Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý cửa hàng bách hóa Bình Minh

 

Mục lục

Phần 1 Khảo sát hệ thống 2

1.1 Mô tả 2

1.2 Vấn đề 3

1.3 Phạm vi 3

1.4 Các mẫu mô tả chứng từ 3

Phần 2 Phân tích hệ thống 7

2.1 Yêu cầu chức năng 7

2.2 Phát hiện thực thể 8

2.3 Xây dựng mô hình thực thể ERD 11

2.4 Mô tả chi tiết các quan hệ 13

Phần 3 Thiết kế giao diện 33

3.1 Mô tả các menu chính của giao diện 33

3.2 Mô tả các form 35

Phần 4 Giải thuật xử lí ô 51

4.1 Form quản lí nhà cung cấp 51

4.2 Form quản lí nhân viên 57

4.3 Form quản lí mặt hàng 63

4.4 Form quản lí phiếu nhập hàng 68

4.5 Form quản lí xuất hàng 74

4.6 Form quản lí báo cáo nhập-xuất tồn 78

4.7 Form quản lí hóa đơn 83

4.8 Form quản lí đơn đặt hàng 89

4.9 Form quản lí 95

Phần 5 Tổng kết 97

5.1 Đánh giá ưu khuyết điểm 97

5.2 Bảng phân công công việc 98

 

 

 

