Đồ án Khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho vùng nông thôn huyện Krông Pắc, tỉnh ĐăkLăk

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1

I.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1

I.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: 1

I.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 2

I.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 2

I.5. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 3

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI HUYỆN KRÔNG PẮC TỈNH ĐĂKLĂK 6

II.1. TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 6

II.1.1. Vị trí địa lý 6

II.1.2. Địa hình, thổ nhưỡng 7

II.1.2.1. Địa hình 7

II.1.2.2. Thổ nhưỡng 8

II.1.3. Khí hậu – Thủy văn 8

II.1.3.1. Khí hậu 8

II.1.3.2. Thủy văn 10

II.1.4. Các nguồn tài nguyên 11

II.1.4.1. Tài nguyên đất 11

II.1.4.2. Tài nguyên nước 12

II.1.4.3. Tài nguyên rừng 13

II.1.4.4. Tài nguyên khóang sản 13

II.2. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 13

II.2.1. Hiện trạng phát triển kinh tế 13

II.2.1.1. Nông nghiệp 14

II.2.1.2. Lâm nghiệp 15

II.2.1.3. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 15

II.2.1.4. Thương mại – dịch vụ – du lịch 15

II.2.2. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng – các khu dân cư nông thôn 16

II.2.2.1. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 16

II.2.2.2. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn 17

II.2.3. Dân số – Lao động – Mức sống 18

II.2.3.1. Dân số 18

II.2.3.2. Lao động 18

II.2.3.3. Thu nhập và mức sống 19

II.2.4. Dân tộc – Tôn giáo – Phong tục tập quán 19

II.2.5. Gia đình – Trẻ em và vấn đề giới. 25

II.3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 26

II.3.1. Mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 26

II.3.2. Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực 26

II.3.2.1. Dân số, nguồn nhân lực 26

II.3.2.2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 27

II.3.2.3. Nông nghiệp 27

II.3.2.4. Lâm nghiệp 28

II.3.2.5. Công nghiệp 29

II.3.2.6. Giao thông 29

CHƯƠNGIII: TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG PẮC 30

III.1. KHÁI NIỆM NÔNG THÔN, MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN 30

III.1.1. Khái niệm môi trường 30

III.1.2. Khái niệm nông thôn 30

III.1.3. Khái niệm môi trường nông thôn 31

III.2. CẤU TRÚC SINH THÁI MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG PĂC 31

III.2.1. Phân loại môi trường nông thôn 31

III.2.1.1. Nông thôn ngoại thành 32

III.2.1.2. Nông thôn thuộc vùng sâu vùng xa 32

III.2.1.3. Nông thôn miền trung du 33

III.2.2.Cấu trúc sinh thái môi trường nông thôn huyện krông pắc 33

III.2.3. Diễn thế và các hoạt động chủ yếu của môi trường nông thôn huyện krông. 35

III.2.3.1. Diễn thế 35

III.2.3.2. Các hoạt động chủ yếu của môi trường nông thôn huyện Krông Pắc 35

III.3. VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN 39

III.3.1. Ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi 39

III.3.2. Ô nhiễm môi trường do hố xí không hợp vệ sinh 42

III.3.3. Tình hình vệ sinh môi trường tại các chợ 44

III.3.4. Ô nhiễm môi trường do hoạt động canh tác. 45

III.3.5. Ô nhiễm môi trường do phân bón, thuốc BVTV 46

III.4. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC 47

III.4.1. Các công trình cấp nước hiện nay của Huyện 47

III.4.2. Hiện trạng nguồn nước mặt 47

III.4.2.1. Khả năng khai thác sử dụng nước mặt 47

III.4.2.2. Chất lượng nước mặt 48

 

 

III.4.3. Hiện trạng nguồn nước ngầm 49

III.4.3.1. Khả năng khai thác và sử dụng nước ngầm 49

III.4.3.2. Chất lượng nước ngầm 49

III.4.4. Đánh giá hiện trạng sử dụng tài nguyên nước 50

III.4.5. Hiện trạng nguồn nước thải 51

III.4.5.1. Chất lượng nước thải. 51

III.4.5.2. Hiện trạng thu gom và xử lý nước thải. 52

III.4.5.3. Đánh giá các nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nước: 52

