Đồ án Thiết kế hạng mục điều hòa không khí và thông gió chung cư Petroland, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

 

I. Tổng quan 1

1.1. Tiêu chuẩn thiết kế 1

1.2. Điều kiện thiết kế 1

1.3. Phụ tải khu vực 1

1.4. Mô tả thiết bị 1

II. Thiết bị

III. Ưu điểm của hệ thống: 3

IV. Đường ống gió và sự phân phối không khí 1

4.1. Khái quát 1

4.2. Các kích thước 1

4.3. Đường ống làm bằng kim loại tấm 1

4.4. Phụ kiện lắp ống nối 2

4.5. Miệng gió 2

4.6. Quạt

V. Cách ly chấn động và tiếng ồn 4

5.1. Khái quát 4

5.2. Bộ cách ly bằng cao su 5

5.3. Bộ đệm cách rung 5

5.4. Gía treo và trụ đỡ ống gió 5

6.5. Nối mềm và nối giãn nở 6

5.6. Các thiết bị kết hợp khác và các thiết bị không rung 6

5.7. Điều kiện về âm thanh 6

5.8. Kiểm tra độ ồn và rung động 7

 

 

doc19 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 1589 | Lượt tải: 33download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế hạng mục điều hòa không khí và thông gió chung cư Petroland, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xaâm nhaäp qua töôøng beân ngoaøi (w) Q3: Toång nhieät xaâm nhaäp qua maùi (w). Q4: Toång nhieät xaâm nhaäp qua saøn (w). Q5: Toång nhieät xaâm nhaäp qua töôøng trong (w). Q6: Toång nhieät xaâm nhaäp do roø ró (w). Q7: Toång nhieät phaùt sinh do aùnh saùng (w). Q8: Toång nhieät phaùt sinh do con ngöôøi (w). Q9: Toång nhieät phaùt sinh do thieát bò (w). Q10: Toång nhieät xaâm nhaäp do gioù töôi (w). Tính Q1: Toång nhieät löôïng xaâm nhaäp qua cöûa kính Q1=Q11+Q12(w) Q11: Löôïng nhieät xaâm nhaäp qua cöûa kính do söï cheânh nhieät ñoä Q11=k1.S1.(tn-ttr) (w) K1: heä soá truyeàn nhieät (w/m²oC) S1: dieän tích cöûa kính (m²) tn: nhieät ñoä beân ngoaøi (oC) ttr: nhieät ñoä trong khoâng gian ñieàu hoøa (oC) Q12: Nhieät ñoä xaâm nhaäp qua kính do söï böùc xaï maët trôøi Q12=αF.R.β(W) α heä soá khung kính R: löôïng nhieät do böùc xaï maët trôøi qua kính caên baûn (w/m²). β: heä soá cöûa kính. Tính Q2: Toång nhieät xaâm nhaäp qua töôøng beân ngoaøi Q2= k2.S2.Dt2(w) k2: heä soá truyeàn nhieät qua töôøng ngoaøi (w/m²oC) S2: dieän tích töôøng ngoaøi (m²) Dt2: nhieät ñoä cheânh leäch töông ñöông 3. Tính Q3: Toång nhieät xaâm nhaäp qua maùi (tröôøng hôïp phía treân laø maùi phaúng) Q3= k3.S3.Dt3(w) k3: heä soá truyeàn nhieät qua maùi (w/m²oC) S3: dieän tích maùi (m²) Dt3: nhieät ñoä cheânh leäch töông ñöông 4. Tính Q4: Toång nhieät xaâm nhaäp qua saùn (tröôøng hôïp beân döôùi laø hai khoâng gian khoâng ñieàu hoøa): Q4= k4.S4. (tn-ttr).0,4(w) K4: heä soá truyeàn nhieät qua saøn(w/m²oC) S4: dieän tích saøn (m²) 5. Tính Q5: Toång nhieät xaâm nhaäp qua töôøng trong (tröôøng hôïp beân trong laø hai khoâng gian khoâng ñieàu hoøa: Q5= k5.S5. (tn-ttr).0,4(w) K5: heä soá truyeàn nhieät töôøng trong(w/m²oC) S5: dieän tích töôøng trong (m²) 6. Tính Q6: Toång nhieät xaâm nhaäp do roø ró Q6=Q6h+Q6a (w) Q6h=Lrr.(tn-ttr).0.33(w): nhieät hieän do roø ró. Q6a=Lrr.