Đề tài Quản lý kho hàng điện thoại di động trên Web Server

LỜI MỞ ĐẦU 1

“Quản lý kho hàng điện thoại di động trên Web Server” 1

CHƯƠNG I 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ 2

A. TỔNG QUAN VỀ INTERNET - INTRANET - WORLD WIDE WEB 2

I. Giới thiệu sơ lược về Internet – Intranet – Word Wide Web 2

I.1-Sự phát triển của mạng Internet 2

I.2-Sự phát triển của mạng Intranet 2

I.3-Sự phát triển của Word Wide Web 3

B. TỔNG QUAN VỀ CÁC MÔ HÌNH CSDL TRÊN MẠNG 3

I. Một số khái niệm cơ bản 3

I.1- Công nghệ Client /Server 3

I.2- Internet 4

I.3-Web Server 4

I.4-Cơ sở dữ liệu (CSDL) 4

II.Kết hợp CSDL và Web 4

II.1- Hỗ trợ đa nền tảng 5

II.2- Hỗ trợ mạng 5

III Các giải pháp tích hợp Web và CSDL 6

III.1-Mô hình kiến trúc một lớp 6

III.2-Mô hình kiến trúc hai lớp 7

III.3-Mô hình kiến trúc ba lớp 7

C. TÌM HIỂU VỀ IIS (INTERNET INFORMATION SERVER) 7

I. IIS là gì ? 7

II. IIS có thể làm được gì ? 7

III. IIS hoạt động như thế nào? 7

D.TÌM HIỂU ĐÔI NÉT VỀ ASP (ACTIVE SERVER PAGES) 8

.Giới thiệu về ASP 8

I.1-ASP là gì ? 8

I.2-ASP file là gì? 8

I.3- ASP làm việc như thế nào ? 8

E. SƠ LƯỢC VỀ MySQL 9

Chương II 10

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 10

A.MỞ ĐẦU: 10

I.Hiện trạng : 10

II.Sơ đồ tổ chức: 11

III.Yêu cầu chức năng 11

B.PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ DỮ LIỆU : 12

I.Thiết lập các mô hình 12

I.1.Sơ đồ ngữ cảnh 12

I.2.Sơ đồ hệ thống 12

II.Xác định các thực thể 13

III.Mô tả hệ quản trị cơ sở dữ liệu 15

Toàn bộ cơ sở dữ liệu trong phần mềm này được thiết kế dựa trên 15

C.MỘT SỐ GIAO DIỆN CỦA WEBSITE 19

Màn hình giới thiệu: 19

Hình 2 19

Màn hình giới thiệu các loại điện thoại di động cho khách hàng. 20

Màn hình đăng nhập: 20

Hình 4 20

Thông tin về khách hàng: 21

Hình 5 21

Xóa khách hàng: 21

Hình 6 21

Sửa thông tin khách hàng: 22

Thông tin về nhà cung cấp Handphone. 22

Hình 8 22

Phiếu đặt hàng HandPhone: 23

Hình 9 23

Phiếu xuất kho HandPhone: 23

Hình 10 23

Hình 15 25

PHỤ LỤC 26

MÃ NGUỒN CỦA MỘT SỐ TRANG WEB 26

<LINK href="./style.css" type=text/css rel=stylesheet> 26

MM_reloadPage(true); 26

<% Dim con, rs,sql,li 27

<tr> 27

<tr> 27

<param name="Src" value="./images/title.swf"> 27

<param name="DeviceFont" value="0"> 27

<param name="BGColor" value> 27

</object> 27

<script language="javascript"> 29

</table> 32

<tr> 32

<div align="center"> 32

</div> 32

</tr> 32

Response.Buffer = True 32

Response.Redirect"Thongbao_loi.htm" 32

End If 32

<LINK href="./style.css" type=text/css rel=stylesheet> 32

MM_reloadPage(true); 32

Dim con, rs 33

<tr> 33

<tr> 33

<param name="Src" value="./images/title.swf"> 33

<param name="DeviceFont" value="0"> 34

<param name="BGColor" value> 34

</object> 34

</p> 38

</td> 38

</table> 38

</tr> 38

</td> 38

</table> 38

<tr> 38

<div align="center"> 38

</div> 39

</tr> 39

<LINK href="./style.css" type=text/css rel=stylesheet> 39

MM_reloadPage(true); 39

<tr> 40

<tr> 40

<param name="Src" value="./images/title.swf"> 40

<param name="DeviceFont" value="0"> 40

<param name="BGColor" value> 40

</object> 40

</tr> 44

</tr> 46

</table> 46

</tr> 46

</td> 46

</table> 46

<tr> 46

<div align="center"> 46

</div> 46

</tr> 46

Response.Buffer = True 47

Response.Redirect"Thongbao_loi.htm" 47

