Đề tài Thiết kế chung cư cao tầng Adonic

 Mục lục Trang 1

Chương 1: Tổng Quan Về Công Trình Trang 3

1. Mở đầu Trang 3

2. Địa điểm xây dựng Trang 3

3. Đặc điểm khí hậu tại TPHCM Trang 3

4. Giải pháp mặt bằng và phân khu chức năng Trang 4

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật Trang 6

6. Hiệu quả kinh tế Trang 10

Chương 2: Tính Toán Kết Cấu Sàn Tầng Điển Hình Trang 12

I. Tính toán bản sàn Trang 12

II. Tính toán ô sàn tầng điển hình Trang 14

Chương 3: Tính Toán Thiết Kế Cầu Thang Bộ Điển Hình Trang 21

I. Khái niệm chung Trang 21

II. Xác định tải trọng tác dụng lên bản thang Trang 23

III. Tính cốt thép cho hai vế thang Trang 25

IV. Tính dầm thang Trang 26

Chương 4: Tính Toán Hồ Nước Mái Trang 29

I. Tính dung tích bể chức nước mái Trang 29

II. Tính nắp bể Trang 30

III. Tính toán thành bể Trang 38

IV. Tính đáy bể Trang 40

V. Tính toán dầm đáy bể Trang 45

VI. Tính toán cốt treo chổ dầm phụ đặt lên dầm chính Trang 49

VII. Tính toán đở cột hồ nước Trang 49

Chương 5: Tính Toán Thiết Kế Dầm Dọc Trục C Trang 50

I. Sơ đồ tính của dầm trục C Trang 50

II. Xác định tải trọng Trang 50

III. Tính toán nội lực và tổ hợp Trang 53

Tính toán cốt thép dọc

doc45 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 13/07/2017 | Lượt xem: 355 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế chung cư cao tầng Adonic, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oät truyeàn xuoáng: Gc6-7 = bc *hc*gbt *n *ht = 0,45 * 0,5 *2500 *1,1 *2,8 = 1232 (kG) Gc4-5 = bc *hc*gbt *n *ht = 0,55 * 0,6 *2500 *1,1 *2,8 = 2772 (kG) Gc2-3 = bc *hc*gbt *n *ht = 0,7 * 0,75 *2500 *1,1 *2,8 = 3773 (kG) Gc1-tr = bc *hc*gbt *n *ht = 0,8 * 0,85 *2500 *1,1 *2,8 = 6237 (kG) Baûng 3: toång hôïp löïc taäp trung taïi nuùt B Gs Gd Gt Gc6-7 Gc4-5 Gc3-2 Gc1-tr Σ NB 6-7 14142 6314 4435 1232 26123 NB 4-5 14142 6314 4435 2772 27663 NB 2-3 14142 6314 4435 3773 28664 NB 1-tr 14142 6314 4435 6237 31128 Nuùt taïi truïc C vaø daàm: Do daàm phuï truyeàn vaøo nhòp B-C (qui veà löïc taäp trung) Gs = 4*5/8*420,9*4 = 4209 (kG) Gd = bd * (hd – hs) *n *gbt = 0,3 * (0,5 – 0,1) *1,1 *2500 * 8 = 2640 (kG) Gt = gt * bt * ht*n = 1800 *0,1 *2,8* 4 *1,1 = 2218 (kG) Toång taûi troïng do daàm phuï truyeàn vaøo (qui veà löïc taäp trung Pdp= Gs + Gd + Gt = 4209+2640+2218 = 9,07 T Do saøn truyeàn vaøo daàm doïc: Gs = gs *B/2 *L1 = 420,9 *8/2 *8,4 = 14142 (kG) Do troïng löôïng baûn thaân daàm doïc truyeàn vaøo: Gd = bd * (hd – hs) *n *gbt = 0,4 * (0,8 – 0,1) *1,1 *2500 * 8,2 = 6314 (kG) Do töôøng xaây treân daàm doïc truyeàn vaøo: Gt = gt * bt * ht*n = 1800 *0,1 *2,8* 8 *1,1 = 4435 (kG) Do troïng löôïng baûn thaân coät truyeàn xuoáng: Gc6-7 = bc *hc*gbt *n *ht = 0,45 * 0,5 *2500 *1,1 *2,8 = 1925 (kG) Gc4-5 = bc *hc*gbt *n *ht = 0,6 * 0,65 *2500 *1,1 *2,8 = 2772 (kG) Gc2-3 = bc *hc*gbt *n *ht = 0,75 * 0,8 *2500 *1,1 *2,8 = 4928 (kG) Gc1-tr = bc *hc*gbt *n *ht = 0,85 * 0,9 *2500 *1,1 *2,8 = 6237 (kG) Baûng 4: toång hôïp löïc taäp trung taïi nuùt C Gs Gd Gt Gc6-7 Gc4-5 Gc3-2 Gc1-tr Σ Nc 6-7 14142 6314 4435 1925 26816 Nc 4-5 14142 6314 4435 2772 27663 Nc 2-3 14142 6314 4435 4928 29819 Nc 1-tr 14142 6314 4435 6237 31128 2/ Taàng maùi: a/ taûi phaân boá ñeàu: Do baûn saøn oâ 2 truyeàn vaøo: Gs2 = 4gs2*(1 - 2b2 + b3) vôùi Gs2 = 4*420,9*0,655 = 1102 (kG/m) Do