Đề tài Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp Gỗ Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN THỨ NHẤT 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3

A - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 3

I. Công tác tiêu thụ thành phẩm. 3

1. Khái niệm thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 3

a. Khái niệm thành phẩm 3

b. Tiêu thụ thành phẩm 3

2. Đặc điểm 4

3. Vai trò của công tác tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 4

4. Các phương pháp hạch toán thành phẩm và tiêu thụ trong các 5

a. Hạch toán thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên 5

Giá thực tế thành phẩm Giá hạch toán thành phẩm Hệ số giá 5

b. Hạch toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên ở các doanh nghiệp tính thuế GTGT bằng phương pháp khấu trừ. 6

Hệ số giá Giá thực tế thành phẩm tồn kho đầu kỳ và nhập kho trong kỳ 6

5. Phương thức thanh toán. 8

II. Công tác xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp 9

1. Khái niệm, vai trò của công tác xác định kết quả sản xuất kinh doanh 9

2. Xác định kết quả kinh doanh. 10

Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng - Các khoản giảm 10

Giá thực tế Giá thực tế bình Số lượng 12

Giá thực tế của thành = Số lượng thành phẩm x Đơn giá bình 13

Lợi nhuận thuần từ = Lợi nhuận - Chi phí - chi phí 14

hoạt động SXKD gộp bán hàng QLDN 14

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán 14

Số dự phòng phải thu = Tổng doanh thu x Tỷ lệ phải thu khó 15

Giá chưa có Giá thanh toán 16

I-TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 17

II. Chứng từ kế toán. 18

III. Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán. 19

IV. Sổ kế toán. 22

1. Hình thức Nhật ký - Chứng từ. 22

2. Hình thức Nhật ký chung. 22

V. BÁO CÁO KẾ TOÁN. 23

PHẦN THỨ HAI 25

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP GỖ HÀ NỘI 25

A - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP GỖ HÀ NỘI 25

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP GỖ HÀ NỘI. 25

1. Lịch sử hình thành và phát triển 25

2. Tình hình hoạt động sản xuất và nhiệm vụ chính của xí nghiệp Gỗ 26

Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 28

II. TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP 30

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI XÍ NGHIỆP 30

IV. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 31

1. Bộ máy kế toán và hình thức tổ chức kế toán của Xí nghiệp 31

2. Hệ thống chứng từ đang áp dụng tại Xí nghiệp 33

3. Hình thức sổ kế toán và trình tự ghi sổ: 34

 

 

