Đề tài Thiết kế đường qua hai điểm A – B

CHƯƠNG 1

TÌNH HÌNH CHUNG CỦA KHU VỰC XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG

1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1

1.2.TÌNH HÌNH CHUNG CỦA TUYẾN ĐƯỜNG 2

1.2.1.Tình hình văn hoá, chính trị 2

1.2.2.Tình hình kinh tế dân sinh 2

1.2.3.Đặc điểm về địa hình, địa mạo 2

1.2.4.Đặc điểm về địa chất thuỷ văn 3

1.2.5.Vật liệu xây dựng 3

1.2.6.Đăc điểm địa chất 4

1.2.7.Tình hình khí hậu trong khu vực 4

CHƯƠNG 2

XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG KỸ THUẬT VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU CỦA KỸ THUẬT CỦA TUYẾN ĐƯỜNG

2.1.CÁC TIÊU CHUẨN DÙNG TRONG TÍNH TOÁN 9

2.2.XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG KỸ THUẬT& CẤP QUẢN LÝCỦA TUYẾN ĐƯỜNG

2.2.1.Số liệu thiết kế ban đầu gồm .9

2.2.2.Xác định cấp hạng kỹ thuật 10

2.2.2.1.Lưu lượng xe con quy đổi hiện tại 10

2.2.2.2.Xác định cấp hạng kỹ thuật 11

2.2.2.3Xác định tốc độ thiết kế 11

 

