Đề tài Thực trạng công tác huy động vốn của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Đống Đa

 

 

Chương I: Những vấn đề cơ bản về khả năng huy động vốn của Ngân hàng Thương mại 4

I. Vai trò của Ngân hàng Thương mại đối với sự phát triển kinh tế 4

1. Khán niệm NHTM 4

2. Vai trò của Ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế 5

3. Các loại nguồn vốn của NHTM 7

II. Khả năng huy động vốn của NHTM 17

1. Khả năng huy động vốn của NHTM 17

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của NHTM 18

3. Chỉ tiêu phản ánh khả năng huy động vốn 22

Chương II: Thực trạng công tác huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT Quận Đống Đa 24

I. Khái quát về hoạt động của chi nhánh NHNo&PTNT Quận Đống Đa 24

1. Sự hình thành chi nhánh NHNo&PTNT Quận Đống Đa 24

2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNo&PTNT Quận Đống Đa 24

3. Hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT Quận Đống Đa 27

II. Thực trạng công tác huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT Quận Đống Đa 36

1. Thực trạng công tác huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT Quận Đống Đa những năm gần đây 36

2. Mối quan hệ giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn 42

3. Đánh giá chung về hoạt động huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT Quận Đống Đa 45

Chương III: Giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT Quận Đống Đa 51

I. Định hướng kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT Quận Đống Đa trong những năm tới 51

II. Giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn của chi nhánh NHNo&PTNT Quận Đống Đa 52

III. Kiến nghị 67

Kết luận 73

Danh mục tài liệu tham khảo 75

 

