Đồ án Thiết kế tào nhà Vinaconex khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính quận Thanh Xuân – Hà Nội

MỤC LỤC

 

Mục lục 1

Phần I. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC

 

1.1. Sự cần thiết đầu tư 9

1.2. Sơ lược về công trình 9

1.3. Giải pháp mặt bằng và phân khu chức năng 9

1.4. Giải pháp lưu thông đi lại 10

1.5. Đặc điểm khí hậu - khí tượng - thủy văn tại HÀ NỘI 10

1.6. Các giải pháp kỹ thuật 10

1.6.1. Điện 11

1.6.2. Hệ thống cung cấp nước 11

1.6.3. Hệ thống thoát nước 11

1.6.4. Hệ thông gió chiếu sang phòng cháy chữa cháy 11

 

Phần II . KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

Chương 1. PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN HỆ CHỤI LỰC CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH 14

1.1. Nhưng đặc điểm cơ bản của nhà cao tầng 14

1.2. Hệ chịu lực chính của nhà cao tầng 15

1.2.1. Giải pháp kết cấu công trình 15

1.2.2. Hệ kết cấu khung 16

1.2.3. Hệ kết cấu khung - giằng 16

1.2.4. Hệ kết vách lõi và cứng 17

 

Chương 2. TÍNH TOÁN SÀN SƯỜN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI TẦNG ĐIỂN HÌNH 18

2.1. Sàn bê tông cốt thép có hệ dầm trực dao 18

2.2. Lựa chọn kích thức các bộ phận của sàn 18

2.2.1. Sơ bộ chọn kích thước tiết diện 18

2.2.2. Chọn chiều dày bản sàn 19

2.3. Xác định tải trọng tác dụng lên sàn 21

2.3.1. Tĩnh tải 21

2.3.2. Hoạt tải 22

2.3.3. Tải trọng tường ngăn vách ngăn 23

2.3.4. Tổng hợp số liệu tải trọng 24

2.4. Tính toán các ô bản sàn 24

2.4.1. Tính toán các ô bản làm việc một phương 24

a. Xác định sơ đồ tính 25

b. Xác định nội lực 25

c. Tính cốt thép 25

2.4.2. Tính toán các ô bản làm việc theo hai phương 26

a. Xác định sơ đồ tính 27

b. Xác định nội lực 27

c. Tính cốt thép 30

2.4.3. Kiểm tra biến giạng ( độ võng ) của sàn 32

a. Ô bản một phương 32

b. Ô bản hai phương 33

2.4.4. Kết luận 33

2.5. Bố trí thép sàn tầng điển hình 33

 

Chương 3. TÍNH DẦM TRỰC DAO . 34

3.1. Xác định kích thước tiết diện dầm . 34

3.2. Xác định tải trọng . 35

3.2.1. Trọng lượng bản than dầm 35

3.2.2. Tải trọng từ bản sàn truyền vào hệ dầm 38

3.3. Sơ đồ tính 39

3.4. Tính nội lực 39

3.5. Tính toán cốt thép 41

3.5.1. Cốt dọc 41

3.5.2. Cốt đai 44

3.6. Bố trí thép dầm trực dao 44

 

Chương 4. TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ TẦNG ĐIỂN HÌNH . 46

4.1. Cấu tạo cầu thang tầng điển hình 46

4.2. Xác định tải trọng 47

4.2.1. Tải trọng thường xuyên 47

a. Trọng lượng bản thân các lớp cấu tạo bản thang 47

b. Trọng lượng bản thân của chiếu nghỉ và chiếu tới 48

4.2.2. Tải trọng tạm thời 49

4.2.3. Tổng tải trọng tác dụng 49

4.3. Tính toán các bộ phận cầu thang 49

4.3.1. Bản thang, bản chiếu tới và bản chiếu nghỉ 50

a. Sơ đồ tính 50

b. Xác định nội lực và phản lực gối tựa bản thang 50

c. Tính toán cốt thép 52

4.3.2. Dầm chiếu tới và dầm chiếu nghỉ 53

a. Tải trọng tác dụng 53

b. Xác định nội lực cho dầm chiếu tới và dầm chiếu nghỉ 54

c. Tính toán thép 54

4.4. Bố trí thép cầu thang tầng điển hình 56

 

