Đề tài Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp tư nhân Phát Hoàng Thành

Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN ở nước ta, thực chất tiền lương, tiền công đã thay đổi vì sức lao động đã trở thành hàng hóa. Vì thế, trong nền kinh tế thị trường, khái niệm tiền lương được thể hiện qua hai hình thức:

Thu nhập lao động: Sau khi làm việc cho Doanh Nghiệp, người lao động nhận được một khoản thu nhập gắn với kết quả lao động của họ. Khoản thu nhập đó về nguyên tắc phải tương xứng với kết quả mà người lao động đã cống hiến.

Phạm trù kinh tế: Là sự biểu hiện bằng tiền của một bộ phận cơ bản sản phẩm cần thiết được tạo ra trong Doanh Nghiệp để đi vào việc tiêu dùng cá nhân của người lao động mà họ đã cống hiến trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Vậy: Tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành thông qua sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Do quan hệ cung cầu về sức lao động trên thị trường quyết định, phù hợp với những quy định của luật lao động.

Mặt khác, tiền lương là một bộ phận cấu thành nên giá trị sản phẩm lao động tạo ra. Tùy theo cơ chế quản lý mà tiền lương có thể xác định là một bộ phận của chi phí sản xuất kinh doanh cấu thành nên giá thành sản phẩm, hay được xác định là một bộ phận của thu nhập kết quả tài chính cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh trong Doanh Nghiệp.

 

doc33 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1566 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp tư nhân Phát Hoàng Thành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả. Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ. Điều 5: Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe có trách nhiệm tham gia vào đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi có yêu cầu. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình là người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm của mình. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và làm nhiệm vụ chữa cháy. Điều 6: Trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng cháy và chữa cháy Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy thường xuyên, rộng rãi đến toàn dân. Cơ quan, tổ chức và hộ gia đình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy cho mọi người trong phạm vi quản lý của mình. Điều 7: Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm tổ chức và phối hợp với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy định của Luật này. Điều 8: Ban hành và áp dụng tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy sau khi đã thống nhất với Bộ Công an. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phải tuân thủ các tiêu chuẩn của Việt Nam về phòng cháy và chữa cháy. Việc áp dụng các tiêu chuẩn của nước ngoài liên quan đến phòng cháy và chữa cháy được thực hiện theo quy định của chính phủ. Điều 9: Bảo hiểm cháy, nổ Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở đó. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức và cá nhân khác tham gia bảo hiểm cháy, nổ. Chính phủ quy định danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, điều kiện, mức phí bảo hiểm cháy, nổ, số tiền bảo hiểm tối thiểu và thành lập doanh nghiệp nhà nước kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ. Điều 10: Chính sách đối với người tham gia chữa cháy Người trực tiếp chữa cháy, người tham gia chữa cháy mà bị hi sinh, bị thương, bị tổn hại sức khỏe, bị tổn thất về tài sản thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Điều 11: Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy Ngày 04 tháng 10 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” Điều 12: Quan hệ hợp tác quốc tế Nhà nước Việt Nam mở rộng, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy. Trong trường hợp xảy ra thảm họa cháy, Nhà nước Việt Nam kêu gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ của các nước và các tổ chức quốc tế. trong điều kiện khả năng của mình, Nhà nước Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ các nước về phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu. Điều 13: Các hành vi bị nghiêm cấm Cố ý gây cháy, nổ làm tổn hại đến tính mạng, sức khỏe con người; gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; ảnh hưởng xấu đến môi trường, an ninh và trật tự toàn xã hội. Cản trở các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; chống người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy. Lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm hại đến tính mạng, sức khỏe con người; xâm phạm tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân. Báo cháy giả. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm về cháy, nổ; vi phạm nghiêm trọng các quy định quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy đã được Nhà nước quy định. Thi công những công trình có nguy hiểm về cháy, nổ mà chưa có thiết kế được duyệt về phòng cháy và chữa cháy; nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình có nguy hiểm về cháy, nổ khi chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát nạn. Các hành vi khác vi phạm quy định của Luật này. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI DOANH NGHIỆP 2.1 Nội dung công việc thực tế: Công việc hằng ngày khi vào Doanh Nghiệp: Phụ trách quản lý bán hàng của Doanh Nghiệp. 2.2 Khái niệm cơ bản về tiền lương và các khoản trích theo lương: 2.2.1, Tiền lương: Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN ở nước ta, thực chất tiền lương, tiền công đã thay đổi vì sức lao động đã trở thành hàng hóa. Vì thế, trong nền kinh tế thị trường, khái niệm tiền lương được thể hiện qua hai hình thức: Thu nhập lao động: Sau khi làm việc cho Doanh Nghiệp, người lao động nhận được một khoản thu nhập gắn với kết quả lao động của họ. Khoản thu nhập đó về nguyên tắc phải tương xứng với kết quả mà người lao động đã cống hiến. Phạm trù kinh tế: Là sự biểu hiện bằng tiền của một bộ phận cơ bản sản phẩm cần thiết được tạo ra trong Doanh Nghiệp để đi vào việc tiêu dùng cá nhân của người lao động mà họ đã cống hiến trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vậy: Tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành thông qua sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Do quan hệ cung cầu về sức lao động trên thị trường quyết định, phù hợp với những quy định của luật lao động. Mặt khác, tiền lương là một bộ phận cấu thành nên giá trị sản phẩm lao