Đồ án Trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

MỤC LỤC

Chương 1: Giới thiệu chung về công trình 1

1.1. Giới thiệu công trình 1

1.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 1

1.3. Các giả pháp kiến trúc 1

1.3.1. Giải pháp mặt bằng 1

1.3.2. Giải pháp về mặt đứng kiến trúc .2

1.3.3. Giải pháp về giao thông.2

1.3.4. Giải pháp về thông gió, chiếu sáng 2

1.3.4.1. Thông gió 2

1.3.4.2. Chiếu sáng. 3

1.3.5. Giải pháp về cấp thoát nước.3

1.3.6. Giải pháp về phòng cháy, chữa cháy. .3

1.3.6.1. Hệ thống báo cháy .3

1.3.6.2. Hệ thống cứu hoả.3

1.3.7. Giải pháp cấp điện.3

Chương 2: Lựa chọn giải pháp kết cấu 4

2.1 Sơ bộ phương án kết cấu .4

2.1.1 Phân tích các dạng kết cấu khung .4

2.1.1.1. Hệ khung chịu lực.4

2.1.1.2. Hệ vác chịu lực.4

2.1.1.3. Hệ lõi chịu lực.4

2.1.1.4. Hệ hỗn hợp.4

2.1.2. Phương án lựa chọn 4

2.1.3. Kích thước sơ bộ của kết cấu .5

2.1.3.1. Chọn sơ bộ kích thước sàn .5

2.1.3.2. Chọn sơ bộ kích thước dầm.5

2.1.3.3. Chọn sơ bộ kích thước cột.7

2.2. Tính toán tải trọng.8

2.2.1.Tải trọng tác dụng lên sàn. .8

2.2.1.1. Tĩnh tải . .8

2.2.1.2. Hoạt tải 10

2.2.2. Phân tảitác dụng vào khung trục 2 10

2.2.2.1. Tĩnh tải .10

2.2.2.2. Hoạt tải .32

2.2.3. Tải trọng gió.34

2.2.4. Lập sơ đồ các trường hợp tăi trọng .35

2.3. Tính toán nội lực công trình .40

2.3.1. Tính toán nội lực cho các kết cấu của công trình .40

2.3.2.Tổ hợp nội lực .40

Chương 3: Tính toán sàn 41

3.1. Số liệu 41

3.1.1. Chọn vật liệu tính toán . 41

3.1.2. Nguyên lý tính toán . 41

3.2. Thiết kế ô sàn S1 . . 43

3.2.1. Xác định nội lực . .43

3.2.2. Tính toán cốt thép . .44

3.2.2.1. Tính toán cốt thép theo phương cạnh ngắn . . .44

3.2.2.2. Tính toán cốt thép theo phương cạnh dài . 44

3.3. Thiết kế ô sàn S2, S3, S4, S5 . .45

3.4. Thiết kế ô sàn vệ sinh Swc.48

3.4.1. Xác định nội lực . .48

3.4.2. Tính toán cốt thép . .48

3.4.2.1. Tính toán cốt thép theo phương cạnh ngắn . .48

3.4.2.2. Tính toán cốt thép theo phương cạnh dài . 48

Chương 4: Tính toán dầm 51

4.1. Cơ sở tính toán .51

4.1.1. Vật liệu 51

4.1.2. Nội lực .51

4.2. Tính toán cốt thép cho dầm tầng trệt .51

4.2.1. Tính dầm D1. Phần tử dầm 33.51

4.2.1.1. Tính toán cốt thép dọc.51

4.2.1.2. Tính toán cốt đai 53

4.2.1.3. Tính toán cắt, neo, uốn, cốt thép 54

4.2.1.4. Tính cốt treo . .54

4.2.2. Tính dầm D1.Phần tử dầm 49.55

4.2.3. Tính dầm D2. Phần tử dầm 41.55

4.3. Tính tóan cốt thép cho dầm tầng 1 .55

4.3.1. Tính dầm D1 Phần tử dầm 34. 55

4.3.2. Tính dầm D1 Phần tử dầm 5 .56

4.3.3. Tính dầm D2. Phần tử dầm 42 56

