Đồ án Thiết kế cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Sông Công, Thái Nguyên

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ THỊ XÃ SÔNG CÔNG 2

1.1. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 2

1.1.1. Điều kiện địa hình 2

1.1.2. Khí hậu thời tiết 2

1.1.3. Thuỷ văn 4

1.1.4. Địa chất 4

1.2. HIỆN TRẠNG VỀ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI 5

1.2.1. Hiện trạng sử dụng đất 5

1.2.2. Dân số và lao động: 5

1.2.3. Hiện trạng công nghiệp 6

1.3. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT THỊ XÃ SÔNG CÔNG 7

1.3.1. Giao thông 7

1.3.2. Cấp nước 7

1.3.3. Hiện trạng thoát nước 9

1.3.4. Cấp điện 11

1.4. TÓM TẮT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN THỊ XÃ ĐẾN NĂM 2020 11

1.4.1. Định hướng phát triển không gian về quy mô dân số 11

1.4. 2. Quy hoạch về giao thông 12

1.4. 3. Quy hoạch về cấp nước 12

1.4.4. Quy hoạch về thoát nước 13

1.4. 5. Quy hoạch khu công nghiệp Sông Công 13

1.4. 6. Dự kiến giải pháp qui hoạch thoát nước cho thị xã 13

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC SINH HOẠT. 15

2.1. CÁC SỐ LIỆU CƠ BẢN. 15

2.1.1. Bản đồ qui hoạch phát triển khu Thị xã Sông Công đến năm 2020. 15

2.1.2. Mật độ dân số. 15

2.1.3. Tiêu chuẩn thải nước 15

2.1.4. Nước thải khu công nghiệp. 15

2.1.5. Nước thải các công trình công cộng 15

2.2. XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG TÍNH TOÁN CỦA KHU DÂN CƯ. 15

2.2.1. Diện tích 15

2.2.2. Dân số tính toán. 16

2.2.3. Xác định lượng nước thải tính toán. 16

2.2.4. Xác định lưu lượng tập trung. 18

2.3. LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI TỪ KHU CÔNG NGHIỆP. 22

2.3.1. Lưu lượng nước thải sản xuất từ khu công nghiệp 15

2.3.2. Nước thải sinh hoạt và nước tắm cho công nhân. 16

2.3.3. Tính toán lưu lượng tập trung từ khu công nghiệp. 16

2.4. XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG RIÊNG. 22

2. 5. LẬP BẢNG TỔNG HỢP LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI TOÀN THỊ XÃ. 22

2.5.1. Nước thải sinh hoạt khu dân cư. 22

2.5.2. Nước thải từ bệnh viện. 22

2.5.3. Nước thải từ trường học. 22

2.5.4. Nước thải từ các khu công nghiệp. 22

2.6. VẠCH TUYẾN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC SINH HOẠT. 24

2.6.1. Nguyên tắc 24

2.6.2. Các phương án vạch tuyến mạng lưới thoát nước 24

2.7. TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH TIỂU KHU. 25

2.8. XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG TÍNH TOÁN CHO TỪNG ĐOẠN ỐNG. 27

2.9. TÍNH TOÁN THUỶ LỰC MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC SINH HOẠT 28

2.9.1. Tính toán độ sâu chôn cống đầu tiên PA1 28

2. 9. 2 tính toán độ sâu chôn cống đầu tiên PA2 30

2.10. KHÁI TOÁN KINH TẾ PHẦN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC SINH HOẠT, CHỌN PHƯƠNG ÁN THOÁT NƯỚC. 33

