Đồ án Thiết kế máy nhấn tôn

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I : GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRUỜNG-NHU CẦU TRÊN

THỊ TRƯỜNG 4

1.1 GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG-NHU CẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG 4

1.2 QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN SUẤT 9

PHẦN II : MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN SUẤT CÁC LOẠI TỦ, BẢNG ĐIỆN.16

2.1 PHƯƠNG PHÁP DẬP 16

2.2 PHƯƠNG PHÁP NHẤN DÙNG CHÀY VÀ CỐI 16

2.3 PHƯƠNG PHÁP NHẤN DÙNG CƠ CẤU BẢN LỀ 17

PHẦN III : CƠ SỞ TÍNH TOÁN VÀ QUÁ TRÌNH BIẾN DẠNG KHI NHẤN 18

3.1 CƠ SƠ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH BIẾN DẠNG DẺO CỦA KIM LOẠI 18

3.1.1 Tính Dẻo Của Kim Loại 19

3.1.2 Trạng thái ứng suất và các phương trình dẻo 20

3.1.3 Biến dạng dẻo của kim loại trong trạng thái nguội 23

3.2 LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH UỐN 24

3.2.1 Khái niệm 24

3.2.2 Qúa trình uốn 24

3.2.3 Tính đàn hồi khi uốn 27

3.3 CƠ SỞ TÍNH TOÁN ĐỂ UỐN PHÔI THÉP 28

3.3.1 Cơ sở tính toán 28

3.3.2 Công thức 28

PHẦN IV : THIẾT KẾ MÁY NHẤN 31

4.1 PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 31

4.1.1 Phân tích các yêu cầu trong giai đoạn tạo hình 31

4.1.2 Các phương án động học 31

4.1.3 Lựa chọn phương án thiết kế máy 37

4.2 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐỘNG LỰC HỌC MÁY 38

4.2.1 Phân tích hoạt động của máy 38

4.2.2 Phân tích thời gian và vận tốc của chu kỳ nhấn 38

4.3 TÍNH TOÁN HỆ THỐNG THUỶ LỰC VÀ CÁC PHẦN TỬ TRONG

HỆ THỐNG 38

4.3.1 Tính lực ép, áp suất, đường kính piston 39

4.3.2 Tính chọn công suất bơm dầu 49

4.3.3 Tính toán van an toàn 50

4.3.4 Tính toán van cản 55

4.3.5 Tính toán cho ắc qui dầu 59

4.3.6 Chọn lựa van điều khiển 61

4.3.7 Chọn lọc dầu cho hệ thống 62

4.3.8 Tính toán ống dẫn dầu 64

4.3.9 Tính công suất động cơ điện 65

4.3.10 Tính toán thiết kế bể chứa dầu 65

4.4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG 70

( Hệ thống điều khiển điện-thuỷ lực )

4.5 TÍNH TOÁN SỨC BỀN VÀ KẾT CẤU MÁY 72

4.5.1 Tính sức bền cho thân dao trên 72

4.5.2 Tính sức bền cho thân dao dưới 82

4.5.3 Tính sức bền cho thân piston 83

4.5.4 Tính bề dày cho thành xi lanh 85

4.5.5 Tính chọn vít để ghép vòng chắn kín 87

PHẦN V : VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY 90

5.1 Khả năng gia công máy 90

5.2 Vận hành 90

5.3 Bảo dưỡng 91

 