4.4. Tính toán cốt thép cho dầm tâng 2.56

4.4.1.Tính dầm D1. Phần tử dầm 35 . .56

4.4.2. Tính dầm D1. Phần tử dầm 51.56

4.4.2. Tính dầm D2. Phần tử dầm 43 . .57

Chương 5: Tính toán cột 59

5.1. Số liệu đầu vào .59

5.1.1. Sơ đồ khung 59

5.1.2. Vật liệu .59

5.1.3. Nội lực tính toán cho cột .60

5.2. Tính toán cốt thép cho cột tầng trệt.60

5.2.1. Tính phần tử số 1 . .60

5.2.1.1. Tính cốt thép đối xứng với cặp nôi lực 2. 60

5.2.1.1. Kiểm tra với cặp nôi lực 1. 62

5.2.1.3. Kiểm tra với cặp nội lực số 3 .62

5.2.2. Tính phần tử cột số 9 63

5.2.3. Tính phần tử côt số 17.66

5.2.4. Tính phần tử cột số 25 .66

5.3. Tính toán cốt thép cho cột tầng 1.66

5.3.1. Tính phần tử cột số 2 . . .66

5.3.2. Tính phần tử cột số 10. 66

5.3.3. Tính phần tử cột số 18. 67

5.3.4. Tính phần tử cột số 26 .67

5.4. Tính toán cốt thép cho cột tầng 2.67

5.4.1. Tính phần tử cột số 3 . .67

5.4.2. Tính phần tử cột số 11 . .67

5.4.3. Tính phần tử cột số 19. . .68

5.4.4. Tính phần tử cột số 27. .68

Chương 6: Tính toán cầu thang 70

6.1. Số liệu tính toán .70

6.1.1. Chọn vật liệu tính cầu thang 70

6.1.2. Lựa chọn kích thước cấu kiện.70

6.1.2.1. Bản thang .70

6.1.2.2. Bản chiếu nghỉ .71

6.1.2.3. Bản chiếu tới .71

6.1.2.4. Dầm chiếu nghi, chiếu tới 71

6.1.2.5 Dầm limông (cốn thang) .71

6.2. Tính toán bản thang .71

6.2.1. Sơ dồ tính và tải trọng .71

6.2.1.1. Tĩnh tải 71

6.2.1.2. Hoạt tải .72

6.2.2. Tính toán nội lực và cốt thép cho bản thang .72

6.2.2.1. Tính toán nội lực . .72

6.2.2.2. Tính toán cốt thép cho bản thang .73

6.3. Tính toán cốn thang 74

6.3.1. Sơ đồ tính và tải trọng .74

6.3.2.Tính toán nội lực và cốt thép cho cốn thang.74

6.3.2.1. Xác định nội lực . .74

6.3.2.2 Tính toán cốt thép dọc chịu lực .75

6.3.2.3. Tính toán cốt đai 75

6.4. Tính toán bản chiếu nghỉ .75

6.4.1.Sơ đồ tính và tải trọng.75

6.4.1.1. Tĩnh tải . . .76

6.4.1.2. Hoạt tải .76

6.4.2. Tính toán nội lực và cốt thép cho bẩn chiếu nghỉ .76

6.4.2.1. Xác định nội lực . .76

6.4.2.2. Tính toán cốt thép bản chiếu nghỉ .76

6.5. Tính dầm chiếu nghỉ 77

6.5.1. Sơ đồ tình và tả trọng .77

6.5.2. Tính toán nội lực và cốt thép cho dầm chiếu nghỉ .78

6.5.2.1. Xác định nội lực . .78

6.5.2.2. Tính toán cốt thép dọc chịu lực .78

6.5.2.3. Tính toán cốt đai .78

6.6. Tính toán bản chiếu tới 79

6.6.1. Sơ đồ tính và tải trọng .79

6.6.2. Tính toán nội lực và cốt thép cho bản chiếu tới .80

6.6.2.1. Xác định nội lực . .80

6.6.2.2. Tính toán cốt thép bản chiếu tới .80

6.7. Tính toán dầm chiếu tới .81

6.7.1. Sơ đồ tính và tải trọng .81

