội dung 5: Nghiên cứu khả năng chế tạo thử nghiệm một số phần tử, thiết bị trạm đầu

cuối VSAT dùng trong hệ thống thông tin vệ tinh.24

Nội dung 6: Phương án tổng thể về tổ chức, quản lývà khai thác hệ thống VINASAT..27

Kết luận chung:.30

Tài liệu tham khảo .32

Phụ lục báo cáo.35

Phụ lục 1. Kết quả phân tích mẫu vật liệu .35

Phụ lục 2. Kết quả đo anten chế tạo vàso sánh với anten mẫu .41

1. Đo OMT.41

2. Đo chỉ tiêu chất lượng hệ thống anten .44

pdf112 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 07/01/2014 | Lượt xem: 1504 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu cấu trúc hệ thống viễn thông mặt đất để sử dụng hiệu quả vệ tinh vinasat, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ồm: Hệ thống kỹ thuật cần thiết; Cơ cấu Tổ chức và nguồn nhân lực đảm bảo, Các chính sách phù hợp nhằn đảm bảo phát huy hiệu quả công tác điều hành quản lý khai thác toàn bộ hẹ thống Vinasat. Nội dung chi tiết của bản báo cáo nh− sau: Ch−ơng 1: Giới thiệu chung ƒ Mở đầu: Phân tích tính cần thiết phải hình thành một ph−ơng án tổng thể về tổ chức quản lý khai thác hệ thống vệ tinh Vinasat tronng bối cảnh lần đầu tiên chúng ta có vệ tinh riêng ƒ Đề xuất các nội dung cần thực hiện: Trong ph−ơng án tổng thể về tổ chức quản lý khai thác hệ thống Vinasat cần đặt ra và giải quyết đ−ợc các vấn đề về + Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phục vụ quản lý khai thác hệ thống Vinasat. + Cơ cấu tổ chức và nhân lực thực hiện chức năng quản lý khai thác hệ thống Vinasat. + Các chính sách liên quan đến quản lý và tham gia khai thác hệ thống Vinasat. ƒ Kết luận: Tổng kết và xác định rõ các nội dung cần nghiên cứu trong các ch−ơng tiếp theo Ch−ơng 2: Các vấn đề kỹ thuật đảm bảo cho quản lý khai thác hệ thống Vinasat Ch−ơng hai lần l−ợt đi vào nghiên cứu tính năng hoạt động và cấu trúc kỹ thuật của các hệ thống điều khiển vệ tinh cũng nh− mạng mặt đất, qua đó đề xuất mô hình các trạm đo xa (TTC) và trung tâm điều khiển vệ tinh (SCC), trung tâm điều khiển quản lý mạng của các trạm mặt đất khai thác (NCC) phù hợp với hệ thống Vinasat, với các nội dung th−c hiện bao gồm: ƒ Đề xuất mô hình tổ chức trung tâm điều khiển vệ tinh VINASAT: + Nguyên lý hoạt động và tổ chức hệ thống TTC&M và SCC + Đề xuất hệ thống TTC&M và SCC cho Vinasat + Đề xuất yêu cầu thao tác vận hành hoạt động đối với hệ thống TTC&M 28 ƒ Đề xuất mô hình tổ chức trung tâm điều khiển mạng mặt đất NCC: + Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm điều khiển mạng mặt đất + Những yêu cầu đối với trung tâm điều khiển mạng mặt đất + Cấu hình hệ thống điều khiển mạng mặt đất + Mối liên hoạt động hệ giữa trung tâm điều khiển mạng NCC với SCC. Ch−ơng 3: Các vấn đề tổ chức thực hiện quản lý khai thác hệ thống Vinasat Ch−ơng ba đi vào nghiên cứu và đề xuất mô hình cơ cấu tổ chức hiệu quả, nguồn nhân lực cần thiết và việc bố trí xắp xếp vào những công việc chuyên môn t−ơng ứng... nhằm đảm bảo vận hành khai thác tốt các hệ thống nói trên, hộ trợ đắc lực cho công tác điều hành, quản lý, khai thác hệ thống Vinasat. Các nội dung thực hiện bao gồm: ƒ Nghiên cứu và đề xuất cơ cấu tổ chức và nhân lực cần thiết