Đề tài Web site bán hàng các ấn phẩm của nhà Sách minh khai

Ta nhận thấy rằng đối với khách hàng khi thực hiệ quá trình mua xắm có những hàng động sau:

+ Tìm kiếm hàng hoá: khách hàng có thể tìm những mặt hàng mà minh quan tâm

+ Lựa chọn sản phẩm: kahch hàng chọn sản phẩm quan tâm.

+ Liệt kê danh sách các sản phẩm đã chọn: tất cả tên hàng mà khách đã chọn được hiển thị ở trang này, giúp khách hàng có thể biết được mình đã chọn những mặt hàng nào vào danh sách. Khách hàng còn có thể thêm sản phẩm mới, hay xoá sản phẩm đã chọn trong danh sách.

+ Cập nhật danh sách sản phẩm đã chọn.

+ Đăng ký mua hàng: Khách hàng tiến hành mua các sản phẩm đã chọn.

* Khách hàng đã mua hàng có thể theo dõi đơn hàng của mình, nhưng phải đăng nhập bằng username và password mà khách hàng đã dăng ký ở quá trình đặt mua.

 

doc77 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 13/01/2014 | Lượt xem: 1131 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Web site bán hàng các ấn phẩm của nhà Sách minh khai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µnh -Sö dông tÝnh toµn vÑn tam chiÕu cña Access ®Ó duy tr× tÝnh nhÊt qu¸n. khi c¸c b¶ng nèi kÕt víi nhau th«ng qua mèi quan hÖ, d÷ liÖu trong mçi b¶ng ph¶i duy tr× sù nhÊt qu¸n trong c¸c b¶ng liªn kÕt. TÝnh toµn vÑn tham chiÕu qu¶n lý c«ng viÖc nµy b»ng c¸ch theo dâi mèi quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng vµ ng¨n cÊm c¸c kiÓu thao t¸c kh«ng nhÊt qu¸n trªn mÈu tin. §iÒu quan träng lµ c¬ së d÷ liÖu kh«ng ®­îc kh«ng nhÊt qu¸n. C¬ së d÷ liÖu sÏ gi¸m s¸t mèi quan hÖ chÝnh thøc gi÷a hai b¶ng vµ ng¨n cÊm bÊt kú h×nh thøc nµo vi ph¹m tÝnh toµn vÑn tham chiÕu. -Sö dông Access ®Ó t¹o mèi quan hÖ; Access cho ta kh¼ n¨ng ®Þnh nghÜa c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng, khi ta ®Þnh nghÜa mét mèi quan hÖ, bé m¸y c¬ së d÷ liÖu sÏ cñng cè tÝnh toµn vÑn tham chiÕu trong c¸c b¶g quan hÖ. §Ó x©y dùng mét hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu hoµn thiÖn vµ æn ®Þnh th× viÖc chuÈn ho¸ lµ v« cïng cÇn thiÕt vµ quan träng bëi c¬ së d÷ liÖu ph¶i ®­îc tèi ­u ho¸ tr¸nh d­ thõa d÷ liÖu. Ch­¬ng III: Ph©n TÝch Vµ ThiÕt KÕ Chøc N¨ng Khi ph©n tÝch yªu cÇu cña hÖ thèng ta thÊy r»ng hÖ thèng ®­îc x©y dùng ®Ó phôc vô cho c¸c ®èi t­îng sau: Qu¶n trÞ hÖ thèng cña c«ng ty Kh¸ch mua hµng I.Qu¶n trÞ hÖ thèng Qu¶n trÞ hÖ thèng lµ ng­êi cã quyÒn cao nhÊt trong hÖ thèng vµ lµm chñ hÖ thèng. Mçi mét thµnh viªn cña qu¶n trÞ hÖ thèng ®Òu ®­îc cÊp mét tªn ®¨ng nhËp (username) vµ m· ®¨ng nhËp(password) riªng, nÕu nuèn truy nhËp vµo hÖ thèng th× ng­êi qu¶n trÞ ph¶i khai b¸o tªn ®¨ng nhËp vµ password . NÕu qu¸ tr×nh ®¨ng nhËp thµnh c«ng th× chøc n¨ng qu¶n trÞ hÖ thèng lµ: * QuyÒn thø nhÊt:qu¶n trÞ ®èi víi qu¶n trÞ +Thay ®æi qu¶n trÞ +Thªm qu¶n trÞ míi +Xo¸ qu¶n trÞ * QuyÒn thø hai: Qu¶n trÞ ®èi víi s¶n phÈm +Thay ®æi th«ng tin s¶n phÈm +Xo¸ s¶n phÈm +CËp nhËt s¶n phÈm * QuyÒn thø ba: Qu¶n trÞ ®èi víi ®¬n ®Æt hµng +HiÓn thÞ ®¬n ®Æt hµng +CËp nhËt ®¬n ®Æt hµng +Xo¸ ®¬n ®Æt hµng * QuyÒn thø t­: Qu¶n trÞ ®èi víi ý kiÕn kh¸ch hµng +HiÓn thÞ ý kiÕn kh¸ch hµng +Xo¸ ý kiÕn kh¸ch hµng II.Kh¸ch hµng mua Kh¸ch hµng mua hµng ho¸ lµ nh÷ng ng­êi