baûn saøn oâ 1 truyeàn vaøo: Gs1 = 5/8*420,9*8 = 2105 (kG/m) Do taûi troïng cuûa baûn thaân daàm doïc Gd = bd * (hd – hs) *n *gbt = 0,4 * (0,8 – 0,1) *1,1 *2500 = 770 (kG/m) maùi toân troïng löôïng saø goà truyeàn leân töôøng: gmt = 30 *1,3 *8,4 = 327,6 (kG/m) Baûng 5: toång hôïp tænh taûi taùc duïng leân daàm khung Taûi (kG/m) Nhòp A - B Nhòp B - C gs 1102 2105 Gml 327,6 327,6 gd 770 770 Toång coäng 2199,6 3202,6 b/ Taûi taäp trung taïi nuùt: Nuùt taïi truïc A vaø daàm: Do saøn truyeàn vaøo: Gs = gs *4/2 *8 = 6734 (kG) Do troïng löôïng baûn thaân daàm doïc truyeàn vaøo: Gd = bd * (hd – hs) *n *gbt = 0,4 * (0,8 – 0,1) *1,1 *2500 * 8 = 6160 (kG) Do töôøng xaây treân daàm doïc truyeàn vaøo: Gt = gt * bt * ht*n = 1800 *0,1 *2,8 *8 *1,1 = 4435 (kG) NAM = Gs + Gt + Gd = 6734 + 6160 + 4435 = 17329 (kG) Nuùt taïi truïc B vaø daàm: Do saøn truyeàn vaøo: Gs = gs *8/2 *8 = 13468 (kG) Do troïng löôïng baûn thaân daàm doïc truyeàn vaøo: Gd = bd * (hd – hs) *n *gbt = 0,4 * (0,8 – 0,1) *1,1 *2500 * 8 = 6160 (kG) NBM = Gs + Gd = 13468 + 6160 = 19628 (kG) Nuùt taïi truïc C vaø daàm: Do saøn truyeàn vaøo: Gs = gs *8/2 *8 = 13468 (kG) Do troïng löôïng baûn thaân daàm doïc truyeàn vaøo: Gd = bd * (hd – hs) *n *gbt = 0,4 * (0,8 – 0,1) *1,1 *2500 * 8 = 6160 (kG) NCM = Gs + Gd = 13468 + 6160 = 19628 (kG) 3/ Taàng haàm: (chæ coù löïc taäp trung taïi nuùt) Taûi taäp trung taïi nuùt: Nuùt taïi truïc A : Do töôøng xaây treân daàm doïc truyeàn vaøo: Gt = gt * bt * ht*n = 1800 *0,1 *2,8 *8 *1,1 = 4435 (kG) Do troïng löôïng baûn thaân coät: Gc = gbt * bc * hc*ht * n = 0,6 *0,6 *2500 *2,8 *1,1 = 2772 (kG) NA-h = Gc + Gt = 2772 + 4435 = 7207 (kG) Nuùt taïi truïc B : Do troïng löôïng baûn thaân coät: Gc3 = gbt * bc * hc*ht * n = 0,85 *0,9 *2500 *2,8 *1,1 = 6237 (kG) Do töôøng xaây treân daàm doïc truyeàn vaøo: Gt = gt * bt * ht*n = 1800 *0,1 *2,8 *4,2 *1,1 = 2328 (kG) NB-h = Gc2 + Gt = 6237 + 2328 = 8528 (kG) Nuùt taïi truïc C : Do troïng löôïng baûn thaân coät: Gc3 = gbt * bc * hc*ht * n = 0,9 *0,9 *2500 *2,8 *1,1 = 6237 (kG) Do töôøng xaây treân daàm doïc truyeàn vaøo: Gt = gt * bt * ht*n = 1800 *0,1 *2,8 *4,2 *1,1 = 2328 (kG) NC-h = Gc3 + Gt = 6237 + 2328 = 8528 (kG) B/ Hoaït taûi: Töø taàng treät ñeán taàng 7 vaø taàng saøn maùi: 1/ taûi phaân boá ñeàu Do baûn saøn oâ 2 truyeàn vaøo: P2 = 4 *5/8*Ps2*L P2 = 4 *(1,2*400) *5/8 = 1200 kG Do baûn saøn oâ 1 truyeàn vaøo: P1 = 3,5*5/8 *Ps1 = 5/8 *(1,2*400) = 1050 kG/m 2/ taûi taäp trung taïi nuùt: (do taûi töø saøn truyeàn vaøo) Nuùt ôû ñaàu consol: do saøn truyeàn vaøo: Ps = Ps4 *1,2/2 *8 = 240 *0,6 *8 = 1152 (kG/m) Nuùt ôû truïc A: PA = (2,4*195) + (4,2 *240) = 1476 (kG) Nuùt ôû truïc B: PB = 8,2*240 = 1968 (kG) Nuùt ôû truïc C: PC = 8,4*240 = 2106 (kG) Sô ñoà truyeàn taûi khung truïc 3 III/ TAÛI GIOÙ (WIND) aùp löïc gioù tænh phaân boá theo beà roäng maët ñoùn gioù cuûa coâng trình ñöôïc tính theo coâng thöùc: Wtt = B*W0*n*C*k trong ñoù: B: beà roäng ñoùn gioù W0 = 83 (kG/m2) (tính theo thaønh phoá HCM, ñòa hình IIA) n = 1,2 ( heä soá tinh caäy) (phía ñoùn gioù +0,8, phía khuaát gioù - 0,6) k : heä soá xeùt ñeán söï thay ñoåi aùp löïc gioù theo cao ñoä (tra baûng 5 TCVN 2737 - 1995, theo daïng ñòa hình A) KHUNG TRUÏC 3 Phía ñoùn gioù: taàng n B W C Z K Wtt(T/m) tr 1.2 8 0.083 0.8 3.6 1.035 0.66 