cho trung tâm điều khiển vệ tinh VINASAT ƒ Nghiên cứu và đề xuất cơ cấu tổ chức và nhân lực cần thiết cho trung tâm điều khiển mạng của hệ thống Vinasat ƒ Đề xuất mô hình tổ chức và nhân lực của đơn vị đầu mối thống nhất quản lý khai thác hệ thống VINASAT Ch−ơng 4: Các vấn đề về chính sách liên quan đến quản lý khai thác hệ thống Vinasat Ch−ơng bốn tập chung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chính sách quản lý và tham gia khai thác hệ thống Vinasat. Các chính sách phục vụ quản lý hệ thống nhằm làm rõ chức năng và quyền hạn của mỗi đơn vị trong việc tham gia quản lý hệ thống. Vấn đề này đ−ợc xem xét trên cơ sở phân cấp điều hành với mức độ −u tiên khác nhau, trong đó một đơn vị đảm nhận trách nhiệm chính đó là VNPT. Các chính sách tham gia khai thác hệ thống dựa trên việc phân tích những đặc điểm về loại hình dịch vụ, nhu cầu băng tần bộ phát đáp, phân loại đối t−ợng tham gia khai thác, từ đó đề ra những chính sách phù hợp với các đối t−ợng khi tham gia khai thác vệ tinh VINASAT. Các nội dung chính đã thực hiện bao gồm: ƒ Xác định vai trò và mức độ của các bên tham gia hệ thống ƒ Các chính sách phục vụ quản lý hệ thống + Nguyên tắc quản lý hệ thống + Phân cấp điều hành quản lý ƒ Các chính sách về tham gia khai thác hệ thống + Những chính sách chung cho khách hàng + Những quy định liên quan đến tham gia khai thác hệ thống VINASAT ƒ Kiến nghị các chính sách chung đối với dự án Vinasat. tài liệu này không có trang 29 30 Kết luận chung: Qua xem xét tình hình của các n−ớc trong khu vực ta có thể thấy bên cạnh các n−ớc đã sử dụng vệ tinh riêng từ rất sớm thì hiện nay rất nhiều n−ớc đã nhanh chóng triển khai và đ−a vào khai thác hệ thống vệ tinh riêng của mình với nhiều mục đích khác nhau. Cùng với việc có vệ tinh riêng, mỗi n−ớc đồng thời phải tự triển khai mạng mặt đất phù hợp nhằm chủ động khai thác kinh doanh hiệu quả dung l−ợng vệ tinh phục vụ nhu cầu thông tin quốc tế, phát triển thông tin nội địa, phủ sóng phát thanh truyền hình, nghiên cứ khoa học, khí t−ợng thủy văn, hình thành các mạng riêng cho các tổ chức cá nhân, tạo ra các dịch vụ mới, cho các n−ớc lân cận thuê dung l−ợng… Điều này cho thấy việc tổ chức quản lý khai thác vệ tinh một cách hiệu quả không chỉ tạo ra một ph−ơng thức thông tin song song tồn tại cùng với các ph−ơng thức khác, mà nó còn góp phần quan trọng tạo ra một hạ tầng viễn thông vững chắc đảm bảo đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi đối t−ợng, mọi thành phần kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong giai đoạn hiện tại và t−ơng lai. Đối với Việt Nam, việc có vệ tinh viễn thông riêng sẽ cho phép hạ tầng viễn thông đ−ợc nâng lên một b−ớc mới, tạo cơ sở cho sự phát triển của các hệ thống đã có, hình thành các hệ thống mới, cũng nh− thúc đẩy sự phát triển chung của các ngành khác nhau. Tuy nhiên với việc lần đầu tiên làm chủ thực sự toàn bộ hệ thống vệ tinh VINASAT, bao gồm cả phần không gian và phần mặt đất, sẽ đặt ra nhiều vấn đề vô cùng mới mẻ cho công tác tố chức hệ thống, điều hành, quản lý, khai thác kinh doanh, duy trì và bảo d−ỡng, cung cấp dịch vụ… nhất là trong điều kiện có nhiều thành phần