Đề tài Tin học hoá hệ thống bán đấu giá tài sản cho Trung tâm bán đấu giá tài sản An Giang trong xu thế hội nhập

Việc bán đấu giá tài sản được thực hiện theo nguyên tắc: công khai, liên tục,

trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Quyền, lợi

ích hợp pháp của người mua được tài sản bán đấu giá được pháp luật bảo vệ. Các cơ

quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách

nhiệm bảo đảm việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của người mua được tài sản bán

đấu giá. Nếu có tranh chấp vềquyền sởhữu, quyền sử dụng tàisản đãbán đấu giáthìtài

sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người mua được tài sản bán đấu giá,

trừ trường hợp toàán có quyếtđịnh khác.

pdf28 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 13/01/2014 | Lượt xem: 1096 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tin học hoá hệ thống bán đấu giá tài sản cho Trung tâm bán đấu giá tài sản An Giang trong xu thế hội nhập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 08). Báo cáo của Sở Tư pháp về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương (Mẫu số 09). − Tiến hành bán đấu giá tài sản + Rút lại giá đã trả Tại cuộc bán đấu giá tài sản, người trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản công bố người mua được tài sản thì cuộc bán đấu giá tài sản vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia trả giá tiếp và không được hoàn trả khoản tiền đặt cọc trước. Khoản tiền đặt trước của người rút lại giá đã thuộc về người có tài sản bán đấu giá. + Từ chối mua tài sản bán đấu giá Trong trường hợp người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề nếu giá liền ít nhất bằng giá khởi điểm. Khoản tiền đặt trước của người từ chối mua thuộc về người có tài sản bán đấu giá. Trong trường hợp người trả giá liền kề không đồng ý mua hoặc trả giá liền kề thấp hơn giá khởi điểm thì cuộc đấu giá coi như không thành. − Sau khi bán đấu giá tài sản: + Trường hợp bán đấu giá tài sản thành  Thanh toán tiền bán tài sản Việc thanh toán tiền bán tài sản trong trường hợp bán đấu giá tài sản thành do người bàn đấu giá tài sản và người có tài sản bán đấu giá thỏa thuận trong hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.  Thời hạn, phương thức, điạ điểm thanh toán tiền mua tài sản, giao tài sản đã bán đấu giá Do người bán đấu giá tài sản và người mua được tài sản bán đấu giá thỏa thuận trong văn bản bán đấu giá tài sản. Đối với tài sản bán đấu giá là tài sản thi hành án thì việc giao cho người mua được tài sản bán đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.  Chi phí bán đấu giá tài sản Người có tài sản bán đấu giá thanh toán cho người bán đấu giá tài sản các chi phí bán đấu giá tài sản sau đây: Phí đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. SVTH: Đặng Thị Hồng Hạnh - ĐH3TC Trang 11 Tin học hoá Hệ thống bán đấu giá tài sản Chuyên đề tốt nghiệp Các chi phí thực tế, hợp lý cho việc bán đấu giá tài sản do người có tài sản bán đấu giá và người bán đấu giá tài sản thỏa thuận. Phí dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá (gọi là phí dịch vụ). Tổ chức, cá nhân có yêu cầu và được người bán đấu giá tài sản cung cấp dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá thì phải trả phí dịch vụ cho người bán đấu giá tài sản. Mức phí dịch vụ do các bên thỏa thuận trên cơ sở chi phí cần thiết, hợp lý và giá thị trường tại địa phương.  Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu giá Bao gồm văn bản bán đấu giá tài sản và các loại giấy tờ sau đây, tuỳ từng loại tài sản: Đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức: giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản hoặc giấy tờ hợp lệ khác theo quy định của pháp luật. Đối với tài sản bán đấu giá thuộc quyền sở hữu nhà nước: ngoài giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, nếu việc bán tài sản đó phải có sự đồng ý hoặc cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải có văn bản đồng ý, cho phép của cơ quan đó. Đối với tài sản để thi hành án: bản sao bản án, quyết định của toà án, quyết định thi hành án, quyết định kê biên tài sản của cơ quan thi hành án và các loại giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản nếu có. Đối với tài sản xác lập quyền sở hữu của nhà nước: quyết định hoặc văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với tài sản bảo đảm thì ngoài giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản hoặc giấy tờ hợp lệ khác theo quy định của pháp luật, còn kèm theo hợp đồng bảo đảm, hợp đồng tín dụng, biên bản xử lý tài sản hoặc biên bản thu giữ tài sản, nếu có.  Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bán đấu giá Đối với tài sản đã bán đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá. Thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đã bán đấu giá là ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. + Trường hợp bán đấu giá tài sản không thành  Trả lại tài sản bán đấu giá trong trường hợp bán đấu giá tài sản không thành Người bán đấu giá tài sản trả tài sản được giao bảo quản hoặc quản lý cho người có tài sản bán đấu giá trong thời hạn chậm nhất là ba ngày, kể từ người bán đấu giá tài sản không thành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc có thỏa thuận khác.  Chi phí bán đấu giá tài sản SVTH: Đặng Thị Hồng Hạnh - ĐH3TC Trang 12 Tin học hoá Hệ thống bán đấu giá tài sản Chuyên đề tốt nghiệp Người có tài sản bán đấu giá thanh toán cho người bán đấu giá tài sản các chi phí quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.  Hủy kết quả bán đấu giá tài sản Kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy trong trường hợp sau đây: Do thỏa thuận giữa người có tài sản bán đấu giá, người mua được tài sản bán đấu giá và người bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản, văn bản bán đấu giá tàisản bị Toà án tuyên bố vô hiệu hoặc bị hủy theo quy định của Bộ luật Dân sự. Có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sửa đổi một phần hoặc hủy toàn bộ các quyết định liên quan đến tài sản bán đấu giá do có vi phạm pháp luật. Trong trường hợp kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật, thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường. Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể về việc hủy kết quả bán đấu giá tài sản.  Tổ chức bán đấu giá tài sản lại Trong trường hợp bán đấu giá tài sản không thành thì việc tổ chức bán đấu giá lại được thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận giữa người có tài sản bán đấu giá và người bán đấu giá tài sản. Việc tổ chức bán đấu giá lại được tiến hành theo thủ tục như đối với việc bán đấu giá tài sản lần đầu. 2.3 Thể lệ tham gia, thủ tục và trình tự bán đấu giá tài sản tại Trung tâm bán đấu giá tài sản An Giang 2.3.1 Thể lệ tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản An Giang − Đối tượng tham gia đấu giá Là những người có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. + Đối với tài sản là hàng hóa Các tổ chức, cá nhân có giấy phép kinh doanh ngành hàng phù hợp theo lô hàng, nhóm hàng do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá muốn tham gia đấu giá đều được đăng ký đấu giá mua tài sản. Đối với nhóm hàng, loại tài sản bán theo nhu cầu người sử dụng không nhằm mục đích kinh doanh không bắt buộc phải có giấy phép kinh