1 1.2 8 0.083 0.8 7.2 1.125 0.72 2 1.2 8 0.083 0.8 10.8 1.180 0.75 3 1.2 8 0.083 0.8 14.4 1.240 0.79 4 1.2 8 0.083 0.8 18 1.265 0.81 5 1.2 8 0.083 0.8 21.6 1.300 0.83 6 1.2 8 0.083 0.8 25.2 1.330 0.85 7 1.2 8 0.083 0.8 28.8 1.370 0.87 Phía khuaát gioù: taàng n B W C Z K Wtt(T/m) tr 1.2 8 0.083 0.6 3.6 1.035 0.49 1 1.2 8 0.083 0.6 7.2 1.125 0.54 2 1.2 8 0.083 0.6 10.8 1.180 0.56 3 1.2 8 0.083 0.6 14.4 1.240 0.59 4 1.2 8 0.083 0.6 18 1.265 0.60 5 1.2 8 0.083 0.6 21.6 1.300 0.62 6 1.2 8 0.083 0.6 25.2 1.330 0.64 7 1.2 8 0.083 0.6 28.8 1.370 0.65 CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP TAÛI TROÏNG – TOÅ HÔÏP TAÛI TROÏNG Tröôøng hôïp 1: Tónh taûi chaát ñaày (TT) Tröôøng hôïp 2: Hoaït taûi caùch taàng chaün (HTCTC) Tröôøng hôïp 3: Hoaït taûi caùch taàng leû (HTCTL) Tröôøng hôïp 4: Hoaït taûi caùch taàng caùch nhòp1 (HTCN1) Tröôøng hôïp 5: Hoaït taûi caùch taàng caùch nhòp2 (HTCN2) Tröôøng hôïp 6: Hoaït taûi keà nhòp1 (HTKN1) Tröôøng hôïp 7: Hoaït taûi keà nhòp2 (HTKN2) Tröôøng hôïp 8: Gioù traùi (GT) Tröôøng hôïp 9: Gioù phaûi (GP) Caùc caáu truùc toå hôïp taûi troïng TOÅ HÔÏP 1 = 1TT + 1HTCTC TOÅ HÔÏP 2 = 1TT + 1HTCTL TOÅ HÔÏP 3 = 1TT + 1HTCN1 TOÅ HÔÏP 4 = 1TT + 1HTCN2 TOÅ HÔÏP 5 = 1TT + 1HTKN1 TOÅ HÔÏP 6 = 1TT + 1HTKN2 TOÅ HÔÏP 7 = 1TT + 1GIOÙ T TOÅ HÔÏP 8 = 1TT + 1GIOÙ P TOÅ HÔÏP 9 = 1TT + 1HTCTC + 1HTCTL TOÅ HÔÏP 10 = 1TT + 0.9HTCTC + 0.9GT TOÅ HÔÏP 11 = 1TT + 0.9HTCTC + 0.9GP TOÅ HÔÏP 12 =1TT+ 0.9HTCTL + 0.9GT TOÅ HÔÏP 13 = 1TT + 0.9HTCTL + 0.9GP TOÅ HÔÏP 14 = 1TT + 0.9HTCN1 + 0.9GT TOÅ HÔÏP 15 = 1TT + 0.9HTCN1 + 0.9GP TOÅ HÔÏP 16 = 1TT + 0.9HTCN2 + 0.9GT TOÅ HÔÏP 17 = 1TT + 0.9HTCN2 + 0.9GP TOÅ HÔÏP 18 = 1TT + 0.9HTKN1 + 0.9GT TOÅ HÔÏP 19 = 1TT + 0.9HTKN1 + 0.9GP TOÅ HÔÏP 20 = 1TT + 0.9HTKN2 + 0.9GT TOÅ HÔÏP 21 = 1TT + 0.9HTKN2 + 0.9GP TOÅ HÔÏP 22 = 1TT + 0.9(HTCTC + HTCTL + GT) TOÅ HÔÏP 23 = 1TT + 0.9(HTCTC + HTCTL + GP) NOÄI LÖÏC PHAÀN TÖÛ DAÀM TABLE: Element Forces - Frames Frame Station Output Case Case Type Step Type P V2 M3 Frame Elem Elem Station Text m Text Text Text Ton Ton Ton-m Text m 46 4 BAO Combination Max 2.72 6.13 21.55 46-1 4 46 8 BAO Combination Min 1.03 17.61 -38.03 46-1 8 47 4 BAO Combination Max 1.47 6.03 21.43 47-1 4 47 8 BAO Combination Min -0.16 17.36 -35.11 47-1 8 48 4 BAO Combination Max -1.22 6.51 21.84 48-1 4 48 8 BAO Combination Min -2.51 17.52 -39.40 48-1 8 49 4 BAO Combination Max 1.63 6.28 22.37 49-1 4 49 8 BAO Combination Min -0.02 17.95 -36.50 49-1 8 50 4 BAO Combination Max -0.35 6.88 22.73 50-1 4 50 8 BAO Combination Min -2.05 18.31 -40.19 50-1 8 51 4 BAO Combination Max 1.08 6.45 23.28 51-1 4 51 8 BAO Combination Min -0.16 18.69 -37.94 51-1 8 52 4 BAO Combination Max -0.85 7.15 23.86 52-1 4 52 8 BAO Combination Min -2.39 19.11 -40.33 52-1 8 53 4 BAO Combination Max 1.64 7.15 24.60 53-1 4 53 8 BAO Combination Min 0.39 19.58 -39.74 53-1 8 54 4 BAO Combination Max -4.01 8.43 26.47 54-1 4 54 0 BAO Combination Min -5.83 -17.97 -10.74 54-1 0 54 8 BAO Combination Min -5.83 20.71 -43.23 54-1 8 55 4.2 BAO Combination Max 2.84 5.22 26.05 55-1 4.2 55 8.4 BAO Combination Min 0.76 21.84 -44.73 55-1 8.4 56 4.2 BAO Combination Max 0.82 5.35 26.19 56-1 4.2 56 8.4 BAO Combination Min -0.70 21.52 -41.23 56-1 8.4 57 4.2 BAO Combination Max -0.44 5.26 26.28 57-1 4.2 57 8.4 BAO Combination