Đề thi Toán lớp 4 học kỳ 1

Moãi baøi taäp döôùi ñaây keøm theo moät soá caâu traû lôøi A, B, C (laø ñaùp soá, keát quaû tinh). Haõy khoanh vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.

Caâu 1: Taùm möôi hai trieäu chín traêm nghìn saùu traêm linh taùm, vieát laø :(0,5 ñieåm)

A. 829 600 B. 82 968 000 C. . 82 900 608

 

Hồ Thanh Ngạt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Caâu 2: Soá lôùn nhaát trong caùc soá 795 250; 794 852; 795 205laø: (0,5 ñieåm)

A. 795 205 B. . 795 250 C. 794 852

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 6409 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Toán lớp 4 học kỳ 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng TH. Long Ñieàn TieánA Hoï vaø teân:________________ Lôùp: 4 ÑEÀ KIEÅM TRA ÑK CUỐI HOÏC KÌ I Ngaøy thi:____/_____/ 2011 MOÂN: TOAÙN Thôøi gian: …….. phuùt (Khoâng keå phaùt ñeà) (Chöõ kyù GT1) (Chöõ kyù GT2) Maõ soá SOÁ BAÙO DANH: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÑIEÅM NHAÄN XEÙT (Chöõ kyù GK1) (Chöõ kyù GT2) Maõ soá Phaàn daønh cho chaám laïi (Chöõ kyù GK1) (Chöõ kyù GT2) I.PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM (4 ÑIEÅM) Moãi baøi taäp döôùi ñaây keøm theo moät soá caâu traû lôøi A, B, C (laø ñaùp soá, keát quaû tinh). Haõy khoanh vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng. Caâu 1: Taùm möôi hai trieäu chín traêm nghìn saùu traêm linh taùm, vieát laø :(0,5 ñieåm) A. 829 600 B. 82 968 000 C. . 82 900 608 Hồ Thanh Ngạt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caâu 2: Soá lôùn nhaát trong caùc soá 795 250; 794 852; 795 205laø: (0,5 ñieåm) A. 795 205 B. . 795 250 C. 794 852 Hồ Thanh Ngạt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caâu 3: Cho caùc soá: 2456; 45680; 45735. Soá naøo vöøa chia heát cho 5 vaø 2? A. 45 680 B. 45 735 C. 2456 Hồ Thanh Ngạt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caâu 4: Neáu m = 365, n = 23 thì m x n = …………: (0,5 ñieåm) Soá thích hôïp ñeå vieát vaøo choã chaám laø: A. 8 395 B.388 C. 342 Hồ Thanh Ngạt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caâu 5: 2 tấn 2kg = …….. kg. (0,5 ñieåm) Soá thích hôïp ñeå vieát vaøo choã chaám laø: A. 202 B. 2002 C. 2200 Hồ Thanh Ngạt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caâu 6: Trong pheùp chia coù dö, soá dö luùc naøo cuõng……… soá chia:. (0,5 ñieåm) A. Lôùn hôn ; B. Beù hôn C. Baèng Hồ Thanh Ngạt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caâu 7: Tìm x: Bieát 45 < x < 75; x = ……? (0,5 ñieåm) Chuù yù: x laø nhöõng soá troøn chuïc: A. 40; 50; 60; B. 50; 60;70; C. 60; 70; 80; Hồ Thanh Ngạt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Caâu 8 : Dieän tích cuûa hình chöõ nhaät laø : ( 0,5 ñieåm ) 24 cm 32 cm B 64 cm C. 192 cm 8 cm Hồ Thanh Ngạt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II.PHAÀN TÖÏ LUAÄN (6 ÑIEÅM) Baøi 1. Tính coù ñaët tính (2 ñieåm) a/ 60 736 + 9 354 =…………. (0,5 ñieåm) b/ 17 450 – 8 391 =…………..(0,5 ñieåm) …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… c/ 3 278 x 38 = ……………….(0,5 ñieåm) d/ 9594 : 234 = ………..………(0,5 ñieåm) …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… Hồ Thanh Ngạt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Baøi 2. (3 ñieåm) Toång soá hoïc sinh cuûa tröôøng laø 154 hoïc sinh. Soá hoïc sinh nam ít hôn soá hoïc sinh nöõ laø 38 baïn. Hoûi Tröôøng ñoù coù bao nhieâu hoïc sinh nam vaø bao nhieâu hoïc sinh nöõ? Hồ Thanh Ngạt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Baøi 3. (1 ñieåm) Lôùp boán A coù 31 hoïc sinh, lôùp boán B coù 35 hoïc sinh, lôùp boán C ít hôn lôùp boán B 9 baïn. Hoûi trung bình moãi lôùp coù bao nhieâu hoïc sinh? Hồ Thanh Ngạt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM TOAÙN I.PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM (4 ÑIEÅM) Caâu 1 Caâu 2 Caâu 3 Caâu 4 Caâu 5 Caâu 6 Caâu 7 Caâu 8 C B A A B B B C II.PHAÀN TÖÏ LUAÄN (6 ÑIEÅM) Baøi 1 Ñaët tính roài tính. (2 ñieåm) a/ 60 736 + 9 354 = 70 090 (0,5 ñieåm) b/ 17 450 – 8 391 = 9 059 (0,5 ñieåm) + 60 736 17 450 9 354 8 391 70 090 9 059 c/ 3 278 x 38 = 124 564 .(0,5 ñieåm) d/ 9594 : 234 = 41 (0,5 ñieåm) 3278 9594 234 x 38 234 41 26224 0 9834 124564 Baøi 2. (3 ñieåm) Toång soá hoïc sinh cuûa tröôøng laø 758 hoïc sinh. Soá hoïc sinh nam ít hôn soá hoïc sinh nöõ laø 38 baïn. Hoûi Tröôøng ñoù coù bao nhieâu hoïc sinh nam vaø bao nhieâu hoïc sinh nöõ? Baøi giaûi Toùm taét Baøi giaûi ? HS Hai laàn soá hoïc sinh nöõ laø: 758 + 38 = 796 (hoïc sinh) (0,5 ñieåm) Nöõ: Soá hoïc sinh nöõ laø: 38 HS 758HS 796 : 2 = 398 ( hoïc sinh) (1 ñieåm) Nam: Soá hoïc sinh nam laø: 398 – 38 = 360 ( hoïc sinh) ( 1 ñieåm ) ? HS Ñaùp soá: Nö õ 398; Nam 360 ( 0,5 ñieåm) Baøi 3. (1 ñieåm) Lôùp boán A coù 31 hoïc sinh, lôùp boán B coù 35 hoïc sinh, lôùp boán C ít hôn lôùp boán B 9 baïn. Hoûi trung bình moãi lôùp coù bao nhieâu hoïc sinh? Baøi giaûi Soá HS lôùp boán C laø: 35 – 9 = 26 ( baïn) (0,5 ñieåm) Soá HS trung bình moãi lôùp laø: (32 + 35 + 26) : 3 = 31 ( baïn ) (0,5 ñieåm) Ñaùp soá: 31 hoïc sinh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề thi Toán lớp 4 HKI - Thanh Ngạt.doc
Tài liệu liên quan