doc96 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 1431 | Lượt tải: 29download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế máy nhấn tôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÅÌI NOÏI ÂÁÖU Hiãûn nay, Âaíng vaì nhaì næåïc cuìng toaìn dán thæûc hiãûn cäng cuäüc cäng nghiãûp hoaï hiãûn âaûi hoaï âáút næåïc. Âaíng ta âaî xaïc âënh cäng nghiãûp hoaï, hiãûn âaûi hoaï âáút næåïc phaíi gàõn liãön våïi cå khê hoaï. Nhæ chuïng ta âaî biãút næåïc ta laì mäüt næåïc coï nãön cäng nghiãûp coìn laûc háûu, trçnh âäü cäng nghãû chæa theo këp caïc næåïc trãn thãú giåïi vç váûy phaíi nháûp pháön låïn caïc thiãút bë âãø phuûc vuû cho nãön kinh tãú. Tæì âoï âaíng ta chuí træång phaït triãøn ngaình cå khê mäüt caïch nhanh choïng, trong âoï viãûc âaìo taûo thãú hãû nhæîng ngæåìi coï chuyãn män trong lénh væûc naìy laì ráút cáön thiãút vaì cáúp baïch. Tæì chuí træång cuía træåìng ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA ÂAÌ NÀÔNG khäng ngæìng phaït triãøn, náng cao cháút læåüng giaíng daûy vaì hoüc trong âoï coï ngaình cå khê ngaìy caìng phaït triãøn, âæåüc âáöu tæ xáy dæûng cå såí daûy vaì hoüc náng cao cháút læåüng âaìo taûo. Laì nhæîng sinh viãn may màõn âæåüc tçm hiãøu vaì hoüc táûp taûi khoa cå khê chuïng em ráút tæû haìo vaì pháún khåíi. Sau thåìi gian hoüc táûp taûi træåìng vaì âæåüc âi tham quan vaì thæûc táûp taûi caïc nhaì maïy xê nghãûp baín thán em âaî âæåüc giao nhiãûm vuû THIÃÚT KÃÚ MAÏY NHÁÚN TÄN. Bàòng kiãún thæïc hoüc táûp taûi træåìng vaì qua quaï trçnh thæûc táûp taûi CÄNG TY CÄØ PHÁÖN CÅ ÂIÃÛN MIÃÖN TRUNG cuìng våïi sæû hæåïng dáùn táûn tçnh cuía tháöy : Cháu Maûnh Læûc em âaî hoaìn thaình nhiãûm vuû âæåüc giao. Tuy nhiãn do khaí nàng coìn haûn chãú nãn viãûc tênh toaïn thiãút kãú maïy khäng traïnh khoíi nhiãöu thiãúu soït. Em ráút mong âæåüc sæû chè dáùn cuía caïc tháöy cä trong khoa âãø em træåíng thaình hån. Em xin chán thaình caím ån sæû hæåïng dáùn cuía tháöy Cháu Maûnh Læûc, cuìng caïc tháöy cä trong khoa ! Âaì Nàông, Ngaìy 20 thaïng 05 nàm 2008 Sinh viãn thiãút kãú Nguyãùn Viãût Huìng NHÁÛN XEÏT CUÍA GIAÏO VIÃN HÆÅÏNG DÁÙN ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... NHÁÛN XEÏT CUÍA GIAÏO VIÃN DUYÃÛT ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... PHÁÖN I GIÅÏI THIÃÛU SAÍN PHÁØM VAÌ NHU CÁÖU TRÃN THË TRÆÅÌNG 1.1 GIÅÏI THIÃÛU SAÍN PHÁØM VAÌ NHU CÁÖU TRÃN THË TRÆÅÌNG Hiãûn nay, cuìng våïi sæû phaït