(dn-dtr).0.833(w): nhieät aån do roø ró. Lrr: löu löôïng gioù roø ró dn: ñoä chöùa hôi ôû moâi tröôøng beân ngoaøi dt: ñoä chöùa hôi ôû trong khoâng gian ñieàu hoøa Tính Q7: Toång nhieät phaùt sinh do aùnh saùng Q7=1.16.N7 (w) tính cho chieáu saùùng baèng ñeøn huyønh quang N7: coâng suaát tieâu thu ñieän do aùnh saùng (w) Tính Q8: Toång nhieät phaùt sinh töø con ngöôøi Q8=Q8h+Q8a(w) Q8h=n.q8h (w): Nhieät hieän phaùt sinh töø con ngöôøi Q8a=n.q8a (w): Nhieät aån phaùt sinh töø con ngöôøi n: soá ngöôøi hieän dieän=dieän tích saøn/maät ñoä ngöôøi q8h: nhieät hieän phaùt sinh töø moät ngöôøi (w) q8a: nhieät aån phaùt sinh töø moät ngöôøi (w) Tính Q9: Toång nhieät phaùt sinh töø thieát bò Q9=N9(w) N9: toång coâng suaát thieát bò(w) Tính Q10: Toång nhieät do gioù töôi Q10=Q10h+Q10a Q10h=L.(tn-ttr).0.33(w): nhieät hieän do roø ró. Q10a=L.(dn-dtr).0.833(w): nhieät aån do roø ró. L: löu löôïng gioù töôi dn: ñoä chöùa hôi ôû moâi tröôøng beân ngoaøi dt: ñoä chöùa hôi ôû trong khoâng gian ñieàu hoøa Tính phụ tải cho một số khu vực ñiển hình sau:(Phần mềm tính tải của Daikin). Table of room heat load Room name Floor System Rooms Usage Fl area(m2) Height(m) No of person F/A volume(m3/h) Khu DV TM 24m2 1 1 1 Shop 24.0 2.7 7 Summer 140.0/Winter --- [Cooling load] Condition of indoor design temprature & humidity: 25.0 (CDB) 50.0 (%RH) [W] Time F/A cond. Outer Roof& Inner Floor Window Infiltration Human body Light Equipments Indoor heat Fresh Total heat load CDB %RH Wall Ceiling Wall SH LH SH LH -ing SH LH SH LH air 10 33.9 63.4 427 167 264 230 0 57 185 413 602 696 240 0 2494 787 1743 5024 11 35.0 58.8 541 187 297 258 0 64 180 413 602 696 240 0 2696 782 1759 5237 12 35.8 55.5 670 202 321 279 0 69 175 413 602 696 240 0 2890 777 1761 5428 13 36.1 54.3 798 208 330 287 0 71 174 413 602 696 240 0 3043 776 1763 5582 14 35.9 55.2 946 204 324 281 0 70 175 413 602 696 240 0 3174 777 1766 5717 15 35.4 57.2 1112 195 309 269 0 67 178 413 602 696 240 0 3301 780 1765 5846 16 34.6 60.4 1276 180 285 248 0 62 182 413 602 696 240 0 3400 784 1752 5936 * 17 33.6 64.4 1411 161 255 222 0 55 185 413 602 696 240 0 3453 787 1729 5969 18 32.5 69.2 1499 140 223 194 0 48 188 413 602 696 240 0 3453 790 1702 5945 19 31.6 72.8 1461 124 196 170 0 42 188 413 602 696 240 0 3342 790 1660 5792 20 30.8 75.8 1304 109 172 150 0 37 187 413 602 696 240 0 3121 789 1611 5521 21 30.3 78.0 1093 99 157 137 0 34 187 413 602 696 240 0 2869 789 1588 5246 22 29.9 79.5 873 92 146 127 0 31 185 413 602 696 240 0 2618 787 1558 4963 F/A:Fresh air, SH:Sensible heat, LH:Latent heat. Khu căn hộ: Phòng ngủ chọn máy 1HP~8900Btu/h Phòng khách và bếp chôn máy 2.5HP~22000Btu/h TÍNH THOÂNG GIOÙ VAØ CHOÏN QUAÏT a/ HEÄ THOÁNG GIOÙ TÖÔI, GIOÙ THAÛI: Moâi tröôøng laøm vieäc trong laønh, thoaûi maùi thì khoâng chæ xöû lyù nhieät ñoä, ñoä aåm, phaân phoái gioù ñeàu trong khoâng gian ñieàu hoøa maø coøn cung caáp ñaày ñuû moät löôïng gioù töôi cho hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi. Löôïng gioù naøy phaûi tính toaùn ñaày ñuû theo caùc tieâu chuaån ñeå vöøa ñaûm baûo söùc khoûe, söï saûn khoaùi cho ngöôøi hieän dieän, ñoàng thôøi traùnh thaát thoaùt nhieät do phaûi xöû lyù nhieät cho löôïng gioù naøy. Vôùi nhöõng ñieàu kieän treân thì heä thoáng caáp gioù töôi cuûa toøa nhaø bao goàm vieäc ñöa moät löôïng gioù töôi ñaày ñuû(15~20m3/h.ngöôøi) töø beân ngoaøi vaøo khoâng gian ñieàu hoøa. Löôïng gioù töôi naøy ñöôïc ñaùp öùng baèng caùc quaït gioù thaûi aùp töôøng cho moãi khoâng gian ñieàu hoøa. b/ HEÄ THOÁNG GIOÙ TOILET : Toilet laø nôi aåm öôùt, coù muøi khoâng deã chòu phaùt sinh lieân tuïc, nhaèm