Đề tài Tình hình hoạt động tại phòng quy hoạch kế hoạch - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Tây

 

 

I. MỘT SỐ NÉT CƠ BẢN VỀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÀ TÂY 1

1. Thành lập 1

2. Chức năng, nhiệm vụ 1

2.1. Chức năng: 1

2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 2

3. Tổ chức hành chớnh: 5

3.1. Lónh đạo Sở: 5

3.2. Bộ máy giúp việc Giám đốc Sở: 6

II. PHềNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH - SỞ TÀI NGUYấN VÀ MễI TRƯỜNG TỈNH HÀ TÂY 6

1. Chức năng, nhiệm vụ của phũng Quy hoạch - Kế hoạch 6

2. Hệ thống tổ chức của Phũng Qui hoạch - Kế hoạch 10

2.1. Trỏch nhiệm và quyền hạn của trưởng phũng quy hoạch - kế hoạch được quy định tại qui chế làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tây như sau: 11

2.2. Nhiệm vụ của cỏn bộ trong phũng do trưởng phũng qui định. Trưởng phũng tiến hành giao nhiệm vụ, phõn cụng cụng việc cho từng cỏn bộ, thời hạn phải hoàn thành, đảm bảo nhiệm vụ, phân công công việc theo từng cán bộ, thời hạn phải hoàn thành, đảm bảo nhiệm vụ của cả phũng được thực hiện theo đúng phân công của sở. Cỏc cỏn bộ trong phũng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, tiến hành giải quyết theo mỗi nội dung cụ thể, lập thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất. 11

2.3. Nhiệm vụ của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập 12

3. Kết quả hoạt động của phũng quy hoạch - kế hoạch trong những năm qua: 13

3.1. Về công tác quy hoạch sử dụng đất: 14

3.2. Công tác giao đất, cho thuê đất 15

3.3. Một số cụng tỏc khỏc: 16

 

 

