Đồ án Thiết kê sàn bê tông cốt thép

Dưm chnh laì dưm lin tủc ba nhp. Kch thỉc dưm aí giaí thit: b =30 (cm), h=70(cm). Chon cảnh ct b0= 30 (cm). oản dưm chnh k ln tỉìng ụng gịng chiưu daìy tỉìng laì 34 (cm). Nhip tnh toạn í nhp giuía vaì nhp bin ưu bịng l = 6,6 (m).

 

doc29 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 13/12/2013 | Lượt xem: 1062 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kê sàn bê tông cốt thép, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ãû cäút theïp ; Choün duìng F6, a = 13 (cm) coï Fa = 2,18 (cm2) Kiãøm tra chiãöu cao laìm viãûc h0. Láúy låïp baío vãû 1 (cm) tênh laûi, - Våïi tiãút diãûn duìng F8 coï - Våïi tiãút diãûn duìng F6 coï Caí hai h0 = 6,6 (cm) vaì h0 = 6,7 (cm) âãöu xáúp xè vaì nghiãng vãö phêa låïn hån so våïi trë säú âaí duìng âãø tênh toaïn laì 6,5 (cm), duìng âæåüc vaì thiãn vãö an toaìn. Cäút theïp chëu mämen ám : Våïi Pb = 1140 < 5gb = 1450 (KG/m2), láúy doaûn daìi tênh toaïn cuía cäút theïp bàòng 0,3.l = 0,3 × 1,9 = 0,57 (m) . Âoaûn daìi tæì muït cäút theïp âãún truûc dáön seî laì : Våïi hb = 8 (cm) coï thãø tiãút kiãûm cäút theïp bàòng caïch uäún phäúi håüp. Âoaûn thàóng tæì âiãøm uäún âãún meïp dáöm laì : Tênh âeïn truûc dáöm seî laì : ( Xem hçnh veî trang bãn caûnh ) Cäút theïp âàût cáúu taûo : Cäút chëu mämen ám âàût theo phæång vuäng goïc våïi dáöm chênh, chon F6 , a = 20 (cm), coï diãûn têch trong mäøi meït cuía baín laì : 1,41 (cm2), låïn hån 50% Fa taûi gäúi tæûa giæía cuía baín ( . Duìng caïc thanh cäút muî, doaûn daìi âãún meïp dáöm : , Tênh âãún truûc dáöm : , láúy troìn 0,63 m. Chiãöu daìi toaìn bäü âoaûn thàóng:, kãø âãún hai moc vuäng 7(cm). Chiãöu daìi caí âoaûn thanh . Cäút theïp phán bäú åí phêa dæåïi choün F6, a = 30 (cm), coï diãûn têch tiãút diãøn trong mäøi meït bãö räüng cuía baín laì , låïn hån 20% cäút theïp chëu læûc giæía nhëp {våïi nhëp biãn laì : ;nhëp giæía }. Tæì truûc B âãún truûc E, cäút theïp åí caïc ä baín giæía âæåüc giaím 20%, trong âoï khoaíng caïch cäút theïp láúy tæì ä thæï 2 tråí âi láúy a = 300 (cm) thay cho a = 260 (cm). Tênh toaïn dáöm phuû : Så âäö tênh : Dáöm phuû laì dáöm liãn tuûc nàm nhëp Doaûn gäúi lãn tæåìng láúy Sd = 22 (cm). Bãö räüng dáöm chênh âaí giaí thiãút bdc = 30 (cm), nhëp tênh toaïn laì: Nhëp giæía laì : ; Nhëp biãn laì : Chãnh lãûch giæía caïc nhëp : 220 110 6390 6300 300 300 6600 6600 2´170 A B C 6600 6300 11885 12017 9904 8022 7445 10188 10188 10188 12400 8267 9442 8253 8022 Så âäö tênh toaïn : Taíi troüng : Vç khoaíng caïch giæía caïc dáöm âãöu bàòng nhau, l1 = 2,1 (m). - Hoaût taíi trãn dáöm : . - Ténh taíi : Trong âoï Taíi troüng tênh toaïn toaìn phaìn : Tè säú : Näüi læûc : Tung âäü hçnh bao mämen : Tra baíng âãø láúy hãû säú b vaì kãút quaí tênh toaïn trçnh baìy trong baíng 1. Mämen ám åí nhëp biãn triãût tiãu caïch meïp gäúi tæûa mäüt âoaûn Mämen dæång triãût tiãu caïch meïp gäúi tæûa giæía mäüt doaûn Taûi nhëp biãn Læûc càõt : Baíng I :Tênh toaïn hçnh bao mämen cuía dáöm phuû. Nhëp tiãút diãûn Giaï trë b Tung âäü M (KGm) Mmax Mmin Mmax Mmin Nhëp biãn Gäúi A 1 