triãøn cuía ngaình cäng nghiãûp næåïc ta, åí miãön trung caïc nhaì maïy xê nghiãûp âæåüc xáy dæûng ráút nhiãöu, quaï trçnh âä thë hoaï, quy hoaûch hçnh thaình khu dán cæ måïi âoìi hoíi trang bë vaì phaït triãøn hãû thäúng âiãûn bàòng caïch thay måïi sæía chæîa, làõp âàût nhæîng traûm biãún aïp måïi, do âoï âãø âaïp æïng vaì phuûc vuû täút viãûc sæí dung âiãûn cuía khaïch haìng thç ta phaíi chuï troüng âãún viãûc saín xuáút caïc màût haìng vãö trang bë âiãûn âaím baío an toaìn cháút læåüng phuì håüp våïi thë hiãúu cuía ngæåìi tiãu duìng.Caïc loaûi tuí baíng âiãûn, häüp âáöu näúi laì khäng thãø thiãúu âæåüc, säú læåüng cuía chuïng laì ráút låïn. Caïc loaûi tuí baíng âiãûn, häüp âáöu näúi âæåüc laìm tæì tole, coï kêch thæåïc khaïc nhau, chiãöu daìy tole tæì 0,8÷2 (mm). ÅÍ âáy xin giåïi thiãûu mäüt saín pháøm âiãøn hçnh cuía CÄNG TY CÄØ PHÁÖN CÅ ÂIÃÛN MIÃÖN TRUNG laì tuí âiãûn haû thãú 320 KWA. 1.1.1 CÁÚU TAÛO TUÍ 320 KWA THÁN TUÍ CÆÍA LÅÏN CÆÍA NHOÍ GÁN NGÀN LÅÏN GÁN NGÀN NHOÍ VAÏCH NGÀN TÁÚM ÂÈNH THAÌNH BÃN TÁÚM ÂAÏY 1.1.2 QUI TRÇNH CÄNG NGHÃÛ GIA CÄNG TUÍ ÂIÃÛN 320 KWA 1.1.2.1 THÁN HÄÜP 1-Càõt ra phäi thán. 2-Gáûp taûo daïng theo säú thæï tæû âæåüc biãøu diãùn trãn hçnh veî. THÁN TUÍ 1.1.2.2 GÁN NGÀN LÅÏN 1-Càõt ra phäi thán. 2-Gáûp taûo daïng theo säú thæï tæû âæåüc biãøu diãùn trãn hçnh veî. GÁN NGÀN LÅÏN 1.1.2.3 GÁN NGÀN NHOÍ 1-Càõt ra phäi thán. 2-Gáûp taûo daïng theo säú thæï tæû âæåüc biãøu diãùn trãn hçnh veî. GÁN NGÀN NHOÍ 1.1.2.4 VAÏCH NGÀN 1-Càõt ra phäi thán. 2-Gáûp taûo daïng theo säú thæï tæû âæåüc biãøu diãùn trãn hçnh veî. VAÏCH NGÀN 1.1.2.5 CÆÍA LÅÏN 1-Càõt ra phäi thán. 2-Gáûp taûo daïng theo säú thæï tæû âæåüc biãøu diãùn trãn hçnh veî. CÆÍA LÅÏN 1.1.2.6 CÆÍA NHOÍ 1-Càõt ra phäi thán. 2-Gáûp taûo daïng theo säú thæï tæû âæåüc biãøu diãùn trãn hçnh veî. CÆÍA NHOÍ 1.1.2.7 TÁÚM ÂÈNH 1-Càõt ra phäi thán. 2-Gáûp taûo daïng theo säú thæï tæû âæåüc biãøu diãùn trãn hçnh veî. TÁÚM ÂÈNH 1.1.2.8 TÁÚM ÂAÏY 1-Càõt ra phäi thán. 2-Gáûp taûo daïng theo säú thæï tæû âæåüc biãøu diãùn trãn hçnh veî. TÁÚM ÂAÏY PHÁÖN II TÇM HIÃØU MÄÜT SÄÚ PHÆÅNG PHAÏP SAÍN XUÁÚT CAÏC LOAÛI TUÍ BAÍNG ÂIÃÛN-HÄÜP ÂÁÖU NÄÚI Tuí baíng âiãûn âæåüc hçnh thaình tæì tole âaî càõt sàôn, âäúi våïi caïc tuí nhoí, häüp baío vãû cäng tå âiãûn âæåüc dáûp trãn maïy dáûp truûc khuyíu hoàûc trãn maïy nháún. Âäúi våïi nhæîng tuí baíng âiãûn thæåìng gia cäng trãn maïy nháún truûc khuyíu hay thuyí læûc hoàûc maïy gáûp, maïy dáûp loaûi saín pháøm låïn êt âæåüc duìng vç khäng kinh tãú, hån næîa kãút cáúu khuän cäöng kãönh. 