doc20 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 25/07/2017 | Lượt xem: 318 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tình hình hoạt động tại phòng quy hoạch kế hoạch - Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
là tài nguyờn và mụi trường)ở địa phương theo phõn cấp hiện hành. - Trỡnh UBND tỉnh quy hoạch phỏt triển, chương trỡnh, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về tài nguyờn và mụi trường phự hợp với quy hoạch tổng thể phỏt triển kinh tế - xó hội của tỉnh. - Trỡnh UBND tỉnh quyết định cỏc biện phỏp bảo vệ tài nguyờn và mụi trường ở địa phương, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện. - Tổ chức chỉ đạo thực hiện cỏc văn bản quy phạm phỏp phỏp luật, chương trỡnh quy hoạch kế hoạch sau khi được xột duyệt, tuyờn truyền, phổ biến, giỏo dục phỏp luật và thụng tin về tài nguyờn và mụi trường. - Về tài nguyờn đất: + Giỳp UBND tỉnh lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh: hướng dẫn, kiểm tra thực hiện. + Tổ chức thẩm định, trỡnh UBND tỉnh xột duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện, thị xó và kiểm tra việc thực hiện. + Trỡnh UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuờ đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đớch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cỏc đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. + Tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sỏt, đo đạc, đỏnh giỏ, phõn hạng đất; lập bản đồ địa chớnh, đăng ký đất đai, lập, quảnlý, chỉnh lý hồ sơ địa chớnh, thống kờ, kiểm kờ đất đai, ký hợp đồng thuờ đất theo qui định của phỏp luật, đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với cỏc tổ chức. * Tham gia định giỏ cỏc loại đất ở địa phương theo khung giỏ, nguyờn tắc, phương phỏp định giỏ cỏc loại đất do Chớnh phủ quy định. - Về tài nguyờn khoỏng sản: + Trỡnh UBND tỉnh, gia hạn hoặc thu hồi giấy phộp khai thỏc, chế biến khoỏng sản làm vật liệu xõy dựng thụng thường, than bựn, và khai thỏc tận thu khoỏng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoỏng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của phỏp luật. + Giỳp UBND tỉnh chủ trỡ phối hợp với cỏc bộ, ngành cú liờn quan để khoan vựng hoặc tạm thời cấm hoạt động khoỏng sản trỡnh Chớnh phủ xem xột quyết định. - Về tài nguyờn nước và khớ tượng thuỷ văn: + Trỡnh UBND tỉnh gia hạn, thu hồi giấy phộp hoạt động điều tra, thăm dũ, khai thỏc sử dụng tài nguyờn nước, xả nước thải vào nguồn nước theo phõn cấp, kiểm tra việc thực hiện. + Trỡnh UBND tỉnh cấp, gia hạn, thu hồi giấy phộp hoạt động của cỏc cụng trỡnh khớ tượng thuỷ văn chuyờn dựng tại địa phương, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp phộp. + Tổ chức việc điều tra cơ bản, kiểm kờ, đỏnh giỏ tài nguyờn nước theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyờn và Mụi trường. + Tham gia xõy dựng phương ỏn phũng chống, khắc phục hậu quả thiờn tai ở tỉnh. - Về mụi trường: + Trỡnh UBND tỉnh cấp, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiờu chuẩn mụi trường cho cỏc cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trờn địa bàn tỉnh theo phõn cấp. + Tổ chức lập bỏo cỏo hiện trạng mụi trường, xõy dựng và tăng cường tiềm lực trạm quan trắc và phõn tớch mụi trường, theo dừi diễn biến chất lượng mụi trường tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyờn và Mụi trường. + Thẩm định bỏo cỏo đỏnh giỏ tỏc động mụi trường của dự ỏn cơ sở theo phõn cấp. + Tổ chức thu phớ bảo vệ mụi trường theo qui định của phỏp luật. - Về đo đạc và bản đồ: + Thẩm định và đề nghị cơ quan cú thẩm quyền cấp phộp hoặc uỷ quyền cấp phộp hoạt động đo đạc và bản đồ cho cỏc tổ chức, cỏ nhõn hoạt động đo đạc và bản đồ ở địa phương. + Trỡnh UBND tỉnh phờ duyệt kết quả kiểm tra, thẩm