Đề tài Xây dựng một chương trình đào tạo từ xa một môn học

Trong những năm thập niên 90, do nền kinh tế nước ta còn kém phát triển, những thành tựu khoa học công nghệ kỹ thuật chưa được ứng dụng rộng rãi nên việc học và vẫn còn mang tính thủ công nghĩa là cả người dạy và người học vẫn phải tập trung ở một nơi mới có thể đáp ứng được cả hai nhu cầu này.

 Hiện nay nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu về học và dạy cũng được tăng theo. Do vậy, một loạt những chương trình đào từ xa ra đời khi mà công nghệ thông tin ngày càng phát triển nhằm mục đích đáp ứng được cả hai nhu cầu trên.

 Đào tạo từ xa là một đề tài mang tính chất thực tế, làm giảm bớt chi phí cho việc dạy và học mà hiệu quả lại cao. Chương trình này khi được hoàn thiện hơn thì có thể ứng dụng trong thực tế. Khi đó nó sẽ giúp cho cả người có nhu cầu muốn học và người muốn dạy có thể thực hiện mong muốn của mình một cách nhanh chóng và hiêu quả hơn, chi phí rẻ hơn so với trước đây.

 

doc24 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 14/09/2015 | Lượt xem: 1331 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng một chương trình đào tạo từ xa một môn học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời nói đầu Bước sang thế kỉ XXI, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển như vũ bão, trong đó khoa học công nghệ phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là khoa học máy tính hay còn gọi là “Công nghệ Thông tin”. Nó đã xâm nhập vào mọi lĩnh vực của KHKT, kinh tế, chính trị, giải trí Công nghệ máy tính đem lại cho con người những khả năng kỳ diệu mà trước đây con người tưởng như không thể làm được. Từ những công việc, nhu cầu đơn giản hàng ngày cho đến việc lập trình, xây dựng các chương trình khoa học kỹ thuật lớn. Máy tính đã trở thành trợ thủ đắc lực nhất giúp con người cập nhật, tìm kiếm, thiết kế và lưu trữ thông tin một cách hiệu quả nhất. Cùng với sự phát triển về nhu cầu lưu trữ, xử lý, trao đổi thông tin, công nghệ phần mềm cũng phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đặt ra hàng ngày.Từ khi xuất hiện các hệ CSDL các tác giả không ngừng cung cấp, phát triển và hình thành nhiều hệ CSDL mới. Nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra hiện nay về việc quản trị CSDL thì hệ quản trị CSDL SQL Server cũng không ngừng nâng cấp, phát triển và mở rộng những phiên bản SQL Server 6.0, SQL Server 6.5 và SQL Server 7.0 và nay là SQL Server 2000. SQL Server ra đời có những ưu điểm sau: Cho phép quản trị CSDL lớn, có tốc độ xử lý dữ liệu nhanh đáp ứng nhu cầu về thời gian. Cho phép nhiều người cùng khai thác trong một thời điểm đối với một CSDL và toàn bộ hệ quản trị CSDL. Có hệ thống bảo mật cao, hỗ trợ mạnh mẽ việc triển khai CSDL phân tán và cung cấp dịch vụ Internet. Cho phép lập trình kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình khác như Visual Basic, Visual C++.. Với vốn kiến thức đã được học tại trường và cũng phần nào thấy được những nhu cầu cấp thiết của xã hội trong giai đoạn mà tin học phát triển như vũ bão, chúng em mong muốn thiết kế một chương trình có thể ứng dụng được vào thực tế. Vì vậy chúng em đã chọn đề tài: “Xây dựng một chương trình đào tạo từ xa một môn học” với những nội dung chính như sau: Các giáo viên có thể cập nhật bài giảng và bài tập trên Visual Basic, các chức năng khác được thực hiện trên Website. Tuy nhiên, khả năng còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót.Vì vậy, chúng em mong thầy cô cùng các bạn đóng góp ý kiến để chương trình của chúng em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng chúng em xin chân thành cảm ơn sự giảng dạy và giúp đỡ rất nhiệt tình của thầy giáo Trần Đăng Công đã giúp chúng em hoàn thành chương trình này. Đào tạo từ xa một môn học với chức năng cập nhật bài giảng trên Visual Basic, các chức năng khác trên Web Phân tích bài toán Bài toán: Đào tạo từ xa một học: Yêu cầu: 1. Giáo viên cập nhật bài giảng, trả bài và chấm bài trên Visual Basic. 