động tạo ra. Tùy theo cơ chế quản lý mà tiền lương có thể xác định là một bộ phận của chi phí sản xuất kinh doanh cấu thành nên giá thành sản phẩm, hay được xác định là một bộ phận của thu nhập kết quả tài chính cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh trong Doanh Nghiệp. Ngoài tiền lương mà người lao động được hưởng theo số lượng và chất lượng của mình, họ còn được hưởng các khoản tiền thưởng theo quy định của đơn vị như: thưởng do sáng kiến hay, do thi đua… 2.2.2, Các khoản trích theo lương: Quỹ BHXH: Mang tính chất xã hội cao, bảo hộ cho người lao động được hưởng trong tương lai khi người lao động mất sức lao động, về hưu… Do đó, chính phủ quy định lập quỹ BHXH mang tính chất bắt buộc tất cả các Doanh Nghiệp phải thực hiện. được tính theo phần trăm trên tổng tiền lương phải trả cho người lao động. Theo quy định hiện hành, tỷ lệ này là 22%. Trong đó DN tính vào chi phí SXKD 16%, người lao động nộp 6%. Quỹ này nếu DN được công ty BHXH cho phép giữ lại tại DN là 2%. Quỹ BHYT: Nhằm xã hội hóa khám chữa bệnh, người lao động còn hưởng chế độ khám chữa bệnh không mất tiền bao gồm các khoản chi về viện phí, thuốc men… khi đau ốm. Điều kiện để người lao động khám chữa bệnh không mất tiền là họ phải có thẻ BHYT. Thẻ bảo hiểm được mua từ tiền trích bảo hiểm. quỹ bảo hiểm được lập từ trên tiền lương theo phần trăm, theo chế độ hiện hành 4,5%. Trong đó DN trích nộp 3% tính vào chi phí SXKD, người lao động nộp 1,5%. Kinh phí công đoàn: Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội, là người đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân và DN, là cầu nối quan hệ giữa DN và công nhân. Theo luật công đoàn, hiện nay DN phải trích nộp 2% trên tiền lương phải trả cho công nhân, tính vào chi phí SXKD, quỹ KPCĐ được trích nộp lên cấp trên, tùy thuộc vào cấp và quy mô hoạt động của công đoàn cơ sở. Quỹ BHTN hình thành từ các nguồn: Người lao động đóng 1% tiền lương, tiền công. Người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương, tiền công. 2.3 Sơ lược về tình hình quản lý lao động tại doanh nghiệp: Quản lý trong Doanh Nghiệp cần phải nắm rõ số người thực tế làm việc ở từng bộ phận để kịp thời bố trí sử dụng lao động và theo dõi tình hình kỹ thuật lao động, kết quả lao động từng cá nhân, để tổ chức công việc ghi chép và phản ảnh tốt tình hình lao động và trên cơ sở này để tính lương. 2.3.1, Phaân loaïi lao ñoäng xuaát phaùt töø chöùc naêng lao ñoäng, hình thöùc lao ñoäng maø moãi doanh nghieäp coù nhieàu loaïi lao ñoäng khaùc nhau: Lao ñoäng trong danh saùch: laø hình thöùc kyù keát hôïp ñoàng daøi haïn, ngaén haïn do Doanh Nghieäp tröïc tieáp quaûn lyù söû duïng vaø traû löông. Ñoàng thôøi höôûng caùc cheá ñoä BHYT, BHXH, KPCÑ, BHTN … Lao ñoäng ngoaøi danh saùch: laø nhöõng ngöôøi lao ñoäng maø doanh nghieäp khoâng tröïc tieáp söû duïng hoaëc traû löông nhö laø ngöôøi laøm coâng taùc chuyeân traùch veà chính trò hôïp ñoàng thôøi vuï, hôïp ñoàng theo coâng vieäc. Vieäc phaân loaïi lao ñoäng coù hai muïc ñích phuïc vuï cho nhu caàu quaûn lyù doanh nghieäp, phuïc vuï coâng vieäc tính toaùn chi phí saûn xuaát, toång saûn phaåm ñeå theo doõi chi phí tröïc tieáp, chi phí giaùn tieáp töø ñoù giuùp coâng vieäc