Đồ án Xử lí chất thải - Thiết bị xử lí bụi than

Mục lục. Trang

Chương I: Giới thiệu về bụi 1

1.1. Giới thiệu chung về bụi:

1.1.1 loạ i theo kích thước có các loạ i sau .

1.1.2. Phâ n loạ i theo tính kế tdính của bụ i .

1.1.3. Theo độ dẫnđiện.

1.2.Anh hưởng của bụi đế n môi trường: 2

1.2.1. Anh hưở ngđến thựcvậ t .

1.2.2. Anh hưở ngđếnđộngvậ t .

1.2.3. Anh hưở ngđến conngườ i .

Chương II: Tổngquan về các phương pháp 3

và công nghệ xử lý bụi

2.1. Buồng lắng bụi và các thiế t bị lọc quán tính:

2.1.1. Buồng lắng bụ i .

a)Nguyênlí hoạ t động .

b)Nhữngthông số cần biế t .

c) Ưu và khuyế t điểm.

2.1.2. Lọc bụi kiểu quán tính: 3

a)Nguyênlí hoạ t động .

b)Nhữngthông số cần biế t .

c) Ưu và khuyế t điểm.

2.2. Thiết bị lọc ly tâm: 4

2.2.1. Kiểu nằm ngang:

a)Nguyênlí hoạ t động .

b)Nhữngthông số cần biế t .

c) Ưu và khuyế t điểm .

2.2.2. Kiểu đứng . 5

a)Nguyênlí hoạ t động .

b)Nhữngthông số cần biế t .

c) Ưu và khuyế t điểm .

2.2.3. Thiết bị thu hồi bụi kiểu xoáy . 5

a)Nguyênlí hoạ t động.

b)Nhữngthông số cần biế t.

c) Ưu và khuyế t điểm.

2.3.1. Lướ i lọcbằng tú ivả i hay ống tay áo .

a)Nguyênlí hoạ t động.

b)Nhữngthông số cần biế t .

c) Ưu và khuyế t điểm.

2.4. Thiết bị lọc bụi kiểu ướt . 7

2.4.1. Nguyê n lí hoạ t động chung.

2.4.1.Những thông số liênquan.

2.4.3.Ưu và khuyế tđiể m.

2.5. Thiết bị lọc bụi tĩnh điện (bằng điện): 8

2.5.1. Nguyê n lí hoatđộng chung:

2.5.2. Những thông số liê n quan: 9

2.5.3 .Ưu & khuyế tđiểm:

Chương III: Lự a chọn và thuyết minh 10

quy trình công nghệ xử lý

3.1.Qui trình phát sinh bụi và sơ đồ xử lí chung.

3.2. Lựa chọn công nghệ . 11

3.3. Thuyết minh qui trình công nghệxử lí . 12_13

Chương IV: Tính toán công nghệ và thi ết bị lọc bụi 14

4.1. Tính số lượng túi vải .

4.2. Tính toán và lựa chọn kích thước thiế t bị. 15

Chương V: Tính và chọn thiết bị phụ trợ 16

5.1. Trở lực thiết bị lọc bụi và toàn bộ hệthống đườ ng ống .

5.1.1. Trở lực thiế tbị lọc bụ i .

5.1.2. Trở lực trên đường ống . 17_18

5.1.3 Chọn quạ t . 18_19

Chương VI: Ước tính giá thành 20

6.1. Tổng lượng thép CT3 sử dụ ng .

6.1.1. Chụphú t .

6.1.2. Hệ thống đường ống .

6.1.2. Hệ thống đường ống .

6.1.3. Thân thiế t bị lọcbụ i .

6.2. Tổng chi phí cho qui trình công nghệ .

Kết luận . 20

Tài liệu tham khảo. 21

pdf23 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 3453 | Lượt tải: 63download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Xử lí chất thải - Thiết bị xử lí bụi than, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdoan.pdf
  • dwgxu ly bui than.dwg
Tài liệu liên quan