định chất lượng cụng trỡnh, sản phẩm đo đạc bản đồ địa chớnh, đo đạc bản đồ chuyờn dụng của tỉnh. + Tổ chức xõy dựng hệ thống điểm đo đạc cơ sở chuyờn dụng thành lập hệ thống bản đồ địa chớnh, bản đồ chuyờn dụng để phục vụ cỏc mục đớch chuyờn dụng. + Theo dừi việc xuất bản, phỏt hành bản đồ và kiến nghị với cỏc cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản việ đỡnh chỉ phỏt hành, thu hồi cỏc ấn phẩm bản đồ cú sai sút về thực hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chớnh, địa danh thuộc địa phương, ấn phẩm bản đồ cú sai sút nghiờm trọng về kỹ thuật. - Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cỏc dịch vụ cụng trong lĩnh vực tài nguyờn và mụi trường theo qui định của phỏp luật. - Chỉ đạo, hướng dẫn chuyờn mụn, nghiệp vụ về quản lý tài nguyờn và mụi trường ở cấp huyện và cấp xó. - Phối hợp với cỏc cơ quan cú liờn quan trong viẹc bảo vệ cỏc cụng trỡnh nghiờn cứu, quan trắc về khớ tượng thuỷ văn, địa chất, khoỏng sản, mụi trường, đo đạc, bản đồ. - Thanh tra, kiểm tra việc thi hành phỏp luật, giải quyết cỏc tranh chấp, khiếu nại, tố cỏo và xử lý cỏc vi phạm phỏt luật về tài nguyờn và mụi trường theo quy định của phỏp luật. - Tổ chức nghiờn cứu, ứng dụng cỏc tiến bộ khoa học cụng nghệ về quản lý tài nguyờn và mụi trường, tham gia hợp tỏc quốc tế, xõy dựng hệ thống thụng tin, lưu trữ tư liệu về tài nguyờn và mụi trường theo qui định của phỏp luật. - Tham gia thẩm định cỏc dự ỏn, cụng trỡnh cú liờn quan đến lĩnh vực tài nguyờn và mụi trường. - Bỏo cỏo định kỳ 6 thỏng, 1 năm và đột xuất tỡnh hỡnh thực hiện nhiệm vụ về cỏc lĩnh vực cụng tỏc được giao cho UBND tỉnh và Bộ Tài nguyờn và Mụi trường. - Quản lý về tổ chức, cỏn bộ, cụng chức, viờn chức và người lao động, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cỏn bộ, cụng chức, viờn chức, cỏn bộ xó, phường, thị trấn làm cụng tỏc quản lý về tài nguyờn và mụi trường theo qui định của Bộ Tài nguyờn và mụi trường và UBND tỉnh. - Quản lý tài chớnh, tài sản của Sở theo qui định của phỏp luật và phõn cấp của UBND tỉnh. 3. Tổ chức hành chớnh: 3.1. Lónh đạo Sở: Sở Tài nguyờn và Mụi trường Hà Tõy cú giỏm đốc và 3 phú giỏm đốc. Giỏm đốc chịu trỏch nhiệm toàn diện và bỏo cỏo cụng tỏc trước UBND tỉnh, Bộ Tài nguyờn và Mụi trường. Phú giỏm đốc chịu trỏch nhiệm trước giỏm đốc về lĩnh vực cụng tỏc được phõn cụng. Việc bổ nhiệm giỏm đốc và phú giỏm đốc Sở do UBND tỉnh quyết định theo tiờu chuẩn chuyờn mụn nghiệp vụ do Bộ Tài nguyờn và Mụi trường qui định và cỏc qui định của Đảng, Nhà nước về quản lý cỏn bộ. Việc khen thưởng kỉ luật giỏm đốc, phú giỏm đốc thực hiện theo qui định của phỏp luật. 3.2. Bộ mỏy giỳp việc Giỏm đốc Sở: - Phũng tổ chức - hành chớnh - tổng hợp - Thanh tra - Phũng quy hoạch - kế hoạch - Phũng đăng ký đất đai - Phũng mụi trường - Phũng tài nguyờn khoỏng sản - Phũng tài nguyờn nước và khớ tượng thuỷ văn. - Cỏc đơn vị sự nghiệp: Trung tõm thụng tin tài nguyờn và mụi trường, Trung tõm kỹ thuật tài nguyờn và mụi trường là những đơn vị sự nghiệp cú thu, cú con dấu và tài khoản riờng để hoạt động. Giỏm đốc Sở Tài nguyờn và Mụi trường qui định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cỏc tổ chức thuộc Sở. II. PHềNG QUY HOẠCH KẾ HOẠCH - SỞ TÀI NGUYấN VÀ MễI TRƯỜNG TỈNH HÀ TÂY 1. Chức năng, nhiệm vụ của phũng Quy hoạch - Kế hoạch Theo Quyết định số 2349/2003/QĐ-UB ngày 7/11/2003 của UBND tỉnh Hà Tõy về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyờn mụn giỳp UBND quản lý nhà nước về tài nguyờn và mụi trường trờn địa bàn tỉnh Hà Tõy thỡ phũng Quy hoạch - Kế hoạch là phũng chuyờn mụn giỳp việc cho Sở Tài nguyờn và Mụi trường Hà Tõy. Tại bản Qui chế làm việc Sở Tài nguyờn và Mụi trường Hà Tõy ban hành kốm theo Quyết định số 58/200/QĐ-TN&MT ngày 10/4/4/2004 của Sở Tài nguyờn