Đề tài Xây dựng ứng dụng hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập môn mạng Windows 2000

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 4

chương 1 – Tổng quan đề tài và giới thiệu về windows 2000 5

1. Tổng quan đề tài 5

a. Mục đích 5

b. Phạm vi 5

c. Từ khóa và các từ viết tắt 6

2. Giới thiệu về hệ điều hành Windows 2000 6

a. Windows 2000 Professional 6

b. Windows 2000 Server 7

c. Windows 2000 Advanced Server 7

d. Windows 2000 Datacenter Server 7

CHƯƠNG 2 – KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 9

I – PHÂN TÍCH hệ thống CU 9

1. Mô tả hoạt động của hệ thống cu 9

2. Khó khăn 10

a. Về phía giáo viên: 10

b. Về phía học viên 10

3. Mong muốn từ phía người sử dụng đối với hệ thống 10

a. Đối với giáo viên 10

b. Đối với sinh viên 11

4. Giải pháp. 11

II - PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG MỚI 12

1. Mục đích xây dựng hệ thống 12

2. Mô tả hoạt động của hệ thống mới 12

III – SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 14

1. Phân tích chức năng của hệ thống 14

a. Khái niệm sơ đồ phân rã chức năng: 14

b. Mục tiêu việc thiết lập sơ đồ phân rã chức năng: 14

2. Các chức năng của hệ thống 15

3. Sơ đồ chức năng của hệ thống 16

4. Phân rã các chức năng của hệ thống 17

a. Phân rã chức năng “Soạn bài”: 17

b. Phân rã chức năng “Giảng bài”: 17

c. Phân rã chức năng “Soạn câu hỏi”: 18

d. Phân rã chức năng “Tạo đề kiểm tra”: 18

e. Phân rã chức năng “Kiểm tra”: 19

IV - SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU 20

1.Khái niệm 20

a. Hệ thống các kí hiệu sử dụng trong biểu đồ luồng dữ liệu: 20

b. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 21

2.Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 22

3.Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 23

4.Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 24

a. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Giảng bài” 24

b. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản lý các chương” 25

c. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản lý các bài” 25

c. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản lý các bài” 26

d. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Trắc nghiệm” 26

d. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Trắc nghiệm” 27

e. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Soạn câu hỏi” 28

f. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Tạo đề kiểm tra” 28

f. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Tạo đề kiểm tra” 29

g. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Kiểm tra” 30

V - Phân tích dữ liệu 31

1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 31

2. Các bảng thực thể 33

VI – SƠ ĐỒ QUAN HỆ 37

1. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng về bài giảng 37

2. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng cho chức năng quản lý câu hỏi 38

3. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng cho chức năng kiểm tra trăc nghiệm 38

CHƯƠNG 3 – GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG 39

I – NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH 39

1. Đôi nét về ngôn ngữ kịch bản trang ASP (Active Server Page) 39

a. Giới thiệu: 39

b. Cấu trúc tập tin ASP 40

b. Phương thức hoạt động 40

2. Ngôn ngữ lập trình ASP.NET 41

a. Giới thiệu ngôn ngữ 41

b. Cấu trúc tập tin ASP.NET 42

II- giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu sql server 2000 44

1. Khái quát về mô hình dữ liệu 44

2. Các mối quan hệ cơ bản của cơ sở dữ liệu 45

3. Mô hình Client/Server và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 48

CHƯƠNG 4 - MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHƯƠNG TRÌNH 54

I: GIAO DIỆN CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 54

1. Các trang dược xây dựng trong hệ thống 54

a. Trang “Hỗ trợ giảng bài”: 54

c. Trang “Hiển thị chi tiết bài giảng” 55

d. Trang “Soạn bài” 56

e. Trang “Danh sách các chương” 57

f. Trang “Tạo/Sửa nội dung của chương” 58

g. Trang “Danh sách bài học” 59

h. Trang “Nhập/Sửa nội dung bài học” 60

d. Trang “Tạo/Sửa câu hỏi trắc nghiệm” 62

Kết luận 63

Tài liệu tham khảo 64

 

doc63 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 17/03/2014 | Lượt xem: 991 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng ứng dụng hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập môn mạng Windows 2000, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng của hệ thống 1.1 Soạn bài 1.1.2 Tạo các bài Hình 2: Sơ đồ phân rã chức “Soạn bài” 1.1.2.2 Tạo bài mới 1.1.2.4 Xóa một bài học 1.1.2.5 Lọc danh sách các bài theo chương 1.1.2.1 Xem danh sách các bài 1.1.2.3 Sửa nội dung bài học 1.1.1 Tạo các chương 1.1.1.1 Xem danh sách các chưong 1.1.14 Xóa một chương 1.1.1.2 Tạo chương mới 1.1.1.3 Sửa nội dung của một chương a. Phân rã chức năng “Soạn bài”: Mục đích : Tạo và quản lý các chương, các bài học. Đối tượng sử dụng : Giáo viên b. Phân rã chức năng “Giảng bài”: Hình 3: Sơ đồ phân rã chức “Giảng bài” 1.2 Giảng bài 1.2.1 Xem danh sách các chưong 1.2.3 Xem danh sách các bài 1.2.4 Xem nội dung chi tiết của từng bài Mục đích : Hiển thị các chương, các bài học và chi tiết nội dung của từng bài. Đối tượng sử dụng : Giáo viên dùng để giảng bài c. Phân rã chức năng “Soạn câu hỏi”: Hình 3: Sơ đồ phân rã chức “Giảng bài” 2.1.1 Xem danh sách các câu hỏi 2.1.2 Tạo câu hỏi mới 2.1.3 Sửa nội dung câu hỏi 2.1 Soạn câu hỏi 2.1.4 Sửa các đáp án 2.1.5 Xóa một câu hỏi bất kỳ Mục đích : Tạo và quản lý các câu hỏi Trắc nghiệm. Đối tượng sử dụng : Giáo viên d. Phân rã chức năng “Tạo đề kiểm tra”: Hình 3: Sơ đồ phân rã chức “Tạo đề kiểm tra” 2.2.1 Xem danh sách các đề kiểm tra 2.2.2 Tạo đề kiểm tra mới 2.2.3 Sửa nội dung một đề kiểm tra 2.2 Tạo đề kiểm tra 2.2.4 Xóa một đề kiểm tra 2.2.5 Thêm, xóa câu hỏi trong đề kiểm tra Mục đích : Tạo và quản lý các đề kiểm tra (Test). Đối tượng sử dụng : Giáo viên e. Phân rã chức năng “Kiểm tra”: Hình 3: Sơ đồ phân rã chức “Kiểm tra” 2.2.1 Nhập thông tin người kiểm tra 2.2.2 Chọn đề kiểm tra 2.2.3 Hiển thị câu hỏi 2.3 Kiểm tra 2.2.4 Hiển thị đáp án 2.2.5 Hiển thị kết quả bài kiểm tra Mục đích : Hiển thị các bài kiểm tra. Cho phép lựa chọn bài kiểm tra phù hợp và thực hiện quá trình kiểm tra, đánh giá kiến thức của người tham gia kiểm tra. Đối tượng sử dụng : Giáo viên, học viên hoặc bất cứ một người nào muốn tự kiểm tra, đánh giá kiến thức của mình IV - SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU 1.Khái niệm Sơ đồ luồng dữ liệu là sơ đồ mô tả sự chuyển dịch của dòng thông tin từ chức năng này sang chức năng khác. Nói cách khác, sơ đồ luồng dữ liệu luôn chỉ ra những thông tin cần có sẵn trước khi cho thực hiện một hành động hay một tiến trình nào đó và những thông tin mà nó có thể cung cấp cho hệ thống. Mỗi sơ đồ dòng dữ liệu thường gồm các thành phần sau: + Chức năng hay tiến trình + Luồng dữ liệu + Kho dữ liệu + Các đối tác. a. Hệ thống các kí hiệu sử dụng trong biểu đồ luồng dữ liệu: STT Ký hiệu Ghi chú Tên chức năng Quá trình biến đổi thông tin trong hệ thống được mô tả Dòng dữ liệu Kho dữ liệu Kho dữ liệu được dùng để lưu trữ cho một hay nhiều tiến trình Tác nhân ngoài Một người, một nhóm người hoặc một tổ chức bên ngoài hệ thống nhưng có mối liên hệ với hệ thống b. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh được xây dựng ở giai đoạn đầu của quá trình phân tích. Được dùng để hoạch định hệ thống và xem xét mối quan hệ của hệ thống đối với các tác nhân ngoài * Các tác nhân ngoài của hệ thống gồm có: - Giáo viên: Là người thường xuyên sử dụng hệ thống nhất và có toàn quyền đối với hệ thống trong việc soạn bài, giảng bài và tạo ra các đề bài kiểm tra. - Học viên: Là người sử dụng chương trình với mục đích tìm kiếm, tham khảo nội dung bài giảng. Test thử kiến thức và tự đánh giá khả năng, kiến thức của mình. - Các tác nhân khác: Là các giáo viên, các học viên thuộc các bộ môn khác sử dụng hệ thống với mục đích tham khảo, tra cứu kiến thức. 2.Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh Tham khảo hệ thống Bài Test Thông tin phản hồi HỆ THỐNG TRANG WEB Giáo viên Học viên Khác Soạn bài Bài giảng Các bài giảng, bài Test Tìm kiếm, tra cứu bài học.Làm các bài Test. Hình 3: Biểu đồ luồng dữ liệu mức khungcảnh. 3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh Hình 4: Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh. Học viên kiểm tra kiến thức Hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập môn mạng Window 2000 Giảng bài Kiểm tra trắc nghiệm Bài giảng Đề kiểm tra Giáo viên giảng bài 4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh a. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Giảng bài” Danh sách các chương Các chương đã được kiểm tra Các bài đã được kiểm tra Các chương đã được tạo Danh sách các chương Danh sách các Bài học đã được lọc Bài giảng đã được kiểm tra Giảng bài Quản lý các chương Hiển thị danh sách các bài học Danh sách bài học Danh sách bài học Hình 5: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh. Chức năng “Giảng bài” Các chương đã được kiểm tra Quản lý các bài học Hiển thị danh sách các chương Lọc các bài học theo từng chương b. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản lý các chương” Các chương đã được kiểm tra Các chương đã được kiểm tra Danh sách các chương Danh sách các chương Quản lý các chương Tạo chương mới Hiển thị danh sách các chương Các chương đã được kiểm tra Xóa một chương Sửa nội dung một chương Hình 6: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh. Chức năng “Quản lý các chương” c. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản lý các bài” Hình 7: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh. Chức năng “Quản lý các Bài học” Các bài đã được kiểm tra Các bài đã được kiểm tra Danh sách bài học Danh sách Bài học Quản lý các Bài học Tạo Bài học mới Hiển thị các bài theo từng chương Các bài đã được kiểm tra Xóa một Bài học Sửa nội dung một bài d. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Trắc nghiệm” Hình 8: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh. Chức năng “Trắc nghiệm” Các đề đã được kiểm tra Các câu hỏi đã được kiểm tra Danh sách đề kiểm tra Trắc nghiệm Soạn câu hỏi Tạo đề kiểm tra trắc nghiệm Kiểm tra Danh sách câu hỏi e. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Soạn câu hỏi” Câu hỏi đã được tạo, kiểm tra Danh sách các câu hỏi Câu hỏi đã được kiểm tra Danh sách các câu hỏi Soạn câu hỏi Tạo câu hỏi mới Tạo các đáp án Các đáp án của từng câu Hình 9: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh. Chức năng “Soạn câu hỏi” Câu hỏi đã được tạo Sửa nội dung một câu hỏi Xem danh sách các câu hỏi Xóa một câu hỏi Danh sách các câu hỏi f. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Tạo đề kiểm tra” Đề đã được tạo Câu đề đã được tạo, kiểm tra Danh sách đề kiểm tra Đề đã được tạo Danh sách đề kiểm tra Tạo đề kiểm tra Thêm đề kiểm tra mới Hiển thị các đề kiểm tra Hình 10:Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh. Chức năng “Tạo đề kiểm tra” Các đề đã được tạo Sửa nội dung một đề kiểm tra Xóa một đề điểm tra g. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Kiểm tra” Danh sách các câu hỏi Đáp án được chọn Đề kiểm tra đã chọn Câu hỏi đã được tạo, kiểm tra Danh sách người kiểm tra Thông tin người dùng đã được nhập Bảng lưu kết quả kiểm tra Kiểm tra Thông báo kết quả kiểm tra Xem đáp án Các đáp án của từng câu Hình 11: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh. Chức năng “Kiểm tra” Kết quả kiểm tra Nhập thông tin người dùng Hiển thị danh sách các đề kiểm tra Trả lời câu hỏi V - Ph©n tÝch d÷ liÖu Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống, các chức năng, nhiệm vụ và mục đích của hệ thống. Một yếu tố quan trọng mà ta cần xây dựng đó là cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là nền tảng để xây dựng hệ thống, giải quyết công việc, hoàn chỉnh các công đoạn mà bài toán đòi hỏi. Dựa vào phần mô tả “Các chức năng của hệ thống” đã nêu ở trên, các bảng dữ liệu của hệ thống gồm: 1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh a. Bảng tbChapters(ID, TitleChapter, TitleName, Sumary,Content, CreatedDate) Bảng này lưu nội dung của các Chương của môn học Mạng Window 2000. Mỗi chương được phân biệt bởi Mã chương “ID”. Nội dung lưu trong bảng gồm: Mã chương, Tiêu đề chương, Tên chương, Mô tả tóm tắt, Nội dung chính của chương và Ngày tạo chương. b.Bảng tbLessions(ID,TitleLession,TitleName,Sumary, Content, CreatedDate) Bảng này tương tự như bảng “tbChapters”, được dùng để lưu nội dung của các bài học. Mỗi bài sẽ có một Mã bài học “ID” duy nhất. Nội dung lưu trong bảng gồm: Mã bài, Tiêu đề bài học, Tên bài, Mô tả tóm tắt, Nội dung bài học và Ngày tạo. c. Bảng tbChapter_Lessions(ID, ChapterID, LessionID) Mỗi bài học sẽ thuộc một chương, mỗi chương có nhiều bài học. Vì vậy, để xác định được bài học thuộc chương nào, ta dùng bảng này để lưu Mã bài (LessionID) học và Mã chương (ChapterID) tương ứng của từng bài. Hay bảng này chính là bảng liên kết từ của 2 bảng “tbChapters” và bảng “tbLessions”. d. Bảng tbQuestions(ID, Title,Type) Bảng này lưu nội dung của từng câu hỏi.. Các trường của bảng gồm có: Mã câu hỏi (ID), Câu hỏi (Title) và Loại câu hỏi (Type). Mỗi câu hỏi có một “Mã câu hỏi” duy nhất, mỗi câu hỏi thuộc một loại câu hỏi (Khó, dễ, trung bình). e. Bảng tbAnswers (ID, Answer, TrueAnswer, Note ) Bảng này dùng để lưu các đáp án của các câu hỏi trong bảng “tbQuestions”. Gồm các trường: Mã câu hỏi, Đáp án, Loại đáp án, Ghi chú. Mã đáp án là duy nhất, mỗi đáp án thuộc một loại đáp án (Đúng/Sai), trường ghi chú dùng để giải thích cho từng đáp án. Có thể nhập nội dung cho trường này hoặc để trống. f. Bảng tbQuestion_Answers(ID, QuestionID, AnswerID) Bảng này là bảng trung gian của 2 bảng “tbQuestions” và “tbAnswers”. Gồm các trường sau: Mã liên kết, Mã câu hỏi, Mã đáp án. Mỗi đáp án thuộc một câu trả lời và mỗi câu trả lời có nhiều đáp án. g. Bảng tbExams (ID, Title, Type, Description, CreatedDate) Bảng này lưu nội dung của các đề thi được người dùng tạo ra. Nội dụng của bảng này bao gồm: Mã đề thi, Tên đề thi, Loại đề thi (Khó, Dễ, Trung bình, Mô tả tóm tắt về đề thi, Ngày tạo đề thi. h. Bảng tbExam_Question(ID, ExamID, QuestionID) Bảng này là bảng trung gian của 2 bảng “tbExams” và “tbQuestion”. Nội dung của bảng lưu “Mã đề thi” và “Mã câu hỏi” trong mỗi đề thi. i. Bảng tbTesters (ID, FullName, DateOfBirth, Course, Class, CreatedDate) Bảng này thông tin về toàn bộ những người tham gia làm “Bài Test” trên hệ thống. Bao gồm các nội dung Mã của người kiểm tra, Họ tên, Ngày sinh, Khóa học, Tên lớp, Ngày làm bài “Test”. j. Bảng tbTester_Exams (ID, TesterID, ExamID): Bài thi Bảng này dùng để liên kết thông tin giữa 2 bảng “tbExams” và “tbTester”. Bao gồm các nội dung Mã bài Test, Mã người tham gia Test, Mã đề thi. k. Bảng tbExams_Answers (ID, LessionExamID, QuestionID , AnswerID) Bảng này dùng để lưu thông tin về đáp án mà người làm bài Test lựa chọn đối với mỗi câu hỏi được hỏi. Bao gồm các nội dung Mã liên kết, Mã bài thi, Mã câu hỏi, Mã đáp án được lựa chọn. l. Bảng tbExams_Results (ID, LessionExamID, NumberOfTrue, NumberOfFalse, TimeOfTest, Points, IsChecked) Bảng này dùng để lưu kết quả kiểm tra của từng bài thi. Bao gồm nội dung: Mã kết quả, Mã bài thi, Số câu trả lời đúng, Số câu trả lời sai, Thời gian kiểm tra, Điểm, Bài