huùt heát khoâng khí aåm öôùt, khoâng khí coù muøi thay vaøo ñoù laø gioù töôi, gioù môùi ñoàng thôøi taïo söï luaân chuyeån khoâng khi lieân tuïc taïo caûm giaùc thoaûi maùi khi con ngöôøi hieän dieän laø nhieäm vuï cuûa heä thoáng huùt gioù thaûi toilet. + Quaït gioù thaûi huùt gíoù thaûi taïi toilet(11~15laàn trao ñoài gioù) thaûi ra ngoaøi thoâng qua heä thoáng caùc ñöôøng oáng gen, mieäng gioù thaûi, cöûa gioù thaûi, caùnh ñieàu chænh löu löôïng, quaït cöôõng böùc ñeå ñaûm baûo tính kyõ thuaät, thaåm myõ, vaø an toaøn cuûa heä thoáng,cuûa toøa nhaø. c/ HEÄ THOÁNG GIOÙ TAÀNG HAÀM : Thoâng gioù taàng haàm theo tieâu chuaån thoâng gioù laø töø 6~8laàn ñoåi gío moät giôø, thoâng gioù taàng haàm laø caàn thieát ñeå huùt heát khoùi thaûi, khoùi ñoäc thaûi ra töø ñoäng cô xe. Toøa nhaø coù taàng haàm ñeàu naèm aâm döôùi loøng ñaát, heä thoâùng thoâng gioù taàng haàm bao goàm caùc quaït höôùng truïc coù löu löôïng vaø coät aùp phuø hôïp ñeå ñöa löôïng gioù thaûi tính toaùn leân maët ñaát vaø thaûi ra ngoaøi taïo ra moâi tröôøng taàng haàm nhö mong muoán. Ngoaøi yeâu caàu laø huùt thaûi ra ngoaøi moät löôïng gioù thaûi caàn thieát thì heä thoáng phaûi huùt ñoàng ñeàu, nghóa laø khoâng ñeå tích tuï moät khoâng gian cheát(khoâng gian khoâng khí ôû ñoù khoâng di chuyeån) ñeàu naøy ñöôïc theå hieän qua söï phaân boá ñoàng ñeàu caùc mieäng gioù thaûi vaø heä thoáng oáng gen. d/ HEÄ THOÁNG GIOÙ BEÁP : Thoâng gioù taàng beáp theo tieâu chuaån thoâng gioù laø töø 200~400m³/h.beáp, thoâng gioù taàng beáp laø caàn thieát ñeå huùt heát khoùi noùng, khoùi muøi thaûi ra töø thieát bò nhaø beáp vaø thöùc aên. Gioù noùng, muøi phaùt sinh töø beáp seõ ñöôïc huùt cöôõng böùc baèng chuïp huùt coù keøm quaït cô khí ñaåy vaøo gen roài ñöa ra ngoaøi(phaàn naøy phuïc vuï cho khu caên hoä vaø khoâng tính vaøo döï toaùn). Mô tả thiết bị Hệ thống điều hòa không khí của tòa nhà chia làm hai phần: Khu thương mại và khu căn hộ để ở. Khu thương mại ở tầng trệt, 1 và 2 có diện tích không lớn, chia thành nhiều không gian hoạt động độc lập nên sử dụng máy điều hòa nhiệt độ dạng hai mãnh dàn lạnh cassette âm trần công suất lạnh nhỏ và vừa. Dàn nóng: Loại treo tường hoặc đặt sàn Năng suất lạnh danh định: 21000Btu/h,36000Btu/h Công suất điện: 2710W, 4040W Kích thước thân máy: 685x800x300; 1170x900x320 (HxWxD) Khối lượng: ~61kg, ~79kg Máy nén: máy nén roto loại kín( Hermetically sealed Rotary type) Môi chất: R22 Dàn lạnh: Loại treo tường Năng suất lạnh danh định: 22000Btu/h, 36000Btu/h Công suất điện: lấy diện từ dàn nóng Kích thước thân máy: 230x840x840 (HxWxD) Kích thước mặt nạ: 40x950x950 (HxWxD) Khối lượng: ~29kg, ~33kg (các thông số trên dựa vào cataloge máy lạnh Daikin) Khu căn hộ ở tầng 3 và 18 có diện tích nhỏ, chia thành nhiều không gian hoạt động độc lập nên sử dụng máy điều hòa nhiệt độ dạng hai mãnh dàn lạnh treo tường công suất lạnh nhỏ (Room air conditioner). Dàn nóng: Loại treo tường hoặc đặt sàn Năng suất lạnh danh định: 8900Btu/h,22000Btu/h Công suất điện: 850W, 2100W Kích thước: 560x695x265, 685x800x300 (HxWxD) Khối lượng: ~25kg, ~49kg Máy nén: máy nén roto loại kín( Hermetically sealed Rotary type) Môi chất: R22 Dàn lạnh: Loại treo tường Năng suất lạnh danh định: 8900Btu/h, 22000Btu/h Công suất điện: lấy diện