doc81 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 13/07/2017 | Lượt xem: 455 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế đường qua hai điểm A – B, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
21.70 B 20 B Ñieàu phoái doïc Trong quaù trình vaïch ñöôøng ñieàu phoái ñaát caàn chuù yù 2 ñieåm sau: Neáu ñöôøng ñieàu phoái coù soá nhaùnh chaün thì cöï ly vaän chuyeån coù coâng ñieàu phoái nhoû nhaát laø:S lchaün = S lleû. Neáu ñöôøng ñieàu phoái coù soá nhaùnh leõ thì cöï ly vaän chuyeån coù coâng ñieàu phoái nhoû nhaát laø: S lchaün - S lleû = Lkt Khi ñieàu phoái ngang khoâng heát ñaát thì phaûi tieán haønh ñieàu phoái doïc ,töùc laø vaän chuyeån ñaát töø phaàn ñaøo sang phaàn ñaép . Chæ ñieàu phoái doïc trong cöï ly vaän chuyeån kinh teá ñöôïc xaùc ñònh bôûi coâng thöùc sau : Lkt = k. ( l1 + l2 + l3 ) Trong ñoù k : heä soá xeùt ñeán caùc nhaân toá aûnh höôûng khi maùy laøm vieäc xuoâi doác tieát kieäm ñöôïc coâng laây ñaát vaø ñoå ñaát ( k = 1,1) . l1 , l2 , l3 : cöï ly vaän chuyeån ngang ñaát töø neàn ñaøo ñoå ñi ,töø moû ñaát ñeán neàn ñaép ,vaø cöï li coù lôïi khi dung maùy vaän chuyeån (l3 = 15 m vôùi maùy uûi ) . Ñeå tieán haønh ñieàu phoái doïc phaûi veõ ñöôøng cong tích luyõ khoái löôïng (ñöôøng cong coäng doàn khoái löôïng ñaát ñaøo ñaép) - Caùch veõ vaø ñaëc ñieåm ñöôøng cong tích luyõ khoái löôïng - Ñaëc ñieåm: + Ñoaïn ñi leân öùng vôùi khoái löôïng ñaøo treân traéc doïc + Ñoaïn ñi xuoáng öùng vôùi khoái löôïng ñaép treân traéc doïc + Caùc ñoaïn doác treân ñöôøng cong öùng vôùi khoái löôïng lôùn coøn ñoaïn thoaûi öùng vôùi khoái löôïng nhoû + Caùc ñieåm khoâng ñaøo, khoâng ñaép öùng vôùi caùc ñieåm cöïc trò + Baát kyø moät ñöôøng naèm ngang naøo khi caét ñöôøng cong tích luyõ khoái löôïng thì caét ôû 2 ñieåm vaø töø giao ñieåm ñoù doùng leân traéc doïc ta ñöôïc khoái löôïng ñaøo baèng khoái löôïng ñaép. Vaïch ñöôøng ñieàu phoái coù khoái löôïng vaän chuyeån nhoû nhaát thoaû maõn ñieàu kieän laøm vieäc kính teá cuûa maùy vaø nhaân löïc. Duøng phöông phaùp ñoà giaûi ñeå xaùc ñònh cöï ly vaän chuyeån trung bình ltb Keát quaû ñieàu phoái doïc nhö sau: Ñoaïn ñieàu phoái Chieàu daøi(m) Khoái löôïng(m3) Cöï ly trung bình(m) Km 0+322.80 Km 0+740.01 417.21 252.55 152.42 9. Phaân ñoaïn thi coâng Do tuyeán ñöôøng thi coâng daøi ñoàng thôøi tính chaát cuûa töøng ñoïan thi coâng raát khaùc nhau neân ta caàn phaûi phaân chia ñoïan thi coâng. Ta chia tuyeán ñöôøng ra laøm 3 phaân ñoaïn thi coâng trong ñoù coù 1 phaân ñoaïn ñieàu phoái doïc Nguyeân taéc phaân ñoaïn: Coù ñaëc ñieåm thi coâng rieâng ñeå coù theå choïn ñöôïc moät toå hôïp maùy. Coù ñuû khoái löôïng ñeå thieát laäp moät toå hôïp maùy. Ta chia quaõng ñöôøng thi coâng thaønh caùc ñoaïn coù chieàu daøi vaø khoái löôïng nhö ôû baûng sau: STT PHAÂN ÑOAÏN THI COÂNG TÍNH CHAÁT KHOÁI LÖÔÏNG (M3) ÑAØO ÑAÁT ÑAÉP ÑAÁT 1 Km: 0+ 00 ---> Km:0+322.80 Ñaép ñaát töø moû 4810.07 2 Km:0+322.80 ---> Km:0+740.01 Ñoaïn ñieàu phoái 252.55 252.55 3 Km:0+740.01 ---> Km:1+ 200 Ñaøo ñaát ñoå ñi 1152.93 10.Tính toaùn maùy moùc, thôøi gian thi coâng: 10.1 Choïn maùy chính: Döïa vaøo baûng phaân caáp ñaát duøng cho coâng taùc ñaøo, vaän chuyeån vaø ñaép ñaát baèng maùy, ta giaû söû ñoaïn ñöôøng thi coâng coù ñaát caáp II. Nguyeân taéc choïn maùy: + Choïn maùy chính tröôùc, maùy phuï sau. + Maùy chính thöïc hieän caùc coâng taùc chính vôùi khoái löôïng lôùn, coøn maùy phuï thöïc hieän caùc coâng taùc phuï vôùi khoái löôïng nhoû. Maùy phuï phaûi phaùt huy toái ña coâng söùc maùy chính. Phaûi xeùt toång hôïp caùc vaán ñeà sau: + Tính chaát thi coâng. + Ñieàu kieän thi coâng. + Ñieàu kieän thieát bò maùy moùc hieän coù. + Phaûi so saùnh kinh teá-kyõ thuaät toång hôïp. Töø ñoù ta ñöa ra caùc nhaän xeùt sau: Neáu laø ñaøo boû ñi thì choïn maùy ñaøo, vì maùy ñaøo laø maùy ña naêng raát caàn cho coâng tröôøng. Nhöng caàn keát hôïp vôùi maùy uûi vaø oâtoâ. Neáu ñaép hoaøn toaøn thì duøng oâtoâ keát hôïp vôùi maùy uûi vaø maùy san. Neáu cöï ly vaän chuyeån trung bình nhoû hôn 70 m thì duøng maùy uûi. Neáu cöï ly vaän chuyeån trung bình lôùn hôn 100 m thì duøng maùy ñaøo keát hôïp