End If 47

doc55 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 12/09/2015 | Lượt xem: 834 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quản lý kho hàng điện thoại di động trên Web Server, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eọ thoỏng hoaùt ủoọng toỏt hụn. Trong voõ soỏ caực trang Web chửựa trong moọt Web Server ngửụứi ta thaỏy raống raỏt nhieàu trang maứ noọi dung cuỷa chuựng hoaứn toaứn coự theồ ủửa vaứo CSDL. Neỏu thay nhửừng trang Web nhử treõn baống moọt trang Web duy nhaỏt coự khaỷ naờng hieồn thũ thoõng tin laỏy tửứ cụ sụỷ dửừ lieọu thỡ toỏt hụn tỡm kieỏm treõn nhửừng taọp tin rụứi raùc. Nhử vaọy vaỏn ủeà quaỷn lyự toỏt Web Server daón ủeỏn vieọc xaõy dửùng moọt CSDL lửu trửừ thoõng tin. Khi xaõy dửùng moọt ửựng duùng CSDL, ngoaùi trửứ CSDL ủoự chổ phuùc vuù cho muùc ủớch caự nhaõn, coứn khoõng thỡ xem xeựt vieọc taùo khaỷ naờng ủeồ nhieàu ngửụứi coự theồ truy xuaỏt ủeỏn CSDL. Muoỏn vaọy thỡ caàn coự moọt heọ thoỏng goàm nhieàu maựy tớnh, taỏt caỷ ủeàu ủửụùc keỏt noỏi vụựi nhau vaứ vụựi Server chửựa CSDL. Khi ủoự seừ naỷy sinh moọt soỏ vaỏn ủeà sau: -Vụựi trửụứng hụùp nhửừng ngửụứi muoỏn truy xuaỏt ủeỏn ụỷ xa Server vụựi moọt khoaỷng vaứi km, vaứi traờm hay vaứi ngaứn km, nhửng vieọc thieỏt laọp rieõng moọt heọ thoỏng maùng treõn dieọn roọng ủeỏn nhử theỏ laứ khoõng khaỷ thi. -Caực maựy tớnh truy xuaỏt ủeỏn CSDL coự theồ thuoọc nhieàu hoù maựy, chaùy treõn nhieàu heọ ủieàu haứnh khaực nhau. Do ủoự caàn phaỷi xaõy dửùng caực ửựng duùng thớch hụùp vụựi caực neàn taỷng ủoự, vaứ caực ửựng duùng naứy seừ ủửụùc phaõn tớch taùi moói Client. Sau moọt thụứi gian khai thaực, khi doự nhu caàu sửứa ủoồi caực ửựng duùng Client thỡ phaỷi sửỷa caực ửựng duùng treõn tửứng Client. Coự moọt soỏ chuyeõn gia cho raống Worl Wide Web laứ moọt giaỷi phaựp cho vaỏn ủeà naứy, vỡ caực lyự do sau: -Hoó trụù ủa neàn taỷng. -Hoó trụù maùng. II.1- Hoó trụù ủa neàn taỷng Moọt trong nhửừng ủieồm noồi baọc nhaỏt cuỷaWeb laứ moọt trang Web coự theồ xem ủửụùc treõn nhieàu hoù maựy tớnh khaực nhau. Do ủoự trong heọ thoỏng CSDL Web, caực Client coự theồ goàm nhieàu maựy tớnh chaùy treõn caực heọ ủieàu haứnh khaực nhau maứ khoõng caàn phaỷi phaựt trieồn caực ửựng duùng ủeồ chaùy treõn tửứng maựy maứ chổ caàn xaõy dửùng moọt trang Web ủaởt taùi Web Server. ẹieàu naứy seừ giaỷm thụứi gian vaứ chi phớ phaựt trieồn ửựng duùng, giaỷm chi phớ baỷo trỡ vaứ caọp nhaọt caực ửựng duùng ủoự. II.2- Hoó trụù maùng Moọt ủieàu quan troùng caàn phaỷi xeựt ủeỏn khi thieỏt keỏ caực ửựng duùng CSDL laứ laứm theỏ naứo ủeồ truy xuaỏt CSDL tửứ caực maựy ụỷ xa (remote computer). Nhử ủaừ ủeà caọp ụỷ treõn khoõng moọt caự nhaõn hay toồ chửực naứo coự theồ xaõy dửùng moói moọt heọ thoỏng maùng maựy tớnh traỷi roọng treõn qui moõ haứng traờm, haứng ngaứn km, trong khi ủoự ủaừ toàn taùi moọt heọ thoỏng maùng coự phaùm vi toaứn caàu laứ Internet. Web Server vaứ Web Brower vụựi coự nhửừng tớnh naờng veà maùng. Chuựng ủửụùc thieỏt keỏ ủeồ chuyeồn vaứ nhaọn thoõng tin thoõng qua Internet hay maùng cuùc boọ. Vaọy taùi sao khoõng sửỷ duùng Internet cho muùc ủớch truy caọp CSDL. Neỏu xeựt ụỷ khớa caùnh quaỷn lyự toỏt taứi lieọu cuỷa Web Server hay ụỷ khớa caùnh khai thaực toỏt CSDL treõn phaùm vi roọng ủeàu daón ủeỏn moọt nhu caàu laứ tớch hụùp Web vụựi