Đồ án Tốt nghiệp cung cấp điện

1. LOẠI NGÀNH NGHỀ, QUY MÔ VÀ NĂNG LỰC CỦA XÍ NGHIỆP

1.1. Loại ngành nghề:

Ngày nay, nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân cũng được nâng cao nhanh chóng. Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì các loại hình doanh nghiệp Nhà nước nói chung và nhà máy cơ khí địa phương nói riêng là những mục tiêu hàng đầu trong việc sản xuất ra sản phẩm và phát triển nền kinh tế quốc dân.

- Nhà máy cơ khí mà em thiết kế là nhà máy cơ khí địa phương. Nhiệm vụ sản xuất chủ yếu của nhà máy là chế tạo, lắp đặt những kết cấu kim loại, gia công, sửa chữa lắp ráp cơ khí phục vụ cho sự nghiệp cơ khí hoá sản xuất nông nghiệp địa phương, các mặt hàng thiết yếu dùng trong xây dựng, sinh hoạt. Ngoài những mặt hàng trên nhà máy còn có dây chuyền sản xuất bi gang, phục vụ cho các máy nghiền than của các nhà máy Xi măng và các nhà máy Nhiệt điện.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất chiến lược của mình, không những chỉ đòi hỏi về tính chất công nghệ mà còn yêu cầu đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cao trong lĩnh vực cung cấp điện cho nhà máy.

1.2. Quy mô, năng lực của xí nghiệp:

- Xí nghiệp có tổng diện tích là 22525m2 nhà xưởng, bao gồm 10 phân xưởng, được xây dựng tập trung tương đối gần nhau, với tổng công suất dự kiến phát triển sau 10 năm sau là 12MVA.

- Dự kiến trong tương lai xí nghiệp sẽ được mở rộng và được thay thế, lắp đặt các thiết bị máy móc hiện đại hơn. Đứng về mặt cung cấp điện thì việc thiết kế cấp điện phải đảm bảo sự gia tăng phụ tải trong tương lai về mặt kỹ thuật và kinh tế, phải đề ra phương pháp cấp điện sao cho không gây quá tải sau vài năm sản xuất và cũng không để quá dư thừa dung lượng mà sau nhiều năm xí nghiệp vẫn không khai thác hết dung lượng công suất dự trữ dẫn đến lãng phí.

 

doc109 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 1322 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tốt nghiệp cung cấp điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0,31 0,027 BATT-B4 16 0,13 0,128 1,47 0,19 0,017 BATT-B5 16 0,12 0,128 1,47 0,18 0,015 BATT-B6 25 0,03 0,118 0,93 0,028 3,54.10-3 BATT-B7 16 0,12 0,128 1,47 0,18 0,015 Tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng : C¸c tr¹m BAPX ta chän 2 lo¹i MBA do ABB s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam, kh«ng ph¶i hiÖu chØnh nhiÖt ®é. - Lo¹i 800 KVA cã: Uc =10kv, UH =0,4kv, DP0 =1,4kw; DPN = 10,5kw; UN% =5,5. ® - Lo¹i 100KVA cã: Uc =10kv, UH = 0,4kv, DP0 =1,75kw; DPN = 13kw; UN% =5,5. ® - C¸c m¸y BAPX kh¸c ®­îc tÝnh t­¬ng tù, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng sau B¶ng 4-2 M¸y biÕn ¸p S®m kVA DPN kw UN% RB, W XB, W B1 1000 13 5,5 2,08.10-3 8,8.10-3 B2 1000 13 5,5 2,08.10-3 8,8.10-3 B3 800 10,5 5,5 2,63.10-3 0,011 B4 800 10,5 5,5 2,63.10-3 0,011 B5 800 10,5 4,5 2,63.10-3 0,011 B6 1000 13 5,5 2,08.10-3 8,8.10-3 B7 800 10,5 5,5 2,63.10-3 0,011 3. TÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch: Ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N1 : HT XHT ZD N1 - S¬ ®å thay thÕ Ta cã : - - ixk1 = - SN1 = TÝnh ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N2 : HT XHT ZBT N2 ZD - S¬ ®å thay thÕ Ta cã : RS2 = R1Q§ + RBTQ§ = 0,133 + 0,116 = 0,249 (W) RS2 = R1Q§ + RBTQ§ = 0,224 + 1,07 = 1,294 (W) - ixk2 = S N2 = Ng¾n m¹ch t¹i N3: HT XHT ZBT N3 ZD ZC1 - S¬ ®å thay thÕ - TÝnh IN3 cho tuyÕn BATT - B1: Ta cã : R3 = RS2 + RC1 = 0,249 + 0,11 = 0,36 (W) R3 = RS2 + XC1 = 1,294 + 9,6 . 