doanh. + Đối với tài sản là nhà đất, vật tư tháo dỡ từ công trình xây dựng Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng nhà và đất các loại phù hợp theo quy định pháp luật Việt Nam về đất đai, nhà ở muốn tham gia đấu giá đều được đăng ký đấu giá mua tài sản. Riêng đối với tài sản là công trình xây dựng phải tháo dỡ, thu dọn vật liệu chuyển đi nơi khác (trả lại mặt bằng) khách hàng phải có giấy phép chuyên ngành về đập phá, tháo dỡ công trình xây dựng bêtông cốt thép. − Điều kiện tham gia đấu giá Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp tại Trung tâm bán đấu giá các loại giấy tờ sau: SVTH: Đặng Thị Hồng Hạnh - ĐH3TC Trang 13 Tin học hoá Hệ thống bán đấu giá tài sản Chuyên đề tốt nghiệp Đơn đăng ký mua tài sản bán đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành) kèm giấy đăng ký kinh doanh và một trong hai loại giấy sau: biên lai nộp thuế kinh doanh của tháng trước liền kề hoặc giấy xác nhận thuế khoán hằng năm có nội dung đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của tháng trước liền kề của cơ quan Thuế Nhà nước từ cấp quận, huyện trở lên. Các loại giấy trên phải có bản chính đối chiếu bản sao, các bản sao phải có chứng thực của công chứng nhà nước. Ngoài các loại giấy trên, người đại diện cho tổ chức đến đăng ký mua đấu giá phải có giấy giới thiệu do người có trách nhiệm cao nhất của tổ chức đó giới thiệu. Chủ doanh nghiệp, người đứng đầu tổ chức và cá nhân đã nộp hồ sơ đăng ký mua đấu giá nhưng không trực tiếp tham gia đấu giá phải ủy quyền cho người khác thay mình.Giấy ủy quyền phải ghi đầy đủ nội dung và phải đóng dấu của doanh nghiệp hoặc chứng thực của cơ quan công chứng, chỉ ủy quyền một lần, giấy ủy quyền được lưu hồ sơ tham gia đấu giá. Tất cả các giây tờ trên phải nộp trước 10 giờ của ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký. Phải nộp phí đấu giá theo quy định Phải nộp tiền đặt trước (đặt cọc) = 10 % trên giá khởi đấu từng lô hàng, nhóm hàng, loại tài sản (tiền đồng Việt Nam). Khách hàng tự kiểm tra và niêm phong tiền đặt cọc, ký tên trên bao niêm phong tiền đặt cọc của mình trước khi giao cho thủ quỹ Trung tâm bán đấu giá. Khoản tiền này được sử dụng như sau: Trả lại khách hàng trúng mua đấu giá sau khi khách hàng đã nộp đủ tiền mua tài sản tại kho Bạc Nhà nước. Khách hàng không trúng mua tài sản được trả lại số tiền đặt cọc đã nộp ngay sau khi cuộc bán đấu giá kết thúc. − Những trường hợp không trả lại tiền đặt cọc Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhưng không dự đấu giá, không có giấy ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thay. Khách hàng tham gia đấu giá không trả giá tại vòng bắt buộc trả giá đầu tiên hoặc trả giá không đúng theo mức chênh lệch đã quy định. Khách hàng đã trả giá nhưng sau đó rút lại giá đã trả. Khách hàng mua được tài sản nhưng sau đó rút lại giá đã trả (không mua). Khách hàng trúng đấu giá không nộp đủ tiền đúng hạn theo quy định tại thể lệ này. Khách hàng đến trễ giờ khai mạc phiên đấu giá 30 phút không có giấy xác nhận lý do chính đáng của tổ chức, cá nhân trực tiếp giải quyết lý do đó. Có hành vi gây rối cuộc bán đấu giá, cố tình vi phạm nội quy cơ quan và hội trường bán đấu giá mà người điều hành phiên đấu giá đã nhắc nhỡ lần thứ ba, vi phạm thể lệ bán đấu giá. Tổ chức móc nối, thông đồng dìm giá tài sản. − Thể thức đấu giá Giá bán của từng loại lô hàng, từng loại tài sản là mức giá cao nhất trên mức giá khởi đấu của từng lô hàng, từng loại tài sản. Người trả giá cao nhất trên mức giá khởi SVTH: Đặng Thị Hồng Hạnh - ĐH3TC Trang 14 Tin học hoá Hệ thống bán đấu giá tài sản Chuyên đề tốt nghiệp đấu thì được mua hàng (gọi là khách hàng trúng