doc94 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 06/01/2014 | Lượt xem: 2506 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý cửa hàng bách hóa Bình Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: 2000 Soá doøng toái ña : 4000 Kích thöôùc toái thieåu : 2000 x 60 = 120 KB Kích thöôùc toái ña : 4000 x 60 = 240 KB 2. Quan heä KHAÙCH HAØNG KHACHHANG(MaKH , TenKH , DC , DT) Teân quan heä : KHACHHANG STT Teân thuoäc tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte MGT Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MKH Maõ khaùch haøng CT 10 B PK 2 TenKH Teân khaùch haøng CÑ 30 B 3 DC Ñòa chæ CÑ 30 K 4 DT Ñieän thoaò CÑ 10 K Toång soá byte : 80 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 2000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 80 = 80KB Kích thöôùc toái ña : 2000 x 80 = 160 KB 3. Quan heä PHIEÁU GIAO HAØNG. PHIEUGIAOHANG (MSPG, NgayGH, MaDDH) Teân quan heä : PHIEUGIAOHANG STT Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte MGT Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSPG Maõ soá phieáu giao CT 10 B PK 2 NgayGH Ngaøy giao haøng N 10 B 3 MaDDH maõ ñôn ñaë haøng CT 10 B FK Toång soá byte : 30 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 2000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 30 = 30 KB Kích thöôùc toái ña : 2000 x 30 = 60 KB 4. Quan heä DDH_MH DDH_MH (MaDDH , MaH, SL,DG,DVTinh) Teân quan heä : DDH_MH STT Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte MGT Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MaDDH Maõ ñôn ñaët haûng CT 10 B PK,FK(MaDDH) 2 MaH Maõ haøng CT 10 B PK, FK (MATHANG) 3 SL Số lượng SN 10 B 4 DG đĐơn giá ST 5 B 5 DVTinh Đơn vị tính CĐ 5 B Toång soá byte : 40 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 2000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 40 = 40KB Kích thöôùc toái ña : 2000 x 40 = 80 KB 5.Quan heä HOÙA ÑÔN HOADON (MaHD , NgayBan , MaKH ,MaNV,TongTien ) Teân quan heä : HOADON STT Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte MGT Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MaHD Maõ hoùa ñôn CT 10 B PK 2 NgayBan Ngaøy baùn N 10 B 3 MaKH Maõ khaùch haøng CT 10 B FK 4 MaNV Maõ nhaân vieân CT 10 B FK 5 TongTien Tổng tiền ST 20 B Toång soá byte : 50 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 2000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 50 = 50KB Kích thöôùc toái ña : 2000 x 50 = 100 KB 6.Quan heä NHAØ CUNG CAÁP NCC (MaNCC , TenNCC, DT, DC ) Teân quan heä : NCC STT Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte MGT Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MaNCC Maõ nhaø cung caáp CT 10 B PK 2 TenNCC Teân nhaø cung caáp CÑ 30 B 3 DT Ñieän thoaïi CÑ 10 K 4 DC Ñòa chæ CÑ 30 K Toång soá byte : 80 Soá doøng toái thieåu : 500 Soá doøng toái ña : 1000 Kích thöôùc toái thieåu : 500 x 80 = 40KB Kích thöôùc toái ña : 1000 x 80 =80 KB 7.Quan heä NHAØ CUNG CAÁP_ MAËT HAØNG NCC_MH (MaNCC , MaH ,DVTinh , SL , DG) Teân quan heä : NCC_MH TT Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte MGT Kieåu DL Raøng Buoäc 1 MaNCC Maõ nhaø cung caáp CT 10 B PK ,FK(NCC) 2 MaH Maõ maët haøng CT 10 B PK,FK(MATHANG) 3 DVTinh Ñôn vò tính CÑ 5 B 4 SL Soá löôïng SN 10 B 5 DG Ñôn giaù ST 10 B Toång soá byte : 45 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 2000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 45 = 45 KB Kích thöôùc toái ña : 2000 x 45 = 90 KB 8. Q uan heä PHIEÁU MUA