Đồ án Thiết kế xây dựng cầu

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC 1

I. Hiện trạng công trình 1

II. Đặc điểm vị trí xây dựng công trình 1

III.Lựa chon vị trí xây dựng cầu 2

PHẦN 1 : CÁC PHƯƠNG ÁN SƠ BỘ 3

PHƯƠNG ÁN 1 : CẦU BTCT DUL DẦM I CĂNG TRƯỚC 4

1 . GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯƠNG ÁN 4

1.1 . Kết cấu nhịp 4

1.2 . Mố 4

1.3 . Trụ 4

1.4 . Các đặt trưng vật liệu 4

2 . CÁC ĐẶT TRƯNG HÌNH HỌC CỦA DẦM 5

3 . TÍNH HỆ SỐ PHÂN BỐ NGANG 7

3.1 . Các thông số ban đầu 7

3.2 . Hệ số phân bố moment 7

3.3 . Hệ số phân bố lực cắt 8

4 . TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN DẦM 9

4.1 . Tĩnh tải 9

4.2 . Hoạt tải 9

5 . TÍNH TOÁN NỘI LỰC TẠI MC KIỂM TOÁN 9

5.1 . Do tĩnh tải gây ra 10

5.2 . Do hoạt tải gây ra 10

5.3 . Tổ hợp nội lực tại MC kiểm toán 11

5.4 . Tính toán ứng suất tại các vị trí khác nhau trên MC 12

6 . TÍNH TOÁN NỀN MÓNG 15

6.1 . Tĩnh tải 15

6.2 . Hoạt tải 18

6.3 . Tổng tải trọng tác dụng lên cọc 18

6.4 . Sức chịu tải của cọc 18

PHƯƠNG ÁN 2 : CẦU DẦM LIÊN HỢP THÉP - BTCT 25

1 . GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯƠNG ÁN 25

1.1 . Kết cấu nhịp 25

1.2 . Mố 25

1.3 . Trụ 25

1.4 . Các đặt trưng vật liệu 25

2 . CÁC ĐẶT TRƯNG HÌNH HỌC CỦA DẦM 26

3 . TÍNH HỆ SỐ PHÂN BỐ NGANG 26

3.1 . Các thông số ban đầu 26

3.2 . Hệ số phân bố moment 26

3.3 . Hệ số phân bố lực cắt 27

4 . TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN DẦM 28

4.1 . Tĩnh tải 28

4.2 . Hoạt tải 29

5 . TÍNH TOÁN NỘI LỰC TẠI MC KIỂM TOÁN 29

5.1 . Do tĩnh tải gây ra 29

5.2 . Do hoạt tải gây ra 30

5.3 . Tổ hợp nội lực tại MC kiểm toán 31

5.4 . Tính toán ứng suất tại các vị trí khác nhau trên MC 31

6 . TÍNH TOÁN NỀN MÓNG 33

6.1 . Tĩnh tải 33

6.2 . Hoạt tải 33

6.3 . Tổng tải trọng tác dụng lên cọc 36

6.4 . Sức chịu tải của cọc 36

PHƯƠNG ÁN 3 : CẦU BTCT DUL DẦM T CĂNG TRƯỚC 43

1 . GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯƠNG ÁN 43

1.1 . Kết cấu nhịp 43

1.2 . Mố 43

1.3 . Trụ 43

1.4 . Các đặt trưng vật liệu 43

2 . CÁC ĐẶT TRƯNG HÌNH HỌC CỦA DẦM 44

3 . TÍNH HỆ SỐ PHÂN BỐ NGANG 45

3.1 . Các thông số ban đầu 45

3.2 . Hệ số phân bố moment 45

3.3 . Hệ số phân bố lực cắt 46

4 . TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN DẦM 46

4.1 . Tĩnh tải 46

4.2 . Hoạt tải 47

5 . TÍNH TOÁN NỘI LỰC TẠI MC KIỂM TOÁN 47

5.1 . Do tĩnh tải gây ra 47

5.2 . Do hoạt tải gây ra 48

5.3 . Tổ hợp nội lực tại MC kiểm toán 49

5.4 . Tính toán ứng suất tại các vị trí khác nhau trên MC 49

6 . TÍNH TOÁN NỀN MÓNG 52

6.1 . Tĩnh tải 52

6.2 . Hoạt tải 55

6.3 . Tổng tải trọng tác dụng lên cọc 55

6.4 . Sức chịu tải của cọc 55

BẢNG KHÁI TOÁN CÁC PHƯƠNG ÁN SƠ BỘ 62

SO SÁNH - LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 68

 