2.1.PHÆÅNG PHAÏP DÁÛP Dáûp laì quaï trçnh laìm biãún âäøi hçnh daûng cuía váût cáön gia cäng dæåïi taïc duûng cuía ngoaûi læûc âãø âaût âæåüc hçnh daûng theo yãu cáöu. Dáûp âæåüc chia thaình hai loaûi : dáûp noïng vaì dáûp nguäüi. 2.2 PHÆÅNG PHAÏP GÁÛP NHÁÚN DUÌNG CHAÌY VAÌ CÄÚI Gáûp nháún thæûc cháút laì quaï trçnh uäún vaì biãún daûng deío kim loaûi, ngoaûi læûc taïc duûng laì do sæû chuyãøn âäüng tënh tiãún khæï häöi cuía âáöu mang chaìy, cäúi âæïng yãn nhàòm taûo ra caïc goïc gáûp âënh hçnh cuía saín pháøm.Truyãön âäüng åí âáy chuí yãúu duìng cå cáúu lãûch tám, khê neïn, thuyí læûc, hoàûc cå cáúu ma saït. Muäún hçnh thaình saín pháøm theo yãu cáöu ngæåìi ta phaíi tênh âãún sæû âaìn häöi cuía váût liãûu. Tuyì theo âäü daìy cuía váût liãûu, khoaíng caïch giæîa hai meïp kã, goïc gáûp maì coï caïc goïc âaìn häöi khaïc nhau. Âäúi våïi saín pháøm yãu cáöu thiãút kãú goïc gáûp laì 90 do âoï goïc âaìn häöi âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc : = 0,434-0,36 Baíng 53 [ 1 ] Våïi r : baïn kênh goïc trong cuía saín pháøm. S : chiãöu daìy cuía phäi. Âãø gia cäng âæåüc nhiãöu loaûi saín pháøm coï chiãöu daìy khaïc nhau thç phaíi thay âäøi khoaíng caïch giæîa hai meïp goïc kã, goïc cuía cäúi. Do âoï phaíi taûo ra nhiãöu cäúi coï kêch thæåïc khaïc nhau måïi náng cao âæåüc khaí nàng cäng nghãû cuía maïy. 2.3 PHÆÅNG PHAÏP GÁÛP DUÌNG CÅ CÁÚU BAÍN LÃÖ Phæång phaïp gáûp bàòng cå cáúu baín lãö cuîng laìm biãún daûng kim loaûi theo nguyãn lyï uäún vaì biãún daûng deío, qua tçm hiãøu thç hiãûn nay cå cáúu gáûp baín lãö chè duìng mäüt khåïp ráút âån giaín, phäi vaì chiãöu daìi seî bë væåïn båíi khåïp näúi naìy. Muäún náng cao âæåüc tênh cäng nghãû cuía maïy thç phaíi tàng säú khåïp lãn, luïc naìy haûn chãú âæåüc nhæîng nhæåüc âiãøm cuía cå cáúu mäüt khåïp. PHÁÖN III CÅ SÅÍ TÊNH TOAÏN VAÌ QUAÏ TRÇNH BIÃÚN DAÛNG KHI NHÁÚN 3.1. CÅ SÅÍ LYÏ THUYÃÚT QUAÏ TRÇNH BIÃÚN DAÛNG DEÍO CUÍA KIM LOAÛI Nhæ chuïng ta âaî biãút dæåïi taïc duûng cuía ngoaûi læûc, kim loaûi biãún daûng theo caïc giai âoüan: biãún daûng âaìn häöi, biãún daûng deío vaì biãún daûng phaï huíy. Tuìy theo tæìng cáúu truïc tinh thãø cuía mäùi loaûi caïc giai âoaûn trãn coï thãø xaíy ra våïi caïc mæïc âäü khaïc nhau, dæåïi âáy seî khaío saït cå chãú biãún daûng trong âån tinh thãø kim