HAØNG PHIEUMUAHANG ( MSPM , TongTien , MaNCC , MaNV ) Teân quan heä : PHIEUMUAHANG STT Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte MGT Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSPM Maõ soá phieáu giao CT 10 B PK 2 TongTien Toång tieàn ST 20 B 3 MaNCC Maõ nhaø cung caáp CT 10 B FK 4 MaNV Maõ nhaân vieân CT 10 B FK Toång soá byte : 50 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 2000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 50 = 50 KB Kích thöôùc toái ña : 2000 x 50= 100 KB 9.Quan heä PHIEÁU CHI PHIEUCHI ( MSPC , TongTien , NoiDung , MaNCC ) Teân quan heä : PHIEUCHI STT Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte MGT Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSPC Maõ soá phieáu chi CT 10 B PK 2 TongTien Toång tieàn ST 20 B 3 NoiDung Noäi dung CÑ 30 B 4 MaNCC Maõ nhaø cung caáp CT 10 B FK Toång soá byte : 70 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 2000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 70 = 70 KB Kích thöôùc toái ña : 2000 x 70 = 140 KB 10.Quan heä PHIEÁU NHAÄP HAØNG PHIEUNHAPHANG (MSPN, NgayNhap , MaNCC ,MaNV ) Teân quan heä : PHIEUNHAPHANG STT Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte MGT Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSPN Maõ soá phieáu nhaäp CT 10 B PK 2 NgayNhap Ngaøy nhaäp N 10 B 3 MaNCC Maõ nhaø cung caáp CT 10 B FK 4 MaNV Maõ nhaân vieân CT 10 B FK Toång soá byte : 40 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 3000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 40 = 40 KB Kích thöôùc toái ña : 3000 x 40 = 120 KB 11.Quan heä MAËT HAØNG MATHANG ( MaH , TenMH) Teân quan heä : MATHANG STT Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieûu DL Soá Byte Loaïi DL MGT Raøng Buoäc 1 MaH Maõ haøng CT 10 B PK 2 TenMH Teân maët haøng CÑ 30 B Toång soá byte : 40 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 2000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 40 = 40KB Kích thöôùc toái ña : 2000 x 40 =80 KB 12.Quan heä MAËT HAØNG _ HOÙA ÑÔN MH_HD (MaH, MaHD , SL,DG,DVTinh) STT Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte MGT Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MaH Maõ haøng CT 10 B PK ,FK(MATHANG) 2 MaHD Maõ hoùa ñôn CT 10 B PK,FK(HOADON) 3 SL Soá löôïng SN 10 B 4 DG Ñôn giaù ST 10 B 5 DVTinh Ñôn vò tính CÑ 5 B Toång soá byte : 45 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 2000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 45 = 45 KB Kích thöôùc toái ña : 2000 x 45= 90 KB 13.Quan heä KHO KHO ( MaKho , TonKho ) Teân quan heä : KHO STT Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte MGT Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MaKho Maõ kho CT 10 B PK 2 TonKho Toàn kho ST 10 B Toång soá byte : 20 Soá doøng toái thieåu : 100 Soá doøng toái ña : 200 Kích thöôùc toái thieåu : 20 x 100 = 2 KB Kích thöôùc toái ña : 20 x 200 = 4 KB 14.Quan heä : PHIEÁU NHẬP HÀNG _KHO PNH_KHO ( MSPN ,MaKhu , SL ,DVTinh ,DG) Teân quan heä : PNH_KHO STT Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte MGT Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSPN Maõ soá phieáu nhaäp CT 10 B PK,FK (PHIEUNHAPHANG) 2 MaKho Maõ kho CT 10 B PK,FK(KHO) 3 SL SN 10 B 4 DVTinh CÑ 5 B 5 DG ST 10 B Toång soá byte : 45 Soá doøng toái thieåu : 200 Soá doøng toái ña : 400 Kích thöôùc toái thieåu : 200 x 45 =9 KB Kích thöôùc toái ña : 400 x 45 = 18 KB 15.Quan heä PHIEÁU XUAÁT HAØNG PHIEUXUATHANG ( MSPX, NgayXuat , MaNV ) Teân quan heä : PHIEUXUATHANG STT Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte MGT Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSPX Maõ soá phieáu xuaát CT 10 B PK 2 NgayXuat Ngaøy xuaát N 10 B 3 MaNV Maõ nhaân vieân CT 10 B FK Toång soá byte : 30 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soù doøng toái ña : 2000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 30 = 30KB Kích thöôùc toái ña : 2000 x 30= 60 KB 16. Quan heä PHIEÙU XUAÁT HAØNG_ KHO PXH_KHO ( MSPX, MaKhu, SL , DVTinh, DG) Teân quan heä : PXH _KHO STT Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte MGT Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSPX Maõ soá phieáu xuaát CT 10 B PK 2 MaKhu CT 10 B FK 3 SL SN 10 B 4 DVTinh CÑ 5 B 5 DG ST 10 B Toång soá byte : 45 Soá doøng toái thieåu : 1000 Soá doøng toái ña : 2000 Kích thöôùc toái thieåu : 1000 x 45 = 45 KB Kích thöôùc toái ña : 2000 x 45 =90 KB 17. Quan heä NHAÂN VIEÂN NHANVIEN (MaNV , TenNV , GT , LoaiNV , DC ,DT,Luong) Teân quan heä : NHANVIEN STT Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte MGT Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MaNV Maõ nhaân vieân CT 10 B PK 2 TenNV Hoï teân nhaân vieân CÑ 30 B 3 Luong Luơng của nhân viên ST 10 K 4 GT Giôùi tính CÑ 1 Nam,Nữ B 5 LoaiNV Loại nhaân vieân CÑ 30 B 6 DC Ñòa chæ CÑ 30 B 7 DT Soá ñieän thoaïi CÑ 10 K Toång soá byte : 121 Soá doøng toái thieåu : 100 Soá doøng toái ña : 200 Kích thöôùc toái thieåu : 100x 121 = 12.1 KB Kích thöôùc toái ña : 200 x 121 = 24.2 KB 18 Quan hệ :PHIẾU XUẤT HÀNG_MẶT HÀNG PXH_MH(MSPX, MaH,SL,DG,DVTinh) Tên quan hệ: PXH_MH STT Thuoäc Tính Dieãn Giaûi Kieåu DL Soá Byte MGT Loaïi DL Raøng Buoäc 1 MSPX Mã số phiếu xuất CT 10 B PK,FK(PHIEUXUATHANG) 2 MaH Mã hàng CT 10 B PK,FK(MATHANG) 3 SL Số luợng SN 5 B 4 DG Đơn giá ST 10 B 5 DVTinh Đơn vị tính CĐ 5 B Tổng số byte:40 Soá doøng toái thieåu : 100 Soá doøng toái ña : 200 Kích thöôùc toái thieåu : 100x 40= 4 KB Kích thöôùc toái ña : 200 x 40 = 8KB 4. Moâ taû baûng toång keát a. Toång keát quan heä STT Teân Quan Heä Soá Byte Kích Thöôùc toùi ña (KB) 1 DONDATHANG 60 240 2 KHACHHANG 80 160 3 PHIEUGIAOHANG 30 60 4 DDH_MH 40 80 5 HOADON 50 100 6 NCC 80 80 7 NCC_MH 45 90 8 PHIEUMUAHANG 50 100 9 PHIEUCHI 70 140 10 PHIEUNHAPHANG 40 120 11 MATHANG 40 80 12 MH_HD 45 90 13 KHO 20 4 14 PNH_KHO 45 18 15 PHIEUXUATHANG 30 60 16 PXH_KHO 45 90 17 NHANVIEN 121 24.2 18 PXH_MH 40 8 Toång soá 1544,2 b. Toång keát thuoäc tính ST Teân thuoäc tính Dieãn giaûi Thuoäc quan heä 1 MaDDH Maõ ñôn ñaët haøng DONDATHANG, PHIEUGIAOHANG, DDH_MH 2 NgayDat Ngaøy ñaët haøng DONDATHANG 3 NgayGiao Ngaøy giao haøng DONDATHANG,PHIEUGIAOHANG 4 TongTien Toång tieàn giao haøng DONDATHANG ,PHIEUMUAHANG,PHIEUCHI,HOADON 5 MaKH Maõ khaùch haøng KHACHHANG,DONDATHANG,HOADON 6 MSPG Maõ soá phieáu giao DONDATHANG ,PHIEUGIAOHANG 7 TenKH Teân khaùch haøng KHACHHANG 8 DChi Ñòa chæ KHACHHANG ,NCC,NHANVIEN 9 DThoai Ñieän thoaïi KHACHHANG ,NCC,NHANVIEN 10 NgayGiao Ngaøy giao haøng PHIEUGIAOHANG 11 NgayBan Ngaøy baùn haøng HOADON 12 TenNCC Teân nhaø cung caáp NCC 13 DVTinh Ñôn vò tính NCC_MH ,PXH_MH,MH_HD,PNH_KHO,PXH_KHO,DDH_MH 14 SL Soá löôïng NCC_MH ,MH_HD,PNH_KHO,PXH_KHO,DDD_MH,PXH_MH 15 DG Ñôn giaù NCC_MH ,MH_HD,PNH_KHO,PXH_KHO,DDD_MH,PXH_MH 16 NoiDung Noäi dung PHIEUCHI 17 NgayNhap Ngaøy nhaäp PHIEUNHAPHANG 18 TenMH Teân maët haøng MATHANG 19 TonKho Toàn kho KHO 20 MaKhu Maõ khu KHO,PNH_KHO,PXH_KHO 21 MSPX Maõ soá phieáu xuaát PHIEUXUATHANG ,PXH_KHO,PXH_MH 22 NgayXuat Ngaøy xuaát PHIEUXUATHANG 23 TenNV Hoï teân NHANVIEN 24 GT Giôùi tính NHANVIEN 25 LoaiNV Loại nhân viên NHANVIEN 26 Luong Lương NHANVIEN 27 MaNV Maõ nhaân vieân NHANVIEN ,PHIEUXUATHANG, PHIEUNHAPHANG,PHIEUMUAHANG,HOADON 28 MSPC Maõ soá phieáu chi PHIEUCHI 29 MSPN Maõ soá phieáu nhaäp PHIEUNHAPHANG,PNH_KHO 30 MaH Maõ maët haøng MATHANG,MH_HD ,NCC_MH, DDH_MH Phần 3: Thiết kế giao diện 3.1 Mô tả các menu chính của giao diện 3.1.1 Menu hệ thống 3.1.2 Menu quản lý danh mục Quản lý các danh mục Nhà cung cấp, Nhân viên, và các Mặt hàng. 3.1.3 Menu quản lý kho Menu này chỉ quản lý các: Phiếu nhập hàng, Phiếu xuất hàng, Xem phiếu, Báo cáo nhập-xuất-tồn. 3.1.4 Menu quản lý bán hàng Menu quản lý các Hóa đơn, Đơn đặt hàng, Báo cáo doanh thu 3.1.5 Menu trợ giúp Menu gồm các mục: Hướng dẫn sử dụng chương trình, Thông tin chương trình. 3.2 Mô tả các form 3.2.1 Form quản lý nhà cung cấp Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default Mã số nhà cung cấp Textbox 8 kí tự Nhập từ bàn phím Tên nhà cung cấp Textbox Nhập từ bàn phím Số điện thoại Textbox Nhập từ bàn phím Địa chỉ Textbox Nhập từ bàn phím Thêm Button Thêm nhà cung cấp Them-click() Xóa Button Xóa nhà cung cấp Xoa-click() Sửa Button Sửa nhà cung cấp Sua-click() Lưu Command Lưu nhà cung cấp Luu-click() Tìm Button Tìm nhà cung cấp Tim-click() Đồng ý Command Chấp nhận và đóng Dong-click() Hủy Button Hủy các thông tin có trên form Hủy-click() 3.2.2 From quản lý nhân viên Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default Mã số nhân viên Textbox 8 kí tự Nhập từ bàn phím Tên nhân viên Textbox Nhập từ bàn phím Địa chỉ Textbox Nhập từ bàn phím Số điện thoại Textbox Nhập từ bàn phím Lương Textbox Nhập từ bàn phím Loại nhân viên Combobox Từ table nhân viên Giới tính Radiobutton Nhập từ radiobutton Thêm Button Thêm 1 nhân viên Them()-click Xóa Button Xóa 1 nhân viên Xoa()-click Sửa Button Sửa 1 nhân viên Sua()-click Tìm Button Tìm 1 nhân viên Tim()-click Lưu Command Lưu 1 nhân viên Luu()-click Hủy Button Hủy các thông tin có trên form Hủy-click() 3.2.3 Form quản lý mặt hàng Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default Mã mặt hàng Textbox 8 kí tự Nhập từ bàn phím Tên mặt háng Textbox Nhập từ bàn phím Số lượng Textbox Nhập từ bàn phím Đơn vị tính Textbox Nhập từ bàn phím Thêm Button Thêm 1 mặt hàng Them()-click Xóa Button Xóa 1 mặt hàng Xoa()-click Sửa Button Sửa 1 mặt hàng Sua()-click Lưu Command Lưu 1 mặt hàng Luu()-click Hủy Button Hủy các thông tin có trên form Hủy-click() 3.2.4 Form quản lý phiếu nhập hàng Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default Mã số phiếu Textbox Máy tự động thêm mỗi khi thêm 1 phiếu nhập Ngày nhập Picker dd/tt/nm Chọn từ picker Ngày hiện hành Mã số nhà cung cấp Combobox Từ table nhà cung cấp Tên nhà cung cấp Textbox Nhập từ bàn phím Số điện thoại Textbox Nhập từ bàn phím Địa chỉ Textbox Nhập từ bàn phím Mã hàng Textbox Nhập từ bàn phím Tên hàng Textbox Nhập từ bàn phím Đơn vị tính Textbox Kiểu số nguyên Nhập từ bàn phím Số lượng Textbox Kiểu số nguyên Lấy tự động nhờ mã hàng,pnh SLN(mah, pnh) Đơn giá Textbox Kiểu số thực Lấy tự động nhờ mã hàng,pnh DGN(mah, pnh) Thành tiền Textbox Kiểu số thực Tính toán từ số lượng và đơn gái Tổng tiền của các mặt hàng nhập kho Thanhtien( mah,pnh) Tổng cộng Textbox Kiểu số thực Tính toán từ thành tiền của các mặt hàng Tong(mah ,pnh) Thêm Button Thêm 1 phiếu nhập Them()-click