doc71 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 22/01/2016 | Lượt xem: 680 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng công tác huy động vốn của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Quận Đống Đa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng kinh doang NHNo & PTNT QuËn §èng §a ). Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy, c«ng t¸c tÝn dông cña chi nh¸nh còng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, t¨ng liªn tôc qua c¸c n¨m : d­ nî tÝn dông n¨m 2003 chiÕm 17.8% tæng nguån. ®iÒu ®ã thÓ hiÖn sù cè g¾ng më réng tÝn dông, gióp c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt lµm ra nhiÒu s¶n phÈm phôc vô ®êi sèng vµ xuÊt khÈu. ChÊt l­îng tÝn dông tèt, cho vay ®óng môc ®Ých, theo tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ dù ¸n, t¹o ®iÒu kiÖn gióp doanh nghiÖp tr¶ nî ®óng thêi h¹n. Nî qu¸ h¹n: n¨m 2002:278 triÖu, chiÕm tû lÖ 0.33% tæng d­ nî,n¨m 2003 :2.982 triÖu, chiÕm tû lÖ 2,93% tæng d­ nî. VÒ c¬ cÊu d­ nî n¨m 2003: Doanh nghiÖp Nhµ n­íc chiÕm tû träng 31.5%. Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh chiÕm tû träng 41%. Hé s¶n xuÊt vµ tiªu dïng chiÕm tû träng 27,4%. 3.3. Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c. C«ng t¸c kinh doanh ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ: VÒ kinh doanh ngo¹i tÖ: Lµ chi nh¸nh míi ho¹t ®éng nh­ng b»ng nh÷ng cè g¾ng, nç lùc v­¬n lªn cña b¶n th©n chi nh¸nh; céng víi sù chØ ®¹o cã hiÖu qu¶ cña NHNo & PTNT ViÖt Nam vµ NHNo & PTNT Hµ Néi, ho¹t ®éng kinh doanh mua b¸n ngo¹i tÖ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: B¶ng 4: Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ (2002-2003) ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 Doanh sè mua +USD +EUR 5.667.400 104.000 3.800.000 Doanh sè b¸n +USD +EUR 5.619.320 219.897 3.278.000 (Nguån sè liÖu: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh NHNo & PTNT QuËn §èng §a ). §©y lµ vÊn ®Ò mµ ng©n hµng cÇn quan t©m bëi th«ng qua mua-b¸n ngo¹i tÖ ng©n hµng cã thÓ x©y dùng mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng, t¹o niÒm tin víi kh¸ch hµng. Tõ ®ã, cã nguån ngo¹i tÖ ngµy cµng nhiÒu phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng, ®ång thêi phôc vô tèt h¬n ®èi víi nhu cÇu vÒ ngo¹i tÖ phôc vô cho s¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp. VÒ thanh to¸n quèc tÕ: Lµ mét dÞch vô míi mÎ nh­ng c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ ®­îc thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®Òu ®Æn, chÝnh x¸c vµ an toµn; b¶o ®¶m kh«ng cã sai sãt, nhÇm lÉm ¶nh h­ëng ®Õn kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh­ cña chi nh¸nh. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc: B¶ng 5: Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ( 2002-2003). ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 Sè mãn Sè tiÒn Sè mãn Sè tiÒn Më,thanh to¸n L/C +USD +EUR 102 4.679.886 357.292 36 2.259.000 73.000 Thanh to¸n TTR +USD +EUR +JPY +CNY 133 4.010.603 44.435 82 1.019.000 151.000 2.198.000 311.500 (Nguån sè liÖu: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh NHNo & PTNT QuËn §èng §a ). Qua sè liÖu ta thÊy, chñng lo¹i ngo¹i tÖ giao dÞch qua chi nh¸nh ®· t¨ng lªn dÇn ®¸p øng nhu cÇu vÒ ngo¹i tÖ cña d©n c­ vµ c¸c doanh nghiÖp ,tæng thu n¨m 2003:175 triÖu. - VÒ nghiÖp vô b¶o l·nh: NghiÖp vô b¶o l·nh mµ chi nh¸nh khai th¸c lµ b¶o l·nh thanh to¸n, b¶o l·nh dù thÇu, b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång vµ b¶o l·nh b¶o hµnh N¨m 2003, thùc hiÖn: +B¶o l·nh dù thÇu: 60 mãn, sè tiÒn 4.500 triÖu®ång vµ sè d­ 2.234 triÖu ®ång. +B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång: 35 mãn, sè tiÒn 6.000 triÖu ®ång, sè d­ 2.790 triÖu ®ång. +B¶o l·nh b¶o hµnh: 5 mãn, sè tiÒn 224 triÖu ®ång vµ sè d­ 217 triÖu ®ång. Sè phÝ thu ®­îc tõ nghiÖp vô b¶o l·nh: 80 triÖu ®ång. Ho¹t ®éng b¶o l·nh ®¹t kÕt qu¶ kh¸ tèt, c¸c kho¶n b¶o l·nh b¶o ®¶m chÊt l­îng, võa phôc vô tèt yªu cÇu cña kh¸ch hµng, võa ®em l¹i thu nhËp cho chi