Đề thi chọn giáo viên dạy giỏi bậc THCS cấp tỉnh môn Vật lý 9

Hướng dẫn học sinh giải bài tập sau:

Đặt trước gương phẳng một thấu kính hội tụ, cách gương một đoạn L = 18cm sao cho gương vuông góc với trục chính thấu kính và quay mặt phản xạ về phía thấu kính. Trước thấu kính, ngay trên trục chính đặt một điểm sáng S. Di chuyển S trên trục chính ta thấy có hai vị trí của S có ảnh của S qua quang hệ trùng với nó, hai vị trí này cách nhau D = 24cm. Tìm tiêu cự của thấu kính. (Không dùng công thức thấu kính)

 

doc10 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 14406 | Lượt tải: 85download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn giáo viên dạy giỏi bậc THCS cấp tỉnh môn Vật lý 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Së gd - ®t nghÖ an Kú thi chän gi¸o viªn d¹y giái bËc THCS cÊp TØnh Chu kú 2003 – 2006 ®Ò chÝnh thøc Bµi thi: lý thuyÕt m«n vËt lý Thêi gian lµm bµi: 150 phót C©u1 Anh ( chÞ) h·y so¹n ®Ò c­¬ng båi d­ìng ®éi dù tuyÓn häc sinh giái tØnh líp 9 m«n VËt Lý. Thêi gian: 2 tiÕt Néi dung: §Þnh luËt ¤m cho ®o¹n m¹ch, ¸p dông ®Ó x¸c ®Þnh ®iÖn trë c¸c lo¹i ®o¹n m¹ch. C©u2 G1 S lµ mét ®iÓm s¸ng ®Æt tr­íc hai g­¬ng * M G1, G2 vu«ng gãc vµ quay mÆt ph¶n x¹ víi nhau. S * Anh ( ChÞ ) h·y h­íng dÉn häc sinh vÏ tÊt c¶ c¸c tia s¸ng ®I tõ S ®Õn M G2 C©u3: Mét vËt ®Æc ®ång chÊt, ®­îc treo vµo mét lùc kÕ, råi lÇn l­ît nhóng ch×m vµo c¸c chÊt láng kh¸c nhau. Khi nhóng vµo chÊt láng cã khèi l­îng riªng D1, lùc kÕ chØ gi¸ trÞ P1. Khi nhóng vµo chÊt láng cã khèi l­îng riªng D2, lùc kÕ chØ gi¸ trÞ P2. T×m khèi l­îng riªng cña chÊt t¹o nªn vËt. C©u4: Mét Êm ®iÖn ®ùng ®ùng ®Çy n­íc, ng­êi ta thÊy: Khi c¾m Êm ®iÖn vµo hiÖu ®iÖn thÕ U1 = 120V. th× sau t1 = 10 phót n­íc s«i. Khi c¾m Êm ®iÖn vµo hiÖu ®iÖn thÕ U2 = 100V. th× sau t2 = 15 phót n­íc s«i. Hái nÕu c¾m vµo hiÖu ®iÖn thÕ U3 = 80V th× sau bao l©u n­íc s«i? BiÕt r»ng hao phÝ n¨ng l­îng khi ®un tØ lÖ thuËn víi thêi gian ®un. Anh ( chÞ) h·y tr×nh bµy lêi gi¶i 2 bµi to¸n nªu ë c©u 3 vµ c©u 4. -----------------Hết----------------- Së gd - ®t nghÖ an Kú thi chän gi¸o viªn d¹y giái bËc THCS cÊp TØnh ®Ò chÝnh thøc Chu kú 2006 – 2009 Bµi thi: lý thuyÕt m«n vËt lý Thêi gian lµm bµi: 150 phót C©ô 1: ( 4,5 ®iÓm) H·y cho biÕt cÊu tróc cña mét c©u tr¾c nghiÖm nhiÒu lùa chän! Nªu nh÷ng chó ý cÇn thiÕt khi viÕt( Tõng phÇn, chung cho tÊt c¶ c¸c phÇn ) mét cÊu tróc tr¾c nghiÖm nhiÒu lùa chän. C©ô 2 ( 3,5 ®iÓm) B U A N M r Khi thiÕt kÕ mét gi¸o ¸n bµi häc, môc tiªu kiÕn thøc ®­îc viÕt ra ph¶i ë Ýt nhÊt 3 cÊp ®é. §ã lµ nh÷ng cÊp ®é nµo? Anh ( chÞ ) h·y so¹n ba c©u hái tr¾c nghiÖm ( lo¹i nhiÒu