Đề tài Quản lý học sinh

-Caùc thuộc tính mới:Hohs,Tenlot,Tenhs,ngaysinh,diachi,dienthoai

-Caùc thuộc tính trừu tượng:MAHS

-Thiết kế dữ liệu với tính ñuùng ñaén

 

doc21 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 05/04/2013 | Lượt xem: 1314 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý học sinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Baùo Caùo Moân Hoïc NHAÄP MOÂN COÂNG NGHEÄ PHAÀN MEÀM Ñeà Taøi QUAÛN LYÙ HOÏC SINH Giaùo vieân höôùng daãn : Th.S: Nguyeãn Tuaán Traàn Minh Khang Sinh vieân thöïc hieän : Nguyeãn Höõu Phong Mssv : 0012168 Sô ñoà luoàng döõ lieäu : 1.1 Xöû lyù tieáp nhaän môùi : Nhaäp vaø kieåm tra D1 ( Duøng D3 ) Ghi D2 Sô ñoà D4 D2 D1 Ngöôøi duøng Tieáp nhaän môùi Xöû lyù tham soá D3 D1 : Hoà sô hoïc sinh D2 : D1 D3 : Tuoåi toái ña, tuoåi toái thieåu 1.2.Laäp danh saùch lôùp : D3 D4 D2 D1 Ngöôøi duøng Laäp danh saùch lôùp Xöû lyù tham soá D1 : Lôùp , só soá , hoà sô hoïc sinh D2 : Hoà sô hoïc sinh D3 : Qui ñònh veà só soá vaø soá khoái lôùp, qui đđịnh về tuổi học sinh D4 =D3 1.3 Tra cöùu hoïc sinh : Nhaäp maõ hoïc sinh D1 Laáy thoâng tin töø boä nhôù phuï (D3) ñöa leân . D1 Ngöôøi duøng Tra cöùu hoïc sinh D2 D3 D1 : Maõ hoïc sinh ( MaHS) D2 : Hoà sô hoïc sinh D3 = D2 1.4 Nhaäp baûng ñieåm moân : D1 Ngöôøi duøng Nhaäp baûng ñieåm moân D2 D1 : Lôùp , moân, Hoïc kyø , Hoï teân , Ñieåm 15 phuùt , ñieåm 1 tieát , ñieåm hoïc kyø D2 : = D1 1.5. Baùo caùo toång keát moân , hoïc kyø : D3 D1 Ngöôøi duøng Baùo caùo toång keát moân D2 D1 : Lôùp , Moân , Hoïc kyø D2 : Thoâng tin caàn baùo caùo D3 = D2 1.6. Thay ñoåi qui ñònh : D1 Ngöôøi duøng Thay ñoåi qui ñònh D2 D1 : Tuoåi toái thieåu , tuoåi toái ña , só soá toái ña, soá , khoái lôùp …… D2 : = D1 ø Thieát keá döõ lieäu: 2.1 XEÙT NGHIEÄP VUÏ TIEÁP NHAÄN HOÏC SINH Thieát keá döõ lieäu vôùi tính ñuùng ñaén: Bieåu maãu lieân quan: BM1. Hoà sô hoïc sinh Hoï vaø teân : Giôùi tính : Ngaøy sinh : Ñòa chæ : QD1 : Tuoåi hoïc sinh töø 15 ñeán 20 -Sô ñoà luoàng döõ lieäu: D4 D2 D1 Ngöôøi duøng Tieáp nhaän môùi Xöû lyù tham soá D3 -Caùc thuộc tính mới:Hohs,Tenlot,Tenhs,ngaysinh,diachi,dienthoai -Caùc thuộc tính trừu tượng:MAHS -Thiết kế dữ liệu với tính ñuùng ñaén: -Sô ñoà logic: HOCSINH Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa -Qui ñònh lieân quan : QÑ1 Tuoåi hoïc sinh töø 15 ñeán 20 -Các thuộc tính mới :Tuoitoithieu,Tuoitoida -Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoaù -Sơ đñồ logic: THAMSO HOCSINH 2.2 Xeùt nghieäp vuï laäp danh saùch lôùp: Thiết kế dữ liệu với tính ñuùng ñaén: Bieåu maãu lieân quan:BM2 Danh saùch lôùp Lôùp : Só soá : Stt Hoï vaø teân Ngaøy sinh Giôùi tính Ñòa chæ QD2 : Coù 3 khoái lôùp (10,11,12) . Khoái lôùp 10 coù 4 lôùp ( 10A1, 10A2, 10A3, 