vµo hÖ thèng ®Ó t×m kiÕm c¸c mÆt hµng cÇn mua vµ ®Æt hµng víi hÖ thèng §Ó thuËn tiÖn cho kh¸ch cÇn t×m hµng m×nh cÇn th× øng dông cho phÐp kh¸ch hµng t×m theo: -Tªn mÆt hµng -Danh s¸ch hµng (®· cã s½n trªn trang Web ®­îc rót ra tõ d÷ liÖu) Khi kh¸ch hµng ®· t×m ®­îc mÆt hµng cÇn thiÕt, hä ®Æt mua hµng víi hÖ thèng.HÖ thèng sÏ tù ®éng t¹o ra mét ®¬n hµng cËp nhËt th«ng tin vµ tù ®éng göi ®¬n ®Æt hµng cËp nhËt th«ng tin vµ tù ®éng göi ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng cho c«ng ty. Tr­íc khi ®Æt ®¬n hµng míi kh¸ch hµng ®­îc cÊp cho mét tªn ®¨ng nhËp (password) riªng vµ víi Use name vµ password cña ®¬n hµng th× ng­êi qu¶n trÞ sÏ dÔ dµng qu¶n lý ®­îc ®¬n hµng cña kh¸ch. Ch­¬ng IV: Ph©n TÝch Vµ ThiÕt KÕ C¬ Së D÷ LiÖu I.Giíi thiÖu vµ kh¸i niÖm 1.giíi thiÖu. Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ CSDL lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch c¸c yªu cÇu cña hÖ thèng ®Ó x©y dùng mét c¬ së d÷ liÖu hoµn chØnh ho hÖ thèng. 2.Kh¸i niÖm: A.L­îc ®å l¬p -Lµ l­îc ®å m« t¶ c¸c ®èi t­îng thùc tÕ. L­îc ®å nµy gÇn víi thùc tÕ, nh»m ph¶n ¸nh c¸c ®èi t­îng trong thùc tÕ cÇn ®­îc ¸nh x¹ vµo hÖ thèng. b.L­îc ®å Logic. -Lµ l­îc ®å m« t¶ ®èi t­îng bªn trong hÖ thèng, l­îc ®å nµy gÇn víi møc cµi ®Æt h¬n. II, L­îc ®å líp 1.C¸c thùc thÓ. HÖ thèng ®­îc thiÕt kÕ ®Ó phôc vô cho: * Qu¶n trÞ hÖ thèng: lµ nh÷ng ng­êi cã quyÒn lín nhÊt trong hÖ thèng, qua hÖ thèng nhµ SX cã thÓ qu¶ng c¸o vµ ph©n phèi c¸c SP tíi kh¸ch hµng. * Kh¸ch hµng: lµ nh÷ng ng­êi cã nhu cÇu mua hµng. kh¸ch hµng sÏ chän SP vµ ®Æt mua c¸c s¶n phÈn ®ã. vËy nhµ cung cÊp, s¶n phÈm vµ kh¸ch hµng lµ ba nhãm thùc thÓ chÝnh cña hÖ thèng. 2.L­îc ®å líp S¶n phÈm kh¸ch hµng nhµ cung cÊp Ta cã l­îc ®å líp L­îc ®å líp a.M« t¶ l­îc ®å: -ë l­îc ®å trªn ta thÊy r»ng: C«ng ty cã thÓ ®¨ng b¸n nhiÒu s¶n phÈm, s¶n phÈm b¸n bëi mét c«ng ty. Mét s¶n phÈm cã thÓ cã nhiÒu kh¸ch hµng mua vµ mét kh¸ch hµng cã thÓ mua nhiÒu s¶n phÈm b.C¸c thuéc tÝnh cña l­îc ®å Mét sè thuéc tÝnh c¬ b¶n cña c¸c thùc thÓ * Thùc thÓ nhµ cung cÊp: DiÔn t¶ nhãm qu¶n trÞ hÖ thèng cña c«ng ty cung øng s¶n phÈm trong thùc tÕ c¸c thuéc tÝnh ®­îc m« t¶ nh­ sau: stt tªn kiÓu m« t¶ 1 username chuçi tªn ®¨ng nhËp 2 password chuçi m· ®¨ng nhËp * Thùc thÓ s¶n phÈm : diÔn t¶ mét s¶n phÈm trong tÕ giíi thùc. stt tªn kiÓu m« t¶ 1 spid chuçi m« t¶ s¶n phÈm 2 tªnsp chuçi tªn s¶n phÈm 3 gia sè gi¸ s¶n phÈm 4 ngaysx ngµy ngµy s¶n xuÊt * Thùc thÓ kh¸ch hµng: diÔn t¶ mét kh¸ch hµng trong thÕ giíi thùc stt tªn kiÓu m« t¶ 1 khid sè m· kh¸ch hµng 2 ten chuçi hä vµ tªn kh¸ch hµng 3 diachi chuçi ®Þa chØ liªn hÖ cña kh¸ch hµng 4 dienthoai sè sè ®iÖn tho¹i cña kh¸ch hµng 5 thanhpho chuçi tªn thµnh phè kh¸ch hµng ®ang sèng 6 spmua chuçi tªn s¶n phÈm ®· mua III.L­îc ®å logic -Trong thùc tÕ, qu¸ tr×nh t×m kiÕm vµ mua hµng ®­îc diÔn ra theo quy tr×nh sau: + kh¸ch hµng chän s¶n phÈm cÇn mua + Khi ®· võa ý víi c¸c s¶n phÈm ®· chän, kh¸ch hµng sÏ ®¨ng ký ®Æt mua c¸c s¶n phÈm ®ã víi hÖ thèng. 