Đề tài Quản lý sinh viên khoa công nghệ thông tin ở trọ

1. Thiết kế giao diện:

1.2. Thiết kế giao diện:

1.2.2. Màn hình quản lý quá trình ở trọ:

Nội dung: thông tin về địa chỉ tạm trú của sinh viên

Thao tác người dùng:

Tìm thông tin về địa chỉ tạm trú theo: MSSV, Địa chỉ tạm trú, Chủ Nhà

Thêm 1 địa chỉ tạm trú

Xóa 1 địa chỉ tạm trú

Cập nhật 1 địa chỉ tạm trú

 

ppt31 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 04/04/2013 | Lượt xem: 3140 | Lượt tải: 27download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý sinh viên khoa công nghệ thông tin ở trọ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề Tài Quản lý sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin ở trọ. Nhóm thực hiện: Nguyễn Mạnh Linh 0512760 Nguyễn Đức Nghĩa 0512772 Nguyễn Văn Vũ 0512820 Hoàng Đức Hải 0512732 Tạ Duy Khánh 0512632 Nội dung: I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM 1. Khảo sát hiện trạng 2. Yêu cầu phần mềm 3. Xác định yêu cầu phần mềm 4. Danh sách các quy định 5. Mô hình hoá các yêu cầu II. THIẾT KẾ PHẦN MỀM 1. Thiết kế giao diện 2. Thiết kế dữ liệu I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM: Khảo sát hiện trạng: Phần mềm quản lý sinh viên ở trọ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tất cả các thông tin của sinh viên về nơi tạm trú trong quá trình học tại trường Đại học Đà Lạt. Phần mềm này được cung cấp cho bộ phận văn thư của khoa Công nghệ Thông tin sử dụng để quản lý sinh viên. Chức năng chính của phần mềm quản lý ở trọ được thực hiện khi bạn cần biết các thông tin sinh viên hay có nhu cầu kiểm tra quá trình ở trọ, địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú…tương ứng với sinh viên đó. I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM: 2. Yêu cầu phần mềm: I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM: 2. Yêu cầu phần mềm: Phân loại yêu cầu: Yêu cầu chức năng : I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM: 2. Yêu cầu phần mềm: Phân loại yêu cầu: Yêu cầu hệ thống : I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM: 3. Xác định yêu cầu phần mềm: A.Các thành phần tham gia Nhóm làm đề tài và bộ phận giáo vụ khoa Công nghệ thông tin. B.Các công đoạn -Khảo sát hiện trạng: Hiện trạng nghiệp vụ: Các công việc nhập thông tin của sinh viên khoa Công nghệ thông tin, tra cứu nơi ở hiện tại, kết xuất danh sách nơi ở hiện tại của sinh viên. -Lập danh sách yêu cầu: I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM: 3. Xác định yêu cầu phần mềm: 3.1.Yêu cầu chức năng , nghiệp vụ : Bộ phận Giáo vụ: I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM: 3. Xác định yêu cầu phần mềm: 3.2.Yêu cầu hệ thống: I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM: 4. Danh sách các quy định: I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM: 4. Danh sách các quy định: 5. Mô hình hoá các yêu cầu: I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM: Thông tin về Sinh viên(MSSV,Họ tên, Điạ chỉ,lớp, khóa) Ghi nhận thông tin của SV xuống hệ thống. Kiểm tra có thuộc khoa CNTT, không trùng mã số. 5. Mô hình hoá các yêu cầu: I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM: Thông tin SV ( MSSV,Họ tên,Lớp,Khóa) Danh sách SV thoả mãn yêu cầu tìm kiếm Dữ liệu xuất Xuất thông báo cho người dùng biết 5. Mô hình hoá các yêu cầu: I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM: Thông tin về đối tượng cần cập nhật(MSSV,Họ tên, Lớp,Khóa) Danh sách đối tượng thỏa mãn D1 Xuất thông báo cho người dùng biết Ghi nhận kết quả cập nhật 5. Mô hình hoá các yêu cầu: I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM: Thông tin về đối tượng cần xóa (MSSV) Danh sách đối tượng thỏa mãn D1 Xuất thông báo cho người dùng biết Ghi nhận kết quả 5. Mô hình hoá các yêu cầu: I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM: Đọc dữ liệu của hệ thống Sao lưu dữ liệu xuống thiết bị lưu trữ (Ổ đĩa cứng ,CD…) 5. Mô hình hoá các yêu cầu: I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM: Đọc dữ liệu từ thiết bị lưu trữ Phục hồi dữ liệu xuống hệ thống II. THIẾT KẾ PHẦN MỀM 1. Thiết kế giao diện: 1.1.Mô hình hóa phần mềm: 1. Thiết kế giao diện: 1.2. Thiết kế giao diện: 1.2.1. Màn hình quản lý thông tin sinh viên: Nội dung: thông tin chi tiết của sinh viên Thao tác người dùng: Tìm thông tin của sinh viên theo MSSV,Họ và tên SV, Lớp, Quê quán. Thêm 1 sinh viên mới. Xóa thông tin của 1 sinh viên Cập nhật thông tin của 1 sinh viên. II. THIẾT KẾ PHẦN MỀM 1.2.1. Màn hình quản lý thông tin SV: 1. Thiết kế giao diện: 1.2. Thiết kế giao diện: 1.2.2. Màn hình quản lý quá trình ở trọ: Nội dung: thông tin về địa chỉ tạm trú của sinh viên Thao tác người dùng: Tìm thông tin về địa chỉ tạm trú theo: MSSV, Địa chỉ tạm trú, Chủ Nhà Thêm 1 địa chỉ tạm trú Xóa 1 địa chỉ tạm trú Cập nhật 1 địa chỉ tạm trú II. THIẾT KẾ PHẦN MỀM 1.2.2. Màn hình quản lý quá trình ở trọ: 1. Thiết kế giao diện: 1.2. Thiết kế giao diện: 1.2.3. Màn hình quản lý nhà trọ: Nội dung: thông tin chi tiết về nhà trọ của 1 SV Thao tác người dùng: Tìm thông tin về nhà trọ của 1 SV theo: Địa chỉ, Chủ nhà, Số ĐT Cập nhật địa chỉ chủ nhà Thêm địa chỉ chủ nhà khi có 1 SV đến ở trọ Xóa địa chỉ chủ nhà khi có 1 SV chuyển đi II. THIẾT KẾ PHẦN MỀM 1.2.3. Màn hình quản lý nhà trọ: 2. Thiết kế dữ liệu: 2.1. Sơ đồ logic: II. THIẾT KẾ PHẦN MỀM: 2.2. Quá trình thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn: Phần mềm có các yêu cầu chính sau: Nhập thông tin cho 1 sinh viên mới. Nhập thông tin cho 1 địa chỉ mới. Xem quá trình ở trọ của 1 sinh viên. 2.2. Quá trình thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn (tt): Yêu cầu 1: Nhập thông tin cho 1 sinh viên mới Lập bảng SINHVIEN với các thuộc tính: MSSV, Họ tên SV, Ngày sinh, Giới tính, Quê quán, Lớp Sơ đồ logic: Chi tiết bảng: SINHVIEN(MSSV, HoTenSV, NgaySinh, GioiTinh, QueQuan, Lop) II. THIẾT KẾ PHẦN MỀM: SINHVIEN 2.2. Quá trình thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn (tt): Yêu cầu 2: Nhập thông tin cho địa chỉ tạm trú mới Lập bảng NHATRO với các thuộc tính: Địa chỉ, Chủ nhà, Số ĐT Sơ đồ logic: Chi tiết bảng: NHATRO(DiaChi, ChuNha, SoDT) II. THIẾT KẾ PHẦN MỀM: NHATRO 2.2. Quá trình thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn (tt): Yêu cầu 3: Xem quá trình ở trọ của 1 sinh viên Thông tin mới: Ngày đến, Ngày đi. Lập thêm bảng mới: OTRO Sơ đồ logic: Chi tiết bảng: OTRO(MSSV, DiaChi, ChuNha, NgayDen, NgayDi) II. THIẾT KẾ PHẦN MỀM: II. THIẾT KẾ PHẦN MỀM: 2.3. Mô tả thông tin chi tiết: Bảng SINHVIEN: Ý nghĩa: lưu trữ tất cả các thông tin về SV Dạng tóm tắt: SINHVIEN(MSSV, HoTenSV, NgaySinh, GioiTinh, QueQuan, Lop) Dạng chi tiết: II. THIẾT KẾ PHẦN MỀM: 2.3. Mô tả thông tin chi tiết: Bảng NHATRO: Ý nghĩa: lưu trữ tất cả các thông tin địa chỉ tạm trú Dạng tóm tắt: NHATRO(DiaChi, ChuNha, SoDT) Dạng chi tiết: II. THIẾT KẾ PHẦN MỀM: 2.3. Mô tả thông tin chi tiết: Bảng OTRO: Ý nghĩa: lưu trữ tất cả các thông tin về quá trình ở trọ của 1 SV Dạng tóm tắt: OTRO(MSSV, DiaChi, ChuNha, NgayDen, NgayDi) Dạng chi tiết:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBao cao CNPM.ppt
  • rarCode.rar
Tài liệu liên quan