Đồ án kinh tế xây dựng nhà cao tầng

Bêtông được đổ tại chỗ. Tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền, đầm, trộn bằng máy, đổ bằng thủ công .

Nhà gồm 6 tầng, ta phân đợt thi công theo tầng, mỗi tầng là một đợt.

Trong quá trình thi công, sử dụng các tổ thợ chuyên nghiệp, các tổ thợ được lấy vào thi công sẽ làm liên tục với số lượng người không đổi từ  tầng 1 đến tầng 6. Riêng  tầng mái do khối lượng công tác ít và gần kết thúc công việc nên ta rút dần tổ thợ ra.

Với số lượng người đã lựa chọn, tính toán thời gian hoàn thành công tác chủ yếu là đổ bêtông, số phân đoạn trên 1 đợt bằng số ca làm việc của công tác bêtông. Sau đó tính thời gian cho các công việc còn lại với số lượng người được lấy sao cho mỗi công việc được hoàn thành với thời gian gần bằng thời gian hoàn thành công tác bêtông.

Để có thể rút ngắn thời gian thi công ta nên sử dụng tổ thợ chuyên nghiệp có số lượng người ổn định trong suốt thời gian thi công và tố chức thi công theo phương pháp dây chuyền.

 

doc56 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 1271 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án kinh tế xây dựng nhà cao tầng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
100M2 0,983 + Vaùn coâng nghieäp M2 14,5000 7,00 15,251 37.656 37.656 584.233 574.292 + Khung xöông (nhoâm) Kg 13,7300 7,00 14,441 10.104 10.104 148.439 145.912 42 AF.12223 Beâ toâng coät, ñaù 1x2 maùc 200, tieát dieän <= 0,1m, cao <= 16m M3 5,940 + Xi maêng PC40 kg 288,0250 1,00 1.727,977 1.052 5 999 290.731 1.726.940 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0,5053 1,00 3,031 45.455 3 44.091 22.502 133.641 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0,9133 1,00 5,479 200.000 3 194.000 178.952 1.062.926 + Nöôùc M3 0,1896 1,00 1,137 4.762 4.762 912 5.414 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0,0200 1,00 0,120 2.200.000 2.200.000 44.440 264.000 + Ñinh caùc loaïi kg 0,0480 1,00 0,288 16.818 16.818 815 4.844 + Ñinh ñæa caùi 0,3520 1,00 2,112 16.818 16.818 5.979 35.520 43 AF.84311 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân xaø daàm, giaèng (BT ñoå taïi choã) baèng vaùn eùp coâng nghieäp, khoâng coù khung xöông, cao <=16m 100M2 1,745 + Vaùn coâng nghieäp M2 16,5000 5,00 30,232 37.656 37.656 652.390 1.138.416 + Xaø goà (8x20) Meùt 25,1000 5,00 45,989 75.845 75.845 1.998.895 3.488.036 + Coät choáng theùp oáng Kg 4,5000 5,00 8,245 10.104 10.104 47.741 83.307 44 AF.615121 Saûn xuaát laép döïng coát theùp xaø daàm, giaèng cao <=16m, ñöôøng kính 06 mm Taán 0,340 + Theùp Ñk 06 mm kg 1.005,0000 341,700 11.514 5 10.938 10.992.992 3.737.617 + Daây theùp kg 21,4200 7,283 16.818 16.818 360.242 122.485 45 AF.61522 Saûn xuaát laép döïng coát theùp xaø daàm, giaèng cao <=16m, ñöôøng kính <= 18 mm Taán 1,067 + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.020,0000 1.088,340 11.590 5 11.011 11.230.710 11.983.168 + Daây theùp kg 14,2800 15,237 16.818 16.818 240.161 256.256 + Que haøn VN kg 4,7000 5,015 18.182 18.182 85.455 91.183 46 AF.61532 Saûn xuaát laép döïng coát theùp xaø daàm, giaèng cao 18 mm Taán 1,069 + Theùp Ñk > 18 mm Kg 1.020,0000 1.090,380 11.590 5 11.011 11.230.710 12.005.629 + Daây theùp