2 0,425 l 3 4 0 0.0650 0.0900 0.0910 0.0750 0.0200 0 8583 11885 12017 9904 2641 Gäúi B - TD5 -0.0715 -9442 Nhëp 2 6 7 0,5 l 8 9 0.0180 0.0580 0.0625 0.0580 0.0180 -0.0344 -0.0148 0 -0.0125 -0.0284 2310 7445 8022 7445 2310 -4415 -1900 0 -1604 -3645 Gäúi C - TD10 -0.0625 -8253 Nhëp giæîa 11 12 0,5 l 13 14 0.0180 0.0580 0.0625 0.0580 0.0180 -0.0271 -0.0088 0 -0.0088 -0.0271 2310 7445 8022 7445 2310 -3478 -1130 0 -1130 -3478 Tênh toaïn cäút theïp doüc : - Ta coï Rn = 90 (KG/cm2 ) Ra = R’a = 2700 (KG/cm2) Våïi mämen ám : Tênh theo tiãút diãûn hçnh chæí nháût b = 20 (cm), h = 50 (cm), giaí thiãút a = 3,5; - Taûi gäúi B , våïi M = 9442 (KGm) Kiãøm tra Taûi gäúi C coï M = 8253 (KGm) Våïi mämen dæång : Tênh theo tiãút diãûn chæí T caïnh trong vuìng neïn. Láúy hc = 8 (cm). ÅÍ nhëp giæía : a = 3,5 (cm) , h0 = h - a = 50 - 3,5 = 46,5 (cm). ÅÍ nhëp biãn , mämen låïn coï khaí nàng ta phaíi sæí duûng nhiãöu cäút theïp, nãn dæû kiãún a = 4,5 (cm); h0 = 45,5 (cm). Âãø tênh bãö räüng caïnh dáöm bc ta láúy C1 beï hån ba trë säú sau : Mäüt næía khoaíng caïch hai meïp trong cuía dáöm Tênh Coï Mmax = 12017 < Mc . Truûc trung hoìa qua caïnh. Taûi nhëp biãn: Taûi nhëp giæía : M = 802200 (KGcm), ho =46,5 (cm). Kiãøm tra tè säú cäút theïp : - ÅÍ nhëp biãn ÅÍ nhëp giæía Bäú trê cäút theïp doüc: Âãø coï âæåüc caïch bäú trê håüp lê cáön so saïnh caïc phæång aïn. Træåïc hãút tçm täø håüp thanh coï thãø choün cho caïc tiãút diãûn chênh. Trong baíng 2 chè måïi ghi caïc tiãút diãûn riãng biãût, chæa xeït âãún sæû phäúi håüp giæía caïc vuìng, diãûn têch caïc thanh âæåüc ghi keìm åí phêa dæåïi. Baíng 2 : Mäüt säú caïch choün cäút theïp cho tiãút diãûn chênh cuía dáöm Tiãút diãûn Nhëp biãn Gäúi B Nhëp 2 vaì giæía Gäúi C Diãûn têch Fa cáön thiãút 9,98 (cm2) 8,74 (cm2) 6,45 (cm2) 7,71 (cm2) Caïc thanh vaì diãûn têch tiãút diãûn 2F18+2F14+1F16 9,71 (cm2) 4F18 10,18 (cm2) 2F12+3F18 9,89(cm2) 2F20+3F12 9,67(cm2) 5F16 10,05(cm2) 2F16+3F14 8,64(cm2) 2F18+3F12 8,48(cm2) 2F20+2F12 8,54(cm2) 3F16+2F14 9,11(cm2) 2F16+2F14 7,1(cm2) 3F18 7,63(cm2) 3F14+2F12 6,88(cm2) 4F16 8,04(cm2) 2F16+3F12 7,41(cm2) 2F18+2F12 7,35(cm2) Mäüt sä phæång aïn bäú trê cäút theïp âæåüc ghi trong baíng 3. Baíng 3 : Mäüt säú phæång aïn bäú trê cäút theïp Tiãút diãûn Phæång aïn Nhëp biãn Gäúi B Nhëp 2 Gäúi C Nhëp giæía 1 2 3 2F18+2F14+1F16 2F18+3F14 4F18 3F16+2F14 2F16+3F14 2F18+3F12 2F16+2F14 2F16+2F14 2F12+3F14 4F16 2F16+2F14 2F16+3F12 2F16+2F14 2F16+2F14 2F16+3F16 * Nháûn xeït : - Phæång aïn 1 : Coï thãø phäúi håüp täút cäút theïp giæía caïc vuìng, chè duìng hai loain cäút theïp, - - phæång aïn 2 : Chon cäút theïp coï diãûn têch tiãúu käng an toaìn, - phæång aïn 3 : Chon cäút theïp coï diãûn têch væìa phaíi, khoï coï thãø phäúi håüp täút cäút theïp giæía caïc vuìng, duìng nhiãöu cäút theïp coï âæåìng kênh khaïc nhau. Xeït ba phæång aïn ta tháúy phæång aïn 1 coï sæû phäúi håüp cäút theïp giæía caïc vuìng täút nháút, laûi duìng caïc cäút theïp coï sæû chãnh lãûch vãö âæåìng kênh khong nhiãöu, chè duìng coï ba âæåìng loaûi kênh khaïc nhau. ­F16 ±2F16 ¯2F16 ®2F14 ² 2F16 ¬2F18 ° 2F14 Hçnh veî : Bäú trê cäút theïp chëu læûc trong caïc chi tiãút chênh cuía dáöm (P.A.2) Tênh toaïn cäút theïp ngang : Træåïc hãút kiãøm tra âiãöu kiãûn haûn chãú cho tiãút diãûn chëu càõt låïn nháút , taûi âoï, cäút theïp âaí bäú trê, coï h0 = 45,2 (cm) Thoía maín âiãöu kiãûn haûn chãú. Kiãøm tra âiãöu kiãûn tênh toaïn . Gäúi coï læûc càõt beï nháút QA=7772 (KG), taûi caïc tiãút diãûn gáön gäúi A coï h0 = 45,5 (cm) Xáøy ra nãn cáön phaíi tênh cäút âai Tênh cho pháön bãn traïi gäúi B våïi Q=12400 (KG) vaì h0 = 45,2 (cm) Choün cäút âai F6 ,fâ=0,283 (cm2) , hai nhaïnh, n = 2, theïp AI coï Raâ =1700 (KG/cm2). Khoaíng caïch tênh toaïn : Khoaíng caïch cáúu taûo, våïi h= 50 (cm), Uct=17 (cm). Ta choün U =15 (cm) Tênh toaïn veî hçnh bao váût liãûu : ÅÍ nhëp, âæåìng kênh cäút theïp nhoí hån 20 (mm), láúy låïp baío vãû bàòng 2 (cm). ÅÍ gäúi tæûa, cäút dáöm phuû nàòm dæåïi cäút cuía baín do âoï chiãöu daìy låïp baío vãû thæûc tãú cuíng laì 2 (cm), khoaíng håí giæía hai cäút theïp laì 3 (cm). Tæì chiãöu daìy låïp baío vãû vaì bäú trê cäút theïp tênh ra a, h0 cho tæìng tiãút diãûn. Kãút quaí tênh toaïn khaí nàng chëu læûc ghi trong baíng 4. Moüi træåìng håüp âãöu tênh theo træåìng håüp tiãút diãûn âàût cäút theïp âån. Våïi tiãút diãûn chëu mämen dæång thay b bàòng bc= 164 (cm). Baíng 4 : Khaí nàng chëu læûc cuía caïc tiãút diãûn Tiãút diãûn Säú læåüng vaì diãûn têch cäút theïp h0 (cm) a g Mtâ (KGm) Giæía nhëp biãn Caûnh nhëp biãn Caûnh nhëp biãn Trãn gäúi B Caûnh gäúi B Caûnh gäúi B Nhëp2 Caûnh nhëp 2 Gäúi C Caûnh gäúi C Nhëp giæía 2F18+2F14+1F16; 10,18 (cm2) Uäún 2F14coìn 2F18+1F16 ; 7,1 (cm2) Uäún F16 coìn 2F18 ; 5,09 (cm2) 3F16+2F14 ; 9,11 (cm2) Uäún hoàûc càõt F16 coìn 2F16+2F14 ; 7,1 (cm2) Uäún hoàûc càõt 2F14 coìn 2F16 ; 4.02 (cm2) 2F14+2F16 ; 7,1 (cm2) Uäún 2F16 coìn 2F14 ; 3,08 (cm2) 4F16 8,02 (cm2) Uäún hoàûc càõt 2F16 coìn 2F16 ; 4.02 (cm2) 2F14+2F16 ; 7,1 (cm2) 45.8 47.2 47.1 45.7 45.2 47.2 47.2 47.3 47.2 47.2 47.2 0.041 0.028 0.020 0.299 0.235 0.128 0.027 0.012 0.256 0.128 0.027 0.980 0.986 0.990 0.850 0.882 0.936 0.986 0.994 0.872 0.936 0.986 12343 8924 6409 9555 7653 4796 8932 3910 8937 4796 8932 ÅÍ nhëp 2 coï 4 thanh sau khi uäún 2F14 , khaí nàng cuía caïc thanh coìn laûi laì Mtâ= 3910 (KGm). Dæûa vaìo hçnh bao mänen, åí tiãút diãûn 6 coï M =2310 (KGm), åí tiãút diãûn 7 coï M = 7445 (KGm), váûy tiãút diãûn coï M = 3910(KGm) nàòm giæía hai tiãút diãûn 6vaì 7,caïch tám gäúi 2 mäüt doaûn Âoï laì tiãút diãûn sau cuía caïc thanh âæåüc uäún.Choün âiãøm uäún cuía âiãøm uäún caïch meïp gäúi mäüt âoaûn 115 (cm), âiãøm uäún caïch tám gäúi 117+ 47=164 (cm) Tçm âiãøm càõt lê thuyãút thanh säú 2 bãn phaíi gäúi B. Nhæîng thanh coìn laûi coï Mtâ= 7653(KGm). Dæûa vaìo hçnh bao mämen tçm tiãút diãûn coï mämen ám 7653. Âoï laì tiãút diãûn nàòm giæía tiãút diãûn 5 coï M = 9442 vaì tiãút diãn 6 coï M = 4415 Tênh toaïn âoaûn keïo daìi W trong âoï láúy Q laì âäü däúc cuía biãøu âäö mämen. Dáöm phuû chëu taíi troüng phán bäú, biãøu âäö mämen laì âæåìng cong, viãûc xaïc âënh âäü däúc cuía biãøu âäö tæång âäúi phæïc taûp nãn láúy gáön âuïng Q theo giaï trë læûc càõt. Taûi màût càt lyï thuyãút våïi x1= 44,84 coï Qt1: Phêa træåïc màût càõt lê thuyeït coï cäút xiãn nhæng noï åí khaï xa nãn khäng kãø vaìo tênh toaïn, Qx= 0 63 > 20d = 32 (cm). Láúy W = 63 (cm). 