lùa chän ) øng víi ba cÊp ®é trªn cho môc II - §Þnh luËt, ¤m – Bµi 2 ch­¬ng tr×nh vËt lý líp 9 hiÖn hµnh. C©u 3 ( 2,5 ®iÓm ) Mét m¹ch ®iÖn ®­îc m¨c nh­ h×nh vÏ. HiÖu ®iÖn thÕ U gi÷a hai ®iÓm A, B vµ r kh«ng ®æi. M¾c vµo M, N ®iÖn trë R1 , ®o nhiÖt l­îng t¶o ra trªn R1. CÊt R1 thay vµo ®ã R2 vµ l¹i ®o nhiÖt l­îng to¶ ra trªn R2. Quan hÖ gi÷a R1 vµ R2 ph¶i nh­ thÕ nµo ®Ó trong cïng mét kháang thêi gian, nhiÖt l­îng to¶ ra trªn R1 vµ R2 lµ nh­ nhau. C©u 4 (5,5 ®iÓm ) R2 R1 Đ2 M Đ1 N +UAB- Ro Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ: Hai ®Ìn gièng hÖt nhau, c«ng suÊt vµ hiÖu ®iÖn thÕ ghi trªn c¸c ®Ìn bÞ mê, hiÖu ®iÖn thÕ gi÷©hi ®iÓm A vµ B kh«ng ®æi, R0 = 4, R1 = 1; R2 = 5. BiÕt c«ng suÊt PMN cña ®o¹n M,N ®¹t cùc ®¹i vµ PMN = 25W, ®Ìn §1 s¸ng b×nh th­êng. T×m ®iÖn trë cña mçi ®Ìn. T×m sè ghi ( c«ng suÊt vµ hiÖu ®iÖn thÕ ) trªn c¸c ®Ìn. c) T×m hiÖu ®iÖn thÕ UAB gi÷a hai ®iÓm A, B. Bµi 5 ( 4,5 ®iÓm ) Anh ( chÞ ) h·y h­íng dÉn häc sinh gi¶i bµi to ¸n sau: Hai thÊu kÝnh ®Òu ®­îc cÊu t¹o bëi mét mÆt ph¼ng vµ mét mÆt cong,chóng ®­îc ghÐp chung trôc chÝnh vµo hai mÆt bªn cña mét hép kÝn, rçng ( mÆt ph¼ng quay ra ngoµi). kho¶ng c¸ch hai thÊu kÝnh L = 24cm. Khi chiÕu vµo thÊu kÝnh thø nhÊt mét chïm s¸ng song song víi trôc cã ®é réng lµ a cm, th× chïm tia lã ra khái thÊu kÝnh cã ®é réng lµ 2acm. X¸c ®Þnh tiªu cù tõng thÊu kÝnh. a 2a ---HÕt--- H­íng dÉn gi¶i Bµi4 a, Gäi ®iÖn trë c¸c bãng ®Ìn lµ R, ta cã: §Æt: C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua m¹ch chÝnh lµ: , (v×: 4.4a (4+a)2, dÇu b»ng x¶y ra a = 4) Suy ra: PMN (Max) a = 4 R= 6 VËy, ®iÖn trë mçi bãng ®Ìn lµ R= 6. b, Ta cã: . MÆt kh¸c: PMN (Max)= 25W . Mµ U§ = UMN = 10(V) Ta cã: P§ = (W). VËy, ®Ìn ghi( 10V- 17W). c, HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm A, B lµ: UAB = 20V. -----------------Hết----------------- SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TỈNH CẤP THCS CHU KỲ 2009 – 2012 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi lý thuyết môn: Vật lí (Đề gồm có 01 trang) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Bài 1: ( 4 điểm ) Anh (Chị) hãy nêu những biện pháp đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lý ở THCS trong giai đoạn hiện nay ? Trình bày ngắn gọn biện pháp rèn luyện những kỹ năng dạy học vật lý cơ bản. Bài 2: ( 4 điểm ) Cho một lực kế, hai bình đựng hai chất lỏng có khối lượng riêng đã biết D1 và D2 , một thỏi kim loại đặc đồng chất. Hãy trình bày phương án xác định khối lượng riêng D của thỏi kim loại. (1) (2) (3) Bài 3: ( 4 điểm ) Trong một bình cao có tiết diện thẳng là hình vuông, được chia làm 3 