tính toaùn lao ñoäng tieàn löông cho töøng ñoái töôïng chính xaùc, vì theá ñeå phuïc vuï toát coâng taùc quaûn lyù, lao ñoäng, tieàn löông phaûi theo doõi soá löôïng lao ñoäng treân soå cuûa töøng ñôn vò. 2.3.2, Phaân loaïi lao ñoäng tieàn löông theo tính chaát coâng vieäc: Ñeå phaân loaïi lao ñoäng maø doanh nghieäp hình thaønh neân quyõ löông: Löông chính vaø löông phuï. + Tieàn löông chính : Laø soá tieàn löông traû cho ngöôøi lao ñoäng trong thôøi gian thöïc teá laøm vieäc taïi doanh nghieäp. Trong ñoù: Löông cô baûn laø löông traû theo caáp baäc kyõ thuaät, trình ñoä chuyeân moân cuûa ngöôøi lao ñoäng ghi trong hôïp ñoàng lao ñoäng. Caùc khoaûn phuï caáp coù tính chaát tieàn löông vaø khoaûn phuï caáp traùch nhieäm. Tieàn löông chính = Löông cô baûn + Caùc khoaûn phuï caáp coù tính chaát tieàn löông + Tieàn löông phuï : Laø tieàn löông traû cho ngöôøi lao ñoäng trong thôøi gian nghæ vieäc hay laøm nhieäm vuï chính nhöng vaãn ñöôïc höôûng theo cheá ñoä quy ñònh. Hieän nay caùc doanh nghieäp thöôøng aùp duïng hình thöùc traû löông theo thôøi gian, löông theo saûn phaåm, löông khoaùn. Veà hình thöùc traû löông theo saûn phaåm coù nhieàu öu ñieåm ñaûm baûo theo nguyeân taéc phaân phoái, theo lao ñoäng. Töø ñoù kích thích ngöôøi lao ñoäng naâng cao tay ngheà, caûi tieán kyõ thuaät, naâng cao naêng suaát lao ñoäng. Hình thöùc traû löông theo thôøi gian : Laø traû löông tính theo thôøi gian laøm vieäc, caáp baäc kyõ thuaät thaùng löông vaø trình ñoä cuûa ngöôøi lao ñoäng. Hình thöùc traû löông theo saûn phaåm : Laø tieàn löông caên cöù vaøo caùn boä coâng nhaân vieân laøm vieäc haøng ngaøy ñeå thanh toaùn veà saûn phaåm ñaõ ñöôïc nghieäm thu, hình thöùc traû löông theo saûn phaåm coù öu ñieåm ñaûm baûo theo nguyeân taéc phaân phoái lao ñoäng. Tieàn löông gaén chaët vôùi soá löôïng, chaát löôïng lao ñoäng kích thích ngöôøi lao ñoäng quan taâm ñeán keát quaû, soá löôïng vaø chaát löôïng. Töø ñoù thuùc ñaåy naêng suaát lao ñoäng, taêng saûn phaåm ñöôïc söû duïng roäng raõi. Hình thöùc traû löông khoaùn : Laø khoaùn saûn phaåm cho ngöôøi lao ñoäng töï saép xeáp thôøi gian ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc coù öu ñieåm saûn phaåm ñöôïc hoaøn thaønh sôùm hôn vaø ñaït chaát löôïng cao hôn. 2.3.3 Haïch toaùn soá löôïng, thôøi gian vaø keát quûa lao ñoäng: Haïch toaùn soá löôïng : Laø haïch toaùn veà soá löôïng cuûa ngöôøi lao ñoäng theo ngheà nghieäp, caáp baäc, vieäc haïch toaùn soá löôïng lao ñoäng thöôøng ñöôïc thöïc hieän baèng theû vaø soå danh saùch lao ñoäng trong toaøn doanh nghieäp. Theû vaø soå naøy ñöôïc laäp treân cô sôû keá hoaïch tuyeån duïng lao ñoäng, chuyeån ñoåi vieäc hoaëc nghæ vieäc. Haïch toaùn veà thôøi gian lao ñoäng : Laø haïch toaùn söû duïng thôøi gian lao ñoäng ñoái vôùi töøng coâng nhaân ôû töøng boä phaän trong doanh nghieäp, thöôøng söû duïng “Baûng chaám coâng” ñeå ghi cheùp thôøi gian lao ñoäng vaø coù theå söû duïng soå toång hôïp thôøi gian lao ñoäng laøm cô sôû tính löông ñoái vôùi boä phaän lao ñoäng. 