loaûi trãn cå såí âoï nghiãn cæïu biãún daûng deío cuía caïc kim loaûi vaì håüp kim. Trong âån tinh thãø kim loaûi, caïc nguyãn tæí sàõp xãúp theo mäüt tráût tæû xaïc âënh, mäùi nguyãn tæí luän luän dao âäüng xung quanh vë trê cán bàòng cuía noï (a). Hçnh 2.1. Så âäö biãún daûng trong âån tinh thãø. + Biãún daûng âaìn häöi: dæåïi taïc duûng cuía ngoaûi læûc, maûng tinh thãø bë biãún daûng. Khi æïng suáút sinh ra trong kim loaûi chæa væåüt quaï giåïi haûn âaìn häöi cuía caïc nguyãn tæí kim loaûi dëch chuyãøn khäng væåüt quaï 1 thäng säú maûng (b), nãúu thäi taïc duûng læûc, maûng tinh thãø tråí vãö traûng thaïi ban âáöu. + Biãún daûng deío: khi æïng suáút sinh ra trong kim loaûi væåüt quaï giåïi haûn âaìn häöi, kim loaûi bë biãún daûng deío do træåüt vaì song tinh. Theo hçnh thæïc træåüt, mäüt pháön âån tinh thãø dëch chuyãøn song song våïi pháön coìn laûi theo mäüt màût phàóng nháút âënh, màût phàóng naìy goüi laì màût træåüt (c). Trãn màût træåüt, caïc nguyãn tæí kim loaûi dëch chuyãøn tæång âäúi våïi nhau mäüt khoaíng âuïng bàòng säú nguyãn láön thäng säú maûng, sau khi dëch chuyãøn caïc nguyãn tæí kim loaûi åí vë trê cán bàòng måïi, båíi váûy sau khi thäi taïc duûng læûc kim loaûi khäng tråí vãö traûng thaïi ban âáöu. Theo hçnh thæïc song tinh, mäüt pháön tinh thãø væìa træåüt væìa quay âãún 1 vë trê måïi âäúi xæïng våïi pháön coìn laûi qua 1 màût phàóng goüi laì màût song tinh (d). Caïc nguyãn tæí kim loaûi trãn mäùi màût di chuyãøn mäüt khoaíng tè lãû våïi khoaíng caïch âãún màût song tinh. Caïc nghiãn cæïu lyï thuyãút vaì thæûc nghiãûm cho tháúy træåüt laì hçnh thæïc chuí yãúu gáy ra biãún daûng deío trong kim loaûi, caïc màût træåüt laì caïc màût phàóng coï máût âäü nguyãn tæí cao nháút. Biãún daûng deío do song tinh gáy ra ráút beï, nhæng khi coï song tinh træåüt seî xaíy ra thuáûn låüi hån. Biãún daûng deío cuía âa tinh thãø: kim loaûi vaì håüp kim laì táûp håüp cuía nhiãöu âån tinh thãø (haût tinh thãø), cáúu truïc chung cuía chuïng âæåüc goüi laì cáúu truïc âa tinh thãø. Trong âa tinh thãø biãún daûng deío coï 2 daûng: biãún daûng trong näüi bäü haût vaì biãún daûng åí vuìng tinh giåïi haût. Sæû biãún daûng trong näüi bäü haût do træåüt vaì song tinh. Âáöu tiãn sæû træåüt xaíy ra åí caïc haût coï màût træåüt taûo våïi hæåïng cuía æïng suáút chênh 1 goïc bàòng hoàûc xáúp xè 450, sau âoï måïi âãún caïc haût khaïc. Nhæ váûy biãún daûng deío trong kim loaûi