4796 7653 4415 1900 9440 z’4= 7653 5 6 x4 x1 x=kl=179 x2 0,2 l = 126 Qt1 Qt2 10188 x1 x2 0,5 l = 315 Âiãøm càõt thæûc tãú cuía cäút theïp caïch meïp gäúi tæûa mäüt âoaûn Muït trãn cuía cäút xiãn caïch meïp gäúi tæûa 117 (cm) {caïch tám gäúi 164(cm)}. Cäút xiãn nàòm ngoaìi phaûm vi keïo daìi W nãn ta khäng kãø vaìo trong khi tênh toaïn laì âuïng. Tæång tæû, tçm màût càõt lê thuyãút cuía hai thanh säú 3 bãn phaíi gäúi B. Våïi caïc thanh coìn laûi coï Mtâ= 4796 (KGm) W1 = 116 -116 = 1(cm) < 20d = 32 (cm) Cäút xiãn nàòm trong âoaûn W1 cáön phaíi kãø âãún trong tênh toaïn. Fx = 3,08 cm2 , Rax = 2150kG/cm2 , a = 450 . Qx = 2150´3,08´0,707= 4682 kG Ta coï Wx < W1 + 5d = 1 + 8 = 9 cm. Choün W = 32 Âiãøm càõt thæûc tãú cuía cäút theïp caïch meïp gäúi tæûa mäüt âoaûn , ÅÍ bãn traïi gäúi C, càõt 2 thanh säú 7, caïc thanh coìn laûi coï Mtâ= 4769 (KGm). Tçm màût càõt lê thuyãút : caïch meïp traïi gäúi 3 Âáúu trãn cuía cäút xiãn caïch meïp gäúi 3 mäüt doaûn 145 (cm). Wt= 145 - 91,93 = 53,07 (cm) Khi khäng kãø âãún cäút xiãn, tênh âæåüc: Ta coï W2 <Wt, Váûy khäng cáön kãø âãún cäút xiãn trong tênh toaïn. láúy W = 52 (cm). Âiãøm càõt thæûc tãú 91,93 + 52 = 143,93 (cm) láúy troìn 144. Trãn baín veî thi cäng ngæåìi ta thæåìng xaïc âënh âoaûn daìi cuía cäút theïp tênh tæì truûc gäúi tæûa âãún muït cäút theïp, kê hiãûu Z . láúy troìn 123 (cm) láúy troìn 159 (cm) Kiãøm tra vë trê uäún cuía cäút xiãn bãn traïi cuía gäúi 2 theo caïc âiãöu kiãûn quy âënh cho âiãøm bàõt âáöu vaì âiãøm kãút thuïc. Khi xem cäút xiãn tæì trãn xuäúng, coï âiãøm bàõt âáöu láön læåüt caïch truûc gäúi tæûa laì 40 (cm) vaì 90 (cm){caïch meïp gäúi tæûa laì 25 (cm) va 75(cm)ì. Uäún thanh säú 2 coï 25>h0/2=23,5(cm), thoía maín yãu cáöu vãö âiãøm âáöu. Âiãøm cuäúi, tênh theo hçnh hoüc, caïch meïp gäúi mäüt doaûn Z’4= 72 (cm) {caïch tám gäúi 87 (cm)}. Taûi âáy coï Mtâs= 7653 > M= 5643 (KGm) Nãúu muäún tçm tiãút diãûn sau, taûi doï coï M = Mtâs ta tênh x4 Coï Z’4= 72 > x4 Âiãøm kãút thuïc uäún cäút theïp tæì trãn xuäúng nàòm ngoaìi tiãút diãûn sau. Uäún caïc thanh säú 3 gäöm 2F14 Tiãút diãûn caïch truûc gäúi mäüt doaûn Z5= 90 (cm), caïch meïp Z’5=75(cm). Khi uäún hai thanh naìy thç khaí nàng chëu læûc cuía tiãút diãûn træåïc khi uäún chênh laì Mtât= 7653 (KGm) vaì tiãút diãûn væìa xaïc âënh våïi x4= 34 (cm) chênh laì tiãút diãûn træåïc cuía 2F14 sàõp uäún. Khoaíng caïch 75 - 34 = 41 (cm) >h0/2, thoía maín quy âënh. Sau khi uäún coï Mtâs=4796(KGm). Taûi tiãút diãûn coï M = 0, càõt lê thuyãút hai thanh coìn laûi, Mtâ= 0. Tæì âoï tråí âi duìng 2F14 laìm cäút giaï cáúu taûo näúi vaìo våïi 2F16. Theo caïch thæïc væìa trçnh baìy trãn tiãún haình kiãøm tra caïc thanh vaì kãút quaí thãø hiãûn lãn hçnh bao váût liãûu. * Kiãøm tra neo cäút theïp : Cäút theïp åí phêa dæåïi, sau khi uäún, càõt, phaíi âaím baío