Đồ án Thiết kế tuyến đường K - H

MỤC LỤC

 

Phần I: BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI CHO TUYẾN ĐƯỜNG K H 1

Chương I: GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH CHUNG CỦA TUYẾN 2

I/ Những vấn đề chung 2

II/ Tình hình chung của tuyến K H 3

III/ Nhận xét chung 6

Chương II: XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUÂT 7

I/ Tài liệu tham khảo 7

II/ Số liệu thiết kế 8

III/ Xác định cấp thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật của đường. 9

1/ Xác định cấp thiết kế của đường 11

2/ Tính toán các yếu tố kỹ thuật chủ yếu của tuyến đuờng 14

Chương III: CÁC PHƯƠNG ÁN TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ 23

I/ Những căn cứ để xác định bình đồ 24

II/ Các điểm khống chế và các điểm trung gian 26

III/ Nguyên tắc vạch tuyến trên bình đồ 26

IV/ Xác định bước compa 27

V/ Các yếu tố của đường cong 28

VI/ Cao độ tự nhiên của hai phương án tuyến

Chương IV: TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC 33

I/ Tài liệu tham khảo 33

II/ Nguyên tắc thiết kế 34

III/ Tính lưu lượng đỉnh lũ thiết kế 35

IV/ Xác định các công trình thoát nước trên hai phương án tuyến 37

V/ Xác định khẩu độ các công trình thoát nước 37

Chương V: THIẾT KẾ TRẮC DỌC 42

I/ Các nguyên tắc thiết kế trắc dọc 44

II/ Cao độ thiết kế của hai phương án 45

III/ Tính lưu lượng đỉnh lũ thiết kế 49

IV/Vẽ biểu đồ vận tốc 50

1/ Xác định tốc độ xe chạy trên từng đoạn 51

2/ Xác định vận tốc hạn chế 50

3/ Xác định các đoạn tăng giảm tốc và hãm 52

Chương VI: THIẾT KẾ MẶT ĐƯỜNG 55

I/ Tính toán kiêm tra cường độ kết cấu áo đường 55

Chương VII: THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG 77

I/ Khái quát nền đường 77

II/ Khối lượng đào đắp 77

Chương VIII: SO SÁNH HAI PHƯƠNG ÁN TUYẾN 78

 

 

Phần II: THIÊT KẾ KỸ THUẬT ĐOẠN TUYẾN TỪ KM 4 +900 KM 6+200 85

Chương I: GIỚI THIỆU TÌNH HÌNH CHUNG CÓ ĐOẠN TUYẾN ĐI QUA 86

Chương II: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ 87

I/ Những căn cứ để xác định bình đồ 88

II/Các điểm khống chế và các điểm trung gian 89

III/ Nguyên tắc vạch tuyến trên bình đồ 92

IV/ Các yếu tố của đường cong 93

Chương III: THIẾT KẾ TRẮC DỌC 94

I/ Thiết kế đường đỏ 95

II/Cắm đường cong đứng 98

Chương IV: THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG 103

I/ Khối lượng đào đắp 103

Chương V: TÍNH TOÁN VÀ KIỂM TRA CÁC CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC 109

I/ Nội dung tính toán 110

Chương VI: THIẾT KẾ MẶT ĐƯỜNG 115

 

Phần III: TỔ CHỨC THI CÔNG KM4+900 ----> KM6+200 125

Chương I: CHỌN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG 126

I/ Phương pháp thi công dây chuyền 126

I/ Phương pháp thi công song song và tuần tự 128

Chương II: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 129

I/ Các hạng mục công tác chuẩn bị 129

II/ Tổng số nhân công ca máy cho công tác chuẩn bị 130

Chương III: TỔ CHỨC THI CÔNG CỐNG 131

I/ Số lượng cống trên đoạn tuyến kỹ thuật 131

II/ Trình tự thi công cống 133

Chương IV: THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG 140

I/ Điều phối đất và hạng mục thi công 141

II/ Thành lập đội thi công nền đường 148

ChươngV: THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG 149

I/ Đặc điểm và phương pháp thi công mặt đường 149

II/ Tính toán các thông số của dây chuyền 149

III/ Trình tự thi công mặt đường 150

IV/ Xác định cung cấp vật liệu cho toàn tuyến 177

ChươngV: TỔNG THỂ THI CÔNG 180

I/ Thời gian thi công 180

II/ Thành lập đội thi công 181

ChươngVI: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN 186

 

 

 

 

xlsChia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 13/12/2013 | Lượt xem: 1817 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế tuyến đường K - H, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • xlsTHUYETMINH-DE TAI THIET KE DUONG QUA HAI DIEM K H.xls
 • dwg2PHUONG AN.dwg
 • dwgBDTNr14.ki thuat1211.dwg
 • dwgBDTNr14.SOHOASC td tuyen12dwg.dwg
 • dwgCAM CONG-SIEUCAO-THANH.dwg
 • dwgCONG-THANH.dwg
 • xlsDAO DAP KY THUAT.xls
 • dwgDIEU PHOI DAT.dwg
 • xlsKET CAU LE GIA CO KY THUAT.xls
 • xlsKET CAU MAT DUONG PA 11111.xls
 • xlsKET CAU MAT DUONG PA 222222.xls
 • xlsKHOI LUONG DAO DAP HAI PHUONG AN 1 VA 2.xls
 • docmuc luc + loi cam on.doc
 • xlsPHU LUC TRAC NGANG HAI DIEM K H.xls
 • dwgTIEN DO THI CONG - THANH.dwg
 • dwgTINHHINHCHUNG-THANH.dwg
 • dwgTHICONGMATDUONG-THANH.dwg
 • dwgTRACNGANGKT-THANH.dwg