Min -1.79 21.41 -44.83 57-1 8.4 58 4.2 BAO Combination Max 1.56 5.03 26.39 58-1 4.2 58 0 BAO Combination Min -0.74 -28.08 -43.45 58-1 0 59 4.2 BAO Combination Max -0.88 4.81 26.54 59-1 4.2 59 0 BAO Combination Min -2.58 -28.43 -44.69 59-1 0 60 4.2 BAO Combination Max 1.75 4.53 26.74 60-1 4.2 60 0 BAO Combination Min 0.20 -28.58 -45.29 60-1 0 61 4.2 BAO Combination Max -0.99 4.27 26.94 61-1 4.2 61 0 BAO Combination Min -2.97 -28.40 -44.81 61-1 0 62 4.2 BAO Combination Max 1.17 4.00 27.29 62-1 4.2 62 0 BAO Combination Min -0.29 -28.93 -46.46 62-1 0 63 4.2 BAO Combination Max -5.79 3.99 27.62 63-1 4.2 63 0 BAO Combination Min -7.02 -28.97 -46.44 63-1 0 64 4.2 BAO Combination Max 2.89 5.27 26.06 64-1 4.2 64 0 BAO Combination Min 0.82 -27.73 -42.02 64-1 0 65 4.2 BAO Combination Max 0.91 5.53 26.20 65-1 4.2 65 8.4 BAO Combination Min -0.62 21.69 -42.34 65-1 8.4 66 4.2 BAO Combination Max -0.38 5.57 26.30 66-1 4.2 66 8.4 BAO Combination Min -1.73 21.73 -46.14 66-1 8.4 67 4.2 BAO Combination Max 1.70 5.54 26.44 67-1 4.2 67 8.4 BAO Combination Min -0.60 21.86 -42.27 67-1 8.4 68 4.2 BAO Combination Max -0.86 5.43 26.61 68-1 4.2 68 8.4 BAO Combination Min -2.56 22.00 -45.49 68-1 8.4 69 4.2 BAO Combination Max 1.96 5.30 26.85 69-1 4.2 69 8.4 BAO Combination Min 0.41 22.18 -43.27 69-1 8.4 70 4.2 BAO Combination Max -1.05 5.18 27.12 70-1 4.2 70 8.4 BAO Combination Min -3.03 22.34 -44.28 70-1 8.4 71 4.2 BAO Combination Max 1.61 5.12 27.57 71-1 4.2 71 8.4 BAO Combination Min 0.14 22.50 -43.35 71-1 8.4 72 4.2 BAO Combination Max -7.17 5.19 28.27 72-1 4.2 72 8.4 BAO Combination Min -8.00 22.54 -43.09 72-1 8.4 73 4 BAO Combination Max 2.77 4.00 21.56 73-1 4 73 0 BAO Combination Min 1.08 -22.73 -34.67 73-1 0 74 4 BAO Combination Max 1.56 4.63 21.45 74-1 4 74 0 BAO Combination Min -0.25 -22.67 -34.59 74-1 0 75 4 BAO Combination Max -1.30 4.17 21.88 75-1 4 75 0 BAO Combination Min -2.47 -22.77 -34.61 75-1 0 76 4 BAO Combination Max 1.77 4.22 22.45 76-1 4 76 0 BAO Combination Min 0.12 -23.06 -35.28 76-1 0 77 4 BAO Combination Max -0.33 3.42 22.85 77-1 4 77 0 BAO Combination Min -1.80 -23.24 -35.70 77-1 0 78 4 BAO Combination Max 1.45 3.70 23.48 78-1 4 78 0 BAO Combination Min 0.03 -23.40 -35.84 78-1 0 79 4 BAO Combination Max -0.92 2.98 24.17 79-1 4 79 0 BAO Combination Min -2.22 -23.62 -36.14 79-1 0 80 4 BAO Combination Max 2.00 3.06 25.07 80-1 4 80 0 BAO Combination Min 0.55 -23.86 -36.41 80-1 0 81 4 BAO Combination Max -5.47 1.71 27.37 81-1 4 81 0 BAO Combination Min -6.44 -25.12 -39.55 81-1 0 IV/ TÍNH TOAÙN THEÙP Soá lieäu tính toaùn: Beâ toâng Maùc 300 coù : Rn = 130 KG/cm2. Rk = 10 KG/cm2 Coát theùp daàm (AI) coù : Ra = 2800 KG/cm2. Tính coát theùp doïc cho phaàn töû daàm 69 Daàm coù bxh = 40x80 cm Töø baûng toå hôïp taûi troïng ta ñöôïc caëp noäi löïc nguy hieåm nhaát cho daàm Goái A : MA = - 10.74 T.m Goái B : MB = - 43.27 T.m Nhòp : MAB = 26.85 T.m Ñeå ñôn giaûn tính toaùn vaø thieân veà an toaøn ta laáy moâmen lôùn nhaát ñeå tính coát theùp caû 2 goái 1/ Tính coát theùp cho goái A vaø goái B (moâmen aâm ) Tính theo tieát dieän chöõ nhaät bxh = 40x80 cm Giaû thieát a = 4 cm, ho = 80 - 4 = 76 cm vôùi M = 43.23 T.m A = = 0.14 < A0 g = = 0.924 Fa = = = 21.99 cm2 Choïn 4Ф22 + 2Ф25, Fa = 25,02 cm2 Sau khi tính toaùn ñöôïc Fa caàn