2.10.1. Khái toán kinh tế phần đường ống. 33

2.10.2. Khái toán kinh tế phần giếng thăm 34

2.10.3. Khái toán kinh tế cho trạm bơm cục bộ. 34

2.10.4. Khái toán kinh tế khối lượng đào đắp xây dựng mạng. 34

2.10.5. Chi phí quản lý mạng lưới cho một năm. 35

2.10.6. So sánh lựa chọn phương án. 39

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC MƯA 40

3.1. VẠCH TUYẾN MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC MƯA 40

3.1.1. Nguyên tắc. 40

3.1.2. Phương hướng thoát nước mưa Thị xã Sông Công 40

3.2. XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG MƯA TÍNH TOÁN. 41

3.2.1. Chọn chu kỳ vượt quá cường độ mưa tính toán. 41

3.2.2. Cường độ mưa tính toán. 41

3.2.3. Xác định thời gian mưa tính toán. 41

3.2.4. Xác định hệ số dòng chảy. 42

3.2.5. Xác định hệ số mưa không đều. 42

3.2.6. Công thức tính toán lưu lượng nước mưa. 43

3.3. TÍNH TOÁN THUỶ LỰC MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC MƯA. 43

3.4. KHÁI TOÁN KINH TẾ MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC MƯA. 43

3.4.1. Khái toán kinh tế phần đường ống. 43

3.4.2. Khái toán kinh tế phần giếng thăm: 44

3.4.3. Giá thành quản lý. 44

 

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 45

4.1. CÁC SỐ LIỆU TÍNH TOÁN: 45

4.1.1. Lưu lượng nước thải: 45

4.1.2. Nồng độ bẩn của nước thải khu công nghiệp. 45

4.2. CÁC THAM SỐ TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI. 46

4.2.1. Lưu luợng tính toán đặc trưng của nước thải. 46

4.2.2. Xác định nồng độ bẩn của nước thải 46

4.2.3. Dân số tương đương. 48

4.2.4. Mức độ cần thiết làm sạch của nước thải. 48

4.3. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 52

4.3.1. Phương pháp cơ học. 46

4.3.2. Phương pháp hoá lý 46

4.3.3. Phương pháp sinh học. 48

4.4. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 52

4.4.1. Công nghệ xử lý đơn giản. 46

4.4.2. Công nghệ xử lý có hệ thống 46

4.5. CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ VÀ SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ. 52

4.5.1. Chọn phương pháp xử lý. 52

4.5.2. Chọn dây chuyền xử lý. 52

4.6. TÍNH TOÁN DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ VÀ THUỶ LỰC PHƯƠNG ÁN I. 55

4.6.1.Ngăn tiếp nhận nước thải. 55

4.6.2. Mương dẫn nước thải. 56

4.6.3. Tính toán song chắn rác. 57

4.6.4.Tính toán Bể lắng cát. 60

4.6.5. Tính toán sân phơi cát. 63

4.6.6. Tính toán bể lắng ngang đợt I. 64

4.6.7. Tính toán bể lọc sinh vật cao tải 67

4.6.8. Bể lắng ngang đợt II . 71

4.6.9.Tính toán bể Mêtan. 73

4.6.10. Tính toán trạm khử trùng nước thải. 78

4.6.11.Tính toán máng trộn - Máng trộn vách ngăn có lỗ. 80

4.6.12.Tính toán bể tiếp xúc li tâm. 81

4.6.13. Thiết bị đo lưu lượng. 83

4.6.14. Sân phơi bùn. 83

4.7. TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ VÀ THỦY LỰC PHƯƠNG ÁN II. 85

4.7.1. Tính toán song chắn rác 85

4.7.2. Tính toán Trạm bơm 85

4.7.3. Tính toán ngăn tiếp nhận 85

4.7.4. Tính toán mương dẫn nước thải 85

4.7.5. Tính toán bể lắng cát 85

4.7.6. Tính toán sân phơi cát 85

4.7.7. Tính toán bể lắng li tâm đợt I 86

4.7.8. Tính toán bể Aeroten 86

4.7.9. Bể lắng li tâm đợt II . 92

4.7.10. Bể nén bùn. 94

4.7.11.Tính toán bể Mêtan. 97

4.7.12. Sân phơi bùn 85

4.7.13. Tính toán trạm khử trùng nước thải 85

4.7.14. Máng trộn vách ngăn có lỗ 85

4.7.15. Tính toán bể tiếp xúc li tâm 85

4.7.16. Thiết bị đo lưu lượng 85

CHƯƠNG 5: KHÁI TOÁN KINH TẾ - CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI 109