2. Các chức năng còn lại thực hiện trên Web. Mục đích của đề tài Trong những năm thập niên 90, do nền kinh tế nước ta còn kém phát triển, những thành tựu khoa học công nghệ kỹ thuật chưa được ứng dụng rộng rãi nên việc học và vẫn còn mang tính thủ công nghĩa là cả người dạy và người học vẫn phải tập trung ở một nơi mới có thể đáp ứng được cả hai nhu cầu này. Hiện nay nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu về học và dạy cũng được tăng theo. Do vậy, một loạt những chương trình đào từ xa ra đời khi mà công nghệ thông tin ngày càng phát triển nhằm mục đích đáp ứng được cả hai nhu cầu trên. Đào tạo từ xa là một đề tài mang tính chất thực tế, làm giảm bớt chi phí cho việc dạy và học mà hiệu quả lại cao. Chương trình này khi được hoàn thiện hơn thì có thể ứng dụng trong thực tế. Khi đó nó sẽ giúp cho cả người có nhu cầu muốn học và người muốn dạy có thể thực hiện mong muốn của mình một cách nhanh chóng và hiêu quả hơn, chi phí rẻ hơn so với trước đây. Do đó quản trị CSDL đã được đưa vào ứng dụng rộng rãi trong lĩnh đào tạo môn học từ xa. Hệ thống mới này đã có thể cập nhật được danh sách giáo viên, các bài giảng của giáo viênhàng ngày mà ít bị sai sót và thường xuyên hơn. Sơ Đồ Phân Cấp Chức Năng Đào tạo từ xa Chức năng trên VB Chức năng trên Website Cập Nhật bài giảng Tìm kiếm câu hỏi Tra Cứu Cập Nhật giáo viên Cập Nhật bài tập Cơ sở dữ liệu bài toán Modul Chương Trình Chương Trình Visual Basic Giáo viên và người quản lý muốn vào được hệ thống cần phải login vào hệ thống thông qua một mật khẩu chung Form Login Sau khi vào được hệ thống, form chính của chương trình được bật ra để người dùng lựa chọn Form chính Đối với người quản lý, khi cần nhập danh sách nhứng giáo viên mới hoặc để xem danh sách những giáo viên đã có, cần lựa chọn vào menu He Thong/Nhap Giao vien Form Nhap Giao Vien Đối với giáo viên cần nhập bàI giảng và bài tập của mình thì cần vào menu He Thong/Nhap bai giang hoặc He Thong/Nhap bai tap Form Nhap bai giang Form Nhap bai tap Để xem câu hỏi của học viên, cần vào menu Cau Hoi Hoc Sinh Form Cau Hoi Hoc Sinh Với chức năng khác trên Web, để vào xem trang Web và tham gia học bạn cần có tên đăng nhập và mật khẩu Trang đăng nhập đồng thời là trang chủ Nếu bạn chưa phải là thành viên bạn cần vào trang đăng ký để nhập tên đăng ký và mật khẩu của mình Trang Đăng ký Khi đã hoàn tất thủ tục đăng nhập hoặc đăng ký, bạn có thể tham gia vào chương trình học Trang bài giảng Ngoài ra học viên có thể đặt ra câu hỏi đối với bài giảng Trang câu hỏi Dưới đây là code của những trang cơ bản của hệ thống Login trong Visual Basic Private Sub Command1_Click() On Error GoTo loi Dim i As Integer, n As Integer Dim TimThay As Boolean Set oSQLServer = New SQLDMO.SQLServer oSQLServer.Connect Text3.Text, Text1.Text, Text2.Text n = oSQLServer.Databases.Count TimThay = False For i = 1 To n If oSQLServer.Databases(i).Name = "CSDLDTTX" Then TimThay = True Exit For End If Next i If TimThay = False Then oSQLServer.ExecuteImmediate "Create Database CSDLDTTX" oSQLServer.DisConnect oSQLServer.ReConnect MsgBox "Chương trình chạy lần đầu", vbInformation, "Thong bao" Set oDB = oSQLServer.Databases("CSDLDTTX") oDB.ExecuteImmediate "Create Table Sinhvien(ID int not null primary key ,TenDN ntext,PassSV ntext)" oDB.ExecuteImmediate "Create Table Giaovien(ID int not null primary key ,HoTen ntext,Ngaysinh datetime,Diachi nvarchar(50), Dienthoai int)" oDB.ExecuteImmediate "Create Table Baigiang(ID int not null primary key ,Ten ntext,NgayCN datetime,NDCT ntext,Giaovien int references Giaovien(ID))" oDB.ExecuteImmediate "Create Table Baitap(ID int not null primary key ,NgayCN datetime,BG int references Baigiang(ID),Giaovien int references Giaovien(ID),NoidungBT ntext,NoiDungDABT ntext)" oDB.ExecuteImmediate "Create Table CauhoiSV(ID int not null primary key ,Ten ntext,NgayCN datetime,BT int references BaiTap(ID))" Else Set oDB = oSQLServer.Databases("CSDLDTTX") End If Main.Show Exit Sub loi: MsgBox "Không kết nối", vbExclamation, "Thong bao" End Sub Login trên Web <% dim Username, Password, Servername Servername="server" Username=Request.Form("txtUser") Password=Request.Form("txtPass") Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set