khác nhau cùng tham gia khai thác vệ tinh VINASAT. Trong hoàn cảnh nh− vậy, các nội dung nghiên cứu của đề tài đã từng b−ớc giải quyết một cách toàn diện, sâu sắc, khoa học và hệ thống về các vấn đề nêu trên nhằm đảm bảo cho giai đoạn sau khi đ−a vệ tinh VINASAT vào khai thác đạt đ−ợc hiệu quả cao nhất. Các mục tiêu đặt ra cho của đề tài “Nghiên cứu cấu trúc hệ thống viễn thông mặt đất để sử dụng hiệu quả vệ tinh VINASAT” đã lần l−ợt đ−ợc thực hiện thông qua 6 nội dung nghiên cứu với kết quả cuối cùng đạt đ−ợc bao gồm: - Hai báo cáo về: + Cấu trúc hệ thống viễn thông mặt đất phù hợp với các nhu cầu kinh tế xã hội và chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống VINASAT. + Ph−ơng án tổng thể về tổ chức, quản lý và khai thác hệ thống VINASAT. - Hai ch−ơng trình phần mềm: + Phần mềm tính toán thiết kế tuyến thông tin vệ tinh cho mạng VINASAT. + Phần mềm phục vụ công tác điều hành và khai thác cho hệ thống VINASAT trên cơ sở công nghệ GIS. - Hai bộ tiêu chuẩn: + Tiêu chuẩn kỹ thuật các trạm mặt đất + Tiêu chuẩn giao diện kết nối. - Bộ sản phẩm chế tạo thử nghiệm: + Một hệ thống ăng ten VSAT 2,4m băng C (gồm mặt phản xạ, hệ thống trụ, giá đỡ và định vị cơ khí). 31 + Một feedhorn (gồm ăngten loa xẻ rãnh, OMT, ống thu, phát). + Các báo cáo liên quan về quá trình nghiên cứu thực hiện, các bản vẽ kỹ thuật, các kết quả đo thử, đánh giá triẻn khai trên thực tế... 32 Tài liệu tham khảo 1. R. Mittra, W.A. Imbriale, E.J. Maanders, Satellite Communications Antenna Technoloy, Elsevier Science Publishers B.V., 1983 2. T. Kitsuregawa, Advanced technology in Satellite Communication Antennas, Electrical & Mechanical Design, Artech House, 1990 3. A D Olver et al., Microwave Horns and Feeds, IEE Press, 1994 4. M. Richharia, Satellite Communications Systems: Design Principles, Mc Graw- Hill, 1995 5. “IEEE Standard Definitions of Terms for Antennas”, IEEE Trans. Ant. Prop., Vol. 17, May 1969, pp. 262-269 6. A. C. Ludwig, “The Definition of Cross Polarization”, IEEE Trans. Ant. Prop., Vol. 21, Jan. 1973, pp. 116-119. 7. H. Krutter, “Antenna Measurements-Techniques”, Chap. 15 in S. Silver (Ed.), Microwave Antenna Theory and Design, MIT Radiation Laboratory Series, 1964. 8. P. J. B. Clarricoats & G. T. Poulton, “High-Efficiency Microwave Reflector Antennas - A Review”, Proc. IEEE, Vol. 65, Oct. 1977, pp. 1470-1504 9. G. Maral, M. Bousquet, Satellite Communications Systems: Systems, Techniques and Technology, 3rd Ed., John Wiley and Sons, 1998 10. J. Ruze, “Antenna Tolerance Theory - A Review”, Proc. IEEE., Vol. 54, Apr. 1966, pp. 633-640 11. A. W. Rudge, N. A. Adatia, “Offset-Parabolic-Reflector Antennas: A Review”, Proc. IEEE, Vol. 66, No. 12, Dec. 1978, pp. 1592-1618 12. R. E. Collins, Antennas and Radiowave Propagation, McGraw-Hill, 1985 13. S. Silver (Ed.), Microwave Antenna Theory and Design, MIT Radiation Laboratory Series, 1964 14. P. D. Potter, “A New Horn Antenna with Suppressed Sidelobes and Equal Beamwidths”, Microwave Jour., Vol. 6, Jun. 1963, pp. 71-78 33 15. . J. B. Clarricoats, P. K. Saha, “Propagation and Radiation Behaviour of Corrugated Feeds. Part 1-Corrugated Wave Feed & Part 2-Corrugated Conical Horn Feed”, Proc. IEE, Vol. 118, No. 9, Sep. 1971, pp. 1167-1186 16. J. K. M. Jansen, M. E. J. Jeuken & C. W. Lambrechtse, “The Scalar Feed”, Arch. Elek. Ubertragung, Vol. 26, No. 1, 1972, pp. 22-30 17. C. Dragone, “Characteristics of a Broadband Microwave Corrugated Feed: A Comparison Between Theory and Experiment”, Bell Sys. Tech. Jour., Vol. 56, No. 6, Jul.