kg 14,2800 15,265 16.818 16.818 240.161 256.727 + Que haøn VN kg 6,0400 6,457 18.182 18.182 109.819 117.401 47 AF.12313 Beâ toâng xaø daàm, giaèng nhaø, ñaù 1x2 maùc 200 M3 17,340 + Xi maêng PC40 kg 288,0250 1,00 5.044,297 1.052 5 999 290.731 5.041.270 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0,5053 1,00 8,850 45.455 3 44.091 22.502 390.208 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0,9133 1,00 15,995 200.000 3 194.000 178.952 3.103.030 + Nöôùc M3 0,1896 1,00 3,321 4.762 4.762 912 15.815 48 AF.83111 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân saøn maùi (BT ñoå taïi choã) baèng vaùn eùp coâng nghieäp, coù khung xöông, cao <=16m 100M2 2,642 + Vaùn coâng nghieäp M2 12,5000 5,00 34,676 37.656 37.656 494.235 1.305.759 + Khung xöông (nhoâm) Kg 12,0000 5,00 33,289 10.104 10.104 127.310 336.352 + Coät choáng theùp oáng Kg 36,5000 5,00 101,255 10.104 10.104 387.236 1.023.081 49 AF.61711 Saûn xuaát laép döïng coát theùp saøn maùi cao <=16m, ñöôøng kính <=10 mm Taán 2,091 + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.005,0000 2.101,455 11.467 5 10.894 10.948.118 22.892.515 + Daây theùp kg 21,4200 44,789 16.818 16.818 360.242 753.261 50 AF.12413 Beâ toâng saøn maùi ñaù 1x2 maùc 200 M3 19,690 + Xi maêng PC40 kg 288,0250 1,00 5.727,924 1.052 5 999 290.731 5.724.487 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0,5053 1,00 10,049 45.455 3 44.091 22.502 443.074 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0,9133 1,00 18,163 200.000 3 194.000 178.952 3.523.622 + Nöôùc M3 0,1896 1,00 3,771 4.762 4.762 912 17.958 51 AF.81161 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân caàu thang thöôøng (BT ñoå taïi choã) 100M2 0,250 + Goã vaùn khuoân M3 0,7920 1,00 0,200 2.200.000 2.200.000 1.759.824 440.000 + Goã choáng (coâng trình DD+CN) M3 0,9810 1,00 0,248 2.200.000 2.200.000 2.179.782 545.600 + Ñinh caùc loaïi kg 11,4500 1,00 2,891 16.818 16.818 194.492 48.621 + Ñinh ñæa caùi 29,0000 1,00 7,323 16.818 16.818 492.599 123.158 52 AF.61812 Saûn xuaát laép döïng coát theùp caàu thang cao <=16m, ñöôøng kính <=10 mm Taán 0,212 + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.005,0000 213,060 11.467 5 10.894 10.948.118 2.321.001 + Daây theùp kg 21,4200 4,541 16.818 16.818 360.242 76.371 53 AF.618222 Saûn xuaát laép döïng coát theùp caàu thang cao <=16m, ñöôøng kính 14 mm Taán 0,003 + Theùp Ñk 14 mm kg 1.020,0000 3,060 11.590 5 11.011 11.230.710 33.692 + Daây theùp kg 14,2800 0,043 16.818 16.818 240.161 723 + Que haøn VN kg 4,6170 0,014 18.182 18.182 83.946 255 54 AF.618225 Saûn xuaát laép döïng coát theùp caàu thang cao <=16m, ñöôøng kính 20 mm Taán 0,108 + Theùp Ñk 20 mm Kg 1.020,0000 110,160 11.590 5 11.011 11.230.710 1.212.917 + Daây theùp kg 14,2800 1,542 16.818 16.818 240.161 25.933 + Que haøn VN kg 4,6170 0,499 18.182 18.182 83.946 9.073 55 AF.81152 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân lanh toâ, lanh toâ lieàn maùi haét, maùng nöôùc, taám ñan (BT ñoå taïi choã) 100M2 0,484 + Goã vaùn khuoân M3 0,7920 1,00 0,387 2.200.000 2.200.000 1.759.824 851.400 + Goã ñaø neïp vaùn khuoân M3 0,1120 1,00 0,055 2.200.000 2.200.000 248.864 121.000 + Goã choáng (coâng