6.7.2.Tính toán nội lực và cốt thép cho dầm chiếu tới.82

6.7.2.1. Xác định nội lực . .82

6.7.2.2 Tính toán cốt thép dọc chịu lực .82

6.7.2.3. Tính toán cốt đai 83

Chương 7: Tính toán nền múng 85

7.1. Số liệu địa chất .85

7.2. Lựa chọn giải pháp móng 86

7.3. Sơ bộ kích thước cọc, đài cọc .87

7.4. Xác định sức chịu tải của cọc .87

7.4.1. Sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc.87

7.4.2. Sức chịu tải của cọc theo đất nền .88

7.5. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc trong móng 89

7.6. Kiểm tra móng cọc . .90

7.6.1. Kiểm tra sức chịu tải của cọc .90

7.6.2. Kiểm tra cường độ đất nền .91

7.6.3. Kiểm tra biến dạng của móng cọc 93

7.7. Tính toán đài cọc .95

7.7.1. Tính toán chọc thủng . .95

7.7.2. Tính toán chịu uốn . .95

Chương 8: Thi cụng phần ngầm 98

8.1. Số liệu tính toán .98

8.1.1. Sơ lược về loại cọc thi công và công nghệ thi công 98

8.1.1.1. Sơ lược về loại cọc thi công.98

8.1.1.2. Sơ lược về công nghệ thi công cọc .98

8.1.2. Biện pháp kỹ thuật thi công cọc.100

8.1.2.1. Công tác chuẩn bị mặt bằng .100

8.1.2.2. Tính toán lựa chọn thiết bị thi công cọc 100

8.1.2.3. Quy trình công nghệ thi công cọc.104

8.2. Thi công nền móng .106

8.2.1. Biện pháp kỹ thuật đào hỗ móng.106

8.2.1.1. Xác định khối lượng đất đào.106

8.2.1.2. Biện pháp đào đất . .109

8.2.2. Tổ chức thi công đào đất .109

8.2.2.1. Nguyên tắc chọn máy đào 109

8.2.2.2. Các thông số kỹ thuật của máy đào 109

8.2.2.3. Tính năng suất của máy đào.110

8.2.3. Công tác phá đầu cọc và đổ bêtông móng .112

8.2.3.1. Công tác phá đầu cọc .112

8.2.3.2. Công tác đổ bêtông lót .112

8.2.3.3. Công tác ván khuôn, cốt thép, đổ bêtông móng .113

8.3. An toàn lao động khi thi công phần ngần 116

8.3.1. An toàn và vệ sing lao động trong công tác thi công đất 116

8.3.1.1. Nguyên nhân gây tai nạn .116

8.3.1.2. Biên pháp an toàn lao đông và vệ sinh môi trường.117

8.3.2. An toàn và vệ sinh lao động trong công tác phá đầu cọc.118

8.3.2.1. Bảo hộ lao động . .118

83.2.2. Kiểm tra an toàn lao động . .118

8.3.2.3. An toàn tại hiện trường.118

83.2.4. An toàn vệ sinh khi lắp đặt cọc . .118

Chương 9: Thi cụng phần thân và hoàn thiện 120

9.1. Lập biện pháp kỹ thuật thi công phần thân .120

9.1.1. Mục tiêu 120

9.1.2. Biện pháp .120

9.1.2.1. Nộ dung . .120

9.1.2.2. Công nghệ thi công bê tông.120

9.2. Tính ván khuôn, xà gồ, cột chông cho sàn .120

9.2.1. Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chống cho sàn 120

9.2.2. Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chông cho dầm chính.124