vôùi oâ toâ töï ñoå. 10.2 Choïn maùy phuï Toå hôïp maùy phuï phaûi coù maùy san, maùy lu, xe töôùi nöôùc(neáu caàn) vaø maùy uûi (neáu maùy chính chöa coù maùy uûi ). Ñoái vôùi maùy chính laø maùy uûi: coù theå duøng maùy phuï laø maùy san, maùy lu, xe töôùi nöôùc. Ñoái vôùi maùy chính laø maùy xuùc chuyeån: coù theå duøng maùy phuï laø maùy uûi(keùo), maùy san(uûi), xe töôùi nöôùc. Ñoái vôùi maùy chính laø maùy ñaøo thì maùy phuï laø oâtoâ, maùy uûi, maùy lu, maùy san vaø xe töôùi nöôùc neáu caàn. Döïa vaøo naêng suaát ñònh möùc, ta xaùc ñònh naêng suaát cuûa caùc maùy phuï caàn ñeå ñaép ñaát neàn ñöôøng ñeå ñaït ñoä chaët K= 0,98. Tính toaùn ca maùy vaø thôøi gian thi coâng : Ta tính thôøi gian thi coâng caàn thieát cho maùy chính roài sau ñoù döïa vaøo ñoù ñeå ta coù theå xaùc ñònh ñöôïc soá maùy phuï caàn thieát. Khi choïn toå hôïp maùy ta coù ñöôïc naêng suaát thöïc teá cuûa moãi maùy. Trình töï tính toaùn ta coù theå toùm taét nhö sau: Döïa vaøo khoái löôïng thi coâng vaø naêng suaát thöïc cuûa moãi maùy ta tính ra ñöôïc soá ca caàn thieát ñeå hoaøn thaønh khoái löôïng ñoù. Döïa vaøo soá ca cuûa maùy chính ta choïn soá löôïng maùy chính cuõng nhö thôøi gian thi coâng Döïa vaøo thôøi gian thi coâng cuûa maùy chính ta suy ra soá maùy phuï cho phuø hôïp Keát quaû tính toaùn nhö trong baûng sau: Khi ñieàu phoái ngang ta taän duïng ñaát ôû neàn ñöôøng ñaøo ñeå ñaép cho neàn ñaép, vaø ñaøo ñaát ôû thuøng ñaáu leân ñeå ñaép neàn ñöôøng. Do cöï ly vaän chuyeån ñaát = 20m < 50m neân ta choïn maùy chính laø maùy uûi 110CV, maùy ñaàm 16T, ñoâï chaët yeâu caàu k = 0,98. Ñeå tieän cho vieâc theo doõi ta laäp baûng sau: STT Maõ hieäu Dieãn giaûi coâng vieäc Ñôn vò Soá ca Ghi chuù N.coâng Maùyuûi Maùy ñaàm Maõ hieäu maùy ñaàm 1 AB.32122 §µo vËn chuyÓn ®Êt trong ph¹m vi <= 50m b»ng m¸y ñi 110cv, ®Êt cÊp II 100m3 4,2 0,519 0,21 AB.64113 STT Lyù trình Khoái Soá ca caàn thieát Soá Soá Ghi chuù löôïng ngaøy nhaân (m3) N.coâng Maùyuûi Maùy ñaàm thi coâng coâng 1 Km 0 + 00 - Km 0 + 40 15.00 0.63 0.078 0.032 1 1 Ñoaïn 1 2 Km 0+340 - Km 0 + 400 9.73 0.41 0.050 0.020 1 8 Ñoaïn 2 3 Km0 +416 - Km0 + 422 0.25 0.01 0.001 0.001 4 Km0 +460 - Km0 + 740 178.43 7.49 0.926 0.375 5 Km0 +740 - Km0 + 940 59.21 2.49 0.307 0.124 1 3 Ñoaïn 3 6 Km1 +130 - Km1 + 200 6.21 0.26 0.032 0.013 Toång 11.29 1.395 0.565 Ta choïn soá maùy chính (maùy uûi ) laø 1 maùy, maùy phuï (maùy ñaàm) 1 maùy töø ñoù ta tính ñöôïc soá ngaøy thi coâng laø 2 ngaøy vaø caàn 6 coâng nhaân . TOÅ HÔÏP MAÙY VAØ THÔØI GIAN THI COÂNG PHAÂN ÑOAÏN Ñoaïn Coâng taùc chính Khoái löôïng (m3) Maùy thi coâng Naêng suaát ÑM (ca/100 m 3) Soá ca caàn thieát Soá maùy Thôøi gian thi coâng (ngaøy) Nhaân coâng (coâng/100m3 ) Coâng caàn thieát Soá nhaân coâng Ñaøo Ñaép Ñoaïn 1 Laáy ñaát töø moû L = 322.80 m 4810.1 Maùy chính Maùy caïp 9m3 0.360 17.316 1 18 0.00 1.74 83.70 5 Maùy phuï: Maùy uûi 110CV 0.120 5.772 1 Maùy ñaàm 16T 0.335 16.114 1 Maùy uûi 110CV 0.167 8.033 1 Maùy khaùc (%) 1.5 Ñoaïn 2 Ñieàu phoái ñaát LTB = 152.42m L =417.21m 252.55 Maùy chính Maùy caïp 9m3 0.454 1.147 1 2 6.75 1.74 21.44 11 Maùy phuï: Maùy uûi 110CV 0.152 0.384 1 Maùy ñaàm 16T 0.335 0.846 1 Maùy uûi 110CV 0.167 0.422 1 Maùy khaùc (%) 1.5 Ñoaïn 3 Ñaøo ñaát ñoå ñi L = 459.92m 1152.9 Maùy chính Maùy caïp 9m3 0.685 7.898 1 8 6.75 0 77.82 10 Maùy phuï: Maùy uûi<110CV 0.114 1.314 1 Maùy ñaàm 16T 0.335 3.862 1 CHÖÔNG VII COÂNG TAÙC THI COÂNG COÁNG 7.1 Choïn phöông aùn thi coâng coáng Coù 2 phöông phaùp thi coâng sau: - Phöông aùn 1: Daây chuyeàn coáng thi coâng sau daây chuyeàn thi coâng neàn ñöôøng + Öu ñieåm: Khi xaây döïng coáng ñaõ coù saün neàn ñöôøng + Nhöôïc ñieåm: daây chuyeàn thi coâng neàn seõ gaëp trôû ngaïi khi qua khu vöïc khe suoái, khoái löôïng ñaøo ñaép lôùn + Sô ñoà phöông aùn 1 - Phöông aùn 2 : coáng ñòa hình thi coâng tröôùc daây chuyeàn thi coâng neàn ñöôøng + Öu ñieåm: thuaän lôïi cho daây chuyeàn neàn, khoái löôïng ñaøo ñaép giaûm + Nhöôïc ñieåm: phaûi laøm ñöôøng traùnh tröôùc khi thi coâng coáng caáu taïo + Sô ñoà phông aùn 2: Do ôû khu vöïc tuyeán ñi qua ñaõ coù saün ñöôøng daân sinh, coù theå caûi taïo cho