10-3 = 1,304 (W) ® - ixk3-C1 = - SN3 = TÝnh t­¬ng tù cho c¸c ®­êng c¸p kh¸c, kÕt qu¶ ®­îc ghi trong b¶ng sau. B¶ng 4-3 §­êng c¸p R3, W x3, W IN3, kA ixk3; kA SN3 MVA BATT-B1 0,36 1,304 4,48 11,4 197 BATT-B2 0,51 1,32 4,28 10,89 188,62 BATT-B3 0,56 1,32 4,23 10,77 186,54 BATT-B4 0,44 1,31 4,38 11,5 199,18 BATT-B5 0,43 1,31 4,39 11,18 193,64 BATT-B6 0,29 1,3 4,55 11,58 200,57 BATT-B7 0,43 1,31 4,39 11,18 193,64 Ng¾n m¹ch t¹i N4: HT XHT ZBT N4 ZD ZC ZBX - S¬ ®å thay thÕ ® - ixk4 = - SN4 = TÝnh t­¬ng tù cho c¸c tuyÕn cßn l¹i ta cã b¶ng sau: B¶ng 4-4 §­êng c¸p R4, W X4, W IN4, kA ixk4; kA SN4 MVA BATT-B1 2,6.10-3 0,01 22,35 56,89 15,48 BATT-B2 2,8.10-3 0,01 22,24 56,61 15,41 BATT-B3 3,44.10-3 0,013 17,17 43,7 11,89 BATT-B4 3,27.10-3 0,013 17,23 43,86 11,94 BATT-B5 3,25.10-3 0,013 17,235 43,87 11,94 BATT-B6 2,5.10-3 0,011 20,47 52,11 14,18 BATT-B7 3,25.10-3 0,013 17,235 43,87 11,94 4. Chän vµ kiÓm tra thiÕt bÞ: 4.1. Chän vµ kiÓm tra m¸y c¾t . §iÒu kiÖn chän vµ kiÓm tra: - §iÖn ¸p ®Þnh møc, kv : U®mMC ³ U®m.m - Dßng ®iÖn l©u dµi ®Þnh møc, A : I®m.MC ³ Icb - Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc, kA : I®m.c¾t ³ IN - Dßng æn ®Þnh ®éng, kA : I®m.® ³ ixk - Dßng æn ®Þnh nhiÖt : t®m.nh³ I¥ a. Chän m¸y c¾t ®­êng d©y trªn kh«ng 35kV: - Chän m¸y c¾t SF6 lo¹i 8DB10 do SIEMENS chÕ t¹o cã b¶ng th«ng sè sau: Lo¹i U®m, kv I®m, A I®m.C, kA i®, kA 8DB10 35 2500 31,5 80 - KiÓm tra: I®m.MC ³ Icb =104 (A) I®m.c¾t ³ IN = 6,6 (KA) i®m.® ³ ixk = 16,8 (kA) M¸y c¾t cã dßng ®Þnh møc I®m > 1000A do ®ã kh«ng ph¶i kiÓm tra dßng æn ®Þnh nhiÖt. b. Chän m¸y c¾t hîp bé 10kv : - C¸c m¸y c¾t nèi vµo thanh c¸i 10kv chän cïng mét lo¹i SF6, ký hiÖu 8DC11 do SIEMENS chÕ t¹o cã b¶ng th«ng sè sau: Lo¹i U®m,kV I®m, A I®m.C, 2s kA i®, kA 8DC11 12 1250 25 63 - KiÓm tra : I®m.MC ³ Icb = 364,72 (A) I®m.c¾t ³ IN = 4,55 (kA) i®m.® ³ ixk = 11,58 (KA) 4.2. Chän vµ kiÓm tra dao c¸ch li cÊp 35 kV: §iÒu kiÖn chän vµ kiÓm tra: - §iÖn ¸p ®Þnh møc, kV : U®mDCL ³ U®m.m - Dßng ®iÖn l©u dµi ®Þnh møc, A : I®m.DCL ³ Icb - Dßng æn ®Þnh ®éng, kA : i®m.® ³ ixk - Dßng æn ®Þnh nhiÖt, kA : t®m.nh.I2 ®m.nh ³ tq®.I2¥ Chän dao c¸ch li ®Æt ngoµi trêi, l­ìi dao quay trong mÆt ph¼ng n»m ngang lo¹i 3DE do SIEMENS chÕ t¹o: Lo¹i U®m, kv I®m, A INt, kA IN max, kA 3DC 36 1000 25 60 - KiÓm tra: U®mDCL ³ U®m.m = 35 kV I®m.DCL ³ Icb =104 A IN max ³ ixk = 16,8 kA 4.3. Chän tñ cao ¸p trän bé cÊp 10kv : - Chän tñ cao ¸p trän bé, cã dao c¸ch ly 3 vÞ trÝ, c¸ch ®iÖn b»ng SF6 do SIEMENS chÕ tao, lo¹i 8DH10 Lo¹i tñ U®m, kV I®m, A INt, kA IN max, kA ThiÕt bÞ 8DH10 12 200 25 25 Dao c¾t phô t¶i CÇu ch× 4.4 Chän vµ kiÓm tra c¸p : Chän c¸p ®ång 3 lâi, c¸ch ®iÖn XLPE, ®ai thÐp, vá PVC do h·ng FURUKAWA chÕ t¹o, c¸p ®­îc ®Æt trong hÇm c¸p : §­êng c¸p F, 1lâi mm2 H×nh d¹ng ICP, 250c A IN, 1s kA U®m, kV BATT-B1,2,6 25 VÆn xo¾n 140 3,37 10 BATT-B3,4,5,7 16 VÆn xo¾n 110 2,28 10 - KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt: Trong ®ã : a- hÖ sè nhiÖt ®é, víi ®ång a=7. tq®- thêi gian qui ®æi, s. - Ng¾n m¹ch trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn ®­îc coi lµ ng¾n m¹ch xa nguån: I¥=I” do ®ã thêi gian qui ®æi lÊy b»ng thêi gian tån t¹i ng¾n m¹ch. tq® = tnm = tbv + tmc . Ta lÊy: + Thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ : tbv =0,02 s + Thêi gian t¸c ®éng cña m¸y c¾t :tmc =0,1 s ® Thêi gian quy ®æi tq® =0,12 s. - Ta chØ cÇn kiÓm tra cho tuyÕn c¸p nµo cã dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt. TuyÕn c¸p BATT-B6 cã dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt IN3 = 4,55KA. Fmin= µ. IN3 max= 7 . 