trình DD+CN) M3 0,6680 1,00 0,327 2.200.000 2.200.000 1.484.296 719.400 + Ñinh caùc loaïi kg 8,0500 1,00 3,935 16.818 16.818 136.739 66.179 56 AF.12513 Beâ toâng lanh toâ, lanh toâ lieàn maùi haét, maùng nöôùc, taám ñanñaù 1x2 maùc 200 M3 3,870 + Xi maêng PC40 kg 288,0250 1,00 1.125,803 1.052 5 999 290.731 1.125.128 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0,5053 1,00 1,975 45.455 3 44.091 22.502 87.080 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0,9133 1,00 3,570 200.000 3 194.000 178.952 692.580 + Nöôùc M3 0,1896 1,00 0,741 4.762 4.762 912 3.529 57 AE.61224 Xaây töôøng baèng gaïch oáng 10x10x20, daøy<= 30cm, cao <= 16m, vöõa xi maêng maùc 75 M3 56,370 + Gaïch oáng 10x10x20 vieân 450,0000 6,00 26.888,490 590 3 572 272.987 15.388.283 + Xi maêng PC40 kg 40,7583 6,00 2.435,398 1.052 5 999 43.178 2.433.937 + Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0,1848 6,00 11,042 68.182 3 66.137 12.955 730.280 + Nöôùc M3 0,0429 6,00 2,563 4.762 4.762 217 12.205 58 AE.35124 Xaây caùc boä phaän keát caáu phöùc taïp khaùc baèng gaïch theû 5x10x20, <=16m, vöõa xi maêng maùc 75 M3 0,470 + Gaïch theû 5x10x20 vieân 820,0000 5,50 406,597 743 3 721 623.486 293.039 + Xi maêng PC40 kg 74,1060 5,50 36,745 1.052 5 999 78.135 36.723 + Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0,3360 5,50 0,167 68.182 3 66.137 23.444 11.045 + Nöôùc M3 0,0780 5,50 0,039 4.762 4.762 392 186 59 AF.614111 Saûn xuaát laép döïng coát theùp coät, truï cao <=4m, ñöôøng kính 06 mm Taán 0,136 + Theùp Ñk 06 mm kg 1.005,0000 136,680 11.514 5 10.938 10.992.992 1.495.047 + Daây theùp kg 21,4200 2,913 16.818 16.818 360.242 48.991 60 AF.614214 Saûn xuaát laép döïng coát theùp coät, truï cao <=4m, ñöôøng kính 18 mm Taán 0,343 + Theùp Ñk 18 mm kg 1.020,0000 349,860 11.590 5 11.011 11.230.710 3.852.134 + Daây theùp kg 14,2800 4,898 16.818 16.818 240.161 82.375 + Que haøn VN kg 4,8200 1,653 18.182 18.182 87.637 30.055 61 AF.614314 Saûn xuaát laép döïng coát theùp coät, truï cao <=4m, ñöôøng kính 25 mm Taán 1,987 + Theùp Ñk 25 mm Kg 1.020,0000 2.026,740 11.590 5 11.011 11.230.710 22.315.421 + Daây theùp kg 14,2800 28,374 16.818 16.818 240.161 477.194 + Que haøn VN kg 6,2000 12,319 18.182 18.182 112.728 223.984 62 AF.83411 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân coät vuoâng, chöõ nhaät (BT ñoå taïi choã) baèng vaùn eùp coâng nghieäp, coù khung xöông, cao <=16m 100M2 0,983 + Vaùn coâng nghieäp M2 14,5000 7,00 15,251 37.656 37.656 584.233 574.292 + Khung xöông (nhoâm) Kg 13,7300 7,00 14,441 10.104 10.104 148.439 145.912 63 AF.12213 Beâ toâng coät, ñaù 1x2 maùc 200, tieát dieän <= 0,1m, cao <= 4m M3 5,940 + Xi maêng PC40 kg 288,0250 1,00 1.727,977 1.052 5 999 290.731 1.726.940 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0,5053 1,00 3,031 45.455 3 44.091 22.502 133.641 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0,9133 1,00 5,479 200.000 3 194.000 178.952 1.062.926 + Nöôùc M3 0,1896 1,00 1,137 4.762 4.762 912 5.414 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0,0200 1,00 0,120 2.200.000 2.200.000 44.440 264.000 + Ñinh caùc loaïi kg 0,0480 1,00 0,288 16.818 16.818 815 4.844 + Ñinh ñæa caùi 0,3520 1,00 2,112 