Lưu Button Lưu 1 phiếu nhập Luu()-click Hủy Button Hủy các thông tin có trên form Hủy-click() 3.2.5 Form quản lý phiếu xuất hàng Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default Mã số phiếu Textbox Máy tự động thêm mỗi khi thêm 1 phiếu nhập Mã nhân viên Textbox 8 kí tự Nhập từ bàn phím Ngày xuất Picker dd/tt/nm Chọn từ picker Ngày hiện hành Mã hàng Textbox Nhập từ bàn phím Tên hàng Textbox Nhập từ bàn phím Số lượng Textbox Kiểu số nguyên Lấy tự động nhờ mã hàng,pnx SLN(mah, pnx) Thêm Button Thêm 1 phiếu nhập Them()-click Lưu Button Lưu 1 phiếu nhập Luu()-click Hủy Button Hủy các thông tin có trên form Hủy-click() 3.2.6 From quản lý báo cáo nhập-xuất-tồn Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default Từ ngày Picker dd//tt//nm Chọn từ picker Ngày hiện hành Đến ngày Picker dd//tt//nm Chọn từ picker Ngày hiện hành Mã hàng Textbox 8 kí tự Nhập từ bàn phím Tên hàng Textbox Nhập Textbox Lấy tự động nhờ mã hàng,mspn Slnhap(mah) Xuất Textbox Lấy tự động nhờ mã hàng,mspx Slxuat(mah) Tồn kho Textbox Được tính toán từ sln,slx Tonkho(sln,slx) In Button In 1 báo cáo In-click( ) Đóng Button Kết thúc in và đóng form Dong-click() 3.2.7 Form quản lý hóa đơn Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default Mã hóa đơn Textbox 8 kí tự Nhập từ bàn phím Ngày bán Picker Chọn từ picker Ngày hiện hành Mã khách hàng Textbox 8 kí tự Nhập từ bàn phím Mã nhân viên Textbox 8 kí tự Nhập từ bàn phím Mã hàng Textbox 8 kí tự Nhập từ bàn phím Tên hàng Textbox Nhập từ bàn phím Số lượng Textbox SLN(mah, mahd) Lấy tự động nhờ mã hàng,mã háo đơn Đơn giá Textbox Lấy tự động nhờ mã hàng,pnh DGN(mah, mahd) Lấy tự động nhờ mã hàng,mã háo đơn Đơn vị tính Textbox Lấy tự động nhờ mã hàng,pnh DVT(mah, mahd) Lấy tự động nhờ mã hàng,mã háo đơn Tổng cộng Textbox Thêm Button Them-click() Lưu Button Lưu 1 hóa đơn Luu-click() Đóng Button Kết thúc in và đóng form Dong-click() 3.2.8 Form quản lý đơn đặt hàng Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default Mã đơn đặt hàng Textbox 8 kí tự Máy tự thêm khi thêm 1 đđh Ngày đặt Picker Chọn từ picker Ngày hiện hành Ngày giao Picker Chọn từ picker Ngày hiện hành Mã khách hàng Textbox 8 kí tự Nhập từ bàn phím Mã số phiếu giao Textbox 8 kí tự Nhập từ bàn phím Mã hàng Textbox 8 kí tự Nhập từ bàn phím Tên hàng Textbox Nhập từ bàn phím Số lượng Textbox SLD(maddh,mah) Đơn giá Textbox DGD(maddh,mah) Đơn vị tính Textbox DVT(maddh,mah)S Tổng cộng Textbox Thêm Button Them-click() Lưu Button Lưu 1 hóa đơn Luu-click() Đóng Button Kết thúc in và đóng form Dong-click() 3.2.9 Form quản báo cáo doanh thu Tên đối tượng Kiểu đối tượng Ràng buộc Dữ liệu Mục đích Hàm liên quan Giá trị Default Từ ngày Picker dd//tt//nm Chọn từ picker Ngày hiện hành Đến ngày Picker dd//tt//nm Chọn từ picker Ngày hiện hành Mã hàng Textbox 8 kí tự Nhập từ bàn phím Tên hàng Textbox Nhập từ bàn phím Thành tiền Texttbox Thanhtien(mah) In Button In 1 báo cáo In-click( ) Đóng Button Kết thúc in và đóng form Dong-click() Phần 4: Giải thuật xử lý ô 4.1 Giải thuật xử lý form quản lý nhà cung cấp Tên giải thuật: Them-click() Form: Quản lý nhà cung cấp Input: MaNCC,TenNCC,DC,DT Output: Lưu xuống cơ sở dữ liệu Table liên quan: NCC,NCC_MH,PHIEUNHAPHANG,PHIEUCHI,PHIEUMUAHANG Giải thuật Lưu các giá trị trên form vào table Thêm DL x vào: x.MaNCC: mancc x.TenNCC: tenncc x.DC: dc x.DT: dt Kiểm tra các dk về RB MaNCC: mancc TenNCC: tenncc DC: dc Dt: dt Mở table NCC S Đóng table NCC và các table liên