Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhà sách

MỤC LỤC

 

PHẦN I: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ THU THẬP YÊU CẦU 4

I. Hiện trạng công ty 4

II. Quy trình quản lý 4

III. Nhược điểm của quy trình hiện tại 4

IV. Mong muốn của khách hàng 4

V. Hiện trạng tin học hóa 4

PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC THỂ 5

I. Phát hiện thực thể 5

1. Thực thể Sach 5

2. Thực thể NhaXuatBan 5

3. Thực thể TacGia 5

4. Thực thể Gia 5

5. Thực thể TheLoai 5

6. Thực thể TrangMau 5

7. Thực thể DonHang 5

8. Thực thể KhachHang 5

9. Thực thể NhanVien 6

10. Thực thể Quyen 6

II. Mô hình ERD 6

III. Chuyển từ mô hình ERD sang mô hình quan hệ 7

IV. Mô tả chi tiết các quan hệ 8

1. Quan hệ Sach 8

2. Quan hệ TacGia 8

3. Quan hệ Sach_TacGia 8

4. Quan hệ TheLoai 8

5. Quan hệ Sach_TheLoai 9

6. Quan hệ NhaXuatBan 9

7. Quan hệ Gia 9

8. Quan hệ TrangMau 9

9. Quan hệ DonHang 9

10. Quan hệ KhachHang 10

11. Quan hệ Sach_DonHang_KhachHang 10

12. Quan hệ NhanVien 10

13. Quan hệ Quyen 10

14. Quan hệ NhanVien_Quyen 11

V. Bảng tổng kết thuộc tính 11

 

PHẦN III: GIAO DIỆN 13

1. Chương trình chính 13

2. Form thêm sách, sửa thông tin sách 14

3. Form thêm giá, thay đổi thông tin về giá 15

4. Form thêm thể loại, sửa thông tin thể loại 15

5. Form thêm nhà xuất bản, sửa thông tin nhà xuất bản 16

6. Form thêm tác giả, sửa thông tin tác giả 17

7. Form thêm nhân viên, sửa thông tin nhân viên, gán quyền cho nhân viên 18

8. Form thêm quyền, thay đổi thông tin của quyền 18

9. Form thêm khách hàng, sửa thông tin khách hàng 19

10. Form thêm đơn hàng, theo dõi đơn hàng 20

 

 