1.Ph©n tÝch yªu c©u thùc tÕ. Nh­ vËy ta thÊy r»ng gi÷a kh¸ch hµng vµ mÆt hµng cã mét mèi quan hÖ víi nhau th«ng qua ®¬n hµng. Mèi quan hÖ ®ã nh­ sau: Mét kh¸ch hµng cã thÓ ®¨t mua mét hoÆc nhiÒu mÆt hµng th«ng qua ho¸ ®¬n vµ mét mÆt hµng còng cã thÓ ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng ®Æt mua th«ng qua nhiÒu ho¸ ®¬n. Ta cã s¬ ®å sau. §¬n §Æt Hµng MÆt Hµng Kh¸ch Hµng s¬ ®å quan hÖ gi÷a kh¸ch hµng, mÆt hµng vµ ®¬n hµng C¸c thuéc tÝnh cña ®¬n ®Æt hµng: stt tªn kiÓu m« t¶ 1 khid chuçi m· kh¸ch hµng 2 soluong sè sè s¶n phÈm ®­îc ®Æt mua 3 ngaymua ngµy ngµy mua s¶n phÈm 4 tensp chuçi tªn s¶n phÈm 2.L­îc ®å logic C¸c ®èi t­îng ph©n tÝch ®­îc diÔn t¶ b»ng c¸c b¶ng sau. stt ®èi t­îng b¶ng d÷ liÖu 1 nhµ cung cÊp baove 2 s¶n phÈm qlsanpham 3 ®¬n ®Æt hµng donhang 4 kh¸ch hµng khachhang Qua sù ph©n tÝch nh­ trªn ta cã c¸c b¶ng d÷ liÖu cho hÖ thèng nh­ sau: * B¶ng d÷ liÖu: Qu¶n trÞ hÖ thèng baove stt thuéc tÝnh kiÓu d÷ liÖu m« t¶ 1 id Autonumber sè thø tù 2 username text tªn ®¨ng nhËp 3 password text m· ®¨ng nhËp * B¶ng d÷ liÖu : qlsanpham stt thuéc tÝnh kiÓu d÷ liÖu m« t¶ 1 idsp Autonumber sè thø tù 2 masanpham text m· s¶n phÈm 3 tensp text tªn s¶n phÈm 4 motasp memo m« t¶ vÒ s¶n phÈm 5 thongtinkythuat memo th«ng tin kü thuËt 6 hinh hypelink h×nh ¶nh cña s¶n phÈm 7 baohanh text thêi gian b¶o hµnh 8 gia number gi¸ cña s¶n phÈm 9 ngaynhap text ngµy nhËp s¶n phÈm 10 kho text kho * B¶ng d÷ liÖu: donhang stt thuéc tÝnh kiÓu d÷ liÖu m« t¶ 1 id text sè thø tù 2 idsp text m· s¶n phÈm 3 tenkh text tªn kh¸ch hµng 4 diachi text ®Þa chØ kh¸ch hµng 5 thanhpho text thµnh phè 6 dienthoai number sè ®iÖn tho¹i 7 fax number sè fax 8 email text ®Þa chØ email 9 tensp text tªn s¶n phÈm 10 soluong number sè l­îng 11 thanhtien text thµnh tiÒn 12 ngaymua date/time ngµy mua s¶n phÈm 13 idkh text m· kh¸ch hµng * B¶ng d÷ liÖu: ykienkh stt thuéc tÝnh kiÓu d÷ liÖu m« t¶ 1 id Autonumber sè thø tù 2 tªnkhachhang text tªn kh¸ch hµng 3 diachi text ®Þa chØ kh¸ch hµng 4 dienthoai number ®iÖn tho¹i 5 email text ®Þa chØ email 6 ykien memo ý kiÕn ®ãng gãp * B¶ng d÷ liÖu : makhachhang stt thuéc tÝnh kiÓu d÷ liÖu m« t¶ 1 idkh Autonumber 2 ten text 3 diachi text 4 thanhpho text 5 dienthoai text 6 fax number 7 email text 8 tenkh text 9 makh text Nh­ vËy qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ së d÷ liÖu cho hÖ thèng ®· ®­îc hoµn thµnh. Ch­¬ngV: ThiÕt KÕ Xö Lý I. ThiÕt kÕ xö lý toµn côc Ta thÊy r»ng hÖ thèng nh­ mét siªu thÞ ¶o trªn m¹ng v× thÕ vÊn ®Ò an ninh vµ an toµn cho c¶ hÖ thèng lµ viÖc rÊt cÇn ®­îc chó träng v× vËy ta ph¶i x©y dùng mét sè xö lý toµn côc sau: * Qu¶n trÞ ®Æng nhËp vµo hÖ thèng. * KiÓm tra sù ®¨ng nhËp cña qu¶n trÞ. * KiÓm tra sù ®¨ng nhËp cña kh¸ch ®Æt mua hµng. * Kh¸ch hµng ®· ®Æt mua hµng ®¨ng nhËp vµo hÖ thèng. * KÕt thóc sù ®¨ng nhËp cña qu¶n trÞ. * KÕt thóc sù ®¨ng nhËp cña kh¸ch hµng ®· ®Æt mua hµng. 1. Xö lý qu¶n trÞ ®¨ng nhËp vµo hÖ thèng. Ta cã thÓ hiÓu m« t¶ nµy nh­ sau: * Qu¶n trÞ nhËp tªn ®¨ng nhËp(username) vµ m· ®¨ng nhËp(password). * LÊy tªn ®¨ng nhËp vµ m· ®¨ng nhËp. * So s¸nh tªn ®¨ng nhËp vµ m· ®¨ng nhËp cña qu¶n trÞ nhËp vµo víi tªn ®¨ng. nhËp vµ m· ®¨ng nhËp cña ng­êi qu¶n trÞ trong c¬ së d÷ liÖu. * Thµnh lËp sè hiÖu session cho qu¶n trÞ. * Ghi nhËn sessionvµ m· qu¶n trÞ vµ c¬ së d÷ liÖu. * Th«ng b¸o qu¸ tr×nh ®¨ng nhËp thµnh c«ng. 2. Xö lý kiÓm tra sù ®¨ng nhËp cña qu¶n trÞ * TiÕp nhËn yªu cÇu kiÓm tra ®¨ng nhËp cña qu¶n trÞ. * LÊy m· ®¨ng nhËp vµ tªn ®¨ng nhËp so s¸nh víi c¬ së d÷ liÖu thùc. * KÕt luËn qu¶n trÞ ®· ®¨ng nhËp vµo hÖ thèng. 