säú coìn laûi phaíi âæåüc neo chàõc vaìo gäúi. ÅÍ nhëp biãn, Fa= 10,18(cm2), cäút theïp neo vaìo gäúi 2F18 coï diãûn têch 5,09(cm2), 5,09 (cm2) > 1/3´ 10,18 =3,39 (cm2). Âoaûn cäút theïp neo vaìo gäúi biãn kã tæû do. Cn³ 10d = 10´1,8 = 18 (cm). Âoaûn dáöm kã lãn tæåìng 22 (cm), baío âaím âuí chäø âãø neo cäút theïp. Âoaûn neo thæûc tãú láúy 22 - 3 = 19 (cm). Cäút theïp åí nhëp gæía, Fa= 7,1 (cm2), säú neo vaìo gäúi laì 2F16 coï diãûn têch 4,02(cm2), Baío âaím 4,02 >1/3´7,1 = 2,37 (cm2). Tênh toaïn dáöm chênh: Så âäö tênh toaïn: Dáöm chênh laì dáöm liãn tuûc ba nhëp. Kêch thæåïc dáöm âaí giaí thiãút: b =30 (cm), h=70(cm). Choün caûnh cäüt b0= 30 (cm). Âoaûn dáöm chênh kã lãn tæåìng âuïng gàòng chiãöu daìy tæåìng laì 34 (cm). Nhip tênh toaïn åí nhëp giuía vaì nhëp biãn âãöu bàòng l = 6,6 (m). 2100 2100 2100 2100 2100 2100 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 300 300 300 Så âäö tênh toaïn. Så âäö tênh toaïn dáöm chênh Xaïc âënh taíi troüng: Hoaût taíi táûp trung Troüng læåüng baín thán dáöm âæa vãö thaình caïc læûc táûp trung: Tènh taíi do dáöm phuû truyãön vaìo: Tènh taíi taïc duûng táûp trung: G = G0 +G1 = 1,1 + 5,5 = 6,6 (t) Tênh toaïn vaì veî biãøu âäö mämen: Låüi duûng tênh cháút âäúi xæïng cuía så âäö tênh toaïn âãø veî biãøu âäö mämen theo caïch täø håüp. Biãøu âäö MG Tênh ; a hãû säú xaïc âënh bàòng caïch tra baíng Caïc biãøu âäö MP Xeït bäún træåìng håüp báút låüi cuía hoaût taíi 1,2,3,4,5,6 Trong så âäö Mp3, Mp5 vaì Mp5 coìn thiãúu a âãø tênh mämen caïc tiãút diãûn 1,2,3,4 Âãø tênh toaïn M3 cáön thãm Mc Baíng 5 : Tênh toaïn vaì täø håüp mämen Tiãút diãûn Så âäö 1 2 B 3 4 C MG a M 0.238 0.143 -0.286 0.079 0.111 -0.19 9.896 5.946 -11.892 3.285 4.615 -7.900 Mp1 a M 0.286 0.238 -0.143 -0.127 -0.111 -0.095 28.468 23.691 -14.234 -12.642 -11.049 -9.456 Mp2 a M -0.048 -0.095 -0.143 0.206 0.222 -0.095 -4.778 -9.456 -14.234 20.505 22.098 -9.456 Mp3 a M -0.321 -0.048 22.529 11.878 -31.952 10.286 19.344 -4.778 Mp4 a M -0.031 -0.063 -0.095 -0.286 -3.086 -6.271 -9.456 17.386 11.049 -28.468 Mp5 a M -0.190 0.095 26.876 20.572 -18.913 -12.608 0.000 9.456 Mp6 a M 0.036 -0.143 1.194 2.389 3.583 -2.356 -8.295 -14.234 Mmax 38.364 29.636 -8.308 23.790 26.713 1.556 Mmin 5.118 -3.510 -43.844 -9.357 -6.434 -36.369 Biãøu âäö bao mämen: Tung âäü cuía biãøu âäö bao mämen Mmax = MG + maxMp ; Mmin = MG + minMp . Tênh toaïn Mmax vaì Mmin cho tæìng tiãút diãûn vaì ghi vaìo hai doìng cuäúi baíng 5.Biãøu âäö bao mämen veî åí hçnh trãn. Xaïc âënh mämen åí meïp gäúi: Xeït gäúi B. Theo hçnh bao mämen ta tháúy ràòng phêa bãn phaíi gäúi B biãøu âäö Mmin êt däúc hån phêa bãn traïi, tênh mämen meïp bãn phêa phaíi seî coï trë tuyãût âäúi låïn hån bc=300 bc/2 2100 43,844 9,357 3 Mmg DM B Âäü däúc cuía biãøu âäö mämen trong âoaûn gáön gäúi B Seî duìng giaï trë naìy âãø tênh cäút theïp taûi gäúi . Âäü däúc cuía biãøu âäö mämen trong âoaûn gáön gäúi C bc=300 bc/2 2100 36,369844 6,434 3 Mmg DM C Seî duìng giaï trë naìy âãø tênh cäút theïp taûi gäúi C. Tênh vaì veî biãøu âäö bao læûc càõt: Tiãún haình tênh toaïn nhæ våïi