2.3.4, Trích tröôùc tieàn löông nghæ pheùp cuûa coâng nhaân saûn xuaát, cheá ñoä thöôûng vaø caùc khoaûn trôï caáp: Theo cheá ñoä haøng naêm quy ñònh moãi coâng nhaân vieân chöùc nghæ pheùp 15 ngaøy vaãn ñöôïc höôûng löông 100% vaø haïch toaùn vaøo giaù thaønh saûn phaåm. Muïc ñích trích tröôùc tieàn löông nghæ pheùp laøm cho giaù thaønh saûn phaåm ñöôïc oån ñònh, khoâng taêng ñoät bieán gaây khoù khaên cho vieäc phaân tích giaù thaønh. Doanh nghieäp phaûi xaùc ñònh ñöôïc tieàn löông nghæ pheùp theo keá hoaïch trong naêm ñeå chia ñeàu cho caùc thaùng trong naêm. Trong quaù trình saûn xuaát cuûa doanh nghieäp coâng nhaân laø ngöôøi tröïc tieáp saûn xuaát ra saûn phaåm ñeå ñaùp öùng cho ngöôøi tieâu duøng, laøm caân baèng veà cung caàu treân thò tröôøng. Do ñoù coâng nhaân nghæ pheùp thì soá löôïng saûn xuaát trong kyø giaûm ñi, trong khi ñoù löông thaùng khoâng thay ñoåi, toång ñôn vò saûn phaåm taêng. Vì vaäy tính toång ñôn vò saûn phaåm giöõa keá hoaïch oån ñònh keá toaùn tính toaùn tieàn löông söû duïng khoaûn trích naøy ñeå traû löông cho coâng nhaân. 2.3.5, Quyõ tieàn löông: Quyõ tieàn löông : Laø toaøn boä löông trong doanh nghieäp thuoäc quyõ löông vaø khoâng thuoäc quyõ löông. + Thuoäc quyõ löông laø toaøn boä tieàn löông phaûi traû cho coâng nhaân vieân trong danh saùch. + Khoâng thuoäc quyõ tieàn löông laø soá tieàn phaûi traû cho lao ñoäng ngoaøi danh saùch Tieàn löông traû cho coâng nhaân chia thaønh : + Tieàn löông tính theo thôøi gian + Tieàn löông tính theo saûn phaåm + Tieàn löông khoaùn + Tieàn löông traû cho ngöôøi lao ñoäng trong thôøi gian ñieàu ñi coâng taùc, ñi laøm nhieäm vuï theo cheá ñoä quy ñònh. + Caùc khoaûn phuï caáp laøm theâm giôø, theâm ca … Ngoaøi ra coøn coù caùc quyõ löông keá hoaïch tính vaøo caùc khoaûn tieàn trôï caáp, BHXH cho coâng nhaân vieân. 2.4 Các hình thức trả lương: 2.4.1, Hình thöùc traû löông theo thôøi gian: Laø tieàn löông traû cho ngöôøi lao ñoäng ñöôïc tính theo thôøi gian laøm vieäc, caáp baäc hoaëc taêng löông do tính chaát khaùc nhau maø moãi ngaønh gheà cuï theå coù möùc löông rieâng, moãi baûng löông ñöôïc chia thaønh nhieàu baäc theo tieâu chuaån vaø trình ñoä thaønh thaïo ngheà nghieäp, kyõ thuaät chuyeân moân vaø laáy thôøi gian bình quaân moät thaùng. Tieàn löông thaùng = tieàn löông toái thieåu * heä soá phuï caáp + Tieàn löông tuaàn : Laø tieàn löông traû theo thôøi gian quy ñònh cho ngöôøi lao ñoäng trong 1 tuaàn lao ñoäng. Tieàn löông tuaàn = tieàn löông thaùng * 12 thaùng / 52 tuaàn + Tieàn löông ngaøy : Ñöôïc tính theo soá ngaøy laøm vieäc thöïc teá, keå caû ngaøy leã vaø chuû nhaät nghæ pheùp naêm… Tieàn löông ngaøy = tieàn löông thaùng / 26 ngaøy + Tieàn löông giôø : Laø tieàn löông traû cho moät giôø laøm vieäc ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû tieàn löông ngaøy chia cho soá giôø quy ñònh. 2.4.2, Hình thöùc traû löông theo saûn phaåm : + Chia löông theo saûn phaåm tröïc tieáp khoâng haïn cheá : Hình thöùc naøy tieàn löông traû cho ngöôøi lao ñoäng tuøy thuoäc vaøo soá löôïng saûn phaåm hoaøn thaønh trong khoaûng thôøi gian nhaát ñònh ñuû tieâu chuaån so vôùi ñôn giaù tieàn löông quy ñònh. + Chia löông theo saûn phaåm giaùn tieáp : Ñöôïc tính cho töøng ngöôøi lao ñoäng hoaëc cho taäp theå lao ñoäng thuoäc boä phaän giaùn tieáp phuïc vuï saûn xuaát höôûng löông phuï thuoäc vaøo keát quaû lao ñoäng thoäc boä phaän tröïc