doc21 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 09/04/2013 | Lượt xem: 1115 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhà sách, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA TOÁN – TIN HỌC PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Giảng Viên Hướng Dẫn: Th.S Nguyễn Gia Tuấn Anh Nhóm Thực Hiện Đồ Án: 0411192: Trần Quang Ngọc Khoa 0411285: Phạm Thị Ngọc Phượng Năm học 2007-2008 Tháng 06/2008 MỤC LỤC PHẦN I: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ THU THẬP YÊU CẦU Hiện trạng công ty: Tên công ty: Nhà sách 142. Mô tả: Nhà sách 142 chuyên bán giảm giá các loại sách, truyện cho học sinh, sinh viên. Quy trình quản lý: Thủ kho quản lý sách có trong kho bằng Microsoft Excel. Mỗi lần nhập sách mới về, thủ kho sẽ cập nhật thông tin trong bảng tính của Excel. Nhân viên bán hàng quản lý đơn hàng của khách hàng đặt hàng qua Internet bằng Microsoft Excel. Sau khi khách hàng đặt hàng trên internet, nhân viên sẽ tìm sách trong kho, nếu không có (hoặc sách hiếm), nhân viên sẽ đi tìm sách ở các nguồn khác (internet, nhà xuất bản,…), khi nào có sẽ thông báo và giao hàng cho khách. Nhược điểm của quy trình hiện tại: Tất cả các quy trình trên đều được làm bán tự động (tự động 1 phần bằng Microsoft Excel). Không quản lý được giá bán của sách theo thời gian (vì giá của 1 cuốn sách sẽ thay đổi theo thời gian). Quản lý sách kém, không thể đưa 1 cuốn sách vào nhiều hơn 1 thể loại được. Không quản lý được tác giả và nhà xuất bản (tiểu sử, số lượng sách có trong kho,…). Quản lý khách hàng kém, khó truy xuất thông tin của khách hàng (đã từng mua sách gì, bao nhiêu tiền,…). Mong muốn của khách hàng: Có một chương trình giúp cho việc quản lý được thuận tiện hơn: Có thể xem được giá bán trước đây của 1 cuốn sách. Có thể đưa 1 cuốn sách vào hơn 1 thể loại. Quản lý được tác giả và nhà xuất bản. Quản lý được thông tin khách hàng. Quản lý được thông tin nhân viên. Hiện trạng tin học hóa: Tổng số máy tính hiện có: 2 máy. Trình độ tin học nhân viên: tương đương chứng chỉ A, biết sử dụng internet. Có kết nối internet ADSL. PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC THỂ Phát hiện thực thể: Thực thể Sach: Mô tả thông tin của sách. Mỗi quyển sách có một mã số duy nhất (MSSach), một tên sách (TenSach), một giá bìa (GiaBia), một năm xuất bản (NamXuatBan), một hình bìa trước (BiaTruoc), một hình bìa sau (BiaSau), Thực thể NhaXuatBan: Mô tả nhà xuất bản. Mỗi nhà xuất bản có một mã số duy nhất (MSNhaXuatBan), một tên gọi (TenNhaXuatBan), một địa chỉ liên lạc (DiaChiNXB), một số điện thoại (DienThoaiNXB), một địa chỉ email (EmailNXB). Thực thể TacGia: Mô tả tác giả các quyển sách. Mỗi tác giả có một mã số duy nhất (MSTacGia), một tên gọi (TenTacGia), một địa chỉ liên lạc (DiaChiTG), một tiểu sử (TieuSu), một số điện thoại (DienThoaiTG), một địa chỉ email (EmailTG). Thực thể Gia: Mô tả giá bán của từng quyển sách theo thời gian. Mỗi giá có một mã số duy nhất (MSGia), có ngày bắt đầu sử dụng (NgayBatDau), ngày kết thúc sử dụng (NgayKetThuc), giá sử dụng tại thời điểm đó (Gia), trạng thái sử dụng hiện hành (sử dụng hoặc không) (TrangThaiGia). Thực thể TheLoai: Mô tả các thể loại sách. Mỗi thể loại có một mã số duy nhất (MSTheLoai), một tên gọi (TenTheLoai), có diễn giải (DienGiaiTL). Thực thể TrangMau: Mô tả các trang mẫu của một quyển sách. Mỗi trang mẫu có một mã số duy nhất (MSTrangMau), một liên kết đến file hình trên đĩa cứng (LienKet). Thực thể DonHang: Mô tả đơn hàng của khách hàng. Mỗi đơn hàng có một mã số duy nhất (MSDonHang), có ngày đặt hàng (NgayDatHang), ngày giao hàng (NgayGiaoHang), trạng thái xử lý đơn hàng (TrangThaiDH). Thực thể KhachHang: Mô tả thông tin khách hàng. Mỗi khách hàng sẽ có một mã số duy nhất (MSKhachHang), họ tên khách hàng (HoTenKH), một địa chỉ liên lạc (DiaChiKH), một số điện thoại (DienThoaiKH), một địa chỉ email (EmailKH). Thực thể NhanVien: Mô tả thông tin nhân viên. Mỗi nhân viên sẽ có một mã số duy