từ dàn nóng Kích thước: 273x784x195, 273x784x195, 290x1050x238(HxWxD) Khối lượng: ~7,5kg, ~12 kg (các thông số trên dựa vào cataloge máy lạnh Daikin) Điều khiển: Máy lạnh khu dịch vụ cộng đồng, căn hộ được điều khiển bằng bộ điều khiển từ xa không dây với tất cả tính năng điều khiển : nhiệt độ , tốc độ gió, cánh đảo gió, các tính năng hẹn giờ và các chế độ hoạt động như khử ẩm, tiết kiệm , êm vào ban đêm.. Ưu điểm của hệ thống: Đảm bảo điều kiện thiết kế trong không gian điều hòa, không khí lạnh sau khi được xử lý sẽ phân bố đều khắp không gian nhờ năng suất lạnh của dàn lạnh và hệ thống gen gió, miệng gió hợp lý. Vận hành dễ dàng, tiết kiệm không cần đến các công nhân vận hành có chuyên môn. Bảo trì nhanh chóng, dễ dàng nhờ các vị trí dàng nóng đặt tập trung, hệ thống đơn giản. Thỏa mãn tính vận hành liên tục, khi bảo trì sửa chữa máy này thì các máy khác vẫn hoạt động độc lập bình thường. Bố trí thiết bị STT Vị trí Diện Tích (m²) Chức năng Tải nhiệt Thừa (Btu/h) Thiết bị Công suất Lạnh (Btu/h) Số lượng (bộ) Ghi chú 1 Tầng 1 24 Khu dịch vụ cộng đồng 20500 Máy lạnh hai mãnh dàn lạnh cassette 21000 1 có 35 khu 40 Khu dịch vụ cộng đồng 34166 Máy lạnh hai mãnh dàn lạnh cassette 36000 1 có 6 khu 2 Tầng 2 24 Khu dịch vụ cộng đồng 20500 Máy lạnh hai mãnh dàn lạnh cassette 21000 1 có 35 khu 40 Khu dịch vụ cộng đồng 34166 Máy lạnh hai mãnh dàn lạnh cassette 36000 1 có 6 khu IV./Đường ống gió và sự phân phối không khí Khái quát Theo mục đích của bản Quy cách kỹ thuật này thì các định nghĩa sau đây sẽ được ứng dụng: “Đường ống có tốc độ cao và áp suất trung bình” có nghĩa là mọi đường ống cung cấp không khí có áp suất tĩnh trong ống lớn hơn 1500Pa “Đường ống có áp suất thấp” có nghĩa là mọi đường ống cung cấp không khí phải áp suất tĩnh trong ống không lớn hơn 500 Pa và tốc độ không lớn hơn 10 m/s. Mặc dù với các định nghĩa trên đây, toàn bộ việc cung cấp ống dẫn không khí từ cửa ra của quạt cấp không khí đến cửa vào của các hộp có lượng không khí biến đổi phải là loại ống “Có tốc độ cao và áp suất trung bình”. Mọi đường ống có áp suất trung bình phải làm bằng tấm thép mạ nhúng nóng. Các kích thước Mọi kích thước của đường ống thể hiện trên các bản vẽ là kích thước bên trong nhỏ nhất để không khí đi qua, có nghĩa là bên trong phần cách âm nếu có. Khi các khối lượng không khí được cấp bằng thiết bị do nhà thầu lắp đặt lớn hơn các khối lượng thiết kế thì nhà thầu phải sửa đổi các kích thước của ống dẫn để duy trì các tốc độ của không khí trong ống đã thiết kế và các sửa đổi này phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật được mô tả dưới đây. Khi nhà thầu muốn thay đổi kích cỡ của ống dẫn từ các kích thước thể hiện trên các bản vẽ để việc cắt thép tấm tiết kiệm hơn hoặc để tránh gây ra vật cản thì nhà thầu phải cung cấp : Đường ống do nhà thầu thiết kế có công suất không bị giảm và tổng số lực cản ma sát không lớn hơn lực cản của đường ống đã được quy định. Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo rằng kích thước của đường ống khi được thay đổi sẽ không gây trở ngại cho kết cấu của tòa nhà hoặc bất kỳ công việc lắp đặt nào khác. Việc thay đổi này phải được công ty giám sát chấp thuận. Đường ống làm bằng kim loại tấm Mọi đường ống làm bằng kim loại tấm phải được chống đỡ và neo vào kết cấu của tòa nhà bằng các giá treo, dây neo, giá đỡ bằng thép được chấp thuận, các vật chống đỡ này phải được gắn chặt vào kết cấu của tòa nhà bằng các tấm chắn có đủ kích thước và số lượng để đỡ trọng tải tác động lên chúng. Mọi đường ống phải được gia công bằng máy, đảm bảo các kích thước thực. Không có các vết nứt ngang trên bề mặt không quá 300 mm theo chiều rộng và không gợn sóng, có các chỗ lồi và cong vênh. Phải khử các mép sắc ở mọi bộ phận của ống, và trên dòng chảy của không khí không được có các gioăng và các phần khác của mối nối. Đường ống phải được chế tạo và ghi các dấu chỉ nhãn và dấu để xác định ở các bề mặt bên ngoài. Mọi ống dẫn bằng kim loại tấm phải được cuốn bằng máy và không có chỗ cong vênh và gợn sóng. ở mọi điểm uốn và dịch chuyển, các thay đổi kích cỡ và chiều của ống phải thực hiện dần dần với góc tối đa là 15o, trừ khi được thể hiện khác đi. ở nơi sử dụng các đoạn uốn vuông góc thì phải kết hợp với các tấm uốn có độ dày gấp đôi. Việc tận dụng có thể thực hiện bằng cách biến đổi ống quanh chướng ngại vật, các giới hạn cục bộ tại các dầm …., với điều kiện đảm bảo tránh được tiếng ồn và đảm bảo tính năng động. Các cỡ của kim loại tấm, loại các mối nối và dây chằng phải được chế tạo theo bảng dưới đây: Mặt bích ống gió tiết diện chữ nhật Kích thước tính bằng mm Độ dài cạnh lớn ống gió tiết diện chữ nhật Quy cách vật liệu làm bằng bích thép góc £ 630 L25 x 3 800 ¸1250 L30 x 4 1600 ¸2000 L40 x 3 Mặt bích thép không gỉ Kích thước tính bằng mm Đường kính hoặc độ dài cạnh lớn ống gió Quy cách vật liệu mặt bích £ 280 - 25 x 4 320 ¸560 - 30 x 4 630 ¸1000 - 35 x 6 1120 ¸2000 - 40 x 8 Phụ kiện lắp ống nối Các mối nối: Tất cả các mặt bích và kết cấu thép dùng cho các mối nối và giá đỡ phải được nhúng kẽm. Đệm kín mối nối hệ thống ống: Việc lắp đối với mối nối bích nằm ngang phải có kèm miếng đệm hoặc vật liệu khác được chấp thuận với độ dày không nhỏ hơn 5mm. Chất đệm kín những mối nối dọc và nối trượt phải là loại Silicon. Các cách chỉnh và bộ đảo hướng: Các cách chỉnh và bộ đảo hướng phải được bố trí bên trong các ống tại những vị trí yêu cầu. Đặc biệt, chúng phải được bố trí tại tất cả những chỗ uốn cong có banự kính cong mặt trong nhỏ hơn chiều rộng ống và cũng bố trí ở chỗ thay đổi tiết diện có góc không vượt quá 30o. Chúng cũng phải có dạng khí động nghĩa là có hai lớp cánh để đảm bảo việc thay đổi hướng dòng hoàn toàn tại điểm đặt, với các cách đổi hướng có bán kính và khoảng cách được chọn đảm bảo vận tốc gió đều tại chỗ uốn cong. Miệng gió Tất cả miệng tán gió, bộ chỉnh gió, miệng lưới gió, … và những phụ tùng khác phải thuộc loại được chấp thuận bằng những văn bản và như được chỉ ra trong các bản vẽ của hệ thống. Nhà thầu phải trình duyệt với Đại diện Chủ đầu tư và Công ty Giám sát. Các bộ chỉnh gió loại có cánh ngược nhau được bố trí kèm với tất cả miệng tán gió, miệng lưới gió cấp, hồi và hút để điều khiển lưu lượng gió. Nếu các ống gió mềm được dùng để nối với miệng gió, chúng phải được lắp bằng các bộ chỉnh gió bướm ở vị trí nối của ống mềm và ống chính. Miệng tán gió phải thuộc loại mặt tán gió có thể tháo, nhiều cánh, có thể điều chỉnh được, loại thổi 1, 2, 3, 4 hướng. Miệng tán gió phải cung cấp thể tích không khí đúng cho không gian phục vụ, có dáng