oâ toâ ñi laïi ñöôïc laø thuaän lôïi vaø deã daøng. Do ñoù choïn phöông aùn 2 ñeå thi coâng 7.2 Yeâu caàu khi thi coâng coáng: Thi coâng coáng sau khi coâng taùc chuaån bò ñaõ laøm xong taïi vò trí ñaët coáng. Vaø coáng phaûi thi coâng tröôùc coâng taùc thi coâng neàn. Thi coâng coáng caàn traùnh muøa nöôùc lôùn(muøa möa) ñeå tieän thi coâng. Khi ñaøo ñaát moùng coáng, caàn traùnh tröôøng hôïp ñaát ñaøo leân ñaët beân caïnh hoá moùng taïo neân taûi troïng laøm saïc thaønh hoá moùng 7.3 Caáu taïo chung cuûa coáng Ta thi coâng coáng troøn theo kieåu laép gheùp (thi coâng coáng taïi Km 0+ 180 ) Thaân coáng : laø caùc ñoát troøn baèng BTCT M300 ñuùc daøi 1.00m laép gheùp laïi, giöõa caùc ñoát coáng ñöôïc cheøn kín baèng bao taûi taåm nhöïa ñöôøng sau ñoù queùt 2 lôùp nhöïa ñöôøng vaø traùng vöõa ximang maùc150 daøy 10cm.Coáng coù beà daøy 7.5 cm, maët trong cuûa thaønh coáng ñöôïc queùt lôùp nhöïa ñöôøng ñeå choáng thaám. Moùng coáng: Vì ñòa chaát nôi ñaây khaù toát neân khoâng caàn phaûi ñoùng cöø traøm, ta chæ caàn duøng lôùp beâtoâng ngheøo M 100 daøy 10 cm laøm lôùp loùt. Coáng ñöôïc ñaët treân moùng coáng daøy 30cm. Sau khi ñaët coáng, phaûi ñoå beâtoâng ñaù1x2 M150 daøy 15cm bao phuû phía döôùi coáng ñeå giöõ oån ñònh cho coáng. Thöôïng löu: ta thieát keá caùc con reõ nöôùc ñeå nöôùc coù theå vaøo coáng deã daøng hôn vaø khoâng taïo ra caùc xoaùy nöôùc laøm hö hoûng moùng coáng. Haï löu: ta thieát keá beä baèng beâtoâng xi maêng coù cao ñoä baèng ñaùy coáng ñeå choáng xoùi vaø töôøng caùnh ñeå daãn nöôùc deå daøng. Trình töï thi coâng coáng: Trình töï xaây döïng moät coáng ñöôïc tieán haønh nhö sau: 1- Khoâi phuïc vò trí coáng ngoaøi thöïc ñòa 2- Vaän chuyeån vaø boác dôõ caùc boä phaän coáng ñeán vò trí xaây döïng 3- Ñaøo hoá moùng 4- Xaây lôùp ñeäm, moùng coáng 5- Laép ñaët cöûa coáng vaø thaân coáng 6- Xaây döïng moái noái giöõa caùc ñoát coáng 7- Xaây döïng lôùp phoøng nöôùc 8- Ñaép ñaát treân coáng vaø lu leøn chaët 9- Gia coá thöôïng lu, haï löu coáng (neáu caàn) 7.4.1 Khoâi phuïc vò trí coáng ngoaøi thöïc ñòa - Döïa vaøo baûn veõ thi coâng, caùc soá lieäu khaûo saùt ñeå khoâi phuïc laïi vò trí coáng ngoaøi thöïc ñòa - Söû duïng maùy kinh vó, maùy thuyû bình ñeå ño ñaïc vò trí tim coáng, ñoùng coïc daáu thi coâng. 7.4.2 Vaän chuyeån vaø boác dôõ caùc boä phaän cuûa coáng Söû duïng xe oâ toâ Maz 200 coù thaønh ñeå chôû coáng, xe Zil 150 töï ñoå ñeå chôû caùc caáu kieän, vaät lieäu xaây döïng coáng. Khi vaän chuyeån caùc ñoát coáng treân ñöôøng taïm, ñòa hình khoâng baèng phaúng neân boá trí caùc ñoát coáng ñöùng treân thuøng xe vaø phaûi ñöôïc keâ ñeäm, chaèng buoäc chaéc chaén. 7.4.3 Laép ñaët coáng Laép Ñaët coáng baèng oâtoâ caàn truïc K32 ,vaø theo trình töï sau : - Ñaët caùc khoái cöûa coáng ôû haï löu - Xaây döïng lôùp ñeäm, moùng coáng - Ñaët ñoát coáng ñaàu tieân ôû cuûa ra - Ñaët caùc khoái beâ toâng laép gheùp cuûa cöûa ra vaø traùt vöõa xi maêng ôû caùc khe hôû - Ñaët caùc ñoát coáng töø phaàn haï löu veà phaàn thöôïng löu - Ñaët caùc khoái moùng ôû cöûa vaøo - Xaây döïng caùc lôùp ñeäm ôû ñoát coáng cuoái cuøng vaø traùt vöõa lôùp maët - Ñaët caùc ñoát coáng cuoái cuøng ôû cöûa vaø traùt vöõa xi maêng caùc khe noái - Laøm lôùp phoøng nöôùc vaø ñaép ñaát treân coáng 7.4.4 Ñaép ñaát treân coáng Chæ ñaép ñaát treân coáng khi ñaõ nghieäm thu chaát löôïng laép ñaët. Ñaát ñaép duøng moät loaïi ñoàng nhaát vôùi tính chaát cô lyù, ñaép ñoàng thôøi treân toaøn boä chieàu roäng coáng thaønh töøng lôùp daøy 20-30cm vaø ñaàm neùn caån thaän töø hai beân vaøo giöõa ñeå taïo thaønh lôùp ñaát chaët xung quanh coáng. Khi lu leøn khoâng lu tröïc tieáp leân ñænh coáng vaø khoâng ñaép leäch nhau quaù 20cm.Söû duïng maùy xuùc ñeå ñaép ñaát treân coáng. 