nhất (MSNhanVien), họ tên nhân viên (HoTenNV), tên đăng nhập (TenDangNhap), mật khẩu đăng nhập (MatKhau), một địa chỉ liên lạc (DiaChiNV), một số điện thoại (DienThoaiNV), một địa chỉ email (EmailNV). Thực thể Quyen: Mô tả quyền hạn của nhân viên. Mỗi quyền hạn có một mã số duy nhất (MSQuyen), một tên quyền (TenQuyen), có diễn giải của quyền (DienGiaiQ). Mô hình ERD: Chuyển từ mô hình ERD sang mô hình quan hệ: Sach (MSSach, MSNhaXuatBan, TenSach, GiaBia, NamXuatBan, BiaTruoc, BiaSau) TacGia (MSTacGia, TenTacGia, DiaChiTG, TieuSu, DienThoaiTG, EmailTG) Sach_TacGia (MSSach, MSTacGia) TheLoai (MSTheLoai, MSTheLoaiCha, TenTheLoai, DienGiaiTL) Sach_TheLoai (MSSach, MSTheLoai) NhaXuatBan (MSNhaXuatBan, TenNhaXuatBan, DiaChiNXB, DienThoaiNXB, EmailNXB) Gia (MSGia, MSSach, NgayBatDau, NgayKetThuc, Gia, TrangThaiGia) TrangMau (MSTrangMau, MSSach, LienKet) DonHang (MSDonHang, NgayDatHang, NgayGiaoHang, TrangThaiDH) KhachHang (MSKhachHang, HoTenKH, DiaChiKH, DienThoaiKH, EmailKH, MSNhanVien) Sach_DonHang_KhachHang (MSSach, MSDonHang, MSKhachHang, Gia, SoLuong) NhanVien (MSNhanVien, HoTenNV, TenDangNhap, MatKhau, DiaChiNV, DienThoaiNV, EmailNV) Quyen (MSQuyen, TenQuyen, DienGiaiQ) NhanVien_Quyen (MSNhanVien, MSQuyen) Mô tả chi tiết các quan hệ: Quan hệ Sach: STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MSSach Mã số của sách S 4 B PK 2 MSNhaXuatBan Mã số của nhà xuất bản S 4 B FK 3 TenSach Tên của sách C 20 B 4 GiaBia Giá in trên bìa sách S 8 B 5 NamXuatBan Năm quyển sách được xuất bản S 2 K 6 BiaTruoc Liên kết hình bìa trước C 50 K 7 BiaSau Liên kết hình bìa sau C 50 K Tổng số byte 134 Quan hệ TacGia: STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MSTacGia Mã số của tác giả S 4 B PK 2 TenTacGia Họ tên của tác giả C 20 B 3 DiaChiTG Địa chỉ liên lạc của tác giả C 50 K 4 TieuSu Tiểu sử của tác giả C 2048 K 5 DienThoaiTG Điện thoại liên lạc của tác giả C 15 K 6 EmailTG Địa chỉ email của tác giả C 20 K Tổng số byte 2157 Quan hệ Sach_TacGia: STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MSSach Mã số của sách S 4 B PK 2 MSTacGia Mã số của tác giả S 4 B PK Tổng số byte 8 Quan hệ TheLoai: STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MSTheLoai Mã số của thể loại S 4 B PK 2 MSTheLoaiCha Mã số của thể loại cha S 4 K 3 TenTheLoai Tên của thể loại C 20 B 4 DienGiaiTL Diễn giải của thể loại C 100 K Tổng số byte 128 Quan hệ Sach_TheLoai: STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MSSach Mã số của sách S 4 B PK 2 MSTheLoai Mã số của thể loại S 4 B PK Tổng số byte 8 Quan hệ NhaXuatBan: STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MSNhaXuatBan Mã số của nhà xuất bản S 4 B PK 2 TenNhaXuatBan Tên nhà xuất bản C 20 B 3 DiaChiNXB Địa chỉ của nhà xuất bản C 50 K 4 DienThoaiNXB Điện thoại của nhà xuất bản C 15 K 5 EmailNXB Địa chỉ email của nhà xuất bản C 20 K Tổng số byte 109 Quan hệ Gia: STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MSGia Mã số của giá S 4 B PK 2 MSSach Mã số của sách có giá này S 4 B FK 3 NgayBatDau Ngày bắt đầu sử dụng giá này N 8 B 4 NgayKetThuc Ngày kết thúc sử dụng giá này N 8 K 5 Gia Giá bán của sách S 8 B 6 TrangThaiGia Trạng thái sử dụng L 1 Yes/No B Tổng số byte 33 Quan hệ TrangMau: STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MSTrangMau Mã số của trang mẫu của sách S 4 B PK 2 MSSach Mã số của sách có trang mẫu S 4 B FK 3 LienKet Liên kết hình của trang mẫu C 50 B Tổng số byte 58 Quan hệ DonHang: STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MSDonHang Mã số của đơn hàng S 4 B PK 2 NgayDatHang Ngày đặt hàng N 8 B 3 NgayGiaoHang Ngày giao hàng N 8 K 4 TrangThaiDH Trạng thái xử lý của đơn hàng S 1 B Tổng số byte 21 Quan hệ KhachHang: STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MSKhachHang Mã số của khách hàng S 4 B PK 2 HoTenKH Họ tên của khách hàng C 20 B 3 DiaChiKH Địa chỉ của khách hàng C 50 K 4 DienThoaiKH Điện thoại liên lạc khách hàng C 15 B 5 EmailKH Địa chỉ email