3. Xö lý kh¸ch hµng ®¨ng nhËp vµo hÖ thèng. * TiÕp nhËn yªu cÇu ®¨ng nhËp vµo hÖ thèng cña kh¸ch hµng. * LÊy tªn ®¨ng nhËp vµ m· ®¨ng nhËp cña kh¸ch hµng cÇn ®¨ng nhËp. * KiÓm tra tªn ®¨ng nhËp vµ m· ®¨ng nhËp cña kh¸ch hµng víi c¬ së d÷ liÖu thùc. * Ghi nhËn session vµ m· kh¸ch hµngvµo c¬ së d÷ liÖu * Th«ng b¸o qu¸ tr×nh ®¨ng nhËp thµnh c«ng. 4. Xö lý kiÓm tra sù ®¨ng nhËp cña kh¸ch hµng ®· ®Æt mua hµng. * TiÕp nhËn yªu cÇu kiÓm tra ®¨ng nhËp cña Kh¸ch hµng ®· ®Æt mua hµng. * LÊy m· vµ tªn ®¨ng nhËp cña kh¸ch hµng ®· ®Æt mua hµng tõ yªu cÇu. * So s¸nh hai gi¸ trÞ nµy víi c¸c gi¸ trj thùc trong c¬ së d÷ liÖu thùc. * KÕt luËn kh¸ch hµng ®· ®Æt mua hµng ®· ®¨ng nhËp vµo hÖ thèng. 5. Xö lý kÕt thóc sù ®¨ng nhËp cña qu¶n trÞ. * TiÕp nhËn yªu cÇu kªt thóc phiªn lµm viÖc. * LÊy m· qu¶n trÞ vµ session tõ yªu cÇu. * So s¸nh hai gi¸ trÞ trªn víim c¬ së d÷ liÖu. * Xo¸ c¸c th«ng tin ®¨ng nhËp cña qu¶n trÞ trong c¬ së d÷ liÖu. * Th«ng b¸o phiªn lµm viÖc cña qu¶n trÞ kÕt thóc. 6. Xö lý kÕt thóc ®¨ng nhËp cña kh¸ch hµng. * TiÕp nhËn yªu cÇu kªt thóc phiªn lµm viÖc. * LÊy m· kh¸ch hµng vµ sè hiÖu session tõ yªu cÇu. * So s¸nh hai gia trÞ trªn víi c¬ së d÷ liÖu. * Xo¸ c¸c th«ng tin ®¨ng nhËp cña kh¸ch hµng trong c¬ së d÷ liÖu * Th«ng b¸o phiªn lµm viÖc cña kh¸ch hµng ®· kÕt thóc. II. ThiÕt kÕ xö lý cho ®èi t­îng qu¶n trÞ. 1. Chøc n¨ng ho¹t ®éng cña qu¶n trÞ. Qu¶n tri hÖ thèng lµ ng­êi cã quyÒn cao nhÊt trong hÖ thèng, do vËy qu¶n trÞ hÖ thèng cã nh÷ng chøc n¨ng ho¹t ®éng sau: stt h¹ot ®éng m« t¶ 1 Qu¶n trÞ Qu¶n lý nh÷ng qu¶n trÞ cña hÖ thèng. 2 Qu¶n lý d÷ liÖu Qu¶n lý toµn bé s¶n phÈm,cËp nhËt, xo¸, xöa... s¶n phÈm. 3 Qu¶n lý ®¬n hµng Thay ®æi , söa, xo¸ ®¬n hµng. 4 Qu¶n lý ý kiÕn kh¸ch hµng Theo dâi, söa, xo¸... ý kiÕn kh¸ch hµng. 2. ThiÕt kÕ sö lý. a. Qu¶n lý qu¶n trÞ +Thay ®æi th«ng tin cña qu¶n trÞ : Th«ng qua ho¹t ®éng nµy ng­êi qu¶n trÞ cã thÓ thay ®æi th«ng tin vÒ qu¶n trÞ nh­: Tªn ®¨ng nhËp, m· ®¨ng nhËp... + Thªm mét qu¶n trÞ: Ng­êi qu¶n trÞ cã thÓ dÔ dµng thªm qu¶n trÞ vµo hÖ thèng, c¬ së d÷ liÖu cña hÖ thèng sÏ tù ®éng cËp nhËt danh s¸ch qu¶n trÞ míi. + Xo¸ mét qu¶n trÞ: Khi kh«ng cßn qñn lý hÖ thèng, ng­êi qu¶n trÞ ®ã sÏ bÞ xo¸ khái hÖ thèng Ta cã s¬ ®å m« t¶ nh­ sau: Danh s¸ch qu¶n trÞ Thay ®æi th«ng tin qu¶n trÞ Thªm qu¶n trÞ Xo¸ qu¶n trÞ M« h×nh qu¶n lý qu¶n trÞ §Ó thùc hiÖn c¸c hµnh ®éng trªn ta ph¶i t¹o ra khèi xö lý nh­ sau: + Xö lý liÖt kª dang s¸ch qu¶n trÞ. * TiÕp nhËn yªu cÇu liÖt kª danh s¸ch qu¶n trÞ. * KiÓm tra sù ®¨ng nhËp cña qu¶n trÞ. * LÊy danh s¸ch nh÷ng qu¶n trÞ tõ c¬ së d÷ liÖu. * KÕt xuÊt danh s¸ch nh÷ng qu¶n trÞ. + Xö lý Thay ®æi th«ng tin qu¶n trÞ. * TiÕp nhËn yªu cÇu thay ®æi th«ng tin. * KiÓm tra sù ®¨ng nhËp cña qu¶n trÞ. * LÊy c¸c th«ng tin cÇn thay ®æi tõ yªu cÇu. * Yªu cÇu qu¶n trÞ thay ®æi th«ng tin cÇn thiÕt cËp nhËt th«ng tin võa thay ®æi vµo c¬ së d÷ liÖu. * Th«ng b¸o qu¸ tr×nh thay ®æi thµnh c«ng. + Xö lý thªm qu¶n trÞ. * TiÕp nhËn yªu cÇu thªm qu¶n trÞ. * KiÓm tra sù ®¨ng nhËp cña qu¶n trÞ. * yªu cÇu c¸c th«ng tin vÒ qu¶n trÞ cÇn thªm vµo. * Ghi nhËn th«ng tin cña qu¶n trÞ võa thªm vµo c¬ së d÷ liÖu. * Th«ng b¸o qu¸ tr×nh thªm qu¶n trÞ thµnh c«ng. + Xö lý xo¸ qu¶n trÞ. * TiÕp nhËn yªu cÇu xo¸ qu¶n trÞ. * KiÓm tra sù ®¨ng nhËp cña qu¶n trÞ. * Xo¸ c¸c qu¶n trÞ cã ®iÒu kiÖn tho¶ m·n ®iÌu kiÖn xo¸. * Th«ng b¸o qu¸ tr×nh xo¸ thµnh c«ng. b. Qu¶n lý d÷ liÖu s¶n phÈm. Qu¶n lý s¶n phÈm th­êng ®ßi hái c¸c nhu cÇu sau: + HiÓn thÞ danh s¸ch s¶n phÈm: Gióp qu¶n trÞ biÕt ®­îc nh÷ng danh s¸ch ®ang tån t¹i trong hÖ thèng. + Thªm mét s¶n phÈm: Thªm mét s¶n phÈm míi ®Ó ®­a ra qu¶ng c¸o vµ b¸n mµ c«ng ty muèn. + Söa mét s¶n phÈm: Khi mét s¶n phÈm v× lý do nµo ®ã mµ th«ng tin vÒ s¶n phÈm kh«ng ®óng víi thùc tÕ, ng­êi qu¶n trÞ cã thÓ xöa l¹i s¶n phÈm ®ã nh­; tªn s¶n phÈm, th«ng tin kü thuËt cña s¶n phÈm.... + Xo¸ s¶n phÈm: Khi muèn xo¸ mét s¶n phÈm th× ng­êi qu¶n trÞ cÇn tíi chøc n¨ng nµy. chøc n¨ng nµy sÏ xo¸ mÆt hµng yªu cÇu khái c¬ së d÷ liÖu cña hÖ thèng. Danh s¸ch s¶n phÈm Xo¸ s¶n phÈm Thªm s¶n phÈm míi Söa s¶n phÈm S¬ ®å m« t¶ ho¹t ®éng chøc n¨ng qu¶n lý d÷ liÖu s¶n phÈm. §Ó thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng víi san phÈm nh­ trªn ta cÇn cã nh÷ng khèi xö lý sau: + Xö lý hiÓn thÞ danh s¸ch s¶n phÈm. * TiÕp nhËn yªu cÇu xo¸ hiÓn thÞ dnh s¸ch. * Läc ra nh÷ng S¶n phÈm tho¶ mo·n ®iÒu kiÖn tõ c¬ së d÷ liÖu hÖ thèng. * KÕt xuÊt danh s¸ch s¶n phÈm. * HiÓn thÞ danh s¸ch s¶n phÈm. + Xö lý thªm s¶n phÈm. * TiÕp nhËn yªu cÇu thªm s¶n phÈm. * LÊy th«ng tin s¶n phÈm cÇn thªm tõ yªu cÇu. * CËp nhËt c¸c th«ng tin vÒ s¶n phÈm cÇn thªm vµo c¬ së d÷ liÖu * Th«ng b¸o viÖc thªm s¶n phÈm thµnh c«ng. + Xö lý sña th«ng tin s¶n phÈm. * TiÕp nhËn yªu cÇu söa th«ng tin s¶n phÈm. * LÊy th«ng tin vÒ s¶n phÈm cÇn söa tõ c¬ së d÷ liÖu. * Yªu cÇu qu¶n trÞ cËp nhËt nh÷ng thay ®æi. * Th«ng b¸o qu¸ tr×nh söa th«ng tin s¶n phÈm thanh c«ng. + Xö lý xo¸ s¶n phÈm. * TiÕp nhËn yªu cÇu xo¸ s¶n phÈm. * LÊy th«ng tin s¶n phÈm cÇn xo¸ tõ yªu cÇu * KiÓm tra qu¸ tr×nh xo¸ s¶n phÈm. * Th«ng b¸o qu¸ tr×nh xo¸ s¶n phÈm thµnh c«ng. c. Qu¶n lý ®¬n hµng. Chøc n¨ng qu¶n lý ®¬n hµng gåm nh÷ng chøc n¨ng con nh­ sau: + HiÓn thÞ danh s¸ch ®¬n ®Æt hµng: Ho¹t ®éng nµy ®­îc qu¶n trÞ thùc hiªn nh»m liÖt kª c¸c ®¬n hµng. + Xo¸ ®¬n hµng: khi ho¹t ®äng mua b¸n ®· hoµn thµnh, ng­êi qu¶n trÞ sÏ dïng chøc n¨ng nµy ®Ó xo¸ c¸c ®î hµng. Qu¶n lý ®¬n hµng HiÓn thÞ ®¬n hµng Xo¸ ®¬n hµng S¬ ®å m« t¶ ho¹t ®éng chøc n¨ng qu¶n lý ®¬n hµng Nh÷ng khèi sö lý c¸c chøc n¨ng trªn. + Xö lý liÖt kª ®¬n hµng * TiÕp nhËn yªu cÇu liÖt kª ®¬n ®Æt hµng. * KiÓm tra sù ®¨ng nhËp cña qu¶n trÞ. * KÕt xuÊt tíi d÷ liÖu. * HiÓn thÞ danh s¸ch ®¬n ®Æt hµng. + Xö lý xo¸ ®¬n hµng. * TiÕp nhËn yªu cÇu xo¸ ®¬n ®Æt hµng. * LÊy danh s¸ch ®¬n ®Æt hµng cÇn xo¸ tõ c¬ së d÷ liÖu. * Thùc hiÖn xo¸ c¸c ®¬n ®¨t hµng theo yªu cÇu. * Th«ng b¸o qu¸ tr×nh xo¸ ®¬n hµng xo¸ ®¬n hµng thµnh c«ng. d. Qu¶n lý ý kiÕn kh¸ch hµng. + HiÓn thÞ danh s¸ch ý kiÕn kh¸ch hµng. + Tr¶ lêi ý kiÕn kh¸ch hµng. + Xo¸ ý kiÕn kh¸ch hµng khái d÷ liÖu hÖ thèng. Qu¶n lý ý kiÕn kh¸ch hµng. Tr¶ lêi ý kiÕn kh¸ch hµng. HiÖn danh s¸ch ý kiÕn kh¸ch hµng. Xo¸ ý kiÕn kh¸ch hµng. C¸c khèi sö