III.5. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ TIẾNG ỒN 53

III.5.1. Nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí 53

III.5.1.1. Nguồn ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động

GTVT 53

III.5.1.2. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí từ hoạt động sản xuất và xây dựng. 53

III.5.1.3. Hiện trạng môi trường không khí vùng sản xuất tiểu thủ công nghiệp. 54

III.5.2. Mức độ ô nhiễm tiếng ồn 56

III.5.3. Tác động của ô nhiễm không khí và tiếng ồn 56

III.6. HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN 57

III.6.1. Đặc điểm, nguồn gốc phát sinh CTR khu vực nông thôn huyện Krông Pắc 57

III.6.2. Hiện trạng thu gom, phân loại và quản lý chất thải rắn 58

III.6.2.1. Tình hình quản lý chất thải rắn 58

III.6.2.2. Hiện trạng thu gom CTR 58

III.6.2.3. Tình hình xử lý chất thải rắn 59

III.6.2.4. Các vấn đề còn tồn tại 59

III.7. CÁC GIẢI PHÁP VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN 60

III.8. TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐIỀU TRA 61

CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO VÙNG NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG PẮC TỈNH ĐĂKLĂK 64

IV.1. MỤC TIÊU 64

IV.2. CÁC GIẢI PHÁP 64

IV.2.1. Cải tạo chuồng trại – Mô hình hầm biogas 64

IV.2.1.1. Biogas là gì? 65

IV.2.1.2. Các lợi ích khi sử dụng biogas 65

IV.2.1.3. Các tiêu chí để xây dựng hầm biogas gia đình 66

IV.2.2. Cải tạo hố xí 69

IV.2.2.1. Sơ lược về hố xí hợp vệ sinh 69

IV.2.2.2. Hố xí đào chìm 70

IV.2.2.3. Hố xí 2 ngăn 71

IV.2.3. Quản lý phế thải nông nghiệp 75

IV.2.3.1. Trộn lẫn vào đất 75

IV.2.3.2. Ủ phân compost 75

IV.2.4. Quản lý rác thải 77

IV.2.4.1. Tổ chức quản lý 77

IV.2.4.2. Phân loại tại nguồn và tồn trữ chất thải 78

IV.2.4.3. Đề xuất mô hình thu gom 81

IV.2.4.4. Đề xuất các biện pháp xử lý rác 83

IV.2.5. Sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật 85

IV.2.5.1. Công tác quản lý 85

IV.2.5.2. ý thức của người dân 85

IV.2.6. Nâng cao tỷ lệ dùng nước sạch 86

IV.2.6.1. Công tác quản lý 86

IV.2.6.2. Các giải pháp cung cấp nước sạch cho cộng đồng 87

IV.2.6.3. Các biện pháp xử lí nước cơ bản phù hợp ở nông thôn 89

IV.3. CÁC BIỆN PHÁP HỔ TRỢ 91

IV.3.1. Tuyên truyền và huấn luyện kỹ năng về vệ sinh môi trường. 91

IV.3.2. Mở các lớp tập huấn phổ biến các kiến thức cơ bản về vệ sinh môi trường đến từng thôn, buôn 93

IV.4. MÔ HÌNH LÀNG SINH THÁI 93

V.4.1. Các mô hình làng sinh thái đã được áp dụng thành công. 93

V.4.2. Đề xuất xây dựng mô hình làng sinh thái 94

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 96

V.1. KẾT LUẬN 96

V.2. KIẾN NGHỊ 97

PHẦN PHỤ LỤC:

PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA

PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 

doc98 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 02/05/2013 | Lượt xem: 2523 | Lượt tải: 40download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho vùng nông thôn huyện Krông Pắc, tỉnh ĐăkLăk, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc08NOI DUNG L.VAN-OK.doc
 • doc01BIA-OK.doc
 • doc02NHIEM VU DO AN-OK.doc
 • doc03NHAN XET CUA GVHD.doc
 • doc04LOI CAM ON.doc
 • doc05MUC LUC-OK.doc
 • doc06DANH MUC ....doc
 • doc07LOI MO DAU.doc
 • doc09TAI LIEU THAM KHAO-OK.doc
 • pdf10PHU LUC-OK.pdf
 • docMUC LUC TUNG CHUONG-OK.doc
Tài liệu liên quan