4,55 .=11mm2 < F =16mm2 - C¸p ®­îc chän v­ît cÊp vµ cã ®é dµi ng¾n nªn kh«ng cÇn kiÓm tra ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p vµ dßng cho phÐp. 4.5. Chän vµ kiÓm tra Aptomat . - Víi tr¹m 2 MBA ta ®Æt 2 tñ aptomat tæng, 2 tñ aptomat nh¸nh vµ 1 tñ aptomat ph©n ®o¹n. - Víi tr¹m 1MBA ta ®Æt 1 tñ aptomat tæng vµ 1 tñ aptomat nh¸nh. - Mçi tñ aptomat nh¸nh ®Æt 2 aptomat. Aptomat ®­îc chän theo dßng lµm viÖc l©u dµi: - Víi aptomat tæng sau m¸y biÕn ¸p, ®Ó dù tr÷ cã thÓ chän theo dßng ®Þnh møc cña MBA. - Aptomat ph¶i ®­îc kiÓm tra kh¶ n¨ng c¾t ng¾n m¹ch : IC¾t ®m ³ IN Dßng qua c¸c aptomat: - Dßng lín nhÊt qua aptomat tæng, MBA 1000 kVA - Dßng lín nhÊt qua aptomat tæng, MBA 800 kVA B¶ng 4-5 Tr¹m biÕn ¸p Lo¹i Sè l­îng U®m ( V ) I®m (A) IC¾t (kA) I”N4 (kA) B1,B2 (2x1000 KVA) CM1600N C801N 3 4 690 690 1600 800 50 25 22,35 B6 (1 x 1000KVA) CM1600N C801N 1 2 690 690 1600 800 50 25 20,47 B3, B4, B5 (2 x 800 KVA) C801N NS400N 3 4 690 690 800 400 25 10 17,24 B7 (1 x 800KVA) C801N NS400N 1 2 500 500 800 400 25 10 17,24 4.6. Chän vµ kiÓm tra thanh dÉn: - Thanh dÉn cÊp ®iÖn ¸p 10kv ®­îc chän thanh dÉn ®ång cøng. Chän thanh dÉn theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng l©u dµi cho phÐp: K1 . K2 . ICP ³ Icb. - Thanh dÉn ®Æt n»m ngang : K1=0,95. - K2 : hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é. Trong ®ã : qcp =700c : nhiÖt ®é cho phÐp lín nhÊt khi lµm viÖc b×nh th­êng. q0 =250c : nhiÖt ®é m«i tr­êng thùc tÕ. ® K2 = 0,88 - Chän Icb theo ®iÒu kiÖn qu¸ t¶i cña m¸y biÕn ¸p: Chän thanh dÉn ®ång, tiÕt diÖn trßn 40x5, cã dßng Icp =700(A) KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng: dcp ³ dtt a h b - Lùc tÝnh to¸n do t¸c dông cña dßng ®iÖn ng¾n m¹ch : Trong ®ã : l =100cm : kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sø . a =50cm : kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c pha. ixk : dßng ®iÖn xung kÝch cña ng¾n m¹ch ba pha, A ta cã : ixk =.1,8 . I”N2 =.1,8 . 4,6 = 11,71.103 A ® Ftt =1,76.10-8..(11,71.103 )2 = 4,83 KG. - M« men uèn : - øng suÊt tÝnh to¸n : (cm3) Thanh dÉn cã b =0,5cm ; h = 4cm ® øng suÊt cho phÐp cña thanh dÉn ®ång dcp=1400kG/cm2 ® dcp >> dtt= 36,23(kG/cm2). KiÓm tra æn ®Þnh nhiÖt : Ta cã: a =7; I¥= 4,6 (KA); tq® = 0,12s ® a. I¥= 7 . 4,6 . = 11,15 mm2 . ® S =40 . 5 = 200mm2>> 11,15mm2 . 4.7. Chän vµ kiÓm tra sø : Ftt Chän sø ®ì ®Æt ngoµi trêi do Liªn X« chÕ t¹o lo¹i OШH-10-500(ШH-10) Cã U®m =10kv, Fph =500 KG. - KiÓm tra æn ®Þnh ®éng : Fcp ³ Ftt. Thanh dÉn ®Æt n»m ngang nªn lùc t¸c ®éng cho phÐp trªn ®Çu sø lµ Fcp=0,6Fph ® 0,6 Fph ³ Ftt . ® , sø chän tho· m·n. 4.8. Chän biÕn dßng ®iÖn BI - Chän biÕn dßng do SIEMENS chÕ t¹o lo¹i 4MA72 cã th«ng sè kü thuËt cho ë b¶ng sau. Ký hiÖu U®m kV UchÞu ®ùng kV UchÞu ¸p xung kV I1 ®m A I2.®m A I«®.®éng kA 4MA72 12 28 75 20 - 2500 1 hoÆc 5 120 4.9. Chän m¸y biÕn ¸p BU - Chän m¸y biÕn ®iÖn ¸p 3 pha 5 trô do Liªn X« chÕ t¹o lo¹i HTM-10 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: Lo¹i U®m, V C«ng suÊt ®Þnh møc theo cÊp chÝnh x¸c VA S®m VA S¬ cÊp Thø cÊp 0,5 1 3 HTM-10 10000 100 120 120 200 1200 Ch­¬ng V thiÕt kÕ m¹ng ®IÖn ®éng lùc ph©n x­ëng söa ch÷a c¬ khÝ. 1. S¬ ®å cung cÊp m¹ng ®iÖn ph©n x­ëng 1.1. Mét sè yªu cÇu ®èi víi m¹ng ®iÖn ph©n x­ëng. - S¬ ®å cung cÊp ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ trong ph©n x­ëng phô thuéc vµo c«ng suÊt thiÕt bÞ, sè l­îng vµ sù ph©n bè chóng trong mÆt b»ng ph©n x­ëng vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c. - S¬ ®å cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau : + §¶m b¶o ®é tin cËy. + ThuËn tiÖn cho l¾p r¸p vËn hµnh + Cã c¸c chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt tèi ­u. + Cho phÐp dïng c¸c ph­¬ng ph¸p l¾p ®Æt c«ng nghiÖp ho¸ nhanh. 