ngăn như hình vẽ 1. Hai ngăn nhỏ có tiết diện thẳng cũng là một hình vuông có cạnh bằng nửa cạnh của bình. Đổ nước vào các ngăn đến cùng một độ cao. Nhiệt độ nước ở các ngăn lần lượt là t1 = 650c, t2 = 350c, t3 = 200c. Biết rằng thành bình cách nhiệt rất tốt, nhưng các vách ngăn dẫn nhiệt không tốt lắm; nhiệt lượng truyền H.vẽ 1 qua các vách ngăn trong một đơn vị thời gian tỷ lệ với diện tích tiếp xúc của nước và với hiệu nhiệt độ ở hai bên vách ngăn. Sau một thời gian thì nhiệt độ ngăn 1 giảm t1 = 10c. Hỏi trong thời gian trên hai ngăn còn lại nhiệt độ biến đổi bao nhiêu? Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình và với môi trường ngoài. Bài 4: ( 4 điểm ) Hướng dẫn học sinh giải bài tập sau: Đặt trước gương phẳng một thấu kính hội tụ, cách gương một đoạn L = 18cm sao cho gương vuông góc với trục chính thấu kính và quay mặt phản xạ về phía thấu kính. Trước thấu kính, ngay trên trục chính đặt một điểm sáng S. Di chuyển S trên trục chính ta thấy có hai vị trí của S có ảnh của S qua quang hệ trùng với nó, hai vị trí này cách nhau D = 24cm. Tìm tiêu cự của thấu kính. (Không dùng công thức thấu kính) r Đ1 A H.vẽ 2 B Bài 5: ( 4 điểm ) Cho mạch điện như hình vẽ 2. Biết hiệu điện thể U giữa hai điểm A và B không đổi, đèn Đ1 sáng bình thường và công suất cả mạch là 12W. Nếu thay đèn Đ1 bằng đèn Đ2 có cùng công suất định mức như Đ1 thì Đ2 cũng sáng bình thường nhưng khi đó công suất cả mạch bằng 8W. Hãy tính: a, Công suất định mức mỗi đèn. b, Điện trở mỗi đèn theo r. c, Nếu Đ1, Đ2 mắc song song rồi nối với r thì công suất mạch bằng bao nhiêu? --------------Hết-------------- SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS Năm học; 2009-2012 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN: Vật lý Câu Nội dung Điểm 1 4,0 - Những biện pháp đổi mới PPDH môn vật lý ở THCS: 3,0 + Nghiên cứu nắm vững chương trình giáo dục phổ thông môn vật lí ở THCS. 0,5 + Rèn luyện những kỹ năng dạy học vật lí cơ bản. 0,5 + Sử dụng thiết bị TN và đồ dùng dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của HS. 0,5 +Ứng dụng máy tính và các công nghệ hiện đại trong dạy học vật lí. 0,5 + Đổi mới đánh giá kết quả học tập của HS. 0,5 + Đổi mới việc soạn giáo án ( lập kế hoạch bài dạy ) 0,5 - Biện pháp rèn luyện kỹ năng dạy học vật lý cơ bản: 1,0 + GV phải có được kỹ năng xác định mục tiêu dạy học đã lượng hoá của từng bài, từng đơn vị kiến thức. 0,5 + GV phải có kỹ năng tổ chức cho HS Hhoạt động chiếm lĩnh kiến thức và kỹ năng phù hợp với mục tiêu đã được lượng hoá. 0,5 2 Các bước tiến hành thí nghiệm 4,0 - Dùng lực kế đo trọng lượng của thỏi kim