doc67 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 20/07/2017 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp Gỗ Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µng ho¸, s¶n phÈm ®· göi hoÆc chuyÓn ®Õn cho kh¸ch hµng. Hµng ho¸, s¶n phÈm nhê b¸n ®¹i lý ký göi; trÞ gi¸ dÞch vô, lao vô ®· hoµn thµnh bµn giao cho ng­êi ®Æt hµng, nh­ng ch­a ®­îc chÊp nhËn thanh to¸n. Tµi kho¶n nµy sö dông cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh thuéc mäi lÜnh vùc. - TK 3331 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi Nhµ n­íc vÒ c¸c kho¶n thuÕ GTGT (®èi víi mÆt hµng chÞu thuÕ) ph¶i nép hoÆc ®· nép trong kú kinh doanh. - TK 511 - Doanh thu b¸n hµng. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña doanh nghiÖp thùc hiÖn trong mét kú kinh doanh. TK 511 – Doanh thu b¸n hµng cã 3 tµi kho¶n cÊp 2: TK 5111 - Doanh thu b¸n hµng ho¸. Tk 5112 - Doanh thu b¸n c¸c thµnh phÈm. TK 5113 - Doanh thu cung cÊp dÞch vô. - Tk 512 - Doanh thu b¸n hµng néi bé. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cña sè s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô tiªu thô trong néi bé (gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cïng mét c«ng ty, tæng c«ng ty) TK 512 - Doanh thu tiªu thô néi bé cã 3 tµi kho¶n cÊp 2: TK 5121 - Doanh thu b¸n hµng ho¸. TK 5122 - Doanh thu b¸n s¶n phÈm. TK 5123 - Doanh thu cung cÊp dÞch vô. - TK 521 - ChiÕt khÊu b¸n hµng. TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé sè tiÒn gi¶m trõ cho ng­êi mua hµng do ng­êi mua hµng ®· thanh to¸n sè tiÒn mua hµng (s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô) tr­íc thêi h¹n thanh ®· tho¶ thuËn(ghi trªn hîp ®ång kinh tÕ mua b¸n hoÆc c¸c cam kÕt thanh to¸n viÖc mua hµng), hoÆc v× mét lý do ­u ®·i kh¸c. TK 521 - ChiÕt khÊu b¸n hµng cã 3 tµi kho¶n cÊp 2. TK 5211 - ChiÕt khÊu hµng ho¸. TK 5212 - ChiÕt khÊu thµnh phÈm. TK 5213 - ChiÕt khÊu dÞch vô. - TK 531 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ cña sè thµnh phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, lao -vô ®· tiªu thô bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do c¸c nguyªn nh©n vi ph¹m cam kÕt; vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ; hµng bÞ mÊt; kÐm phÈm chÊt; kh«ng ®óng chñng lo¹i, quy c¸ch. - TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n. TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m gi¸, bít gi¸, håi khÊu cña hµng b¸n trong kú h¹ch to¸n. - TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n. TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn cña thµnh phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô xuÊt b¸n trong kú. -TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng. TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô thµnh phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô bao gåm c¸c chi b¶o qu¶n, ®ãng gãi, vËn chuyÓn, giíi thiÖu, b¶o hµnh s¶n phÈm hµng ho¸ TK nµy ®­îc më chi tiÕt theo tõng néi dung chi phÝ. - TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ qu¶n lý chung cña doanh nghiÖp bao gåm c¸c chi phÝ qu¶n lý kinh doanh, chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh, chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c¶ doanh nghiÖp. TK nµy d­îc më chi tiÕt theo tõng néi dung chi phÝ. - TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. TK nµy dïng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÑp trong kú h¹ch to¸n. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng bÊt th­êng. - TK 421 - L·i ch­a ph©n phèi. TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh kÕt qu¶ (l·i, lç) kinh doanh vµ t×nh h×nh ph©n phèi kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c nh­: TK 111, TK 112, TK 131 Tuú theo tõng ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n Hµng tån kho ®­îc ¸p dông t¹i c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau nh­: ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú hoÆc kª khai th­êng xuyªn cã ¶nh h­ëng ®Õn ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh mµ c¸c tµi kho¶n hµng tån kho ®­îc sö dông kh¸c nhau. T¹i c¸c doanh nghiÖp kÕ to¸n Hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú c¸c tµi kho¶n nµy ®­îc dïng ®Ó kÕt chuyÓn trÞ gi¸ thµnh phÈm, hµng ho¸, hµng göi b¸n cßn tån lóc ®Çu kú vµ cuèi kú vµo c¸c tµi kho¶n cã liªn quan nh­ TK 631, TK 632. D­íi ®©y lµ s¬ ®å kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh theo 2 ph­¬ng ph¸p: IV. Sæ kÕ to¸n. Thùc hiÖn ghi chÐp vµo sæ kÕ to¸n lµ c«ng viÖc cã khèi l­îng lín vµ ph¶i lµm th­êng xuyªn. Do vËy chóng ta cÇn ph¶i tæ chøc mét c¸ch khoa häc vµ hîp lý hÖ thèng sæ kÕ to¸n cã nh­ vËy míi t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao n¨ng suÊt cña c¸n bé kÕ to¸n, ®¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu kinh tÕ theo yªu cÇu cña ®¬n vÞ hoÆc lËp b¸o c¸o göi lªn cÊp trªn. HiÖn nay, c¸c h×nh thøc sæ ®­îc ¸p dông thèng nhÊt theo chÕ ®é kÕ to¸n vµ ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: Sæ kÕ to¸n tæng hîp gåm c¸c h×nh thøc sau: H×nh thøc NhËt ký chung H×nh thøc NhËt ký sæ c¸i H×nh thøc Chøng tõ ghi sæ H×nh thøc NhËt ký – Chøng tõ HiÖn nay h×nh thøc NhËt ký – Chøng tõ vµ NhËt ký chung th­êng ®­îc ¸p dông nhiÒu ë c¸c doanh nghiÖp. 1. H×nh thøc NhËt ký - Chøng tõ. §Æc ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ kÕt hîp ghi sæ theo thø tù thêi gian vµ ghi sæ theo hÖ thèng kÕt hîp gi­· kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt, gi÷a ghi chÐp hµng ngµy víi viÖc tæng hîp sè liÖu thùc tÕ phôc vô cho viÖc lËp b¸o c¸o. ¦u ®iÓm: Theo h×nh thøc nµy gióp gi¶m nhÑ khèi l­îng c«ng viÖc ghi sæ kÕ to¸n, c«ng viÖc dµn ®Òu trong th¸ng. Nh­îc ®iÓm: MÉu sæ phøc t¹p, kh«ng thuËn lîi cho viÖc tin häc hoa c«ng t¸c kÕ to¸n. Theo h×nh thøc NhËt ký – Chøng tõ, KÕ to¸n thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh sö dông c¸c NhËt ký – Chøng tõ sè 8, Sæ C¸i c¸c tµi kho¶n 511, 512, 521, 531, 532,., B¶ng kª sè 8, b¶ng kª sè 10, B¶ng kª sè 11 vµ mét sè sæ chi tiÕt tiªu thô, Sæ chi tiÕt thuÕ GTGT, Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi kh¸ch hµng 2. H×nh thøc NhËt ký chung. Theo h×nh thøc nµy c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc ph¶n ¸nh vµo mét sæ NhËt ký gäi lµ sæ NhËt ký chung. Sau ®ã c¨n cø vµo sæ NhËt ký chung lÊy sè liÖu ghi vµo Sæ C¸i. Ngoµi ra ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ghi chÐp vµo NhËt ký chung cã thÓ më thªm NhËt ký phô cho c¸c tµi kho¶n chñ yÕu, cã nhiÒu nghiÖp vô ph¸t sinh. H×nh thøc NhËt ký chung cã ­u ®iÓm lµ mÉu sæ dÔ ghi chÐp, dÔ ®èi chiÕu, kiÓm tra, thuËn lîi cho viÖc ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ c¸n bé kÕ to¸n, thuËn lîi cho ®iÖn to¸n kÕ to¸n tuy vËy c«ng viÖc ®èi chiÕu l¹i bÞ dån vµo cuèi th¸ng . Theo h×nh thøc nµy, kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh sö dông c¸c lo¹i sæ sau:.. *Sæ tæng hîp: - Sæ C¸i tµi kho¶n: 131, 155, 157, 511. 512, 632, ,641,642,421, 911 -Sæ NhËt ký b¸n hµng. -Sæ NhËt ký chung. -Sæ NhËt ký quü. * Sæ chi tiÕt : - Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 511, 512, 131, 641, 642,. - Sæ theo dâi thuÕ GTGT. - Sæ theo dâi thuÕ GTGT ®­îc hoµn l¹i. - Sæ chi tiÕt thuÕ GTGT ®­îc miÔn gi¶m. V. B¸o c¸o kÕ to¸n. §Ó gi¸m s¸t chÆt chÏ t×nh h×nh tµi s¶n, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh vµ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ cÇn ph¶i cã b¸o c¸o kÕ to¸n. B¸o kÕ to¸n lµ ph­¬ng thøc tæng hîp sè liÖu theo chØ tiªu kÕ to¸n tµi chÝnh, ph¶n ¸nh mét c¸ch toµn diÖn t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp sau mét kú kÕ to¸n. Trong ph¹m vi ho¹t ®éng tiªu thô thµnh phÈm, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh B¸o c¸o kÕ to¸n gåm b¸o c¸o qu¶n trÞ(Phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý trong doanh nghiÖp) vµ B¸o c¸o tµi chÝnh( nép cho c¸c c¬ quan cÊp trªn): * B¸o c¸o qu¶n trÞ gåm: - B¸o c¸o s¶n l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸ tiªu thô. - B¸o c¸o doanh thu tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸. - B¸o c¸o chi phÝ l­u th«ng. - B¸o c¸o t×nh h×nh thanh to¸n . - B¸o c¸o doanh thu tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸. - B¸o c¸o t«ng hîp tiªu thô. B¸o c¸o tµi chÝnh: KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ph¶i lËp “ B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh mÉu sè B02- DN” PhÇn thø hai Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i XÝ nghiÖp Gç Hµ Néi A - Kh¸i qu¸t chung vÒ XÝ nghiÖp Gç Hµ Néi Tªn ®¬n vÞ : XÝ nghiÖp Gç Hµ Néi Tªn giao dÞch: XÝ nghiÖp Gç Hµ Néi Trô Së : Sè 2 Ch­¬ng D­¬ng §é - QuËn Hoµn KiÕm - Hµ Néi (Ngoµi ®ª s«ng Hång) I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp gç Hµ Néi. 