kieåm tra tyû leä coát theùp = 0.82% mmin < 0.82% < mmax mmin = 0.15%bxh0 = 0.05 % mmax = Tính coát theùp cho nhòp AB (moâmen döông). Nhòp AB laáy moâmen döông lôùn nhaát ôû bieåu ñoà bao nhòp MAB = 26,85 T.m Tính theo tieát dieän chöõ nhaät bxh = 40x80 cm Giaû thieát a = 4 cm, ho = 80 - 4 = 76 cm vôùi M = 26,85 T.m 2) Tieát dieän chòu moment döông : + ÔÛ caùc nhòp chòu moment döông ñöôïc tính vôùi tieát dieän chöõ T caùnh neùn * h = 80 (cm) * hc = 8 (cm) * b = 40 (cm) * bc = b + 2 x C Vôùi C ñöôïc laáy trò soá min trong caùc giaù trò sau : * C £ 9 ´ hc = 72 (cm) * C £ 1/6 ´ 4 ´ L1 = 200 (cm) vôùi L1 = 400 cm * C £ ½ ´ L2 = 210 (cm) à Choïn C = 70 (cm) à bc = 180 (cm) giaû thieát a = 8 (cm) à ho = 72 (cm) + Xaùc ñònh vò trí truïc trung hoøa : Mc = Rn ´ bc ´ hc ´ (h0 – 0.5hc) 130*180*8*(72 – 4) = 12729600 (Kg.cm) Nhaän xeùt : Mc = 127.3 (Tm) > Mmax à truïc trung hoøa ñi qua caùnh à tính toaùn daàm chòu uoán theo tieát dieän chöõ nhaät bc ´ hdc = 180 ´ 80 (cm) + Tính dieän tích coát theùp caàn thieát : Ta thaáy hc = 8 (cm) < 0.2 ´ ho = 14.4 (cm) à tính Fa theo coâng thöùc gaàn ñuùng sau : cm2 Choïn 4Ф22, Fa= 15,2 cm2 Sau khi tính toaùn ñöôïc Fa caàn kieåm tra tyû leä coát theùp = 0,5 % mmin < 0,5% < mmax mmin = 0.15%bxh0 = 0.05 % mmax = Tính toaùn töông töï cho caùc phaàn töû daàm khaùc (phaàn töû daàm 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66.., 81) Taàng Kyù hieäu p/töû daàm Vò trí tieát dieän Momen kG.cm b (cm) h0 (cm) A g Fatt (cm2) Fa (cm2) choïn theùp m% Maùi Daàm 54 Goái 4323000 40 76 0.14 0.92 21.99  25.02  4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2647000 40 76 0.10 0.95 13,9  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 63 Goái 4644000 40 76 0.06 0.97 22.5  25.02  4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2763000 40 76 0.04 0.98 13.4  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 72 Goái 4309000 40 76 0.06 0.97 20.87  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2827000 40 76 0.04 0.98 13.7  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 81 Goái 3955000 40 76 0.06 0.97 19.1  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2737000 40 76 0.04 0.98 13.1  15.2 4Ф22  0.5 7 Daàm 53 Goái 3974000 40 76 0.06 0.97 19.2  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2460000 40 76 0.03 0.98 11.9  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 62 Goái 4646000 40 76 0.06 0.97 22.40  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2729000 40 76 0.04 0.98 13.2  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 71 Goái 4335000 40 76 0.32 0.81 21.12  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2757000 40 76 0.11 0.94 14.20  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 80 Goái 3641000 40 76 0.19 0.9 21.7  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2507000 40 76 0.08 0.96 14.80  15.2 4Ф22  0.5 6 Daàm 52 Goái 4033000 40 76 0.18 0.9 20.80  25.02  4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2386000 40 76 0.07 0.96 13.60  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 61 Goái 4481000 40 76 0.33 0.8 22.30  25.02  4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2694000 40 76 0.11 0.94 14.10  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 70 Goái 4428000 40 76 0.32 0.8 22.5  25.02  