lý nh­ sau: +Xö lý liÖt kª ý kiÕn kh¸ch hµng. * TiÕp nhËn yªu cÇu liÖt kª ý kiÕn kh¸ch hµng. * KiÓm tra sù ®¨ng nhËp cña qu¶n trÞ. * LÊy danh s¸ch c¸c ý kiÕn cña kh¸ch hµng tõ c¬ së d÷ liÖu. * HiÓn thÞ danh s¸ch ý kiÕn kh¸ch hµng. + Xö lý tr¶ lêi ý kiÕn cña kh¸ch hµng. * TiÕp nhËn yªu cÇu tr¶ lêi ý kiÕn cña kh¸ch hµng. * LÊy danh s¸ch ý kiÕn cña kh¸ch hµng cÇn tr¶ lêi * Tr¶ lêi ý kiÕn cña kh¸ch hµng. + Xö lý xo¸ ý kiÕn cña kh¸ch hµng. * TiÕp nhËn yªu cÇu xo¸ ý kiÕn cña kh¸ch hµng. * LÊy danh s¸ch ý kiÕn kh¸ch hµng cÇn xo¸ * Thùc hiÖn xo¸ c¸c ý kiÕn kh¸ch hµng theo ®iÒu kiÖn yªu cÇu. * Th«ng b¸o qu¸ tr×nh xo¸ ý kiÕn kh¸ch hµng thµnh c«ng. 3. S¬ ®å c¸c xö lý ®¸p øng c¸c ho¹t ®éng cña qu¶n trÞ. LiÖt kª ý kiÕn kh¸ch hµng LiÖt kª ®¬n hµng LiÖt kª danh s¸ch qu¶n trÞ thay ®æi th«ng tin qu¶n trÞ thªm qu¶n trÞ xo¸ qu¶n trÞ HiÓn thÞ danh s¸ch s¶n phÈm thªm s¶n phÈm söa s¶n phÈm xo¸ s¶n phÈm xo¸ ®¬n hµng xo¸ ý kiÕn kh¸ch hµng Tr¶ lêi ý kiÕn kh¸ch hµng S¬ ®å c¸c xö lý ®¸p øng c¸c ho¹t ®éng cña qu¶n trÞ. III. ThiÕt kÕ sö lý cho ®èi tuîng kh¸ch hµng. 1. Ph©n tÝch hµng ®éng. Ta nhËn thÊy r»ng ®èi víi kh¸ch hµng khi thùc hiÖ qu¸ tr×nh mua x¾m cã nh÷ng hµng ®éng sau: + T×m kiÕm hµng ho¸: kh¸ch hµng cã thÓ t×m nh÷ng mÆt hµng mµ minh quan t©m + Lùa chän s¶n phÈm: kahch hµng chän s¶n phÈm quan t©m. + LiÖt kª danh s¸ch c¸c s¶n phÈm ®· chän: tÊt c¶ tªn hµng mµ kh¸ch ®· chän ®­îc hiÓn thÞ ë trang nµy, gióp kh¸ch hµng cã thÓ biÕt ®­îc m×nh ®· chän nh÷ng mÆt hµng nµo vµo danh s¸ch. Kh¸ch hµng cßn cã thÓ thªm s¶n phÈm míi, hay xo¸ s¶n phÈm ®· chän trong danh s¸ch. + CËp nhËt danh s¸ch s¶n phÈm ®· chän. + §¨ng ký mua hµng: Kh¸ch hµng tiÕn hµnh mua c¸c s¶n phÈm ®· chän. * Kh¸ch hµng ®· mua hµng cã thÓ theo dâi ®¬n hµng cña m×nh, nh­ng ph¶i ®¨ng nhËp b»ng username vµ password mµ kh¸ch hµng ®· d¨ng ký ë qu¸ tr×nh ®Æt mua. 2.ThiÕt kÕ xö lý. C¸c sö lý nh­ sau: stt xö lý ho¹t ®éng 1 t×m s¶n phÈm T×m kiÕm s¶n phÈm cã trong hÖ thèng 2 chän s¶n phÈm Lùa chän s¶n phÈm cã trong hÖ thèng 3 liÖt kª s¶n phÈm ®· chän LiÖt kª danh s¸ch s¶n phÈm ®· chän 4 xo¸ s¶n phÈm ®· chän Xo¸ c¸c s¶n phÈm ®· chän khái ®¬n hµng 5 thªm san phÈm Mua thªm s¶n phÈm vµo ®¬n hµng 6 mua s¶n phÈm §Æt mau nh÷ng s¶n phÈm ®· chän a.T×m kiÕn s¶n phÈm. Hµnh ®éng nµy h¹ot ®éng khi mét kh¸ch hµng cã nhu cÇu t×m kiÕm vÒ mét mÆt hµng nµo ®ã trong danh s¸ch s¶n phÈm bµy b¸n cña c«ng ty. Khi kh¸ch hµng ®­a ra mét tõ kho¸, server sÏ lÊy th«ng tin nµy vµ t×m trong c¬ së d÷ liÖu nh÷ng s¶n phÈm tho¶ m·n víi ®iÒu kiÖn Vµ hiÓn thÞ danh s¸ch nh÷ng s¶n phÈm ®ã. + Xö lý t×m kiÕm. * TiÕp nhËn yªu cÇu t×m kiÕm s¶n phÈm. * LÊy th«ng tin t×m kiÕm tõ yªu cÇu. * T×m trong c¬ së d÷ liÖu nh÷ng mÆt hµng tho¶ m·n yªu cÇu. * HiÓn thÞ danh s¸ch s¶n phÈm t×m ®­îc. b. Chän s¶n phÈm. B»ng ho¹t ®éng nµy kh¸ch hµng cã thÓ chän s¶n phÈm vµo danh s¸ch nh­ng mÆt hµng cÇn mua. + Xö lý chän s¶n phÈm. * TiÕp nhËn yªu cÇu chän s¶n phÈm. * LÊy s¶n phÈm ®­îc chän tõ yªu cÇu. * §¨t s¶n phÈm ®­îc chän vµo danh s¸ch s¶n phÈm chän. c. LiÖt kª s¶n phÈm chän. * TiÕp nhËn yªu cÇu liÖt kª s¶n phÈm chän. * LÊy sè hiÖu session cña kh¸ch hµng tõ yªu cÇu. * LÊy c¸c s¶n phÈm mµ kh¸ch hµng ®· chän tõ sè hiÖu