biãøu âäö bao mämen QG = bG ; QPi = bP . Hãû säúb trabaíng, caïc træåìng håüp cháút taíi láúy theo hçnh veî så âäö tênh mämen trong dáöm åí phaìn trãn, kãút quaí tênh toaïn ghi vaìo baíng 6. Trong âoaûn giæía nhëp, suy ra læûc càõt Q theo phæång phaïp màût càõt, xeït cán bàòng âoaûn dáöm. Vê duû : våïi QG, åí giæía nhëp biãn ta seî coï Q = QA - G = 4,442 - 6,06 = -1,618. Thäng thæåìng âoaûn giæía nhëp coï Q khaï beï nãn coï thãø khäng cáön quan tám nhiãöu. Baíng 6 :Tênh toaïn täø håüp læûc càõt Âoaûn Så âäö Bãn phaíi gäúi A Giæía nhëp biãn Bãn traïi gäúi B Bãn phaíi gäúi B Giæía nhë hai Bãn traïi gäúi C QG b Q 0.714 4.712 -1.888 -1.286 -8.488 1.005 6.633 0.033 -0.905 -5.973 QP1 b Q 0.857 13.541 -2.259 -1.143 -18.059 0.048 0.758 -15.042 QP2 b Q -0.143 -2.259 -18.059 -0.143 -2.259 1.048 16.558 0.758 -0.952 -15.042 QP3 b Q 0.679 10.728 -5.072 -1.321 -20.872 1.274 20.129 4.329 -0.726 -11.471 QP4 b Q -0.095 -1.501 -17.301 -0.095 -1.501 0.810 12.798 -3.002 -1.190 -18.802 QP5 b Q 0.810 12.798 -3.002 -1.190 -18.802 0.286 4.519 -11.281 0.286 4.519 QP6 b Q -15.800 0.036 0.569 -0.187 -2.955 -18.755 Qmax 18.253 -4.147 -7.919 26.762 4.362 -1.454 Qmin 2.453 -19.947 -29.359 3.678 -18.722 -24.775 Tênh cäút theïp doüc: Hãû säú haûn chãú vuìng neïn a0 =0,62 ; A0 = 0,42. Säú liãûu Rn = 90; Ra=R’a= 2700(KG/m2) Tênh våïi mämen dæång : Tiãút diãûn chæí T caïnh trong vuìng neïn. Bãö räüng caïnh duìng trong tênh toaïn Bc = b + 2c1 c1 láúy theo trë säú beï nháút trong ba trë säú. Mäüt næía khoaíng caïch giæía hai meïp trong cuía dáöm 0.5(660 - 30)=315 (cm). Mäüt pháön saïu nhëp dáöm : 9hc = 9´ 8 = 72 (cm) Láúy c1= 72 Bc= 30 + 2´ 72 = 174 (cm) Giaí thiãút a = 4,5 (cm) ; h0 = 70 - 4,5 = 65,5 (cm) Tçm Mämen dæång låïn nháút M = 38,364< Mc Truûc trung hoìa qua caïnh. Coï hc =8 (cm) < 0,2h0 = 13 (cm), coï thãø duìng cäng thæïc gáön âuïng ÅÍ nhëp 1 ÅÍ nhëp 2 Tênh våïi mämen ám : Caïnh dáöm nàòm trong vuìng keïo, tênh theo tiãút diãûn chæí nháût b = 30 (cm). ÅÍ trãn gäúi cäút theïp dáöm chênh phaíi âàût xuäúng phêa dæåïi haìng trãn cuìng cuía cäút theïp dáöm phuû nãn a khaï låïn. Giaí thiãút a = 7,5 (cm), h0 = 70 - 7,5 = 62,5 (cm). Taûi gäúi B láúy mämen meïp gäúi 41,38 (tm). Taûi gäúi C láúy mämen meïp gäúi 34,23 (tm). Kiãøm tra tè säú cäút theïp : Taûi gäúi B : Taûi gäúi C : Tiãút diãûn åí nhëp giæía : Tè säú cäút theïp nàòm trong phaûm vi håüp lê. Choün cäút theïp nhæ âaí ghi trong baíng 7. ÅÍ phêa dæåïi láúy låïp baío vãû 2,5 (cm), åí phêa trãn låïp baío vãû 3,6 (cm), tæì chiãöu daìy låïp baío vãû tênh laûi h0 ghi åí baíng 7. Baíng 7 : Choün cäút theïp doüc cuía dáöm Tiãút diãûn Fa ( cm2 ) Choün cäút theïp ; Diãûn têch , cm2 h0 Nhëp biãn Gäúi B Nhëp Giæîa Gäúi C 23,10 33,59 14,33 30,65 4F25+1F22; 23,43 (cm2) 4F28+2F25; 34,45 (cm2) 1F28+2F25; 15,97 (cm2) 5F28; 30,97 (cm2) 64.5 64.6 66.7 65.0 Tênh toaïn cäút theïp ngang: Kiãøm tra âiãöu kiãûn haûn chãú Trë säú læûc càõt låïn nháút 29,359 < 60,952. Thoía maín âiãöu kiãûn haûn chãú. Tênh Trong âoaûn giæía nhëp coï trë säú læûc càõt 19,947 > 8,7075 cáön tênh toaïn cäút ngang