Đề tài Tối ưu hoá gán kênh cố định cho các mạng di động tế bào

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt I

Mục lục IV

Danh mục các bảng VIII

Danh mục các hình vẽ, đồ thị IX

Mở đầu 1

Chương 1: Giới thiệu chung 3

1.1 Khái niệm tế bμo 3

1.1.1 Tái sử dụng kênh trong các mạng tế bμo 5

1.1.2 Sự chia tách tế bμo 9

1.1.3 Chuyển giao 10

1.2. Gán kênh 11

Chương 2: Các chiến l−ợc gán kênh 13

2.1 Gán kênh cố định cho các mạng tế bμo 13

2.1.1 Tỷ số S/I mục tiêu 15

2.1.2 Khoảng cách sử dụng lại tần số 18

2.1.3 Sắp xếp tế bμo vμ các mẫu gán kênh 19

2.2 Gán kênh động 23

2.2.1 DCA tập trung 25

2.2.2 DCA không tập trung 25

2.2.3 Chia tách kênh 28

2.2.4. Gán gói động 31

2.2.5 DCA đối với các mạng UTRA-TDD 32

2.3 Tối ưu hoá gán kênh trong các mạng tế bμo 33

2.3.1 Phương pháp hạ xuống dốc nhất 35

2.3.2 Phương pháp ủ mô phỏng 35

2.3.3 Phương pháp thuật toán di truyền 37

2.3.4 Gán kênh trong các hệ thống W- CDMA 37

2.4 Dung lượng mạng tế bμo vμ các ph−ơng pháp nâng cao

dung lượng

38

2.4.1 Anten thích nghi 39

2.4.2 Phát hiện đồng thời 40

2.4.3 Thích nghi đ−ờng truyền 41

2.5 Kết luận 42

Chương 3: Tối −u hoá gán kênh cố định trong mạng

di động tế bμo

44

3.1 Giới thiệu 44

3.2 Xây dựng bμi toán 47

3.3 Những quy tắc kinh nghiệm cơ bản 50

3.3.1 Hai ph−ơng pháp sắp xếp tế bμo 50

3.3.2 Hai chiến l−ợc gán kênh 51

3.4 Gán kênh với việc sắp xếp lại tế bμo 51

3.4.1 Bốn thuật toán gán kênh 51

3.4.2 Độ phức tạp 54

3.4.3 Ví dụ 54

3.5 Tối −u việc gán kênh tại các điểm nóng 57

3.5.1 Chiến l−ợc F vμ chiến l−ợc R 57

3.5.2 Chiến l−ợc FR 59

3.6 Đánh giá chất l−ợng 63

3.6.1 Chất l−ợng của thuật toán F/CR, F/DR, R/CR vμ R/DR 67

3.6.2 ảnh h−ởng của X vμ Y đối với chất l−ợng của các thuật

toán FR/CR vμ FR/DR

68

3.6.3 Chất l−ợng của các thuật toán FR/CR vμ FR/DR 68

3.7 Kết luận 69

Kết luận 70

Tμi liệu tham khảo

pdf78 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 1245 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tối ưu hoá gán kênh cố định cho các mạng di động tế bào, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTối ưu hoá gán kênh cố định cho các mạng di động tế bào.pdf
Tài liệu liên quan