Đề tài Phân tích tình hình tài chính tại công ty dụng cụ cổ phần cơ khí xuất khẩu

Mặc dù báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dạng so sánh có thể biểu hiện biến động qua thời gian của từng khoản mục nhưng không đề cập đến tương quan của từng khoản mục.Những thay đổi về tương quan giữa các khoản mục trên báo cáo tài chính được thể hiện qua các báo cáo so sánh dạng quy mô chung.Vì vậy ta thiết kế các báo cáo tài chính dạng quy mô chung để đánh giá được chính xác hơn.

 

doc73 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 02/08/2013 | Lượt xem: 879 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích tình hình tài chính tại công ty dụng cụ cổ phần cơ khí xuất khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h cña c«ng ty” Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng rÊt quan t©m tíi sù ¶nh h­ëng cña c¸c nhµ cung øng.Nh÷ng nhµ cung øng lµ c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c c¸ nh©n b¶o ®¶m cung øng c¸c yÕu tè cÇn thiÕt cho c«ng ty vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó cã thÓ s¶n xuÊt ra hµng hãa.BÊt kú mét sù biÕn ®æi nµo tõ phÝa ng­êi cung øng,sím hay muén,trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp còng sÏ g©y ra ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng cña c«ng ty.ChÝnh v× vËy c«ng ty lu«n cã ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin chÝnh x¸c vÒ t×nh tr¹ng,sè l­îng,chÊt l­îng,gi¸ c¶ hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai cña c¸c yÕu tè nguån lùc phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.§Ó n¾m râ h¬n vÒ t×nh h×nh cña c¸c nhµ cung øng c«ng ty cßn quan t©m tíi th¸i ®é cña hä ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh bëi v× nÕu nguån lùc khan hiÕm,gi¸ c¶ t¨ng cã thÓ lµm xÊu ®i c¬ héi thÞ truêng cho viÖc kinh doanh s¶n phÈm hµng hãa cña c«ng ty,chÝnh v× vËy c«ng ty lu«n gi÷ ch÷ tÝn trong viÖc thanh to¸n c¸c ®¬n hµng cung øng NVL bªn c¹nh ®ã còng kh«ng ngõng t×m kiÕm nh÷ng nguån cung cÊp hµng hãa dÞch vô ®Ó b¶o ®¶m lu«n trong thÕ chñ ®éng tr­íc mäi t×nh huèng. Tãm l¹i,víi ­u thÕ vÒ s¶n phÈm còng nh­ c«ng nghÖ chÕ t¹o(dËp nãng,dËp nguéi)c«ng ty ®ang ngµy cµng më réng thÞ tr­êng,kh«ng ngõng t×m kiÕm ký kÕt nhiÒu hîp ®ång míi,lu«n s½n sµng liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc s¶n dông cô c¬ khÝ,hµng Inox tõ ®ã kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña thµnh phè Hµ Néi nãi riªng vµ c¶ n­íc nãi chung. 2.1.2)Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp: Sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cïng víi sù më réng giao l­u bu«n b¸n víi c¸c n­íc ®· t¹o nªn sù c¹nh tranh m¹nh mÏ trªn thÞ tr­êng néi ®Þa vµ n­íc ngoµi,®iÒu nµy ®ßi hái chÊt l­îng s¶n phÈm ph¶i cao,giµ thµnh h¹.C«ng ty ®· thùc hiªn chiªn l­îc ®a d¹ng hãa s¶n phÈm võa s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng võa s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng thiÕt yÕu ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm,t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty hßa nhËp víi thÞ tr­êng thÕ giíi.Víi sù khuyªn khÝch ®Çu t­ n­íc ngoµi cña nhµ n­íc c«ng ty ®· liªn doanh liªn kÕt víi nhiÒu ®èi t¸c n­íc ngoµi nh­ ph©n x­ëng thiÕt bÞ ®iÖn liªn doanh víi Thôy SÜ,s¶n phÈm cña c«ng ty ®éc quyÒn ph©n phèi réng kh¾p trªn c¶ n­íc,Ph©n x­ëng c¬ khÝ gia c«ng c¸c s¶n phÈm chi tiÕt n»m trong cÊu t¹o cña xe m¸y cho VMEP. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm b¸n ra n­íc ngoµi nh­ ®å dïng gia ®×nh,c¸c thiÕt bÞ phô tïng c¬ khÝtõng b­íc ®Çu t­ trang thiÕt bÞ thay thÕ c¸c thiÕt bÞ cò l¹c hËu nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®ang ®­îc ­a chuéng tõ ®ã cã møc doanh thu æn ®Þnh.Bªn c¹nh viÖc tiÕp tôc kÝ kÕt s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng c«ng ty cµng ngµy cang cã thªm c¸c hîp ®ång gia c«ng c¸c chi tiÕt dïng trong xe m¸y.Cïng víi ®ã c«ng ty cßn tËn dông vÞ trÝ vµ mÆt b»ng réng dïng cho c¸c c¬ quan n­íc ngoµi thuª lµm t¨ng ngu«n thu cho ng©n s¸ch. Trong nh÷ng n¨m qua,®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c«ng ty ®· ®Çu t­ hµng chôc tû ®ång vµo c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ khoa häc c«ng nghÖ do ®Çu t­ chiÒu s©u,më réng s¶n xuÊt ®ång thêi t¨ng c­êng gãp vèn víi c¸c ®¬n vÞ liªn doanh.Thùc tÕ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng n¨m 2005 t¨ng gÇn gÊp ®«i so víi n¨m 2004 do ®Èy m¹nh doanh thu b¸n hµng t¨ng gÊp ®«i so víi n¨m 2004.§©y chÝnh lµ nh©n tè chÝnh lµm cho lîi nhuËn tr­íc thuÕ t¨ng h¬n 3 lÇn so víi n¨m 2004. Víi sù ®Çu t­ hµng chôc tû ®ång vµo c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ khoa häc c«ng nghÖ chÝnh Êy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ rÊt kh¶ quan. Ta cã thÓ thÊy ®iÒu nµy qua b¶ng tæng hîp vÒ t×nh h×nh tiªu thô c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty sau ®©y: Tªn s¶n phÈm S¶n l­îng tiªu thô 2001 2002 2003 2004 2005 A)Phô tïng xe m¸y «t« 1.CÇn sè xe m¸y 321.458 345.215 356.489 400.265 413.510 2.CÇn khëi ®éng 214.365 301.568 402.568 428.158 425.160 3.Bé dông cô xe m¸y 256.487 264.214 254.365 304.258 316.863 4.Clª th¸o b¸nh xe 287.145 342.257 345.213 324.689 345.673 5.Chèt t¸n 77235 357.169 523.487 521.368 567.214 577.636 6.§ïi ®Üa xe ®¹p 78.234 99.147 76.248 81.235 91.752 B)Hµng Inox 1.Bé ®å nÊu XK 204 23.548 34.268 45.124 48.235 50.525 2.Bé ®å nÊu XK 192 65.234 75.214 82.145 85.246 95.335 3.VØ n­íng 45.236 51.235 53.489 63.214 67.935 C)Dông cô cÇm tay 1.K×m ®iÖn 180 137.246 124.568 114.287 124.256 127.365 2.K×m ®iÖn 210 31.245 34.265 34.258 38.246 41.700 3.K×m ªt« KB 30 28.256 35.267 38.458 41.264 42.500 B¶ng 1: §VT:c¸i/bé (Nguån:b¶ng tÝnh gi¸ thµnh-Phßng tµi vô) 2.2)Ph©n tÝch hiÖn tr¹ng tµi chÝnh cña cty CPDCCKXK: 2.2.1)Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty CPDCCKXK: 2.2.1.1)§¸nh gi¸ chung: ROA = l·i thuÇn = Doanh thu x l·i thuÇn tæng tµi s¶n Tµi s¶n doanh thu *N¨m 2004: §VT:ngµn ®ång ROA = 39.716.029 x 3.005.128 19.991.848 39.713.029 = 1,986 x 0,077 = 0,153 *N¨m 2005: ROA = 74.497.127 x 10.005.029 30.888.538 74.497.127 = 2,412 x 0,134 = 0,323 ROA lµ tÝch cña hÖ sè quay vßng vèn víi tû lÖ l·i thuÇn trªn doanh thu.Nh­ vËy so víi n¨m 2004 th× hÖ sè quay vßng cña n¨m 2005 nhanh h¬n.N¨m 2004 quay ®­îc1,986 vßng th× n¨m 2005 quay ®­îc 2,412 vßng.Bªn c¹nh ®ã tØ lÖ l·i thuÇn trªn doanh thu n¨m 2005 lµ 0,134 nhiÒu h¬n so víi n¨m 2004 lµ 0,077. Hay nãi c¸ch kh¸c lµ:vµo n¨m 2004 cø 1 ®ång tµi s¶n thu ®­îc 0,153 ®ång l·i thuÇn,qua tû lÖ doanh thu trªn tµi s¶n th× 1 ®ång tµi s¶n thu ®­îc 1,986 ®ång doanh thu vµ 1 ®ång doanh thu thu ®­îc 0,077 ®ång l·i thuÇn.T­¬ng tù ta cã vµo n¨m 2005 th× 1 ®ång tµi s¶n thu ®­îc 0,323 ®ång doanh thu,qua tØ lÖ doanh thu trªn tµi s¶n th× 1 ®ång tµi s¶n thu ®­îc 2,412 ®ång doanh thu vµ 1 ®ång doanh thu th× ®­îc 0,134 ®ång l·i thuÇn Quy m« cña doanh nghiÖp ®­îc ph¶n ¸nh qua tµi s¶n,quy m« ho¹t ®éng vµ tÝnh n¨ng ho¹t ®éng ®­îc ph¶n ¸nh qua doanh thu vµ qu¸ tr×nh sinh lêi ®­îc ph¶n ¸nh b»ng gi¸ trÞ cña chØ tiªu ROA.Qua chØ tiªu ROA ta thÊy t×nh h×nh tµi chÝnh vµ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña c«ng ty ®ang ph¸t triÓn theo chiÒu h­íng tèt b»ng chøng lµ tØ lÖ l·i thuÇn t¨ng vµ hÖ sè quay vßng vèn t¨ng 2.2.1.2)Ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh huy ®éng vèn vµ nguån vèn: ¥ ®©y ta chØ ph©n tÝch kh¸i qu¸t t×nh h×nh huy ®éng vèn sö dông vèn vµ nguån vèn cña n¨m 2005 Ta cã t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty nh­ sau: B¶ng 2: §VT:ngµn ®ång ChØ tiªu B.NV A(I,II,IV,V,VI)TS + B(I,II,III)TS Chªnh lÖch §Çu n¨m 15.686.832 16.125.235 -438.403 Cuèi n¨m 25.532.279 17.020.954 8.511.325 (Nguån:b¶ng C§KT n¨m 2005-phßng tµi vô) Qua ph©n tÝch trªn ta thÊy ®Çu n¨m c«ng ty thiÕu vèn,cô thÓ lµ thiÕu 438triÖu 403 ngµn ®ång.Song cuèi n¨m b»ng nguån vèn chñ së h÷u céng víi vèn vay c«ng ty ®· thõa kh¶ n¨ng ®Ó trang tr¶i mäi tµi s¶n,thõa 8 tØ 511 triÖu 325 ngµn ®ång.Ch¾c ch¾n sè vèn nµy sÏ bÞ c¸c ®¬n vÞ kh¸c chiÕm dông nh­ kh¸ch hµng nî,tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n,t¹m øng,tµi s¶n sö dông ®Ó thÕ chÊp,kÝ c­îc,kÝ quü v.v...C«ng ty cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p thu håi c¸c kho¶n nµy ®Ó hiÖu qu¶ sö dông vèn cao h¬n. §Ó cã thÓ hiÓu râ h¬n t×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña doanh nghiÖp ta ®i s©u vµo ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn h×nh thµnh tµi s¶n còng nh­ t×nh h×nh biÕn ®éng c¸c kho¶n môc trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. 2.2.1.3)§¸nh gi¸ xu h­íng vµ triÓn väng cña doanh nghiÖp: ë ®©y ta sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch xu h­íng ®Ó ®¸nh gi¸ xu h­íng vµ triÓn väng cña doanh nghiÖp.Chän mét n¨m lµm gèc so s¸nh vµ c¸c møc ®é cña n¨m lµm gèc ®­îc ph©n bæ tû lÖ 100%.Sau ®ã so s¸nh møc ®é cña nh÷ng n¨m kÕ tiÕp víi møc ®é cña n¨m lµm gèc b»ng c¸ch lÊy møc ®é cña n¨m kÕ tiÕp chia cho møc ®é cña n¨m lµm gèc. Ta cã b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh d¹ng so s¸nh qua c¸c n¨m nh­ sau: B¶ng 3: §VT:1000® ChØ tiªu 2002 2003 2004 2005 Doanh thu 27.583.199 38.556.910 39.713.029 74.497.127 Gi¸ vèn hµng b¸n 21.546.235 33.356.845 34.764.674 61.506.278 CPBH&QLDN 1.148.923 1.756.248 1.905.090 3.042.062 L·i thuÇn 1.756.840 2.987.000 3.005.128 10.005.029 (Nguån:b¶ng b¸o c¸o KQKD-phßng tµi vô) Ph©n tÝch xu h­íng ®èi víi c¸c chØ tiªu nµy nh­ sau: B¶ng 4: §VT:1000® ChØ tiªu 2002 2003 2004 2005 Doanh thu 100% 139.78% 143.98% 270.08% Gi¸ vèn hµng b¸n 100% 154.82% 161.35% 285.46% CPBH&QLDN 100% 152.86% 165.82% 264.78% L·i thuÇn 100% 170.02% 171.05% 569.49% Ta ph©n tÝch xu h­íng biÕn ®éng nh­ sau: *Doanh thu:cã thÓ chia qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña doanh thu lµm 2 giai ®o¹n: -giai ®o¹n 2002_2004:trong giai ®o¹n nµy doanh thu t¨ng ®Òu,n¨m 2003 t¨ng 39,78% so víi n¨m gèc,®Õn n¨m 2004 t¨ng lªn 43,98% -giai ®o¹n 2004_2005:doanh thu t¨ng ®ét biÕn tõ 143,98% t¨ng lªn 270,08% tøc lµ t¨ng thªm 126,1% Trong thêi gian nµy gi¸ thµnh t¨ng,quy m« më réng h¬n ®ång thêi c«ng ty ®Èy m¹nh doanh thu b¸n hµng t¨ng gÊp ®«i so víi n¨m 2004 cho nªn doanh thu t¨ng rÊt m¹nh *Gi¸ vèn hµng b¸n: -n¨m 2002_2003 gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng 54,82%,n¨m 2004 t¨ng 61,35%.§Õn n¨m 2005 do gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu t¨ng,®ång thêi c«ng ty më réng s¶n xuÊt cho nªn gi¸ vèn hµng b¸n ®· t¨ng thªm 98,96% so víi n¨m 2004 *CPBH&QLDN:nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy CPBH&QLDN t¨ng kh¸ m¹nh:n¨m 2002_2003 t¨ng 52,86%,n¨m 2004 t¨ng thªm 65,82% so víi n¨m 2002.§Õn n¨m 2005 th× t¨ng len tíi 167,78% §iÒu nµy cho thÊy c«ng ty cÇn qu¶n lý chi phÝ tèt h¬n ®Ó cã thÓ gi¶m ®­îc CPBH&QLDN *L·i thÇn tõ ho¹t ®äng kinh doanh:cã thÓ chia lµm 2 giai ®o¹n: N¨m 2002_2004 l·i thuÇn t¨ng nhanh nh­ng ko cã ®ét biÕn,n¨m 2003 t¨ng 70,02%,n¨m 2004 t¨ng lªn 71,05%.§Õn n¨m 2005 l·i thuÇn t¨ng 469,49% so víi n¨m 2002. Ph©n tÝch xu h­íng cña tõng kho¶n môc trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cung cÊp ko nhiÒu ý nghÜa,v× vËy ta liªn kÕt th«ng tin l¹i ®Ó so s¸nh xu h­íng cña c¸c kho¶n môc cã liªn quan tíi nhau.Chia lµm 3 giai ®o¹n: Giai ®o¹n 1:tõ n¨m 2002_2003: -Doanh thu t¨ng 39,78% so víi n¨m 2002 -Gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng 54,82% so víi n¨m 2002 -CPHB&QLDN t¨ng 52,86% so víi n¨m 2002 -L¸i thuÇn t¨ng 70,02% so víi n¨m 2002 Ta thÊy tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn lín h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu ®ã lµ do tèc ®é t¨ng cña chi phÝ thÊp h¬n tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn.Gi¸ vèn hµng b¸n,CPBH&QLDN t¨ng cao nªn c«ng ty cÇn ph¶i ®­a ra biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý chi phÝ hiÖu qu¶ h¬n. Giai ®o¹n 2:tõ n¨m 2003_2004: -Doanh thu t¨ng 4,19% so víi n¨m 2003 -Gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng 6,53% so víi n¨m 2003 -CPHB&QLDN t¨ng 12,95% so víi n¨m 2003 -L·i thuÇn t¨ng 1,03% so víi n¨m 2003 Trong giai ®o¹n nµy tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn nhá h¬n tèc ®é t¨ng cña doanh thu,®iÒu nµy cho thÊy tèc ®ä t¨ng cña chi phÝ ®· lín h¬n tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn.§©y lµ thêi k× c«ng ty nhËp thªm 1 sè m¸y mãc hiÖn ®¹i.mÆc dï doanh thu vµ l·i thuÇn t¨ng ®Òu song gi¸ vèn hµng b¸n,CPBH&QLDN vÉn t¨ng lµm gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Giai ®o¹n 3:tõ n¨m 2004_2005: -Doanh thu t¨ng 126,11% so víi n¨m 2004 -Gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng 124,11% so víi n¨m 2004 -CPHB&QLDN t¨ng 98,96% so víi n¨m 2004 -L¸i thuÇn t¨ng 398,44% so víi n¨m 2004 Cã thÓ nãi giai ®o¹n nµy doanh thu vµ l·i thuÇn cña c«ng ty t¨ng m¹nh nhÊt tõ tr­íc ®Õn nay,®iÒu nµy cho thÊy c«ng ty ®ang ngµy cµng më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tãm l¹i,cã thÓ nãi t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty qua c¸c n¨m 2002_2004 chuyÓn biÕn theo h­íng tèt,l·i thuÇn vµ doanh thu ngµy cµng t¨ng cao.C«ng ty ®ang ngµy cµng më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,më réng thÞ tr­êng,®a d¹ng hãa c¸c chñng lo¹i hµng hãa.Song ta cã thÓ thÊy c«ng ty cßn 1 sè vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý chi phÝ,c«ng ty cÇn quan t©m h¬n ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ,kÕt hîp më réng s¶n xuÊt c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. MÆc dï b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh d¹ng so s¸nh cã thÓ biÓu hiÖn biÕn ®éng qua thêi gian cña tõng kho¶n môc nh­ng kh«ng ®Ò cËp ®Õn t­¬ng quan cña tõng kho¶n môc.Nh÷ng thay ®æi vÒ t­¬ng quan gi÷a c¸c kho¶n môc trªn b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c b¸o c¸o so s¸nh d¹ng quy m« chung.V× vËy ta thiÕt kÕ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh d¹ng quy m« chung ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc chÝnh x¸c h¬n. 2.2.2)Ph©n tÝch quan hÖ kÕt cÊu vµ biÕn ®éng kÕt cÊu cña c¸c kho¶n môc trªn b¸o c¸o tµi chÝnh: 2.2.2.1)Ph©n tÝch kÕt cÊu vèn(tµi s¶n): B¶ng 5: §VT:ngµn ®ång ChØ tiªu 2004 2005 %theo quy m« Chªnh lÖch 2004 2005 T¨ng(gi¶m) % A.Tµi s¶n ng¾n h¹n 13.066.946 22.793.416 65.36 73.79 9.726.470 174.44 tiÒn 1.230.826 811.866 6.16 2.63 -418.960 65,96 §TNH 154.000 501.798 0.77 1.62 347.798 325.84 C¸c kho¶n ph¶i thu 3.866.613 13.867.584 19.34 44.90 10.000.971 358.65 Hµng tån kho 5.632.589 5.313.674 28.17 17.20 -318.915 94.34 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 2.182.918 2.289.494 10.92 7.41 106.576 104.88 B.Tµi s¶n dµi h¹n 6.924.902 8.095.122 34.64 26.21 1.170.220 116.90 TSC§ h÷u h×nh 4.847.688 6.047.608 24.25 19.58 1.199.920 124.75 §Çu t­ dµi h¹n 2.047.514 2.047.514 10.24 6.63 0 100 Tæng tµi s¶n 19.991.848 30.888.538 100 100 10.896.690 154.51 (Nguån:b¶ng C§KT n¨m 2005-Phßng tµi vô) Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy tæng quy m« sö dông vèn(tµi s¶n) n¨m 2005 so víi n¨m 2004 t¨ng thªm 10.896.690 ngµn ®ång tøc lµ ®· t¨ng thªm 54,51%.§Ó hiÓu râ h¬n t×nh h×nh biÕn ®éng trªn ta ®i s©u vµo ph©n tÝch c¸c kho¶n môc sau: A)Tµi s¶n ng¾n h¹n: Trong n¨m 2004 tµi s¶n ng¾n h¹n cã gi¸ trÞ 13.066.946(ng®) vµ chiÕn tØ träng 65,36% trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n.Sang n¨m 2005 tµi s¶n ng¾n h¹n t¨ng lªn 22.793.416(ng®) vµ tû träng cña nã t¨ng lªn 73,79% trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n.Nõu tÝnh theo chªnh lÖch gi÷a 2 n¨m th× n¨m tµi s¶n ng¾n h¹n n¨m 2005 ®· t¨ng thªm 9.726.470(ng®) tøc lµ t¨ng 74,44% so víi n¨m 2004,trong ®ã biÕn ®éng cña tõng kho¶n môc nh­ sau: -TiÒn:gi¶m tõ 6,16% n¨m 2004 xuèng 2,36% vµo n¨m 2005,tøc lµ gi¶m ®i 3,53% vÒ mÆt kÕt cÊu.TiÒn gi¶m lµ do c¸c kho¶n ph¶i thu t¨ng vµ c«ng ty ®Çu t­ thªm vµo c¸c tµi s¶n l­u ®éng kh¸c.§iÒu nµy lµ kh«ng tèt v× c«ng ty ®· bÞ c¸c ®¬n vÞ kh¸c chiÕm dông vèn vµ bÞ ø ®äng vèn.L­îng tiÒn gi¶m lµm cho tÝnh linh ho¹t cña doanh nghiÖp kÐm h¬n. -C¸c kho¶n ph¶i thu 2005 t¨ng,t¨ng tõ 19,34% n¨m 2004 lªn 44,90% n¨m 2005 hay t¨ng 25,56% vÒ mÆt kÕt cÊu.NÕu ph©n tÝch theo chiÒu ngang th× t¨ng 10.000.971(ng®) tøc lµ t¨ng 258,65%.Do ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty më réng h¬n n¨m 2004 nªn kho¶n tiÒn bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông còng t¨ng lªn. -Hµng tån kho:so víi n¨m 2004 th× n¨m 2005 gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®· gi¶m 3.189.159(ng®) hay gi¶m 5,66%.KÕt cÊu hµng tån kho n¨m 2004 lµ 28,17% sang n¨m 2005 lµ 17,20% hay nãi c¸ch kh¸c lµ gi¶m 10,97% vÒ kÕt cÊu. -Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c:n¨m 2005 so víi 2004 th× gi¸ trÞ t¨ng 4,88% t­¬ng øng 106.576 (ng®) song l¹i gi¶m 3,51% vÒ mÆt kÕt cÊu. Tãm l¹i,qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy c¸c kho¶n ph¶i thu chiÕm tû träng cao vµ t¨ng lªn mét c¸ch ®¸ng kÓ.Nh÷ng tµi kho¶n cã tÝnh thanh kho¶n cao nh­ tiÒn gi¶m,tuy vËy kho¶n môc tiÒn gi¶m ch­a h¼n ®· kh«ng tèt bëi v× nã thÓ hiÖn c«ng ty kh«ng cã 1 l­îng vèn chÕt ë kho¶n môc nµy.Cßn ®èi víi c¸c kho¶n ph¶i thu cã chiÒu h­íng t¨ng lªn c«ng ty cÇn chó ý tíi viÑc thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu tõ ®ã gióp c«ng ty gi¶m bít l­îng vèn ø ®äng trong kh©u thanh to¸n.KÕt cÊu tµi s¶n hiªn nay cña c«ng ty nh×n chung lµ æn. B)Tµi s¶n dµi h¹n:tû träng tµi s¶n cè ®Þnh cã khuynh h­íng gi¶m.ViÖc ®Çu t­ chiÒu s©u,®Çu t­ mua s¾m thªm trang thiÕt bÞ ®­îc ®¸nh gi¸ th«ng qua chØ tiªu tØ suÊt ®Çu t­.Tû suÊt nµy ph¶n ¸nh t×nh h×nh trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt,thÓ hiÖn n¨mg lùc s¶n xuÊt vµ xu h­íng ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty.C¨n