7.5. Tính toaùn khoái löôïng vaø thôøi gian thi coâng coáng Treân ñoaïn tuyeán ñöôøng coù caùc haïng muïc coáng nhö sau: Lyù trình Ñöôøng kính trong coáng f(cm) Bn(m) Chieàu daøy coáng d (m) Chieàu cao ñaép neàn (m) Chieàu daøi coáng Lc(m) Km0+180 1f75 9 0.075 2.04 13 * Thôøi gian thi coâng: thôøi gian xaây döïng coáng laø 10 ngaøy. * Toå chöùc thi coâng coáng: - Coâng taùc chuaån bò vaän chuyeån vaät lieäu. - Khoâi phuïc vò trí tim coáng ngoaøi thöïc ñòa, xaùc ñònh phaïm vi xaây döïng coáng - Vaän chuyeån caùc vaät lieäu rôøi, caáu kieän ñuùc saün baèng oâtoâ - Xeáp dôû coáng vaø ñaët coáng baèng caåu truïc - Coâng taùc ñaøo hoá moùng phaûi ñaøo moãi beân roäng hôn 0.5 m ñeå di chuyeån khi thi coâng - duøng maùy ñeå ñaøo ñaát soá löôïng ca maùy tính nhö sau Trong ñoù : n : Soá ca maùy caàn thi coâng V : Khoái löôïng caàn ñaøo N : Naêng suaát cuûa maùy Khi ñaøo moùng coáng ta luy maùi hoá moùng khoâng ñöôïc nhoû hôn 1 : 0.75 Khoái löôïng ñaát ñaøo hoá moùng: V=L* h* b Trong ñoù : L= 13m h= 0.5m b= d + 2* d+2* 0.5 Ñaép ñaát thaân coáng : V = (Stoång ñaép - Smaët ñöôøng )* b Gia coá haï löu : V = (3*d)* Lsaân * dgia coá Baûng Trình Töï Coâng Ngheä Thi Coâng Coáng Caáu Taïo Æ = 0.75 m STT Teân Coâng Vieäc Ñôn vò Khoái löôïng Naêng suaát/ca Yeâu caàu Ca maùy Nhaân löïc 1 Ñònh vò coáng coáng 1 3 2 San baõi ñoå vaät lieäu m2 130 11500 0.011 3 Ñaøo hoá moùng m3 9.88 65 0.152 4 Vaän chuyeån ñoát coáng ñoát 13 30 0.43 5 Laøm lôùp ñeäm thaân coáng m.3 6.4 2.1 3 6 Ñaët ñoát coáng ôû haï löu ñoát 1 10 0.1 7 Laøm töôøng caùnh ñaàu coáng m3 6 2.3 2.61 8 Ñaët caùc ñoát coáng coøn laïi coáng 12 10 1.2 9 Laøm moái noái ñoát coáng moái 12 20 0.6 10 Ñaët bao taûi taåm nhöïa m2 5.08 10 0.5 11 Ñaép daát thaân coâng m3 26.7 80 0.334 12 Troàng coû gia coá maùi taluy m3 13.5 13.5 1 13 Gia coá haï löu m3 4.2 2.5 1.67 14 Hoøan thieän coáng 1 0.5 2 Toång 2.227 14.38 Vaäy soá nhaân coâng vaø ca maùy caàn thieát : Kieán nghò choïn : Nhaân coâng : 14 ngöôøi Maùy thi coâng : 1 oâtoâ vaän chuyeån , 1 maùy ñaøo. Thaønh laäp ñoäi thi coâng coáng goàm nhöõng thaønh phaàn sau: Ñoäi Maùy vaø nhaân coâng Soá löôïng Ñoäi coáng Maùy ñaøo 1 Caàn truïc K-32 1 Xe vaän chuyeån 7T 1 Maùy ñaàm 1 Nhaân coâng 14 CHÖÔNG VIII THI COÂNG MAËT ÑÖÔØNG 8.1./.Giôùi thieäu chung Maët ñöôøng laø keát caáu nhieàu lôùp baèng caùc vaät lieäu khaùc nhau ñöôïc raûi treân neàn ñöôøng nhaèm ñaûm baûo caùc yeâu caàu veà cöôøng, ñoä baèng phaúng, ñoä nhaùm. Maët ñöôøng laø boä phaän raát quan troïng cuûa ñöôøng, chòu taûi troïng cuûa xe vaø truyeàn xuoáng lôùp neàn. Chaát löôïng cuûa maët ñöôøng (cöôøng ñoä, ñoä baèng phaúng, ñoä nhaùm) aûnh höôûng raát lôùn ñeán chaát löôïng khai thaùc cuûa ñöôøng, ñeán ñieàu kieän xe chaïy an toaøn, eâm thuaän vaø nhanh choùng. Maët khaùc cuõng aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán chi phí vaän doanh, ñeán tuoåi thoï cuûa coâng trình ñöôøng. Khi thieát keá maët ñöôøng phaûi tuaân theo nguyeân taét thieát keá toång theå neàn maët ñöôøng töùc laø phaûi naâng cao ñöôïc cöôøng ñoä cuûa neàn ñöôøng, keát caáu maët phaûi kín oån ñònh nhieät coù taàng maët khoâng thaám nöôùc, thoaùt nöôùc maët nhanh vaø oån ñònh nhieät, neáu khoâng coù ñieàu kieän laøm taàng maët khoâng thaám nöôùc thì phaûi chuù yù thoaùt nöôùc ngang maët ñöôøng. Maët ñöôøng khi thi coâng phaûi phuø hôïp vôùi khaû naêng thöïc teá, taêng nhanh toác ñoä daây chuyeàn thi coâng, cô giôùi hoùa vaø coâng nghieäp hoùa quaù trình xaây döïng nhaèm giaûm giaù thaønh xaây döïng * Keát caáu aùo ñöôøng ta duøng trong thi coâng goàm nhöõng lôùp nhö sau: Keát caáu leà gia coá goàm nhöõng lôùp sau: 8.2./.Caùc yeâu caàu söû duïng vaät lieäu thi coâng maët ñöôøng Maët ñöôøng goàm nhieàu lôùp vaät lieäu thích hôïp vôùi chöùc naêng, ñaëc ñieåm chòu löïc vaø traïng thaùi aåm nhieät, moãi taàng lôùp xaùc ñònh yeâu caàu cuï theå ñoái vôùi moãi thaønh phaàn vaät lieäu, theo ñuùng nguyeân lyù söû duïng vaät lieäu sao cho chuùng coù theå phoái hôïp toát, taïo neân vaø hình thaønh ñöôïc moät caáu truùc cöôøng ñoä cao. Phaûi chuù yù söû duïng toái ña nguoàn vaät lieäu taïi choã vaø caùc pheá thaûi coâng nghieäp, tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp keát hôïp chuùng vôùi caùc chaát keát dính voâ vô hoaëc höõu cô ñeå taêng tính dính keát giöõa chuùng. Töøng lôùp vaät lieäu khaùc nhau maø coù nhöõng yeâu caàu rieâng 8.2.1./.Lôùp caáp phoái ñaù daêm : 1 / Việc lựa chọn loại CPĐD (theo cỡ hạt danh định lớn nhất Dmax) phải căn cứ vào chiều dày thiết kế của