 

 

 

PHẦN 2 : THIẾT KẾ KỸ THUẬT 69

CHƯƠNG I: TÍNH TOÁN LAN CAN, LỀ BỘ HÀNH 70

I .Lan can,lề bộ hành 70

1, các thông số ban đầu 70

2, Sức kháng của gờ bê tông 70

3, sức kháng của dầm và cột 72

4, kiểm toán lan can 73

II ,Lề bộ hành 76

CHƯƠNG II, BẢN MẶT CẦU 80

I, Đặc trưng vật liệu 80

III, Tính toán bản mặt cầu nhịp giữa 81

IV, Tính toán cốt thép và kiểm toán bản 83

1,kiểm toán điều kiện momen kháng uốn 83

2,kiềm toán bản theo các giới hạng cốt thép 84

3,kiềm toán bàn theo điều kiện kháng cắt 85

V,Tính toán thép cho bản hẫng 86

CHƯƠNG III: DẦM NGANG 88

I,Giả thuyết tính toán 88

II,Đặc trưng vật liệu 88

III,Kích thước dầm ngang 88

IV,Tính toán dầm ngang 88

V, Tính toán cốt thép và kiểm toán 91

CHƯƠNG IV: DẦM CHÍNH 97

I, Kích thước hình học 97

II,Bản cánh hữu hiệu 97

III,Đặc trưng hình học 98

IV, Tải trọng tác dụng lên dầm 99

V , Tính nội lực các mặt cắt 101

VI,Tổ hợp nội lực các mặt cắt dầm 109

VII, Xác định các tao cáp 111

VIII,Tính toán các mất mát ứng suất 111

CHƯƠNG V: THIẾT KẾ MỐ 134

1,Kích thước mố 134

2,Đặc trưng vật liệu 135

3,Tính toán nội lực 135

4,Thiết kế cốt thép 145

CHƯƠNG VI: THIẾT KẾ TRỤ 161

1,Kích thước trụ 161

2,Đặc trưng vật liệu 161

3,Tải trọng tác dụng lên trụ theo phương dọc cầu 162

4,Tải trọng tác dụng lên trụ theo phương ngang cầu 167

5,Tính toán nền móng 171

6,Thiết kế cốt thép 177

7,Tính toán cốt thép cho cọc 182

PHẦN 3 : TỔ CHỨC THI CÔNG 185

CHƯƠNG I: Trình tự thi công 186

CHƯƠNG II: Các phương án thi công móng mố,trụ, kết cấu nhịp 188

CHƯƠNG IIi: Các phương án thi 191

 

 

xlsChia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1463 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Thiết kế xây dựng cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • xls7.THI CONG.xls
 • xls2.PA 1_Dam I (4-25) toan..xls
 • xls3.PA2_Dam thep (26-43)toan.xls
 • xls4.KHAI TOAN CONG TRINH hoan chinh(62-69).xls
 • xls5. LAN CAN (69-79).xls
 • xls6.+DC+dn(97-133).xls
 • xls6.BAN MAT CAU+DN (80-96).xls
 • xls9.Mo (134-159).xls
 • dwg9.Mo.dwg
 • xls10.Tru (160-183).xls
 • dwg10.Tru.dwg
 • dwgBIA BAN VE.dwg
 • dwgbmc+dn+dc cuoi.dwg
 • dwgBTCM1.1.1.2dwg.fdwg.dwg
 • dwgcoc nhoi.dwg
 • xlsCopy of 2.PA 3_Dam T (44-62) toan inno.xls
 • dwgGioi thieu de tai.dwg
 • dwgLan can+bmc+dn+dc.dwg
 • xlsMUÏC LUC VA SOÁ TRANG LOI CAM ON.xls
 • dwgthi coâng nhip1dwg.dwg
 • dwgThi cong mo.dwg
 • dwgTHI CONG TRU.dwg