cø vµo b¶ng ph©n tÝch trªn ta tÝnh tû suÊt ®Çu t­ cña c«ng ty dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu: ChØ tiªu 2004 2005 TSC§ 4.847.688 6.047.608 Tæng tµi s¶n 19.991.848 30.888.538 Tû suÊt ®Çu t­ TSC§(%) 24,25 19,58 MÆc dï tæng tµi s¶n n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 nh­ng tû suÊt ®Çu t­ l¹i gi¶m 5,66% cã thÓ nãi c«ng ty ®ang ho¹t ®éng víi phÇn lín lµ c«ng nghÖ vµ m¸y mãc cò ch­a ®­îc trang bÞ thªm. T×nh h×nh khÊu hao vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh sö dông tÝnh ®Õn 31/12/2005 B¶ng 6: §VT:ngµn ®ång Lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh Nguyªn gi¸ KhÊu hao lòy kÕ HÖ sè hao mßn Gi¸ trÞ cßn l¹i Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 5.956.932 4.692.209 0,79 1.273.723 M¸y mãc thiÕt bÞ 9.359.111 5.170.459 0,55 4.188.652 Ph¬ng tiÖn vËn t¶i 663.414 442.959 0,66 220.455 ThiÕt bÞ qu¶n lý 356.541 262.659 0,73 93.882 Tæng céng 16.334.988 10.568.286 0,65 6.047.608 (Nguån:B¶ng tæng hîp tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 2005-Phßng tµi vô) Nh­ vËy ta cã thÓ nãi c«ng ty ®ang trong giai ®o¹n hîp lý hãa vµ ph©n bæ l¹i c¬ cÊu tµi s¶n phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn t¹i.Nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· cã sù ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµm hÖ sè hao mßn lo¹i tµi s¶n nµy cã chiÒu h­íng gi¶m so víi n¨m tr­íc nh­ng vÉn ch­a xøng ®¸ng víi tÝnh chÊt vµ quy m« cña c«ng ty.§iÒu nµy ¶nh h­ëng ®Õn th«ng sè kü thuËt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm còng nh­ n¨ng lùc s¶n xuÊt. 2.2.2.2)Ph©n tÝch kÕt cÊu nguån vèn: B¶ng 7: §VT:ngµn ®ång ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 %theo quy m« Chªnh lÖch 2004 2005 T¨ng(gi¶m) % A.Nî ph¶i tr¶ 4,305,016 5,356,259 21.53 17.34 1,051,243 124.42 Nî ng¾n h¹n 4,305,016 5,356,259 21.53 17.34 1,051,243 124.42 Nî dµi h¹n 0 0 0.00 0.00 0 B. Vèn chñ së h÷u 15,686,832 25,532,279 78.47 82.66 9,845,447 162.76 Vèn chñ së h÷u 15,055,128 24,970,089 75.31 80.84 9,914,961 165.86 Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c 631704 562190 3.16 1.82 -69.514 89.00 Tæng nguån vèn 19,991,848 30,888,538 100 100 10,896,690 154.51 (Nguån:b¶ng C§KT n¨m 2005-Phßng tµi vô) Theo b¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn ta thÊy n¨m 2004 cø 100® tµi s¶n th× nhËn ®­îc nguån tµi trî tõ nî ph¶i tr¶ lµ 21,53 ®ång trong ®ã hoµn toµn lµ nî ng¾n h¹n,c¸c kho¶n nî kh¸c lµ 0 ®ång,nguån tµi trî tõ nguån vèn chñ së h÷u lµ 78,47 ®ång.N¨m 2005 cø 100® tµi s¶n th× nhËn ®­îc nguån tµi trî tõ nî ph¶i tr¶ lµ 17,34 ®ång,nguån tµi trî tõ nguån vèn chñ së h÷u lµ 82,66 ®ång trong ®ã còng hoµn toµn lµ nî ng¾n h¹n.Nî ph¶i tr¶ t¨ng lµ do c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng­êi b¸n vµ ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc t¨ng Nh­ vËy kÕt cÊu nguån vèn n¨m 2005 ®· thay ®æi so víi n¨m 2004.Trong kú nguån tµi trî tõ nî ph¶i tr¶ ®· gi¶m 4,19% trªn tæng nguån vèn. KÕt hîp ph©n tÝch theo chiÒu ngang ta thÊy vèn chñ së h÷u n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 cô thÓ lµ t¨ng 9.845.447 t­¬ng øng víi t¨ng 62,76%.Së dÜ cã sù t¨ng cao nµy lµ do vèn ®Çu t­ cña c«ng ty vµ lîi nhuËn ch­a ph©n phèi t¨ng m¹nh.Vèn ®Çu t­ cña chñ së h÷u t¨ng 3.114.528 (ng®) t­¬ng øng víi 28,1%,lîi nhuËn ch­a ph©n phèi t¨ng 6.949.901(ng®) t­¬ng øng 227,48%. Ta thÊy tû träng nguån vèn chñ së h÷u t¨ng vµ chiÕm tû träng cao,®iÒu nµy cho thÊy c«ng ty cã ®é ®éc lËp cao vÒ tµi chÝnh. Nguån