lớp móng và phải được chỉ rõ trong hồ sơ thiết kế kết cấu áo đường và chỉ dẫn kỹ thuật của công trình: a) Cấp phối loại Dmax = 37,5 mm thích hợp dùng cho lớp móng dưới; b) Cấp phối loại Dmax = 25 mm thích hợp dùng cho lớp móng trên; c) Cấp phối loại Dmax = 19 mm thích hợp dùng cho việc bù vênh và tăng cường trên các kết cấu mặt đường cũ trong nâng cấp, cải tạo. Bảng 1. Thành phần hạt của cấp phối đá dăm Kích cỡ mắt sàng vuông (mm) Tỷ lệ lọt sàng % theo khối lượng Dmax = 37,5 mm Dmax = 25 mm Dmax = 19 mm 50 37,5 25 19 9,5 4,75 2,36 0,425 0,075 100 95 - 100 - 58 - 78 39 - 59 24 - 39 15 - 30 7 - 19 2 – 12 - 100 79 - 90 67 - 83 49 - 64 34 - 54 25 - 40 12 - 24 2 - 12 - - 1 00 90 - 100 58 - 73 39 - 59 30 - 45 13 - 27 2 - 12 2 / Các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu CPĐD Các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu của vật liệu CPĐD được quy định tại Bảng 2. Bảng 2. Các chỉ tiêu cơ lý yêu cầu của vật liệu CPĐD TT Chỉ tiêu kỹ thuật Cấp phối đá dăm Phương pháp thí nghiệm Loại I Loại II 1 Độ hao mòn Los - Angeles của cốt liệu (LA), % £ 35 £ 40 22 TCN 318 - 04 2 Chỉ số sức chịu tải CBR tại độ chặt K98, ngâm nước 96 giờ, % ³ 100 Không quy định 22 TCN 332 - 06 3 Giới hạn chảy (WL), % £ 25 £ 35 AASHTO T89-02 (*) 4 Chỉ số dẻo (IP),% £ 6 £ 6 AASHTOT90-02 (*) 5 Chỉ số PP = Chỉ số dẻo Ip x % lượng lọt qua sàng 0,075 mm £ 45 £ 60 6 Hàm lượng hạt thoi dẹt, % £ 15 £ 15 TCVN 1772 - 87(**) 7 Độ chặt đầm nén (Kyc), % ³ 98 ³ 98 22 TCN 333-06 (phương pháp II-D) Ghi chú: (*) Giới hạn chảy, giới hạn dẻo được xác định bằng thí nghiệm với thành phần hạt lọt qua sàng 0,425 mm. (**) Hạt thoi dẹt là hạt có chiều dày hoặc chiều ngang nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 chiều dài; Thí nghiệm được thực hiện với các cỡ hạt có đường kính lớn hơn 4,75 mm và chiếm trên 5% khối lượng mẫu; Hàm lượng hạt thoi dẹt của mẫu lấy bằng bình quân gia quyền của các kết quả đã xác định cho từng cỡ hạt. 8.2.2./.Lôùp laùng nhöïa : 8.2.2.1 / Ñaù : Đá dùng trong lớp láng nhựa phải được xay ra từ đá tảng, đá núi. Có thể dùng cuội sỏi xay với yêu cầu phải có trên 90% khối lượng hạt trên sàng 4.75m và có ít nhất hai mặt vỡ. Không được dùng đá xay từ đá mác nơ, sa thạch sét, diệp thạch sét Các chỉ tiêu cơ lý của đá xay từ các loại đá gốc nói trên phải thỏa mãn các quy định ở bảng dưới đây Bảng 8.1: Chỉ tiêu cơ lý quy định cho đá dùng trong lớp láng nhựa Chỉ tiêu cơ lý của đá Giới hạn cho phép Phương pháp thí nghiệm 1- Cường độ nén (daN/cm2): a/ Đá con xay từ đá mác ma, đá biến chất b/ Đá con xay từ đá trâm tích: 1000 800 (600) TCVN-1772-8 (Lấy chứng chỉ từ nơi sản xuất đá ) 2- Độ bào mòn Los Angeles (LA), (%) a/ Đối với đá mắc ma, đá biến chất b/ Đá trầm tích: £25(30) £35(40) AASHTO T- 96-87 3- Hàm lượng cuội sỏi được xay vỡ (có ít nhất 2 mặt vỡ) Trong khối lượng cuội trên sàng 4.75mm, % ³ 90 Bằng mắt kết hợp với xác định bằng sàng 4- Tỷ số nghiền của cuội sỏi Rc = Dmax/dmin ³ 4 Bằng mắt kết hợp với xác định bằng sàng 5- Độ dính bám của đá với nhựa Đạt yêu cầu Theo 22 TCN 63-84 Ghi chú: 1-Các trị số trong ngặc ( ) dùng cho đường cấp 40 trở xuống theo TCVN 4054 Đường ô tô yêu cầu thiế kế 2- dmin: Cỡ nhỏ nhất của viên cuội sỏi đã xay Dmax: Cỡ lớn nhất của viên cuội đã xay Tùy theo láng nhựa 1 lớp, 2 lớp hay 3 lớp mà chọn kích cỡ đá thích hợp theo bảng sau Bảng 7.2: Các loại kích cỡ đá dùng trong các lớp láng nhựa (theo lỗ sàng vuông) Cỡ đá (d/D)mm dmin danh định Dmax Danh định Ghi chú 16( 5/8" ) đến 19 ( 3/4" ) 16 20 Để tiện lợi khi gọi tên kích cỡ đá đã làm tròn các kích thước 9,5 ( 3/8" ) đến 16 ( 5/8" ) 10 16 4,75 (N04) đến 9,5 ( 3/8" ) 5 10 Lượng hạt có kích cỡ lớn hơn “D” Không được quá 10% và lớn hơn (D+5mm) không được quá 3% khối lượng Lượng hạt nhỏ hơn “D” không được quá 10% và lớn hơn (D+5mm) không được quá 3%khối lượng. Viên đá phải có dạng hình khối, sắc cạnh. Lượng hạt thoi dẹt không quá 5% khối lượng (thí nghiệm theo TCVN 1772-87) 8.2.2.1.1 Các yêu cầu khác đối với đá: Lượng hạt mềm yếu và phong hóa ≤ 3% khối lượng (thí nghiệm theo TCVN 1772-87) Đá phải khô ráo và sạch. Hàm lượng bụi sét trong đá không vượt quá 1% khối