16.818 16.818 5.979 35.520 64 AF.84311 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân xaø daàm, giaèng (BT ñoå taïi choã) baèng vaùn eùp coâng nghieäp, khoâng coù khung xöông, cao <=16m 100M2 1,745 + Vaùn coâng nghieäp M2 16,5000 5,00 30,232 37.656 37.656 652.390 1.138.416 + Xaø goà (8x20) Meùt 25,1000 5,00 45,989 75.845 75.845 1.998.895 3.488.036 + Coät choáng theùp oáng Kg 4,5000 5,00 8,245 10.104 10.104 47.741 83.307 65 AF.61511 Saûn xuaát laép döïng coát theùp xaø daàm, giaèng cao <=4m, ñöôøng kính <=10 mm Taán 0,340 + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.005,0000 341,700 11.467 5 10.894 10.948.118 3.722.360 + Daây theùp kg 21,4200 7,283 16.818 16.818 360.242 122.485 66 AF.61521 Saûn xuaát laép döïng coát theùp xaø daàm, giaèng cao <=4m, ñöôøng kính <= 18 mm Taán 1,067 + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.020,0000 1.088,340 11.590 5 11.011 11.230.710 11.983.168 + Daây theùp kg 14,2800 15,237 16.818 16.818 240.161 256.256 + Que haøn VN kg 4,7000 5,015 18.182 18.182 85.455 91.183 67 AF.61531 Saûn xuaát laép döïng coát theùp xaø daàm, giaèng cao 18 mm Taán 1,069 + Theùp Ñk > 18 mm Kg 1.020,0000 1.090,380 11.590 5 11.011 11.230.710 12.005.629 + Daây theùp kg 14,2800 15,265 16.818 16.818 240.161 256.727 + Que haøn VN kg 6,0400 6,457 18.182 18.182 109.819 117.401 68 AF.12313 Beâ toâng xaø daàm, giaèng nhaø, ñaù 1x2 maùc 200 M3 17,340 + Xi maêng PC40 kg 288,0250 1,00 5.044,297 1.052 5 999 290.731 5.041.270 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0,5053 1,00 8,850 45.455 3 44.091 22.502 390.208 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0,9133 1,00 15,995 200.000 3 194.000 178.952 3.103.030 + Nöôùc M3 0,1896 1,00 3,321 4.762 4.762 912 15.815 69 AF.83111 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân saøn maùi (BT ñoå taïi choã) baèng vaùn eùp coâng nghieäp, coù khung xöông, cao <=16m 100M2 2,642 + Vaùn coâng nghieäp M2 12,5000 5,00 34,676 37.656 37.656 494.235 1.305.759 + Khung xöông (nhoâm) Kg 12,0000 5,00 33,289 10.104 10.104 127.310 336.352 + Coät choáng theùp oáng Kg 36,5000 5,00 101,255 10.104 10.104 387.236 1.023.081 70 AF.61711 Saûn xuaát laép döïng coát theùp saøn maùi cao <=16m, ñöôøng kính <=10 mm Taán 2,091 + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.005,0000 2.101,455 11.467 5 10.894 10.948.118 22.892.515 + Daây theùp kg 21,4200 44,789 16.818 16.818 360.242 753.261 71 AF.12413 Beâ toâng saøn maùi ñaù 1x2 maùc 200 M3 19,690 + Xi maêng PC40 kg 288,0250 1,00 5.727,924 1.052 5 999 290.731 5.724.487 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0,5053 1,00 10,049 45.455 3 44.091 22.502 443.074 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0,9133 1,00 18,163 200.000 3 194.000 178.952 3.523.622 + Nöôùc M3 0,1896 1,00 3,771 4.762 4.762 912 17.958 72 AF.81161 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân caàu thang thöôøng (BT ñoå taïi choã) 100M2 0,250 + Goã vaùn khuoân M3 0,7920 1,00 0,200 2.200.000 2.200.000 1.759.824 440.000 + Goã choáng (coâng trình DD+CN) M3 0,9810 1,00 0,248 2.200.000 2.200.000 2.179.782 545.600 + Ñinh caùc loaïi kg 11,4500 1,00 2,891 16.818 16.818 194.492 48.621 + Ñinh ñæa caùi 29,0000 