chëu càõt. Choün âai F8; fâ= 0,503 (cm2), hai nhaïnh, khoaíng caïch U =20 (cm) thoía maín caïc âiãöu kiãûn cáúu taûo vaì beï hån Umax . Khaí nàng chëu càõt cuía bãtäng vaì cäút âai trãn tiãút diãûn nguy hiãøm nháút laì: ÅÍ moüi âoaûn dáöm gáön gäúi tæûa âãöu coï Q > 8,707 nãn phaíi tênh toaïn cäút theïp chëu læûc càõt. Choün âai F8; fâ= 0,503 (cm2), hai nhaïnh, khoaíng caïch U =20 (cm) thoía maín caïc âiãöu kiãûn cáúu taûo vaì beï hån Umax . Khaí nàng chëu càõt cuía bãtäng vaì cäút âai trãn tiãút diãûn nguy hiãøm nháút laì: ÅÍ bãn phaíi gäúi B vaì åí gäúi C coï Q < Qâb , bãtäng âuí khaí nàng chëu càõt, khäng cáön tênh toaïn cäút xiãn. Taûi nhæîng vuìng naìy nãúu coï cäút xiãn chè laì låüi duûng uäún cäút doüc. Taûi bãn traïi gäúi B coï Q > Qâb , cáön tênh toaïn cäút xiãn, trong âoaûn dáöm daìi 2,1 (m), Cäút xiãn seî do cäút doüc åí nhëp biãn uäún lãn goïc a = 450 Trong âoaûn dáöm âang xeït, læûc càõt laì hàòng säú, âäöng thåìi xem gáön âuïng laì tiãút diãûn nghiãng nguy hiãøm chè càt qua mäüt låïp cäút xiãn vç váûy ta coï Giaï trë Fx tênh âæåüc khaï beï vç vaûy khäng cáön thiãút phaíi tênh chênh xaïc {xem tiãút diãûn nghiãng càõt qua hai låïp cäút xiãn} Tênh toaïn cäút treo : ÅÍ chäø dáöm phuû kã lãn dáöm chênh cáön coï cäút treo âãø gia cäú cho dáöm chênh. Læûc táûp trung do dáöm phuû truyãön lãn dáöm chênh laì P1= P + G1 = 15,8 + 5,5 = 21,3 (t). Cäút treo âæåüc âàût dæåïi daûng caïc cäút âai, diãûn têch cáön thiãút. Duìng cäút âai F8, hai nhaïnh thç säú læåüng âai cáön thiãút laì âai. Âàût mäøi bãn meïp dáöm phuû 6 âai, trong âoaûn: h1 = hdc - hdp = 70 - 50 = 30 (cm), Khoaíng caïch giæía caïc âai laì 6 (cm). Càõt, uäún cäút theïp vaì veî hçnh bao váût liãûu: Bäú trê caïc thanh theïp taûi caïc tiãút diãûn chênh nhæ hçnh veî. Tênh khaí nàng chëu læûc: Nhëp biãn mämen dæång, tiãút diãûn chæí T caïnh trong vuìng neïn, bãö räüng caïnh 173(cm). , âuïng træåìng håüp truûc trung hoìa nàòm trong caïnh Gäúi B, mämen ám, tiãút diãûn chæí nháût b = 30 (cm), h0 = 64,6 (cm). ÅÍ nhæîng tiãút diãûn khaïc, sau khi càõt, uäún cäút theïp, tênh Mtd våïi nhæîng cäút theïp coìn laûi cuíng tæång tæû nhæ trãn. Våïi mäøi tiãút diãûn cáön xaïc âënh h0 theo cáúu taûo cäút theïp tiãút diãûn âoï. Viãûc càõt, uäún vaì tênh tung âäü hçnh bao váût liãûu âæåüc diãøn daíi trong baíng 8. Baíng 8 : khaí nàng chëu læûc cuía caïc tiãút diãûn Tiãút diãûn Cäút theïp ; Fa (cm2) h0 (cm) a g Mtd (tm) Nhëp biãn bc = 173 (cm) 1+2+3 ; 23,43 Uäún 3 coìn 1+2 ;13,62 64.5 66.8 0.063 0.035 0.97 0.98 39.50 24.131 Gäúi B b = 30 (cm) Bãn traïi B 3+5+6+7 ; 34,45 Uäún 6 coìn 3+7+5 ;28,29 Uäún 3 coìn 5+7 ;18,47 Càõt 5 coìn 7 ;12,32 64.0 64.6 66.6 66.6 0.539 0.438 0.277 0.185 0.73 0.78 0.86 0.91 43.469 38.569 28.607 20.105 Bãn phaíi B Uäún 6 coìn 3+7+5 ;28,29 Uäún 5 coìn 3+7 ;22,14 Càõ 3 coìn 7 ;12,32 64.6 64.1 66.6 0.438 0.345 0.185 0.78 0.83 0.91 38.569 31.697 20.105 Nhëp hai bc = 173 (cm) 4+5 ;15,97 Uäún5 coìn 4 ;9,82 66.7 66.8 0.042 0.026 0.98 0.99 28.159 17.472 Gäúi B b = 30 (cm) bãn traïi B 8+9+10 ; 30,97 Uäún10 coìn 9+8 ; 18,47 Càõt 9 coìn 8 ; 