loại: P0 0,5 - Nhúng chìm thỏi KL trong chất lỏng D1, số chỉ của lực kế là P1 0,5 - Nhúng chìm thỏi KL trong chất lỏng D2, số chỉ của lực kế là P2 0,5 - Tính toán: Gọi D là KLR của thỏi kim loại, V là thể tích của nó Ta có: + Trọng lượng riêng của thỏi kim loại: P0 = 10.D.V (1) 0,5 + Trọng lượng của thỏi KL trong chất lỏng D1 là: P1 = P0 - FA1 = ( D - D1).V.10 (2) 0,5 Trọng lượng của thỏi KL trong chất lỏng D2 là: P1 = P0 - FA2 = ( D – D2).V.10 (3) 0,5 Từ (2) và (3) ta có: 0,5 Tính được KLR của thỏi KL là: 0,5 3 4,0 Diện tích tiếp xúc của các khối nước trong các ngăn là như nhau và nhiệt lượng truyền qua giữa chúng tỷ lệ với hiệu nhiệt độ với cùng một hệ số tỷ lệ là k, do đó: 0,25 Nước ở ngăn (1) toả nhiệt sang nước ở ngăn (2) và ngăn (3) lần lượt là: Q12 = k(t1 - t2) và Q13 = k(t1 - t3) 0,5 Nước ở ngăn (2) toả nhiệt sang nước ở ngăn (3) là: Q23 = k(t2 - t3) 0,25 Ta có các phương trình cân bằng nhiệt: Q12 + Q13 = k( t1-t2+t1-t3) = 2mc∆t1 (1) Q12 - Q23 = k(t1-t2-t2+t3) = mc∆t2 (2) Q23 + Q13 = k(t2-t3+t1-t3) = mc∆t3 (3) 0,5 0,5 0,5 Chia (1) cho (2) ta có: ∆t2 = = 0,40c 0,75 Chia (1) cho (3) ta có: ∆t3 = = 1,60c 0,75 4 Hướng dẫn HS giải bài tập 4,0 - Ảnh qua quang hệ trùng với vậtảnh là ảnh thật. Do đó tia ló cuối cùng đi qua vị trí của vật. 0,5 - Để tia ló cuối cùng đi qua vị trí của vật thì chỉ xảy ra hai trường hợp 0,5 + Tia sáng tới qua TK đến gương, tia phản xạ quay trở lại hướng cũ + Tia sáng tới qua TK đến gương, tia phản xạ trên gương đối xứng với tia tới qua trục chính. - Vị trí 1: Để S’1 S1, tia sáng qua TK tới gương phản xạ trở lại ( i’ = i = 00 ) chùm sáng tới gương là chùm song song. Vậy S1 phải đặt tại tiêu điẻm của TK. S1O = f (f là tiêu cự của TK hội tụ) 0,5 -Vị trí 2: Theo bài ra cách S1 một đoạn S1S2 = D = 24cm.Tia sáng từ S2 TK G cho tia phản xạ đối xứng qua trục chính. Sử dụng trục phụ để vẽ tia khúc xạ qua TK (H.Vẽ) 0,25 L G S1 O F S1 L O G D f L F I N A S2 M Vị trí 1 > << > << 0,5 Vị trí 2 0,5 + Xét hai tam giác đồng dạng S2MF và S2AO ta có: (1) 0,25 + Xét hai tam giác đồng dạng MFO và NIO ta có: (2) 0,25 mà AO = NI, nên từ (1) và (2) ta có: Hay 0,25 Giải PT có nghiệm: = 12cm = - 36cm ( không thoả mãn - loại ) 0,5 5 4,0 a Với hai cách mắc các đèn Đ1 và Đ2 ta có: 1,0 P = PĐ + Pr => P - PĐ = Pr 0,25 Cách 1: 12 - PĐ = I21.r = (1,5.I2)2r (vì I1 = 1,5I2) 0,25 Cách 2: 8 - PĐ = I22.r 0,25 Chia 2 vế: 0,25 b Vì đèn và r mắc nối tiếp: 0,5 Khi mắc Đ1: Pr = P - PĐ = 12 - 4,8 = 7,2(W) 0,25 Thay vào trên: 0,25 c Khi 2 đèn mắc song song. 0,5 0,5 Trường hợp chỉ mắc Đ1 nối tiếp với r thì: Ptm= => 0,5 Thay vào (1) ta có Ptm= 0,5 \ -----------------Hết----------------- UBND HUYÖN NGHI LéC ®Ò thi chän gi¸o viªn d¹y giái huyÖn PHßNG GD&§T n¨m häc: 2008-2009 M«n: VËt lý Thêi gian: 120 phót ( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò ) C©u 1: §ång chÝ h·y tr×nh bµy: a. Nh÷ng biÖn ph¸p ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc m«n vËt lý ë THCS trong giai ®o¹n hiÖn nay. b. Quy tr×nh d¹y häc mét ®¹i l­îng vËt lý. Theo ®ång chÝ khi d¹y mét ®¹i l­îng vËt lý cÇn l­u ý nh÷ng vÊn ®Ò g×? LÊy vÝ dô minh ho¹. C©u 2: Mét b×nh h×nh trô cã b¸n kÝnh ®¸y R= 20cm ®­îc ®Æt th¼ng ®øng chøa n­íc ë nhiÖt ®é t= 20c. Ng­êi ta th¶ mét qu¶ cÇu b»ng nh«m cã b¸n kÝnh R= 10cm ë nhiÖt ®é t= 40c vµo b×nh th× khi c©n b»ng mùc n­íc trong b×nh ngËp chÝnh gi÷a qu¶ cÇu. Bá qua sù trao ®æi nhiÖt cña b×nh víi m«i tr­êng. Cho khèi l­îng riªng cña n­íc D= 1000kg/m vµ cña nh«m D= 2700kg/m, nhiÖt dung riªng cña n­íc C= 4200J/kg.K vµ cña nh«m C= 880J/kg.K. a. T×m nhiÖt ®é cña n­íc khi c©n b»ng nhiÖt. b. §æ thªm dÇu ë nhiÖt ®é t= 15c vµo b×nh cho võa ®ñ ngËp qu¶ cÇu. BiÕt khèi l­îng riªng vµ nhiÖt dung riªng cña dÇu D= 800kg/m vµ C= 2800J/kg.K. X¸c ®Þnh: - NhiÖt ®é cña hÖ khi c©n b»ng nhiÖt. - ¸p suÊt t¹i ®¸y b×nh - ¸p lùc cña qu¶ cÇu lªn ®¸y b×nh. C©u 3: Nªu ph­¬ng ¸n thÝ nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh ®iÖn trë cña mét ampe kÕ. Dông cô gåm: Mét nguån ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi, mét ®iÖn trë R ®· biÕt gi¸ trÞ, mét biÕn trë con ch¹y ( cã ®iÖn trë toµn phÇn lín h¬n R), hai chiÕc kho¸ ®iÖn, mét sè d©y dÉn ®ñ dïng ( cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ ), mét ampe kÕ cÇn x¸c ®Þnh ®iÖn trë. Chó ý: Kh«ng m¾c ampe kÕ trùc tiÕp vµo nguån. A B M C F O1 O2 C©u 4: Mét thiÕt bÞ gåm mét mÆt ph¼ng nghiªng ABC, rßng räc cè ®Þnh O1 vµ rßng räc ®éng O2 ®­îc bè trÝ nh­ h×nh vÏ. Cho AB = 3m, BC = 4m. Bá qua träng l­îng cña rßng räc vµ ma s¸t, d©y nhÑ vµ kh«ng gi·n. a. NÕu kÐo ®Çu d©y F theo ph­¬ng th¼ng ®øng ®Ó ®­a vËt M lªn cao th× lîi bao nhiªu lÇn vÒ lùc ? b. Mét qu¶ cÇu cã khèi l­îng m = 0,5kg lµm b»ng chÊt cã khèi l­îng riªng lµ 5g/cm3 ®­îc treo vµo ®Çu d©y F th× qu¶ cÇu chuyÓn ®éng ®Òu trong mét b×nh n­íc theo chiÒu tõ d­íi lªn trªn. X¸c ®Þnh vËn tèc chuyÓn ®éng cña qu¶ cÇu. BiÕt r»ng nÕu th¶ riªng qu¶ cÇu trong b×nh n­íc th× qu¶ cÇu chuyÓn ®éng víi vËn tèc 0,1m/s vµ lùc c¶n l¹i chuyÓn ®éng cña n­íc chØ phô thuéc vËn tèc chuyÓn ®éng vµ tû lÖ thuËn víi vËn tèc chuyÓn ®éng. Cho khèi l­îng cña vËt M = 1,5kg, khèi l­îng riªng cña n­íc lµ 1000kg/m3. -----------------Hết----------------- H­íng dÉn chÊm ®Ò thi gi¸o viªn d¹y giái M«n: VËt lý C©u1: ( 4 