đấu giá). Trường hợp lô hàng hoặc nhóm hàng, loại tài sản (không có quy định riêng) chỉ có một tổ chức hay một cá nhân nộp đơn, Trung tâm bán đấu giá có quyền hủy bỏ cuộc bán đấu giá, hoặc bán có điều kiện. Khách hàng tham gia đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu kín do Trung tâm bán đấu giá quy định cho từng phiên đấu giá và theo thể thức sau: Vòng trả giá đầu tiên: khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá bắt buộc phải trả giá. Người trả giá sau phải trả cao hơn người trả giá trước theo khung chênh lệch sau: Từ 100.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với lô hàng có giá khởi đấu dưới 50.000.000 đồng. Từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với lô hàng có giá khởi đấu từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng. Từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với lô hàng có giá khởi đấu từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng. Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với lô hàng có giá khởi đấu từ 200.000.000 đồng đến dưới 400.000.000 đồng. Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với lô hàng có giá khởi đấu từ 400.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. Từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với lô hàng có giá khởi đấu từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 4.000.000.000 đồng. Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với lô hàng có giá khởi đấu từ 4.000.000.000 đồng đến dưới 10.000.000.000 đồng. Từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với lô hàng có giá khởi đấu từ 10.000.000.000 đồng đến dưới 40.000.000.000 đồng. Từ 80.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với lô hàng có giá khởi đấu từ 40.000.000.000 đồng đến dưới 70.000.000.000 đồng. Giá cao nhất của mỗi vòng trả giá là giá khởi điểm cho lần trả giá tiếp theo. Sau vòng trả giá bắt buộc, khách hàng không muốn tiếp tục tham gia đấu giá có quyền xin bỏ cuộc, không bắt buộc phải trả giá như vòng đầu. Người điều hành sẽ công bố trúng giá nếu sau 03 lần nhắc giá cao nhất đã trả mà không có khách hàng nào trả giá cao hơn (mỗi lần cách nhau 30 giây đối với hình thức trả giá bằng lời nói) Đối với hình thức trả giá bằng phiếu kín (mẫu phiếu do Trung tâm phát hành cho từng phiên đấu giá), thời gian tối đa cho mỗi lần ghi phiếu là 03 phút và được tính kể từ khi người điều hành yêu cầu khách hàng ghi phiếu trả giá. Sau ba vòng đấu, nếu có hai phiếu trở lên cùng ngang giá, người điều hành cuộc đấu giá sẽ quyết định vòng đấu thứ 04. Nếu sau vòng thứ 04 còn 2 phiếu ngang giá, người điều hành cuộc bán đấu giá quyết định rút thăm (bằng phiếu kín) để công bố một người trúng đấu giá. Nếu sau vòng trả giá bắt buộc mà không có khách hàng nào tiếp tục tham gia trả giá thì người trả giá cao nhất ở vòng bắt buộc là người trúng đấu giá. Người trúng giá cao nhất từ chối mua tài sản, Trung tâm sẽ hủy bỏ cuộc đấu giá. Lô hàng, nhóm hàng, tài sản đó được tiếp tục bán đấu giá lần sau. SVTH: Đặng Thị Hồng Hạnh - ĐH3TC Trang 15 Tin học hoá Hệ thống bán đấu giá tài sản Chuyên đề tốt nghiệp Người điều hành cuộc bán đấu giá có quyền quyết định những loại tài sản, hàng hóa khách hàng được trả giá tự do, không bắt buộc phải đấu theo vòng. Có quyền quyết định hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bỏ phiếu kín khi khai mạc phiên đấu giá. Phương thức thanh toán, nghĩa vụ tài chính và giáo nhận tài sản: Khách hàng phải nộp đầy đủ tiền mua tài sản tại Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng đấu giá. Đối với tài sản có giá trị trên muời tỷ đồng thì thời hạn thanh toán là hai mươi ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng đấu giá. Nguyên tắc giao nhận tài sản: Trung tâm bán đấu giá giao tài sản cho khách hàng trúng mua đấu giá tại kho của đơn vị bắt giữ hàng hóa hoặc nơi có tài sản bán đấu giá sau khi Trung tâm nhận đủ tiền bán tài sản. Khách hàng tự lo phương tiện vận chuyển và bốc xếp hàng hóa ngay sau khi lập thủ tục xuất kho (trong ngày). Toàn bộ chi phí vận chuyển, bốc xếp, … khách hàng tự thanh toán. Trên đường vận chuyển hàng hóa, khách hàng phải mang theo đủ hồ sơ liên quan đến tài sản, hàng hóa mà Trung tâm đã giao khi xuất hàng. Khách hàng tự thanh toán các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật đối với tài sản, hàng hóa đã trúng mua đấu giá nếu có. Đối với các loại tài sản, phương tiện không bán nguyên chiếc, khách hàng có trách nhiệm tháo ra, giao trả lại Trung tâm những bộ phận không bán theo bảng kê chi tiết đã được niêm yết tại Trung tâm trước khi bán đấu giá. − Những quy định khác Phải có mặt đúng giờ của ngày khai mạc phiên đấu giá. Không dẫn người khác đi vào hội trường đấu giá, không sử dụng điện thoại di động, giữ trật tự, không trao đổi bàn bạc, tuân thủ các quy định của Trung tâm, của người điều hành cuộc bán đấu giá trong suốt thời gian bán đấu giá. 2.3.2 Trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản − Đối với trường hợp bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước Trung tâm sẽ tiếp nhận các quyết định xử lý tịch thu tài sản sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính từ các cơ quan chức năng: Công an, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Kiểm lâm, Chi cục quản lý thị trường, Trạm kiểm soát liên hợp huyện Tịnh Biên,… Gửi bản kê cho Sở Tài chính, Sở Tài chính lên lịch định giá và tham gia hội đồng định giá, Trung tâm lập biên bản định giá trình hội đồng định giá ký. Sau khi nhận biên bản định giá, Trung tâm tiến hành phân lô hàng hóa và thông báo bán đấu giá ít nhất 2 lần trên Báo An Giang và Đài phát thanh - truyền hình An Giang, gửi thông báo cho UBND tỉnh, cơ quan Tài chính, đơn vị bắt giữ, các tổ chức khác có liên quan và niêm yết tại trụ sở Trung tâm bán đấu giá. Trung tâm tiến hành viết giấy xem hàng cho khách hàng liên hệ tại kho các đơn vị bắt giữ để xem tài sản. Trung tâm soạn thể lệ đấu giá chung cho tài sản bán đấu giá và có phần quy định riêng cho từng phiên đấu giá. SVTH: Đặng Thị Hồng Hạnh - ĐH3TC Trang 16 Tin học hoá Hệ thống bán đấu giá tài sản Chuyên đề tốt nghiệp Khách hàng khi đăng ký tham gia đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước phải có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với lô hàng muốn mua đấu giá, có giấy xác nhận nộp thuế cho Nhà nước theo quy định. Tại phiên đấu giá, Trung tâm lập biên bản và văn bản bán đấu giá đầy đủ theo quy định. Biên bản bán đấu giá có đại diện UBND tỉnh, đại diện Sở Tài chính, đại diện đơn vị bắt giữ, xử lý và điều hành phiên đấu giá ký tên. Đối với lô hàng, nhóm hàng chỉ có một khách hàng đăng ký mua thì tại phiên đấu giá sẽ quyết định bán hoặc không bán theo điều 19 Nghị định 05 của Chính phủ. Khách hàng từ chối mua tài sản thì Trung tâm lập biên bản hủy kết quả bán đấu giá và văn bản bán đấu giá đã lập và thông báo bán lô hàng đấu giá đó lần sau. Khách hàng trúng đấu giá nhưng khi nhận tài sản không đúng số lượng, chủng loại hàng hóa như đã thông báo, nếu các bên không thỏa thuận được thì Trung tâm lập biên bản hủy kết quả bán đấu giá và văn bản bán đấu giá đã lập, kiểm tra, đối chiếu với đơn vị bắt giữ và trả lại tiền cho khách hàng. Sau khi trúng đấu giá, trong thời hạn 7 ngày, khách hàng phải nộp tiền vào kho bạc nhà nước. Khi hoàn tất thủ tục tài chính quy định, Trung