Đồ án Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty sản xuất khuôn và sản phẩm kim loại Vina công suất 30m3/ ngày đêm

MỤC LỤC

Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp I

Lời cảm ơn II

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn III

Mục lục IV

Danh mục các từ viết tắt V

Danh sách các bảng biểu – sơ đồ – đồ thị VI

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 1

1.1. Đặt vấn đề 1

1.2. Nội dung đề tài 2

1.3. Phạm vi và giới hạn đề tài 3

1.4. Phương pháp thực hiện đề tài 3

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VMMP VÀ KHẢ NĂNG GÂY

Ô NHIỄM TẠI CÔNG TY 4

2.1. Tổng quan về công ty VMMP 4

2.2. Quy trình sản xuất, mặt bằng tổng thể và nguyên nhiên vật liệu sử dụng

2.2.1. Quy trình sản xuất 5

2.2.1.1. Quy trình sản xuất khuôn 5

2.2.1.2. Quy trình sản xuất nhôm 6

2.2.2. Mặt bằng tổng thể 7

2.2.3. Nhu cầu về nguyên nhiên liệu sử dụng 8

2.2.3.1. Nhu cầu về nguyên nhiên liệu 8

2.2.3.2. Nhu cầu về điện 8

2.2.3.3. Nhu cầu về nước 9

2.3. Thành phần và tính chất của nước thải công ty VMMP 10

2.4. Vấn đề môi trường tại công ty VMMP 11

2.4.2. Về không khí và tiếng ồn 11

2.4.3. Về nước thải 12

2.4.4. Về chất thải rắn 12

2.5. Một số công tác bảo vệ môi trường đã thực hiện tại công ty 12

CHƯƠNG 3. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI

3.1. Phương pháp cơ học 13

3.1.1. Song chắn rác 13

3.1.2. Bể lắng cát 13

3.1.3. Bể tách dầu mỡ 14

3.1.4. Bể lọc cơ học 14

3.2. Phương pháp hóa học và hóa lý 15

3.2.1. Phương pháp hoá học 15

3.2.1.1. Trung hoà 15

3.2.1.2. Phương pháp oxy hoá khử 15

3.2.2. Phương pháp hoá lý 16

3.2.2.1. Keo tụ 16

3.2.2.2. Hấp phụ 16

3.2.2.3. Tuyển nổi 16

3.2.2.4. Trao đổi ion 16

3.3. Phương pháp sinh học 18

3.3.1. Các công trình xử lý sinh học nước thải trong điều kiện tự nhiên 19

3.3.1.1. Hồ sinh vật 20

3.3.1.2. Cánh đồng tưới công cộng và bãi lọc 21

3.3.2. Các công trình xử lý sinh học nước thải trong điều kiện nhân tạo 21

3.3.2.1. Bể lọc sinh học các loại 23

3.3.2.2. Quá trình bùn hoạt tính (aerotank) 24

3.3.2.3. Lọc sinh học tiếp xúc dạng trống quay (RBC) 27

 

3.3.2.4. Mương oxy hóa 28

3.4. Phương pháp xử lý cặn 28

3.4.1. Sân phơi bùn 29

3.4.2. Máy lọc cặn chân không 29

3.4.3. Máy lọc ép băng tải 30

3.4.4. Máy ép cặn ly tâm 31

3.4.5. Bể mêtan 31

3.5. Phương pháp khử trùng 32

CHƯƠNG 4. THÍ NGHIỆM JARTEST NHẰM XÁC ĐỊNH CÁC ĐIỀU KIỆN

KEO TỤ TỐI ƯU NHẰM ỨNG DỤNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO CÔNG TY VMMP 33

4.1. Phương pháp luận 33

4.2. Mô hình thí nghiệm 34

4.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 35

4.3.1. Dụng cụ thiết bị và hóa chất sử dụng trong mô hình jartest 35

4.3.1.1. Dụng cụ thí nghiệm 35

4.3.1.2. Hoá chất thí nghiệm 35

4.3.2. Trình tự thí nghiệm 36

4.3.2.2. Thí nghiệm 1: xác định pH tối ưu 36

4.3.2.3. Thí nghiệm 2:xác định lượng phèn tối ưu khi có điều chỉnh pH 36

4.3.2.4. Thí nghiệm 3: xác định lượng phèn tối ưu khi không điều chỉnh

pH 37

4.3.2.5. Thí nghiệm 4: xác định liều lượng phèn tối ưu ở pH tối ưu khi

có sử dụng PAC 38

4.4. Kết quả thí nghiệm 38

4.5. Kết luận chung cho thí nghiệm Jartest 47

 

 

CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CHO CÔNG TY VMMP 48

5.1. Cơ sở thiết kế 48

5.1.1. Các thông số đầu vào 48

5.1.2. Yêu cầu nguồn tiếp nhận 49

5.2. Phương án 1 50

5.2.1. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải theo phương án 1 50

5.2.1. Thuyết minh sơ đồ công nghệ theo phương án 1 51

5.2.2. Tính toán các công trình đơn vị 52

5.2.2.1. Song chắn rác 52

5.2.2.2. Hầm tiếp nhận 57

5.2.2.3. Bể điều hoà 58

5.2.2.4. Bể keo tụ tạo bông 62

5.2.2.5. Bể lắng đợt 1 68

5.2.2.6. Bể lọc sinh học 75

5.2.2.7. Bể lắng đợt 2 80

5.2.2.8. Bể chứa 84

5.2.2.9. Sân phơi bùn 85

5.3. Phương án 2 87

5.3.1. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải theo phương án 2 87

5.3.2. Thuyết minh sơ đồ công nghệ theo phương án 2 88

5.3.3. Tính toán các công trình đơn vị 89

5.3.3.1. Song chắn rác 89

5.3.3.2. Hầm tiếp nhận 90

5.3.3.3. Bể điều hoà 90

5.3.3.4. Bể keo tụ tạo bông 91

5.3.3.5. Bể lắng đợt 1 91

5.3.3.6. Bể Aerotank 92

5.3.3.7. Bể lắng đợt 2 99

5.3.3.8. Bể chứa 105

5.3.3.9. Sân phơi bùn 106

CHƯƠNG 6. TÍNH TOÁN KINH TẾ, SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG

ÁN THIẾT KẾ 107

6.1. Tính toán kinh tế cho phương án 1 107

6.1.1. Diện tích mặt bằng xây dựng 107

6.1.2. Chi phí đầu tư 107

6.1.1.1. Chi phí xây dựng 107

6.1.1.2. Chi phí cho phần đầu tư trang thiết bị 108

6.1.1.3. Tổng chi chi phí đầu tư cho hệ thống 109

6.1.2. Chi phí quản lý và vận hành 109

6.1.2.1. Chi phí cho công nhân 109

6.1.2.2. Chi phí điện năng 109

6.1.2.3. Chi phí hoá chất 110

6.1.4. Tổng chi phí xử lý cho 1m3 nước thải 110

6.1.5. Tổng chi phí của hệ thống xử lý trong một năm 110

6.2. Tính toán kinh tế cho phương án 2 111

6.2.1. Diện tích mặt bằng xây dựng 111

6.2.2. Chi phí đầu tư 111

6.2.2.1. Chi phí xây dựng 111

6.2.2.2. Chi phí cho phần đầu tư trang thiết bị 112

6.2.2.3. Tổng chi chi phí đầu tư cho hệ thống 113

6.2.3. Chi phí quản lý và vận hành 113

6.2.3.1. Chi phí cho công nhân 113

6.2.3.2. Chi phí điện năng 113

6.2.3.3. Chi phí hoá chất 114

6.2.4. Tổng chi phí xử lý cho 1m3 nước thải 114

6.2.5 Tổng chi phí của hệ thống xử lý trong một năm 114

6.3. So sánh và lựa chọn phương án 114

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 116

7.1. Kết luận 116

7.2. Kiến nghị 117

Tài liệu tham khảo i

Hình ảnh ii

Phụ lục iii

 

 

 

 

 

 

doc124 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 22/04/2013 | Lượt xem: 1258 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công ty sản xuất khuôn và sản phẩm kim loại Vina công suất 30m3/ ngày đêm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docBAI HOAN CHINH 1.doc
 • dwgAEROTANK.dwg
 • pdfBAI HOAN CHINH 1.pdf
 • dwgBE CHUA VA TAO BONG.dwg
 • dwgBEDIEUHOA.dwg
 • docBIA CHUONG.doc
 • docbia.doc
 • dwgCHI TIET SAN PHOI BUN.dwg
 • xlsDO THI IN A0.xls
 • dwgHAM TIEP NHAN VA SONG CHAN RAC.dwg
 • dwgLANG DOT1.dwg
 • dwgLANG DOT2.dwg
 • dwgMAT BANG1.dwg
 • docMUC LUC1.doc
 • pdfMUC LUC1.pdf
 • dwgSO DO CONG NGHE.dwg
 • dwgSO DO MAT CAT THEO NUOC.dwg
 • pdftltham khao + PHU LUC.pdf
 • doctltham khao+ PHU LUC.doc
 • dwgthi nghiem1dwg.dwg
Tài liệu liên quan