điểm ) a. Những biện pháp đổi mới PPDH môn vật lí ở THCS. ( 1điểm ) 1, Nghiên cứu nắm vững chương trình giáo dục phổ thông môn vật lí ở THCS. 2, Rèn luyện những kỹ năng dạy học vật lí cơ bản. 3. Sử dụng thiết bị TN và đồ dùng dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của HS. 4. Ứng dụng máy tính và các công nghệ hiện đại trong dạy học vật lí. 5. Đổi mới đánh giá kết quả học tập của HS. 6. Đổi mới việc soạn giáo án ( lập kế hoạch bài dạy ) b.Quy trình dạy học đại lượng vật lí: ( 1điểm ) - Phát hiện đặc điểm định tính của đại lượng vật lí - Làm sáng tỏ đặc điểm định lượng của đại lượng vật lí - Định nghĩa đại lượng vật lí - Xác định đơn vị đo đại lượng vật lí - Vận dụng đại lượng vật lí vào thực tiễn c. Những lưu ý khi dạy học đại lượng vật lí: ( 1 điểm ) - Mỗi đại lượng vật lí đều có 2 đặc điểm: định tính ( biểu thị một tính chất nào đó của sự vật, hiện tượng, còn được gọi là ý nghĩa vật lí của đại lượng vật lí ), định lượng ( biểu thị mối quan hệ giữa đại lượng đang xét với các đại lượng đã biết ) - Nội dung của đại lượng không phải là bất biến có thể thay đổi theo sự phát triển của trình độ nhận thức con người. d. Ví dụ minh hoạ: ( 1 điểm ) Câu 2: ( 2 điểm ) a. Tìm nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt ( 0,5điểm ) - Khối lượng của nước trong bình là: m= V.D= (R.R- .R).D= 10,472 (kg). - Khối lượng của quả cầu là: m= V.D= R.D= 11,31 (kg). - Phương trình cân bằng nhiệt: cm( t - t ) = cm( t- t ) Suy ra: t = = 23,7c. b. ( 1,5 điểm ) - Thể tích của dầu và nước bằng nhau nên khối lượng của dầu là: m= = 8,38 (kg). - Tương tự như trên, nhiệt độ của hệ khi cân bằng nhiệt là: t= 21c ( 0,5đ) - Áp suất các chất lỏng gây ra ở đáy bình là: p = 10 ( D.R+ D.R) = 1800 (N/m) ( 0,5đ) - Áp lực của quả cầu lên đáy bình là: F = P- F= 10m - . R( D+ D).10 75(N) ( 0,5đ) A K1 K2 R0 R U Câu 3: ( 2 điểm ) Mắc mạch điện như hình vẽ - Chỉ đóng K, dòng qua R là I : U = I( R+ R)(1) - Chỉ đóng K, dịch chuyển con chạy để ampe kế chỉ I, khi đó R = R. - Đóng cả hai khoá thì ampe kế chỉ I. Ta có: U = I( R+ ) (2) - Giải hệ phương trình (1) và (2), ta được: R = A B M C F O1 O2 F1 F2 P Câu 4: ( 2 điểm ) a. ( 1 điểm ) Gọi trọng lượng của vật M là P. Để vật M chuyển động đều thì: P.AB = F1.AC = F1 P.3 = F1.5 F1 = .P Mà F1 = 2F2 F2 = .P = .P Vì F2 = F F = .P Như vậy nếu kéo đầu dây F theo phương thẳng đứng để đưa vật M lên cao thì lợi lần về lực. b. ( 1 điểm ) Đổi 0,5kg = 500g, D0 = 1000kg/m3 = 1g/cm3 d0 = 0,01N/cm3 Ta thấy: P = 10M = 10.1,5 = 15(N) F = .P = 4,5(N) Gọi P1 là trọng lượng quả cầu: P1 = 10m = 10.0,5 = 5(N) Thể tích của quả cầu: V = = = 100(cm3) Lực