session nµy * HiÓn thÞ danh s¸ch ®· ®­îc chän d. Xo¸ s¶n phÈm ®· chän. Khi kh¸ch hµng kh«ng võa ý víi s¶n phÈm ®· chän, kh¸ch hµng cã thÓ xoa s¶n phÈm khái danh s¸ch. + Xö lý xo¸ s¶n phÈm ®· chän. * TiÕp nhËn yªu cÇu xo¸ s¶n phÈm chän. * LÊy danh s¸ch c¸c s¶n phÈm cÇn xo¸ tõ yªu cÇu. * Xo¸ c¸c s¶n phÈm cÇn xo¸ theo yªu cÇu e. Thªm s¶n phÈm vµo danh s¸ch nh÷ng mÆt hµng chän mua. Khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu thªm s¶n phÈm vµo danh s¸ch mÆt hµng chän mua. Chøc n¨ng nµy sÏ thùc hiÖn ®iÒu nµy. + Xö lý thªm s¶n phÈm vµo danh s¸ch hµng chä mua. * TiÕp nhËn yªu cÇu xo¸ s¶n phÈm chän. * TiÕp nhËn tªn vµ sè l­îng san phÈm chØ ®Þnh. * Thªm s¶n phÈm vµo danh s¸ch. f. Mua hµng. Khi kh¸ch hµng ®· võa ý víi nh÷ng s¶n phÈm cã trong danh s¸ch s¶n phÈm ®· chän, tiÕp theo kh¸ch hµng ph¶i ®Æt mua hµng víi c«ng ty th«ng qua chøc n¨ng mua hµng. + Xö lý mua hµng. * TiÕp nhËn yªu cÇu ®¨ng ký mua hµng. * LÊy th«ng tin cña kh¸ch hµng tõ yªu cÇu. * CËp nhËt c¸c th«ng tin trªn vµo c¬ së d÷ liÖu. g. Theo dâi ®¬n hµng. Chøc n¨ng nµy gióp kh¸ch hµng cã thÓ theo dâi c¸c s¶n phÈm ®· ®¨ng ký mua, khi kh¸ch hµng cung cÊp username vµ password. Server tiÕp nhËn th«ng tin nµy vµ hiÓn thÞ ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch tõ c¬ së d÷ liÖu. + Xö lý theo dâi ®¬n hµng * TiÕp nhËn yªu cÇu theo dâi ®¬n hµng. * LÊy th«ng tin cña kh¸ch hµng tõ yªu cÇu. * T×m kiÕm trong c¬ së d÷ liÖu nh÷ng ®¬n hµng phï hîp víi yªu cÇu. * HiÓn thÞ danh s¸ch ®¬n hµng t×m thÊy. 3. S¬ ®å tæng kÕt sö lý. LiÖt kª danh s¸ch s¶n phÈm ®· chän T×m kiÕm s¶n phÈm KÕt thóc mua x¾m §¨ng ký mua s¶n phÈm ®· chän xo¸ c¸c s¶n phÈm ®· chän LiÖt kª danh s¸ch s¶n phÈm ®· chän Lùa chän s¶n phÈm trong hÖ thèng S¬ ®å sö lý ®¸p øng cña kh¸ch hµng login_chokhach   §¨ng NhËp TªnTruy NhËp M·TruyNhËp -------------------------------------------------------------- Xin Quý Khách Nhập Đúng Tên Và Mã Đăng Nhập. Email: fordvn@ford.com <% tensanpham=Request.form("tensanpham") %> <% Set ketnoi =Server.CreateObject("ADODB.Connection") duongdan="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data source =" & Server.Mappath("data.mdb") Ketnoi.Open duongdan Set banghi= Server.CreateObject("ADODB.Recordset") SQL ="Select * from qlsanpham where tensp like '%" &tensanpham&"%' " banghi.Open SQL, ketnoi %> New Page 1   KÕt Qu¶ T×m CÇn T×m       <% if not banghi.EOF then dem=0 do while not banghi.EOF dem=dem+1 %>         <% banghi.movenext loop %>   " & tensanpham & " nh­ yeu cau !!! "%>           <% End if %> Quay Lại <% if not session("ok")="chapnhan" then Response.Redirect"truynhaplai.asp" End if %> <% set ketnoi=Server.CreateObject("ADODB.connection") duongdan="provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source =" & Server.Mappath("data.mdb") ketnoi.open duongdan set banghi=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") sqlstr="Select * From qlsanpham Order by idsp DESC" banghi.Open sqlstr, ketnoi %> New Page 1   --------------------------[Danh Sách Sản Phẩm]------------------------ Trang Chủ Công Ty Sản Phẩm Dịch Vụ Đặt Hàng Đại Lý   Tìm Kiếm Sản Phẩm:    " > " width="100" height="75">     <%banghi.movenext next %>   <% if not session("ok")="chapnhan" then Response.Redirect"truynhaplai.asp" End if %> <% dim chiso chiso=Request.QueryString("idsp") %> <% set ketnoi=Server.CreateObject("ADODB.connection") duongdan="provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source =" & Server.Mappath("data.mdb") ketnoi.open duongdan set banghi=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") sqlstr="Select * From qlsanpham where idsp=" & chiso banghi.Open sqlstr, ketnoi %> <% session("idsp")=banghi.fields("idsp") %> New Page 1   --------------------------[Sản Phẩm: ]------------------------ Trang Chủ Công Ty Sản Phẩm Dịch Vụ Đặt Hàng Đại Lý             hinh minh hoa             Bảo hành: Giá: $ Ngày Nhập: Kho:             Số Luợng:                        chọn số lượng xe "> xe Hình Thức Thanh Toán:  ----chọn HTTT---- Tiền Mặt Chuyển Khoản Ngoại Tệ Hình Thức Chuyển Hàng: HT chuyÓn Hàng Giao Tại Công Ty Giao Tại Nhà Bằng Một Hình Thức Khác...         + Trang suly_danhsachsanpham_dathang_chitiet.asp Trang nµy chøa toµn bé s¶n phÈm mµ kh¸ch hµng ®· chän vµ ®Æt mua. ë trang nµy b¹n cã thÓ ®Æt mua hµng nÕu muèn. Ma nguån trang suly_danhsachsanpham_dathang_chitiet.asp. <% set ketnoi=Server.CreateObject("ADODB.connection") duongdan="provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source =" & Server.Mappath("data.mdb") ketnoi.open duongdan %> <% chiso=session("idsp") %> <% kh=session("te") 'response.write kh 'response.end %> <% Set banghi= Server.CreateObject("ADODB.Recordset") SQL="Select * From qlsanpham where idsp=" &chiso banghi.Open SQL, ketnoi %> <% Set banghi_mua= Server.CreateObject("ADODB.Recordset") SQL_mua="Select * From mua" banghi_mua.Open SQL_mua, ketnoi ,2,3 banghi_mua.addnew banghi_mua.fields("idsp")= chiso banghi_mua.fields("tensp")= banghi.fields("tensp") banghi_mua.fields("giamotchiec")= banghi.fields("gia") banghi_mua.fields("soluong")=request.form("soluong") banghi_mua.fields("hinhthucthanhtoan")=request.form("tt") banghi_mua.fields("hinhthucchuyenhang")=request.form("chuyenhang") gia=banghi.fields("gia") sl= request.form("soluong") tong=gia*sl thanhtien=tong*15700 banghi_mua.fields("thanhtien")=thanhtien banghi_mua.fields("tien")=tong banghi_mua.fields("makh")=session("te") banghi_mua.fields("masp")=session("idsp") banghi_mua.update %> <% session("tong")=tong session("thanhtien")=thanhtien session("sl")=sl %> <% Set banghi_sp1= Server.CreateObject("ADODB.Recordset") SQL_sp1="Select * From qlsanpham where idsp=" &chiso banghi_sp1.Open SQL_sp1, ketnoi %> <% Set banghi_mua2= Server.CreateObject("ADODB.Recordset") SQL_mua2="Select * From mua2" banghi_mua2.Open SQL_mua2, ketnoi ,2,3 banghi_mua2.addnew banghi_mua2.fields("idsp")= chiso banghi_mua2.fields("tensp")= banghi_sp1.fields("tensp") banghi_mua2.fields("giamotchiec")= banghi_sp1.fields("gia") banghi_mua2.fields("soluong")=request.form("soluong") banghi_mua2.fields("hinhthucthanhtoan")=request.form("tt") banghi_mua2.fields("hinhthucchuyenhang")=request.form("chuyenhang") gia2=banghi_sp1.fields("gia") sl2= request.form("soluong") tong2=gia2*sl2 thanhtien2=tong

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc27444.DOC