và Mụi trường Hà Tõy đó qui định rừ chuắc năng, nhiệm vụ của Phũng Qui hoạch - Kế hoạch. Nhiệm vụ chớnh của Phũng Qui hoạch - Kế hoạch là xõy dựng, chỉ đạo và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cụng tỏc giao đất, cho thuờ đất, thu hồi đất. Cụ thể như sau: 1. Giỳp Giỏm đốc Sở lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trờn toàn tỉnh để trỡnh cấp trờn quyết định, hướng dẫn kiểm tra và thực hiện: Căn cứ vào qui định của luật đất đai 2003, quyết định của Chớnh phủ, của Bộ Tài nguyờn và Mụi trường, căn cứ quyết định của UBND tỉnh Hà Tõy, sự chỉ đạo của Giỏm đốc Sở Tài nguyờn và Mụi trường Hà Tõy, Phũng Qui hoạch - Kế hoạch tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trờn địa bàn toàn tỉnh. Lập xong, phũng phải trỡnh lờn Giỏm đốc Sở để giỏm đốc Sở trỡnh lờn cấp trờn xem xột, phờ duyệt Trong thời gian thực hiện quy hoạch, kế hoạch, nếu trờn địa bàn cú sự thay đổi về nhu cầu sử dụng đất, địa giới hành chớnh, thiờn tai lũ lụt thỡ phũng căn cứ trờn thực tế tiến hành lập tờ trỡnh về việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trờn địa bàn để trỡnh cấp trờn quyết định. Ngoài ra Phũng Qui hoạch - Kế hoạch cũn giỳp Giỏm đốc Sở hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của đơn vị cấp dưới, của cỏc tổ chức, cỏ nhõn trờn địa bàn. 2. Phũng Qui hoạch - Kế hoạch giỳp giỏm đốc Sở tổ chức thẩm định trỡnh UBND tỉnh xột quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện, thị xó trong tỉnh và kiểm tra việc thực hiện. Khi cỏc huyện, thị xó trong tỉnh trỡnh bản quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương lờn thỡ Phũng Qui hoạch - Kế hoạch là nơi tiếp nhận hồ sơ. Phũng sẽ giỳp giỏm đúc Sở tiến hành tổ chức hội nghị để thẩm định bỏo cỏo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương với sự cú mặt của đại diện cỏc ban ngành cú liờn quan. Giỏm đốc, đại diện cỏc Sở: Giỏo dục đào tạo, Sở Nụng nghiệp và phỏt triển nụng thụn, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở du lịch, Sở Cụng nghiệp, Sở Giao thụng vận tải kết thỳc hội nghị, phũng lập bỏo cỏo tổng hợp cỏc ý kiến thẩm định để trỡnh lờn giỏm đốc sở rồi trỡnh lờn uỷ ban nhõn dõn tỉnh quyết định, xem xột phờ duyệt. Việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch của cỏc huyện, thị xó cũng tương tự: huyện, thị xó lập tờ trỡnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nộp lờn phũng. Phũng tổ chức thẩm định rồi bỏo cỏo lờn cấp trờn để cấp trờn quyết định. Phũng Qui hoạch - Kế hoạch giỳp giỏm đốc Sở tiến hành việc kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp dưới, đụn đốc thỳc đẩy việc thực hiện, đồng thời phỏt hiện cỏc sai phạm để kịp thời bỏo lờn cấp trờn quyết định, giải quyết. 3. Tham gia định giỏ cỏc loạt đất ở địa phương theo khung giỏ, nguyờn tắc, phương phỏp định giỏ cỏc loại đất do Chớnh phủ qui định: Căn cứ vào khung giỏ, nguyờn tắc và phương phỏp định giỏ cỏc loại đất do Chớnh phủ qui định, căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa bàn đó được phờ duyệt, căn cứ vào mức giỏ thực tế trờn thị trường giao dịch bất động sản Phũng Qui hoạch - Kế hoạch phối hợp tham gia cựng với ban ngành chức năng cú liờn quan tiến hành định giỏ cỏc loại đất ở địa phương: đất ở, đất nụng nghiệp, đất chuyờn dựng Trờn cơ sở đú giỳp Uỷ ban nhõn dõn tỉnh đưa ra khung giỏ đất trờn địa bàn tỉnh, cũng như đề xuất mức giỏ đất phự hợp khi tiến hành giao đất, cho thuờ đất, thu hồi đất. 4. Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm và kế hoạch sử dụng đất hàng năm đó được cấp trờn phờ duyệt để chỉ đạo, đụn đốc thực hiện: Phũng tiến hành chỉ đạo, đụn đốc cấp dưới thực hiện cỏc văn bản quy phạm phỏp luật, chương trỡnh quyhoạch kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo việc sử dụng đất trờn cỏc địa bàn phải đỳng với cỏc chỉ tiờu quy haọch, kế hoạch sử dụng đất đó được thụng qua trong cỏc quyết định phờ duyệt. Tại những địa bàn thực hiện chậm, phải tiến hành đụn đốc để đảm bảo thực hiện quy hoạch, kế hoạch đỳng mục tiờu, tiến độ đó đề ra. Đồng thời trong quỏ trỡnh chỉ đạo đụn đốc thực hiện, phỏt hiện cỏc sai phạm, vi phạm nảy sinh để bỏo cỏo lờn cấp trờn đề nghị cấp trờn đưa ra phương ỏn, quyết định giải quyết. 5. Giỳp Giỏm đốc Sở trỡnh UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuờ đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đớch sử dụng đất cho cỏc đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: Khi cỏc đối tượng (thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) nộp hồ sơ về việc giao đất, cho thuờ đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đớch sử dụng đất thỡ Phũng Qui hoạch - Kế hoạch sẽ tiếp nhận và tiến hành thẩm tra hồ sơ nhằm đảm bảo việc sử dụng đất như trong hồ sơ là phự hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đó được duyệt, đảm bảo tớnh hiệu quả của việc sử dụng đất khi được giao, được cho thuờ, được chuyển mục đớch sử dụng Sau khi thẩm tra, thẩm định hồ sơ, phũng xỏc nhận về mặt chuyờn mụn để trỡnh lờn cấp trờn xem xột. Khi được thụng qua, phũng sẽ giỳp giỏm đốc Sở trỡnh lờn UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuờ đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đớch sử dụng đất để UBND tỉnh ký ban hành quyết định. Sau khi đó được UBND tỉnh ký, quyết định sẽ được đưa xuống để thực hiện. 6. Giỳp giỏm đốc Sở ký hợp đồng thuờ đất theo quy định của phỏp luật, đăng ký giao đất đảm bảo về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với cỏc tổ chức Cỏc đối tượng khi muốn thuờ đất phải nộp hồ sơ xin thuờ đất bao gồm cỏc giấy tờ theo qui định kốm theo dự ỏn cú sử dụng đất đó được ban ngành phờ duyệt (chủ Sở xõy dựng, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chớnh). Phũng tiếp nhận hồ sơ và thực hiện kiểm tra hồ sơ theo qui định. Nếu hồ sơ được cấp trờn phờ duyệt, phũng sẽ tiến hành lập hợp đồng thuờ đất đối với tổ chức. Hợp đồng với đầy đủ cỏc nội dung theo qui định, cú chữ ký của trưởng phũng quy hoạch, kế hoạch, của Sở, của UBND tỉnh - cơ quan cú thẩm quyền cho thuờ đất và bờn tổ chức thuờ đất. Phũng cũng tiến hành việc đăng ký giao đất nhằm bỏ đảm về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối ứng với cỏc tổ chức. 7) Tham gia thẩm định cỏc dự ỏn cú sử dụng đất: Đối với cỏc dự ỏn cú sử dụng đất thuộc thẩm quyền tham gia của tỉnh, Phũng Qui hoạch - Kế hoạch giỳp giỏm đốc Sở thay mặt Uỷ ban nhõn dõn tham gia thẩm định dự ỏn xe cú phự hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trờn địa bàn đó được phờ duyệt hay khụng? Những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, thay đổi của dự ỏn (nếu cú) 8) Bỏo cỏo định kỳ thỏng, 6 thỏng, 1 năm và đột xuất tỡnh hỡnh thực hiện nhiệm vụ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về giao đất, cho thuờ đất, thu hồi đất cho lónh đạo Sở, cho phũng tổ chức - hành chớnh - tổng hợp để bỏo cỏo lờn cấp trờn. 2. Hệ thống tổ chức của Phũng Qui hoạch - Kế hoạch Hệ thống tổ chức của Phũng Qui hoạch - Kế hoạch cú sự thay đổi về cơ cấu và số lượng theo từng năm. Năm 2005 phũng chỉ cú 5 cỏn bộ trong đú cú 1 phú phũng và 4 cỏn bộ. Hiện nay pũng cú 9 cỏn bộ gồm 1 trưởng phũng, 1 phú phũng và 7 cỏn bộ. 2.1. Trỏch nhiệm và quyền hạn của trưởng phũng quy hoạch - kế hoạch được quy định tại qui chế làm việc Sở Tài nguyờn và Mụi trường Hà Tõy như sau: - Chịu trỏch nhiệm trước giỏm đốc Sở về mọi mặt cụng tỏc của phũng chuyờn mụn: lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngắn hạn và dài hạn để trỡnh cấp trờn phờ duyệt và cụng tỏc giao đất, cho thuờ đất, thu hồi đất. - Hướng dẫn cỏn bộ, viờn