CSDL. Tớch hụùp Web vụựi CSDL bao goàm vieọc taùo khaỷ naờng truy caọp vaứ caọp nhaọt dửừ lieọu thoõng qua Web. ẹeồ coự thửùc hieọn vieọc tớch hụùp Web vụựi CSDL thỡ caàn phaỷi xaõy dửùng laùi heọ thoỏng trong ủoự coự cụ cheỏ chuyeồn thoõng tin giửừa trang Web vaứ CSDL, cụ cheỏ truy caọp ủeỏn CSDL vaứ nhửừng trang Web ủoọng trong moõi trửụứng Web vaứ phaỷi coự nhửừng tớnh naờng nhử laứ moọt heọ thoỏng ửựng duùng CSDL treõn Web. Trong trang Web thỡ vieọc giao tieỏp vụựi ngửụứi sửỷ duùng ủửụùc thửùc hieọn thoõng qua caực “HTML form”. Caực form naứy chửực caực phaàn tửỷ duứng ủeồ nhaọp lieọu nhử laứ textbox, checkbox, option button. Khi hoaứn taỏt vieọc nhaọp lieọu baống caựch baỏm vaứo moọt nuựt ủeồ chaỏp nhaọn submit, haứnh ủoọng naứy seừ gụỷi noọi dung cuỷa form ủeỏn Web Server. Do Internet laứ heọ thoỏng Web Client/Server neõn heọ thoỏng ửựng duùng CSDL treõn Web seừ mang nhửừng ủaởc ủieồm cuỷa moọt heọ thoỏng ửựng duùng CSDL Client/Server. Do ủoự, vieọc nghieõn cửựu veà caựch tieỏp caọn ủeồ xaõy dửùng heọ thoỏng ửựng duùng Client/Server laứ raỏt caàn thieỏt. Hieọn nay ủa soỏ nhaứ phaựt trieồn phaàn meàm cho raống caựch tieỏp caọn dửùa treõn thaứnh phaàn (component_based) laứ caựch tieỏp caọn toỏt ủeồ phaựt trieồn caực ửựng duùng Client/Server. III Caực giaỷi phaựp tớch hụùp Web vaứ CSDL Trong phaàn naứy, moõ taỷ moọt soỏ moõ hỡnh ủaừ ủửụùc aựp duùng cho caực Web site coự tớch hụùp vụựi CSDL vaứ xem xeựt ụỷ hai khớa caùnh, thửự nhaỏt laứ sửù lieõn laùc giửừa caực Client/Server, thửự hai laứ phửụng phaựp truy xuaỏt CSDL. Nhửừng moõ hỡnh bao goàm: Moõ hỡnh Web site theo kieỏn truực 1 lụựp. Moõ hỡnh Web site theo kieỏn truực 2 lụựp coồ ủieồn. Moõ hỡnh Web site tớch hụùp vụựi CSDL theo kieỏn truực 3 lụựp. Moõ hỡnh Web site tớch hụùp vụựi CSDL theo kieỏn truực 3 lụựp caỷi tieỏn. III.1-Moõ hỡnh kieỏn truực moọt lụựp ệÙng duùng moọt lụựp ủụn giaỷn chổ laứ moọt lụựp, moọt chửụng trỡnh Stand-alone chaùy treõn maựy cuỷa User. Noự coự theồ lieõn laùc vụựi CSDL nhửng CSDL naứy naốm treõn cuứng moọt maựy, moọt ủieồm chớnh laứ caỷ 3 dũch vuù: User, bussiness vaứ dửừ lieọu ủửụùc keỏt noỏi vaứo trong moọt chửụng trỡnh. III.2-Moõ hỡnh kieỏn truực hai lụựp Caực Web Sites ủaàu tieõn ủửụùc xaõy dửùng theo kieỏn truực Client/Server hai lụựp bao goàm: Lụựp thửự nhaỏt coự Web Browser. Lụựp thửự hai coự Web Server chửựa caực trang Web (caực taọp tin HTML), ủửụùc thieỏt keỏ tửứ trửụực. III.3-Moõ hỡnh kieỏn truực ba lụựp Caực kieỏn truực Web site ủửụùc xaõy dửùng theo moõ hỡnh naứy bao goàm 3 lụựp nhử sau: Lụựp thửự nhaỏt goàm Web Browser. Lụựp thửự hai goàm Web Server vaứ Application Server . Lụựp thửự ba Server CSDL, chửựa CSDL vaứ phaàn giao tieỏp vụựi CSDL. C. TèM HIEÅU VEÀ IIS (INTERNET INFORMATION SERVER) I. IIS laứ gỡ ? Microsoft Internet Information Server laứ moọt ửựng duùng server chuyeồn giao thoõng tin (information) baống vieọc sửỷ duùng “Phửụng thửực chuyeồn giao sieõu vaờn baỷn “- HyperText Transport Protocol (HTTP). II. IIS coự theồ laứm ủửụùc gỡ ? Caực khaỷ naờng saựng taùo cuỷa baùn treõn IIS seừ khoõng bao giụứ heỏt, moọt vaứi khaỷ naờng quen thuoọc laứ: Xuaỏt baỷn moọt home page cuỷa baùn treõn Internet. Taùo caực giao dũch thửụng maùi ủieọn tửỷ treõn Internet (hieọn caực catalog vaứ nhaọn ủửụùc caực ủụn ủaởt haứng tửứ ngửụứi