-Aug. 1977, pp. 869-888 18. G. L. James, “Design of Wideband Compact Corrugated Horns”, IEEE Trans. Ant. Prop., Vol. 32, Oct. 1984, pp. 1134-1138 19. R. C. Johnson (Ed.), Antenna Engineering Handbook, 3rd Ed., McGraw-Hill, 1993, Chap. 15 20. M. J. Gans & R.A. Semplak, “Some Far Field Studies of an Offset Launcher”, Bell Sys. Tech. Jour., Vol. 54, No. 7, Sep. 1975 21. P.D. Potter, "A New Horn Antenna with Suppressed Sidelobes and Equal Beamwidth," Microwave J., Vol. 6, 1966, pp. 71-78 22. A. W. Love (Ed.), Electromagnetic Horn Antennas, IEEE Press, 1976 23. R. C. Johnson (Ed.), Antenna Engineering Handbook, 3rd Ed., McGraw-Hill, 1994, pp. 15.1-15.54 24. P. -S. Kildal, Foundations of Antennas: A Unified Approach, Studentlitteratur, Lund, Sweden, 2000, pp. 259-299 25. V. H. Rumsey, "Horn Antennas with Uniform Power Patterns Around Their Axis," IEEE Trans. Ant. Propagat., Vol. 14, Sep. 1966, pp. 657-658 26. H. C. Minnett, B. MacA. Thomas, "A Method of Synthersizing Radiation Patters with Axial Symmetry," IEEE Trans. Ant. Propagat., Vol. 14, Sep. 1966, pp. 654-658 27. J. M. K. Jansen, M. E. J. Jeuken, C. W. Lambrechtse, "The Scalar Feed," Arch. Elek. ĩber., Vol. 26, Jan. 1972, pp. 22-30 28. P. J. B. Clarricoats, A. D. Olver, Corrugated Horns for Microwave Antennas, IEE Electromagnetic Waves Series 18, Peter Peregrinus, 1984 34 29. M. Abramowitz, I. A. Stegun (Eds.), Handbook of Mathematical Functions: with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables, Nat. Bureau of Standards, 5th Printing, Aug. 1966 30. S. Silver, Microwave Antenna Theory and Design, MIT Radiation Laboratory Series, Boston Technical Publishers, 1964 31. B. MacA. Thomas, "Design of Corrugated Conical Horns," IEEE Trans. Ant. Propagat., Vol. 26, Mar. 1978, pp. 367-372 32. A. D. Olver, “Design of Throat Section of Corrugated Conical Horns,” JPL TDA Progress Report 42-65, Jul. & Aug. 1981, pp. 86-93 33. A. D. Olver, “Corrugated Horns,” Chapter 9 in A. D. Olver et al., Microwave Horns and Feeds, IEE, 1994, pp. 258-317 34. E. Kuhn, V. Hombach, “Computer-Aid Analysis of Corrugated Horns with Axial or Ring-Loaded Radial Slots,” Proc. ICAP’83, 1983, pp. 127-131 35. S. J. Skinner, G. L. James, “Wide-Band Orthomode Transducers,” IEEE Trans. Microwave Theory and Tech., Vol. 39, No. 2, Feb. 1991, pp. 294-300 36. A. M. Boifot et al., “Simple and Broadband Orthomode Transducer,” IEE Proc., Vol. 137, Pt. H, No. 6, Dec. 1990 37. A. M. Boifot, “Classification of Ortho-Mode Transducers,” European Trans. Telecomm. & Related Technologies, Vol. 2, No. 5, Sept.