nh¸nh. - C«ng t¸c thanh to¸n qua Ng©n hµng, kÕ to¸n ng©n quü: +VÒ thanh to¸n qua Ng©n hµng: Trong chi nh¸nh, c¸n bé c«ng nh©n viªn lu«n thùc hiÖn ph­¬ng ch©m”b¶o ®¶m nguyªn t¾c tËn t×nh, phôc vô hoµ nh·, lÞch sù” ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. L¾ng nghe ý kiÕn kh¸ch hµng ®Ó nghiªn cøu, ®¬n gi¶n vµ hîp lý ho¸ thñ tôc giÊy têt¹o thuËn lîi cho kh¸ch hµng. H¬n n÷a, chi nh¸nh ®­îc trang bÞ hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö nhanh chãng, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c, rót ng¾n ®­îc nhiÒu thêi gian lu©n chuyÓn giÊy tê thanh to¸n gi÷a c¸c ®¬n vÞ kh¸ch hµng trong thµnh phè còng nh­ ngoµi thµnh phè. B¶ng 6: C«ng t¸c thanh to¸n qua Ng©n hµng (2002-2003). §¬n vÞ: triÖu®ång Ph­¬ng thøc thanh to¸n N¨m 2002 N¨m 2003 Sè mãn Sè tiÒn Sè mãn Sè tiÒn Thanh to¸n bï trõ +PhÝ 4.284 926.730 13 47.843 1.252.280 17 Thanh to¸n & CTDT +§i PHÝ +§Õn 5.040 2.268 2.772 298.193 218.550 76 79.643 47.690 324.290 225.636 91 98.654 (Nguån sè liÖu: Phßng kinh doang NHNo & PTNT QuËn §èng §a ). Tæng doang sè thanh to¸n n¨m 2003 t¨ng 28.7%(+351.647triÖu) so víi n¨m 2002. C«ng t¸c thanh to¸n cña chi nh¸nh ngµy cµng ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« vµ doanh sè, ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng c¶ vÒ chuyÓn kho¶n vµ tiÒn mÆt, gãp phÇn vµo tèc ®é t¨ng tr­ëng chung cña ®¬n vÞ. VÒ kÕ to¸n ng©n quü: Víi ho¹t ®éng ngµy cµng më réng vµ ph¸t triÓn, chÊt l­îng phôc vô tèt, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao vµ chi tiªu vµ thu nép tiÒn mÆt cña c¸c ®¬n vÞ. Do ®ã, l­îng thu-chi nh¸nh tiÒn mÆt t¨ng lªn ®¸ng kÓ: Doanh sè thu tiÒn mÆt n¨m 2003: 585 tû, t¨ng 25.8%(+120 tû) so víi n¨m2002. Doanh sè chi tiÒn mÆt n¨m 2003: 292 tû, t¨ng 28.6%(+65 tû)so víi n¨m 2002. C¸n bé c«ng nh©n viªn chi nh¸nh lu«n ®­îc gi¸o dôc, rÌn luyÖn vµ gi÷ ®­îc phÈm chÊt ®¹o ®øc, ý thøc tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc. Do ®ã ngµy cµng t¹o ®­îc sù tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng. Cô thÓ: n¨m 2003, chÞ em lµm c«ng t¸c thu ng©n ®· tr¶ l¹i sè tiÒn thõa 21.450.000 ®ång. §ång thêi, cßn ph¸t hiÖn vµ thu håi ®­îc sè tiÒn gi¶ trong n¨m 2003: 1.370.000 ®ång. §ã thËt sù lµ nh÷ng viÖc lµm rÊt ®¸ng quý, lµ ®iÓm s¸ng ®­îc kh¸ch hµng tin yªu. 3.4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh : B¶ng 8: kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (2001 – 2003) ®¬n vÞ: triÖu®ång ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 So s¸nh(%) Sè tiÒn Sè tiÒn Sè tiÒn 2002/2001 2003/2002 1.Tæng nguån vèn 335.000 439.000 567.600 +31,1 +29,3 2.Tæng d­ nî 54.277 83.003 101.453 +52,9 +22,2 3.Nî qu¸ h¹n 655 278 2.982 -57,5 +972,6 4.Lîi nhuËn +1.200 +4.606 +5.706 +283,8 +23,8 ( Nguån sè liÖu: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh NHNo & PTNT QuËn §èng §a). Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy, trong 3 n¨m ho¹t ®éng kinh doanh ®ù¬c sù chØ ®¹o chÆt chÏ vµ gióp ®ì cña NHNo & PTNT Hµ Néi, §¶ng vµ chÝnh quyÒn c¬ së ; céng víi sù phÊn ®Êu v­¬n lªn cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vÒ c¸c mÆt c«ng t¸c lµ t­¬ng ®èi toµn diÖn. Doanh sè thu-chi tiÒn mÆt: khèi l­îng thu-chi tiÒn mÆt ngµy cµng lín. Tæng thu tiÒn mÆt : 585 tû, t¨ng 25,8% so víi n¨m 2002. Tæng chi tiÒn mÆt : 292 tû, t¨ng 28.6% so víi n¨m 2002. §iÒu ®¸ng mõng lµ n¨m ®Çu thµnh lËp (2000) thu nhËp kh«ng ®ñ chi nh¸nh tr¶ l·i tiÒn göi, lç ®· v­¬n lªn b¶o ®¶m tù trang tr¶i ®­îc c¸c kho¶n chi tr¶ l·i tiÒn göi, tr¶ l­¬ng trë thµnh chi nh¸nh ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i vµ l·i n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. NÐt son ®¸nh dÊu sù tr­ëng thµnh, b­íc ph¸t triÓn míi – ho¹t ®éng kinh doanh ®a n¨ng, víi nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô míi nhiÒu tiÖn Ých h¬n; gãp phÇn phôc vô ngµy cµng tèt c¸c doanh nghiÖp kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ vµ ®êi sèng nh©n d©n. II . Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n QuËn §èng §a 1. Thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn cña chi nh¸nh NHNo & PTNT QuËn §èng §a nh÷ng n¨m gÇn ®©y Lµ mét quËn ®«ng d©n ( gÇn 40 v¹n ng­êi ) chØ sau quËn Hoµn KiÕm, l¹i cã khu c«ng nghiÖp næi tiÕng ®­îc h×nh thµnh tõ rÊt sím 1958-1960, n¬i cã c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi quèc doanh lín nh­ : c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi, cao su Sao vµng, Thuèc l¸ Th¨ng Long vµ cïng nhiÒu doanh nghiÖp võa vµ nhá kh¸c. Do vËy, ®Ó cã thÓ x©y dùng ®­îc quan hÖ tÝn dông víi c¸c doanh nghiÖp, chi nh¸nh NHNo & PTNT QuËn §èng §a ®Æt nghiÖp vô nguån vèn mµ chñ yÕu lµ c«ng t¸c huy ®éng vèn lµ kh©u ®ét ph¸ më ®­êng. §ång thêi víi viÖc thùc hiÖn c¸c h×nh thøc huy ®éng truyÒn thèng, chi nh¸nh ®· cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn, l·i xuÊt, khuyÕn m·i, më réng m¹ng l­íi phßng giao dÞch kÕt qu¶ ®¹t ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng c¬ cÊu huy ®éng vèn d­íi ®©y: B¶ng 9 : C¬ cÊu huy ®éng vèn n¨m( 2001-2003) ®¬n vÞ: triÖu®ång ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng 1.TiÒn göi TCKT 45.271 13,5 54.163 12,3 383.358 67,5 2.TG tiÕt kiÖm 45.578 13,6 95.027 21,6 158.551 27,9 3.Kú phiÕu NH 244.151 72,9 289.810 66,1 25.727 4,5 Tæng céng 335.000 100 439.000 100 567.636 100 (Nguån sè liÖu: Phßng kÕ to¸n NHNo & PTNT QuËn §èng §a). Kú phiÕu ng©n hµng gi¶m nhiÒu do n¨m qua cã sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña c¸c ng©n hµng b¹n trong viÖc huy ®éng lo¹i h×nh nµy.C¸c NHTM liªn tôc gia t¨ng l·i suÊt huy ®éng cña lo¹i h×nh chøng chØ tiÒn göi ®· lµm cho l·i suÊt huy ®éng lo¹i h×nh nµy t¨ng lªn rÊt cao,®· lµm gi¶m l­îng vèn huy ®éng ®­îc tõ lo¹i h×nh nµy cña chi nh¸nh. N¨m 2003: 25.727 triÖu ®ång,chiÕm tû träng 4,5% so víi tæng nguån vµ gi¶m 91,1% so víi n¨m 2002. D­íi ®©y ®i s©u nh»m ph©n tÝch c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn ®Ó t×m ra nh÷ng chiÕn l­îc thÝch hîp, nh»m ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña chi nh¸nh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇnn kinh tÕ còng nh­ cña d©n c­ trong x· héi. 1.1. Thùc tr¹ng huy ®éng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ. H×nh thøc tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ: gåm hai tµi kho¶n lµ tiÒn göi kh«ng kú h¹n vµ tiÒn göi cã kú h¹n. Lo¹i vèn nµy chiÕm tû träng kh«ng lín nh­ng t­¬ng ®èi æn ®Þnh trong tæng nguån vèn huy ®éng cña ng©n hµng. do ®ã, c¸c ng©n hµng rÊt quan t©m khai th¸c lo¹i tiÒn göi nµy. Nguån vèn tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ ch¼ng nh÷ng gióp ng©n hµng t¨ng nguån vèn huy ®éng , mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn gióp doanh nghiÖp më réng c¸c giao dÞch kinh tÕ qua ng©n hµng víi c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cã tiÖn Ých cao, nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ an toµn. Qua ®ã, gióp ng©n hµng n¾m ch¾c h¬n nh÷ng biÕn ®éng vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, kÞp thêi ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ nh»m lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng ngµy cµng cã hiÖu qu¶. TiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ t¨ng cßn gãp phÇn lµm gi¶m l·i suÊt huy ®éng b×nh qu©n cña ng©n hµng v× h×nh thøc tiÒn göi kh«ng kú h¹n chØ ®­îc h­ëng l·i suÊt thÊp h¬n c¸c lo¹i tiÒn göi kh¸c. B¶ng 10: C¬ cÊu tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ (2001 – 2003). ®¬n vÞ: triÖu®ång ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 So s¸nh(%) Sè tiÒn Sè tiÒn Sè tiÒn 2002/2001 2003/2002 TiÒn göi kh«ng kú h¹n 25.471 22.317 35.250 -12,38 +57,9 TiÒn göi cã kú h¹n 19.800 31.846 348.288 +60,84 +993,6 Tæng céng 45.271 54.163 383.538 +19,64 +608,1 (Nguån sè liÖu: Phßng kÕ to¸n NHNo & PTNT QuËn §èng §a). Qua b¶ng ta thÊy: tiÒn göi cña tæ chøc kinh tÕ t¨ng t­¬ng ®èi nhanh.Do doanh nghiÖp ®· b¸n ®­îc hµng vµ thu ®­îc tiÒn nh­ng ch­a ®Õn chu kú mua vËt t­, hµng ho¸ ®Ó s¶n xuÊt; do ng­êi b¸n thùc hiÖn ph­¬ng thøc b¸n hµng tr¶ chËm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp göi c¸c kho¶n tiÒn t¹m têi nhµn rçi chê thanh to¸n vµo Ng©n hµng ®Ó h­ëng l·i vµ ®¶m b¶o an toµn tµi s¶n.Sè doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®ang cã quan hÖ tÝn dông víi chi nh¸nh lµ 8 (trªn tæng sè 196 doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn) ,sè doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lµ28(trªn tæng sè 671 DN trªn ®Þa bµn). 