tieõu duứng) Cho pheựp ngửụứi ụỷ xa coự theồ truy xuaỏt database cuỷa baùn (goùi laứ Database remote access) Vaứ raỏt nhieàu khaỷ naờng khaực Web server III. IIS hoaùt ủoọng nhử theỏ naứo? Internet or Intranet Home.htm Server www.company.com Client Web brower Web, veà cụ baỷn thửùc sửù laứ heọ thoỏng caực yeõu caàu (requests) vaứ caực traỷ lụứi (responses). Internet Information Server phaỷn hoài laùi caực yeõu caàu ủoứi thoõng tin cuỷa Web browser. Internet Information Server laộng nghe caực yeõu caàu ủoự tửứ phớa users treõn moọt maùng sửỷ lyự dũch vuù WWW. D.TèM HIEÅU ẹOÂI NEÙT VEÀ ASP (ACTIVE SERVER PAGES) I.Giụựi thieọu veà ASP I.1-ASP laứ gỡ ? ASP (Active Server Page) laứ moọt moõi trửụứng cung caỏp cho vieọc keỏt hụùp HTML, ngoõn ngửừ kũch baỷn (scripting) nhử JavaScript vaứ Vbscript, vaứ caực thaứnh phaàn (component) ủửụùc vieỏt trong caực ngoõn ngửừ khaực nhaốm taùo ra moọt ửựng duùng Internet maùnh meừ vaứ hoaứn chổnh vaứ coự khaỷ naờng baỷo maọt cao chaùy treõn server. I.2-ASP file laứ gỡ? File ủửụùc taùo vụựi Active Server Page coự phaàn mụỷ roọng laứ ASP. Trong file naứy baùn coự theồ keỏt hụùp caực theỷ (tag) HTML, caực kũch baỷn nhử JavaScript vaứ Vbscript, cuừng nhử caực components (nhử caực DLL vaứ ActiveX control)- lửu yự raống chổ laứ caực lụứi goùi tụựi component maứ thoõi vaứ caực component naứy ủửụùc taùo trửụực. Caực script cuỷa ASP ủửụùc naốm trong caởp theỷ Khi thay ủoồi, sửỷa caực file ASP treõn server ta chổ caàn ghi laùi file treõn server maứ thoõi. Vaứo nhửừng laàn sau khi trang ASP naứy ủửụùc goùi, caực script trong file ASP seừ tửù ủoọng bieõn dũch laùi. Taùi sao laùi nhử vaọy ?, laứ bụỷi vỡ coõng ngheọ ASP ủửụùc xaõy dửùng trửùc tieỏp vaứo beõn trong Microsoft Web Servers vaứ cuừng nhử theỏ treõn toaứn boọ Microsoft Web Servers nhử laứ: Windows NT Internet Information Server (IIS) 3.0, Windows NT Workstation, vaứ Windows 95 Personal Web Server. I.3- ASP laứm vieọc nhử theỏ naứo ? Internet or intranet Server Client Web server Web brower Khi keỏt hụùp ASP vaứo trong moọt Website, ASP seừ laứm vieọc theo caực tieỏn trỡnh sau: User ngoài ụỷ maựy traùm, mụỷ trỡnh duyeọt (browser) vớ duù nhử Internet Explorer hoaởc Netscape Navigator roài nhaọp ủũa chổ tụựi nụi ủaởt teọp ASP treõn maựy chuỷ. Trỡnh duyeọt cuỷa user baột ủaàu yeõu caàu caực ASP file treõn server. Caực script treõn server baột ủaàu chaùy. ASP xửỷ lyự caực file ủửụùc yeõu caàu tửứ phớa user moọt caựch lieõn tuùc tửứ treõn xuoỏng dửụựi (top-down), thửùc thi caực scripts chửựa trong file ASP naứy roài keỏt xuaỏt thaứnh moọt trang Web HTML. Trang HTML vửứa ủửụùc saỷn xuaỏt ra seừ ủửụùc gửỷi tụựi trỡnh duyeọt cuỷa user taùi maựy traùm. Bụỷi vỡ caực script chaùy treõn server cho neõn Web server seừ xửỷ lyự toaứn boọ caực tieỏn trỡnh vaứ trang HTML coự theồ ủửụùc saỷn xuaỏt vaứ ủửụùc gửỷi tụựi trỡnh duyeọt cuỷa user. ẹieàu ủoự coự nghúa raống trang Web cuỷa baùn bũ haùn cheỏ trong phaùm vi nhửừng gỡ maứ Web server coự theồ cung caỏp. Moọt trong nhửừng ửu ủieồm cuỷa vieọc ủaởt caực script cuỷa baùn treõn Web server laứ user seừ khoõng theồ nhỡn thaỏy source code nguyeõn maóu cuỷa baùn ủửụùc. Thay vaứo ủoự user chổ coự theồ nhỡn ủửụùc noọi dung cuỷa file HTML ủaừ ủửụùc saỷn xuaỏt. E. Sễ LệễẽC VEÀ MySQL MySQL, cụ sụỷ dửừ lieọu phoồ thoõng nhaỏt