và màu sơn được chọn lựa phù hợp với kiến trúc nội thất. Mẫu của mỗi loại miệng gió được cung cấp phải được đệ trình để chấp thuận. Các mẫu được cung cấp phải có lớp hoàn thiện được quy định và theo các màu sắc được chỉ định và được lưu trữ cho đến khi hoàn thành dự án. Tất cả miệng gió được lắp đặt phải phù hợp với các mẫu được cung cấp về chất lượng hoàn thiện và về màu sắc. Tất cả bộ chỉnh gió nếu được gắn bên cạnh miệng lưới gió và miệng tán gió phải được sơn đen hoàn thiện. Các bộ chỉnh gió cánh ngược nhau phải có các cánh liên kết với nhau theo từng đoạn có gắn vít điều chỉnh vận hành. Nếu chúng được gắn lên trên mặt sau của miệng gió các vít có thể bắt vào các cánh của ống ra đó. Nếu chúng được đặt ở mặt sau của miệng gió, thì có điều chỉnh bằng cách tháo bộ chỉnh gió hoặc miệng lưới gió. Các miệng gió phải được cố định bằng các ốc chìm. Loại nổi không được chấp nhận. Các yêu cầu chính cho miệng gió thải, miệng cấp gió cho thông gió: Loại thích hợp lắp đặt trên trần giả hoặc trực tiếp trên đường ống gió Các cánh có thể điều chỉnh được góc độ theo yêu cầu sử dụng Cánh được làm bằng nhôm định hình có chiều dày từ 1mm đến 1,5mm Khung được làm bằng nhôm định hình có chiều dày từ 1,5mm đến 2mm. Sơn tĩnh điện mày trắng (sẽ được quyết định bởi Chủ đầu tư và Công ty Giám sát) Các yêu cầu cho miệng gió loại lá sách Loại gắn trên tường Cánh làm từ nhôm định hình có chiều dày 2mm Khung làm từ nhôm định hình có chiều dày 2mm Sơn tĩnh điện màu trắng (sẽ được quyết định bởi Chủ Đầu tư và Công ty Giám sát) Quạt Tổng quát: Qụat được chọn để đảm bảo đạt được các mức công suất chỉ rõ trong bản vẽ và bảng liệt kê. Nhà thầu phải kiểm tra thực tế các cột áp để đáp ứng các đặc tính lưu lượng của quy định này. Qụat hút loại hướng trục. Bao gồm các bộ phận sau: Vỏ bằng thép động cơ nằm trong vỏ quạt, sơn tỉnh điện. Động cơ 380~415V, 3 pha, 50Hz. Cánh bằng nhôm, có thể điều chỉnh góc cánh theo lưu lượng và cột áp. Truyền động trực tiếp hoặc dây đai. Quạt hướng trục dành cho hút khói hành lang chịu được nhiệt độ 200oC trong vòng 2giờ. Qụat hút loại ly tâm Bao gồm các bộ phận sau: Vỏ bằng thép ít cabon được phủ lớp sơn hay lớp tráng kẽm màu xám. Dạng cánh backward-inclined laminar hoặc aerofoil. Động cơ 380~415V, 3 pha, 50Hz. Truyền động bằng dây đai. Qụat hút gắn tường Bao gồm các bộ phận sau: Khung, thanh đỡ động cơ, lưới chống côn trùng. Có cửa chớp chắn dòng và chắn mưa. Cách hướng trục được xử lý nhiệt và xử lý ăn mòn. Môtơ 1 pha, 50H2 kèm hộp đấu nối. V./Cách ly chấn động và tiếng ồn 5.1 Khái quát Nhà thầu phải cung cấp và lắp đặt các thiết bị, vật liệu và những chi tiết có liên quan đến việc điều khiển độ ồn và độ rung động. Chúng phải được chỉ ra trên bản vẽ và mô tả trong Quy cách kỹ thuật. Nhà thầu phải kết hợp với những bộ phận khác để tránh những hoạt động của họ có thể ảnh hưởng đến việc xử lý độ ồn và độ rung động, ví dụ như việc tô trát cần tránh bất kỳ sự tiếp xúc nào làm ảnh hưởng đến việc cách rung. Trước khi lắp đặt, Nhà thầu phải góp ý cho Chủ đầu tư và Công ty Giám sát về những va chạm tới các bộ phận khác có thể xảy ra, có thể gây nên những tiếp xúc truyền dẫn không thể tránh khỏi với các thiết bị của họ do không đủ không gian hoặc các vấn đề ngoài dự kiến. Trước khi lắp đặt, Nhà thầu phải