lượng sét dưới dạng vón hòn không quá 0.25% khối lượng ( thí nghiệm theo TCVN 1772-87) Độ dính bám giữa đá và nhựa phải từ “đạt yêu cầu” trở lên theo TCVN 63-84. trong trường hợp độ dính bám với nhựa không đạt yêu cầu thì chỉ được phép sử dụng khi đã áp dụng biện pháp cải thiện bề mặt của đá bằng các loại phụ gia khi được cấp có thẩm quyền cho phép 8.2.2.2. Nhựa: Thi công láng nhựa dùng nhựa cơ bản được sử dụng là nhựa đặc gốc dầu mỏ có độ kim lún 60/70 nung đến nhiệt độ 1600 khi tưới. tùy theo vùng khí hậu nóng và loại đá. Tư vấn thiết kế có thể cho phép dùng loại nhựa 40/60. các loại nhựa đặc trên phải đạt các yêu cầu kỹ thuật quy định trong 22TCN 27-95. Nhựa để tưới thấm bám trên mặt lớp đường là loại nhựa lỏng có tốc độ đông đặc trung bình MC70 hoặc MC30, nếu dùng nhựa đặc 60/70 pha với dầu hỏa theo tỉ lệ dầu hỏa chiếm 35% đến 40% và tưới thấm ở nhiệu độ 60oC. Có thể dùng nhựa nhũ tuơng axit phân tách vừa hoặc chậm theo tiêu chuẩn ngàng 22TCN 252-98 Trước khi sử dụng nhựa phải kiểm tra hồ sơ về các chỉ tiêu kỹ thuật của nhựa và phải lấy mẫu thí nghiệm lại theo quy định 22 TCN 231-96 vc thí nghiệm lại theo quy định 22 TCN 231-96 và thí nghiệm theo 22 TCN 63-84 Chú ý: Khi bảo quản nhựa ngoài trời bị lẫn nước mưa, lức đun nhựa đến nhiệt độ nóng chảy phải đề phòng nhựa bị bồng lên vì nước bỗc hơi và trào ra khỏi thùng gây chảy nhựa. 8.3./.Choïn phöông phaùp thi coâng Ñoaïn ñöôøng thi coâng ñöôøng daøi 1200 m, vôùi caùc chæ tieâu kó thuaät trình baøy ôû treân ta choïn phöông aùn thi coâng daây chuyeàn.(thöôøng aùp duïng phöông phaùp thi coâng daây chuyeàn cho maët ñöôøng vì phaàn maët ñöôøng khoái löôïng thi coâng töông ñoái ñoàng ñeàu) 8.3.1./.Giôùi thieäu veà phöông aùn thi coâng daây chuyeàn Ñaây laø phöông phaùp thi coâng ñöôïc söû duïng phoå bieán hieän nay. Theo phöông phaùp naøy, quaù trình thi coâng ñöôïc chia laøm nhieàu coâng ñoaïn coù quan heä chaët cheõ vôùi nhau vaø ñöôïc saép xeáp theo moät trình töï coâng ngheä hôïp lyù. Moãi ñôn vò ñaûm nhaän moät coâng taùc coù trang bò maùy moùc, thieát bò cô giôùi. Moãi ñôn vò chuyeân nghieäp phaûi hoaøn thaønh coâng vieäc cuûa mình tröôùc khi ñôn vò chuyeân nghieäp sau tieáp tuïc khai trieån tôùi. Öu, nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp: Sôùm ñöa ñöôøng vaøo söû duïng, söû duïng ñöôïc ñoaïn ñöôøng laøm xong ñeå phuïc vuï cho thi coâng, taêng nhanh tieán ñoä vaø hoaøn voán cuûa ñöôøng. Taäp trung ñöôïc maùy moùc trong caùc phaân ñoäi chuyeân nghieäp neân ñieàu kieän söû duïng vaø baûo döôõng toát. Taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc kieåm tra trong thi coâng, naâng cao naêng suaát. Chuyeân moân hoaù coâng nhaân, naâng cao tay ngheà vaø naêng suaát lao ñoäng. Taäp trung thi coâng treân moät ñoaïn ngaén neân deã laõnh ñaïo, deã kieåm tra neân chaát löôïng coâng trình cao. Naâng cao ñöôïc trình ñoä thi coâng, ruùt ngaén thôøi gian quay voøng voán, xe maùy, giaûm thieåu toái ña ñöôïc khoái löôïng coâng taùc dôû dang. Ñieàu kieän aùp duïng ñöôïc phöông phaùp : Khoái löôïng coâng taùc phaûi phaân boá töông ñoái ñoàng ñeàu treân tuyeán. Phaûi ñònh hình hoùa caùc keát caáu phaân phoái vaø cung caáp vaät lieäu phaûi kòp thôøi ñuùng tieán ñoä. Chæ ñaïo thi coâng phaûi kòp thôøi, nhanh choùng, maùy moùc thieát bò phaûi ñoàng boä. 8.3.2./.Tình hình thöïc teá cuûa tuyeán ñöôøng Khoái löôïng coâng taùc ñöôïc raûi ñeàu treân tuyeán töø coâng taùc chuaån bò cho ñeán coâng taùc hoøan thieän vì caùc lôùp keát caáu maët ñöôøng ñöôïc oån ñònh treân toøan tuyeán, ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp ñoaïn xa nôi cung caáp nguyeân vaät lieäu thì ta seõ boá trí löôïng maùy moùc, nhaân coâng thích hôïp ñeå ñaûm baûo cho daây chuyeàn dieãn ra thuaän lôïi vaø nhòp nhaøng, ñaûm baûo tieán ñoä chung. Moãi daây chuyeàn ñöôïc trang bò ñaày ñuû maùy moùc thieát bò, nhaân coâng ñoàng boä caân ñoái vaø ñuû khaû naêng ñaûm baûo tieán ñoä Trang thieát bò, vaät tö nguyeân lieäu ñöôïc chuaån bò vaø cung caáp ñaày ñuû kòp thôøi theo yeâu caàu cuûa daây chuyeàn chuyeân nghieäp vôùi kho vaät lieäu ôû giöõa tuyeán coù theå ngaén ñöôïc khoaûng caùch