vèn t¨ng lªn tµi trî cho TSL§ vµ TSC§. C¸c tµi s¶n nµy ®· tõng b­íc ph¸t huy hiÖu qu¶, C«ng ty s¶n xuÊt cã l·i n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. Chøng tá nguån vèn t¨ng lªn tµi trî cho c¸c tµi s¶n nµy lµ kh¸ hîp lý. 2.2.2.3)KÕt hîp ph©n tÝch quan hÖ kÕt cÊu vèn vµ nguån vèn víi biÕn ®éng kÕt cÊu: B¶ng 8: §VT:ngµn ®ång ChØ tiªu 2004 2005 %theo quy m« Chªnh lÖch 2004 2005 Møc % A.Tµi s¶n ng¾n h¹n 13.066.946 22.793.416 65.36 73,79 9.726.470 174.44 TiÒn 1.230.826 811.866 6.16 2,63 -418.960 65,96 §TNH 154.000 501.798 0.77 1,62 347.798 325,84 C¸c kho¶n ph¶i thu 3.866.613 13.867.584 19.34 44,90 10.000.971 358,65 Hµng tån kho 5.632.589 5.313.674 28.17 17,20 -318.915 94,34 Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 2.182.918 2.289.494 10.92 7,41 106.576 104,88 B.Tµi s¶n dµi h¹n 6.924.902 8.095.122 34.64 26,21 1.170.220 116,90 TSC§ h÷u h×nh 4.847.688 6.047.608 24.25 19,58 1.199.920 124,75 §Çu t­ dµi h¹n 2.047.514 2.047.514 10.24 6,63 0 100 Tæng tµi s¶n 19.991.848 30.888.538 100 100 10.896.690 154,51 A.Nî ph¶i tr¶ 4.305.016 5.356.259 21.53 17,34 1.051.243 124,42 Nî ng¾n h¹n 4.305.016 5.356.259 21.53 17,34 1.051.243 124,42 Nî dµi h¹n 0 0 0.00 0.00 0 B.Vèn chñ së h÷u 15.686.832 25.532.279 78.47 82,66 9,845,447 162,76 Vèn chñ së h÷u 15.055.128 24.970.089 75.31 80,84 9.914.961 165,86 Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c 631.704 562.190 3.16 1,82 -69.514 89,00 Tæng nguån vèn 19.991.848 30.888.538 100 100 10.896.690 154,51 (Nguån:b¶ng C§KT n¨m 2005-Phßng tµi vô) Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy nguån tµI trî t¨ng 10.896.690 ngµn ®ång hay t¨ng 54,51% t­¬ng øng víi phÇn t¨ng cña tµi s¶n n¨m 2005 so víi n¨m 2004.Nguån tµi trî l©u dµi tµi trî phÇn lín cho tµi s¶n ng¾n h¹n t¨ng thªm vµo n¨m 2005.Tµi s¶n ng¾n h¹n t¨ng thªm chñ yÕu lµ do kho¶n ph¶i thu t¨ng 258,65% cßn tµi s¶n dµI h¹n t¨ng thªm lµ do TSC§ t¨ng 24,75%.§iÓm ®¸ng chó ý lµ l­îng vèn bÞ chiÕm dông ë kho¶n ph¶I thu t¨ng cao lµ ®iÒu doanh nghiÖp cÇn l­u ý.§Ó hiÓu râ h¬n t×nh h×nh ph©n bæ vèn ta xem xÐt phÇn tr¨m theo quy m« chung. N¨m 2004 tµi s¶n ng¾n h¹n chiÕm 65,36 ®ång trong 100 ®ång tµi s¶n ®­îc tµI trî tõ nî ng¾n h¹n lµ 21,53 ®ång vµ nhËn ®­îc tõ nguån vèn chñ së h÷u lµ 65,36 - 21,53 = 43,83 ®ång. N¨m 2005 tµi s¶n ng¾n h¹n chiÕm 73,79 ®ång trong 100 ®ång tµi s¶n ®­îc tµI trî tõ nî ng¾n h¹n lµ 17,34 ®ång vµ nhËn ®­îc tõ nguån vèn chñ së h÷u lµ 73,79 - 17,34 = 56,45 ®ång. Nh­ vËy so víi n¨m 2004 tµi s¶n ng¾n h¹n ®­îc tµi trî tõ nî ng¾n h¹n gi¶m 4,19 ®ång,tõ nguån vèn chñ së h÷u t¨ng 12.62 ®ång.Chøng tá t×nh h×nh tµI chÝnh cña c«ng ty ®ang biÕn ®éng theo chiÒu h­íng cã lîi v× søc Ðp thanh to¸n gi¶m do nguån tµi trî tõ nî ng¾n h¹n gi¶m cong nguån tµi trî l©u dµi cho vèn l­u ®éng l¹i t¨ng. ViÖc ph©n bæ vèn cña c«ng ty lµ t­¬ng ®èi æn.Quy m« vèn t¨ng nh­ng n¨m 2005 l­îng vèn t¨ng chñ yÕu do vèn l­u ®éng cßn vèn cè ®Þnh t¨ng thÊp h¬n v× viÖc nhËp m¸y mãc vµ d©y chuyÒn míi ph¶i rÊt thËn träng,c«ng ty ®ang ®Çu t­ tõng phÇn vµo viÖc më réng c¸c ph©n x­ëng vµ mua thªm m¸y mãc.Nguån vèn chñ së h÷u t¨ng c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi,sè t­¬ng ®èi vµ c¶ tû träng. 