tâm lập biên bản giao nhận theo nguyên tắc “tay ba”, đơn vị bắt giữvà Trung tâm phối hợp giao tài sản cho khách hàng tại kho đơn vị bị bắt giữ. − Đối với trường hợp bán đấu giá tài sản thanh lý thu hồi cho ngân sách Trung tâm sẽ tiếp nhận hồ sơ do sở Tài chính bàn giao. Gửi bản kê cho Sở Tài chính, Sở Tài chính lên lịch định giá và tham gia hội đồng định giá, Trung tâm lập biên bản định giá trình hội đồng định giá ký. Sau khi nhận biên bản định giá, Trung tâm tiến hành phân lô hàng hóa và thông báo bán đấu giá ít nhất 2 lần trên Báo An Giang và Đài phát thanh - truyền hình An Giang, với tài sản có giá trị lớn thì thông báo rộng rãi trên báo Thanh Niên, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Thành phố Cần Thơ, gửi thông báo cho UBND tỉnh, cơ quan Tài chính, các tổ chức khác có liên quan và niêm yết tại trụ sở Trung tâm bán đấu giá. Trung tâm soạn thể lệ đấu giá chung cho tài sản bán đấu giá và có phần quy định riêng cho từng phiên đấu giá. Khách hàng khi đăng ký tham gia đấu giá tài sản thanh lý thu hồi cho ngân sách phải có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với lô hàng muốn mua đấu giá, có giấy xác nhận nộp thuế cho Nhà nước theo quy định. Tại phiên đấu giá, Trung tâm lập biên bản và văn bản bán đấu giá đầy đủ theo quy định. Biên bản bán đấu giá có đại diện UBND tỉnh, đại diện Sở Tài chính, xử lý và điều hành phiên đấu giá ký tên. Đối với quyền sử dụng đất, kết quả đấu giá phải được UBND tỉnh phê duyệt Đối với lô hàng, nhóm hàng chỉ có một khách hàng đăng ký mua thì tại phiên đấu giá sẽ quyết định bán hoặc không bán theo điều 19 Nghị định 05 của Chính phủ. Khách hàng từ chối mua tài sản thì Trung tâm lập biên bản hủy kết quả bán đấu giá và văn bản bán đấu giá đã lập và thông báo bán lô hàng đấu giá đó lần sau. SVTH: Đặng Thị Hồng Hạnh - ĐH3TC Trang 17 Tin học hoá Hệ thống bán đấu giá tài sản Chuyên đề tốt nghiệp Khách hàng trúng đấu giá nhưng khi nhận tài sản không đúng số lượng, chủng loại hàng hóa như đã thông báo, nếu các bên không thỏa thuận được thì Trung tâm lập biên bản hủy kết quả bán đấu giá và văn bản bán đấu giá đã lập, kiểm tra lại và trả lại tiền cho khách hàng. Sau khi trúng đấu giá, trong thời hạn 7 ngày, khách hàng phải nộp tiền vào kho bạc nhà nước. Khi hoàn tất thủ tục tài chính quy định, Trung tâm lập biên bản giao nhận và giao tài sản cho khách hàng. − Trường hợp bán đấu giá tài sản theo hợp đồng ủy quyền + Bán đấu giá tài sản thi hành án Trung tâm tiếp nhận hồ sơ ký kết Hợp đồng ủy quyền bao gồm:  Bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.  Quyết định thi hành án.  Biên bản định giá tài sản của hội đồng định giá. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bán đấu giá quyền sử dụng đất), giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (các loại tài sản theo quy định phải cấp quyền sở hữu). Toàn bộ hồ sơ này phải được sự phê duyệt của Trưởng phòng Thi hành án. Trung tâm tiến hành phân lô hàng hóa và thông báo bán đấu giá ít nhất 2 lần trên Báo An Giang và Đài phát thanh - truyền hình An Giang, với tài sản có giá trị lớn thì thông báo rộng rãi trên báo Thanh Niên, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Thành phố Cần Thơ, gửi thông báo cho UBND tỉnh, cơ quan thi hành án, phòng công chứng số 1, các tổ chức khác có liên quan và niêm yết tại trụ sở Trung tâm bán đấu giá. Trung tâm soạn thể lệ đấu giá chung cho tài sản bán đấu giá và có phần quy định riêng cho từng phiên đấu giá. Khách hàng khi đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với lô hàng muốn mua đấu giá, có giấy xác nhận nộp thuế cho Nhà nước theo quy định. Tại phiên đấu giá, Trung tâm lập biên