âa tinh thãø xaíy ra khäng âäöng thåìi vaì khäng âäöng âãöu. Dæåïi taïc duûng cuía ngoaûi læûc, biãn giåïi haût cuía caïc tinh thãø cuîng bë biãún daûng, khi âoï caïc haût træåüt vaì quay tæång âäúi våïi nhau. Do sæû træåüt vaì quay cuía caïc haût, trong caïc haût laûi xuáút hiãûn caïc màût træåüt thuáûn låüi måïi giuïp cho biãún daûng trong kim loaûi tiãúp tuûc xuáút hiãûn. 3.1.1. TÊNH DEÍO CUÍA KIM LOAÛI Tênh deío cuía kim loaûi laì khaí nàng biãún daûng deío cuía kim loaûi dæåïi taïc duûng cuía ngoaûi læûc maì khäng bë phaï huíy. Tênh deío cuía kim loaûi phuû thuäüc vaìo haìng loaût caïc nhán täú khaïc nhau: thaình pháön vaì täø chæïc cuía kim loaûi, nhiãût âäü, traûng thaïi æïng suáút chênh, æïng suáút dæ, ma saït ngoaìi, læûc quaïn tênh, täúc âäü biãún daûng. Caïc kim loaûi khaïc nhau coï kiãøu maûng tinh thãø læûc liãn kãút giæîa caïc nguyãn tæí khaïc nhau chàóng haûn âäöng, nhäm deío hån sàõt. Âäúi våïi caïc håüp kim, kiãøu maûng thæåìng phæïc taûp, xä lãûch maûng låïn, mäüt säú nguyãn täú taûo caïc haût cæïng trong täø chæïc caín tråí sæû biãún daûng do âoï tênh deío giaím. Thäng thæåìng kim loaûi saûch vaì håüp kim coï cáúu truïc nhiãöu pha caïc taûp cháút thæåìng táûp trung åí biãn giåïi haût laìm tàng xä lãûch maûng cuîng laìm giaím tênh deío cuía kim loaûi. Tênh deío cuía kim loaûi phuû thuäüc ráút låïn vaìo nhiãût âäü, háöu hãút kim loaûi khi tàng nhiãût âäü tênh deío tàng, dao âäüng nhiãût cuía caïc nguyãn tæí tàng, âäöng thåìi xä lãûch maûng giaím, khaí nàng khuãúch taïn cuía caïc nguyãn tæí tàng laìm cho täø chæïc âäöng âãöu hån. Mäüt säú kim loaûi vaì håüp kim åí nhiãût âäü thæåìng täön taûi åí pha keïm deío, khi åí nhiãût âäü cao chuyãøn biãún thç hçnh thaình pha coï âäü deío cao. Khi kim loaûi bë biãún daûng nhiãöu, caïc haût tinh thãø bë våî vuûn, xä lãûch maûng tàng, æïng suáút dæ låïn laìm cho tênh deío kim loaûi giaím maûnh (hiãûn tæåüng biãún cæïng). Khi nhiãût âäü kim loaûi âaût tæì 0,25 ( 0,30 Tnc (nhiãût âäü noïng chaíy) æïng suáút dæ vaì xä lãûch maûng giaím laìm cho tênh deío kim loaûi phuûc häöi tråí laûi (hiãûn tæåüng phuûc häöi). Nãúu nhiãût âäü nung âaût tåïi 0,4Tnc trong kim loaûi bàõt âáöu xuáút hiãûn quaï trçnh kãút tinh laûi, täø chæïc kim loaûi sau kãút tinh laûi coï haût âäöng âãöu vaì låïn hån, maûng tinh thãø hoaìn thiãûn hån nãn âäü deío tàng. Traûng thaïi æïng suáút chênh cuîng aính hæåíng âaïng kãø âãún tênh deío cuía kim loaûi chëu æïng suáút neïn khäúi coï tênh deío cao hån khäúi chëu æïng suáút neïn màût, neïn âæåìng hoàûc chëu æïng suáút neïn keïo. ÆÏng suáút dæ, ma saït ngoaìi laìm thay âäøi traûng thaïi æïng suáút chênh trong kim loaûi nãn tênh deío cuía kim loaûi cuîng giaím. 