Đề tài Phân tích hệ thống quản lý tiền lương

Quỹ tiền lương của các đơn vị được Công ty giao thông qua đơn giá lương sản phẩm và sản lượng sản xuất kinh doanh của đơn vị được duyệt; lương bổ sung; lương thêm giờ và thực hiện quyết toán quỹ tiền lương 6 tháng một lần cùng với quyết toán tài chính theo các chỉ tiêu kế hoạch đã giao đơn vị.

Đơn giá tiền lương sản phẩm của các đơn vị được giao căn cứ vào các chỉ tiêu sau :

- Tiền lương cấp bậc và các khoản phụ cấp bình quân.

- Sản lượng kế hoạch được giao.

- Tốc độ tăng tiền lương nhỏ hơn tốc độ tăng năng suất lao động .

 - Quỹ lương cho bộ máy quản lý phục vụ Công ty và dự phòng toàn Công ty được tính bình quân bằng 25% đơn giá sản phẩm toàn Công ty.

- Ngoài ra quỹ lương của đơn vị trích dự phòng 5% - 7% để chi cho các trường hợp ngừng việc do khách quan của đơn vị.

 

doc28 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 14/09/2015 | Lượt xem: 717 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích hệ thống quản lý tiền lương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQ0083.doc
Tài liệu liên quan