4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2712000 40 76 0.11 0.94 13.99  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 79 Goái 3614000 40 76 0.18 0.9 20.2  25.02 4Ф22+2Ф25  0.5 Nhòp 2417000 40 76 0.07 0.96 13.5  15.2 4Ф22  0.5 5 Daàm 51 Goái 3794000 40 76 0.15 0.92 19.10  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2328000 40 76 0.08 0.96 12.79  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 60 Goái 4529000 40 76 0.25 0.86 21.66  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2674000 40 76 0.1 0.95 13.90  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 69 Goái 4327000 40 76 0.14 0.92 21.9  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2685000 40 76 0.1 0.95 13.8  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 78 Goái 3584000 40 76 0.15 0.92 19.3  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2348000 40 76 0.08 0.96 12.7  15.2 4Ф22  0.5 4 Daàm 50 Goái 4019000 40 76 0.13 0.93 19.80  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2273000 40 76 0.08 0.96 12.2  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 59 Goái 4469000 40 76 0.16 0.91 23.11  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2654000 40 76 0.09 0.95 13.7  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 68 Goái 4549000 40 76 0.14 0.92 23.10  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2661000 40 76 0.09 0.95 13.6  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 77 Goái 3570000 40 76 0.12 0.94 18.60  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2285000 40 76 0.08 0.96 12.10  15.2 4Ф22  0.5 3 Daàm 49 Goái 3650000 40 76 0.12 0.94 17.8  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2337000 40 76 0.08 0.96 11.99  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 58 Goái 4345000 40 76 0.15 0.92 23.23  25.02 4Ф22+2Ф25  0.5 Nhòp 2639000 40 76 0.09 0.95 13.6  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 67 Goái 4227000 40 76 0.15 0.92 23.24  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2644000 40 76 0.04 0.98 12.7  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 76 Goái 3528000 40 76 0.05 0.98 16.9  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2245000 40 76 0.03 0.97 10.7 15.2 4Ф22 0.5 2 Daàm 48 Goái 3940000 40 76 0.05 0.98 18.9  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2184000 40 76 0.03 0.98 10.5 15.2 4Ф22 0.5 Daàm 57 Goái 4483000 40 76 0.06 0.97 21.5  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2628000 40 76 0.09 0.95 13.32  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 66 Goái 4614000 40 76 0.15 0.92 22.21  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2630000 40 76 0.09 0.95 13.31  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 75 Goái 3462000 40 76 0.05 0.97 16.7  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2188000 40 76 0.03 0.99 10.6  15.2 4Ф22  0.5 1 Daàm 47 Goái 3511000 40 76 0.05 0.97 16.89  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2143000 40 76 0.03 0.98 10.4  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 56 Goái 4123000 40 76 0.06 0.97 19.89  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2619000 40 76 0.04 0.82 12.6  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 65 Goái 4234000 40 76 0.14 0.93 20.61  