5.1. KHÁI TOÁN KINH TẾ TRẠM XỬ LÝ – PHƯƠNG ÁN I 109

5.1.1. Giá thành xây dựng công trình. 109

5.1.2. Giá thành quản lý. 110

5.2. KHÁI TOÁN KINH TẾ TRẠM XỬ LÝ – PHƯƠNG ÁN II 111

5.2.1. Giá thành xây dựng công trình. 111

5.2.2. Giá thành quản lý. 112

5.3. SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN. 113

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 114

6.1. BỂ LẮNG LY TÂM ĐỢT I. 114

6.2. THIẾT KẾ CHI TIẾT BỂ AEROTEN. 115

6.2.1. Cấu tạo. 115

6.2.2. Hệ thống thổi khí. 116

6.3. TÍNH TOÁN DIUKE QUA SUỐI. 116

6.3.1. Tính toán diu ke B5 - B6 116

6.3.2. Tính toán diu ke 4 - 5 116

CHƯƠNG 7: TRẠM BƠM NƯỚC THẢI 103

7.1. XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA TRẠM BƠM. 103

7.2. XÁC ĐỊNH DUNG TÍCH BỂ THU. 103

7.3. XÁC ĐỊNH ÁP LỰC CÔNG TÁC CỦA MÁY BƠM. 105

7.4. CHỌN MÁY BƠM 106

7.5. XÁC ĐỊNH ĐIỂM LÀM VIỆC CỦA BƠM: 106

7.6. TÍNH TOÁN ỐNG ĐẨY KHI CÓ SỰ CỐ 106

7.7. TÍNH TOÁN CÁC THIẾT BỊ TRONG TRẠM BƠM. 108

CHƯƠNG 8: CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH 103

8.1. SỐ LIỆU THIẾT KẾ 103

8.1.2. Số liệu về công trình. 115

8.1.2. Số liệu về mạng cấp thoát nước ngoài nhà 116

8.2. PHƯƠNG ÁN CẤP THOÁT NƯỚC. 103

8.2.1. Cấp nước sinh hoạt. 115

8.2.2. Cấp nước chữa cháy 116

8.2.3. Thoát nước sinh hoạt. 115

8.2.4. Nước mưa. 116

8.3. THIẾT LẬP MẶT BẰNG, MẶT CẮT VÀ DỰNG SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN CẤP THOÁT NƯỚC CHO CÔNG TRÌNH. 105

8.4. TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CHO VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG 106

8.4.1. Tính toán các lưu lượng đặc trưng. 115

8.4.2. Chọn đồng hồ đo nước . 116

8.4.3. Tính toán mạng lưới cấp nước sinh hoạt. 115

8.4.4. Tính toán mạng lưới cấp nước chữa cháy 116

8.4.5. Tính toán lưu lượng, thuỷ lực cho mạng lưới thoát nước. 115

8.4.6. Xác định dung tích bể chứa 116

8.4.7. Xác định dung tích két nước 115

8.4.8. Dung tích bể tự hoại 116

8.4.9. Tính áp lực bơm và chọn máy bơm 116

CHƯƠNG 9: PHẦN THI CÔNG 103

9.1. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CỦA PHẦN THI CÔNG 103

9.2. NHIỆM VỤ. 103

9.3. PHƯƠNG ÁN THI CÔNG 105

9.3.1. Trình tự tiến hành thi công đoạn cống. 115

9.3.2. Phân tích khối lượng công việc . 116

8.4.3. Tính toán phân tích khối lượng nhân công, máy thi công cần thiết để thi công. 115

9.4. TỔ CHỨC THI CÔNG 106

9.4.1. Các điều kiện thi công. 115

9.4.2. Tổ chức thi công . 116

9.4.3. Lập bảng tiến độ thi công. 115

9.4.4. Đánh giá phương án tổ chức thi công 116

8.4.5. Tính toán lưu lượng, thuỷ lực cho mạng lưới thoát nước. 115

8.4.6. Xác định dung tích bể chứa 116

8.4.7. Xác định dung tích két nước 115

8.4.8. Dung tích bể tự hoại 116

8.4.9. Tính áp lực bơm và chọn máy bơm 116

 

 

 

doc53 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 1326 | Lượt tải: 39download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Sông Công, Thái Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docChuong 4.doc
 • rarBan ve.rar
 • docC7_CTDONVI-khanh.DOC
 • docChuong 1.doc
 • docChuong 2.doc
 • docChuong 3.doc
 • docChuong 3-Hoang.doc
 • docChuong 6- Khai toan KT TXL.DOC
 • docChuong 7 -Tram bom nuoc thai.doc
 • docChuong 8.doc
 • docChuong 9.doc
 • rarexcel.rar
 • docMUCLUC.DOC
 • docTai LIEU TK.doc