1.2. C¸c h×nh thøc ®i d©y vµ ph¹m vi sö dông cña s¬ ®å . M¹ng ®iÖn ph©n x­ëng th­êng dïng hai d¹ng s¬ ®å chÝnh sau : S¬ ®å h×nh tia: + Nèi d©y râ rµng. + §é tin cËy cao. + C¸c phô t¶i Ýt ¶nh h­ëng lÉn nhau. + DÔ thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p b¶o vÖ vµ tù ®éng ho¸. + DÔ vËn hµnh b¶o qu¶n . + Vèn ®Çu t­ lín. - S¬ ®å ®­êng d©y trôc chÝnh : + Vèn ®Çu t­ thÊp . + L¾p ®Æt nhanh. + §é tin cËy kh«ng cao. + Dßng ng¾n m¹ch lín. + Thùc hiÖn b¶o vÖ vµ tù ®éng ho¸ khã. - Tõ nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm trªn ta dïng s¬ ®ß hçn hîp cña hai d¹ng s¬ ®å trªn ®Ó cÊp ®iÖn cho ph©n x­ëng. - §Ó cÊp ®iÖn cho c¸c ®éng c¬ m¸y c«ng cô, trong x­ëng ®Æt mét tñ ph©n phèi nhËn ®iÖn tõ tr¹m biÕn ¸p vÒ cÊp ®iÖn cho 5 tñ ®éng lùc ®Æt r¶i r¸c c¹nh t­êng ph©n x­ëng vµ mét tñ chiÕu s¸ng. Mçi tñ ®éng lùc cÊp ®iÖn cho mét nhãm phô t¶i. + §Æt t¹i tñ ph©n phèi cña tr¹m biÕn ¸p mét aptomat ®Çu nguån , tõ ®©y dÉn ®iÖn vÒ ph©n x­ëng b»ng ®­êng c¸p ngÇm. + Tñ ph©n phèi cña x­ëng ®Æt mét aptomat tæng ®Çu vµo vµ 6 aptomat nh¸nh ®Çu ra cÊp ®iÖn cho c¸c tñ ®éng lùc vµ tñ chiÕu s¸ng. + Tñ ®éng lùc ®­îc cÊp ®iÖn b»ng ®­êng c¸p h×nh tia, ®Çu vµo ®Æt cÇu dao - cÇu ch×, c¸c nh¸nh ra ®Æt cÇu ch×. + Trong mét nhãm phô t¶i, c¸c phô t¶i cã c«ng suÊt lín th× ®­îc cÊp b»ng ®­êng c¸p h×nh tia, cßn c¸c phô t¶i cã c«ng suÊt bÐ th× cã thÓ gép thµnh nhãm vµ ®­îc cung cÊp b»ng ®­êng c¸p trôc chÝnh. + C¸c cÇu ch× trong tñ ®éng lùc chñ yÕu b¶o vÖ ng¾n m¹ch ®ång thêi lµm dù phßng cho b¶o vÖ qu¸ t¶i cña khëi ®éng tõ. 1.3. X¸c ®Þnh vÞ trÝ tñ ph©n phèi vµ tñ ®éng lùc cho ph©n x­ëng VÞ trÝ tñ ph©n phèi vµ tñ ®éng lùc ®­îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c chung sau: GÇn t©m phô t¶i ThuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt vËn hµnh Kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn giao th«ng ®i l¹i. Phï hîp víi ph­¬ng thøc l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. C«ng thøc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña tñ . Trong ®ã : + M (x0;y0) lµ vÞ trÝ ®Æt tñ + Pi: c«ng suÊt ®Æt cña thiÕt bÞ (c«ng suÊt tÝnh to¸n cña nhãm thiÕt bÞ). + xi;yi : to¹ ®é cña thiÕt bÞ (hay tñ ®éng lùc). a) X¸c ®Þnh vÞ trÝ tñ ®éng lùc: Tñ ®éng lùc 1(§L1): vÞ trÝ tñ §L1 lµ M1 (x1;y1) = M1(5,62; 1,83) ~ ~ ~ TPP T§L1 ~ ~ T§L2 ~ T§L3 ~ ~ ~ TPL4 a) ~ TPP Phô t¶i b) TPP c) ~ ~ §L1 ~ ~ ~ §L2 ~ §L3 ~ ~ §L3 ~ ~ H×nh 5.1. Mét sè s¬ ®å cÊp ®iÖn. a - S¬ ®å h×nh tia. b- S¬ ®å ®­êng d©y trôc chÝnh. c - S¬ ®å h×nh tia vµ liªn th«ng. C¸c tñ ®éng lùc ®­îc chän lo¹i mét mÆt thao t¸c do ®ã ®Ó ®¶m b¶o nguyªn t¾c chung c¸c tñ ®­îc ¸p s¸t vµo t­êng® vÞ trÝ tñ §L1t¹i M1(5,0,0). X¸c ®Þnh t­¬ng tù cho c¸c tñ ®éng lùc kh¸c ,®­îc c¸c vÞ trÝ t­¬ng øng : M2(9,9; 7,0); M3(14,5; 7,0); M4(12,0; 1,0); M5(21,0; 2,0) b. X¸c ®Þnh vÞ trÝ träng t©m phô t¶i ph©n x­ëng: ® M0 (13, 57; 3,41), vÞ trÝ nµy n»m ë gi÷a ®­êng ®i nªn ta dÞch chuyÓn tñ ph©n phèi ®Õn vÞ trÝ míi M0’(12; 4,5). 