tieáp saûn xuaát. + Chia löông theo hình thöùc khoaùn saûn phaåm : Theo hình thöùc naøy ngoaøi tieàn löông, tieàn thöôûng do tieát kieäm nguyeân vaät lieäu, taêng naêng suaát lao ñoäng, thöôûng vì coù saùng kieán …Hình thöùc naøy cuõng chuù yù ñeán tröôøng hôïp ngöôøi lao ñoäng laøm ra saûn phaåm keùm phaåm chaát, laõng phí vaät tö … ñeå phaûi chòu phaït tieàn. + Chia löông theo saûn phaåm luõy tieán : Hình thöùc naøy tieàn löông traû cho ngöôøi lao ñoäng coù phaân bieät ñôn giaù löông vì caùc möùc khoái löôïng saûn phaåm hoaøn thaønh. Nguyeân taéc cuûa hình thöùc naøy laø ñôn giaù löông seõ gia taêng caáp baäc khi coù soá löôïng saûn phaåm vöôït moät möùc naøo ñoù, hình thöùc naøy thöôøng ñöôïc aùp duïng cho nhöõng coâng ñoaïn quan troïng. Saûn xuaát khaån tröông ñaûm baûo tính ñoàng boä cuûa saûn phaåm naøy, tuy nhieân khi aùp duïng hình thöùc naøy coøn chuù yù ñeán tröôøng hôïp ngöôøi lao ñoäng vì quan taâm ñeán soá löôïng saûn phaåm hoaøn thaønh maø coi nheï chaát löôïng saûn phaåm. Caùch tính löông theo saûn phaåm : Löông theo saûn phaåm laøm ra Löông saûn phaåm = ñôn giaù saûn phaåm * soá löôïng SP laøm ra 2.5 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại DNTN Phát Hoàng Thành: 2.5.1, Hình thöùc söû duïng lao ñoäng trong coâng ty: Haøng ngaøy coâng nhaân ñi laøm phaûi ñuùng giôø theo töøng ca. Thôøi gian laøm vieäc cuûa coâng nhaân ñöôïc chia nhö sau: + Saùng : töø 7h30 đến 11h30 + Chieàu : töø 12h30 đến 16h30 Toå tröôûng moãi boä phaän seõ thoáng keâ soá löôïng coâng nhaân ñi laøm, goàm soá löôïng coâng nhaân coù maët, vaéng maët, ñi laøm treã tröïc tieáp baùo leân phoøng toå chöùc haønh chính. Coâng ty söû duïng hình thöùc BGÑ töï chaám coâng. Cuoái thaùng seõ toång hôïp laïi baùo leân phoøng taøi vuï, caên cöù vaøo ñoù laøm cô sôû tính löông cho töøng boä phaän, töøng ngöôøi trong coâng ty. 2.5.2, Phöông phaùp tính vaø thôøi haïn traû löông taïi coâng ty: 2.5.2.1, Hình thöùc traû löông: Traû löông theo thaùng : Aùp duïng ñoái vôùi taát caû caøn boä coâng nhaân vieân trong coâng ty khoâng phaân bieät thaùng coù 28 hay 30 ngaøy. Traû löông vaøo ngaøy 15 vaø ngaøy cuoái thaùng. Tieàn löông coøn ñöôïc traû theâm cho caùn boä coâng nhaân vieân laøm theâm, taêng ca vaøo ngaøy chuû nhaät vaø vaøo ngaøy leã. Traû löông taêng ca : + Ngaøy bình thöôøng : 150% tieàn löông giôø bình thöôøng + Ngaøy nghæ haøng tuaàn : 200% tieàn löông giôø bình thöôøng + Ngaøy leã, teát : 300% tieàn löông giôø bình thöôøng Ngoaøi ra ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc naëng nhoïc, nguy hieåm laøm trong moâi tröôøng bò aûnh höôûng chaát ñoäc haïi ñöôïc höôûng caùc khoaûn phuï caáp boài döôõng khoâng thaáp hôn quy ñònh cuûa nhaø nöôùc Ngöôøi lao ñoäng giöõ chöùc vuï laõnh ñaïo hoaëc coù yeâu caàu traùch nhieäm cao hoaëc kieâm nhieäm thì ñöôïc höôûng phuï caáp chöùc vuï laõnh ñaïo hoaëc phuï caáp traùch nhieäm, Caùc khoaûn phuï caáp, trôï caáp : + Thöôûng hoaøn thaønh nhieäm vuï : 20% möùc löông aùp duïng cho toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân. + Phuï caáp traùch nhieäm : töø 3% ñeán 60% möùc löông ñoái vôùi caùn boä coâng nhaân vieân coù chuyeân moân nghieäp vuï. + Phuï caáp ñoäc haïi, nguy hieåm: 