Open Sourse SQL, noự ủửụùc cung caỏp bụỷi MySQL AB. Moọt coõng ty thửụng maùi chuyeõn cung caỏp caực dũch vuù veà cụ sụỷ dửừ lieọu MySQL. MySQL laứ heọ cụ sụỷ dửừ lieọu. Moọt cụ sụỷ dửừ lieọu bao goàm raỏt nhieàu dửừ lieọu. Noự coự theồ laứ moọt danh saựch mua haứng ủụn giaỷn tụựi moọt gallery tranh hay moọt lửụùng lụựn thoõng tin trong vieọc quaỷn lyự moọt coõng ty. ẹeồ theõm, truyeàn ủeỏn hoaởc truy caọp dửừ lieọu ủửụùc lửu trong maựy tớnh, caàn phaỷi coự moọt heọ cụ sụỷ dửừ lieọu nhử MySQL. MySQL laứ heọ cụ sụỷ dửừ lieọu quan heọ. Moọt quan heọ dửừ lieọu giửừa caực baỷng rieõng bieọt trong cụ sụỷ dửừ lieọu seừ toỏt hụn laứ ủeồ taỏt caỷ dửừ lieọu trong moọt kho dửừ lieọu. ẹieàu ủoự seừ deó daứng vaứ linh hoaùt hụn. MySQL laứ moọt phaàn meàm Open Source. Open Source coự nghúa laứ ngửụứi sửỷ duùng coự theồ sửỷ duùng vaứ sửỷa chửừa maừ chửụng trỡnh. Caực caõu leọnh trong MySQL tửụng tửù trong SQL. Sửỷ duùng MySQL raỏt nhanh choựng vaứ tieọn lụùi deó sửỷ duùng vaứ baỷo maọt. Chửụng II PHAÂN TÍCH VAỉ THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG A.MễÛ ẹAÀU: I.Hieọn traùng : -Sieõu thũ ủieọn thoaùi 59-Baứ Trieọu hieọn chổ coự duy nhaỏt moọt kho haứng taùi soỏ 59-Baứ Trieọu do chũ Nguyeón Thuựy Ngoùc laứm thuỷ kho . -Sieõu thũ ủieọn thoaùi 59-Baứ Trieọu trửùc thuoọc coõng ty TNHH Hoaứng Anh ủửụùc sửù hoó trụù vaứ giuựp ủụừ cuỷa bửu ủieọn Haứ Noọi vaứ coõng ty vieón thoõng STI (Singapore ). Hoaùt ủoọng chớnh cuaỷ sieõu thũ laứ cung caỏpù ủieọn thoaùi di ủoọng, vaứ caực thieỏt bũ lieõn quan cho moùi ủoỏi tửụùng coự nhu caàu sửỷ duùng. -Kho haứng Handphone cuỷa sieõu thũ ủửụùc quaỷn lyự bụỷi moọt chửụng trỡnh vieỏt baống ngoõn ngửừ Pascal maứ giao dieọn vụựi ngửụứi sửỷ duùng chửa thaõn thieọn laộm (khoõng hieọn ủửụùc Font tieỏng vieọt cho vieọc nhaọp lieọu, kieồm tra soỏ lieọu phửực taùp,) khoõng ủuỷ chửực naờng caàn thieỏt cho coõng vieọc. -Maựy caàm tay (Hand Phone ) nhaọp vaứo kho seừ ủửụùc ghi vaứo phieỏu nhaọp goàm caực thoõng tin nhử : soỏ phieỏu, ngaứy phaựt sinh, nhaọp cuỷa nhaứ cung caỏp naứo, caực loaùi Handphone gỡ, soỏ lửụùng moói loaùi bao nhieõu, ủụn giaự moói loaùi, nhaõn vieõn cuỷa nhaứ cung caỏp naứo giao haứng cho sieõu thũ ,lyự do nhaọp, (nhaọp mua haứng, nhaọp traỷ laùi, nhaọp khaực ), toồng trũ giaự cuỷa phieỏu nhaọp naứy . -Maựy caàm tay (Hand Phone ) xuaỏt ra khoỷi kho seừ ủửụùc ghi vaứo phieỏu xuaỏt goàm caực thoõng tin nhử : soỏ phieỏu, ngaứy phaựt sinh, xuaỏt cho khaựch haứng naứo, caực loaùi Handphone gỡ ,soỏ lửụùng moói loaùi laứ bao nhieõu ,ủụn giaự moói loaùi laứ bao nhieõu, lyự do xuaỏt (xuaỏt baựn haứng, xuaỏt traỷ laùi, xuaỏt khaực), Toồng trũ giaự cuỷa phieỏu xuaỏt naứy . -Trong cuứng moọt phieỏu nhaọp (hay xuaỏt) coự theồ nhaọp hay xuaỏt nhieàu loaùi Handphone. Luực laọp phieỏu, neỏu caàn, coự theồ xem hoaởc in ra hoựa ủụn cho ủoỏi taực. -Trong khi ủang nhaọp (hay xuaỏt )moọt loaùi Handphone naứo ủoự thỡ nhaõn vieõn kho yeõu caàu bieỏt ủửụùc ngay soỏ lửụùng toàn kho thửùc teỏ hieọn coự cuỷa Handphone naứy . II.Sụ ủoà toồ chửực: Xuaỏt Kho Toàn Kho Nhaọp kho HandPhone Thoỏng keõ Caọp nhaọt Caọp nhaọt danh muùc nhaứ cung caỏp Caọp nhaọt danh muùc khaựch haứng Caọp nhaọt danh muùc handphone GIAÙM ẹOÁC SIEÂU THề III.Yeõu caàu chửực naờng Lửu trửừ : -Danh saựch khaựch haứng . -Danh saựch nhaứ cung caỏp . -Caực loaùi vaọt Tử (Handphone). -Phieỏu ủaởt haứng -Phieỏu nhaọp. -Phieỏu xuaỏt. -Toàn kho. Tra cửựu : -Xem khaựch haứng, nhaứ cung caỏp trong naờm hieọn haứnh cuừng nhử naờm cuừ -Xem caực loaùi Handphone cuừng nhử soỏ lửụùng toàn cuỷa noự. -Xem phieỏu nhaọp xuaỏt theo thaựng naờm , Thoỏng keõ : -Xem khaựch haứng, nhaứ cung caỏp trong naờm hieọn haứnh cuừng nhử naờm cuừ . -Handphone , -Thoỏng keõ theo giaự tieàn, theo ngaứy, giai ủoaùn, trong naờm caực loaùi Handphone ủaừ nhaọp hay xuaỏt kho cuừng nhử toồng hụùp nhaọp, xuaỏt . -Thoỏng keõ lửụùng haứng coự trong kho. Baựo caựo : -Caực khaựch haứng ủaừ coự giao dũch mua baựn vụựi sieõu thũ trong naờm hieọn haứnh . -Trong moọt thụứi gian, giai ủoaùn, loaùi Handphone naứo ủaừ ủửụùc nhaọp xuaỏt vụựi soỏ lửụùng, ủụn giaự, trũ giaự hay soỏ lửụùng toàn laứ bao nhieõu Tớnh toaựn : -Soỏ lửụùng toàn = soỏ lửụùng nhaọp – soỏ lửụùng xuaỏt . -Trũ giaự = soỏ lửụùng * ủụn giaự . -Toồng trũ giaự ẹửa thoõng tin caực saỷn phaồm ủeồ khaựch haứng ủaởt mua Khaỷ naờng baỷo maọt ủeồ ủaỷm baỷo ủoọ tin caọy cuỷa chửụng trỡnh Khaỷ naờng truyeàn dửừ lieọu trong thụứi gian cao ủieồm. B.PHAÂN TÍCH VAỉ THIEÁT KEÁ Dệế LIEÄU : I.Thieỏt laọp caực moõ hỡnh I.1.Sụ ủoà ngửừ caỷnh I.2.Sụ ủoà heọ thoỏng II.Xaực ủũnh caực thửùc theồ Thửùc theồ Login (baỷo veọ) Lửu trửừ thoõng tin veà maọt khaồu,bao goàm: soỏ thửự tửù (ID), teõn ngửụứi sửỷ duùng(USER), maọt khaồu (PASSWORD). Thửùc theồ VaọtTử Thửùc theồ Vaọt Tử laứ theồ hieọn cuỷa Vaọt Tử coự trong heọ thoỏng vỡ vaọt tử ụỷ ủaõy laứ ủieọn thoaùi neõn noự bao goàm: Maừ ủieọn thoaùi(MADT),teõn ủieọn thoaùi (TENDT), ủụn vũ tớnh(DVTINH), ủụn giaự(DONGIA), soỏ thửự tửù (ID) Thửùc theồ KhaựchHaứng Moói theồ hieọn cuỷa thửùc theồ KhachHang laứ moọt Khaựch Haứng ủaờng nhaọp vaứo heọ thoỏng, ủửụùc xaực ủũnh bụỷi moọt maừ soỏ duy nhaỏt laứ Maừ khaựch haứng(MAKH). Moói khaựch haứng coự moọt teõn goùi (TENKH), coự ủũa chổ (DIACHI), ủieọn thoaùi (DTHOAI), soỏ thửự tửù (ID) Thửùc theồ NhaứCungCaỏp Thửùc theồ Nhaứ Cung Caỏp vaọt tử cung caỏp vaọt tử vaứo heọ thoỏng theo teõn nhaứ cung caỏp (TENNCC), ủũa chổ (DIACHI),ủieọn thoaùi (DTHOAI) ,email(EMAIL), soỏ thửự tửù (ID) Thửùc theồ PhieỏuẹaởtHaứng Thửùc theồ Phieỏu ẹaởt Haứng laứ theồ hieọn phieỏu ủaởt haứng cuỷa khaựch haứng, bao goàm Soỏ phieỏu (SOPHIEU), teõn khaựch haứng (TENKH), teõn ủieọn thoaùi(TENDT), maừ ủieọn thoaùi(MADT), soỏ lửụùng (SOLG) ,ủụn giaự (DONGIA),ngaứyủaởthaứng(NGAYDATHANG),ngaứygiaohaứng(NGAYGIAOHANG), ủũa chổ (DIACHI), ủieọn thoaùi (DTHOAI). Thửùc theồ ChiTieỏtNhaọpKho Thửùc theồ Chi Tieỏt Nhaọp Kho ủửa vaứo heọ thoỏng theo maừ phieỏu nhaọp (MAPN),teõn ủieọn thoaùi (TENDT), maừ ủieọn thoaùi(MADT), soỏ lửụùng (SOLG), ủụn giaự (DONGIA), teõn nhaứ cung caỏp(TENNCC), ủụn vũ tớnh(DVTINH), lyự do (LYDO), ngaứy nhaọp(NGAYNHAP). Thửùc theồ ChiTieỏtXuaỏtKho Thửùc theồ Chi Tieỏt Xuaỏt Kho bao goàm maừ phieỏu xuaỏt (MAPX),teõn ủieọn thoaùi(TENDT), maừ ủieọn thoaùi(MADT), soỏ lửụùng (SOLG), ủụn giaự (DONGIA), teõn khaựch haứng(TENKH), ủụn vũ tớnh(DVTINH), lyự do (LYDO), ngaứy xuaỏt(NGAYXUAT). Thửùc theồ ToànKho Thửùc theồ Toàn Kho laứ theồ hieọn Toàn Kho bao goàm maừ ủieọn thoaùi(MADT), soỏ lửụùng (SOLG) Thửùc theồ Taứi Khoaỷn Thửùc theồ Taứi khoaỷn laứ theồ hieọn taứi khoaỷn ụỷ ngaõn haứng cuỷa moọt khaựch