quan Tên giải thuật: Xoa-click() Form: Quản lý nhà cung cấp Input: MaNCC,TenNCC,DC,DT Output: Lưu xuống cơ sở dữ liệu Table liên quan: NCC,NCC_MH,PHIEUNHAPHANG,PHIEUCHI,PHIEUMUAHANG Giải thuật MaNCC: mancc TenNCC: tenncc DC: dc Dt: dt Mở table NCC và các table liên quan Đọc dữ liệu tới dòng x chứa các giá trị cần xóa trong table NCC Trả các giá trị trong table NCC ở dòng x và những giá trị liên quan tới dòng x ở table khác về giá trị NULL Đóng table NCC và các table liên quan Tên giải thuật: Sua-click() Form: Quản lý nhà cung cấp Input: MaNCC,TenNCC,DC,DT Output: Lưu xuống cơ sở dữ liệu Table liên quan: NCC Giải thuật Đóng table NCC Lưu các giá trị trên form vào table MaNCC: mancc TenNCC: tenncc DC: dc Dt: dt Mở table NCC S MaNCC=mancc Sửa dữ liệu Hàm sửa dữ liệu (x: thuộc tính cần sửa) // x không phải là thuộc tính khóa chính Return x; Bắt đầu Update NCC Set y=x // với y là thuộc tính cần sửa Kết thúc. Tên giải thuật: Tim-click() Form: Quản lý nhà cung cấp Input: MaNCC,TenNCC,DC,DT Output: In ra 1 dòng trong table NCC Table liên quan: NCC Giải thuật MaNCC: mancc TenNCC: tenncc DC: dc Dt: dt Mở table NCC KT MaNCC với tất cả MaNCC trong table NCC Gọi Timkiem(mancc) S In kết quả Thông báo không tìm thấy Đóng table NCC Hàm Timkiem (mancc) Return 1 dòng trong table NCC Bắt đầu Return (select * fom NCC Where MaNCC=mancc; ) Kết thúc. Tên giải thuật: Luu-click() Form: Quản lý nhà cung cấp Input: MaNCC,TenNCC,DC,DT Output: Lưu xuống cơ sở dữ liệu Table liên quan: NCC,NCC_MH,PHIEUNHAPHANG,PHIEUCHI,PHIEUMUAHANG Giải thuật Kiểm tra các dk về RB MaNCC: mancc TenNCC: tenncc DC: dc Dt: dt Mở table NCC S Lưu các giá trị đã nhập hoặc chỉnh sửa từ form vào table NCC, và các table có liên quan. Xong lưu xuống Cơ sở dữ liệu Lưu các giá trị trên form vào table Đóng table NCC và các table liên quan Tên giải thuật: Huy-click() Form: Quản lý nhà cung cấp Input: MaNCC,TenNCC,DC,DT Output: Hủy các giá trị trên form Table liên quan: NCC Giải thuật MaNCC: mancc TenNCC: tenncc DC: dc Dt: dt Trả tất cả các giá trị trên form về NULL 4.2 Giải thuật xử lý form cho Quản lý nhân viên Tên giải thuật: Them-click() Form: Quản lý nhân viên Input: MaNV,TenNV,DC,DT,Luong,GT,LoaiNV Output: Lưu xuống cơ sở dữ liệu Table liên quan: NHANVIEN,HOADON,PHIEUNHAPHANG,PHIEUMUAHANG, PHIEUXUATHANG,PHIEUGIAOHANG. Giải thuật Kiểm tra các dk về RB manv,tennv,dc,dt, luong,gt,loainv S Mở table NHANVIEN và các table khác có liên quan Thêm DL x vào: x.MaNCC: mancc x.TenNCC: tenncc x.DC: dc, x.DT: dt x.Luong:luong,x.GT:gt, x.Loai:loai Lưu các giá trị trên form vào table Đóng table NHANVIEN và các table liên quan Tên giải thuật: Xoa-click() Form: Quản lý nhân viên Input: MaNV,TenNV,DC,DT,Luong,GT,LoaiNV Output: Lưu xuống cơ sở dữ liệu Table liên quan: NHANVIEN,HOADON,PHIEUNHAPHANG,PHIEUMUAHANG, PHIEUXUATHANG,PHIEUGIAOHANG. Giải thuật manv,tennv,dc,dt, luong,gt,loainv Mở table NHANVIEN và các table liên quan Đọc dữ liệu tới dòng x chứa các giá trị cần xóa trong table NCC Trả các giá trị trong table NHANVIEN ở dòng x và những giá trị liên quan tới dòng x ở table khác về giá trị NULL Đóng table NHANVIEN và các table liên quan Tên giải thuật: Sua-click() Form: Quản lý nhân viên Input: MaNV,TenNV,DC,DT,Luong,GT,LoaiNV Output: Lưu xuống cơ sở dữ liệu Table liên quan: NHANVIEN Giải thuật Đóng table NHANVIEN Lưu các giá trị trên form vào table manv,tennv,dc,dt, luong,gt,loainv Mở table NHANVIEN S MaNV=manv Sửa dữ liệu Hàm sửa dữ liệu (x: thuộc