3.1.2. TRAÛNG THAÏI ÆÏNG SUÁÚT VAÌ CAÏC PHÆÅNG TRÇNH DEÍO Giaí sæí trong váût thãø hoaìn toaìn khäng æïng suáút tiãúp thç váût thãø coï 3 daûng æïng suáút chênh sau: Hçnh 2.2. Caïc daûng æïng suáút chênh. ÆÏng suáút âæåìng : (max = (1/2 (2.1) ÆÏng suáút màût : (max = ((1 - (2)/2 (2.2) ÆÏng suáút khäúi : (max = ( (max - (min)/2 (2.3) Nãúu (1 = (2 = (3 thç ( = 0 vaì khäng coï biãún daûng. ÆÏng suáút chênh âãø kim loaûi biãún daûng deío laì biãún daûng chaíy (ch. Âiãöu kiãûn biãún daûng deío: Khi kim loaûi chëu æïng suáút âæåìng: = (ch tæïc (max = (ch/2 (2.4) Khi kim loaûi chëu æïng suáút màût: = (ch (2.5) Khi kim loaûi chëu æïng suáút khäúi: = (ch (2.6) Caïc phæång trçnh trãn goüi laì phæång trçnh deío. Biãún daûng deío chè bàõt âáöu sau khi biãún daûng âaìn häöi. Thãú nàng cuía biãún daûng âaìn häöi: A = A0 + Ah (2.7) Trong âoï: A0: thãú nàng âãø thay âäøi thãø têch váût thãø (trong biãún daûng âaìn häöi thãø têch cuía váût thãø tàng lãn, tè troüng giaím xuäúng). Ah: thãú nàng âãø thay âäøi hçnh daïng váût thãø . Traûng thaïi æïng suáút khäúi, thãú nàng biãún daûng âaìn häöi theo âënh luáût Huïc âæåüc xaïc âënh: A = ((1(1 + (2(2 + (3(3 ) /2 . (2.8) Nhæ váûy biãún daûng tæång âäúi theo âënh luáût Huïc: (1 = [ (1- (((2 + (3 ) ] (2.9) (2 = [ (2- (((1 + (3 ) ] (2.10) (3 = [ (3- (((1 + (2 ) ] (2.11) Theo (2.8) thãú nàng cuía toaìn bäü cuía biãún daûng âæåüc biãøu thë: A = [ (12 + (22 + (32 - 2(((1(2 + (2(3+ (1(3 ) ] Læåüng tàng tæång âäúi thãø têch cuía váût trong biãún daûng âaìn häöi bàòng täøng biãún daûng trong 3 hæåïng cuìng goïc: = (1 + (2 + (3 = ( (1 + (2 + (3 ) (2.12) E: mä âun âaìn häöi cuía váût liãûu. Thãú nàng âãø laìm thay âäøi thãø têch: A0 = = ( (1 + (2 + (3 ) (2.13) Thãú nàng duìng âãø thay âäøi hçnh daïng váût thãø:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docThiết kế máy nhấn tôn.doc
 • doc1BIA.doc
 • dwgDATN-BV4-MC A-A(6)HL212.dwg
 • dwgDATN-BV4-MC C-C(7)-HL212.dwg
 • dwgDATN-BV5-MC.B-B(5) HL212.DWG
 • dwgDATN-BVTM(4)-HL212.dwg
 • docDATN-HL212-NVTK.DOC
 • dwgDATN-PA(3)-HL212-inlai.DWG
 • dwgDATN-QTGCSF(2)-HL212.DWG
 • dwgDATN-SDMD-BDTT(8)-HL212.dwg
 • dwgDATN-SF(1)-HL212.DWG