-Oct. 1991, pp. 503-510 38. Chang S. Kim, “Antenna Feed with Selectable Relative Polarization,” US Patent No. 5276456, Jun. 1994 39. H. Krutter, “Antenna Measurements-Techniques”, Chap15 in S. Silver, Microwave Antenna Theory and Design, MIT Radiation Laboratory Series, 1964 40. "Antenna Test Solutions: Catalog 1999-2000", Hewlett Packard 41. INTELSAT, Earth Station Technology Handbook, Rev. 4, Mar. 1995 42. George B.Korte P.E, “The GIS book”, OnWord Press, 1997 43. Oracle DataBase Management, Oracle, 1999 44. Inside MicroStation 95, Bentley, 1997 45. ArcView/Avenue Developer’s Guide, ESRI, 1999 35 Phụ lục báo cáo Phụ lục 1. Kết quả phân tích mẫu vật liệu Phân tích vật liệu ống sóng OMT: 36 Phân tích pha ống sóng OMT: 37 Phân tích vật liệu anten loa: 38 Phân tích mẫu pha anten loa: 39 Phân tích mẫu vật liệu màng lọc: 40 Phân tích mẫu pha màng lọc: 41 Phụ lục 2. Kết quả đo anten chế tạo và so sánh với anten mẫu 1. Đo OMT Phép đo đ−ợc thực hiện tại Phòng thí nghiệm Viện Rađa, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật Quân sự. Kết quả đo nh− sau: Kết quả đo hệ số sóng đứng đầu phát Tham số đo Tần số (GHz) Feedhorn mẫu Feedhorn chế tạo 5,574 3,5821 1,9486 5,844 1,0629 1,7473 6,0 1,2396 1,6198 6,4 1,3755 1,5786 Hệ số sóng đứng 6,466 1,2167 1,9806 5,574 21,098 41,883 5,844 50,299 36,16 6,0 41,641 33,238 6,4 36,342 40,055 Trở kháng vào (Ω) 6,466 41,682 42,635 Kết quả đo hệ số sóng đứng đầu thu Tham số đo Tần số (GHz) Feedhorn mẫu Feedhorn chế tạo 3,7 29,121 97,5 3,923 14,257 9,4029 4,098 10,259 8,1536 4,235 5,5854 4,326 Hệ số sóng đứng 4,37 33,363 13,602 42 Đồ thị hệ số sóng đứng đầu phát 43 Đồ thị hệ số sóng đứng đầu thu 44 2. Đo chỉ tiêu chất l−ợng hệ thống anten Phép đo đ−ợc thực hiện tại Trung tâm Viễn thông Quốc tế Khu vực 1, Công ty VTI. D−ới đây là các kết quả đo: a) Mặt phản xạ chính chế tạo + feedhorn Prodelin: Tần số đo: 4197,5 MHz Thứ tự Mức thu Beacon của anten Prodelin (dB) Mức thu Beacon của anten cần đánh giá (dB) 1 18,5 16,4 2 19,1 16,9 3 19,3 17,4 4 18,8 16,9 5 19,6 17,3 6 18,9 16,8 7 19,4 17,3 8 19,3 17,2 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 1 2 3 4 5 6 7 8 Thứ tự M ức th u Mức thu Beacon của anten Prodelin (dB) Mức thu Beacon của anten chế tạo (dB) 45 Màn hình phân tích phổ khi đo mức thu của anten 46 Mức thu với các góc lệch khác nhau (góc thu cực đại là góc 0) Góc (0) Giá trị min (dB) Giá trị giữa (dB) Giá trị max (dB) -3.37 4.07 4.21 4.53 -2.69 5.85 6.13 6.54 -2.02 7.47 7.82 8.16 -1.34 10.47 11.09 11.68 -0.67 12.62 13.37 14.01 0 16.06 16.49 16.79 0.67 13.67 14.01 14.81 1.34 10.41 11.04 11.79 2 8.33 9.02 9.88 2.67 7.13 7.86 8.27 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 -3 .4 -2 .7 -2 -1 .3 -0 .7 0 0. 67 1. 34 2 2. 67 Góc M ức th u Giá trị min Giá trị giữa Giá trị max . Đồ thị mức thu t−ơng ứng với các góc lệch khác nhau 47 b) Mặt phản xạ chính Prodelin + feedhorn chế tạo: Tần số đo: 952.575 MHz Thứ tự Mức thu Beacon của feedhorn Prodelin (dB) Mức thu Beacon của anten cần đánh giá (dB) 1 21,0 18,9 2 21,1 19,2 3 22,0 20,3 4 20,5 18,9 5 24,3 22,3 6 22,0 20,6 7 21,3 19,2 8 21,7 19,8 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 1 2 3 4 5 6 7 8 Lần đo M ức th u [d B ] Feehorn & MPX Prodelin Feedhorn chế tạo & MPX Prodelin 48 Màn hình phân tích phổ khi đo mức thu của anten 49 c) Mặt