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDO AN TN THI CONG.doc
 • docphu luc.doc
 • docMUC LUC.doc
 • docLOI CAM ON.Doc
 • docBÌA DO AN TN.doc
 • doc10 CHUONG 10 - tac dong den MT.doc
 • doc9 CHUONG 9 - CT kinh te chon phuong an.doc
 • doc8 CHUONG 8 - BD van toc.doc
 • doc7 CHUONG 7 - KL dao dap.doc
 • doc6. CHƯƠNG VI.doc
 • doc6 CHUONG 6 - KC ao duong.doc
 • doc5. ChƯƠNG V.doc
 • doc5 CHUONG 5 - TK trac doc.doc
 • doc4. CHƯƠNG IV.DOC
 • doc4 CHUONG 4 - TT thuy van.doc
 • doc3. CHƯƠNG III.doc
 • doc3 CHUONG 3 - TK tuyetn tren BD.doc
 • doc2. CHƯƠNG II.doc
 • doc2 CHUONG 2 - Xac dinh cap ky thuat.doc
 • doc1. CHƯƠNG I.doc
 • doc1 CHUONG 1 - Tinh hinh chung.doc
 • xlsQUY TRINH CONG NGHE THI CONG MAT DUONG.xls
 • dwgTRAC NGANG.dwg
 • dwg14.Bieu do hoa gio.dwg
 • dwg13.TIEN DO THI CONG TONG THE.dwg
 • dwg12. QUY TRINH THI CONG MAT.dwg
 • dwg10. BAN VE DIEU PHOI.dwg
 • dwg9. BO TRI COC DUONG CONG DUNG.dwg
 • dwg8.CONG CAU TAO-P-750.dwg2.dwg
 • dwg7-CAM CONG CHI TIET.dwg
 • dwg6. MAT CAT NGANG DIEN HINH P1.dwg
 • dwg4.5.TRAC DOC KT,BDKT.dwg
 • dwg1,2,3.BD.TD.BIEU DO VAN TOC.dwg