lưu ý với Chủ đầu tư và Công ty Giám sát bất kỳ sự không thống nhất nào giữa đặc trưng kỹ thuật và những điều kiện thực tế của công trường hoặc các sự thay đổi do việc lựa chọn lại thiết bị. Nếu có bất kỳ sự sai sót xảy ra sau khi lắp đặt do sự thiếu thống nhất giữa các bộ phận thì Nhà thầu phải chịu hoàn toàn mọi chi phí sửa chữa. Nhà thầu sửa lại mà không tăng giá thành tất cả những công việc lắp đặt chống rung bị hư hỏng do tay nghề công nhân hoặc vật liệu không đúng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp các giảm chấn có kích thước và khả năng phù hợp với yêu cầu về biên độ dao động và phải tham khảo những chỉ dẫn của nhà chế tạo sản phẩm. Nhà thầu phải đệ trình cho Công ty Giám sát duyệt về các dữ kiện của sản phẩm bao gồm : tính năng kỹ thuật của nhà chế tạo và những chỉ dẫn lắp đặt chúng. Nhà thầu phải đệ trình cho Công ty Giám sát duyệt các loại giảm chấn, nhà chế tạo, vị trí, thiết bị cần giảm chấn và các đặc trưng kỹ thuật. Tất cả các thông tin kỹ thuật phải bao gồm chiều cao tự do của giảm chấn, biên độ dao động tĩnh tại tải đề ra, đường kính lò xo và vật liệu. Nhà thầu phải đệ trình các tính toán chỉ ra bằng biên độ dao động của khung lắp vào thiết bị không vượt quá một phần mười của biên độ dao động chống rung. Biên độ dao động cũng phải được xem xét khi lựa chọn bộ chống rung. Bộ chống rung phải được sản xuất bởi một nhà chế tạo có danh tiếng. Chỉ một nhà sản xuất được cung cung cấp tất cả các bộ giảm rung. Sau khi ký hợp đồng Nhà thầu phải đệ trình cho Công ty Giám sát một bảng liệt kê đầy đủ tất cả các sản phẩm được sử dụng bao gồm tên của nhà sản xuất và tất cả các dữ kiện liên quan đến sản phẩm. Tần số cộng hưởng của hệ thống chống rung phải thấp hơn bất kỳ một tốc độ hoạt động nào và không có tình huống nào xảy ra trùng hợp với tần số tự nhiên của bất kỳ cơ phận nào trên thiết bị. Hệ thống giảm chấn phải được chọn phù hợp với môi trường mà thiết bị được lắp đặt, ví dụ : chống, chống rỉ sét….. Tất cả các bộ giảm chấn phải hoạt động theo phương thẳng của tải ngược với độ lệch. Đường cong tải ngược với độ lệch phải được cung cấp bởi nhà chế tạo, và phải là tuyến tính đối vơí độ lệch không ít hơn 50% cao độ lệch thiết kế. Yêu cầu phải có biện pháp ngăn ngừa quá tải cho bộ giảm chấn trong quá trình lắp đặt hoặc bảo trì. Việc quá tải của thiết bị do các đấu nối bảo trì phải không được xảy ra. 5. 2 Bộ cách ly bằng cao su Chi tiết đàn hồi của bộ cách ly phải được bọc bằng những tấm, vỏ, chi tiết dập hoặc chi tiết ép bằng thép mềm hoặc hợp kim thép. Cả chi tiết đàn hồi lẫn chi tiết bọc phải là loại chống dầu bôi trơn, nước và phải phù hợp với nhiệt độ hoạt động. Vị trí của các bulông cố định phải không được tạo nên những ứng suất không cần thiết cho chi tiết đàn hồi. Biên độ dao động học và hệ số chống rung của vật liệu đàn hồi tại tốc độ hoạt động của thiết bị cần đỡ phải được sử dụng khi tính toán hiệu suất cách ly thay cho việc sử dụng giản đồ hiệu suất cách ly đã được chứng nhận. Cần phải gắn nhãn xuất xứ cho các khung có độ cứng thay đổi theo phương của dao động để sử dụng suốt trong quá trình bảo trì và lắp đặt. Bộ đệm cách rung Miếng đệm cao su hình vuông phải được chế tạo bằng cao su có độ cứng từ 40 đến 50, nếu có yêu cầu một miếng thép dày 1,6mm có cùng diện