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2620000 40 76 0.09 0.95 13.3  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 74 Goái 3459000 40 76 0.12 0.94 17.64  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2145000 40 76 0.07 0.96 11.17  15.2 4Ф22  0.5 treät Daàm 46 Goái 3803000 40 76 0.13 0.93 19.77  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2155000 40 76 0.07 0.96 11.25  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 55 Goái 4473000 40 76 0.15 0.92 23.46  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2605000 40 76 0.09 0.95 13.38  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 64 Goái 4202000 40 76 0.15 0.92 22.75  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2606000 40 76 0.09 0.95 13.38  15.2 4Ф22  0.5 Daàm 73 Goái 3467000 40 76 0.12 0.94 18.16  25.02 4Ф22+2Ф25  0.8 Nhòp 2156000 40 76 0.07 0.96 11.37  15.2 4Ф22  0.5 V/ TÍNH TOAÙN COÁT ÑAI VAØ COÁT XIEÂN Phaàn töû daàm 63 coù löïc caét Q = 28.97 T laø phaàn töû coù löïc caét lôùn nhaát trong caùc daàm. Do vaäy ta tính coát ñai cho phaàn töû daàm 63 roài laáy keát quaû boá trí theùp ñai cho taát caû caùc daàm coøn laïi Choïn giaù trò Qmax ñeå tính chung cho caû daàm: Qmax = 28.97 T = 28970 kG 1) Kieåm tra caùc ñieàu kieän haïn cheá : a) Ñieàu kieän khoâng bò phaù hoaïi do öùng suaát neùn chính : ko ´ Rn ´ b ´ ho = 0.35 ´ 130 ´ 40 ´ 76 = 138320 (Kg) > Qmax = 28970 (Kg) à Thoaû ñieàu kieän khoâng bò phaù hoaïi do öùng suaát neùn chính. b) Ñieàu kieän ñaët coát ñai : k1 ´ Rk ´ b ´ ho = 0.6 ´ 10 ´ 40 ´ 76 = 18240 (Kg) < Q max = 28970 (Kg) Ta thaáy trong ñoaïn giöõa caùc nhòp coù Q k1 ´ Rk ´ b ´ ho à caàn phaûi tính coát ñai chòu caét 2) Tính coát ñai : a) Choïn coát ñai : + Choïn coát ñai 2 nhaùnh à n = 2 + Ñai Ф8 à fañ = 0.503 (cm2), baèng theùp AI à Rañ = 1800 (Kg/cm2) + Böôùc coát ñai : choïn trò soá min trong caùc giaù trò sau : * u £ 30 (cm) (caáu taïo) * (cm) * (cm) à Choïn u = 150 (mm) b) Khaû naêng chòu caét cuûa tieát dieän : (Kg/cm) à (Kg) Nhaän xeùt : Giaù trò löïc caét phaùt sinh taïi caùc goái nhoû hôn khaû naêng chòu caét cuûa caùc tieát dieän à khoâng caàn phaûi tính coát xieân chòu caét. Chæ caàn ñaët coát xieân theo caáu taïo baèng caùch lôïi duïng coát doïc uoán phoái hôïp chòu moment döông vaø moment aâm VI/.TÍNH COÁT THEÙP DOÏC CHO CAÙC COÄT Cô sôû lyù thuyeát ñeå tính coät Tính ñoä taâm ban ñaàu: eo = e01 + eng Vôùi: e01 - ñoä taâm do moment, e01 = ; eng - ñoä leäch taâm ngaãu nhieân do sai leäch kích thöôùc khi thi coâng vaø do beâtoâng khoâng ñoàng nhaát, eng = . Ñoä leäch taâm tính toaùn: e = h.e0 + - a ; e’ = h.e0 - + a’ Trong ñoù: h = vôùi Nt.n = Jb , Ja: moment quaùn tính cuûa tieát dieän beâtoâng vaø toaøn boä coát theùp doïc laáy ñoái vôùi truïc ñi qua trung taâm tieát dieän vaø vuoâng goùc vôùi maët phaúng uoán; S : heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa ñoä leäch taâm. Khi e0 5h laáy S = 0,122 Khi 0,05h £ e0 £ 5h thì S = kdh : heä soá keå ñeán taùc duïng daøi haïn cuûa taûi troïng Kdh = 1 + Xaùc ñònh tröôøng hôïp leäch taâm : x = ( ñaët coát theùp ñoái xöùng ) Neáu x < a0.h0 thì leäch taâm lôùn Neáu x > a0 .h0 thì leäch taâm beù Tröôøng hôïp leäch lôùn : x < a0.h0 Neáu x > 2a’ thì : Fa = Fa’= Neáu x £ 2a’thì : Fa = Fa’= Tröôøng hôïp leäch taâm beù : x > a0 .h0 Tính x’ (chieàu