cn = Getconnection Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") '==================================================== 'Kiem tra mat khau Set rs = cn.Execute("SELECT * FROM Sinhvien WHERE TenDN='" & Username & "' and passSV='" & password & "'") If rs.EOF then response.write "Dang nhap khong thanh cong" response.write "Quay lai" response.end else Response.Redirect("tranghoc.htm") End if '==================================================== Function GetConnection() Set objConnection=server.CreateObject("ADODB.Connection") strConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=sa;Initial Catalog=CSDLDTTX;Data Source=server" objConnection.Open strConnectionString set GetConnection = objConnection End Function %> Cập nhật bài giảng trong Visual Basic Private Sub cmdexit_Click() Dim i As String i = MsgBox("Ban Co Muon Thoat Khong", vbQuestion + vbYesNo, "Thong Bao") If i = vbNo Then Exit Sub Else Unload Me End If End Sub Private Sub cmdnew_Click() set_null Text1.SetFocus End Sub Private Sub set_null() Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" Text4.Text = "" RichTextBox1.Text = "" End Sub Private Sub cmdOK_Click() frm_Giaovien.Show End Sub Private Sub cmdsave_Click() Dim i As String Dim thongbao As Boolean thongbao = False If (Trim(Text1.Text) = "") Or (Trim(Text2.Text) = "") Or (Trim(Text3.Text) = "") Or (Trim(Text4.Text) = "") Or (Trim(RichTextBox1.Text) = "") Then MsgBox " Ban Nhap Thieu Du Lieu", vbExclamation, "Chu Y" Exit Sub End If 'Adodc1.Recordset.MoveFirst Do While Not Adodc1.Recordset.EOF If Adodc1.Recordset.Fields("ID") = Text1.Text Then thongbao = True Exit Do End If Adodc1.Recordset.MoveNext Loop If thongbao = True Then MsgBox "Ban Nhap Trung Ma [" & Text1.Text & "]", vbExclamation, "chu Y" Exit Sub Else Adodc1.Recordset.AddNew Adodc1.Recordset.Fields("ID") = Text1.Text Adodc1.Recordset.Fields("Ten") = Text2.Text Adodc1.Recordset.Fields("NgayCN") = Text3.Text Adodc1.Recordset.Fields("NDCT") = RichTextBox1.Text Adodc1.Recordset.Fields("GiaoVien") = Text4.Text Adodc1.Recordset.Update set_null MsgBox "Da xong" End If Text5.Text = "" End Sub Private Sub cmdsua_Click() Dim thongbao As Boolean thongbao = False If Adodc1.Recordset.RecordCount > 0 Then Adodc1.Recordset.MoveFirst Do While Not Adodc1.Recordset.EOF If Adodc1.Recordset.Fields("ID") = Text5.Text Then thongbao = True Exit Do End If Adodc1.Recordset.MoveNext Loop If thongbao = True Then Text1.Text = Adodc1.Recordset.Fields("ID") Text2.Text = Adodc1.Recordset.Fields("Ten") Text3.Text = Adodc1.Recordset.Fields("NgayCN") Text4.Text = Adodc1.Recordset.Fields("GiaoVien") RichTextBox1.Text = Adodc1.Recordset.Fields("NDCT") Else MsgBox "Ma Khong Tim Thay", vbInformation, "Thong Bao" End If Else MsgBox "Khong Co Ban Ghi", vbExclamation, "Chu Y" End If End Sub Private Sub cmdxoa_Click() Dim i As String If Adodc1.Recordset.RecordCount > 0 Then i = MsgBox("Ban Co Muon Xoa Khong", vbQuestion + vbYesNo, "Thong Bao") If i = vbNo Then Exit Sub Else Adodc1.Recordset.Delete End If Else MsgBox "Khong Co Ban ghi", vbExclamation, "Chu Y" End If End Sub Private Sub Form_Load() Adodc1.Visible = False Adodc1.RecordSource = "select * from Baigiang" End Sub Kết luận Đào tạo từ xa là một chương trình hay mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Tuy nhiên, để chương trình này hoàn thiện hơn và thực tế hơn nữa đòi hỏi cần có nhiều thời gian. Trong khuôn khổ một bài tập lớn môn học, chúng em chưa thể bao quát hết các tình huống và hoàn chỉnh chương trình. Do vậy, thiếu sót là đIều không tránh khỏi. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để chương trình hoàn thiện hơn. Một lần nữa, chúng em xin cảm ơn thầy giáo Trần Đăng Công đã giúp đỡ chúng em làm chương trình này. Nhóm sinh viên Nguyễn Thị Thanh Loan Nguyễn Thanh Hải Tài liệu tham khảo Các bài giảng và thực hành trên lớp của thầy giáo Trần Đăng Công. Những bài tập thực hành ASP, tổng hợp và biên soạn VN-GUIDE, NXB Thống Kê. Giáo trình Hệ Quản trị Cơ sở Dữ liệu SQL – Server.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docP0148.doc