chức trong phũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan và chấp hành tốt đường lối, chớnh sỏch của Đảng và nhà nước. - Thực hiện trỡnh tự thủ tục hành chớnh theo cơ chế "một cửa" trong việc giao đất, cho thuờ đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đớch sử dụng đất. 2.2. Nhiệm vụ của cỏn bộ trong phũng do trưởng phũng qui định. Trưởng phũng tiến hành giao nhiệm vụ, phõn cụng cụng việc cho từng cỏn bộ, thời hạn phải hoàn thành, đảm bảo nhiệm vụ, phõn cụng cụng việc theo từng cỏn bộ, thời hạn phải hoàn thành, đảm bảo nhiệm vụ của cả phũng được thực hiện theo đỳng phõn cụng của sở. Cỏc cỏn bộ trong phũng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, tiến hành giải quyết theo mỗi nội dung cụ thể, lập thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuờ đất, chuyển mục đớch sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất. Khi thực hiện xong, cỏn bộ đưa kết quả lờn trưởng phũng để trưởng phũng ký xỏc nhận của cơ quan chuyờn để sau đú gửi lờn cấp trờn xem xột, quyết định. Cụng việc của từng cỏn bộ được giao trờn cơ sở chuyờn mụn, nghiệp vụ của mỗi cỏn bộ, từng cỏn bộ phụ trỏch một mảng cụng việc trờn địa bàn toàn tỉnh hoặc từng địa phương cụ thể do trưởng phũng giao cho. Mỗi cỏn bộ khi tiếp nhận hồ sơ đều phải ghi đầy đủ nội dung và hẹn ngày trả kết quả theo đỳng qui định. Tất cả cỏc cỏn bộ trong phũng phải tuõn theo phõn cụng cụng tỏc của trưởng phũng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan và chấp hành tốt đường lối, chớnh sỏch của Đảng và nhà nước. 2.3. Nhiệm vụ của cỏn bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập Tại Phũng Qui hoạch - Kế hoạch, cỏn bộ hướng dẫn thực tập được phõn cụng là chuyờn viờn Lờ Thị Thu Hiền - chuyờn viờn Phũng Qui hoạch - Kế hoạch. Nhiệm vụ chớnh của chuyờn viờn là thẩm định, xem xột cỏc bỏo cỏo về quy hoạch, kế hoạch, tường trỡnh của cỏc huyện, thị xó trong tỉnh gửi lờn. Cụ thể như sau: - Thẩm định bỏo cỏo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cỏc huyện, thị xó trong tỉnh: UBND cỏc huyện, thị xó lập bỏo cỏo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của địa phương rồi đưa lờn Phũng Qui hoạch - Kế hoạch. Thực hiện theo cơ chế "một cửa" chuyờn viờn tiếp nhận bỏo cỏo và hẹn ngày trả kết quả. Nhận bỏo cỏo, chuyờn viờn làm nhiệm vụ thẩm định cỏc nội dung của bỏo cỏo; Những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, giải trỡnh trong cỏc chương mục bỏo cỏo; Những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, giải trỡnh trong bỏo cỏo (căn cứ phỏp lý để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; sự chớnh xỏc của cỏc bảng biểu theo mẫu qui định, căn cứ phỏp lý để tớnh toỏn cỏc khoản cõn đối thu chi, giải trỡnh làm rừ cỏc số liệu như lấy từ đõu? chuyển từ mục đớch nào sang..) Những ý kiến thẩm định của chuyờn viờn sẽ được bỏo cỏo lờn trưởng phũng quy hoạch - kế hoạch để tiếp tục trỡnh lờn giỏm đốc Sở. Đõy sẽ là ý kiến thẩm định bỏo cỏo quy hoạch -kế hoạch sử dụng đất của huyện, thị xó tại hội nghị thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nếu được phõn cụng tham gia hội nghị thẩm định, chuyờn viờn sẽ tiếp tục tổng hợp cỏc ý kiến tham gia tại hội nghị, lập bỏo cỏo để trỡnh lờn cấp trờn (trưởng phũng - giỏm đốc Sở). - Thẩm định cỏc tờ trỡnh về giao đất, cho thuờ đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đớch sử dụng đất của cỏc huyện, thị xó trong tỉnh, của cỏc tổ chức (cỏc Cụng ty, doanh nghiệp) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: khi nhận được tờ trỡnh kốm theo cỏc tài liệu cần thiết (tớch lục bản đồ, dự ỏn cú sử dụng đất.) chuyờn viờn thực hiện thẩm định về cỏc mặt như sự phự hợp với quy hoạch tổng thể phỏt triển kinh tế xó hội, quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đó