haứng bao goàm maừ taứi khoaỷn (TKHOAN), trũ giaự tieàn coự trong taứi khoaỷn (TRIGIAự), maừ khaựch haứng( MAKH), soỏ thửự tửù (ID) Thửùc theồ Cataloõ Thửùc theồ Cataloõ laứ theồ hieọn saỷn phaồm thuoọc cataloõ naứo (vd saỷn phaồm nokia 7210 thuoọc catalo nokia) bao goàm soỏ thửự tửù (CAT_ID), teõn cataloõ(CATALO) Thửùc theồ Thoõng tin saỷn phaồm Thửùc theồ Thoõng tin saỷn phaồm laứ theồ hieọn thoõng tin giụựi thieọu veà ủieọn thoaùi bao goàm soỏ thửự tửù (ID),teõn ủieọn thoaùi( (TENDT), maừ ủieọn thoaùi(MADT), soỏ thửự tửù catalo (CAT_ID),tieõu ủeà(TIEUDE),lụứi giụựi thieọu(LOIGIOITHIEU),chửực naờng(CHUCNANG), thoõng soỏ kyừ thuaọt(THONGSOKT), phuù kieọn (PHUKIEN),aỷnh(ANH), teõn nhaứ cung caỏp (TENNCC),ủụn giaự(DONGIA),ủụn vũ tớnh(DVTINH). III.Moõ taỷ heọ quaỷn trũ cụ sụỷ dửừ lieọu Toaứn boọ cụ sụỷ dửừ lieọu trong phaàn meàm naứy ủửụùc thieỏt keỏ dửùa treõn heọ cụ sụỷ dửừ lieọu MySQL bao goàm caực baỷng sau: Login Teõn trửụứng Kieồu Moõ taỷ ID Int(10) Auto_increment Soỏ thửự tửù USER Varchar(10) Teõn ngửụứi sửỷ duùng PASSWORD Varchar(10) Maọt khaồu Vaọt tử Teõn trửụứng Kieồu Moõ taỷ ID Int(10) Auto_increment Soỏ thửự tửù MAVT Varchar(10) Maừ ủieọn thoaùi TENVT Varchar(50) Teõn ủieọn thoaùi DVTINH Varchar(10) ẹụn vũ tớnh DONGIA Double ẹụn giaự Khaựch haứng Teõn trửụứng Kieồu Moõ taỷ ID Int(10) Auto_increment Soỏ thửự tửù MAKH Varchar(10 ) Maừ soỏ cuỷa khaựch haứng TENKH Varchar(50) Teõn khaựch haứng DIACHI Varchar(100) ẹũa chổ khaựch haứng DTHOAI Int(10) ẹieọn thoaùi khaựch haứng Nhaứ cung caỏp Teõn trửụứng Kieồu Moõ taỷ ID Int(10) Auto_increment Soỏ thửự tửù TENNCC Varchar(50) Teõn nhaứ cung caỏp DIACHI Varchar(100) ẹũa chổ nhaứ cung caỏp DTHOAI Int(10) ẹieọn thoaùi nhaứ cungcaỏp EMAIL Varchar(50) Email nhaứ cung caỏp Phieỏu ủaởt haứng Teõn trửụứng Kieồu Moõ taỷ SOPHIEU Int(10) Auto_increment Soỏ phieỏu TKHOAN Varchar(10) Maừtaứikhoaỷnkhaựch haứng TENVT Varchar(50) Teõn ủieọn thoaùi MAVT Varchar(10) Maừ ủieọn thoaùi SOLG Int(10) Soỏ lửụùng DONGIA Double ẹụn giaự TENKH Varchar (50) Hoù teõn khaựch haứng DIACHI Varchar (100) ẹũa chổ khaựch haứng DIENTHOAI Int(10) ẹieọnthoaùikhaựch haứng NGAYDATHANG Date Ngaứy ủaởt haứng NGAYGIAOHANG Date Ngaứy giao haứng Chi tieỏt nhaọp kho Teõn trửụứng Kieồu Moõ taỷ MAPN Varchar(10) Maừ phieỏu nhaọp TENVT Varchar(50) Teõn ủieọn thoaùi MAVT Varchar(10) Maừ ủieọn thoaùi SOLG Int(10) Soỏ lửụùng DONGIA Double ẹụn giaự DVTINH Varchar(10) ẹụn vũ tớnh TENNCC Varchar(50) Teõn nhaứ cung caỏp LYDO Varchar(100) Lyự do nhaọp NGAYNHAP Date Ngaứy nhaọp haứng Chi tieỏt xuaỏt kho Teõn trửụứng Kieồu Moõ taỷ MAPX Varchar(10) Maừ phieỏu xuaỏt TENVT Varchar(50) Teõn ủieọn thoaùi MAVT Varchar(10) Maừ ủieọn thoaùi SOLG Int(10) Soỏ lửụùng DONGIA Double ẹụn giaự DVTINH Varchar(10) ủụn vũ tớnh TENKH Varchar(50) Teõn khaựch haứng LYDO Varchar(100) Lyự do xuaỏt NGAYXUAT Date Ngaứy xuaỏt haứng Toàn kho Teõn trửụứng Kieồu Moõ taỷ MAVT Varchar(10) Maừ ủieọn thoaùi SOLG Int(10) Soỏ lửụùng Taứi khoaỷn Teõn trửụứng Kieồu Moõ taỷ ID Int(10) Auto_increment Soỏ thửự tửù TKHOAN Varchar(10) Maừ taứi khoaỷn khaựch haứng TRIGIA Double Trũ giaự taứi khoaỷn khaựch haứng MAKH Varchar(10) Maừ khaựch haứng Ca ta loõ Teõn trửụứng Kieồu Moõ taỷ CAT_ID Int(10) Auto_increment Soỏ thửự tửù CATALO Varchar(50) Teõn cataloõ Thoõng tin saỷn