phản xạ chính chế tạo + feedhorn chế tạo: Tần số đo: 952.575 MHz Thứ tự Mức thu Beacon của anten Prodelin (dB) Mức thu Beacon của anten cần đánh giá (dB) 1 21,3 19,9 2 20,2 18,5 3 22,1 20,2 4 20,8 18,8 5 21,3 19,2 6 21,9 20,1 7 20,5 18,9 8 21,3 19,5 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 1 2 3 4 5 6 7 8 Lần đo M ức th u [d B ] Anten chuẩn Prodelin Anten chế tạo 50 Màn hình phân tích phổ khi đo mức thu của anten Satlinkplan User Guide & Application manual H−ớng dẫn sử dụng 12/2003 SatLinkPlan User Guide Mục lục Giới thiệu về SatLinkPlan Version 2.0 .........................................2 Liên hệ ................................................................................................................ 3 Cấu hình yêu cầu ............................................................................................... 3 Cài đặt................................................................................................................. 3 Sử dụng SatLinkPlan V.2.0 ....................................................................8 Khởi động ch−ơng trình..................................................................................... 8 Giao diện khởi đầu ch−ơng trình................................................................... 8 Giao diện lựa chọn ban đầu........................................................................... 8 Giao diện chính của ch−ơng trình (MainForm) .......................................... 10 Các module tính toán của ch−ơng trình......................................................... 11 Module tính suy hao định vị anten.............................................................. 12 Module tính suy hao do m−a....................................................................... 13 Module ES-SL parameter ............................................................................ 14 Interference analysis ................................................................................... 16 Hệ thống bảng biểu của ch−ơng trình ......................................................... 24 Thao tác với cơ sở dữ liệu ........................................................................... 27 Phần Help .................................................................................................... 32 Thiết kế dự án mới - bài toán cơ bản .............................................................. 37 Thẻ Project .................................................................................................. 38 Thẻ nhập dữ liệu vệ tinh (satellite).............................................................. 39 Thẻ nhập dữ liệu trạm mặt đất (Earth station) ............................................ 40 Thẻ tính toán các tham số hình học (Pointing calculation)......................... 42 Thẻ nhập dữ liệu về sóng mang (Carrier).................................................... 42 Thẻ chứa các thông số dự trữ tuyến (Link margin)..................................... 45 Thẻ phân tích tuyến (Link analysis)............................................................ 49 Thẻ tổng hợp kết quả (Aggregation) ........................................................... 