2. Chän thiÕt bÞ cho tñ ph©n phèi vµ tñ ®éng lùc : 2.1. Tñ ph©n phèi : Tñ ph©n phèi cña ph©n x­ëng ®­îc l¾p ®Æt 1 aptomat tæng vµ 6 aptomat nh¸nh, chän lo¹i tñ cã mét mÆt thao t¸c do h·ng SAREL cña Ph¸p chÕ t¹o. AT A6 A1 - Chän aptomat tæng : Chän theo dßng lµm viÖc l©u dµi Chän aptomat tæng lo¹i NS630N cã I®m= 630A. - Aptomat ®Çu nguån ®Æt t¹i tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ®­îc chän nh­ aptomat tæng lo¹i NS630N. Chän aptomat nh¸nh: §Ó ®ång bé ta chän cïng mét lo¹i aptomat cho c¸c nh¸nh vµ chØ cÇn chän cho nh¸nh cã dßng lµm viÖc lín nhÊt. Chän aptomat lo¹i NS250N cã I®m=250A. - B¶ng th«ng sè kü thuËt cña c¸c aptomat Lo¹i Sè cùc U®m ,V I®m ,A Ic¾t N , kA NS630N 3 690 630 10 NS250N 3 690 250 8 2.2. Tñ ®éng lùc. Chän tñ ®éng lùc ®Çu vµo cã ®Æt cÇu dao- cÇu ch× vµ cã 8 ®Çu ra, tñ cã mét mÆt thao t¸c do SIEMEN chÕ t¹o. CDT CCT CC8 CC1 - §iÒu kiÖn chung cho tÊt c¶ c¸c lo¹i cÇu ch× lµ: Iv0 > Idc. - Chän cÇu ch× cho phô t¶i kh«ng ph¶i ®éng c¬ : Idc ³Ilv.max - Chän cÇu ch× cho phô t¶i ®éng c¬ : + CÇu ch× nh¸nh cÊp ®iÖn cho 1 ®éng c¬, chän theo 2 ®iÒu kiÖn: + CÇu ch× nh¸nh cÊp ®iÖn cho 2 hoÆc 3 ®éng c¬, chän theo 2 ®iÒu kiÖn: CÇu ch× tæng (CCT) cÊp ®iÖn cho c¶ nhãm ®éng c¬, chän theo 3 ®iÒu kiÖn : + §iÒu kiÖn chän läc ,Idc cña cÇu ch× ph¶i lín h¬n Ýt nhÊt 2 cÊp so víi Idc cña cÇu ch× nh¸nh lín nhÊt. Trong ®ã : + Itt.nhãm : dßng tÝnh to¸n cña nhãm phô t¶i + Idc : dßng ch¶y cña cÇu ch× + I®m.§ dßng ®Þnh møc cña ®éng c¬ + Kmm : hÖ sè më m¸y . + Imm.max : dßng më m¸y lín nhÊt + Ksd : hÖ sè sö dông + a : HÖ sè tÝnh to¸n, phô thuéc ®Æc ®iÓm cña m¹ng. §èi víi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé th× Kmm=5¸7 C¸c m¸y c«ng cô coi khëi ®éng kh«ng t¶i lÊy a=2,5 , m¸y biÕn ¸p hµn khëi ®éng cã t¶i lÊy a=1,6 Chän cÇu ch× cho tñ §L1 (nhãm 1) CÇu ch× b¶o vÖ m¸y c­a kiÓu ®ai 1kW Chän Idc =60A CÇu ch× b¶o vÖ bóa h¬i ®Ó rÌn 28kw Chän Idc=150A CÇu ch× b¶o vÖ lß rÌn 4,5kw Chän Idc=25A CÇu ch× b¶o vÖ qu¹t lß 2,8 kw Chän Idc=20A CÇu ch× b¶o vÖ qu¹t th«ng giã 2,5 kw Chän Idc=20A CÇu ch× b¶o vÖ dÇm treo Pal¨ng ®iÖn 4,85 kw Chän Idc=30A CÇu ch× b¶o vÖ m¸y mµi s¾c 3,2 kw Chän Idc=20A CÇu ch× tæng cña tñ §L1. §Ó ®¶m b¶o tÝnh chän läc, ta chän Idc = 250 (A) (v× ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chän läc). C¸c tñ ®éng lùc kh¸c tÝnh chän Idc cÇu ch× t­¬ng tù , kÕt qu¶ ®­îc ghi trong b¶ng 5-3 (ë trang sau) 3. Chän c¸p cho m¹ng ph©n x­ëng. C¸p h¹ ¸p ®­îc chän ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c chung sau: + Ph¸t nãng . + Tæn thÊt ®iÖn ¸p + TiÕt diÖn ph¶i phï hîp víi c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ chóng. 3.1. Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ®Õn ph©n x­ëng. Theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng: Khc.Icp ³ Itt.PX (1) C¸p ®­îc b¶o vÖ b»ng aptomat. (2) Trong ®ã : + Khc : hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é m«i tr­êng ®Æt c¸p vµ sè ®­êng c¸p ®Æt song song + Ik® : dßng khëi ®éng cña bé phËn c¾t m¹ch ®iÖn. + a = 1,5 : ®èi víi khëi ®éng nhiÖt . a = 4,5 : ®èi víi khëi ®éng ®iÖn tõ . Dßng Ik® ®­îc chän theo dßng khëi ®éng nhiÖt , Ik®.nhiÖt ³ I®m.aptomat . §Ó an toµn th­êng lÊy Ik®.nhiÖt =1,25I®m.aptomat vµ a =1,5. C¸p ®­îc b¶o vÖ b»ng aptomat lo¹i NS630N cã I®m=630A, vµ ®i tõng tuyÕn riªng trong hÇm c¸p, Khc = 1 ta cã Ik®.nhiÖt=1,25.630 = 787,5A => => Chän c¸p ®ång 4 lâi c¸ch ®iÖn PVC do LEN chÕ t¹o, ký hiÖu 4G300 cã Icp = 621A. KiÓm tra ®iÒu kiÖn 1: Icp ³ Itt .PX = 616A. 3.2. Chän c¸p tõ tñ ph©n phèi ®Õn tñ ®éng lùc: Chän c¸p tõ TPP-§L1 - Ta còng chän theo ®iÒu kiÖn (1) vµ (2) ë trªn . C¸p ®­îc b¶o vÖ b»ng aptomat lo¹i NS250N cã I®m = 250A, vµ ®i riªng tõng tuyÕn trong ®Êt , Khc = 1 §Ó an toµn ta chän Ik®.nh = 1,25I®m.aptomat vµ a = 1,5 . => dßng khëi ®éng nhiÖt Ik®.nh = 1,25.250 = 312,5A Ta cã : Chän c¸p ®ång 4 lâi 4G70 cã Icp = 254 A. KiÓm tra ®iÒu kiÖn : Khc.Icp ³ Itt.nhãm =>. C¸p chän tho¶ m·n. Chän t­¬ng tù c¸c tuyÕn kh¸c, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng sau : B 5-1 TuyÕn c¸p Itt ,A FC¸p ,mm2 Icp ,A PP-§L1 84 70 254 PP-§L2 77,65 70 254 PP-§L3 194 70 254 PP-§L4 197 70 254 PP-§L5 153,5 70 254 3.3. Chän c¸p tõ tñ ®éng lùc ®Õn tõng thiÕt bÞ §iÒu kiÖn chän : Trong ®ã: + M¹ng ®éng lùc b¶o vÖ b»ng cÇu ch× a=3 + Dßng d©y ch¶y Idc cña cÇu ch× b¶o vÖ ®· ®­îc chän ë trªn. + Tñ cã 8 lé ra ,ta cã Khc=0,7 Chän c¸p cho nhãm phô t¶i 1 . D©y c¸p tõ tñ §L1 ®Õn bóa h¬i ®Ó rÌn 10kw. Chän c¸p lo¹i 4G4 lµ lo¹i c¸p ®ång 4 lâi c¸ch ®iÖn PVC do LENS chÕ t¹o cã Icp = 53A; Idc = 60A. + KiÓm tra ®iÒu kiÖn :0,7 . 53 = 37,1 > 25,32 (A) + KÕt hîp víi Idc = 60(A) ta cã: Chän c¸p tõ tñ §L1 ®Õn bóa h¬i ®Ó rÌn 2,8kW. - Chän c¸p lo¹i 4G25 cã Icp= 144A ; Idc = 150A. + KiÓm tra ®iÒu kiÖn : 0,7 . 144 = 100,8 > 70,9 (A) + KÕt hîp víi Idc = 150A cã: - Chän c¸p tõ tñ §L1 ®Õn lß rÌn 4,5kw. Chän c¸p 4G1,5 cã Icp = 31 (A); Idc = 25A. + KiÓm tra ®iÒu kiÖn: 0,7 . 31 = 21,7 > 11,4 (A) + KÕt hîp víi Idc = 25A. Cã: - Chän c¸p tõ tñ §L1 ®Õn dÇm treo pal¨ng ®iÖn 4,85kw. Chän c¸p 4G1,5 cã Icp = 31(A); Idc = 20A. + KiÓm tra ®iÒu kiÖn: 0,7 . 31 = 21,7 > 12,88 (A) + KÕt hîp víi Idc = 20A. Cã: - D©y tõ §L1 ®Õn c¸c ®éng c¬ kh¸c ®Òu cã c«ng suÊt bÐ h¬n 4,85 kw, tÊt c¶ ®Òu chän c¸p 4G1,5. C¸c nhãm kh¸c còng chän t­¬ng tù, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng sau: B¶ng 5-2 Tªn m¸y Phô t¶i CÇu ch× D©y dÉn P®m, kw I®m, A M· hiÖu Idc, A M· hiÖu Fc, mm2 Icp, A 1 2 3 4 5 6 7 8 Nhãm 1 Bóa h¬i ®Ó rÌn 10x2 25,32x2 PH-2-100 60 4G4 4 53 Bóa h¬i ®Ó rÌn 28 70,9 PH-2-250 150 4G25 25 144 Lß rÌn 4,5x2 11,4x2 HPH-40 25 4G1,5 1,5 31 Qu¹t lß 2,8 7,1 HPH-40 20 4G2,5 2,5 41 Qu¹t th«ng giã 2,5 6,33 HPH-40 20 4G1,5 1,5 31 DÇm treo pal¨ng ®iÖn 4,85 12,28 PH-2-100 30 4G2,5 2,5 41 M¸y mµi s¾c 3,2 8,1 HPH-40 20 4G1,5 1,5 31 Tæng 70,35 178,15 PH-2-400 250 Nhãm 2 Bóa h¬i ®Ó rÌn 28 70,9 PH-2-250 150 4G35 35 174 Lß rÌn 6 15,19 PH-2-100 40 4G2,5 2,5 41 M¸y Ðp ma s¸t 10 25,32 PH-2-100 60 4G6 6 66 Lß ®iÖn 15 22,79 PH-2-100 40 4G4 4 53 Qu¹t ly t©m 7 17,73 PH-2-100 50 4G4 4 53 M¸y biÕn ¸p 2,2x2 5,57x2 HPH-40 25 4G1,5 1,5 31 Tæng 70,4 163,07 PH2-400 250 Nhãm 3 Lß b¨ng ch¹y ®iÖn 30 75,97 PH-2-250 200 4G50 50 206 Lß ®iÖn 20 30,38 PH-2-100 40 4G6 6 66 M¸y mµi s¾c 0,25 0,63 HPH-40 20 4G1,5 1,5 31 ThiÕt bÞ cao tÇn 80 127,9 PH-2-250 250 4G50 50 192 ThiÕt bÞ ®o bi 23 58,24 PH-2-250 120 4G25 25 144 M¸y c­a ®ai 4,5 11,40 HPH-40 25 4G1,5 1,5 31 M¸y bµo gâ 4,5 11,40 HPH-40 25 4G1,5 1,5 31 Tæng 162,25 390,61 PH-2-600 400 Tªn m¸y Phô t¶i CÇu ch× D©y dÉn P®m, kw I®m, A M· hiÖu Idc, A M· hiÖu Fc, mm2 Icp, A 1 2 3 4 5 6 7 8 Nhãm 4 Lß ®iÖn ho¸ cøng linh kiÖn 90 143,93 PH-2-250 200 4G-35 35 174 Lß ®iÖn 30 45,58 PH-2-100 80 4G10 10 87 Lß ®iÖn ®Ó rÌn 36 57,57 PH-2-100 80 4G10 10 87 BÓ dÇu 4 10,13 HPH-40 25 4G1,5 1,5 31 BÓ dÇu cã t¨ng nhiÖt 3 7,6 HPH-40 20 4G1,5 1,5 31 M¸y ®o ®é cøng ®Çu c«n 0,6 1,52 HPH-40 10 4G1,5 1,5 31 CÇu trôc cã pal¨ng ®iÖn 1,3 3,30 HPH-40 20 4G1,5 1,5 31 Tæng 164,9 387,19 PH-2-600 400 Nhãm 5 Lß ®iÖn 20 30,38 PH-2-100 40 4G4 4 53 T,bi t«i b¸nh r¨ng 18 45,58 PH-2-100 100 4G16 16 113 M¸y nÐn khÝ 45 113,95 PH-2-250 250 4G70 70 254 M¸y khoan 3,2 8,1 HPH-40 25 4G1,5 1,5 31 M¸y bµo gç 7 17,73 PH-2-100 40 4G4 4 53 M¸y c­a trßn 7 17,73 PH-2-100 40 4G4 4 53 Qu¹t giã trung ¸p 9 22,79 PH-2-100 50 4G6 6 66 Qu¹t giã