cao vuøng neùn ) - Neáu he0 £ 0.2ho thì x’ = h - - Neáu he0 > 0.2ho thì x’=1.8(eo.g.h - he0)+aoho vôùi eo.g.h = 0.4 (1.25h - aoho) Fa = Fa’= Soá lieäu tính toaùn: Beâ toâng Maùc 300 coù : Rn = 130 KG/cm2. Rk = 10 KG/cm2 Coát theùp daàm (AI) coù : Ra = 2800 KG/cm2. Noäi Löïc Phaàn Töû Coät TABLE: Element Forces - Frames Frame Station Output Case Case Type Step Type P V2 M3 Frame Elem Elem Station Text m Text Text Text Ton Ton Ton-m Text m 1 0 BAO Combination Max -341.05 -4.34 -2.87 1-1 0 1 3.3 BAO Combination Max -337.65 -4.34 12.79 1-1 3.3 1 0 BAO Combination Min -383.99 -5.73 -7.93 1-1 0 1 3.3 BAO Combination Min -380.58 -5.73 9.59 1-1 3.3 2 0 BAO Combination Max -300.17 -5.65 -11.09 2-1 0 2 3.6 BAO Combination Max -296.46 -5.65 13.29 2-1 3.6 2 0 BAO Combination Min -338.36 -7.59 -14.12 2-1 0 2 3.6 BAO Combination Min -334.65 -7.59 9.26 2-1 3.6 3 0 BAO Combination Max -258.73 -6.15 -9.30 3-1 0 3 3.6 BAO Combination Max -255.01 -6.15 15.32 3-1 3.6 3 0 BAO Combination Min -292.39 -7.99 -13.59 3-1 0 3 3.6 BAO Combination Min -288.68 -7.99 12.31 3-1 3.6 4 0 BAO Combination Max -218.30 -4.61 -8.44 4-1 0 4 3.6 BAO Combination Max -215.73 -4.61 11.69 4-1 3.6 4 0 BAO Combination Min -247.43 -6.19 -10.62 4-1 0 4 3.6 BAO Combination Min -244.85 -6.19 7.97 4-1 3.6 5 0 BAO Combination Max -179.44 -5.61 -9.05 5-1 0 5 3.6 BAO Combination Max -176.87 -5.61 13.04 5-1 3.6 5 0 BAO Combination Min -203.96 -7.04 -12.32 5-1 0 5 3.6 BAO Combination Min -201.39 -7.04 10.41 5-1 3.6 6 0 BAO Combination Max -141.64 -4.34 -8.14 6-1 0 6 3.6 BAO Combination Max -139.46 -4.34 10.29 6-1 3.6 6 0 BAO Combination Min -161.44 -5.53 -9.62 6-1 0 6 3.6 BAO Combination Min -159.26 -5.53 7.49 6-1 3.6 7 0 BAO Combination Max -104.60 -4.99 -8.59 7-1 0 7 3.6 BAO Combination Max -102.42 -4.99 11.73 7-1 3.6 7 0 BAO Combination Min -119.56 -6.31 -10.98 7-1 0 7 3.6 BAO Combination Min -117.39 -6.31 9.22 7-1 3.6 8 0 BAO Combination Max -68.52 -3.58 -6.18 8-1 0 8 3.6 BAO Combination Max -66.74 -3.58 8.27 8-1 3.6 8 0 BAO Combination Min -78.55 -4.46 -7.78 8-1 0 8 3.6 BAO Combination Min -76.77 -4.46 6.49 8-1 3.6 9 0 BAO Combination Max -33.31 -4.66 -7.78 9-1 0 9 3.6 BAO Combination Max -31.53 -4.66 10.74 9-1 3.6 9 0 BAO Combination Min -38.28 -5.57 -9.32 9-1 0 9 3.6 BAO Combination Min -36.50 -5.57 8.87 9-1 3.6 10 0 BAO Combination Max -673.78 1.12 7.99 10-1 0 10 3.3 BAO Combination Max -666.52 1.12 7.71 10-1 3.3 10 0 BAO Combination Min -777.12 -4.70 -12.35 10-1 0 10 3.3 BAO Combination Min -769.86 -4.70 0.05 10-1 3.3 11 0 BAO Combination Max -594.35 0.93 3.37 11-1 0 11 3.6 BAO Combination Max -586.43 0.93 7.03 11-1 3.6 11 0 BAO Combination Min -686.29 -4.55 -9.35 11-1 0 11 3.6 BAO Combination

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCHUONG 6 (TKE KHUNG PHANG) Lan 5.doc
 • doc(CHUONG 1)THUYEN MINH KIEN TRUC.DOC
 • doc(CHUONG 2) phan ket cau san tang dien hinh.DOC
 • doc(CHUONG 3) THIET KE CAU THANG BO.DOC
 • doc(CHUONG 4) THIET KE HO NUOC MAI.DOC
 • doc(CHUONG 5) THIET KE DAM DOC truc C.DOC
 • doc(CHUONG 7) XU LY SO LIEU DIA CHAT.DOC
 • doc(CHUONG 8) PA 1 MONG COC EP (LAN 1).DOC
 • doc(CHUONG 9) PA2 MONG COC NHOI.DOC
 • docBIA thien.doc
 • docMUC LUC (THIEN).DOC
 • $2kSAP 2000(DO AN TOT NGHIEP 5.2.2009).$2k
 • sdbSAP 2000(DO AN TOT NGHIEP 5.2.2009).SDB