Chương 5. TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC NGẦM 55

5.1. Công năng và kích thước hồ nước ngầm 55

5.2. Tính toán các cấu kiện của hồ nước ngầm 56

5.2.1. Bản nắp 56

a. Tải trọng tác dụng lên bản nắp 57

b. Sơ đồ tính bản nắp 57

c. Xác định nội nực bản nắp 58

d. Tính toán cốt thép bản nắp 58

5.2.2. Dầm đỡ bản nắp 59

a. Tải trọng tác dụng lên dầm đỡ bản nắp 59

b. Sơ đồ tính bản nắp 60

c. Xác định dầm đỡ bản nắp 61

d. Tính cốt thép cho dầm đỡ bản nắp 61

5.2.3. Bản thành 62

a. Tải trọng tác dụng lên bản thành 62

b. Sơ đồ tính bản thành 62

c. Xác định nội lực bản thành 63

d. Tính toán cốt thép bản thành 64

e. Kiểm tra nứt bản thành 64

5.2.4. Bản đáy 65

a. Tải trọng tác dụng lên bản đáy 65

b. Sơ đồ tính bản đáy 66

c. Xác định nội lực bản đáy 67

d. Tính toán cốt thép bản đáy 69

e. Kiểm tra nứt bản đáy 69

5.3. Bố trí thép hồ nước ngầm 69

 

Chương 6. GIẢI TÌM NỘI LỰC KHUNG KHÔNG GIAN TÍNH TOÁN CỐT THÉP KHUNG TRỤC 2 VÀ TRỤC B 70

6.1. Hệ chụi lực chính của công trình 70

6.2. Xác định tải trọng tác dụng lên công trình 71

6.2.1. Tầng 1 71

6.2.2. Tầng điển hình 72

6.2.3. Tầng kỹ thuật 73

6.2.4. Mái 73

6.2.5. Tải trọng do cầu thang bộ truyền vào dầm 74

6.2.6. Tải trọng gió 74

6.3. Tính toán nội lực 75

6.3.1. Khai báo các trường hợp tải trọng tác dụng lên công trình 75

6.3.2. Tổ hợp nội lực 77

6.3.3. Kiểm tra độ võng tại công trình 78

6.4. Tính toán cốt thép 78

6.4.1. Tính toán cốt thép 78

6.4.2. Tính toán cốt thép cột 79

6.4.3. Tính toán cốt thép dầm 103

6.5. Bố trí thép khung hai trục 120

Chương 7. XỬ LÝ THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐĨA CHẤT PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG 121

7.1. Giới thiệu về công tác khảo sát đĩa chất công trình 121

7.2. Sơ đồ bố trí hố khoan 121

7.3. Kết qủa khảo sất đĩa chất công trình cao ốc văn phòng VINACONEX 122

7.4. Phương pháp xử lý thong kê số liệu địa chất 124

7.4.1. Nguyên tác chung 124

7.4.2. Phương pháp xử lý thông kê số liệu địa chất 125

7.5. Kết quả xử lý thống kê số liệu địa chất công trình 128

7.5.1. Lớp đất 1 128

7.5.2. Lớp đất 2 128

7.5.3. Lớp đất 3 130

7.5.4. Lớp đất 4 133

7.5.5. Lớp đất 5 136

7.5.6. Lớp đất 6 139

7.5.7. Kiểm tra kết quả tính toán Ctc vaø φtc 145

7.5.8. Tổng hợp chỉ tiêu các lớp đất 146

7.6. Phân tích lựa chọn phương án móng 147

7.6.1. Móng cọc ép 148

7.6.2. Móng cọc barrete 148

7.6.3. Móng cọc khoan nhồi 148

 