1,00 7,323 16.818 16.818 492.599 123.158 73 AF.61811 Saûn xuaát laép döïng coát theùp caàu thang cao <=4m, ñöôøng kính <=10 mm Taán 0,212 + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.005,0000 213,060 11.467 5 10.894 10.948.118 2.321.001 + Daây theùp kg 21,4200 4,541 16.818 16.818 360.242 76.371 74 AF.618212 Saûn xuaát laép döïng coát theùp caàu thang cao <=4m, ñöôøng kính 14 mm Taán 0,003 + Theùp Ñk 14 mm kg 1.020,0000 3,060 11.590 5 11.011 11.230.710 33.692 + Daây theùp kg 14,2800 0,043 16.818 16.818 240.161 723 + Que haøn VN kg 4,6170 0,014 18.182 18.182 83.946 255 75 AF.618215 Saûn xuaát laép döïng coát theùp caàu thang cao <=4m, ñöôøng kính 20 mm Taán 0,108 + Theùp Ñk 20 mm Kg 1.020,0000 110,160 11.590 5 11.011 11.230.710 1.212.917 + Daây theùp kg 14,2800 1,542 16.818 16.818 240.161 25.933 + Que haøn VN kg 4,6170 0,499 18.182 18.182 83.946 9.073 76 AF.81152 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân lanh toâ, lanh toâ lieàn maùi haét, maùng nöôùc, taám ñan (BT ñoå taïi choã) 100M2 0,484 + Goã vaùn khuoân M3 0,7920 1,00 0,387 2.200.000 2.200.000 1.759.824 851.400 + Goã ñaø neïp vaùn khuoân M3 0,1120 1,00 0,055 2.200.000 2.200.000 248.864 121.000 + Goã choáng (coâng trình DD+CN) M3 0,6680 1,00 0,327 2.200.000 2.200.000 1.484.296 719.400 + Ñinh caùc loaïi kg 8,0500 1,00 3,935 16.818 16.818 136.739 66.179 77 AF.12513 Beâ toâng lanh toâ, lanh toâ lieàn maùi haét, maùng nöôùc, taám ñanñaù 1x2 maùc 200 M3 3,870 + Xi maêng PC40 kg 288,0250 1,00 1.125,803 1.052 5 999 290.731 1.125.128 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0,5053 1,00 1,975 45.455 3 44.091 22.502 87.080 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0,9133 1,00 3,570 200.000 3 194.000 178.952 692.580 + Nöôùc M3 0,1896 1,00 0,741 4.762 4.762 912 3.529 78 AE.61214 Xaây töôøng baèng gaïch oáng 10x10x20, daøy<= 30cm, cao <= 4m, vöõa xi maêng maùc 75 M3 56,370 + Gaïch oáng 10x10x20 vieân 450,0000 5,00 26.634,825 590 3 572 270.412 15.243.110 + Xi maêng PC40 kg 40,7583 5,00 2.412,423 1.052 5 999 42.771 2.410.976 + Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0,1848 5,00 10,938 68.182 3 66.137 12.833 723.401 + Nöôùc M3 0,0429 5,00 2,539 4.762 4.762 215 12.091 79 AE.35114 Xaây caùc boä phaän keát caáu phöùc taïp khaùc baèng gaïch theû 5x10x20, <=4m, vöõa xi maêng maùc 75 M3 0,470 + Gaïch theû 5x10x20 vieân 820,0000 5,00 404,670 743 3 721 620.531 291.650 + Xi maêng PC40 kg 74,1060 5,00 36,571 1.052 5 999 77.765 36.549 + Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0,3360 5,00 0,166 68.182 3 66.137 23.333 10.979 + Nöôùc M3 0,0780 5,00 0,038 4.762 4.762 390 181 80 AF.614121 Saûn xuaát laép döïng coát theùp coät, truï cao <=16m, ñöôøng kính 06 mm Taán 0,136 + Theùp Ñk 06 mm kg 1.005,0000 136,680 11.514 5 10.938 10.992.992 1.495.047 + Daây theùp kg 21,4200 2,913 16.818 16.818 360.242 48.991 81 AF.614224 Saûn xuaát laép döïng coát theùp coät, truï cao <=16m, ñöôøng kính 18 mm Taán 0,288 + Theùp Ñk 18 mm kg 1.020,0000 293,760 11.590 5 11.011 11.230.710 3.234.444 + Daây theùp kg 14,2800 4,113 16.818 16.818 240.161 69.172 + Que haøn VN kg 4,8200 1,388 18.182 18.182 87.637 25.237 82 AF.614324 Saûn xuaát laép döïng