2.2.3)Ph©n tÝch mèi liªn hÖ vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c kho¶n môc trong b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: 2.2.3.1)§¸nh gi¸ s¬ bé kÕt qu¶ c¸c lo¹i ho¹t ®éng: B¶ng 9: §VT:ngµn ®ång ChØ tiªu 2004 2005 %theo tæng LN tríc thuÕ Chªnh lÖch 2004 2004 Møc % Lîi nhuËn thuÇn tõ H§KD 3.055.128 9.932.220 100 99,27 6.877.092 225,10 Lîi nhuËn H§TC 30.802 -12.034 1,01 0,12 -42.836 -139,07 Lîi nhuËn kh¸c 0 72.809 0 0,73 72.809 Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 3.055.128 10.005.029 100 100 6.949.901 227,48 (Nguån:b¶ng b¸o c¸o KQKD n¨m 2005-Phßng tµi vô) Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy kÕt qu¶ chñ yÕu cña c«ng ty lµ do ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh mang l¹i.Lîi nhu©n thuÇn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 6.877.092(ng®) t­¬ng øng víi 225,10% nh­ng xÐt vÒ tû träng th× l¹i gi¶m 0,73% so víi n¨m 2004. N¨m 2005 c«ng ty ®· cã thªm mét kho¶n thu nhËp kh¸c lµ lîi nhuËn kh¸c nhê viÖc cho thuª mÆt b»ng nh­ng gi¸ trÞ kh«ng lín l¾m 72,809(ng®) Nh×n chung c«ng ty cæ phÇn dông cô c¬ khÝ xuÊt khÈu cã kh¶ n¨ng tù chñ vÒ vèn cao nªn c¸c kho¶n môc vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh chiÕm mét tØ lÖ nhá.N¨m 2005 c«ng ty ®· lÊy lîi nhuËn kh¸c ®Ó bï lç cho ho¹t ®éng tµi chÝnh. ChØ tiªu 2004 2005 % theo doanh quy m« chung Chªnh lÖch 2004 2005 T¨ng(gi¶m) % 1.Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 39.713.029 74.497.127 100 % 100% 34.784.098 87,59% 2.C¸c kho¶n gi¶m trõ 18.939 4.524 0,05% 0,01% -14.415 -76,11% 3.Doanh thu thuÇn 39.694.090 74.492.603 99,95% 99,99% 34.798.513 87,67% 4.Gi¸ vèn hµng b¸n 34.764.674 61.506.287 87,54% 82,56% 26.741.613 76,92% 5.Lîi nhuËn gép 4.929.416 12.986.316 12,41% 17,43% 8.056.900 163,45% 6.Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 30.802 72.857 0,08% 0,10% 42.055 136,53% 7.Chi phÝ tµI chÝnh 0 84.891 0,00% 0,11% 84.891 8.Chi phÝ b¸n hµng 1.058.274 1.978.547 2,66% 2,66% 920.273 86,96% 9.Chi phÝ QLDN 846.816 1.063.515 2,13% 1,43% 216.699 25,59% 10.Lîi nhuËn thuÇn 3.055.128 9.932.220 7,69% 13,33% 6.877.092 225,10% 11.Thu nhËp kh¸c 47.232 72.809 0,12% 0,10% 25.577 54,15% 12.Chi phÝ kh¸c 47.232 0 0,12% 0,00% -47.232 13.Lîi nhuËn kh¸c 0 72.809 0,00% 0,10% 72.809 14.Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 3.055.128 10.005.029 7,69% 13,43% 6.949.901 227,48% 15.ThuÕ thu nhËp DN ph¶i nép 0 0 0,00% 0,00% 0 16.Lîi nhuËn sau thuÕ 3.055.128 10.005.029 7,69% 13,43% 6.949.901 227,48% B¶ng 10: §VT:ngµn ®ång 2.2.3.2)§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh: KÕt qu¶ ho¹t ®éng SXKD chÝnh ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng do chøc n¨ng kinh doanh chÝnh mang l¹i, trong tõng kú h¹ch to¸n cña C«ng ty, lµm c¬ së chñ yÕu ®Ó ®¸nh gi¸, ph©n tÝch hiÖu qu¶ c¸c mÆt, c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng, ph©n tÝch nguyªn nh©n vµ møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c nguyªn nh©n c¬ b¶n ®Õn kÕt qu¶ chung cña C«ng ty. §ång thêi lµ sè liÖu quan träng ®Ó tÝnh vµ kiÓm tra sè thuÕ lîi tøc mµ C«ng ty ph¶i nép vµ sù kiÓm tra, ®¸nh gi¸ cña c¸c c¬ quan qu¶n lý vÒ chÊt l­îng ho¹t ®éng cña C«ng ty. Dùa vµo b¶ng ph©n tÝch trªn, ta cã nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong hai n¨m qua nh­ sau: Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô lµ 99,99% trong n¨m 2005 vµ lµ 99,95% trong n¨m 2004,c¸c kho¶n gi¶m trõ chiÕm tû lÖ rÊt nhá(0,01% trong n¨m 2005 vµ0,05% trong n¨m 2004) vµ cã xu h­íng gi¶m cho nªn ta cã thÓ nãi chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty lµ æn ®Þnh vµ ngµy cµng ®­îc kh¸ch hµng ­a chuéng. C¨n cø vµo cét chªnh lÖch gi÷a hai n¨m ta

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích tình hình tài chính tại công ty dụng cụ cổ phần cơ khí xuất khẩu.DOC
Tài liệu liên quan