đã được thực hiện xong chưa (Chưa kiểm tra (0), Kiểm tra rồi (1) ) 2. Các bảng thực thể a. Bảng tbChapters STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 ID Int[4] Mã của chương 2 TitleChapter NVarchar[300] Tiêu đề chương 3 TitleName NVarchar[500] Tên chương 4 Sumary NVarchar[1000] Tóm tắt 5 Content NVarchar[2000] Nội dung 6 CreatedDate SmallDateTime Ngày tạo b. Bảng tbLessions STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 ID Int[4] Mã bài học 2 TitleLession NVarchar[300] Tiêu đề bài học 3 TitleName NVarchar[500] Tên bài 4 Sumary NVarchar[1000] Tóm tắt bài học 5 Content NVarchar[2000] Nội dung bài 6 CreatedDate SmallDateTime Ngày tạo c. Bảng tbChapter_Lessions STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 ID Int[4] Mã 2 ChapterID Int[4] Mã chương 3 LessionID Int[4] Mã bài d. Bảng tbQuestions STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 ID Int[4] Mã câu hỏi 2 Title Nvarchar[2000] Câu hỏi 3 Type Int[4] Loại (Khó, dễ, ….) f. Bảng tbQuestion_Answers STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 ID Int[4] Mã 2 QuestionID Int[4] Mã câu hỏi 3 AnswerID Int[4] Mã câu trả lời e. Bảng tbAnswers STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 ID Int[4] Mã câu trả lời 2 Answer Varchar[1000] Trả lời 3 TrueAnswer Bit[1] Loại (Đúng, sai) 4 Note Ntext[16] Ghi chú g.Bảng “tbExams” STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 ID Int[4] Mã đề kiểm tra 2 Title NVarchar[200] Tên đề kiểm tra 4 Type Bit Loại (Khó,dễ,..) 5 Description NVarchar[200] Mô tả 7 CreatedDate Smalldatetime Ngày tạo đề h.Bảng “tbExam_Question” STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 ID Int[4] Mã 2 ExamID Int[4] Mã đề thi 4 QuestionID Int[4] Mã câu hỏi i. Bảng tbTesters STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 ID Int[4] Mã của người kiểm tra 2 FullName NVarchar[200] Họ tên đầy đủ 4 DateOfBirth Smalldatetime Ngày sinh 5 Course NVarchar[200] Khóa học 6 Class NVarchar[200] Tên lớp 7 CreatedDate Smalldatetime Ngày kiểm tra ơ j.Bảng tbTester_Exams STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 ID Int[4] Mã bài kiểm tra 2 TesterID Int[4] Mã người kiểm tra 3 ExamID Int[4] Mã đề kiểm tra k.Bảng tbExam_Answereds STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả 1 ID Int[4] Mã câu trả lời 2 LessionExamID Int[4] Mã bài kiểm tra 3 QuestionID Int[4] Mã câu hỏi 4 AnswerID Int[4] Mã đáp án được chọn l.Bảng tbTester_Results STT Tên trường Kiểu dữ liệu Mô tả ID Int[4] Mã kết quả LessionExamID Int[4] Mã bài kiểm tra NumberOfTrue Bigint Số câu trả lời đúng NumberOfFalse BigIn Số câu trả lời sai TimeOfTest BigIn Thời gian kiểm tra Points BigIn Điểm bài kiêm tra IsChecked Bit Đã kiểm duyệt chưa VI – SƠ ĐỒ QUAN HỆ 1. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng về bài giảng 2. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng cho chức năng quản lý câu hỏi 3. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng cho chức năng kiểm tra trăc nghiệm CHƯƠNG 3 – GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG I – NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH Một ứng dụng được xây dựng bằng các thẻ HTML thường được biết đến như là một tài liệu tĩnh. Nếu người soạn thảo (tác giả) không hiệu chỉnh thì nội dung tài liệu không thay đổi. Dữ liệu do trang HTML thể hiện thường phải cập nhật bằng tay một cách thủ công. Tuy nhiên, với nhu cầu trao đổi thông tin như hiện nay đòi hỏi phải có một cơ chế tạo trang Web động. Trong đó nội dung trang luôn luôn thay đổi và phải được cập nhật thường xuyên, nhanh chóng. Để đáp ứng nhu cầu này một loạt các ngôn ngữ kịch bản phía trình chủ ra đời như: JSP, ASP, Java Servlet, PHP, Perl,... kết nối với cơ sở dữ liệu tạo nên những trang WEB động thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng. Vì vậy, trong đề tài này em lựa chọn ngôn ngữ lập trình ASP.NET làm ngôn ngữ xây dựng trang Web. Ngôn ngữ trung gian IL (Intermediate Language) là C#. Kết hợp với hệ quản trị dữ liệu SQL Server dùng để quản lý cơ sở dữ liệu. Sử dụng môi trường phát triển ứng dụng Microsoft Visual Studio 2003 để phát triển ứng dụng. Phần tiếp theo sẽ trình bày một số khái niệm và phương pháp sử dụng các ngôn ngữ, các công cụ hỗ trợ để xây dựng trang WEB. 1. §«i nÐt vÒ ng«n ng÷ kÞch b¶n trang ASP (Active Server Page) a. Giíi thiÖu: ASP lµ mét ng«n ng÷ lËp tr×nh d­íi d¹ng c¸c ®o¹n m· Script hay lµ mét kÞch b¶n phÝa tr×nh chñ ch¹y trªn hÖ ®iÒu hµnh Window b»ng c¸ch cÊu h×nh tr×nh chñ Web IIS (Internet Infomation Service). ASP hç trî cho gi¶i ph¸p x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c øng dông Web, cho phÐp t¹o vµ ch¹y c¸c øng dông WEB ®éng, t­¬ng t¸c víi Client mét c¸ch hiÖu qu¶. ASP ho¹t ®éng dùa vµo c¸c Script do ng­êi lËp tr×nh t¹o s½n. b. CÊu tróc tËp tin ASP Mét tËp tin .asp cã ®u«i (phÇn më réng) lµ “.asp”. C¸c thµnh phÇn cña mét tËp tin .asp bÊt kú nh­ sau: + C¸c ®o¹n v¨n b¶n (Text) + ThÎ HTML + C¸c c©u lÖnh Script cña c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh Vbscript vµ Jscript. VD: Trang ASP sau cho phÐp hiÓn thÞ trªn tr×nh duyÖt 5 lÇn dßng ch÷ “Xin chao !” víi Font chø to dÇn: Trang ASP <% For i=1 to 5 Response.Write “ Xin chao ! ” Next %> Trong ®ã: + ...,...: lµ c¸c thÎ HTML. + : Lµ ®o¹n m· Script + Néi dung v¨n b¶n (Text) n»m trong thÎ ... b. Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng Khi Browser göi yªu cÇu (Request) tíi Server yªu cÇu mét file .asp. WEB Server nhËn Request sÏ ®äc tõ ®Çu tíi cuèi file .asp, thùc thi tÊt c¶ c¸c m· phÝa m¸y chñ cã liªn quan tíi ASP vµ tr¶ l¹i kÕt qu¶ d­í d¹ng ng«n ng÷ HTML. Sau ®ã, kÕt qu¶ nµy ®­îc göi tíi tr×nh duyÖt cña m¸y kh¸ch d­íi d¹ng mét trang WEB tÜnh (thuÇn tóy chØ gåm c¸c thÎ HTML). Request WEB Browser WEB Server Response 2. Ng«n ng÷ lËp tr×nh ASP.NET a. Giíi thiÖu ng«n ng÷ ASP.NET lµ mét n©ng cÊp tuyÖt vêi cña Microsoft nh»m thay thÕ c«ng nghÖ ASP. ASP.NET ®­îc thiÕt kÕ t­¬ng thÝch víi c¸c phiªn b¶n ASP tr­íc ®ã vµ cã thÓ cµi chung ASP.NET víi ASP trªn mét m¸y mµ kh«ng cÇn thay ®æi cÊu h×nh cña øng dông ASP cò. ASP.NET vµ ASP ho¹t ®éng ®éc lËp víi nhau, khi cµi ASP.NET nã sÏ kh«ng ®Ì chång lªn b¶n ASP tr­íc ®ã. ASP.NET sÏ ®­îc cµi thªm vµp tr×nh chñ Web IIS nh­ lµ mét tïy chän ho¹t ®éng chung víi ASP. Cã thÓ chuyÓn ASP sang ASP.NET mµ kh«ng cÇn söa ®æi nhiÒu nh­ng nh­ vËy ta sÏ kh«ng tËn dông ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm míi cña ASP.NET. MÆc dï Microsoft chØ thªm vµo ®u«i .NET nh­ng kiÕn thóc cña ASP.NET so víi ASP hÇu nh­ ®æi míi rÊt nhiÒu. Trong khi ASP chØ lµ mét ng«n ng÷ kÞch b¶n phi ®Þnh kiÓu (none-type) dùa trªn VBScript vµ Jscript, kh«ng tËn dông ®­îc c¸c ng«n ng÷ rµng buéc kiÓu m¹nh nh­ C++, Visual Basic,..th× ASP.NET cho phÐp sö dông ng«n ng÷ trung lËp. Trang ASP.NET cã thÓ viÕt b»ng nhiÒu ng«n ng÷ nh­ VBScript, Jscript, Visual Basic, C++, C#,... Mét ®iÓm m¹nh n÷a cña ASP.NET ®ã lµ m· lÖnh vµ giao diÖn. Trong khi mét trang ASP bao gåm c¸c ®o¹n m· lÖnh vµ giao diÖn (®Þnh d¹ng b»ng c¸c thµnh phÇn HTML) trén lÉn víi nhau th× ASP.NET l¹i t¸ch rêi 2 thµnh phÇn nµy. Khi ph¸t triÓn mét øng dông WEB b»ng ASP.NET th­êng c¸c dù ¸n ®­îc chia ra lµm 2 nhãm. Mét nhãm thiÕt kÕ giao diÖn (WEB designer) vµ mét nhãm viÕt lÖnh lËp tr×nh (Programmer). KÕt qu¶ cuèi cïng lµ sù trén lÉn gi÷a phÇn thiÕt kÕ giao diÖn vµ m· lÖnh ASP ®Ó t¹o mét file ch­¬ng tr×nh duy nhÊt ¦u ®iÓm lín nhÊt cña ASP.NET ®ã lµ ng­êi sö dông kh«ng cÇn ph¶i viÕt m· lÖnh ®Ó ®iÒu khiÓn mäi