coát theùp coät, truï cao <=16m, ñöôøng kính 25 mm Taán 1,288 + Theùp Ñk 25 mm Kg 1.020,0000 1.313,760 11.590 5 11.011 11.230.710 14.465.154 + Daây theùp kg 14,2800 18,393 16.818 16.818 240.161 309.333 + Que haøn VN kg 6,2000 7,986 18.182 18.182 112.728 145.201 83 AF.83411 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân coät vuoâng, chöõ nhaät (BT ñoå taïi choã) baèng vaùn eùp coâng nghieäp, coù khung xöông, cao <=16m 100M2 0,935 + Vaùn coâng nghieäp M2 14,5000 7,00 14,507 37.656 37.656 584.233 546.276 + Khung xöông (nhoâm) Kg 13,7300 7,00 13,736 10.104 10.104 148.439 138.789 84 AF.12223 Beâ toâng coät, ñaù 1x2 maùc 200, tieát dieän <= 0,1m, cao <= 16m M3 5,680 + Xi maêng PC40 kg 288,0250 1,00 1.652,342 1.052 5 999 290.731 1.651.351 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0,5053 1,00 2,899 45.455 3 44.091 22.502 127.821 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0,9133 1,00 5,239 200.000 3 194.000 178.952 1.016.366 + Nöôùc M3 0,1896 1,00 1,088 4.762 4.762 912 5.181 + Goã vaùn caàu coâng taùc M3 0,0200 1,00 0,115 2.200.000 2.200.000 44.440 253.000 + Ñinh caùc loaïi kg 0,0480 1,00 0,275 16.818 16.818 815 4.625 + Ñinh ñæa caùi 0,3520 1,00 2,019 16.818 16.818 5.979 33.956 85 AF.84311 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân xaø daàm, giaèng (BT ñoå taïi choã) baèng vaùn eùp coâng nghieäp, khoâng coù khung xöông, cao <=16m 100M2 2,074 + Vaùn coâng nghieäp M2 16,5000 5,00 35,932 37.656 37.656 652.390 1.353.055 + Xaø goà (8x20) Meùt 25,1000 5,00 54,660 75.845 75.845 1.998.895 4.145.688 + Coät choáng theùp oáng Kg 4,5000 5,00 9,800 10.104 10.104 47.741 99.019 86 AF.615121 Saûn xuaát laép döïng coát theùp xaø daàm, giaèng cao <=16m, ñöôøng kính 06 mm Taán 0,196 + Theùp Ñk 06 mm kg 1.005,0000 196,980 11.514 5 10.938 10.992.992 2.154.626 + Daây theùp kg 21,4200 4,198 16.818 16.818 360.242 70.602 87 AF.61522 Saûn xuaát laép döïng coát theùp xaø daàm, giaèng cao <=16m, ñöôøng kính <= 18 mm Taán 0,981 + Theùp Ñk <=18 mm kg 1.020,0000 1.000,620 11.590 5 11.011 11.230.710 11.017.327 + Daây theùp kg 14,2800 14,009 16.818 16.818 240.161 235.603 + Que haøn VN kg 4,7000 4,611 18.182 18.182 85.455 83.837 88 AF.61532 Saûn xuaát laép döïng coát theùp xaø daàm, giaèng cao 18 mm Taán 0,467 + Theùp Ñk > 18 mm Kg 1.020,0000 476,340 11.590 5 11.011 11.230.710 5.244.742 + Daây theùp kg 14,2800 6,669 16.818 16.818 240.161 112.159 + Que haøn VN kg 6,0400 2,821 18.182 18.182 109.819 51.291 89 AF.12313 Beâ toâng xaø daàm, giaèng nhaø, ñaù 1x2 maùc 200 M3 21,570 + Xi maêng PC40 kg 288,0250 1,00 6.274,826 1.052 5 999 290.731 6.271.061 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0,5053 1,00 11,008 45.455 3 44.091 22.502 485.358 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0,9133 1,00 19,897 200.000 3 194.000 178.952 3.860.018 + Nöôùc M3 0,1896 1,00 4,131 4.762 4.762 912 19.672 90 AF.83111 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân saøn maùi (BT ñoå taïi choã) baèng vaùn eùp coâng nghieäp, coù khung xöông, cao <=16m 100M2 2,379 + Vaùn coâng nghieäp M2 12,5000 5,00 31,224 37.656 37.656 494.235 1.175.771 + Khung xöông (nhoâm) Kg 12,0000 5,00 29,975 10.104 10.104 127.310 302.867 + Coät choáng theùp oáng Kg 36,5000 5,00 91,175 10.104 10.104 387.236 921.232 91 AF.61711 Saûn xuaát laép döïng coát theùp saøn maùi cao <=16m, ñöôøng kính <=10 mm Taán 3,363 + Theùp Ñk <=10 mm kg 1.005,0000 3.379,815 11.467 5 10.894 10.948.118 36.818.522 + Daây theùp kg 21,4200 72,035 16.818 16.818 360.242 1.211.485 92 AF.12413 Beâ toâng saøn maùi ñaù 1x2 maùc 200 M3 16,000 + Xi maêng PC40 kg 288,0250 1,00 4.654,484 1.052 5 999 290.731 4.651.691 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0,5053 1,00 8,166 45.455 3 44.091 22.502 360.050 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0,9133 1,00 14,759 200.000 3 194.000 178.952 2.863.246 + Nöôùc M3 0,1896 1,00 3,064 4.762 4.762 912 14.591 93 AF.81152 SXLD, thaùo dôõ vaùn khuoân lanh toâ, lanh toâ lieàn maùi haét, maùng nöôùc, taám ñan (BT ñoå taïi choã) 100M2 0,869 + Goã vaùn khuoân M3 0,7920 1,00 0,695 2.200.000 2.200.000 1.759.824 1.529.000 + Goã ñaø neïp vaùn khuoân M3 0,1120 1,00 0,098 2.200.000 2.200.000 248.864 215.600 + Goã choáng (coâng trình DD+CN) M3 0,6680 1,00 0,586 2.200.000 2.200.000 1.484.296 1.289.200 + Ñinh caùc loaïi kg 8,0500 1,00 7,065 16.818 16.818 136.739 118.819 94 AF.12513 Beâ toâng lanh toâ, lanh toâ lieàn maùi haét, maùng nöôùc, taám ñanñaù 1x2 maùc 200 M3 6,950 + Xi maêng PC40 kg 288,0250 1,00 2.021,791 1.052 5 999 290.731 2.020.578 + Caùt ñoå beâ toâng M3 0,5053 1,00 3,547 45.455 3 44.091 22.502 156.392 + Ñaù daêm 1 x 2 M3 0,9133 1,00 6,411 200.000 3 194.000 178.952 1.243.734 + Nöôùc M3 0,1896 1,00 1,331 4.762 4.762 912 6.338 95 AE.61224 Xaây töôøng baèng gaïch oáng 10x10x20, daøy<= 30cm, cao <= 16m, vöõa xi maêng maùc 75 M3 56,370 + Gaïch oáng 10x10x20 vieân 450,0000 6,00 26.888,490 590 3 572 272.987 15.388.283 + Xi maêng PC40 kg 40,7583 6,00 2.435,398 1.052 5 999 43.178 2.433.937 + Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0,1848 6,00 11,042 68.182 3 66.137 12.955 730.280 + Nöôùc M3 0,0429 6,00 2,563 4.762 4.762 217 12.205 96 AE.35124 Xaây caùc boä phaän keát caáu phöùc taïp khaùc baèng gaïch theû 5x10x20, <=16m, vöõa xi maêng maùc 75 M3 0,470 + Gaïch theû 5x10x20 vieân 820,0000 5,50 406,597 743 3 721 623.486 293.039 + Xi maêng PC40 kg 74,1060 5,50 36,745 1.052 5 999 78.135 36.723 + Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0,3360 5,50 0,167 68.182 3 66.137 23.444 11.045 + Nöôùc M3 0,0780 5,50 0,039 4.762 4.762 392 186 97 AE.61224 Xaây töôøng baèng gaïch oáng 10x10x20, daøy<= 30cm, cao <= 16m, vöõa xi maêng maùc 75 M3 13,790 + Gaïch oáng 10x10x20 vieân 450,0000 6,00 6.577,830 590 3 572 272.987 3.764.492 + Xi maêng PC40 kg 40,7583 6,00 595,780 1.052 5 999 43.178 595.423 + Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0,1848 6,00 2,701 68.182 3 66.137 12.955 178.635 + Nöôùc M3 0,0429 6,00 0,627 4.762 4.762 217 2.986 98 AK.11120 Lôïp maùi ngoùi 22v/m2, chieàu cao <=16m 100M2 2,915 + Litoâ 3 x 3 M3 0,4260 1,242 3.454.545 3.454.545 1.471.636 4.290.545 + Ngoùi 22 vieân /m2 vieân 2.260,0000 6.587,900 2.165 3 2.100 4.746.113 13.834.919 + Ngoùi boø vieân 27,0000 78,705 2.381 2.381 64.287 187.397 + Gaïch chæ 6,5x10,5x22 vieân 62,0000 180,730 743 3 721 44.684 130.254 + Xi maêng PC40 kg 73,6069 214,564 1.052 