sè 9,5 12 30,39 PH-2-100 80 4G10 10 87 Qu¹t sè 14 18 45,58 PH-2-100 100 4G16 16 113 Tæng 139,2 332,24 PH-2-600 400 Ch­¬ng VI tÝnh bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cho l­íi ®IÖn XÝ nghiÖp PhÇn lín hé c«ng nghiÖp trong qu¸ tr×nh lµm viÖc tiªu thô tõ m¹ng ®iÖn c¶ c«ng suÊt t¸c dông P lÉn c«ng suÊt ph¶n kh¸ng Q. C¸c nguån tiªu thô c«ng suÊt ph¶n kh¸ng lµ: ®éng c¬ kh«ng ®ång bé, tiªu thô kho¶ng 60-65% tæng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cña m¹ng ®iÖn xÝ nghiÖp, m¸y biÕn ¸p tiªu thô kho¶ng 20-25%. §­êng d©y vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c tiªu thô kho¶ng 10%,... tïy thuéc vµo thiÕt bÞ ®iÖn mµ xÝ nghiÖp cã thÓ tiªu thô mét l­îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng nhiÒu hay Ýt. TruyÒn t¶i mét l­îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng qua d©y dÉn vµ m¸y biÕn ¸p sÏ g©y ra tæn thÊt ®iÖn ¸p, tæn thÊt tæn thÊt ®iÖn n¨ng lín vµ lµm gi¶m kh¶ n¨ng truyÒn t¶i trªn c¸c phÇn tö cña m¹ng ®iÖn do ®ã ®Ó cã lîi vÒ kinh tÕ - kü thuËt trong l­íi ®iÖn cÇn n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt tù nhiªn hoÆc ®­a nguån bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng tíi gÇn n¬i tiªu thô ®Ó t¨ng hÖ sè c«ng suÊt cosj lµm gi¶m l­îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng nhËn tõ hÖ thèng ®iÖn . - N©ng cao hÖ sè c«ng suÊt tù nhiªn b»ng c¸ch : + Thay c¸c ®éng c¬ non t¶i b»ng c¸c ®éng cã c«ng suÊt nhá h¬n. + Gi¶m ®iÖn ¸p ®Æt vµo ®éng c¬ th­êng xuyªn non t¶i. + H¹n chÕ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ch¹y kh«ng t¶i. + Thay ®éng c¬ kh«ng ®ång bé b»ng ®éng c¬ ®ång bé. - NÕu tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p trªn ®Ó gi¶m l­îng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng tiªu thô mµ hÖ sè c«ng suÊt cña xÝ nghiÖp vÉn ch­a ®¹t yªu cÇu th× ph¶i dïng biÖn ph¸p kh¸c ®Æt thiÕt bÞ bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng. 1. X¸c ®Þnh dung l­îng bï 1.1. TÝnh hÖ sè Cosjtb cña toµn xÝ nghiÖp. C«ng thøc : Trong ®ã : + Ptt.Pxi : c«ng suÊt tÝnh to¸n cña ph©n x­ëng thø i. Theo B¶ng 2-4 (ch­¬ng 2) ta cã : ® Cosjtb .XN =0,75. HÖ sè Cosj tèi thiÓu do nhµ n­íc quy ®Þnh lµ tõ (0,85¸ 0,9), nh­ vËy ta ph¶i bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cho xÝ nghiÖp ®Ó n©ng cao hÖ sè Cosj. 1.2. TÝnh dung l­îng bï tæng cña toµn xÝ nghiÖp : C«ng thøc tÝnh : Qbå = Ptt.XN ( tgj1 - tgj2 ) Trong ®ã : + tgj1 : t­¬ng øng víi hÖ sè Cosj1 tr­íc khi bï. + tgj2 : t­¬ng øng víi hª sè Cosj2 cÇn bï, ta bï ®Õn Cosj2 ®¹t gi¸ trÞ quy ®Þnh kh«ng bÞ ph¹t tõ (0,85 ¸ 0,95) ta bï ®Õn Cosj2 = 0,9. Cosj1 = 0,75 ® tgj1=0,882 Cosj2 = 0,9 ® tgj2=0,484 ® Qbå = 5872,79 ( 0,882 - 0,484) = 2337,37 (KVAR) « Qbå = 2337,37 KVAR 2. Chän vÞ trÝ ®Æt vµ thiÕt bÞ bï. 2.1. VÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ bï . VÒ nguyªn t¾c ®Ó cã lîi nhÊt vÒ mÆt gi¶m tæn thÊt ®iÖn ¸p, tæn thÊt ®iÖn n¨ng cho ®èi t­îng dïng ®iÖn lµ ®Æt ph©n t¸n c¸c bé tô bï cho tõng ®éng c¬ ®iÖn, tuy nhiªn nÕu ®Æt ph©n t¸n qu¸ sÏ kh«ng cã lîi vÒ vèn ®Çu t­, l¾p ®Æt vµ qu¶n lý vËn hµnh . V× vËy viÖc ®Æt thiÕt bÞ bï tËp trung hay ph©n t¸n lµ tuú thuéc vµo cÊu tróc hÖ thèng cÊp ®iÖn cña ®èi t­îng, theo kinh nghiÖm ta ®Æt thiÕt bÞ bï ë phÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng t¹i tñ ph©n phèi. Vµ ë ®©y ta coi gi¸ tiÒn ®¬n vÞ (®/KVAR) thiÕt bÞ bï h¹ ¸p lín kh«ng ®¸ng kÓ so víi gi¸ tiÒn ®¬n vÞ tæn thÊt ®iÖn n¨ng qua m¸y biÕn ¸p. 2.2. Chän thiÕt bÞ bï . §Ó bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cho