chuyÖn nh­ qu¶n lý tr¹ng th¸i cña c¸c tr­êng nhËp liÖu trong FORM, kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña d÷ liÖu, t¨ng tèc ®é b»ng c¸ch dïng vïng ®Öm cache,... mµ nã ®· ®­îc hç trî bëi c¸c thµnh phÇn ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng phÝa tr×nh chñ (Server side control), ho¹t ®éng theo h­íng xö lý sù kiÖn. Ta chØ cÇn khai b¸o thµnh phÇn ®iÒu khiÓn cÇn sö dông vµ trong hÇu hÕt c¸c tr­êng hîp ®Òu kh«ng cÇn ph¶i viÕt thªm m· lÖnh. Mäi viÖc kiÓm so¸t tr¹ng th¸i vµ t­¬ng t¸c víi thµnh phÇn ®iÒu khiÓn ®Òu ®­îc tr×nh chñ WEB Server víi kiÕn tróc ASP.NET lo liÖu. Víi sù hç trî cña m«i tr­êng lËp tr×nh míi, Visual Studio .NET lµ mét c«ng cô tuyÖt vêi cña Mircrosoft cho phÐp x©y dùng c¸c øng dông ASP.NET b»ng bÊt kú ng«n ng÷. b. CÊu tróc tËp tin ASP.NET C¸c trang ASP.NET cã phÇn më réng lµ “.aspx”. Mét trang ASP.NET bao gåm: + Mét trang .aspx: Lµ trang chøa phÇn thiÕt kÕ giao diÖn (ThÓ hiÖn d­íi d¹ng c¸c thÎ HTML) + Mét trang “.aspx.cs” hoÆc “.aspx.vb” (tïy thuéc vµo ng«n ng÷ trung gian sö dông ®Ó viÕt m·): Lµ trang chøa c¸c ®o¹n m· lÖnh cña mét ng«n ng÷ trung gian. ViÖc chia ra lµm 2 thµnh phÇn nh­ vËy gióp cho viÖc viÕt m· nguån râ rµng vµ dÔ ®äc h¬n. ViÖc kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña d÷ liÖu, b¶o vÖ tr¹ng th¸i cña Session,.. ®Òu ®­îc chuyÓn giao cho kiÕn tróc vµ bé khung ASP.NET xö lý. Trang ASP.NET viÕt m· Ýt h¬n vµ ng¾n gän h¬n ®ång thêi còng thùc thi nhanh h¬n trang ASP do trang ®· ®­îc biªn dÞch vµ ®­a vµo vïng ®Öm trong suèt qu¸ tr×nh thùc thi. C¸c trang tµi liÖu HTML ®­îc hç trî bëi c¸c thµnh phÇn ®iÒu khiÓn phong phó vµ ®Ñp m¾t. Trang ASP.NET kh«ng cßn phô thuéc vµo ng«n ng÷ VBscrip phi ®Þnh kiÓu n÷a vµ cã thÓ viÕt b»ng nhiÒu ng«n ng÷ lËp tr×nh hiÖn ®¹i tõ C++, C# cho ®Õn VB, Jscript. VD: Trang ASP.NET sau cho phÐp hiÓn thÞ trªn tr×nh duyÖt 5 lÇn dßng ch÷ “Xin chao !” : * Trang “Design.aspx” * Trang aspx.cs using System; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.HtmlControls; namespace WebApplication2{ public class WebForm1 : System.Web.UI.Page { protected System.Web.UI.WebControls.Label lblHello; private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { lblHello.Text ="Xin chao !"; } override protected void OnInit(EventArgs e) { InitializeComponent(); base.OnInit(e); } private void InitializeComponent() { this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load); } } } II- giíi thiÖu vÒ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu sql server 2000 1. Kh¸i qu¸t vÒ m« h×nh d÷ liÖu §èi víi viÖc thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¸c hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý chóng ta cÇn xö lý c¸c File d÷ liÖu. Nh÷ng File nµy gåm nhiÒu b¶n ghi (Record) cã cïng mét cÊu tróc x¸c ®Þnh (Lo¹i b¶n ghi). §ång thêi mçi b¶n ghi ®­îc chia thµnh c¸c tr­êng d÷ liÖu (Field). Mét c¬ së d÷ liÖu lµ mét hÖ thèng c¸c File d÷ liÖu, mçi File nµy cã cÊu tróc b¶n ghi kh¸c nhau nh­ng vÒ mÆt néi dung cã quan hÖ kh¸c nhau. Mçi hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu lµ mét hÖ thèng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c File d÷ liÖu. Trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¸c hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu, ng­êi ta cÇn c¸c m« h×nh c¬ së d÷ liÖu thÓ hiÖn c¸c mèi quan hÖ b¶n chÊt cña d÷ liÖu, c¸c d÷ liÖu nµy l¹i ph¶n ¸nh c¸c mèi quan hÖ cña c¸c thùc thÓ trong thÕ giíi thùc. Khi x©y dùng c¸c m« h×nh d÷ liÖu cÇn ph©n biÖt c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n sau: + Thùc thÓ (Entity): Lµ ®èi t­îng trong thùc tÕ mµ chóng ta cÇn m« t¶ c¸c ®Æc tr­ng cña nã. + Thuéc tÝnh (Attribute): §ã lµ c¸c d÷ liÑu thÓ hiÖn c¸c ®Æc tr­ng thùc thÓ. + Quan hÖ (Relation): §ã lµ c¸c quan hÖ Logic gi÷a c¸c thùc thÓ. YÕu tè quan träng nhÊt cña cÊu tróc d÷ liÖu lµ d¹ng cÊu tróc d÷ liÖu mµ trong ®ã c¸c quan hÖ gi÷a c¸c d÷ liÖu ®­îc m« t¶. Ta thÊy r»ng lo¹i d÷ liÖu nÒn t¶ng lµ c¸c mèi quan hÖ. Bëi v× c¸c rµng buéc lµ b¶n chÊt cña cÊu c¬ së d÷ liÖu. V× thÕ, dùa trªn viÖc x¸c ®Þnh c¸c rµng buéc gi÷a c¸c lo¹i d÷ liÖu ®­îc cho nh­ thÕ nµo mµ chóng ta ph©n lo¹i m« h×nh d÷ liÖu. Trªn thùc tÕ ta ph©n biÖt ba m« h×nh d÷ liÖu: + M« h×nh d÷ liÖu m¹ng: Lµ m« h×nh d÷ liÖu mµ trong ®ã thÓ hiÖn trùc tiÕp c¸c rµng buéc tuú ý gi÷a hai b¶n ghi. + M« h×nh d÷ liÖu quan hÖ: Lµ m« h×nh d÷ liÖu mµ trong ®ã c¸c rµng buéc ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c mèi quan hÖ (B¶ng). + M« h×nh d÷ liÖu khèi: §èi víi bµi to¸n lín theo thêi gian th× m« h×nh d÷ liÖu quan hÖ kh«ng ®¸p øng ®­îc (Nã lµ m« h×nh cã cÊu tróc tuyÕn tÝnh). M« h×nh d÷ liÖu khèi cã cÊu tróc phi tuyÕn vµ ®éng. Ta cã thÓ hiÓu m« h×nh d÷ liÖu khèi lµ mét chång c¸c b¶ng cã quan hÖ. Chång c¸c b¶ng quan hÖ ®ã t¹o thµnh mét khèi. Tãm l¹i ta cã thÓ ®­a ra mét kÕt luËn nhá vÒ viÖc nghiªn cøu m« h×nh d÷ liÖu sau: M« h×nh d÷ liÖu lµ c«ng cô rÊt tiÖn lîi ®Ó m« t¶ cÊu tróc Logic cña c¸c d÷ liÖu. Nh­ vËy ë møc ®é Logic cña m« h×nh nµy bao gåm c¸c File ®­îc biÓu diÔn d­íi d¹ng c¸c b¶ng. Do ®ã, ®¬n vÞ cña c¬ së d÷ liÖu quan hÖ lµ c¸c b¶ng. 2. C¸c mèi quan hÖ c¬ b¶n cña c¬ së d÷ liÖu §Ó nghiªn cøu vµ n¾m b¾t ®­îc ho¹t ®éng cña hÖ thèng còng nh­ kh¸i qu¸t hãa (M« h×nh hãa) ®­îc m« h×nh d÷ liÖu, ®ßi hái viÖc ®Çu tiªn ph¶i kh¶o s¸t hÖ thèng víi môc ®Ých n¾m b¾t ®­îc c¸c phÇn viÖc kh¸c nhau cña hÖ thèng cÇn ph¶i gi¶i quyÕt, ph¶i lµm râ ®­îc mèi quan hÖ c¸c phÇn viÖc ®ã, thÊy ®­îc d÷ liÖu ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña tõng phÇn viÖc. §Ó thùc hiÖn tèt vµ ®­a ra mét m« h×nh cô thÓ ®ßi hái ng­êi lµm c«ng t¸c kh¶o s¸t ph¶i cã mét c¸i nh×n tæng qu¸t. B­íc kh¶o s¸t nµy cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn c¸c phÇn viÖc tiÕp sau, cã kh¶o s¸t tèt th× míi ®­a ra ®­îc m« h×nh tèi ­u, tõ ®ã thiÕt lËp c¸c gi¶i ph¸p tèi ­u vµ kh¶ thi, kh¾c phôc ®­îc c¸ ®iÓm yÕu cña hÖ thèng cò ®ang ho¹t ®éng. Trªn thùc tÕ tån t¹i 3 lo¹i quan hÖ trªn c¬ së d÷ liÖu: Quan hÖ 1-1: Hai kiÓu thùc thÓ A vµ B gäi lµ c¸c quan hÖ 1-1 nÕu víi mét phÇn tö trong thùc thÓ A tån t¹i ®óng mét phÇn tö nh­ vËy trong thùc thÓ B vµ ng­îc l¹i. Quan hÖ 1-1 nãi ®óng h¬n lµ sù më réng nÕu ta coi thùc thÓ C lµ sù hîp nhÊt cña hai thùc thÓ A vµ B th× (Sè phÇn tö trong C) = (Sè phÇn tö trong A) + (Sè phÇn tö trong B). §iÒu ®ã nãi lªn r»ng quan hÖ 1-1 chØ lµ sù ghÐp l¹i cña hai thùc thÓ A vµ B thµnh mét thùc thÓ C cã kÝch th­íc lín h¬n. Quan hÖ 1-n Hai kiÓu thùc thÓ A vµ B ®­îc gäi lµ quan hÖ 1-n nÕu víi mét phÇn tö trong thùc thÓ A th× cã thÓ tån t¹i nhiÒu phÇn tö t­¬ng øng trong thùc thÓ B nh­ng víi mçi phÇn tö trong thùc thÓ B th× chØ tån t¹i ®óng mét phÇn tö trong thùc thÓ A. Quan hÖ 1-n ®­îc ¸p dông ®Ó thÓ hiÖn d÷ liÖu cña mét phÇn tö trong mét thùc thÓ (thùc thÓ gèc ®èi víi phÇn tö ®ã) nh­ng cã mÆt nhiÒu lÇn trong c¸c thùc thÓ kh¸c (thùc thÓ quan hÖ) Quan hÖ n-n Hai kiÓu thùc thÓ A vµ B ®­îc gäi lµ cã quan hÖ n-n nÕu mçi phÇn tö trong thùc thÓ A cã thÓ tån t¹i nhiÒu phÇn tö nh­ vËy trong thùc thÓ B vµ ng­îc l¹i, mçi phÇn tö trong thùc thÓ B còng cã thÓ tån t¹i nhiÒu phÇn tö nh­ vËy trong thùc thÓ A. Quan hÖ n-n ®­îc ¸p dông víi nhiÒu c¬ së mµ c¸c phÇn tö cã mÆt c¶ trong hai thùc thÓ vµ sè l­îng kh«ng chØ lµ mét mµ cã thÓ nhiÒu. Trong ba lo¹i quan hÖ trªn th× ta nhËn thÊy quan hÖ quan träng nhÊt lµ quan hÖ 1-n, bëi v× quan hÖ 1-1 ch¼ng qua lµ sù céng l¹i cña hai thùc thÓ thµnh mét thùc thÓ th

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuan tri mang-63.doc