5 999 73.563 214.435 + Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0,2507 0,731 68.182 3 66.137 16.580 48.346 + Nöôùc M3 0,0598 0,174 4.762 4.762 285 829 + Ñinh 6 cm kg 5,3000 15,450 16.818 16.818 89.135 259.838 + Daây theùp kg 2,5500 7,433 16.818 16.818 42.886 125.008 99 AK.21124 Traùt töôøng ngoaøi, chieàu daøy traùt 1,5cm, vöõa maùc 75 M2 715,070 + Xi maêng PC40 kg 4,1993 0,50 3.017,807 1.052 5 999 4.218 3.015.996 + Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0,0190 0,50 13,654 68.182 3 66.137 1.263 903.028 + Nöôùc M3 0,0044 0,50 3,162 4.762 4.762 21 15.057 100 AK.21224 Traùt töôøng trong, chieàu daøy traùt 1,5cm, vöõa maùc 75 M2 2.707,340 + Xi maêng PC40 kg 4,1993 0,50 11.425,778 1.052 5 999 4.218 11.418.923 + Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0,0190 0,50 51,697 68.182 3 66.137 1.263 3.419.061 + Nöôùc M3 0,0044 0,50 11,972 4.762 4.762 21 57.011 101 AK.22124 Traùt truï, coät, lam ñöùng, caàu thang, chieàu daøy traùt 1,5cm, vöõa maùc 75 M2 247,740 + Xi maêng PC40 kg 4,4464 0,50 1.107,059 1.052 5 999 4.466 1.106.395 + Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0,0202 0,50 5,029 68.182 3 66.137 1.343 332.601 + Nöôùc M3 0,0047 0,50 1,170 4.762 4.762 22 5.572 102 AK.23114 Traùt xaø daàm, vöõa maùc 75 M2 383,670 + Xi maêng PC40 kg 4,4464 0,50 1.714,480 1.052 5 999 4.466 1.713.451 + Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0,0202 0,50 7,789 68.182 3 66.137 1.343 515.138 + Nöôùc M3 0,0047 0,50 1,812 4.762 4.762 22 8.629 103 AK.23214 Traùt traàn, vöõa maùc 75 M2 978,890 + Xi maêng PC40 kg 4,4464 0,50 4.374,299 1.052 5 999 4.466 4.371.674 + Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0,0202 0,50 19,872 68.182 3 66.137 1.343 1.314.265 + Nöôùc M3 0,0047 0,50 4,624 4.762 4.762 22 22.019 104 AK.25114 Traùt seâ noâ, maùi haét, lam ngang, vöõa maùc 75 M2 232,098 + Xi maêng PC40 kg 2,9642 1,50 698,305 1.052 5 999 3.007 697.886 + Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0,0134 1,50 3,157 68.182 3 66.137 900 208.793 + Nöôùc M3 0,0031 1,50 0,730 4.762 4.762 15 3.476 105 AK.42114 Laùng seâ noâ, maùi haét, maùng nöôùc daày 1cm, vöõa maùc 75 M2 153,550 + Xi maêng PC40 kg 3,6144 0,50 557,766 1.052 5 999 3.630 557.431 + Caùt mòn, ML = 0,7-1,4 M3 0,0143 0,50 2,207 68.182 3 66.137 950 145.963 + Nöôùc M3 0,0034 0,50 0,525 4.762 4.762 16 2.500 106 AK.51240 Laùt neàn, saøn, kích thöôùc gaïch 300x300mm, vöõa maùc 75 M2 1.153,420 + Gaïch laùt 300x300mm M2 1,0050 0,50 1.164,983 117.143 3 113.629 114.768 132.375.515 + Xi maêng PC40 kg 6,1755 0,50 7.158,560 1.052 5 999 6.203 7.154.265 + Caùt mòn, ML = 1,5-2 M3 0,0280 0,50 32,457 68.182 3 66.137 1.861 2.146.594 + Nöôùc M3 0,0065 0,50 7,535 4.762 4.762 31 35.882 + Xi maêng PC30 kg 0,8000 0,50 927,350 933 5 886 713 821.957 + Xi maêng traéng kg 0,1600 0,50 185,470 1.533 1.533 247 284.326 107 AK

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docPHAN CHI PHI.doc
 • xlsBANGTIEN LUONG.xls
 • xlsCHI PHI CHUNG.xls
 • htsDU TOAN LAM LAI.hts
 • xlsdu toan lam lai.xls
 • xlsdu toan.xls
 • bakKIENTRUC_da sua.bak
 • dwgKIENTRUC_da sua.dwg
 • docKTXD.doc
 • xlsMTC theo thuc te.xls
 • baktien do.bak
 • dwgtien do.dwg
Tài liệu liên quan