Phần III. NỀN MÓNG

Chương 8 TÍNH TOÁN MÓNG CỌC NHỒI 151

8.1. Khái quát chung về móng cọc nhồi 151

8.1.1. Thi công 151

8.1.2. Ưu điểm 152

8.1.3. Nhược điểm 152

8.1.4. Phạm vi áp dụng 152

8.2. Thiết kế móng cọc nhồi 152

8.3. Thiết kế móng cọc nhồi 2-A 153

8.3.1. Tải trọng tác dụng lên móng 153

8.3.2. Xác định sơ bộ đừng kính cọc và chiều sâu chôn cọc 153

8.3.3. Xác định sức chịu tải cọc theo các chỉ tiêu đất nền 154

a. Theo chỉ tiêu cơ lý của đất nền 154

b. Theo cường độ của đất nền 158

8.3.4. Xác định số lượng cọc và sơ đồ bố trí cọc trong đài 161

a. Xác định số lượng cọc 161

b. Sơ đồ bố trí cọc 161

8.3.5. Kiểm tra tải trọng dọc trục tác dụng lên từng cọc 162

8.3.6. Xác định độ lún cho móng cọc nhồi 162

a. Xác định khối móng quy ước 163

b. Chuyển tải trọng về đáy khối móng quy ước 164

c. Tính áp lức đáy khối móng quy ước truyền cho đất nền 165

d. Xác định cường độ đất nền tại đáy khối móng quy ước 166

e. Tính lún cho móng 167

f. Hiệu chỉnh chỉ số E của lớp đất dưới mũi cọc 168

8.3.7. Tính cốt thép trong cọc 169

8.3.8. Kiểm tra sức chịu tải cọc theo vật liệu 170

8.3.9. Tính toán đài cọc 170

a. Kiểm tra điều kiện chọc thủng cho đài cọc 170

b. Tính toán cốt thép cho đài cọc 171

8.4. Thiết kế móng cọc nhồi 2-C 172

8.4.1. Tải trọng tác dụng lên móng 172

8.4.2. Xác định đường kính, chiều sâu mũi và chiều sâu đài cọc 173

8.4.3. Xác định sức chịu tải cọc theo đất nền 174

a. Theo chỉ tiêu cơ lý của đất nền 175

b. Theo cường độ của đất nền 177

8.4.4. Xác định số lượng cọc và sơ đồ bố trí cọc trong đài 180

a. Xác định số lượng cọc 180

b. Sơ đồ bố trí cọc 180

8.4.5. Kiểm tra tải trọng dọc trục tác dụng lên từng cọc 180

8.4.6. Xác định độ lún cho móng cọc nhồi 181

a. Xác định khối móng quy ước 181

b. Chuyển tải trọng về đáy khối móng quy ước 183

c. Tính áp lức đáy khối móng quy ước truyền cho đất nền 184

d. Xác định cường độ đất nền tại đáy khối móng quy ước 184

e. Tính lún cho móng 185

f. Hiệu chỉnh chỉ số E của lớp đất dưới mũi cọc 185

8.4.7. Tính cốt thép trong cọc 188

8.4.8. Kiểm tra sức chịu tải cọc theo vật liệu 188

8.4.9. Tính toán đài cọc 189

a. Kiểm tra điều kiện chọc thủng cho đài cọc 189

b. Tính toán cốt thép cho đài cọc 191

 