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn XÝ nghiÖp ®­îc h×nh thµnh tõ nh÷ng n¨m sau gi¶i phãng Thñ ®« (n¨m 1956). XÝ nghiÖp ®· tr¶i qua nhiÒu th¨ng trÇm, t¸ch ra nhËp vµo nhiÒu lÇn. §Þa bµn s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp tr­íc ®©y réng kho¶ng 5ha; HÇu hÕt lµ nhµ x­ëng cÊp 4 ®­îc x©y dùng tõ n¨m 1956 - 1960, nhµ m¸i t«n, m¸i ngãi kÕt cÊu t­êng bao khung gç. Cïng víi thêi gian vµ do n­íc lò hµng n¨m nhµ x­ëng ®· xuèng cÊp, XÝ nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn söa ch÷a vµ gia cè ®Ó ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp. C¬ së vËt chÊt kü thuËt: m¸y mãc cò vµ l¹c hËu, hiÖu qu¶ thÊp. HiÖn nay hÇu hÕt c¸c thiÕt bÞ ®· khÊu hao hÕt. XÝ nghiÖp ®· ®¸nh gi¸ l¹i nh­ng chØ thÝch øng víi s¶n xuÊt hµng lo¹t, sè l­îng nhiÒu (phï hîp víi thêi kú bao cÊp). ThiÕt bÞ l¹i cång kÒnh, khã di chuyÓn nªn kh«ng thÝch øng víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hiÖn nay. N¨m 1992, UBND Thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 3162/Q§-UB thµnh lËp XÝ nghiÖp gç Hµ Néi. XÝ nghiÖp chuyÓn sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù trang tr¶i chi phÝ vµ cã doanh lîi d­íi sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Trong ®iÒu kiÖn thÞ hiÕu tiªu dïng cña nh©n d©n ngµy cµng cao vÒ mÆt chÊt l­îng, h×nh thøc còng nh­ mÆt l­îng c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i ®¶m b¶o vÒ kü thuËt còng nh­ mü thuËt. XÝ nghiÖp ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt cho ra ®êi hµng lo¹t s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, mÉu m· ®Ñp phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng ngµy cµng cao. HiÖn nay nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ tr­êng rÊt lín song XÝ nghiÖp míi chØ ®¸p øng ®­îc mét phÇn. S¶n phÈm cña XÝ nghiÖp ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng. Bªn c¹nh ®ã, l·nh ®¹o XÝ nghiÖp ®· quyÕt ®Þnh c¶i tiÕn vµ ®Çu t­ thªm mét sè thiÕt bÞ m¸y mãc nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh ®Ó cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng vµ phï hîp víi nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ nhiÖm vô chÝnh cña xÝ nghiÖp Gç Hµ Néi. XÝ nghiÖp gç Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh vµ chÞu sù qu¶n lý cña Së C«ng nghiÖp Hµ Néi.Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña XÝ nghiÖp hiÖn nay lµ nh÷ng s¶n phÈm cã kÕt cÊu hoµn toµn b»ng gç hoÆc chiÕm tû träng lín lµ gç gåm nh÷ng mÆt hµng chñ yÕu nh­: Bµn ghÕ, tñ, gi­êng, èp t­êng, èp trÇn, phµo, v¸ch ng¨n vµ c¸c trang trÝ néi thÊt kh¸c nh­ cÇu thang, tñ bÕp... XÝ nghiÖp thùc hiÖn ho¹t ®éng SXKD theo luËt ®Þnh, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶, ®¸p øng ngµy cµng nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸ vÒ ®å méc d©n dùng, ®å méc tr¹m kh¶m, thñ c«ng mü nghÖ, ®å méc bäc cao cÊp, c¸c c«ng tr×nh néi thÊt vµ cãt Ðp c¸c lo¹i, phôc vô mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng. XÝ nghiÖp gç Hµ Néi cã nhiÖm vô s¶n xuÊt gia c«ng ®å gç d©n dông nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng trong n­íc, cô thÓ lµ: - XÝ nghiÖp chñ ®éng ®Ò ra ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng hµng n¨m vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nhiÒu n¨m, coi ®ã lµ môc tiªu l©u dµi trong ®Þnh h­íng ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp. - Trªn c¬ së kÕ ho¹ch SXKD hµng n¨m XÝ nghiÖp x¸c ®Þnh ph­¬ng ¸n s¶n phÈm mÆt hµng, lùa chän c«ng nghÖ thiÕt bÞ vµ thùc hiÖn ¸p dông c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp, nh»m thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch môc tiªu ®Ò ra mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc. - Chñ ®éng x©y dùng ch­¬ng tr×nh nghiªn cøu øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ ®­a vµo thùc hiÖn trong ho¹t ®éng SXKD. LËp ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ x©y dùng, n©ng cÊp c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt phôc vô SXKD vµ tæ chøc thùc hiÖn sau khi ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. - Chñ ®éng më réng mäi h×nh thøc liªn kÕt kinh tÕ víi c¸ nh©n, tËp thÓ trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c (kÓ c¶ liªn doanh hîp t¸c víi n­íc ngoµi khi cÊp trªn cho phÐp). - Chñ ®éng s¾p xÕp bé m¸y qu¶n lý bè trÝ c¸n bé, ban hµnh c¸c néi quy, quy chÕ thÝch hîp, ®Çy ®ñ phôc vô c«ng t¸c chØ huy ®iÒu hµnh SXKD cña XÝ nghiÖp. - Chän c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng, thùc hiÖn réng r·i l­¬ng kho¸n, l­¬ng s¶n phÈm trªn c¬ së x©y dùng ®Þnh møc ®¬n gi¸ hîp lý phï hîp c¸c chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. Thùc hiÖn c¸c h×nh thøc th­ëng trong XÝ nghiÖp trªn c¬ së qu¸n triÖt nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, lµm ®ßn bÈy trong viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng t¹i XÝ nghiÖp. - Chñ ®éng lùa chän, rµ so¸t, bæ xung lao ®éng theo yªu cÇu thùc tÕ. X©y dùng ®éi ngò lao ®éng cã kiÕn thøc nghÒ nghiÖp cã t¸c phong c«ng nghiÖp vµ ý thøc chÊp hµnh cao. - Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, ®Ó ®¹t ®­îc thµnh c«ng tr­íc hÕt XÝ nghiÖp ph¶i qu¶n lý vµ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh ®óng chÕ ®é, ®¹t hiÖu qu¶ b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, chÊp hµnh chÕ ®é ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña mét sè n¨m gÇn ®©y ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh 1998 1999 2000 Tæng doanh thu TriÖu ®ång 3.829,17 4.073,58 4.543,87 Doanh thu thuÇn TriÖu ®ång 3.706,64 3.922,25 4.423,99 Gi¸ vèn hµng b¸n TriÖu ®ång 1.924,15 2.087,71 2.266,58 Chi phÝ qu¶n lý DN TriÖu ®ång 322,12 343,85 392,07 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng KD TriÖu ®ång 1.460,37 1.490,69 1.765,34 Thu nhËp b×nh qu©n ng­êi/ th¸ng Ngh×n ®ång 650 730 800 §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm S¶n phÈm chÝnh cña XÝ nghiÖp lµ c¸c mÆt hµng ®­îc lµm tõ gç nh­: bµn ghÕ, gi­êng tñ, èp t­êng, èp trÇn, phµo, v¸ch ng¨n vµ c¸c trang trÝ néi thÊt kh¸c nh­ cÇu thang, tñ bÕp.ChÝnh v× vËy mµ quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm gåm c¸c b­íc sau: - Tõ gç rõng tù nhiªn qua kh©u c­a, xÎ, pha, c¾t thµnh hép v¸n víi qui c¸ch kÝch th­íc hîp lý cho tõng lo¹i s¶n phÈm. - TiÕn hµnh xö lý thuû phÇn n­íc trong gç theo tû lÖ nhÊt ®Þnh b»ng 2 ph­¬ng ph¸p: + Hong ph¬i tù nhiªn. + §­a vµo lß sÊy gç víi nhiÖt ®é nhÊt ®Þnh ®Ó ®¹t tõ 12 - 14% thuû phÇn. - Sau khi sÊy kh« ®­îc s¬ chÕ thµnh c¸c chi tiÕt s¶n phÈm trªn c¸c thiÕt bÞ m¸y theo d©y chuyÒn. - Sau khi ®­îc c¸c s¶n phÈm s¬ chÕ th× chuyÓn sang bé phËn méc tay tinh chÕ vµ l¾p r¸p hoµn chØnh s¶n phÈm. - Kh©u cuèi cïng lµ lµm ®Ñp s¶n phÈm b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng lµ ®¸nh vÐc ni hay s¬n mµi... §èi víi s¶n phÈm kÕt hîp víi fooc, nhùa ®· ®­îc thùc hiÖn tõ kh©u méc tay, l¾p r¸p cho ®Õn kh©u hoµn thiÖn s¶n phÈm (KÌm s¬ ®å c«ng nghÖ). Qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt hµng méc Ph©n x­ëng xÎ (XÎ ra v¸n) Gç mua vµo KiÓm tra chÊt l­îng KCS Ph©n x­ëng méc m¸y lµm chi tiÕt s¶n phÈm S¶n phÈm nhËp kho Bé phËn ®¸nh vÐc ni C¸c lo¹i gç foãc vµ gç d¸n Ph©n x­ëng méc tay lµm chi tiÕt s¶n phÈm II. tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp HiÖn nay XÝ nghiÖp cã 02 ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh lµ ph©n x­ëng xÎ vµ ph©n x­ëng méc: - Ph©n x­ëng xÎ: Tõ gç c©y xÎ thµnh => Thµnh khÝ, gç v¸n (Ph©n x­ëng cã 02 tæ s¶n xuÊt) - Ph©n x­ëng méc (Cã 03 tæ s¶n xuÊt) + Tæ méc m¸y. + Tæ méc tay. + Tæ vÐc ni. Ngoµi ra, XÝ nghiÖp cã mét sè ph©n x­ëng phô, dÞch vô, gia c«ng cho bªn ngoµi. Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn phôc vô cho c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh. III. tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i xÝ nghiÖp Lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, trùc thuéc Së c«ng nghiÖp, XÝ nghiÖp tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo cÊp: Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp: ChØ ®¹o chung, chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c phßng chøc n¨ng, ph©n x­ëng vµ c¸c chuyªn viªn gióp viÖc cho gi¸m ®èc ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp. Phã gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o mét sè kh©u trong s¶n xuÊt, ®iÒu ®éng lao ®éng. Tham m­u gióp gi¸m ®èc x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m vµ ®«n ®èc thùc hiÖn kÕ ho¹ch. C¸c phßng ban chøc n¨ng gåm cã: + Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh vµ B¶o vÖ: lµ phßng nghiÖp vô tæng hîp, tham m­u gióp gi¸m ®èc qu¶n lý c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c, tæ chøc nh©n sù hµnh chÝnh qu¶n trÞ, b¶o vÖ néi bé c«ng t¸c y tÕ vµ c¸c mÆt an toµn x· héi t¹i XÝ nghiÖp. + Phßng KÕ ho¹ch - Kü thuËt - VËt t­: lµ phßng nghiÖp vô tæng hîp cã chøc n¨ng tham m­u gióp Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c x©y dùng vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD tõng quý, tõng n¨m vµ nhiÒu n¨m. Nghiªn cøu ¸p dông c«ng nghÖ míi, kü thuËt thiÕt bÞ tiªn tiÕn, thiÕt kÕ t¹o d¸ng s¶n phÈm ®Ó ®­a vµo s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Gióp gi¸m ®èc x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cung øng vËt t­, nguyªn liÖu, nhiªn liÖu chÝnh phô. + Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh. S¬ ®å Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý SXKD cña XÝ nghiÖp: gi¸m ®èc phßng kt-tc phßng kh-kt vËt t­ phã gi¸m ®èc phßng tc-hc b¶o vÖ ngµnh dÞch vô ph©n x­ëng c¬ ®iÖn ph©n x­ëng méc ph©n x­ëng xÎ IV. Tæ chøc Bé m¸y kÕ to¸n 1. Bé m¸y kÕ to¸n vµ h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý nãi trªn, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é qu¶n lý, bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. Toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn trän vÑn ë phßng KÕ to¸n tµi chÝnh cña XÝ nghiÖp. Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh cña XÝ nghiÖp lµ phßng nghiÖp vô cã chøc n¨ng tham m­u vµ thùc hiÖn gióp Gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc thèng kª kÕ to¸n tµi chÝnh, ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, kiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch, quy t¾c chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª. §Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô vµ còng ®Ó phï hîp víi quy m«, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý, Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh ®­îc biªn chÕ 7 ng­êi (2 nam, 5 n÷) vµ ®­îc tæ chøc theo c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n nh­ sau: KÕ to¸n tr­ëng ®ång thêi lµ kÕ to¸n tæng hîp chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh, h¹ch to¸n kinh tÕ. Tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n toµn XÝ nghiÖp, lËp b¸o c¸o hµng th¸ng. KÕ to¸n vËt t­ kiªm thñ quü: Thùc hiÖn theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña nguyªn vËt liÖu t¹i kho, h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song. Cuèi th¸ng tæng hîp sè liÖu, lËp B¸o c¸o vËt liÖu tån kho. Khi cã yªu cÇu, bé phËn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c¸c bé phËn chøc n¨ng kh¸c tiÕn hµnh kiÓm kª kho vËt t­, ®èi chiÕu víi sæ s¸ch kÕ to¸n. Ngoµi ra chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quü tiÒn mÆt cña XÝ nghiÖp. Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c phiÕu thu vµ phiÕu chi ®Ó xuÊt hoÆc nhËp quü, ghi sæ quü phÇn thu chi. Cuèi ngµy ®èi chiÕu víi sæ quü cña kÕ to¸n tiÒn mÆt. KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng kiªm KÕ to¸n tiÒn l­¬ng: ViÕt phiÕu thu, phiÕu chi, ph¸t hµnh sÐc, uû nhiÖm chi,hµng th¸ng lËp kÕ ho¹ch tiÒn mÆt göi lªn cho Ng©n hµng cã quan hÖ giao dÞch. Cuèi th¸ng lËp NKCT sè 1, sè 2, sè 4; B¶ng kª sè 1, sè 2. Hµng th¸ng c¨n cø vµo s¶n l­îng vµ ®¬n gi¸ l­¬ng cña c¸c Ph©n x­ëng, hÖ sè l­¬ng gi¸n tiÕp ®Ó tÝnh ra quü l­¬ng gi¸n tiÕp. Cuèi th¸ng lËp B¶ng thanh to¸n l­¬ng, B¶ng ph©n bæ sè 1 vµ B¶ng tËp hîp chi phÝ. KÕ to¸n c«ng nî: Cã tr¸ch nhiÖm theo dâi c¸c kho¶n nî ph¶i thu ph¶i tr¶ trong XÝ nghiÖp vµ gi÷a XÝ nghiÖp víi kh¸ch hµng. Ghi sæ chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng, cuèi th¸ng lËp NKCT sè 5, sè 10 vµ B¶ng kª sè 11. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ nguån vèn: Cã nhiÖm vô ph©n lo¹i vµ tÝnh khÊu hao TSC§ hiÖn cã cña XÝ nghiÖp, cuèi th¸ng lËp B¶ng ph©n bæ sè 3, NKCT sè 9. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh: LËp B¸o c¸o nguyªn vËt liÖu, c¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ sè 1, B¶ng tæng hîp chi phÝ ®Ó ghi vµo B¶ng kª sè 4 tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n. KÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô: Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt kho thµnh phÈm ghi sæ chi tiÕt thµnh phÈm ®Õn cuèi th¸ng lËp B¶ng kª sè 8, B¶ng kª sè 11 vµ ghi Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp ®­îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: KÕ to¸n tr­ëng kiªm KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n vËt t­ kiªm thñ quÜ K kÕ to¸n Tm & tgnh Va kiªm kÕ To¸n tiÒn L­¬ng KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n TSC§ kiªm KÕ to¸n nguån vèn KÕ to¸n Chi phÝ Vµ tÝnh Gi¸ Thµnh KÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô 2. HÖ thèng chøng tõ ®ang ¸p dông t¹i XÝ nghiÖp Lao ®éng tiÒn l­¬ng gåm cã: B¶ng chÊm c«ng; B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng; PhiÕu nghØ h­ëng BHXH; B¶ng thanh to¸n BHXH; B¶ng thanh to¸n tiÒn th­ëng; PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm, c«ng viÖc hoµn thµnh; PhiÕu b¸o lµm thªm giê. Hµng tån kho: PhiÕu nhËp kho; PhiÕu xuÊt kho; PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé; ThÎ kho; Biªn b¶n kiÓm kª vËt t­, s¶n phÈm, hµng ho¸. B¸n hµng: Ho¸ ®¬n b¸n hµng, Ho¸ ®¬n c­íc vËn chuyÓn, Ho¸ ®¬n dÞch vô; Ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn; Ho¸ ®¬n tiÒn n­íc.. .tiÒn tÖ: PhiÕu thu; PhiÕu chi; GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng; GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng; Biªn lai thu tiÒn; B¶ng kiÓm kª quü (MÉu sè 07a & 07b-TT)... Tµi s¶n cè ®Þnh: Biªn b¶n giao nhËn TSC§; ThÎ TSC§; Biªn b¶n thanh lý TSC§; Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§... 3. H×nh thøc sæ kÕ to¸n vµ tr×nh tù ghi sæ: HiÖn nay XÝ nghiÖp ®ang ¸p dông h×nh thøc NhËt ký Chøng tõ víi hÖ thèng sæ s¸ch t­¬ng ®èi phï hîp víi c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp, ®¶m b¶o c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, liªn tôc. C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n hiÖn nay XÝ nghiÖp ®ang sö dông: + H¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn: B¶ng kª sè 1: Ghi Nî TK 111 ‘TiÒn mÆt” B¶ng kª sè 2: Ghi Nî TK 112 ‘TiÒn göi ng©n hµng” NKCT sè 1: Ghi Cã TK 111 ‘TiÒn mÆt” NKCT sè 2: Ghi Cã TK 112 “TiÒn göi ng©n hµng” NKCT sè 3: Ghi Cã TK 113 “TiÒn ®ang chuyÓn” NKCT sè 4: Ghi Cã TK 311, 341, 342 + H¹ch to¸n thanh to¸n víi ng­êi cung cÊp vµ mua hµng NKCT sè 5: Ghi Cã TK 331 “Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n” NKCT sè 6: Ghi Cã TK 151 “Hµng mua ®ang trªn ®­êng ®i” + H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh B¶ng kª sè 3: B¶ng tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô. B¶ng kª sè 4: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng (TK 154, 631, 621, 627). B¶ng kª sè 5: B¶ng kª tËp hîp chi phÝ b¸n hµng (TK 641), chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (TK642) vµ chi phÝ ®Çu t­ XDCB (241). B¶ng kª sè 6: B¶ng kª chi phÝ tr¶ tr­íc (TK142), chi phÝ ph¶i tr¶ (TK 335). NKCT sè 7: Ghi Cã c¸c TK 142, 152, 153, 154, 214, 241, 334, 335, 338, 611, 622, 627, 631. + H¹ch to¸n hµng ho¸, thµnh phÈm, doanh thu vµ kÕt qu¶, thanh to¸n víi kh¸ch hµng: B¶ng kª sè 8: B¶ng kª nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm (TK 155), hµng ho¸ (TK 156). B¶ng kª sè 9: B¶ng tÝnh gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm, hµng ho¸ B¶ng kª sè 10: B¶ng kª hµng göi ®i b¸n (TK 157) B¶ng kª sè 11: B¶ng kª thanh to¸n víi ng­êi mua (TK 131) NKCT sè 8: Ghi Cã TK 155, 156, 157, 159, 131, 511, 512, 521, 531, 532, 632, 641, 642, 711, 721, 811, 821, 911. + H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kh¸c: NKCT sè 9: Ghi Cã c¸c TK 211, 212, 213 NKCT sè 10: Ghi Cã c¸c TK 121, 128, 129, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 228, 229, 244, 333, 336, 344, 411, 412, 413, 414, 415, 421, 431, 441, 451, 461. + Sæ C¸i Tr×nh tù ghi sæ: - Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· ®­îc kiÓm tra lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕpvµo c¸c NhËt ký Chøng tõ hoÆc b¶ng kª, sæ chi tiÕt cã liªn quan. - §èi víi c¸c NhËt ký Chøng tõ ®­îc ghi c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt th× hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n, vµo b¶ng kª sæ chi tiÕt, cuèi th¸ng ph¶i chuyÓn sè liÖu tæng céng cña b¶ng kª sæ chi tiÕt vµo NhËt ký Chøng tõ. - §èi víi c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t sinh nhiÒu lÇn hoÆc mang tÝnh chÊt ph©n bæ, c¸c chøng tõ gèc tr­íc hÕt ®­îc tËp hîp vµ ph©n lo¹i trong c¸c b¶ng ph©n bæ, sau ®ã lÊy sè liÖu kÕt qu¶ cña b¶ng ph©n bæ ghi vµo c¸c b¶ng kª vµ NhËt ký Chøng tõ liªn quan. - Cuèi th¸ng kho¸ sæ, céng sè liÖu trªn c¸c NhËt ký Chøng tõ, kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c NhËt ký Chøng tõ víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, B¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña c¸c NhËt ký Chøng tõ ghi trùc tiÕp vµo Sæ C¸i. - §èi víi c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt th× ®­îc ghi trùc tiÕp vµo c¸c sæ, thÎ cã liªn quan. Cuèi th¸ng, céng sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¨n cø vµo sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt lËp c¸c B¶ng tæng hîp chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n ®Ó ®èi chiÕu víi Sæ C¸i. - Sè liÖu tæng céng ë Sæ C¸i vµ mét sè chØ tiªu chi tiÕt trong NhËt ký Chøng tõ B¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®­îc dïng ®Ó lËp B¸o c¸o Tµi chÝnh. 4- B¸o c¸o kÕ to¸n: §Ó gi¸m s¸t chÆt chÏ t×nh h×nh tµi s¶n, t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh vµ c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa cÇn ph¶i cã b¸o c¸o kÕ to¸n. B¸o c¸o kÕ to¸n lµ ph­¬ng thøc tæng hîp sè liÖu theo chØ tiªu kÕ to¸n tµi chÝnh, ph¶n ¸nh mét c¸ch toµn diÖn t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp sau mét kú kÕ to¸n. HÖ thèng B¸o c¸o tµi chÝnh cña XÝ nghiÖp ®­îc lËp theo 4 biÓu mÉu b¸o c¸o: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n MÉu sè B01 - DN - KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh MÉu sè B02 - DN - L­u chuyÓn tiÒn tÖ MÉu sè B03 - DN - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh MÉu sè B04 - DN Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo s¬ ®å h×nh thøc NhËt ký - Chøng tõ Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ Sæ quü vµ b¶ng kª Sæ (thÎ) h¹ch to¸n chi tiÕt NhËt ký – Chøng tõ Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o kÕ to¸n : Ghi cuèi th¸ng : Quan hÖ ®èi chiÕu : Ghi hµng ngµy B - kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i xÝ nghiÖp gç hµ néi S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp gç hµ néi s¶n xuÊt hÇu hÕt phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng. XÝ NghiÖp Gç Hµ Néi thùc hiÖn tiªu thô theo ph­¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp, giao hµng t¹i kho cña xÝ nghiÖp. Th«ng th­êng xÝ nghiÖp chØ s¶n xuÊt theo c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng, c¸c mÆt hµng cña xÝ nghiÖp kh«ng cè ®Þnh mµ theo sù ®Æt hµng cña kh¸ch cho nªn s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp rÊt ®a d¹ng. Ngoµi c¸c ®¬n ®Æt hµng, xÝ nghiÖp còng s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng (bµn, ghÕ, ®å d©n dông ...) giao cho cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm tiªu thô. Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n t¹i xÝ nghiÖp nh­ 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKT326.doc
Tài liệu liên quan