bản và văn bản bán đấu giá đầy đủ theo quy định. Biên bản bán đấu giá có đại diện UBND tỉnh, đại diện cơ quan thi hành án, trưởng phòng công chứng số 1, xử lý và điều hành phiên đấu giá ký tên. Đối với lô hàng, nhóm hàng chỉ có một khách hàng đăng ký mua thì tại phiên đấu giá sẽ quyết định bán hoặc không bán theo điều 19 Nghị định 05 của Chính phủ. Khách hàng từ chối mua tài sản thì Trung tâm lập biên bản hủy kết quả bán đấu giá và văn bản bán đấu giá đã lập và thông báo bán lô hàng đấu giá đó lần sau. Khách hàng trúng đấu giá nhưng khi nhận tài sản không đúng số lượng, chủng loại hàng hóa như đã thông báo, nếu các bên không thỏa thuận được thì Trung tâm lập biên bản hủy kết quả bán đấu giá và văn bản bán đấu giá đã lập, kiểm tra lại và trả lại tiền cho khách hàng. Sau khi trúng đấu giá, trong thời hạn 7 ngày, khách hàng phải nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm bán đấu giá. Khi hoàn tất thủ tục tài chính quy định, Cơ quan thi hành án sẽ giao giấy tờ, thủ tục (bản chính), quyền sở hữu cho khách hàng xong thì SVTH: Đặng Thị Hồng Hạnh - ĐH3TC Trang 18 Tin học hoá Hệ thống bán đấu giá tài sản Chuyên đề tốt nghiệp Trung tâm bán đấu giá tài sản mới chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án sau khi trừ lệ phí bán đấu giá . + Bán đấu giá tài sản theo ủy quyền của cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước khác Trung tâm tiếp nhận hồ sơ ký kết Hợp đồng ủy quyền của cá nhân, doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước khác. Trung tâm tiến hành phân lô hàng hóa và thông báo bán đấu giá ít nhất 2 lần trên Báo An Giang và Đài phát thanh - truyền hình An Giang, với tài sản có giá trị lớn thì thông báo rộng rãi trên báo Thanh Niên, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Thành phố Cần Thơ, phòng công chứng số 1, các tổ chức khác có liên quan và niêm yết tại trụ sở Trung tâm bán đấu giá. Trung tâm soạn thể lệ đấu giá chung cho tài sản bán đấu giá và có phần quy định riêng cho từng phiên đấu giá. Khách hàng khi đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với lô hàng muốn mua đấu giá, có giấy xác nhận nộp thuế cho Nhà nước theo quy định. Tại phiên đấu giá, Trung tâm lập biên bản và văn bản bán đấu giá đầy đủ theo quy định. Biên bản bán đấu giá có trưởng phòng công chứng số 1, xử lý và điều hành phiên đấu giá ký tên. Đối với lô hàng, nhóm hàng chỉ có một khách hàng đăng ký mua thì tại phiên đấu giá sẽ quyết định bán hoặc không bán theo điều 19 Nghị định 05 của Chính phủ. Khách hàng từ chối mua tài sản thì Trung tâm lập biên bản hủy kết quả bán đấu giá và văn bản bán đấu giá đã lập và thông báo bán lô hàng đấu giá đó lần sau. Khách hàng trúng đấu giá nhưng khi nhận tài sản không đúng số lượng, chủng loại hàng hóa như đã thông báo, nếu các bên không thỏa thuận được thì Trung tâm lập biên bản hủy kết quả bán đấu giá và văn bản bán đấu giá đã lập, kiểm tra lại và trả lại tiền cho khách hàng. Sau khi trúng đấu giá, trong thời hạn 7 ngày, khách hàng phải nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm bán đấu giá. Khi hoàn tất thủ tục tài chính quy định, các doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước sẽ giao giấy tờ, thủ tục (bản chính), quyền sở hữu cho khách hàng xong thì Trung tâm bán đấu giá tài sản mới chuyển tiền vào tài khoản của các tổ chức này sau khi trừ lệ phí bán đấu giá. SVTH: Đặng Thị Hồng Hạnh - ĐH3TC Trang 19 Tin học hoá Hệ thống bán đấu giá tài sản Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRUNG TÂM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftin hoc hoa he thong ban dau gia tai san cho trung tam ban dau gia tai san An Giang trong xu the.PDF