xÝ nghiÖp cã thÓ dïng c¸c thiÕt bÞ bï sau: M¸y bï ®ång bé : + Cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh tr¬n. + Tù ®éng víi gi¸ trÞ c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¸t ra (cã thÓ tiªu thô c«ng suÊt ph¶n kh¸ng). + C«ng suÊt ph¶n kh¸ng kh«ng phô thuéc ®iÖn ¸p ®Æt vµo, chñ yÕu phô thuéc vµo dßng kÝch tõ + Gi¸ thµnh cao. + L¾p r¸p, vËn hµnh phøc t¹p. + G©y tiÕng ån lín. + Tiªu thô mét l­îng c«ng suÊt t¸c dông lín . Tô ®iÖn : + Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông Ýt + L¾p ®Æt, vËn hµnh ®¬n gi¶n, Ýt bÞ sù cè + C«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¸t ra phô thuéc vµo ®iÖn ¸p ®Æt vµo tô. + Cã thÓ sö dông n¬i kh« r¸o bÊt kú ®Ó ®Æt bé tô. + Gi¸ thµnh rÎ. + C«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¸t ra theo bËc vµ kh«ng thÓ thay ®æi ®­îc. + Thêi gian phôc vô, ®é bÒn kÐm. Theo ph©n tÝch ë trªn th× thiÕt bÞ Tô bï th­êng ®­îc dïng ®Ó l¾p ®Æt ®Ó n©ng cao hÖ sè c«ng suÊt cho c¸c xÝ nghiÖp. 3. TÝnh to¸n ph©n phèi dung l­îng bï 35KV 10KV BATT QbS C¸p BAPXi 0,4KV Pi+JQi Qbi - S¬ ®å nguyªn lý ®Æt thiÕt bÞ bï : 10KV RCi RBi 0,4KV QbS (Qi - Qbi) - S¬ ®å thay thÕ . TÝnh dung l­îng bï cho tõng m¹ch : C«ng thøc: ph©n phèi dung l­îng bï cho mét nh¸nh cña m¹ng h×nh tia. ( KVAR ) Trong ®ã: + Qi : c«ng suÊt ph¶n kh¸ng tiªu thô cña nh¸nh i . (KVAR) + QXN : c«ng suÊt ph¶n kh¸ng toµn xÝ nghiÖp (KVAR) + Qbå : c«ng suÊt ph¶n kh¸ng bï tæng (KVAR) §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña toµn m¹ng : Trong ®ã : + Ri = ( RC.i + RB.i ): §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña nh¸nh thø i . ( W ) + RC.i : ®iÖn trë c¸p cña nh¸nh thø i. ( W ). + : ®iÖn trë cña m¸y biÕn ¸p ph©n x­ëng . §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña nh¸nh BATT- B1: (§D kÐp) §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña nh¸nh BATT- B7: (§D ®¬n) §iÖn trë c¸c nh¸nh kh¸c tÝnh t­¬ng tù, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng B¶ng 5-3 Tªn nh¸nh RCi, W RBi, W Ri = RCi + RBi, W BATT-B1 0,11 1,3 0,71 BATT-B2 0,26 1,3 0,78 BATT-B3 0,31 1,64 0,96 BATT-B4 0,19 1,64 0,92 BATT-B5 0,18 1,64 0,91 BATT-B6 0,028 1,3 1,33 BATT-B7 0,18 1,64 1,82 BATT QbS RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 RB7 Qb1 Q1 Qb2 Q2 Qb3 Q3 Qb4 Q4 Qb5 Q5 Qb6 Q6 Qb7 Q7 H×nh 7-1. S¬ ®å thay thÕ m¹ng cao ¸p xÝ nghiÖp dïng ®Ó tÝnh to¸n c«ng suÊt bï t¹i thanh c¸i h¹ ¸p c¸c tr¹m biÕn ¸p PX. TÝnh c«ng suÊt bï Qb1 cho nh¸nh BATT-B1. TÝnh t­¬ng tù c«ng suÊt bï cho c¸c nh¸nh kh¸c, kÕt qu¶ ghi trong b¶ng sau: B¶ng 5-4 Tªn nh¸nh Qi, KVAR QXN, KVAR Qbå, KVAR Qb.i, KVAR BATT-B1 673,37 5279,04 2337,37 97,47 BATT-B2 1029,42 5279,04 2337,37 505,2 BATT-B3 662,91 5279,04 2337,37 236,98 BATT-B4 503,87 5279,04 2337,37 59,42 BATT-B5 649,84 5279,04 2337,37 200,51 BATT-B6 982,53 5279,04 2337,37 677,39 BATT-B7 777,1 5279,04 2337,37 551,2 4. Chän kiÓu lo¹i vµ dung l­îng tô . C¨n cø kÕt qu¶ tªn chän dïng c¸c bé tô 3 pha do Liªn X« chÕ t¹o, bé tô ®­îc b¶o vÖ b»ng aptomat, trong tñ cã ®Æt c¸c bãng ®Ìn lµm ®iÖn trë phãng ®iÖn. Chän lo¹i tô KC2 - 0,38 - 50 - 3Y1, c«ng suÊt mçi bé lµ 50KVAR ®Êu song song. B¶ng chän Tô bï ®Æt t¹i c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng B¶ng 5-5. VÞ trÝ ®Æt Lo¹i tô Sè pha Qb, KVAR Sè l­îng B1 KC2-0,38-50 -Y1 3 50 2 B2 KC2-0,38-50 -Y1 3 50 10 B3 KC2-0,38-50 -Y1 3 50 5 B4 KC2-0,38-50 -Y1 3 50 1 B5 KC2-

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐồ án tốt nghiệp cung cấp điện.doc
Tài liệu liên quan