4.000ñ/ngaøy coâng cho coâng nhaân saûn xuaát vaø moät soá nhaân vieân coù tieáp xuùc ñoäc haïi. + Phuï caáp thaâm nieân: 1 naêm = 5% möùc long + Phuï caáp ñi ca: 10% möùc löông ñoái vôùi coâng nhaân saûn xuaát. + Phuï caáp coâng taùc: aùp duïng cho coâng nhaân xuaát khaåu thöôøng xuyeân ñi coâng taùc beân ngoaøi töø 300.000ñ ñeán 1.000.000ñ. 2.5.2.2, Phöông phaùp tính löông: Vaøo ngaøy 15 vaø vaøo ngaøy cuoái thaùng. Ñeán kyø traû löông phoøng taøi vuï caên cöù vaøo toång soá tieàn traû laøm thuû tuïc ruùt töø ngaân haøng veà nhaäp quyõ tieàn maët cuûa coâng ty ñeå traû löông cho coâng nhaân. Khi nhaän löông ngöôøi lao ñoäng phaûi kyù vaøo baûng löông. 2.5.3, Phöông phaùp tính löông: Löông caên baûn : Laø löông maø coâng ty caên cöù vaøo ñoù ñeå tính caùc khoaûn trích theo löông nhö BHXH, BHYT, KPCÑ, BHTN. Löông caên baûn = Möùc löông toái thieåu (450.000) * heä soá caáp baäc Heä soá caáp baäc phuï thuoäc vaøo trình ñoä chuyeân moân vaø thaâm nieân coâng taùc cuûa ngöôøi lao ñoäng. VD: Möùc löông cô baûn cuûa anh Nguyeãn Vaên A ôû boä phaän kinh doanh trong thaùng 9/2010 coù möùc löông cô baûn nhö sau : + Heä soá caáp baäc : 2,84 + Löông cô baûn : 450.000 * 2,84 = 1.278.000ñ Löông thöïc teá : Laø löông thöïc teá ngöôøi lao ñoäng nhaän ñöôïc qua ñoù ñaùnh giaù ñöôïc trình ñoä chuyeân moân, khaû naêng cuûa ngöôøi lao ñoäng cuøng vôùi nhöõng chính saùch phuø hôïp, khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc ñaït hieäu quaû cao. Coâng ty tính theo haøng thaùng. Löông thöïc teá = Löông caên baûn + caùc khoaûn phuï caáp VD: Möùc löông thöïc teá cuûa Nguyeãn Vaên B ôû boä phaän nhaäp khaåu laø : Löông cô baûn :1.143.000 Thöôûng : 20% (229.000) Phuï caáp : 1.628.000 Löông thöïc teá : 1.143.000 + 1.628.000 + 229.000 = 3.000.000ñ Toång coäng löông laõnh ñöôïc : Löông thöïc teá + tieàn côm – 6%(BHXH + BHYT + BHYT) = 3.000.000 + 234.000 – 68.580 = 3.165.000ñ VD: Nguyeãn Vaên C phoøng TC-HC möùc löông thöïc teá thaùng 9/2010 laø 1.800.000ñ/thaùng Löông 1 ngaøy coâng : 1.800.000/26 = 69.231ñ Löông 1 giôø coâng : 69.231/8 = 8.654ñ Löông taêng ca thaùng 9/2010/8.654*72 = 623.000ñ 2.5.4, Caùc khoaûn trích theo löông tính vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh: Baûo hieåm xaõ hoäi: Trích 22% treân toång löông caên baûn ñaây laø khoaûn phuï caáp daønh cho ngöôøi lao ñoäng khi gaëp khoù khaên nhö oám ñau, thai saûn, tai naïn lao ñoäng + Tyû leä trích laäp vaø söû duïng: Coâng ty trích 16% tính vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh. Ngöôøi lao ñoäng chòu 6% treân löông caên baûn vaø ñöôïc khaáu tröø vaøo löông. Ví duï: Lyù Thò Kim Ba nhân viên bán hàng möùc löông cô baûn laø :761.000ñ + Baûo hieåm xaõ hoäi :Löông cô baûn *6% = 761.000 * 6% = 45.660ñ Keá toaùn ñònh khoaûn Nôï 334: 45.660 Coù 338.3: 45.660 Baûo hieåm y teá: Ñöôïc trích laäp 4,5% treân löông cô baûn nhaèm taïo nguoàn chi phí traû cho vieäc khaùm chöõa beänh cho caùn boä coâng nhaân vieân trong coâng ty + Tyû leä trích laäp vaø söû duïng: Coâng ty trích 3% tính vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh. Ngöôøi lao ñoäng chòu 1,5% treân löông cô baûn vaø khaáu tröø vaøo löông haøng thaùng Ví duï: Tính tieàn BHYT cuûa Lyù Thò