tính cần sửa) // x không phải là thuộc tính khóa chính Return x; Bắt đầu Update NHANVIEN Set y=x // với y là thuộc tính cần sửa Kết thúc. Tên giải thuật: Tim-click() Form: Quản lý nhân viên Input: MaNV,TenNV,DC,DT,Luong,GT,LoaiNV Output: In ra 1 dòng trong table NHANVIEN Table liên quan: NHANVIEN Giải thuật manv,tennv,dc,dt, luong,gt,loainv Mở table NHANVIEN KT MaNV với tất cả MaNV trong table NV Gọi Timkiem(manv) S In kết quả Thông báo không tìm thấy Đóng table NHANVIEN Hàm Timkiem (manv) Return 1 dòng trong table NHANVIEN Bắt đầu Return (select * fom NHANVIEN Where MaNV=manv; ) Kết thúc. Tên giải thuật: Luu-click() Form: Quản lý nhân viên Input: MaNV,TenNV,DC,DT,Luong,GT,LoaiNV Output: Lưu xuống cơ sở dữ liệu Table liên quan: NHANVIEN,HOADON,PHIEUNHAPHANG,PHIEUMUAHANG, PHIEUXUATHANG,PHIEUGIAOHANG. Giải thuật Kiểm tra các dk về RB manv,tennv,dc,dt, luong,gt,loainv Mở table NHANVIEN S Lưu các giá trị đã nhập hoặc chỉnh sửa từ form vào table NHANVIEN, và các table có liên quan. Xong lưu xuống Cơ sở dữ liệu Lưu các giá trị trên form vào table Đóng table NHANVIEN và các table liên quan Tên giải thuật: Huy-click() Form: Quản lý nhân viên Input: MaNV,TenNV,DC,DT,Luong,GT,LoaiNV Output: Hủy các giá trị trên form Table liên quan: NHANVIEN Giải thuật manv,tennv,dc,dt, luong,gt,loainv Trả tất cả các giá trị trên form về NULL 4.3 Giải thuật xử lý form quản lý mặt hàng Tên giải thuật: Them-click() Form: Quản lý mặt hàng Input: MaH,TenMH Output: Lưu xuống cơ sở dữ liệu Table liên quan: MATHANG,DONDATHANG,DDH_MH,NCC_MH,MH_HD,PXH_MH Giải thuật Kiểm tra các dk về RB mah tenmh S Mở table MATHANG và các table khác có liên quan Thêm DL x vào: x.MaH: mah x.TenMH: tenmh Lưu các giá trị trên form vào table Đóng table MATHANG và các table liên quan Tên giải thuật: Xoa-click() Form: Quản lý mặt hàng Input: MaH,TenMH Output: Lưu xuống cơ sở dữ liệu Table liên quan: MATHANG,DONDATHANG,DDH_MH,NCC_MH,MH_HD,,PXH_MH Giải thuật mah tenmh Mở table MATHANG và các table liên quan Đọc dữ liệu tới dòng x chứa các giá trị cần xóa trong table NCC Trả các giá trị trong table MATHANG ở dòng x và những giá trị liên quan tới dòng x ở table khác về giá trị NULL Đóng table MATHANG và các table liên quan Tên giải thuật: Sua-click() Form: Quản lý mặt hàng Input: MaH,TenMH Output: Lưu xuống cơ sở dữ liệu Table liên quan: MATHANG,DONDATHANG,DDH_MH,NCC_MH,MH_HD,PXH_MH Giải thuật Đóng table MATHANG Lưu các giá trị trên form vào table mah tenmh Mở table MATHANG S MaMH=mamh Sửa dữ liệu Hàm sửa dữ liệu (x: thuộc tính cần sửa) // x không phải là thuộc tính khóa chính Return x; Bắt đầu Update MATHANG Set y=x // với y là thuộc tính cần sửa Kết thúc. Tên giải thuật: Luu-click() Form: Quản lý mặt hàng Input: MaH,TenMH Output: Lưu xuống cơ sở dữ liệu Table liên quan: MATHANG,DONDATHANG,DDH_MH,NCC_MH,MH_HD,PXH_MH Giải thuật Kiểm tra các dk về RB mah tenmh Mở table MATHANG S Lưu các giá trị đã nhập hoặc chỉnh sửa từ form vào table MATHANG, và các table có liên quan. Xong lưu xuống Cơ sở dữ liệu Lưu các giá trị trên form vào table Đóng table MATHANG và các table liên quan Tên giải thuật: Huy-click() Form: Quản lý mặt hàng Input: MaH,TenMH Output: Hủy các giá trị trên form Table liên quan: MATHANG Giải thuật mah tenmh Trả tất cả các giá trị trên form về NULL 4.4 Giải thuật xử lý form phiếu nhập hàng Tên giải thuật: Thanhtien() Form: Quản lý Phiêu nhập hàn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPTTKHT QL Cua hang bach hoa.doc