Chương 9 : TÍNH TOÁN CỌC ÉP

9.1. Thiết kế móng cọc ép 192

9.2. Chọn tiết diện và chiều sâu chon cọc cho cả hai móng 192

9.3. Kiểm tra cốt thép trong cọc khi vẩn chuyển và lắp dựng 192

9.3.1. Khi vẩn chuyển 192

9.3.2. Khi lắp dựng 193

9.4. Xác định sức chụi tải của cọc 194

9.4.1. Theo vật liệu làm cọc 194

9.4.2. Theo điều kiện đất nền 194

a. Theo chi tiêu cơ lý đất nền 195

b. Xác định sức chịu tải của cọc theo chi tiêu cường độ đất nền 197

9.5. Tính toán móng 2-A 200

9.5.1. Tải trọng tác dụng lên móng 200

9.5.2. Xác định cọc và sơ đồ bố trí cọc trong đài 200

a. Xác định sơ bộ số lượng cọc 200

b. Sơ đồ bố trí cọc trong đài 200

9.5.3. Kiểm tra tải trọng dọc tác dụng lên đầu cọc 201

9.5.4. Xác định độ lún cho cọc 202

a. Xác định kích thước khối móng quy ước 202

b. Chuyển tải trọng về trọng tâm đáy khối móng quy ước 204

c. Tính áp đáy khối móng quy ước truyền cho đất nền 204

d. Xác định cường độ tính toán đất nền dưới khối móng 205

e. Xác định độ lún móng 206

9.5.5. Tính đài cọc móng 2-A 208

a. Kiểm tra chọc thủng cho cọc 208

b. Tính cốt thép cho cọc 209

9.6. Thiết kế móng 2-C 210

9.6.1. Tải trọng tác dụng lên móng 210

9.6.2. Xác định số lượng cọc và sơ đồ bố trí cọc trong đài 210

9.6.3. Kiểm tra tải trọng dọc trục tác dụng lên từng cọc trong nhóm 211

9.6.4. Tính lún cho móng cọc 212

9.6.5. Tính toán cốt thép cho đài cọc 218

 

Chương 10 : SO SÁNH, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG THIẾT KẾ

10.1. Thong kê vật liệu 220

10.2. Căn cứ lữa chọn 221

 