51 Thiết kế dự án mới - bài toán ng−ợc ............................................................... 52 Thiết kế dự án mới – bài toán tối −u ............................................................... 54 Mở dự án đ∙ thiết kế ........................................................................................ 58 Lập báo cáo ...................................................................................................... 59 Lập báo cáo về kết quả thiết kế dự án ......................................................... 60 Lập báo cáo từ cơ sở dữ liệu của ch−ơng trình............................................ 61 1 SatLinkPlan User Guide Giới thiệu về SatLinkPlan SatLinkPlan đ−ợc xây dựng nhằm mục đích tính toán thiết kế các tuyến thông tin vệ tinh cho mạng VINASAT của Việt Nam trong t−ơng lai gần, và có thể áp dụng ngay sau khi vệ tinh VINASAT đ−ợc đ−a và sử dụng. Phần mềm này ngoài mục đích chính là tính toàn và thiết kế toàn bộ một tuyến thông tin vệ tinh, còn hỗ trợ nhiều module tính toán khác nh−: tính toán suy hao do m−a; phân tích và tính toán các loại nhiễu; tính suy hao định vị anten; tính tham số hình học của tuyến nối từ trạm mặt đất đến vệ tinh. Đây là những công cụ tính toán hoàn toàn độc lập với nhau, đáp ứng nhu cầu thực tế khi ng−ời sử dụng chỉ cần tính toán một số tham số cục bộ mà không phải toàn bộ tuyến vệ tinh. Với chức năng tính toán và thiết kế toàn bộ một tuyến thông tin vệ tinh, phần mềm SatLinkPlan giải quyết cả ba bài toán trong thiết kế tuyến thông tin vệ tinh. Bài toán cơ bản (bài toán thuận): cho các tham số đầu vào là các thông số của thiết bị (vệ tinh, trạm mặt đất phía phát, trạm mặt đất phía thu), các thông số về điều kiện môi tr−ờng, các thông số về sóng mang,... ; kết quả tính toán đ−ợc là tỷ số Eb/No, và so sánh với giá trị yêu cầu để xem tuyến với các tham số đầu vào đã cho có hoạt động tôt hay không. Bài toán thứ hai là bài toán ng−ợc: với tham số Eb/No đã cho, thiết kế tuyến thoả mãn yêu cầu, với các tham số đ−ợc lựa chọn để tính toán là: thông số đ−ờng kính anten và thông số công suất phát (của trạm mặt đất phía phát), các thông số của sóng mang. Bài toán th− ba là bài toán tối −u: các tham số cần tính toán giông nh− bài toán ng−ợc, thêm vào đó là tiêu chí tối −u: tỷ lệ giữa băng tần cần thuê cho sóng mang trên tổng băng tần của bộ phát đáp cân bằng với tỷ lệ giữa công suất cần thuê cho sóng mang này trên tổng công suất của bộ phát đáp; tổng chi phí mua anten và mua máy phát nhỏ nhất. Để phục vụ cho nhiều mục đích thiết kế, nhiều tham số đầu vào của phần mềm SLPSoft đ−ợc để d−ới dạng cho phép ng−ời thiết kế có thể lựa chọn hoặc nhập số liệu theo kinh nghiệm thực tế, hay theo các chuẩn của ITU hoặc nhập số liệu 2 SatLinkPlan User Guide đ−ợc tính toán qua các thông số khác. Qua đó, ng−ời sử dụng có thể so sánh một cách trực quan giữa số liệu thực tế và số liệu tính toán đ−ợc của các tham số đó. Với cách làm này, phần mềm này không chỉ là công cụ hữu ích đối với ng−ời kỹ s− thiết kế mà còn có ý nghĩa cho ng−ời muốn tìm hiểu về hệ thông thông tin vệ tinh, đặc biệt khi muốn tìm