Kim Ba Baûo hieåm y teá : Löông cô baûn *1,5% = 761.000*1,5% = 11.415ñ Keá toaùn ñònh khoaûn Nôï 334: 11.415 Coù 338.4: 11.415 Kinh phí coâng ñoaøn: Hình thaønh theo vieäc trích laäp theo tyû leä quy ñònh ñeå duy trì hoaït ñoäng coâng ñoaøn taïi cô sôû vaø coâng ñoaøn caáp treân +Tyû leä trích laäp vaø sö ûduïng: Kinh phí coâng ñoaøn tính vaøo chi phí saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty, 1% noäp cho coâng ñoaøn caáp treân, 1% tính cho chi phí hoaït ñoäng cuûa coâng ty Ví duï: Tính kinh phí coâng ñoaøn cuûa Nguyeãn Thò Tröôøng An nhân viên giao hàng thaùng 9/2010 coù möùc löông cô baûn laø 680.000ñ Kinh phí coâng ñoaøn : 680.000*2% = 13.600ñ Keá toaùn ñònh khoaûn Nôï 334: 13.600 Coù 338.2: 13.600 Bảo hiểm thất ngiệp: được hình thành từ các nguồn. Người lao động đóng 1% tiền lương, tiền công. Người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương, tiền công. Ví duï: Tính tieàn BHTN cuûa Lyù Thò Kim Ba Bảo hiểm thất ngiệp : Löông cô baûn *1% = 761.000*1% = 7.610ñ Keá toaùn ñònh khoaûn Nôï 334: 7.610 Coù 338.9: 7.610 2.5.5, Nhieäm vuï cuûa keá toaùn tieàn löông vaø caùc khoaûn trích theo löông: Tính chính xaùc tieàn löông vaø phaân boå tieàn löông, caùc khoaûn traû thay löông ñeán taän tay ngöôøi lao ñoäng Ghi cheùp caùc chöùng töø coù lieân quan ñeán tieàn löông,BHXH,BHYT, ñeán töøng boä phaän, ñeán töøng ngöôøi lao ñoäng Kieåm tra tình hình thöïc hieän cheá ñoä tieàn löông,BHXH, BHYT, KPCÑ. 2.5.6, Chöùng töø söû duïng keøm theo: + Baûng löông thaùng + Baûng chaám coâng + Baûng chaám coâng taêng ca, danh saùch löông taêng ca + Caùc loaïi soå lieân quan ñeán tieàn löông BHXH, BHYT, KPCÑ 2.5.7, Haïch toaùn toång tieàn löông BHXH, BHYT, KPCÑ, BHTN: Laáy soá lieäu thaùng 9/2010 ta coù theå theo doõi caùc taøi khoaûn qua soå chi tieát taøi khoaûn 334 Nôï TK 622: 124.847.000 Nôï TK 627: 78.429.000 Nôï TK 641: 97.364.000 Nôï TK 642: 48.481.000 Coù TK 334: 349.121.000 HAÏCH TOAÙN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN PHUÏ CAÁP TK334 TK111 TK622 349.121.000 124.847.000 TK 627 78.429.000 TK 641 97.364.000 TK 642 48.481.000 349.121.000 349.121.000 2.5.8, Haïch toaùn caùc khoaûn trích theo löông : Thu tieàn BHXH, BHYT, KPCÑ, BHTN caên cöù vaøo danh saùch löông cô baûn cuûa coâng nhaân vieân keá toaùn tieán haønh laäp baûng soå chi tieát taøi khoaûn 338.3, 338.4, 338.2, 338.9 do coâng nhaân vieân ñoùng tính theo löông. Caên cöù vaøo danh saùch löông thaùng 9/2010 ta coù möùc löông cô baûn cuûa nhöõng coâng nhaân vieân ñaõ kyù hôïp ñoàng lao ñoäng vaø ñöôïc coâng ty ñoùng BHXH, BHYT, BHTN. Nôï TK 622: 57.094.000 Nôï TK 627: 32.764.000 Nôï TK 641: 43.984.000 Nôï TK 642: 21.452.000 Coù TK 334: 155.294.000 + Trích BHXH 16% theo löông cô baûn phaân boå cho töøng ñoái töôïng Nôï TK 622: 9.135.040 Nôï TK 627: 5.242.240 Nôï TK 641: 7.037.440 Nôï TK 642: 3.432.320 Coù TK 338.3: 24.847.040 + Tröø 6% BHXH vaøo löông keá toaùn ghi : Nôï TK 334: 9.317.640 Coù TK 338.3: 9.317.640 + Vaäy coâng ty noäp BHXH leân cô quan baûo hieåm Nôï TK 338.3: 34.164.680 Coù TK 111: 34.164.680 SÔ ÑOÀ HAÏCH TOAÙN TK338.3 TK111 TK622 34.16

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Phát Hoàng Thành.doc
Tài liệu liên quan