1.2. Thùc tr¹ng huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm: Lµ h×nh thøc huy ®éng vèn ®­îc sö dông réng r·i, phæ biÕn vµ cã sè l­îng kh¸ch hµng lín nhÊt ë n­íc ta, do thñ tôc ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn, víi nhiÒu lo¹i kú h¹n phï hîp víi tÝnh chÊt lµ nh÷ng kho¶n tiÒn t¹m thêi nhµn rçi, ®Ó dµnh cña d©n c­. §­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu d­íi ®©y: B¶ng 11: C¬ cÊu tiÒn göi tiÕt kiÖm n¨m 2001-2003. ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 So s¸nh(%) Sè tiÒn Sè tiÒn Sè tiÒn 2002/2001 2003/2002 1.TkiÖm kh«ng KH 3.354 4.310 7.520 +28,5 +74,5 VND 1.399 2.394 5.377 +71,1 +124,6 USD 1.955 1.916 2.143 -2,0 +11,8 2.Tgöi TkiÖm <12 th¸ng 22.385 50.540 84.654 +125,7 +67,5 VND 7.336 33.668 58.278 +358,9 +73,1 USD 15.049 16.872 26.367 +12,1 +56,3 2.1TkiÖm 3 th¸ng - 10.500 15.450 - +47,1 VND - 10.500 14.220 - +35,4 USD - - 1.230 - - 2.2TkiÖm 6 th¸ng 22.385 40.040 42.828 +78,8 +6,9 VND 7.36 23.168 17.692 +215,8 -23,6 USD 15.049 16.872 25.136 +12.1 +49,0 2.3TkiÖm > 12 th¸ng 19.838 40.177 66.377 +102.5 +65,2 VND 3.000 6.816 45.998 +127.2 +574,8 USD 16.838 33.361 20.379 +98.1 -38,9 Tæng céng 45.578 95.027 158.551 +108.5 +66,8 Tr.®ã USD quy ®æi 33.843 52.149 48.889 +54.1 -6.2 (Nguån sè liÖu :Phßng kÕ to¸n NHNo & PTNT QuËn §èng §a ). C¬ cÊu tiÒn göi tiÕt kiÖm: TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n: n¨m 2001chiÕm tû lÖ: 7,3%; n¨m 2002: 4,5%;n¨m 2003: 4,7%. TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n < 12T n¨m 2001 chiÕm tû lÖ: 49,2%; n¨m 2002: 53%; n¨m 2003: 53,4% . TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n > 12T: n¨m 2001 chiÕm tû lÖ 43,5%; n¨m 2002: 42,3%;n¨m 2003: 42,9%. BiÓu ®å minh häa BiÓu ®å 1: Tû lÖ c¸c lo¹i tiÒn göi tiÕt kiÖm n¨m 2001 BiÓu ®å 2: Tû lÖ c¸c lo¹i tiÒn göi tiÕt kiÖm n¨m 2002 BiÓu ®å 3: Tû lÖ c¸c lo¹i tiÒn göi tiÕt kiÖm n¨m 2003. §iÒu ®ã thÓ hiÖn: Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, ®êi sèng vµ thu nhËp cña c¸c tÇng líp d©n c­ ®­îc n©ng lªn râ rÖt. Ng­êi göi cã thÓ dÔ dµng thay ®æi kú h¹n sao cho cã lîi nhÊt ®èi víi nh÷ng kho¶ng tiÒn t¹m thêi nhµn rçi khi ng­êi d©n ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn mua s¾m tiÖn nghi ®¾t tiÒn, cã gi¸ trÞ. TiÒn göi tiÕt kiÖm trªn 12 th¸ng cã khèi l­îng vèn kh¸ vµ còng chiÕm tû lÖ t­¬ng ®èi lín lµ c¬ së ®Ó Ng©n hµng thùc hiÖn cho vay c¸c dù ¸n dµi h¹n h¬n, ®¸p øng nhu cÇu vay vèn trung – dµi h¹n cña c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn. Qua ®ã cho thÊy kh¶ n¨ng huy ®éng vèn tõ tÇng líp d©n c­ cña chi nh¸nh cßn rÊt tiÒm tµng nhÊt lµ ®èi víi ®Þa bµn ®«ng d©n c­ nh­ quËn §èng §a §¹t ®­îc nh­ trªn lµ do cã c¸c ph­¬ng thøc huy ®éng vèn néi tÖ vµ ngo¹i tÖ , kú h¹n thÝch hîp vµ c¬ chÕ l·i suÊt hîp lý, th­êng xuyªn b¸m s¸t thi tr­êng vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi, linh ho¹t; võa cã tÝnh c¹nh tranh võa ®¶m b¶o ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. 1.3. Thùc tr¹ng huy ®éng qua ph¸t hµnh kú phiÕu Ng©n hµng. Kú phiÕu ng©n hµng ®­îc sö dông ®Ó gi¶i quyÕt khi cã yªu cÇu ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n lín, c¸c dù ¸n chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vµ vËt nu«i, ph¸t triÓn lµng nghÒ truyÒn thèng. Th«ng qua b¶ng sè liÖu d­íi ®©y: B¶ng 12: Kú phiÕu ng©n hµng so víi nguån vèn huy ®éng n¨m (2001 –2003). ®¬n vÞ: triÖu®ång ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 So s¸nh(%) Sè tiÒn Sè tiÒn Sè tiÒn 2002/2001 2003/2002 Kú phiÕu Ng©n hµng 244.151 289.810 25.727 +18,7 -91,1 Nguån vèn huy ®éng 335.000 439.000 567.636 +31,1 +29,3 (Nguån sè liÖu: Phßng kÕ to¸n