được phờ duyệt, tớnh hiệu quả về mặt kinh tế, xó hội của dự ỏn trong việc sử dụng đất ý kiến thẩm định được bỏo cỏo lờn trưởng phũng để trỡnh lờn giỏm đốc Sở quyết định. - Dự thảo hợp đồng thuờ đất đối với cỏc tổ chức, muốn thuờ đất mà hồ sơ xin thuờ đất đó được phờ duyệt (đó cú quyết định của UBND tỉnh về việc thuờ đất, quyết định về giỏ cho thuờ đối với thửa đất tổ chức muốn thuờ của Sở Tài chớnh). - Thực hiện một số cụng tỏc khỏc theo phõn cụng cụng tỏc của tưởng phũng quy hoạch - kế hoạch 3. Kết quả hoạt động của phũng quy hoạch - kế hoạch trong những năm qua: Nằm trong hệ thống cú cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyờn và mụi trường Hày Tõy, trong những năm qua, phũng Quy hoạch - kế hoạch đó cú những sự đổi mới phỏt triển. Thực hiện nhiệm vụ mà lónh đạo Sở giao cho, trờn cơ sở thực hiện đỳng đường lối chớnh sỏch của Đảng và Nhà nước, cỏc văn bản phỏp luật, cỏc qui định cụ thể đối với lĩnh vực chuyờn mụn cỏc cỏn bộ phũng Quy hoạch - kế hoạch đó rất tớch cực hoạt động, cụng tỏc cố gắng hoàn thành những mặt cụng tỏc chuyờn mụn nghiệp vụ của phũng đỏp ứng yờu cầu lónh đạo sở giao. Trong những năm qua, phũng quy hoạch -kế hoạch đó đạt được một số chỉ tiờu đỏng kể. Cụ thể như sau. 3.1. Về cụng tỏc quy hoạch sử dụng đất: Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tõy thời kỳ 2001 - 2010 đó được Tổng cục Địa chớnh (nay là Bộ Tài nguyờn và Mụi trường) đầu tư, được Thủ tướng chớnh phủ phờ duyệt tại Quyết định số 297 QĐ/TTg ngày 24/4/2002. Trong quỏ trỡnh thực hiện, do yờu cầu thực tế cũng như mục tiờu đề ra đầu kỳ quy hoạch phũng đó tham mưu cho lónh đạo Sở xõy dựng dự ỏn rà soỏt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tõy đến năm 2010 định hướng đến 2020. Dự ỏn đó được Sở Kế hoạch và Đầu tư phờ duyệt tại Quyết định số 3151/QĐ-KHĐT ngày 19/8/2005, Sở đó kớ hợp đồng với đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch - Bộ nụng nghiệp. Đến năm 2006 đó tiến hành lập bỏo cỏo dự ỏn rà soỏt quy hoạch, lập kế hoạch đến 2010 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Hà Tõy bỏo cỏo lờn Thường trực UBND tỉnh phờ duyệt. Sau đú khi được phờ duyệt, phũng đó tiến hành hoàn chỉnh dự ỏn trỡnh UBND tỉnh và bỏo cỏo Chớnh phủ phờ duyệt. Đồng thời, phũng Quy hoạch - Kế hoạch đó tiến hành rà soỏt thống nhất số liệu quy hoạch đất an ninh (Bộ Cụng an) đến năm 2010 trờn địa bàn toàn tỉnh để bỏo cỏo lờn UBND tỉnh. Đối với huyện: những năm qua cỏn bộ phũng Quy hoạch - Kế hoạch đó tiến hành thực hiện cụng tỏc tổ chức thẩm định cỏc bỏo cỏo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của cỏc huyện, thị xó trong tỉnh. Tớnh đến cuối năm 2006, đó trỡnh lờn UBND tỉnh ra quyết định phờ duyệt cho cỏc huyện, thị xó là Phỳc Thọ, Ứng Hũa, Mỹ Đức, thị xó Sơn Tõy, Thường Tớn Một số huyện do nằm trong quy hoạch lớn của trung ương và do thay đổi mục tiờu chuyển dịch cơ cấu kinh tế cựng với một số nguyờn nhõn khỏc nờn quy hoạch sử dụng đất phải thay đổi bổ sung. Những thay đổi bổ sung này được phũng tiến hành thẩm định để trỡnh lờn cấp trờn phờ duyệt. Về kế hoạch sử dụng đất: Những năm qua phũng đó tham mưu cho lónh đạo Sở trỡnh UBND tỉnh phờ duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm và 5 năm từ 2006 - 2010 cho 14 huyện, thị xó và bổ sung kế hoạch sử dụng đất cho cỏc huyện để làm cơ sở thực hiện cụng tỏc thu hồi đất, giao đất, cho thuờ đất phục vụ mục tiờu phỏt triển kinh tế xó hội. Phũng cũng tiến hành cập nhật tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch sử dụng đất của cỏc huyện thụng qua cỏc quyết định giao đất. Cho thuờ đất, thu hồi đất của UBND tỉnh. 3.2. Cụng tỏc giao đất, cho thuờ đất Thời gian qua, thực hiện cơ chế một cửa, phũng đó tiếp nhận rất nhiều hồ sơ về thu hồi đất, giao đất, cho thuờ đất, đấu