9.2.2.1. Thiết kế côppha dầm D1.124

9.2.2.2. Thiết kế côppha dầm D2 .128

9.2.3. Tính toán ván khuôn, xà gồ, cột chông cho cột.128

9.2.3.1. Lụa chọn ván khuôn cho cột. . .128

9.2.3.2. Lựa chọn gông cột và cây chống cho cột.128

9.3. Lập bảng thống kê ván khuôn, cốt thép, bêtông phần thân 131

9.3.1. Thống kê ván khuôn 131

9.3.2. Thống kê khối lượng bêtông.134

9.3.3. Thống kê khối lượng cốt thép . .137

9.4. Kỹ thuật thi công công tác ván khuôn, cốt thép, bêtông.140

9.4.1. Công tác trắc đạc, định vị thi công thân .140

9.4.2. Công tác lắp dung ván khuôn . .144

9.4.3. Công tác cốt thép 147

9.4.4. Công tác bêtông 149

9.5. Chọn cần trục và tính toán năng suet thi công.151

9.5.1. Chọn cần trục tháp .151

9.5.2. Tính năng suất cần trục .152

9.5.3. Chọn vận thăng . .153

9.6. Chọn máy đầm, máy trộn và đổ bêtông, năng suet của chúng.153

9.6.1. Máy đầm bêtông .153

9.6.2. Máy trộn và đổ bêtông, năng suet của chúng . .153

9.6.2.1. Máy trộn bêtông 153

9.6.2.2. Chọn máy đổ bêtông 154

9.7. Kỹ thuật xây trát, ốp, lát, hoàn thiên .155

9.7.1. Kỹ thuật xây . .155

9.7.2. Kỹ thuật trát . .156

9.7.3 Kỹ thuật lát nền . .157

9.7.4.1. Công tác lắp dung khung cửa sổ, cửa đi .157

9.7.4.2. Thi công lắp dung xà gồ và lợp tôn . .157

9.7.4.3. Thi công lăn sơn 158

9.7.4.4. Thi công phần hệ thông điện, cấp thoát nước 158

9.8. An toàn lao động khi thi công phần thân và hoàn thiện .158

9.8.1. An toàn trong công tác ván khuôn .158

9.8.1.1. An toàn khi chễ tạo ván khuôn . .158

9.8.1.2. An toàn khi lắp dựng .159

9.8.1.3. An toàn đối với công tác ván khuôn trong quá trình tháo dỡ .159

9.8.2. An toàn đối với công tác ván khuôn trong quá trinh đổ bêtông.160

9.8.3. An toàn trong công tác cốt thép .160

9.8.3.1. An toàn khi cạo gỉ cốt thép .160

9.8.3.2. An toàn khi cắt thép.160

9.8.3.3. An toàn khi uốn cốt thép 161

9.8.3.4. An toàn khi hàn cốt thép 161

9.8.3.5. An toàn khi lắp dung cốt thép.161

9.8.4. An toàn trong công tác bêtông . .162

9.8.4.1. Đối với khu vực làm việc . .162

9.8.4.2. An toàn khi sử dung dụng cu, vật liệu .162

9.8.5. An toàn lao động trong công tác cẩu tách, lắp ghép .160

9.8.5.1. Những nguyên nhân chủ uếy gây tai nạn.163

9. 8.5.2. Những biện pháp phòng ngừa tai nạn . .163

9.8.6. An toàn trong công tác sử dụng điện .165

Chương 10: Tổ chức thi công 166

10.1. Lập tiến độ thi công .166

10.1.1. Tính toán nhân lực phục vụ thi công 166

10.1.2. Lập sơ đồ tiến độ và biểu đồ nhân lưc.177

10.2. Thiết kế tông mặt bằng thi công . .177

10.2.1. Thiết kế kho bãi công trình.177

10.2.1.1. Số lượng cán bộ công nhân trên công trường 178

10.2.1.2. Diện tích kho bãi 178

10.2.1.3. Hê thống điện thi công và sinh hoạt .180

10.2.1.4. Nước thi công và sinh hoat.183

Chương 11: Lập dự toỏn 186

11.1. Cơ sở tính .120

11.2. Lập bảng dự toán chi tiết và bản tổng hợp kinh phí 120

Chương 12: Kết luận và kiến nghị

12.1. Kết luận 120

12.2. Kiến nghị .124

12.2.1. Sơ đồ tính và chương trình tính .124

12.2.2. Kết cấu móng . .128

 

doc37 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 1374 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docchuong 2.doc
 • docchuong 1.doc
 • docchuong 3.doc
 • docchuong 4.doc
 • docchuong 5.doc
 • docchuong 6.doc
 • docchuong 7.doc
 • docchuong 8.doc
 • docchuong 9.doc
 • docchuong 10.doc
 • docchuong 11.doc
 • docchuong 12.doc
 • hcedu toan mong.hce
 • docmuc luc.doc
 • xlsthong ke cong viec.xls
 • mppTIEN DO_thuy.mpp
 • dwgTN UBND Dac Nong Kien Truc.dwg
 • xlsTO HOP NOI LUC.xls