10A4) . Khoái 11 coù 3 lôùp ( 11A1, 11A2, 11A3) . Khoái 12 coù 2 lôùp ( 12A1, 12A2) . Moãi lôùp khoâng quaù 40 hoïc sinh -Sô ñoà luoàng döõ lieäu: D3 D4 D2 D1 Ngöôøi duøng Laäp danh saùch lôùp Xöû lyù tham soá D1 : Lôùp , só soá , hoà sô hoïc sinh D2 : Hoà sô hoïc sinh D3 : Qui ñònh veà só soá vaø soá khoái lôùp, qui đđịnh về tuổi học sinh D4 =D3 - Caùc thuoäc tính môùi: TENLOP - Caùc thuoäc tính tröøu töôïng: MALOP - Thieát keá döõ lieäu vôùi tính ñuùng ñaén: -Sô ñoà logic: LOP XEPLOP Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa -Qui ñònh lieân quan : QÑ2 QD2 : Coù 3 khoái lôùp (10,11,12) . Khoái lôùp 10 coù 4 lôùp ( 10A1, 10A2, 10A3, 10A4) . Khoái 11 coù 3 lôùp ( 11A1, 11A2, 11A3) . Khoái 12 coù 2 lôùp ( 12A1, 12A2) . Moãi lôùp khoâng quaù 40 hoïc sinh -Caùc thuoäc tính môùi:TENKHOI,SOLOPTOIDA,SISOTOIDA -Caùc thuoäc tính tröøu töôïng:MAKHOI -Thieát keá döõ lieäu vôùi tính tieán hoaù: -Sô ñoà logic: LOP KHOI THAMSO 2.3 Xeùt nghieäp vuï tra cöùu hoïc sinh: Thieát keá döõ lieäu vôùi tính ñuùng ñaén: -Bieãu maãu lieân quan:BM3 Danh saùch hoïc sinh Stt Hoï vaø teân Lôùp TBHK1 TBHK2 -Caùc thuoäc tính môùi: Tracuutheo. -Thieát keá döõ lieäu vôùi tính ñuùng ñaén: HOCSINH -Sô ñoà logic: 2.4 Xeùt nghieäp vuï nhaäp baûng ñieåm moân hoïc: Thiết kế dữ liệu với tính ñuùng ñaén: -Bieãu maãu lieân quan: BM4 Baûng ñieåm moân hoïc Lôùp : Moân: Hoïc kyø : Stt Hoï vaø teân Ñieåm 15 phuùt Ñieåm 1 tieát Ñieåm cuoái hoïc kyø QÑ4 : coù 2 hoïc kyø (1,2 ) . Coù 9 moân hoïc ( Toaùn , Lyù, Hoùa, Sinh , Söû , Ñòa , Vaên, Ñaïo ñöùc , Theå duïc -Sô ñoà luoàng döõ lieäu: D1 Ngöôøi duøng Nhaäp baûng ñieåm moân D2 D1 : Lôùp , moân, Hoïc kyø , Hoï teân , Ñieåm 15 phuùt , ñieåm 1 tieát , ñieåm hoïc kyø D2 : = D1 - Caùc thuoäc tính môùi:TENMON,DIEM - Caùc thuoäc tính tröøu töôïng: MAMON,MADIEM - Thieát keá döõ lieäu vôùi tính ñuùng ñaén: -Sô ñoà logic : DIEM MONHOC Thieát keá döõ lieäu vôùi tính tieán hoaù : -Qui ñònh lieân quan :QÑ4 : QÑ4 : coù 2 hoïc kyø (1,2 ) . Coù 9 moân hoïc ( Toaùn , Lyù, Hoùa, Sinh , Söû , Ñòa , Vaên, Ñaïo ñöùc , Theå duïc) -Caùc thuoäc tính môùi:LOAIDIEM,HESO -Caùc thuoäc tính tröøu töôïng:MALOAIDIEM -Thieát keá döõ lieäu vôùi tính tieán hoaù: -Sô ñoà logic: DIEM LOAIDIEM 2.5 Xeùt nghieäp vuï baùo caùo toång keát moân,hoïc kì: Thieát keá döõ lieäu vôùi tính ñuùng ñaén : -Bieåu maãu lieân quan :BM5 : BM5.1 Baùo caùo toång keát moân Moân : Hoïc kyø : Stt Lôùp Só soá Soá löôïng ñaït Tyû leä QD5 .1 : Hoïc sinh ñaït neáu moân coù ñieåm trung bình >= 5 QD5.2 : Baùo caùo toång keát hoïc kyø Hoïc kyø : Stt Lôùp Só soá Soá löôïng ñaït Tyû leâ QD5.2 : Hoïc sinh ñaït neáu ñaït taát caû caùc moân -Sô ñoà luoàng döõ lieäu : D3 D1 Ngöôøi duøng Baùo caùo toång keát moân D2 D1 : Lôùp , Moân , Hoïc kyø D2 : Thoâng tin caàn baùo caùo D3 = D2 -Caùc thuoäc tính môùi : Matongketmon, Matongkethocki, soluongdatmon, tiledatmon, soluongdathocki, tiledathocki. -Thieáu keá döõ lieäu vôùi tính ñuùng ñaén : -Caùc thuoäc tính tröøu töôïng: Matongketmon, Matongkethocki. Sô ñoà logic : TONGKET_HOCKI TONGKETMON Thieát keá döõ lieäu vôùi tính tieán hoaù : Qui ñònh lieân quan : QÑ5  QD5 .1 : Hoïc sinh ñaït moân neáu moân coù ñieåm trung bình >= 5 QD5.2 : Hoïc sinh ñaït hoïc kì neáu ñaït taát caû caùc moân. -Caùc thuoäc tính môùi :thamsodiemtrungbinh -Thieát keá döõ lieäu vôùi tính tieán hoùa : THAMSO Thamsodiemtrungbinh -Sô ñoà logic : TONGKET_HOCKI TONGKETMON THAMSO XEÙT NGHIEÄP VUÏ THAY ÑOÅI QUI ÑÒNH : Thieát keá döõ lieäu vôùi tính tieán hoaù : -Qui ñònh lieân quan : QÑ6 QÑ6 : Ngöôøi duøng coù theå thay ñoåi caùc qui ñònh sau : +  QD1 : Thay ñoåi tuoåi toái thieåu , tuoåi toái ña. + QD2 : Thay ñoåi só soá toái ña cuûa caùc lôùp. Thay ñoåi soá löôïng vaø teân caùc lôùp trong tröôøng + QD3 : Thay ñoåi soá löôïng vaø teân caùc moân + QD4 : Thay ñoåi ñieåm chuaån ñaùnh giaù ñaït moân -Sô ñoà luoàng döõ lieäu : D1 Ngöôøi duøng Thay ñoåi qui ñònh D2 D1 : Tuoåi toái thieåu , tuoåi toái ña , só soá toái ña, soá , khoái lôùp …… D2 : = D1 ø 3.Thieát keá maøn hình: 3.1 Thieát keá giao dieän maøn hình chính: -Thíeât keá maøn hình vôùi tính ñuùng ñaén: 1.Tieáp nhaän hoïc sinh. 2.Xeáp lôùp. 3.Tra cöùu hoïc sinh. 4.Nhaäp ñieåm. 5.Toång keát. 6.Qui ñònh cuûa tröôøng. 7.Theâm moân hoïc môùi 8.Thoaùt -Thieát keá maøn hình vôùi tính tieän duïng: Tra cöùu vaø caäp nhaät Nhaäp ñieåm Theâm moân hoïc môùi Xem qui ñònh Xeáp lôùp Toång keát Thoaùt Tra cöùu hoïc sinh Qui ñònh cuûa tröôøng Tieáp nhaän hoïc sinh 3.2 Thieát keá maøn hình tieáp nhaän hoïc sinh: -Thieát keá maøn hình vôùi tính ñuùng ñaén: -Thieát keá maøn hình vôùi tính tieän duïng: 3.3 Thieát keá maøn hình tra cöùu hoïc sinh: -Thieát keá maøn hình vôùi tính ñuùng ñaén: -Thieát keá maøn hình vôùi tính tieän duïng: 3.4 Thieát keá maøn hình nhaäp ñieåm: -Thieát keá maøn hình vôùi tính ñuùng ñaén: -Thieát keá maøn hình vôùi tính tieän duïng: 3.5 Thieát keá maøn hình caäp nhaät moân hoïc: -Thieát keá maøn hình vôùi tính ñuùng ñaén: -Thieát keá maøn hình vôùi tính tieän duïng: 3.6 Thieát keá maøn hình qui dònh: -Thieát keá maøn hình vôùi tính ñuùng ñaén: -Thieát keá maøn hình vôùi tính tieän duïng: 3.7 Thieát keá maøn hình xeáp lôùp: -Thieát keá maøn hình vôùi tính ñuùng ñaén: -Thieát keá maøn hình vôùi tính tieän duïng: 3.8 Thieát keá maøn hình toång keát: -Thieát keá maøn hình vôùi tính ñuùng ñaén: -Thieát keá maøn hình vôùi tính tieän duïng:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc0012168.doc
  • rarQLHS.rar