12,32 64.3 66.6 66.6 0.482 0.277 0.185 0.76 0.86 0.91 40.829 28.607 20.105 Xaïc âënh màût càõt lyï thuyãút cuía caïc thanh: Bãn traïi gäúi B khi càõt thanh säú 5 khaí nàng chëu læûc cuía caïc thanh coìn laûi laì Mtd=20,105(tm){mämen ám}.Theo hçnh bao mämen thç tiãút diãûn coï M= -20,105 (tm) nàòm trong âoaûn gáön gäúi B, åí âoaûn coï âäü däúc cuía hçnh bao mämen laì. Tiãút diãûn coï M = -20,105 caïch tám gäúi mäüt âoaûn laì: Våïi x5=1,24 (m) âäúi chiãúu våïi så âäö dæû kiãún bäú trê cäút xiãn ta tháúy ràòng màût càõt âoï nàòm trong vuìng coï cäút xiãn Fx2. Theo baíng 8 thç Fx2 laì do uäún 2F25 tæì dæåïi lãn, Fx2= 2F25 = 9,82 (cm2). Tênh âoaìn keïo daìi W. Láúy Q bàòng âäü däúc biãøu âäö mämen, bàòng 19,21(t); qd= 114,01(KG/cm). 20d = 20´2.5 = 50 (cm) >14,43. Láúy W = 50 (cm). Chiãöu daìi âoaûn theïp tæì truûc gäúi B âãön âiãøm càõt thæûc tãú laì Z5=124+50 = 174 (cm). Láúy thaình 180 (cm). Màût càõt lê thuyãút thanh säú 5 nàòm vaìo giæía âoaûn uäún xiãn thanh säú 3. Trãn hçnh bao váût liãûu theí hiãûn bæåïc nhaíy tæång æïng åí giæía âoaûn xiãn. Tung âäü bæåïc nhaíy bàòng âäü giaím cuía khaí nàng chëu læûc do thanh theïp : 28,607 - 20,105 = 8,502 (tm). Taûi tiãút diãûn coï mämen ám bàòng khäng {trong phaûn vi doaûn giæía nhëp biãn } âem càõt lê thuyãút hai thanh säú 7, sau âoï duìng cäút cáúu taûo laìm cäút giaï. Diãûn têch cäút giaï täúi thiãøu laì : 0,1%bh0= 0,001´30 ´66,7= 2,001 (cm2) duìng 2F12 diãûn têch 2,26 (cm2). Theo hçnh bao mämen, tiãút diãn coï M = 0 caïch truûc gäúi tæûa mäüt âoan x7 = (m), trong vuìng naìy coï âäü däúc biãøu âäö mämen Tênh âoaûn keïo daìi W våïi Qx= 0. 20d = 20´2,5 = 50 (cm) >14,42 váûy láúy W = 50 (cm) âoaûn daìi cuía thanh tæì truûc gäúi B âãún muït Z7= 295+ 50 = 345 (cm), láúy troìn 350 cm. Vç âaî tênh âuí cäút theïp chëu mämen, cäút giaï chè âoïng vai troì laì cäút cáúu taûo, do âoï âoaûn cäút giaï näúi cháûp vaìo thanh F28 chè cáön láúy theïp cáúu taûo âäúi våïi thanh âæåìng kênh beï : 10d = 10´1,2 = 12 (cm). ÅÍ bãn phaíi gäúi B, càõt thanh säú 3 laì 2F25 uäún tæì nhëp lãn, keïo daìi qua gäúi, coìn laûi hai thanh säú 7 coa Mtd= 20,105 (tm) âaí tênh. Tiãút diãûn coï mämen ám M = 20,105 (tm) nàòm bãn phaíi gäúi B caïch truûc mäüt âoaûn Z3. Âäü däúc cuía biãøu âäö mämen trong âoaûn naìy laì i = 16,42 (t) . Våïi MB= -43,844 ta coï: Trong âoaûn keïo daìi cuía cäút theïp khäng coï cäút xiãn nãn . Láúy W =183 (cm) Doaûn Z3= 145 +183 = 328 (cm), láúy troìn 330 cm. Bãn traïi gäúi C khi càõt thanh säú 9 khaí nàng chëu læûc cuía caïc thanh coìn laûi laì Mtd=20,105(tm){mämen ám}.Theo hçnh bao mämen thç tiãút diãûn coï M= -20,105 (tm) nàòm trong âoaûn gáön gäúi B, åí âoaûn coï âäü däúc cuía hçnh bao mämen laì i= 14,25. Tiãút diãûn coï M = -20,105 caïch tám gäúi mäüt âoaûn laì: Våïi x’5=0,99 (m). Tênh âoaìn keïo daìi W=20d = 20´2,8 =56 cm. Chiãöu daìi âoaûn theïp tæì truûc gäúi B âãön âiãøm càõt thæûc tãú laì Z5=99+56= 155 (cm). Láúy thaình 160 (cm). Kiãøm tra vãö uäún c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthuyetminh.doc
  • xlsNHAP-B~1.XLS
  • dwgthanh da.dwg