giỏ quyền sử dụng đất của cỏc huyện, thị xó, cỏc tổ chức doanh nghiệp trờn địa bàn tỉnh. Phũng đó tiến hành thẩm định và trỡnh cấp trờn ra quyết định giao đất, cho thuờ đất đối với cỏc hồ sơ hợp lệ trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời thực hiện quyết định của cấp trờn, phũng đó tiến hành lập hợp đồng, tổ chức bàn giao đất cho cỏc huyện, thị xó, cỏc tổ chức nhằm phục vụ cỏc chương trỡnh, dự ỏn trong mục tiờu phỏt triển kinh tế - xó hội của tỉnh. Năm 2004: Tiếp nhận 397 hồ sơ với 325 quyết định được ký trong đú Giao đất: 121 quyết định với diện tớch 1395,23 ha Thuờ đất: 54 quyết định với diện tớch 1062,2 ha Năm 2005: Tiếp nhận 413 hồ sơ trong đú đó cú 389 quyết định được ký trong đú cú: Giao đất: 114 quyết định với diện tớch 1943,22 ha Thuờ đất: 155 quyết định với diện tớch 895,36 ha Năm 2006: Tiếp nhận một cửa 489 hồ sơ trong đú đó cú 479 quyết định được ban hành bao gồm: Giao đất phục vụ cụng trỡnh cụng cộng: 151 quyết định với diện tớch 278,18 ha Thuờ đất: 131 quyết định với diện tớch 267,92 ha Đất ở: 67 quyết định với diện tớch 156,67 ha Đấu giỏ: 98 quyết định với diện tớch 51 ha Xõy dựng cụm điểm cụng nghiệp: 23 quyết định với diện tớch 339,33 ha Thu hồi đất giao địa phương quản lý: 9 quyết định với diện tớch 5,92ha 3.3. Một số cụng tỏc khỏc: Ngoài kết quả đạt được trong lĩnh vực cụng tỏc chuyờn mụn, phũng cũn thực hiện tốt việc bàn giao đất cho cỏc địa phương, cỏc tổ chức doanh nghiệp khi cú quyết định của UBND tỉnh hoặc cú văn bản chuyển UBND cỏc huyện, thị xó thực hiện bàn giao đất cho chủ dự ỏn khi cú quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh. Ngoài ra phũng cũn tham gia thẩm định nhiều hồ sơ phỏt triển giải phúng mặt bằng cựng với hội đồng thẩm định tỉnh. Nhận xột: Cú thể núi, trong những năm vừa qua, phũng Quy hoạch - Kế hoạch đó đạt được những kết quả rất đỏng khớch lệ, cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ mà lónh đạo Sở đó giao. Cú được những kết quả đú là do: sự quan tõm, động viờn của cỏc cấp lónh đạo (UBND tỉnh của lónh đạo Sở); sự đầu tư về mặt tài chớnh cho hoạt động của phũng nhằm trang bị mỏy múc phục vụ cụng tỏc; cải cỏch hành chớnh theo cơ chế "một cửa" cú những chuyển biến tớch cực; sự cố gắng làm việc, khụng ngừng học hỏi nõng cao trỡnh độ chuyờn mụn cũng như kinh nghiệm thực tế của lónh đạo và cỏn bộ trong phũng. Bờn cạnh đú vẫn cũn một số hạn chế, tồn tại: + Việc tiến hành thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện vẫn cũn chậm do quy hoạch sử dụng đất cỏc huyện cú tớnh khả thi khụng cao, thường xuyờn phải thay đổi, bổ sung. + Cụng tỏc giao đất, cho thuờ đất, chuyển mục đớch sử dụng đất, thu hồi đất mặc dự đó cú qui trỡnh hướng dẫn nhưng việc thực hiện cỏc thủ tục hồ sơ vẫn chưa đồng bộ đến tiến độ thực hiện chậm, làm ảnh hưởng đến tiến được thực hiện cỏc chương trỡnh, dự ỏn sử dụng đất. +Một số hồ sơ cũn bị tồn đọng, khụng được giải quyết đỳng thời hạn do cụng việc quỏ nhiều, số cỏn bộ trong phũng khụng đảm bảo, xử lớ được hết. Cú những hồ sơ mà khi cỏn bộ chịu trỏch nhiệm nghỉ thỡ cũng bị dừng lại theo. + Mặt khỏc, do trỡnh độ chuyờn mụn nghiệp vụ của một số cỏn bộ trong phũng cũn thấp nờn khụng đỏp ứng được yờu cầu cụng việc (mới được chuyển từ cỏc phũng ban khỏc trong Sở, khụng được đào tạo đỳng chuyờn mụn..). + Phương hướng, nhiệm vụ trong năm tới (2007) Thực hiện sự chỉ đạo của lónh đạo Sở, phũng Quy hoạch - Kế hoạch đó tiến hành hợp tổng kết và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2007 như sau: * Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: - Bỏo cỏo UBND tỉnh phờ duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 cho cỏc huyện, thị xó cũn lại gồm H

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLVV633.doc
Tài liệu liên quan