doc5 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 13/12/2013 | Lượt xem: 1210 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế tào nhà Vinaconex khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính quận Thanh Xuân – Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN I ( 0 % ) TOÅNG QUAN KIEÁN TRUÙC SÖÏ CAÀN THIEÁT ÑAÀU TÖ Hiện nay, cuøng vôùi söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa neàn kinh teá ñaát nöôùc noùi chung vaø Haø Noäi noùi rieâng, möùc soáng cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng ñöôïc naâng cao, nhu caàu nhaø ôû, giao thoâng, cô sôû haï taàng…ngaøy caøng taêng. Ñaëc bieät, nhu caàu nhaø ôû khoâng coøn ñôn thuaàn laø nôi ñeå ôû, maø noù coøn phaûi ñaùp öùng yeâu caàu veà söï tieän nghi, myõ quan, moâi tröôøng, an toaøn, cuõng nhö caùc nhu caàu dòch vuï khaùc … mang laïi söï thoaûi maùi cho ngöôøi ôû. Söï xuaát hieän ngaøy caøng nhieàu caùc chung cö, cao oác vaên phoøng trong thaønh phoá khoâng nhöõng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu caáp baùch veà nôi ôû cho moät thaønh phoá ñoâng daân nhöng quyõ ñaát haïn heïp nhö Haø Noäi, maø coøn goùp phaàn tích cöïc vaøo vieäc taïo neân moät dieän maïo môùi cuûa thaønh phoá: moät thaønh phoá hieän ñaïi, vaên minh, xöùng ñaùng laø trung taâm vaên hoùa, chính trò, kinh teá, khoa hoïc kyõ thuaät haøng ñaàu cuûa caû nöôùc. Beân caïnh ñoù, söï xuaát hieän cuûa caùc toaø cao oác vaên phoøng cuõng ñaõ goùp phaàn tích cöïc vaøo vieäc phaùt trieån ngaønh xaây döïng ôû thaønh phoá vaø caû nöôùc thoâng qua vieäc aùp duïng caùc kyõ thuaät, coâng ngheä môùi trong thieát keá, tính toaùn, thi coâng. Chính vì theá TOØA CAO OÁC VAÊN PHOØNG VINACONEX ra ñôøi ñaõ goùp phaàn laøm naâng cao qui moâ cho cô sôû haï taàng cuõng nhö caûnh quan ñeïp cuûa thaønh phoá. SÔ LÖÔÏC VEÀ COÂNG TRÌNH Maët baèng coâng trình hình chöõ nhaät, coù toång dieän tích khoaûng: 891.3 m2. Coâng trình coù toång chieàu cao: 36,8m, goàm 1 taàng haàm + 9 taàng + taàng kó thuaät + maùi. Toaøn boä beà maët chính dieän coâng trình ñöôïc laép caùc cöûa soå baèng nhoâm ñeå laáy saùng xen keõ vôùi töôøng xaây, caùc vaùch ngaên phoøng baèng töôøng xaây. GIAÛI PHAÙP MAËT BAÈNG VAØ PHAÂN KHU CHÖÙC NAÊNG Soá taàng :1 taàng haàm + 9 taàng laàu + 1 taàng kyõ thuaät. Phaân khu chöùc naêng : Coâng trình ñöôïc chia khu chöùc naêng töø döôùi leân Taàng haàm : garage oâtoâ, kho, phoøng phaùt ñieän Taàng 1- 9 : vaên phoøng Taàng kyõ thuaät : caùc dòch vuï kyõ thuaät phuïc vuï söï hoaït ñoäng vaø quaûn lyù toøa nhaø. GIAÛI PHAÙP LÖU THOÂNG ÑI LAÏI Giao thoâng ñöùng: Toaøn coâng trình söû duïng 3 thang maùy vaø 2 caàu thang boä. Beà roäng caàu thang boä laø 1.3m ñöôïc thieát keá ñaûm baûo yeâu caàu thoaùt ngöôøi nhanh, an toaøn khi coù söï coá xaûy ra. Caàu thang maùy, thang boä naøy ñöôïc ñaët ôû vò trí trung taâm nhaèm ñaûm baûo khoaûng caùch xa nhaát ñeán caàu thang < 20m ñeå giaûi quyeát vieäc phoøng chaùy chöõa chaùy. Giao thoâng ngang: Bao goàm caùc haønh lang ñi laïi, saûnh, hieân. ÑAËC ÑIEÅM KHÍ HAÄU - KHÍ TÖÔÏNG - THUÛY VAÊN TAÏI HAØ NOÄI Khí hậu Hà Nội khá tiêu biểu cho kiểu khí hậu Bắc Bộ với đặc điểm là khí hậu nhiệt đới gió mùa ấm, có mùa hè nóng, mưa nhiều và mùa đông lạnh, mưa ít.  Nằm trong vùng nhiệt đới, Hà Nội quanh năm tiếp cận được lượng bức xạ mặt trời rất dồi dào và có nền nhiệt độ cao. Lượng bức xạ tổng cộng trung bình hàng năm ở Hà Nội là 122,8 kcal/cm2 và nhiệt độ không khí trung bình hàng năm là 23,5oC . Do chịu ảnh hưởng của biển, Hà Nội còn có lượng ẩm và lượng mưa khá lớn. ở Hà Nội quanh năm không có tháng nào độ ẩm tương đối của không khí xuống dưới 80%, độ ẩm tương đối trung bình hàng năm là 81%. Lượng mưa trung bình hàng năm của Hà Nội là 1676 mm và mỗi năm có khoảng 114 ngày mưa. Đặc điểm khí hậu Hà Nội rõ nét nhất là sự thay đổi và khác biệt của hai mùa nóng lạnh. Từ tháng 5 đến tháng 9 là mùa nóng và mưa. Từ tháng 11 đến