phaồm Teõn trửụứng Kieồu Moõ taỷ ID Int(10) Auto_increment Soỏ thửự tửù TENDT Varchar(50) Teõn ủieọn thoaùi MADT Varchar(10) Maừ ủieọn thoaùi CAT_ID Int(10) Thuoọc catalo thửự maỏy TIEUDE Varchar(100) Tieõu ủeà LOIGIOITHIEU Longtext Lụứi giụựi thieọu CHUCNANG Longtext Chửực naờng THONGSOKT Longtext Thoõng soỏ kyừ thuaọt PHUKIEN Longtext Phuù kieọn ủi keứm ANH Varchar(50) Aỷnh TENNCC Varchar(50) Teõn nhaứ cung caỏp DONGIA Double ẹụn giaự DVTINH Varchar(10) ẹụn vũ tớnh C.MOÄT SOÁ GIAO DIEÄN CUÛA WEBSITE Maứn hỡnh Trang chuỷ Hỡnh 1 Maứn hỡnh giụựi thieọu: Hỡnh 2 Maứn hỡnh giụựi thieọu caực loaùi ủieọn thoaùi di ủoọng cho khaựch haứng. Hỡnh 3 Maứn hỡnh ủaờng nhaọp: Hỡnh 4 Thoõng tin veà khaựch haứng: Hỡnh 5 Xoựa khaựch haứng: Hỡnh 6 Sửỷa thoõng tin khaựch haứng: Hỡnh 7 Thoõng tin veà nhaứ cung caỏp Handphone. Hỡnh 8 Phieỏu ủaởt haứng HandPhone: Hỡnh 9 Phieỏu xuaỏt kho HandPhone: Hỡnh 10 Phieỏu nhaọp kho: Hỡnh 11 Thoỏng keõ nhaọp kho: Hỡnh 12 Vaọt tử toàn kho. Hỡnh 13 Thoỏng keõ phieỏu ủaởt haứng saộp phaỷi giao: Hỡnh 15 PHUẽ LUẽC MAế NGUOÀN CUÛA MOÄT SOÁ TRANG WEB Trang giụựi thieọu saỷn phaồm Mobile Shop Online <!-- <!-- function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }} else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload(); } MM_reloadPage(true); // --> function MM_swapImgRestore() { //v3.0 var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; } function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} } function MM_findObj(n, d) { //v4.01 var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; } function MM_swapImage() { //v3.0 var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3) if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];} } //--> <% Dim con, rs,sql,li set con = server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "csdl" li=request("loai") set rs = server.CreateObject("ADODB.Recordset") sql="select anh,tendt,madt,cat_id from sanpham where cat_id='"&li&"'" rs.Open sql, con %> Trang chủ Giới thiệu Khỏch hàng Quản lý Tỡm kiếm Trợ giỳp Chào mừng cỏc bạn đến với siờu thị điện thoại 59 Bà Triệu var thu=new Array(" Chủ nhật, "," Thứ hai, "," Thứ ba, "," Thứ tư, "," Thứ năm, "," Thứ sỏu, "," Thứ bảy, "); var thang=new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12"); var today=new Date(); var year=today.getYear(); document.write(''+thu[today.getDay()]+' Ngày ' + today.getDate() + ' Thỏng ' + thang[today.getMonth()] + ' Năm '+year+''); Connect People <%while not rs.eof %> "> &so=" class="tu"> <%rs.movenext wend%>     Luận văn tốt nghiệp-Copyright@2002 by Lờ Thị Tố Uyờn Trang danh saựch khaựch haứng <% Response.Buffer = True If Session("UserGood") = False or IsNull(Session("UserGood")) = True then Response.Redirect"Thongbao_loi.htm" End If %> Mobile Shop Online <!-- <!-- function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }} else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload(); } MM_reloadPage(true); // --> function MM_swapImgRestore() { //v3.0 var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; } function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} } function MM_findObj(n, d) { //v4.01 var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); i

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docP0067.doc
Tài liệu liên quan