của khách hàng C 20 K 6 MSNhanVien Mã số của nhân viên quản lý S 4 B Tổng số byte 113 Quan hệ Sach_DonHang_KhachHang: STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MSSach Mã số của sách S 4 B PK 2 MSDonHang Mã số của đơn hàng S 4 B PK 3 MSKhachHang Mã số của khách hàng S 4 B PK 4 Gia Giá bán của sách S 8 B 5 SoLuong Số lượng đặt mua S 2 B Tổng số byte 22 Quan hệ NhanVien: STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MSNhanVien Mã số của nhân viên S 4 B PK 2 HoTenNV Họ tên của nhân viên C 20 B 3 TenDangNhap Tên đăng nhập vào chương trình C 10 B 4 MatKhau Mật khẩu đăng nhập C 10 B 5 DiaChiNV Địa chỉ liên lạc của nhân viên C 50 B 6 DienThoaiNV Điện thoại liên lạc của nhân viên C 15 K 7 EmailNV Địa chỉ email của nhân viên C 20 K Tổng số byte 129 Quan hệ Quyen: STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MSQuyen Mã số của quyền S 4 B PK 2 TenQuyen Tên quyền C 20 B 3 DienGiaiQ Diễn giải của quyền C 100 K Tổng số byte 124 Quan hệ NhanVien_Quyen: STT Thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Số Byte MGT Loại DL Ràng buộc 1 MSNhanVien Mã số của nhân viên S 4 B PK 2 MSQuyen Mã số của quyền S 4 B PK Tổng số byte 8 Bảng tổng kết thuộc tính: STT Tên thuộc tính Diễn giải Thuộc quan hệ BiaSau Liên kết hình bìa sau Sach BiaTruoc Liên kết hình bìa trước Sach DiaChiKH Địa chỉ của khách hàng KhachHang DiaChiNV Địa chỉ liên lạc của nhân viên NhanVien DiaChiNXB Địa chỉ của nhà xuất bản NhaXuatBan DiaChiTG Địa chỉ liên lạc của tác giả TacGia DienGiaiQ Diễn giải của quyền Quyen DienGiaiTL Diễn giải của thể loại TheLoai DienThoaiKH Điện thoại liên lạc khách hàng KhachHang DienThoaiNV Điện thoại liên lạc của nhân viên NhanVien DienThoaiNXB Điện thoại của nhà xuất bản NhaXuatBan DienThoaiTG Điện thoại liên lạc của tác giả TacGia EmailKH Địa chỉ email của khách hàng KhachHang EmailNV Địa chỉ email của nhân viên NhanVien EmailNXB Địa chỉ email của nhà xuất bản NhaXuatBan EmailTG Địa chỉ email của tác giả TacGia Gia Giá bán của sách Gia GiaBia Giá in trên bìa sách Sach HoTenKH Họ tên của khách hàng KhachHang HoTenNV Họ tên của nhân viên NhanVien LienKet Liên kết hình của trang mẫu TrangMau MatKhau Mật khẩu đăng nhập NhanVien MSDonHang Mã số của đơn hàng DonHang MSGia Mã số của giá Gia MSKhachHang Mã số của khách hàng KhachHang MSNhanVien Mã số của nhân viên NhanVien MSNhaXuatBan Mã số của nhà xuất bản Sach MSNhaXuatBan Mã số của nhà xuất bản NhaXuatBan MSQuyen Mã số của quyền Quyen MSSach Mã số của sách Sach MSSach Mã số của sách có giá này Gia MSSach Mã số của sách có trang mẫu TrangMau MSTacGia Mã số của tác giả TacGia MSTheLoai Mã số của thể loại TheLoai MSTheLoaiCha Mã số của thể loại cha TheLoai MSTrangMau Mã số của trang mẫu của sách TrangMau NamXuatBan Năm quyển sách được xuất bản Sach NgayBatDau Ngày bắt đầu sử dụng giá này Gia NgayDatHang Ngày đặt hàng DonHang NgayGiaoHang Ngày giao hàng DonHang NgayKetThuc Ngày kết thúc sử dụng giá này Gia TenDangNhap Tên đăng nhập vào chương trình NhanVien TenNhaXuatBan Tên nhà xuất bản NhaXuatBan TenQuyen Tên quyền Quyen TenSach Tên của sách Sach TenTacGia Họ tên của tác giả TacGia TenTheLoai Tên của thể loại TheLoai TieuSu Tiểu sử của tác giả TacGia TrangThaiDH Trạng thái xử lý của đơn hàng DonHang TrangThaiGia Trạng thái sử dụng giá Gia PHẦN III: GIAO DIỆN Chương trình chính: Khi chương trình vừa khởi động sẽ yêu cầu đăng nhập, menu sẽ disable: Đăng nhập không thành công: Sau khi đăng nhập thành công, menu sẽ được enable: Form thêm sách, sửa thông tin sách: Form thêm giá, thay đổi thông tin về giá: Form thêm thể loại, sửa thông tin thể loại: Form thêm nhà xuất bản, sửa thông tin nhà xuất bản: Form thêm tác giả, sửa thông tin tác giả: Form thêm nhân viên, sửa thông tin nhân viên, gán quyền cho nhân viên: Form thêm quyền, thay đổi thông tin của quyền: Form thêm khách hàng, sửa thông tin khách hàng: Form thêm đơn hàng, theo dõi đơn hàng:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhà sách.doc