tháng 3 là mùa lạnh và khô ráo. Giữa hai mùa đó lại có hai thời kỳ chuyển tiếp (tháng 4 và tháng 10) cho nên nói rằng Hà Nội có đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì cũng không ngoa chút nào. Khí hậu Hà Nội cũng có sự biến đổi thất thường, chủ yếu là do sự tranh chấp ảnh hưởng hoạt động của hai mùa gió và các qúa trình thời tiết đặc biệt diễn ra trong mỗi mùa.Hà Nội có năm rét sớm, có năm rét muộn, có năm mùa nóng kéo dài, có năm nhiệt độ cao nhất lên tới 42o8C (tháng 5 - 1926) lại có năm nhiệt độ thấp xuống tới 2,7oC (tháng 1 - 1955). CAÙC GIAÛI PHAÙP KYÕ THUAÄT Ñieän Coâng trình söû duïng ñieän ñöôïc cung caáp töø hai nguoàn: löôùi ñieän thaønh phoá vaø maùy phaùt ñieän rieâng ñöôïc ñaët döôùi taàng haàm ñeå traùnh gaây tieáng oàn vaø ñoä rung laøm aûnh höôûng sinh hoaït. Toaøn boä ñöôøng daây ñieän ñöôïc ñi ngaàm (ñöôïc tieán haønh laép ñaët ñoàng thôøi khi thi coâng). Heä thoáng caáp ñieän chính ñi trong caùc hoäp kyõ thuaät ñaët ngaàm trong töôøng vaø phaûi baûo ñaûm an toaøn khoâng ñi qua caùc khu vöïc aåm öôùt, taïo ñieàu kieän deã daøng khi caàn söûa chöõa. ÔÛ moãi taàng ñeàu coù laép ñaët heä thoáng an toaøn ñieän: heä thoáng ngaét ñieän töï ñoäng ñöôïc boá trí theo taàng vaø theo khu vöïc (ñaûm baûo an toaøn phoøng choáng chaùy noå). Heä thoáng cung caáp nöôùc Coâng trình söû duïng nguoàn nöôùc töø 2 nguoàn: nöôùc ngaàm vaø nöôùc maùy; taát caû ñöôïc chöùa trong beå nöôùc ngaàm. Sau ñoù maùy bôm seõ ñöa nöôùc leân beå chöùa nöôùc ñaët ôû maùi vaø töø ñoù seõ phaân phoái ñi xuoáng caùc taàng cuûa coâng trình theo caùc ñöôøng oáng daãn nöôùc chính. Caùc ñöôøng oáng ñöùng qua caùc taàng ñeàu ñöôïc boïc trong hoäp Gaine. Heä thoáng caáp nöôùc ñi ngaàm trong caùc hoäp kyõ thuaät. Caùc ñöôøng oáng cöùu hoûa chính ñöôïc boá trí ôû moãi taàng. Heä thoáng thoaùt nöôùc Nöôùc möa töø maùi seõ ñöôïc thoaùt theo caùc loã chaûy ( beà maët maùi ñöôïc taïo doác ) vaø chaûy vaøo caùc oáng thoaùt nöôùc möa ñi xuoáng döôùi. Rieâng heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi söû duïng seõ ñöôïc boá trí ñöôøng oáng rieâng. Heä thoáng thoâng gioù, chieáu saùng, phoøng chaùy chöõa chaùy Chieáu saùng: Toaøn boä toaø nhaø ñöôïc chieáu saùng baèng aùnh saùng töï nhieân vaø baèng ñieän. ÔÛ taïi caùc loái ñi leân xuoáng caàu thang, haønh lang vaø nhaát laø taàng haàm ñeàu coù laép ñaët theâm ñeøn chieáu saùng. Thoâng gioù: ÔÛ caùc taàng ñeàu coù cöûa soå taïo söï thoâng thoaùng töï nhieân. ÔÛ taàng löûng coù khoaûng troáng thoâng taàng nhaèm taïo söï thoâng thoaùng theâm cho taàng treät laø nôi coù maät ñoä ngöôøi taäp trung cao nhaát. Rieâng taàng haàm coù boá trí theâm caùc khe thoâng gioù vaø chieáu saùng. An toaøn phoøng chaùy chöõa chaùy: ÔÛ moãi taàng ñeàu ñöôïc boá trí moät choã ñaët thieát bò chöõa chaùy (voøi chöõa chaùy daøi khoaûng 20m, bình xòt CO2,..). Beå chöùa nöôùc treân maùi, khi caàn ñöôïc huy ñoäng ñeå tham gia chöõa chaùy. Ngoaøi ra, ôû moãi phoøng ñeàu coù laép ñaët thieát bò baùo chaùy töï ñoäng. Heä thoáng thoaùt raùc: Raùc thaûi ñöôïc chöùa ôû gian raùc, boá trí ôû taàng haàm, coù boä phaän ñöa raùc ra ngoaøi. Gaine raùc ñöôïc thieát keá kín ñaùo, traùnh laøm boác muøi gaây oâ nhieãm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docchuong 0 _ kien truc.doc
 • rarban ve.rar
 • docBIA.doc
 • doccot truc b.doc
 • docchong 9_ coc ep.doc
 • docchuong 2_ san suon.doc
 • docchuong 3- dam truc dao.doc
 • docchuong 4_ cau thang bo.doc
 • docchuong 5_ ho nuoc ngam.doc
 • docxchuong 6_ khung.docx
 • docchuong 7_ xu ly so lieu nen mong.doc
 • docchuong 8 _ coc khoan nhoi.doc
 • docchuong 10 - So sanh lua chon phuong an mong.doc
 • docCHUONG~3.DOC
 • docdam khung truc 2.doc
 • dockhung truc b.doc
 • docloi cam on.doc
 • docmuc luc.DOC
 • xlsxphu luc co6t truc 2.xlsx
 • xlsxphu luc co6t truc B.xlsx
 • docPHU LUC COT.doc
 • docphu luc dam truc b.doc
 • doctai lieu tham khoa.doc
Tài liệu liên quan