NHNo & PTNT QuËn §èng §a). Kú phiÕu ng©n hµng lµ h×nh thøc huy ®éng vèn lu«n cã khèi l­îng lín, do l·i suÊt huy ®éng kú phiÕu cã søc hÊp dÉn kh¸ cao, l¹i ®­îc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o kh¸ rÇm ré trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Nhê vËy ®· thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn víi ng©n hµng. Tuy nhiªn còng chÝnh v× vËy mµ c¸c NHTM còng c¹nh tranh víi nhau gay g¾t ®Ó cã ®­îc nguån vèn nµy.C¸c NHTM lín sÏ cã nhiÒu lîi thÕ trong viÖc huy ®éng nguån vèn nµy.Còng chÝnh v× lÝ do nµy mµ l­îng vèn chi nh¸nh huy ®éng ®­îc qua h×nh thøc nµy trong n¨m 2003 ®· gi¶m rÊt nhiÒu. N¨m 2002: 289.810 triÖu ,n¨m 2003 gi¶m xuèng cßn 25.727 triÖu vµ chiÕm tû lÖ 4,5% . BiÓu ®å minh ho¹: BiÓu ®å 4: Kú phiÕu ng©n hµng so víi nguån vèn huy ®éng 2000 – 2002. 2.Mèi quan hÖ gi÷a nguån vèn huy ®éng vµ sö dông vèn: Ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ huy ®éng vèn mµ c¸i ®Ých ph¶i ®¹t tíi lµ sö dông nguån vèn huy ®éng ngµy cµng lín vµo môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña §¶ng – Nhµ n­íc trong sù nghiÖp CNH – H§H, th«ng qua c¸c kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ 5 n¨m. §iÒu ®ã nãi lªn yªu cÇu vèn cña c¸c doanh nghiÖp lµ rÊt lín, ch¼ng nh÷ng vèn cho s¶n xuÊt ®­îc th­ßng xuyªn, liªn tôc mµ cßn cÇn vèn trung – dµi h¹n ®Ó mua s¾m thªm m¸y mãc, thiÕt bÞ, trang bÞ thªm d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi, më réng s¶n xuÊt Ng©n hµng huy ®éng vèn nhµn rçi cña x· héi kh«ng chØ v× lîi Ých cña ban th©n ng©n hµng mµ quan träng h¬n lµ th«ng qua c«ng t¸c tÝn dông, thùc hiÖn vai trß “bµ ®ì” ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, gãp phÇn ®¾c lùc trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. H¬n n÷a, còng nh­ bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo kh¸c trong nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng kinh doanh lµ ph¶i ®¶m b¶o bï ®¾p ®­îc chi phÝ vµ cã l·i. Do ®ã, huy ®éng vèn ph¶i g¾n kÕt ®­îc víi sö dông vèn mét c¸ch chÆt chÏ vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Bëi v× nguån vèn kinh doanh cña ng©n hµng chÝnh lµ nguån vèn huy ®éng ®­îc nªn ng©n hµng ph¶i tr¶ l·i cho nguån vèn ®ã cho dï cã cho vay ®­îc hay kh«ng. Huy ®éng vèn mµ kh«ng cho vay ®­îc hoÆc cho vay qu¸ Ýt sÏ dÉn ®Õn ø ®éng, l·ng phÝ vèn, ¶nh h­ëng ®Õn thu nhËp vµ lîi nhuËn cña b¶n th©n ng©n hµng. B¶ng sè liÖu huy ®éng vèn vµ sö dông vèn d­íi ®©y thÓ hiÖn râ: B¶ng 13: Nguån vèn vµ sö dông vèn n¨m (2001 – 2003). ®¬n vÞ: triÖu®ång ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 So s¸nh(%) Sè tiÒn Sè tiÒn Sè tiÒn 2002/2001 2003/2002 Tæng nguån vèn 335.000 439.000 567.636 +31,1 +29,3 Sö dông vèn 54.277 83.003 101.453 +52,9 +22.2 (Nguån sè liÖu: Phßng kinh doanh NHNo & PTNT QuËn §èng §a). Qua b¶ng sè liÖu trªn thÊy, chi nh¸nh ®· rÊt cè g¾ng më réng cho vay c¸c doanh nghiÖp kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ, tèc ®é t¨ng d­ nî vµ tèc ®é t¨ng nguån vèn vÉn gi÷ æn ® So víi n¨m 2001, tæng d­ nî tÝn dông n¨m 2003 ®· t¨ng gÊp 1,87 lÇn; trong khi nguån vèn chØ t¨ng 1.7 lÇn. Song d­ nî tÝn dông cã ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp, nªn dï tæng d­ nî t¨ng 1,87 lÇn nh­ng n¨m 2001 míi chiÕm tû lÖ: 16.2% , n¨m 2002: 18.9%. vµ n¨m 2003: 17,9% BiÓu ®å sau minh ho¹ mèi quan hÖ gi÷a nguån vèn huy ®éng vµ sö dông vèn. BiÓu ®å 5: Quan hÖ gi÷a nguån vèn vµ sö dông vèn n¨m 2000 – 2002. Tuy nhiªn, sè liÖu trªn kh«ng cã nghÜa chi nh¸nh ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vèn cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp, v× chi nh¸nh míi thùc hiÖn cho vay ng¾n h¹n, cßn trung – dµi h¹n hÇu nh­ ch­a ®­îc triÓn khai. HiÖn nay thÞ phÇn vèn ®Çu t­ ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc cña chi nh¸nh míi chØ ®¹t 27.574 tr®,víi DN ngoµi quèc doanh lµ 41.780tr®. H¬n n÷a, thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña NHNo & PTNT Hµ Néi lµ t¨ng c­êng lîi thÕ huy ®éng vèn ë c¸c thµnh phè lín ®Ó chuyÓn vèn lªn hç trî , chi nh¸nh viÖn cho c¸c QuËn – HuyÖn thiÕu vèn ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, vµ ®iÒu hoµ chung trong hÖ thèng. V× vËy ®Ó t¨ng nguån thu tõ viÖc ®iÒu chuyÓn vèn lªn NHNo & PTNT Hµ Néi vµ më réng tÝn dông, chi nh¸nh cÇn nghiªn cøu ®­a thªm nhiÒu nh×nh thøc huy ®éng, kú h¹n huy ®éng vµ l·i suÊt huy ®éng sao cho tho¶ ®¸ng vµ hîp lý ®Ó thu hót kh¸ch hµng nhiÒu h¬n. 3. §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña chi nh¸nh NHNo & PTNT QuËn §èng §a. 3.1.Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc: Qua 3 n¨m ho¹t ®éng kinh doanh, b»ng sù phÊn ®Êu v­¬n lªn cña tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn, sù chØ ®¹o chÆt chÏ, kÞp thêi cña NHNo & PTNT Hµ Néi, §¶ng – chÝnh quyÒn c¬ së, kÕt qu¶ ®¹t ®­îcvÒ c¸c mÆt c«ng t¸c lµ t­¬ng ®èi toµn diÖn: Tæng nguån vèn huy ®éng t¨ng kh¸ nhanh ®¹t 567,6 tû, v­ît møc kÕ ho¹ch NHNo & PTNT Hµ Néi giao, gÊp 1,7 lÇn so víi n¨m 2001, chiÕm kho¶ng 10% tæng nguån vèn ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo & PTNT Hµ Néi vµ t¨ng ®ång ®Òu ë tÊt c¶ c¸c h×nh thøc huy ®éng, kú h¹n göi tiÒnTæng nguån vèn huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm n¨m 2003 chiÕm tû träng 27.9% tæng nguån vèn huy ®éng. Chi nh¸nh ®· ph¸t triÓn thªm ®­îc trong n¨m :2.550 kh¸ch hµng, nguån vèn 4.700 kh¸ch hµng Tæng thu: 34.892 tr® t¨ng 25% so víi n¨m 2002.Trong ®ã thu l·i ho¹t ®éng tÝn dông lµ 7.808 tr® chiÕm 22% tæng thu, thu dÞch vô lµ 316 tr® chiÕm 0,9% tæng thu Tæng chi :29.186 tr® t¨ng 25% so víi n¨m 2002.Trong ®ã chi cho ho¹t ®éng huy ®éng huy ®éng vèn lµ 25.292 tr® chiÕm 87% tæng chi, chªnh lÖch thu nhËp – chi phÝ :5.706 tr® t¨ng 20% so víi n¨m 2002 Chªnh lÖch l·i suÊt 0,18 gi¶m 0,02 so víi n¨m 2002 ( l·i suÊt b×nh qu©n ®Çu vµo lµ 0,57 ,®Çu ra lµ 0,75).VËn dông linh ho¹t c¸c lo¹i l·i suÊt huy ®éng theo quy ®Þnh; tèi thiÓu 0,2%th¸ng(lo¹i kh«ng k× h¹n), tèi ®a 0,65%th¸ng (lo¹i k× h¹n 24 th¸ng).L·i suÊt cho vay :tèi thiÓu 0,75 ®èi víi doanh nghiÖp , tèi ®a 0,9% cho vay tiªu dïng. Chi nh¸nh ®· cè g¾ng chñ ®éng, linh ho¹t trong viÖc thùc hiÖn c¸c møc l·i suÊt vµ thêi gian huy ®éng ®èi víi tiÒn göi cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ; t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó t¨ng nhanh tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp cã nguån vèn lín; thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng ®óng ®¾n nªn ngµy cµng thu hót ®­îc nhiÒu vèn tõ d©n c­ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ . Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh doanh vµ dÞch vô ng©n hµng nh­: ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc thanh to¸n, chuyÓn tiÒn, kinh doanh mua – b¸n ngo¹i tÖ, thu ®æi ngo¹i tÖ; ph¸t triÓn vµ më réng nhanh tÝn dông, thùc hiÖn b¶o l·nh ..nh­ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o an toµn vèn vµ kinh doanh cã l·i. Trong t­¬ng lai kh«ng xa sÏ thùc hiÖn ®­îc môc tiªu cña NHNo & PTNT Hµ Néi lµ chuyÓn vèn lªn hç trî, chi viÖn cho c¸c QuËn – HuyÖn thiÕu vèn ph¸t triÓn kinh tÕ Thñ ®« xøng ®¸ng lµ ®éng lùc cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm, thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn. Chi nh¸nh ®· tranh thñ mäi thêi c¬, th«ng qua c¸c cuéc häp cña QuËn giíi thiÖu sù hiÖn diÖn cña chi nh¸nh, thùc hiÖn ph¸t tê r¬i, chñ ®éng t×m ®Õn kh¸ch hµngvµ kh«ng g× thuyÕt phôc h¬n b»ng chÝnh sù lµm viÖc nhiÖt t×nh, chu ®¸o; coi sù thµnh c«ng cña kh¸ch hµng còng chÝnh lµ sù thµnh c«ng cña m×nh, hoÆc tõ nh÷ng vÞªc lµm t­ëng chõng rÊt nhá bÐ nh­ tr¶ l¹i tiÒn thõa ®· t¹o ®­îc sù tÝn nhiÖm vµ niÒm tin yªu cña kh¸ch hµng. Qua ®ã, thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi chi nh¸nh ngµy mét nhiÒu h¬n. 3.2.Mét sè tån t¹i trong c«ng t¸c huy ®éng vèn. Nh÷ng n¨m qua tuy ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ song míi chØ lµ b­íc ®Çu, c«ng t¸c huy ®éng vèn cña chi nh¸nh cßn béc lé mét sè tån t¹i, yÕu kÐm cÇn kh¾c phôc, ®ã lµ: Nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh ®¸p øng ®­îc chØ tiªu cña NHNo & PTNT Hµ Néi giao ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ trªn ®Þa bµn, nh­ng vèn ®Çu t­ trung – dµi h¹ncßn thÊp, hÇu nh­ kh«ng ®¸ng kÓ, nguån vèn huy ®éng chñ yÕu lµ vèn ng¾n h¹n. Do ®ã, ng©n hµng chØ cã thÓ dµnh mét tû lÖ nhá ®Ó cho vay trung – dµi h¹n. ViÖc më réng vµ phÊt triÓn tµi kho¶n tiÒn göi c¸ nh©n, sö dông sÐc vµ c¸c h×nh thøc thanh to¸n víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh­ thÎ tÝn dông, m¸y rót tiÒn tù ®éng( ATM ) còng ch­a triÓn khai ®­îc bëi nguån vèn ®Çu t­ rÊt lín vµ kh«ng h¼n ®· thu hót ngay ®­îc ®«ng ®¶o kh¸ch hµng tham gia khi nÒn kinh tÕ ch­a thËt ph¸t triÓn, nhÊt lµ vÊn ®Ò an toµn tµi s¶n. C¬ cÊu vèn ng¾n h¹n vµ trung – dµi h¹n cßn ch­a hîp lý, gi÷a nguån vèn huy ®éng vµ sö dông vèn cßn cã kho¶ng c¸ch. Chi phÝ ®Ó huy ®éng vèn cßn cao so víi møc chung cña NHNo & PTNT Hµ Néi ¶nh h­ëng ®Õn l·i suÊt ®Çu ra M¹ng l­íi ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó thu hót nguån vèn, më réng cho vay vµ ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm, dÞch vô hiÖn ®¹i víi nhiÒu tiÖn Ých cßn Ýt trang thiÕt bÞ m¸y mãc ch­a ®ång nhÊt cßn nhiÒu ®iÓm bÊt cËp, c¸n bé cßn ph¶i dïng chung m¸y vi tÝnh,c¸n bé l·nh ®¹o ch­a cã m¸y nªn viÖc theo dâi ho¹t ®éng vÉn cßn ch­a kÞp thêi s¸t sao.VÉn cßn t×nh tr¹ng lµm tay theo dâi trªn sæ s¸ch do ch­a khai th¸c hÕt c¸c chøc n¨ng cña ch­¬ng tr×nh, c¸n bé vÉn ph¶i lµm thªm giê nhiÒu,kh«ng giao dÞch 24/24 giê nªn ch­a t¹o ®­îc thuËn lîi cho kh¸ch hµng. So víi c¸c NHTM trªn ®Þa bµn ,cô thÓ lµ NH C«ng Th­¬ng §èng §a th× thÞ phÇn cña chi nh¸nh míi chØ chiÕm 10%.Do hÖ thèng NHN0 vµ c¸c NHTM kh¸c më réng nªn ®· t¹o nªn mét thÞ tr­êng vèn c¹nh tranh khèc liÖt nªn dï ®· cè g¾ng t×m mäi biÖn ph¸p huy ®éng nh­ng nguån tiÒn göi cña d©n c­ còng rÊt h¹n chÕ. Tõ nh÷ng nh­îc ®iÓm vµ h¹n chÕ ®ã cho thÊy kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña nguån vèn trong x· héi vµ d©n c­ lµ kh¸ lín. V× vËy, cã ®­îc c¸c gi¶i ph¸p ®óng ®¾n vµ hîp lý ch¾c ch¾n sÏ gióp chi nh¸nh cã kh¶ n¨ng huy ®éng nguån vèn ngµy cµng lín ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ Thñ ®« trong sù nghiÖp CNH - H§H ®Êt n­íc. 3.3. Nh÷ng nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng huy ®éng vèn: Cã nhiÒu nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña chi nh¸nh NHNo & PTNT QuËn §èng §a:nguyªn nh©n trùc tiÕp vµ nguyªn nh©n gi¸n tiÕp. Nguyªn nh©n trùc tiÕp: Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn tèt sù chØ ®¹o cña NHNo & PTNT Hµ Néi nh»m ®a d¹ng hãa c¸c biÖn ph¸p, h×nh thøc huy ®éng vèn nh­ khuyÕn m¹i, quµ tÆng nh­ng thùc sù xem xÐt th× chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p huy ®éng vèn vÒ c¬ b¶n cßn mang tÝnh truyÒn thèng, nh÷ng thay ®æi vµ c¶i tiÕn ®ã ch­a phong phó, ch­a ®ñ hÊp dÉn ®Ó thu hót kh¸ch hµng. Tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ ph­¬ng tiÖn kü thuËt cßn h¹n chÕ, ho¹t ®éng giao dÞch cßn thñ c«ng, ch­a ph¸t triÓn m¹nh c¸c dÞch vô thanh to¸n qua ng©n hµng còng h¹n chÕ ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh nãi chung vµ c«ng t¸c huy ®éng vèn nãi riªng. Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng vµ tæ chøc tµi chÝnh ngay trªn ®Þa bµn còng ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn cña chi nh¸nh. H¬n n÷a, cßn cã c¸c lo¹i h×nh tiÕt kiÖm b­u ®iÖn, b¶o hiÓm nh©n thä, b¶o hiÓm an sinh gi¸o dôcTrong khi ®êi sèng cña ng­êi d©n ch­a ph¶i lµ cao, lo¹i h×nh nµy ph¸t triÓn sÏ dÉn tíi lo¹i h×nh kh¸c gi¶m h¬n. Do ®ã, kh©u tuyªn truyÒn vËn ®éng vµ tiÕp thÞ nh­ ph¸t tê r¬i ®èi víi kh¸ch hµng cÇn ®­îc quan t©m th­êng xuyªn h¬n. M¹ng l­íi tæ chøc cña chi nh¸nh – phßng giao dÞch còng lµ mét vÊn ®Ò cÇn ®­îc nghiªn cøu cô thÓ, lµm sao ®Ó qu·ng ®­êng tõ khu vùc d©n c­ ë ®Õn ®Þa ®iÓm giao dÞch víi ng©n hµng kh«ng qu¸ xa, nhÊt lµ khi ®é tuæi b×nh qu©n ng­êi cao tuæi ë n­íc ta ngµy cµng t¨ng vµ ®ang lµ chñ gia ®×nh. H×nh thøc cña sæ tiÕt kiÖm còng nªn thay ®æi ®Ó sao cho bÒn ®Ñ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc3741.doc
Tài liệu liên quan