tích được dán dính vào chúng. Các bulông bắt xuyên qua miếng cao su giảm chấn phải được cách ly khỏi máy bằng các vòng đệm cao su. Miếng cao su giảm chấn có thể được sử dụng không cần có các bulông giữ nếu rung động là nhỏ và trọng lượng của máy đủ sinh ra lực ma sát sao cho chúng không thể di chuyển. Diện tích của miếng đệm được sử dụng và số lớp phải được xác định cho từng ứng dụng tương ứng với khuyến cáo của nhà chế tạo. 5.4 Gía treo và trụ đỡ ống gió Tất cả các ống gió giữa quạt và nối mềm ống gió phải có chi tiết lắp đàn hồi cùng độ lệch tĩnh như quạt. Các giá treo sử dụng để điều khiển rung động phải bao gồm một khung thép hàn chứa đựng lò xo xoắn ốc hoặc bộ cách ly sợi thủy tinh / cao su và phù hợp cho treo nhờ các ti. Các bộ cách ly phải được bảo vệ khỏi quá tải. Biến dạng không vĩnh viễn của lò xo phải là do sử dụng tải lớn nhất 150%. Vòng treo phải có thể mang gấp 5 lần tải thông thường lớn nhất mà không có bất kỳ sự biến dạng nào. Sự bố trí của ti treo phải cho phép chuyển động mà không có sự tiếp xúc nào giữa kim loại và kim loại. 5.5 Nối mềm và nối giãn nở Nối mềm cao su phải được sử dụng cho tất cả các thiết bị được chỉ thị trong bản vẽ hoặc trong danh mục thiết bị. Chúng phải được chế tạo từ nhiều lớp sợi bằng nylon và cao su bằng việc ghép và lưu hóa cao su trong các máy ép cao su thủy lực. ở đầu ống nối mềm được sử dụng, chúng phải có chiều dài xấp xỉ từ 6 đến 10 lần đường kính của nó. Trong đó ống nối mềm loại 2 múi là thích hợp hơn cả. Đường tâm của nối mềm phải vuông góc với phương rung động. Nếu nối giãn nở được sử dụng để cách rung, hệ thống ty treo phải được làm sao cho nó có thể ngăn cản được sự tiếp xúc giữa kim loại với kim loại trong suốt quá trình chuyển động của mối giãn nở. Nếu các ống được nối vào thiết bị bằng các nối mềm thì 3 ụ chống hoặc giá treo đầu tiên sau nối mềm phải có lắp cách rung với độ lệch tĩnh 25mm hoặc 1 / 2 độ lệch tĩnh của hệ thống lắp được sử dụng cho thiết bị nếu chúng lớn hơn. Các thiết bị kết hợp khác và các thiết bị không rung Tất cả các thiết bị kết hợp điện và cơ khác có khả năng gây nên ồn và rung động đều phải được các rung bằng các lò xo và cao su giảm chấn có độ lệch tĩnh là 25mm. Để cắt đứt các đường truyền dẫn độ ồn và rung động, tất cả các thiết bị không rung phải được cách rung bằng các miếng đệm ma sát bằng cao su. Nhà thầu phải có trách nhiệm đưa các chi phí của những công việc như vậy vào giá dự thầu. 5.7 Điều kiện về âm thanh Tổng quát: Phần này bao gồm các yêu cầu chung về vật liệu, kết cấu và các ứng dụng khác để tạo nên một môi trường âm thanh phù hợp và tiêu chuẩn mô tả dưới đây. Mức độ ồn tổng tạo nên từ tất cả các máy móc điện và cơ hoặt động một cách đồng thời cũng như là tiếng ồn khí động

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTHUYET MINH DHKK VA TIEU CHI 18-8.doc
 • dwgAC01-LIST SCHEDULE.dwg
 • dwgAC02-NOTE.dwg
 • dwgAC03-EQUIP.dwg
 • dwgAC04-GAS DIAGRAM.dwg
 • dwgAC05-CONTROL DIAGRAM.dwg
 • dwgAC06-VT DIAGRAM.dwg
 • dwgAC07-TANG AP.dwg
 • dwgAC08-VTUDGF.dwg
 • dwgAC09-1F.dwg
 • dwgAC10-2F.dwg
 • dwgAC11-3F.dwg
 • dwgAC12-4F18F.dwg
 • dwgAC13-19F1.dwg
 • dwgAC14-TOPF.dwg
 • dwgAC15-TECHF.dwg
 • dwgAC16-DETAL01.dwg
 • dwgAC17-DETAL02.dwg
 • rarDHKK PETROLAND 27-11-2010.rar
 • docquitrinh van hanh .doc