hiểu ảnh h−ởng của các loại tham số đến chất l−ợng tín hiệu thu đ−ợc trong hệ thống thông tin vệ tinh. Các thẻ dữ liệu đ−ợc bố trí một cách tuần tự theo các b−ớc tính toán. Bên cạnh đó, với việc đ−a vào các bang biểu, đồ thị, bản đồ,..., phần mềm SatLinkPlan là tài liệu tham khảo rất tốt cho ng−ời muốn tìm hiều về mối quan hệ giữa các tham số, cũng nh− thông số của các khu vực đ−ợc phân chia theo tiêu chuẩn của ITU. Liên hệ Nếu bạn có thắc mắc gì về phần mềm SatLinkPlan, xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: Phòng NCKT Vô tuyến Viện Khoa học Kỹ thuật B−u Điện 122 Hoàng Quốc Việt – Hà Nội Điện thoại: (04) 8 361549 Email: votuyen@hn.vnn.vn Cấu hình yêu cầu SatLinkPlan chạy trên tất cả các máy tính cá nhân sử dụng Pen III hoặc cao hơn, hệ điều hành WINDOWS 98 hoặc cao hơn, với bộ nhớ RAM tối thiều 64 Mb. Cài đặt Kết quả đóng gói đ−ợc l−u trữ d−ới dạng một th− mục tên gọi là SatLinkPlan Setup, dạng quen thuộc đối với các ch−ơng trình ứng dụng trên môi tr−ờng Windows. Để cài đặt ch−ơng trình, ng−ời cài đặt phải chạy file setup.exe. Các b−ớc cài đặt tiếp theo diễn ra theo các trình tự nh− sau: 3 SatLinkPlan User Guide B−ớc 1: ch−ơng trình cài đặt các th− viện liên kết động (*.dll), nh− minh họa trong Hình 1 Hình 1Cài đặt các th− viện liên kết động B−ớc 2: Bắt đầu vào quá trình cài đặt (Hình 2). Tại giao diện này ng−ời cài đặt có hai lựa chọn: một là dừng quá trình cài đặt bằng cách nhấn vào nút Exit Setup; hai là tiếp tục quá trình cài đặt bằng cách nhấn vào nút OK. Hình 2. Bắt đầu vào giao diện cài đặt ch−ơng trình 4 SatLinkPlan User Guide B−ớc 3: Chọn lựa đ−ờng dẫn để cài ch−ơng trình (Hình 3). Ch−ơng trình cài đặt chọn sẵn một đ−ờng dẫn để cài ch−ơng trình, tuy nhiên, ng−ời cài đặt có thể thay đổi đ−ơng dẫn bằng cách nhấn vào nút Change Destination, khi đó một cửa sổ khác hiện ra cho phép ng−ời cài đặt chọn lựa đ−ờng dẫn mới (Hình 4). Hình 3. Chọn lựa đ−ờng dẫn để cài đặt ch−ơng trình Hình 4. Chọn lựa đ−ờng dẫn mới 5 SatLinkPlan User Guide B−ớc 4: Chọn lựa tên th− mục hiển thị trong mục Program Files (Hình 5) Hình 5. Chọn lựa th− mục hiển thị trong mục Program Files B−ớc 5: quá trình copy file từ bộ cài đặt (Hình 6). Trong quá trình này, nếu muốn dừng cài đặt, ng−ời cài đặt có thể nhấn vào nút Cancel. Hình 6. Quá trình copy file từ bộ cài đặt B−ớc 6: thông báo kết thúc quá trình cài đặt một cách thành công (Hình 7) 6 SatLinkPlan User Guide Hình 7. Thông báo cài đặt ch−ơng trình thành công Tóm lại, phần mềm tính toán thiết kế tuyến thông tin vệ tinh SatLinkPlan version 2.0 đã đ−ợc đóng gói thành công, với quá trình cài đặt đơn giản. 7 SatLinkPlan User Guide Sử dụng SatLinkPlan Khởi động ch−ơng trình Khi bạn khởi động ch−ơng trình để bắt đầu quá trình tính toán thiết kế bạn sẽ thấy xuất hiện một giao diện giới thiệu chung về phần mềm nh− sau: Giao diện khởi đầu ch−ơng trình Hình 8 Giao diện khởi đầu ch−ơng trình Giao diện này chỉ xuất hiện trong khoảng vài giây, tiếp theo đó là form lựa chọn để bắt đầu ch−ơng trình (Select to start). Giao diện lựa chọn ban đầu Những công cụ tín

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5890.pdf
Tài liệu liên quan