đẩy acsimet tác dụng lên vật: FA = V.d0 = 100.0,001 = 1(N) - Khi quả cầu chuyển động từ dưới lên trên: F + FA = FC + P1 Với FC là lực cản chuyển động của quả cầu: FC = F + FA - P1 = 4,5 + 1 - 5 = 0,5(N) - Khi thả quả cầu chuyển động từ trên xuống dưới: P1 = FA + F F = P1 - FA = 5 - 1 = 4(N) - Gọi k là hệ số tỷ lệ giữa lực cản và vận tốc chuyển động, v1 là vận tốc chuyển động của quả cầu theo hướng từ trên xuống, v2 là vận tốc chuyển động của quả cầu theo hướng từ dưới lên. Ta có: F = k.v1 và FC = k.v2 = Vậy vận tốc của quả cầu khi chuyển động từ dưới lên trên là 0,0125(m/s) -----------------Hết----------------- ®Ò kiÓm tra chän ®éi tuyÓn dù thi häc sinh giái tØnh khèi 9 ( vßng 3) N¨m häc 2008 – 2009 M«n: vËt lý ( Thêi gian lµm bµi 90 phót) **************************************************************************** Bµi1 (1,5®iÓm) T¹i hai ®iÓm A,B trªn cïng mét ®­êng th¼ng cã hai vËt khëi hµnh cïng mét lóc. NÕu chóng chuyÓn ®éng cïng chiÒu th× cø sau 5 gi©y kho¶ng c¸ch gi÷a chóng t¨ng thªm 3m. NÕu chóng chuyÓn ®éng l¹i gÇn nhau th× cø sau 10 gi©y kho¶ng c¸ch gi÷a chóng gi¶m ®I 16m( biÕt hai vËt chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu víi vËn tèc kh«ng ®æi). TÝnh vËn tèc cña mçi vËt? T×m thêi gian hai xe gÆp nhau. Bµi2 (1,5®iÓm) Mét vßng d©y dÉn h×nh trßn t©n O, d©y dÉn t¹o nªn vßng d©y lµ ®ång chÊt, tiÕt diÖn ®Òu cã ®iÖn trë lµ R = 25. M¾c vßng d©y vµo m¹ch ®iÖn t¹i A vµ B sao cho gãc AOB = ( A,B lµ c¸c ®iÓm bÊt k× trªn vßng d©y) TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña vßng d©y theo . T×m ®Ó ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña vßng d©y lµ lín nhÊt. Bµi3 (3®iÓm) Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ 1. BiÕt R1 = R, R2 = 2R1, R3 = 3R1. Dïng v«n kÕ V1 m¾c vµo A,C th× nã chØ A C D B U1 = 40,6V; m¾c vµo C,D th× nã U2 = 2,5V ( UAB kh«ng ®æi) R1 R2 R3 NÕu m¾c v«n kÕ V1 vµo D,B th× nã chØ bao nhiªu? Thay R2 b»ng v«n kÕ V2( cã ®iÖn trë lý t­ëng). H×nh 1 T×m sè chØ cña v«n kÕ V2 lóc ®ã. V1 V2 A - B + r R2 R3 R1 D C Bµi4 (4®iÓm) Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ 2. Hai v«n kÕ gièng nhau( cã ®iÖn trë RV) R1 = r ; R2 = R3 = 10. §Ìn § míi tiªu Thô c«ng suÊt ®Þnh møc( bá qua ®iÖn trë c¸c d©y nèi). a)TÝnh r, Rv vµ ®iÖn trë cña ®Ìn § biÕt R»ng muèn ®Ìn s¸ng b×nh th­êng th× Ph¶I bít ®i hai trong 3 ®iÖn trë R1, R2 R3. Khi ®ã sè chØ cña v«n kÕ V1 kh«ng ®æi vµ b»ng 5 lÇn sè chØ cña v«n kÕ V2. b)Cho biÕt c«ng suÊt ®Þnh møc cña ®Ìn Lµ 8W. TÝnh UAB -----------------Hết-----------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số đề giáo viên dạy giỏi lớp 9- môn vật lý.doc